0

sáng kiến một số kinh nghiệm về công tác XHH giáo dục ở trường THPT hàm nghi

24 146 0
  • sáng kiến một số kinh nghiệm về công tác XHH giáo dục ở trường THPT hàm nghi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:22

Sở giáo dục Đào hà tĩnh trờng THPT hàm Nghi Một số kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục trờng thpt HàM nghi từ năm 2008 - 2013 Tác giả: Đoàn MInh Điền Đơn vị: Trờng THPT hàm Nghi Hơng Khê, tháng năm 2014 MC LC Trang Lý chn ti C s lý lun v thc tin ca ti Thc trng trng THPT Hm Nghi trc nm 2008 Mt s bin phỏp XHH giỏo dc trng THPT Hm Nghi Lp k hoch thc hin Cụng tỏc tuyờn truyn y mnh nõng cao cht lng hc v giỏo dc o c Cụng tỏc ng ti chớnh v hin vt Thc hin tt cụng tỏc tip dõn Tip thu ý kin ca nhõn dõn Xõy dng mụi trng thõn thin vi nhõn dõn trờn a bn trng úng Quan tõm n cỏc hc sinh cỏ bit Nhng kt qu t c t cụng tỏc XHH giỏo d Kt lun Ti liu tham kho 12 12 13 15 18 19 19 20 21 21 25 26 MT S KINH NGHIM V CễNG TC X HI HểA GIO DC TRNG THPT HM NGHI T NM 2008 - 2013 I Lí DO CHN TI Giỏo dc v o to c ng v Ch tch H Chớ Minh c bit quan tõm t va ginh c chớnh quyn nm 1945 phỏt trin giỏo dc khụng phi l vic ca mt hoc hai ngi v cng khụng phi l vic mt sm mt chiu m l vic ca ton ng, ton dõn, ca c h thng chớnh tr, l mt vic lm lõu di Nh Ch tch H Chớ Minh ó khng nh: Vỡ li ớch mi nm thỡ phi trng cõy Vỡ li ớch trm nm thỡ phi trng ngi T i hi ng ton quc ln th VIII, ng ta ó xỏc nh: Giỏo dc l quc sỏch hng u Gn õy, Ngh quyt ln th Tỏm ca BCH trung ng khúa XI li khng nh: Giỏo dc v o to l quc sỏch hng u, l s nghip ca ton ng, ton dõn u t cho giỏo dc l u t cho phỏt trin, c u tiờn i trc cỏc chng trỡnh, k hoch trin kinh t - xó hi Trong iu kin kinh t t nc cũn nghốo, cụng tỏc XHH giỏo dc cú mt ý ngha ht ht sc quan trng i vi ngnh giỏo dc núi chung cng nh s phỏt trin trng THPT Hm Nghi - Hng Khờ núi riờng, XHH giỏo dc c coi nh l mt gii phỏp thc hin chin lc phỏt trin giỏo dc ca ng s nghip i mi cn bn v ton din Giỏo dc v o to ỏp ng yờu cu CNH, HH iu kin kinh t th trng XHCN v hi nhp quc t Trng THPT Hm Nghi úng trờn xó Phỳc ng - huyn Hng Khờ, l mt xó thuc din c bit khú khn Hn na, Hng Khờ cng l mt huyn nỳi nghốo ca tnh Nm 2010, sau trn l lch s, t l h nghốo chim 44% Hc sinh ca trng THPT Hm Nghi thuc xó vựng h huyn Hng Khờ, ú cú xó thuc din c bit khú khn, chim t l h nghốo rt ln ton huyn Vỡ vy, vic u t cho em hc ca CMHS ớt cú iu kin T nm 2008 tr v trc, CSVC ca trng va thiu li va yu, khụng ng b; cỏn b giỏo viờn thiu v s lng v bt hp lý v c cu Cht lng i tr, mi nhn ca trng hng nm u thp Sau 36 nm thnh lp, nh trng cha to c s bt phỏ lờn, v th ca trng ang nm cui ca cỏc trng THPT ton tnh Cht lng o c ca hc sinh xung cp Mt b phn khụng nh hc sinh nh trng vi phm o c hc sinh, vi phm phỏp lut Nguyờn nhõn dn n tỡnh trng yu kộm trờn cú nhiu, ú cú nhng nguyờn nhõn c bn sau: + CSVC thiu Nhng hng mc ó cú thỡ xung cp nghiờm trng, khụng cũn ỏp ng yờu cu day - hc + i sng ca cỏn b - giỏo viờn, hc sinh cũn thp Giỏo viờn thiu c v s lng v khụng hp lý v c cu + ng b v chớnh quyn a phng cp xó cha quan tõm ỳng mc n s nghip giỏo dc ca cp THPT + CMHS thiu s u t cho em hc tp, hoc u t cha ỳng mc Tõm lý t ty cỏn b, giỏo viờn, CMHS cũn rt ph bin H cho rng, hc sinh nỳi khụng theo c hc sinh thnh ph Mt khỏc, cũn tn ti t tng li, trụng ch vo s bao cp ca nh nc + Cỏn b cp xó, cỏn b, giỏo viờn nh trng cũn cú quan im coi giỏo dc l vic riờng ca nh trng Vỡ cỏc nguyờn nhõn trờn cựng vi cỏc nguyờn nhõn khỏc nờn cha phỏt huy c sc mnh ca ton dõn vo s nghip phỏt trin giỏo dc, cha thc hin thnh cụng ch trng XHH giỏo dc ca ng Vi t cỏch l mt cỏn b qun lý, chỳng tụi khng nh rng: Nhng nguyờn nhõn trờn õy cú th khc phc c v chỳng tụi ó thc hin ti trng THPT Hm Nghi sut thi gian nm qua (t nm 2008 - 2013) v cụng tỏc XHH giỏo dc Sau nm thc hin, chỳng tụi ó rỳt c: "Mt s kinh nghim v cụng tỏc XHH giỏo dc trng THPT Hm Nghi" t nm 2009 n nm 2013 II C S Lí LUN V THC TIN CA TI A C s lý lun Xó hi húa l mt khỏi nim ca Nhõn loi hc v Xó hi hc Nú c hiu l quỏ trỡnh ngi liờn tc tip thu húa vo nhõn cỏch ngi ca mỡnh sng xó hi nh l mt thnh viờn õy, khỏi nim XHH giỏo dc c hiu nh sau: mi tng lp xó hi c tham gia vo cụng tỏc giỏo dc v c hng li t giỏo dc My nm gn õy, nc ta, khỏi nim Xó hi húa c ghộp vi mt s ngnh nhm ch s quan tõm ca ton xó hi v ngnh ú nh XHH giỏo dc, XHH y t Qua cỏc ch trng ca ng, phỏp lut ca nh nc v chớnh sỏch XHH giỏo dc, ni dung ca khỏi nim XHH giỏo dc c hiu nh sau: + Nh nc gim vai trũ vic cung cp ti chớnh cho giỏo dc m m bo c mc tiờu cho giỏo dc + Nhõn dõn hoc cỏc t chc, cỏ nhõn, cỏc on th nhn ly mt phn trỏch nhim i vi giỏo dc v cỏc mt: Ti chớnh, CSVC, truyờn truyn, nờu gng giỏo dc, ý kin chin lc phỏt trin giỏo dc + Mi ngi c hng li thnh qu giỏo dc Túm li, XHH giỏo dc l quỏ trỡnh huy ng ngun lc xó hi úng gúp nhõn lc, vt lc cho s nghip giỏo dc, to iu kin cho ngi dõn c hng li t giỏo dc nhiu hn, tt hn, cú c hi hc tt hn, cú c hi nõng cao trỡnh Hin nay, mt s khụng nh cỏn b, giỏo viờn coi XHH giỏo dc ch n thun l tng cng thu cỏc khon úng gúp ca dõn cng nhiu cng tt õy l mt sai lm ln v nhn thc XHH giỏo dc Nhn thc v XHH giỏo dc nh vy l trỏi vi ch trng ca ng v nh nc ta v XHH giỏo dc Trong iu kin kinh t th trng v hi nhp quc t hin nay, s phỏt trin mnh m ca KHKT, i vi cỏc a phng nghốo nh Hng Khờ - H Tnh thỡ XHH giỏo dc l mt ch trng rt ỳng n ca ng v chin lc phỏt trin giỏo dc, nú phỏt huy sc mnh ca nhõn dõn vo s nghip giỏo dc nh: ti chớnh, hin vt, sỏng kin cho giỏo dc; hng th thnh qu giỏo dc Lc lng tham gia XHH giỏo dc gm: + ng b, chớnh quyn, on th (Mt trn T quc, Hi cu giỏo chc, Hi khuyn hc, on niờn, Hi ph n ) a phng + Cỏc doanh nghip + Cỏc nh ho tõm + Cha, m hc sinh + Ban DCMHS + Nh trng Mt s nguyờn tc quỏ trỡnh XHH giỏo dc + m bo li ớch chung cho cỏc lc lng tham gia + Mi lc lng tham gia u cú trỏch nhim + Nh trng to mụi trng dõn ch, hnh lang phỏp lý cho cụng tỏc XHH giỏo dc + Nh trng phi cú k hoch, l trỡnh, bin phỏp thc hin cụng tỏc XHH giỏo dc + Cụng khai minh bch kt qu ca XHH giỏo dc + Xỏc nh lc lng nng ct cụng tỏc XHH giỏo dc l nh trng, CMHS Ch trng ca ng v nh nc v XHH giỏo dc - Ch trng ca ng v XHH giỏo dc Ngh quyt Hi ngh ln th Hai ca BCH trung ng khúa VIII nờu rừ: Cỏc cp y v t chc ng, cỏc cp chớnh quyn, cỏc on th nhõn dõn, cỏc t chc kinh t, xó hi, cỏc gia ỡnh v cỏc cỏ nhõn u cú trỏch nhim tớch cc gúp phn phỏt trin s nghip giỏo dc - o to, úng gúp trớ tu, nhõn lc, vt lc cho giỏo dc - o to Kt hp giỏo dc nh trng v giỏo dc xó hi, to nờn mụi trng giỏo dc lnh mnh mi ni, tng cng ng, tng th i hi ng ton quc ln th XI cng ch rừ: Hon thin c ch, chớnh sỏch xó hi húa giỏo dc, o to trờn ba phng din: ng viờn cỏc ngun lc xó hi; phỏt huy vai trũ giỏm sỏt ca cng ng; khuyn khớch cỏc hot ng khuyn hc, khuyn ti, xõy dng xó hi hc tp, to iu kin nhõn dõn hc sut i, nõng cao hiu qu hp tỏc quc t giỏo dc, o to Mi gn õy nht, Ngh quyt ln th Tỏm ca i hi ln th XI ca ng cng ch rừ: Khuyn khớch xó hi húa u t xõy dng v phỏt trin cỏc trng cht lng cao tt c cỏc cp hc v trỡnh o to y mnh xó hi húa giỏo dc khuyn khớch hỡnh thnh cỏc qu hc bng, khuyn hc, khuyn ti, giỳp hc sinh, sinh viờn nghốo hc gii Tụn vinh khen thng xng ỏng cỏc cỏ nhõn, th cú thnh tớch xut sc v úng gúp ni bt cho s nghip giỏo dc v o to Ngy 20 thỏng 12 nm 2011, Ban chp hnh ng b tnh H Tnh ban hnh Ngh quyt s 05-NQ/TU v phỏt trin, nõng cao cht lng giỏo dc v o to n nm 2015 v nhng nm tip theo Ngh quyt ch rừ: Tp trung huy ng tng hp ngun lc cho phỏt trin giỏo dc - o to, to chuyn bin ton din, vng chc v qui mụ, cht lng tt c cỏc cp hc, ngnh hc; u tiờn vựng sõu, vựng xa, vựng khú khn v o to ngun nhõn lc cht lng cao thc hin c mc tiờu ca Ngh quyt, Ban chp hnh ó nhim v v gii phỏp, ú XHH giỏo dc l mt chớn gii phỏp Ngh quyt ch rừ: Huy ng mi ngun lc phỏt trin giỏo dc - o to, xõy dng "xó hi hc tp" M rng c hi hc cho mi ngi Khuyn khớch cỏc t chc, cỏ nhõn v ngoi nc thnh lp, liờn doanh, liờn kt u t c s vt cht, liờn kt o to, chuyn giao cụng ngh cho cỏc trng, cỏc c s giỏo dc t thc cỏc ngnh hc, cp hc nhm khai thỏc hiu qu ngun lc xó hi - Phỏt huy vai trũ nng ct ca hi khuyn hc, hi Cu giỏo chc, hi Cu chin binh, hi ph n, on niờn cng sn H Chớ Minh, hi Liờn hip Thanh niờn ng viờn cỏc lc lng xó hi tham gia phỏt trin s nghip giỏo dc - o to, nõng cao cht lng bi dng lý tng cỏch mng, giỏo dc o c, li sng v ng c hc tp, rốn luyn ỳng n cho hc sinh, sinh viờn Ti ỏn phỏt trin, nõng cao cht lng giỏo dc v o to n nm 2015 v nhng nm tip theo ca UBND Tnh trỡnh HND cng xem cụng tỏc XHH giỏo dc l mt nhim v thc hin Ngh quyt 05 - NQ ngy 20 thỏng 12 nm 2011 ca Ban chp hnh Tnh y - Phỏp lut ca nh nc iu 12 - Lut giỏo dc (2005) ghi rừ: Xó hi húa s nghip giỏo dc Phỏt trin giỏo dc, xõy dng xó hi hc l s nghip ca nh nc, ca ton dõn Nh nc gi vai trũ ch o s nghip giỏo dc; thc hin a dng húa cỏc loi hỡnh trng v cỏc hỡnh thc giỏo dc; khuyn khớch, huy ng v to iu kin cỏc t chc, cỏ nhõn tham gia phỏt trin s nghip giỏo dc Mi t chc, gia ỡnh v cụng dõn cú trỏch nhim chm lo s nghip giỏo dc, phi phi hp vi nh trng thc hin mc tiờu giỏo dc, xõy dng mụi trng giỏo dc lnh mnh v an ton iu 104 - Khuyn khớch u t cho giỏo dc - Lut giỏo dc (2005) cng ghi rừ: Nh nc to iu kin, khuyn khớch cho cỏc t chc, cỏ nhõn u t, úng gúp trớ tu, cụng sc, tin ca cho giỏo dc, cỏc t chc, cỏ nhõn u t, xõy dng cụng trỡnh phc v cho giỏo dc, úng gúp tin, ti tr, ng h tin, hin vt phỏt trin s nghip giỏo dc c xem xột ghi nhn hỡnh thc thớch hp Ngy 18 thỏng nm 2005, Chớnh ph Ngh quyt s 05/2005/NQ-CP v y mnh xó hi húa cỏc hot ng giỏo dc, y t, húa v th dc th thao Ngy 30 thỏng nm 2008, Chớnh ph Ngh nh s 69/2008/N-CP v chớnh sỏch khuyn khớch xó hi húa i vi cỏc hot ng lnh vc giỏo dc, dy ngh, y t, húa, th thao, mụi trng Hai bn trờn õy l hnh lang phỏp lý cho cụng tỏc xó hi húa giỏo dc i vi ngnh Giỏo dc, hng nm Ch th v Hng dn thc hin nhim v nm hc ca B Giỏo dc v S Giỏo dc u cú ch o y mnh cụng tỏc XHH giỏo dc Trong ú, ỏng chỳ ý l Hng dn Liờn ngnh v vic t chc huy ng cỏc khon úng gúp t nguyn ca cha m hc sinh cỏc c s giỏo dc v o to s 1702/LNTC-GD T ngy 28 thỏng nm 2012 ca S Ti chớnh v S Giỏo dc - o to õy l c s phỏp lý trc tip nh trng t chc ng CMHS vic huy ng ti chớnh, hin vt xõy dng CSVC Nh vy, ng ó cú ch trng; nh nc ó c th húa ch trng ca ng bng cỏc bn lut v di lut v cụng tỏc XHH giỏo dc B Thc trng trng THPT Hm Nghi trc nm 2008 Trng THPT Hm Nghi úng trờn a bn huyn Hng Khờ -mt mt huyn nghốo ca tnh H Tnh Nn kinh t ch yu l nụng - lõm nghip i sng ca nhõn dõn ht sc thp kộm Nm 2010, t l h nghốo chin 44% Hng nm huyn Hng Khờ chu nhiu cc oan ca khớ hu Mựa hố, Hng Khờ l mt nhng ni cú s gi núng cao nht V ma, Hng Khờ l mt tỳi nc Nhng trn l lch s vo cỏc nm 2002, 2007, 2010 ó lm thit hi ngi v ca ht sc ln Tỡnh hỡnh giỏo dc ca nh trng trc nm 2009 Nm 1972 trng c thnh lp, n nm 2000, trng ó ln chuyn a im, ln i tờn Nm 2000 trng chuyn v a im hin (xó Phỳc ng - huyn Hng Khờ), sau nm vi s n lc ca ng b, chớnh quyn, nhõn dõn v cỏn b giỏo viờn trng THPT Hm Nghi, c s vt cht ch ỏp ng c 60% nhu cu dy v hc Nhiu hng mc cụng trỡnh cha cú, mt s hng mc cú nhng cha hoc cú nhng cha t yờu cu: nh phũng hc b mụn; mt phn ba khuụn viờn ca trng (14 1000 m 2) cha c cp giy phộp s dng V cht lng hc hng nm u thp Nm 2007, ti xó Hng Bỡnh, cú mt thụn cú em thi tt nghip THPT thỡ cú ti em hng thi T l hc sinh thi u tt nghip hng nm u thp so vi mt bng chung ca tnh Sau õy l s liu kt qu thi tt nghip t nm 2005 n 2008 Nm S hc sinh S hc sinh u S hc sinh d thi hng TN 2005 624 507 117 2006 640 588 52 2007 577 349 288 2008 723 646 77 Ngun: Vn th trng THPT Hm Nghi cp T l 81% 92% 60% 89% Nm 2006, cú t l hc sinh u tt nghip lp 12 cao nht nm trờn l 92 % Nhng so vi cỏc trng cụng lp tnh thỡ ng vo cui S hc sinh thi u vo cỏc trng i hc, cao ng ch m c u ngún tay S hc sinh u cỏc k thi HSG tnh u thp Xp th hng c ba k thi: Tt nghip, i hc, HSG u ng cui cỏc trng tnh V o c hc sinh, t l hc sinh cú hnh kim loi yu hng nm chim 2,5 n 3% Cỏc v bo lc, trm cp u cú din gia hc sinh vi hc sinh trng; gia hc sinh trng Hm Nghi vi hc sinh trng khỏc; gia hc sinh vi cụng dõn cỏc a phng xung quanh trng in hỡnh nht l v niờn xó Phng in ó t chc ỏnh 28 hc sinh ca nh trng vo nm 2008 cỏc em trờn ng i hc v Nguyờn nhõn l niờn xó Phng in i chi bn xó Phng M b niờn xó Phng M gõy ri Thanh niờn Phng in nghi l cú hc sinh trng Hm Nghi tham gia gõy ri, nờn hụm sau h chn ng ỏnh tt c hc sinh nam ca xó Phng M V vic ó dn n vic CMHS xó Phng M ng con, em khụng n trng phn i hnh ng trờn ca cỏc niờn xó Phng in Tỡnh trng hc sinh b gi chi in t, bi da, trm cp, ỏnh din thng xuyờn Nm 2009, ó xy mt v ỏnh ca hc sinh lp 12B5 gi GDCD Do trờu chc nhau, mt em ó dựng dao nhn õm bn Rt may l khụng gõy thng tớch ln Mt b phn khụng nh giỏo viờn cho rng: trỏch nhim ca mỡnh l ch dy cỏc tit c nh trng phõn cụng, cũn vic giỏo dc o c hc sinh l ca giỏo viờn ch nhim, ca BGH Mt s GVCN cho rng: vic giỏo dc hc sinh ch thc hin cỏc tit sinh hot lp CMHS cha coi trng o hc H cho rng, vic hc ca hc sinh l cụng vic ca nh trng H phú thỏc mi vic cho nh trng Khi cú vic xy i vi hc sinh, h ch bit trm s nh thy Vic u t cho hc ca CMHS cha c quan tõm, hoc chỳ trng cha ỳng mc Kt qu hc ca may thỡ t, nu khụng thỡ thụi Cp y, chớnh quyn cỏc a phng cú hc sinh hc ti trng cỏc ban ngnh, on th cha quan tõm ỳng mc hot ng ca trng Cỏc doanh nghip, cỏc "mnh thng quõn", cỏc cu hc sinh cũn vng búng i vi cỏc hot ng ca trng Trng chuyn v a im mi ó c nm, nhng h s phỏp lý v khuụn viờn ca trng cha y Vic ng CMHS vic xõy dng CSVC cha cú c s phỏp lý, gõy khú khn cho nh trng Tỡnh hỡnh giỏo dc ca trng trc nm 2009 nh ó trỡnh by trờn ó dn n cht lng dy - hc v giỏo dc o c hc sinh kt qu thp, cha to c uy tớn ng b, chớnh quyn, nhõn dõn v ngnh Giỏo dc Cú nhiu nguyờn nhõn dn n thc trng trờn, ú cú nguyờn nhõn cụng tỏc XHH giỏo dc cha tt, vỡ vy cha phỏt huy c sc mnh ca ton dõn vo s nghip giỏo dc Vi c s lý lun v thc tin trng THPT Hm Nghi nh ó trỡnh by trờn, chỳng tụi ó t chức thc hin mt s bin phỏp XHH giỏo dc trng THPT Hm Nghi t nm 2008-2013 10 II MT S BIN PHP XHH GIO DC TRNG THPT HM NGHI 1/ Lp k hoch thc hin Bt k lm vic gỡ, trc ht phi cú k hoch thc hin cụng tỏc XHH giỏo dc, nh trng ó k hoch cn phi thc hin Trong bn k hoch xỏc nh rừ mc ớch, yờu cu, ni dung, bin phỏp t chc thc hin, l trỡnh thc hin; cỏc lc lng tham gia - Mc ớch: Cụng tỏc XHH giỏo dc l nhm tuyờn truyn cho cỏc lc lng tham gia hiu rừ giỏo dc l s nghip ca ton dõn, ca h thng chớnh tr, ca cỏc t chc, cỏ nhõn ch khụng riờng ca ngnh Giỏo dc Trong ú, lc lng nòng ct l cỏn b, giỏo viờn thuc ngnh Giỏo dc - Yờu cu: Phi to c s ng thun t cỏc cp y ng, chớnh quyn, cỏc ban ngnh, on th, CMHS, cỏn b-giỏo viờn nh trng Núi cỏch khỏc l cỏc i tng tham gia xó hi húa giỏo dc phi cú s ng thun cao - Ni dung: Ni dung cụng tỏc XHH giỏo dc bao gm: cụng tỏc tuyờn truyn, huy ng s úng gúp ca cỏc i tng tham gia v trớ tu, ti chớnh, hin vt, t phỏt trin CSVC, tham gia kt hpgiỏo dc hc sinh, ng nhõn dõn thc hin ỳng ch trng ca ngnh - Bin phỏp thc hin: y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, huy ng c h thng chớnh tr cỏc xó vo cuc, y mnh nõng cao cht lng giỏo dc; phõn nh rừ trỏch nhim ca cỏc i tng tham gia cụng tỏc XHH giỏo dc - L trỡnh thc hin: Trong mt nm hc, mi thỏng cỏc b phn nh trng phi hon thnh k hoch Vớ d: Thỏng 8, phi hon thnh k hoch tuyờn truyn ton th cỏn b, giỏo viờn Thỏng phi hon thnh cụng tỏc tuyờn truyn CMHS 2/ Cụng tỏc tuyờn truyn Xỏc nh bt k cụng vic gỡ, dự khú my c nhõn dõn ng tỡnh ng h thỡ u hon thnh D trm ln khụng dõn cng chu, khú ln dõn liu cng xong Mun vy, trc ht phi y mnh cụng tỏc tuyờn truyn cho cỏn b, giỏo viờn v CMHS v XHH giỏo dc Khõu u tiờn l phi thay i t v XHH giỏo dc Phi lm cho cỏc i tng tham gia hiu rừ ch trng ca ng, nh nc, ca ngnh giỏo dc v cụng tỏc XHH 11 giỏo dc, v vai trũ, trỏch nhim ca cỏc i tng tham gia XHH giỏo dc Trc ht t chc tuyờn truyn b mỏy lónh o nh trng, ri n cỏn b, giỏo viờn, cỏn b ca cỏc cp y ng, chớnh quyn, cỏc on th ca cỏc a phng cú liờn quan n trng i vi cỏn b, giỏo viờn Thụng qua cỏc cuc hp, nht l Hi ngh cỏn b, giỏo viờn u nm hc, nh trng ó phõn tớch cho cỏn b giỏo viờn hiu rng, chớnh cỏn b, giỏo viờn l lc lng nng ct, i u, quyt nh cho cụng tỏc XHH giỏo dc thnh cụng Mi gi dy gii, mi c ch yờu thng, cú trỏch nhim ca giỏo viờn vi hc sinh l to uy tớn i vi CMHS Mi cỏn b, giỏo viờn hon thnh tt nhim v c giao l gúp phn vo thc hin thnh cụng XHH giỏo dc Vỡ ch cú nh vy, nhõn dõn mi tin vo nh trng vic ging dy, giỏo dc hc sinh cho nờn CMHS sn sng thc hin ch trng ca nh trng, tc l ch trng ca ng, nh nc v giỏo dc, sn sng úng gúp v CSVC xõy dng nh trng i vi CMHS v cỏn b chớnh cỏc cp y ng, chớnh quyn a phng + i vi CMHS Qua cỏc cuc hp CMHS, hp Ban DCMHS, nh trng phõn tớch rừ vai trũ ca gia ỡnh i vi vic hc ca em Trong hon cnh khú khn hin nay, chỳng ta khụng th th ng trụng ch vo bao cp ca nh nc, khụng trụng ch vo ti tr bờn ngoi Mun ngi ta giỳp mỡnh thỡ trc ht "mỡnh phi t giỳp mỡnh" CMHS phi coi giỏo dc l "gia sỏch", l ng thoỏt úi, nghốo bn vng; gia ỡnh cú vai trũ rt to ln i vi s nghip hc ca hc sinh Hng nm, vo u nm hc hoc vo dp thi hc k cng nh dp ụn thi tt nghip, nh trng ó c giỏo viờn "i tng ngừ, gừ tng nh" vo ban ờm ng viờn, kim tra hc sinh hc; t cho CMHS cỏch thc qun lý hc nh, t lp gúp hc ngoi cũn nm hon cnh gia ỡnh hc sinh Bn thõn cỏc ng Cp y, Ban giỏm hiu, cỏc t trng chuyờn mụn phi trc tip hp CMHS, d cỏc gi sinh hot cui tun, i n nh hc 12 sinh lng nghe nhng tõm t, nguyn vng ca hc sinh, ca CMHS, nm hon cnh ca hc sinh Tng hp cỏc chuyn i t cho CMHS v tỡm hiu hon cnh hc sinh ti nh, nh trng ó thc hin nh sau: n v tớnh: s ln Nm/xó 2009 2010 2011 2012 2013 Phỳc H Hng Hũa Phng H ng Linh Bỡnh Hi M Linh 2 3 2 2 2 0 0 0 i vi cỏc Cp y, chớnh quyn a phng, cỏc ban, on th Phng in 1 Hng nm, vo dp khai ging, 20/11, tng kt nm hc, nh trng cú cỏc cuc hp gia cp y, BGH vi i din lónh o cỏc a phng Ni dung cỏc bui hp u trung vo cỏc : Tuyờn truyn nhõn dõn chỳ trng cụng tỏc qun lý hc sinh, thc hin cỏc ch trng ca ng v ngnh Giỏo dc; bo v anh ninh trờn cỏc tuyn ng trng im cú hc sinh i qua; ch o cỏc ban, on th phi hp vi nh trng cụng tỏc giỏo dc; ng nhõn dõn quyờn gúp ti chớnh, CSVC xõy dng trng; t chc khen thng cho nhng hc sinh cú thnh tớch xut sc nhõn dp u nm hc mi hoc u xuõn nm mi; kiờn quyt x lý nhng hc sinh vi phm phỏp lut, o c a phng Nh trng ch o on trng phi cht ch vi on xó qun lý on viờn, niờn vo dp hố Tham mu cho chớnh quyn xó Phỳc ng cp thờm t v cp Giy chng nhn quyn s dng t + i vi cỏc doanh nghip, cu giỏo viờn v cu hc sinh ca trng Hng nm vo cỏc dp nm hc mi, ngy nh giỏo Vit Nam (20/11), c bit l dp k nim 40 nm ngy thnh lp trng, nh trng t chc nhiu t giao lu, gp mt vi doanh nghip, cỏc cu giỏo viờn, cu hc sinh nhm dy tinh thn, trỏch nhim ca h i vi s nghip phỏt trin ca trng; nh trng cng kờu gi doanh nghip, cỏc nh ho tõm giỳp nh trng v ti chớnh, hin vt, cỏc kinh nghim qun lý, giỏo dc hc sinh Trong quỏ trỡnh tuyn truyn, chỳng tụi rỳt mt s nguyờn tc: 13 + Phi nm vng ch trng ng li ca ng, nh nc, ca ngnh v giỏo dc, nm vng Lut giỏo dc, iu l trng Trung hc, cỏc ch nh phỏp lý v giỏo dc, nm c im kinh t, phong tc, quỏn, húa ca a phng; bỏm sỏt v v hiu i tng; trõn trng ý kin ca cỏc i tng tuyờn truyn; to v gi uy tớn vi cỏc i tng + i vi cỏc cp y ng, chớnh quyn, on th tham mu hoc phi hp phi cú bn 3/ y mnh nõng cao cht lng hc v giỏo dc o c Song song vi cỏc bin phỏp tuyờn truyn, ng, nh trng ch o quyt lit vic nõng cao cht lng dy hc v giỏo dc o c hc sinh to dng nim tin cho Cp y, chớnh quyn a phng, c bit l to nim tin hc sinh v CMHS, coi õy l gii phỏp then cht thc hin cụng tỏc XHH giỏo dc * Nõng cao cht lng dy hc i vi 12, nh trng b trớ cỏc giỏo viờn cú kinh nghim, nng lc chuyờn mụn ng lp; la chn giỏo viờn ch nghim cú kinh nghim qun lý, cú tõm huyt vi hc sinh, tõm huyt vi ngh lm cụng tỏc ch nghim lp Mi t, nhúm chuyờn mụn, mi mt giỏo viờn phi t xõy dng cho mỡnh mt "thng hiu" ca nhim v c giao Nh trng thc hin nghiờm tỳc cỏc cuc ng, nht l cuc ng Hai khụng vi phng chõm: Dy tht, hc tht, thi tht Nh trng phõn loi nng lc hc sinh, trung ụn cho cỏc em theo cỏc cp : Loi xut sc phi gi vng; loi khỏ lờn gii; loi trung bỡnh lờn khỏ, loi yu lờn trung bỡnh i vi cht lng mi nhn, nh trng phõn cụng cỏc giỏo viờn cú nng lc chuyờn mụn gii bi dng Nhng giỏo viờn yu chuyờn mụn, nh trng kiờn quyt khụng cho bi dng HSG hoc ụn thi H, ụn thi tt nghip Nh trng hp ng vi giỏo viờn gii ca trng THPT Hng Khờ ng lp, phi hp vi trng THPT Chuyờn tnh, THPT Trn Phỳ, THPT Minh Khai, THPT H Huy Tp l nhng trng cú kinh nghip ụn thi i hc t chc thi th i hc cho cỏc em 14 Song song vi vic y mnh ci tin phng phỏp dy hc, nh trng ó to iu kin cho cỏc giỏo viờn i hc Cao hc nõng cao trỡnh Trong nm (t 2008-2013), nh trng ó c giỏo viờn i hc Cao hc õy l ngun nhõn lc v chuyờn mụn nghip v quớ bỏu ca trng nhm phc v chin lc phỏt trin lõu di * Nõng cao cht lng giỏo dc o c hc sinh Xỏc nh thc trng hin nay, CMHS u lo lng v vic cỏc t nn xó hi ngy cng tỏc ng xu n o c ca em nh: hỳt thuc, bo lc, b gi hc chi game, bida, truy cp cỏc trang mng bn õy l mt nhc nhi cú tớnh ph bin chung ca xó hi gim thiu cỏc t nn trờn, nh trng ó ch o cỏn b, giỏo viờn, on trng, chớnh quyn cỏc a phng vo cuc quyt lit Trc ht, nh trng t chc hun cho GVCN lp Xỏc nh cụng tỏc ch nhim l mt vic lm ht sc vt v v lõu di v phi cú ngh thut Giỏo viờn ch nhim phi cú tõm, chu khú, nm bt c tõm lý la tui, nm bt tõm t nguyn vng, hon cnh gia ỡnh, phong tc quỏn ca hc sinh lm tt iu ny, GVCN phi n tn gia ỡnh ca hc sinh Khi gii quyt cỏc v vic phi tỡm hiu n ni, n chn, ri mi cú kt lun v x lý cú lý, cú tỡnh Trong quỏ trỡnh tip xỳc vi CMHS phi luụn luụn cú thỏi tụn trng h, cú thỏi cu th v chỳ ý lng nghe nhng gúp ý ca CMHS Vic qun lý hc sinh trờn lp phi cht ch, nhng em vi phm o c, phỏp lut, vi phm Ni qui hc sinh phi thc hin ỳng qui trỡnh: Vit bn tng trỡnh s vic, GVCN xỏc nhn s vic ó y v cho lm bn t kim im Nu v vic nh thỡ a kim im trc lp, nng thỡ mi cha hoc m hoc ngi giỏm h n lm vic Khi cha, m hoc ngi giỏm h n trc ht phi xut trỡnh CMND v s h khu Thc hin qui trỡnh ny l trỏnh vic cỏc em nh ngi khỏc ỏnh la nh trng i vi on trng, nh trng ch o quyt lit qun lý n np sinh hot, phỏt ng phong tro thi ua gi gỡn v sinh, gi gỡn CSVC, thi ua hc tp, to sõn chi cho cỏc em nh a cỏc trũ chi dõn gian vo trng, t 15 chc giao lu búng ỏ, búng chuyn gia cỏc chi on hc sinh, gia hc sinh vi chi on giỏo viờn Nh trng ó lp phũng t hc ng giao cho on trng ph trỏch phi hp vi GVCN Phũng t hc ng l ni cỏc cỏc em tri lũng nhng t nh, khú núi trờn tt c cỏc mt: sc khe, tõm lý, cỏc bc xỳc cuc sng, tõm t, nguyn vng Bờn cnh phũng t l hp th gúp ý, v h thng cỏc s in thoi núng gm ca Bớ th chi b, Hiu trng, Hiu phú, Bớ th on trng, t chc tip dõn Ch mt thi gian ngn, nh trng ó nhn c rt nhiu ý kin úng gúp ca CMHS, hc sinh rt b ớch, ú l giỳp nh trng nm c cỏc tiờu cc, cỏc v vic i vi cỏn b, giỏo viờn trng Mi cỏn b, giỏo viờn trng phi thc s gng mu cho hc sinh noi theo Thy cho thy, trũ cho trũ T tỏc phong n ngụn ng giao tip trờn lp cng nh giao tip hng ngy phi mụ phm Vic hỳt thuc trờn khu vc lp hc, s dng in thoi gi dy phi nghiờm cm trit Vi cỏc bin phỏp trờn ó to nờn mt phong tro thi ua hc tp, rốn luyn sụi ni, to khụng khớ vui ti lnh mnh, gn kt gia hc sinh vi hc sinh, gia thy v trũ, gia GVCN vi CMHS i vi chớnh quyn a phng (Nh ó trỡnh by trờn, phn cụng tỏc tuyờn truyn) 4/ Cụng tỏc ng ti chớnh v hin vt Xỏc nh phng chõm: Cú dõn l cú tt c Phi da vo dõn gii quyt mi khú khn Dõn õy l CMHS, l cỏc cp y, chớnh quyn v cỏc on th a phng, cỏc nh ho tõm, cỏc cu giỏo viờn v cu hc sinh ca trng Vi phng chõm ngi cú tin thỡ úng tin, ngi cú hin vt thỡ giỳp hin vt, cú sỏng kin thỡ giỳp sỏng kin H l CMHS, cu giỏo viờn, cu hc sinh ca Trng Hm Nghi u phi cú trỏch nhim vi trng Hng nm vo u nm hc, nh trng ó t chc ly ý kin b phn ct cỏn, Ban DCMHS v cui cựng t chc hp CMHS tho lun i n thng nht mc ng v vic xõy dng CSVC i vi cu giỏo viờn v hc sinh, nh trng tranh th s ng h ca h qua L k nim 40 nm thnh 16 lp trng Nh trng ó t chc gp mt cỏc cu hc sinh, cỏc cu giỏo viờn nhm dy truyn thng nh trng, to iu kin cho h tip cn vi cỏc k hoch ca nh trng qua ú h cú iu kin giỳp trng Trờn c s r soỏt cỏc hng mc cụng trỡnh ca trng, theo th t u tiờn, hng mc no cp bỏch thỡ u tiờn lm trc Cụng tỏc ng phi tuõn th nguyờn tc: Dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra; cú y c s phỏp lý phi cụng khai minh bch cỏc mc tiờu, cỏc hng mc, kt qu huy ng v thụng bỏo rng rói cho cỏn b, giỏo viờn CMHS v cỏc i tng huy ng c bit Cỏc hng mc cha cn thit thỡ khụng ng úng np vỡ s gõy lóng phớ tin ca ca dõn 5/ Thc hin tt cụng tỏc tip dõn Phũng tip dõn c thnh lp t nm 2001, song cha phỏt huy hiu qu, ch yu l gii quyt cỏc v vic ca hc sinh vi phm My nm gn õy, nh trng khuyn khớch CMHS xut thc mc, phn ỏnh tiờu cc qua nhiu kờnh ú cú kờnh tip dõn lm tt iu ny, nh trng ó Qui ch tip dõn Trong quỏ trỡnh tip dõn, nhng chung ca nh trng thỡ Hiu trng hoc Hiu phú trc tip gii quyt, nhng c th ca hc sinh thỡ GVCN cựng BGH gii quyt Nh lm tt cụng tỏc tip dõn, nh trng ó tip thu rt nhiu ý kin quớ bỏu t CMHS phn ỏnh, qua ú sm nm bt c cỏc lung d lun xó hi v cỏc ch trng ca nh trng, nm bt cỏc thụng tin v cỏc v vic x lý kp thi v dt im Cú th núi, phũng tip dõn l ni CMHS tri lũng vi nh trng, chung tay xõy dng mt mụi trng s phm lnh mnh 6/ Tip thu ý kin ca nhõn dõn Nh trờn ó núi: Cú dõn l cú tt c Phi da vo dõn gii quyt cỏc khú khn Vy lm th no tip thu ý kin ca dõn lm tt iu ny nh trng ó thc hin cỏc bip phỏp sau: + Ly ý kin thụng qua cỏc cuc hp CMHS Hiu trng hp chung ton th CMHS vi GVCN, Ban DCMHS + Phn ỏnh ca CMHS qua GVCN 17 + Phn ỏnh ca CMHS qua in thoi núng: Cỏc s thoi di ng ca Hiu trng, hiu phú, cỏc GVCN, t trng t hnh chớnh - ph trỏch phũng tip dõn + Phn ỏnh ca CMHS qua Phũng tip dõn + Phn ỏnh ca CMHS qua Hp th gúp ý + Phn ỏnh ca qua cỏc cuc hp ca HND cỏc xó + Phn ỏnh ca qua Ban DCMHS Riờng Ban DCMHS, nh trng ó Qui ch phi hp Vi kờnh thụng tin trờn, nh trng ó tip thu c nhiu ý kin úng gúp ca CMHS, ca hc sinh, ca cỏc cu giỏo viờn v cu hc sinh ca trng rt quý bỏu Qua ú, sm nm bt c cỏc lung d lun xó hi v cỏc ch trng ca nh trng, nm bt cỏc thụng tin v cỏc v vic x lý kp thi v dt im, tip thu cỏc ý kin v chin lc phỏt trin ca nh trng 7/ Xõy dng mụi trng thõn thin vi nhõn dõn trờn a bn trng úng tranh th s ng h ca ng y, chớnh quyn v nhõn dõn xó Phỳc ng - ni a bn trng úng v vic nhõn dõn giỳp an ninh xung quanh khu vc trng, xõy dng mụi trng thõn thin, hng nm, nh trng tng qu cho cỏc em cú thnh tớch hc qua Hi khyn hc xó; giỳp thụn lm giao thụng nụng thụn; giỳp trng Mm non dn v sinh sau l; h tr cỏc cỏc on th ca xó h cú nhu cu; t chc giao lu th thao gia nh trng vi cụng chc xó, gia nh trng vi niờn ca thụn, to iu kin cho niờn vo trng vui chi th thao Vi nhng bin phỏp ny, nh trng ó nhn c s ng tỡnh ng h ca ng y, chớnh quyn v nhõn dõn xó Phỳc ng cỏc sau õy + Cp thờm t cho nh trng + Phi hp gia gỡn trt t an ninh trờn a bn - mt m nh trng no cng phi i mt nhng nm ngoi kh nng ca trng + Phũng gian + T chi nhng HS b gi, b bui hc l c cỏc quỏn xung quanh trng 18 8/ Quan tõm n cỏc hc sinh cỏ bit Trng no cng vy u cú hc sinh cỏ bit ú l nhng em hc gii, cú cỏc nng khiu vt tri, bm sinh, cú nhng em cú hon cnh khú khn, cú nhng em hc lc o c yu kộm, thiu ý thc lờn, cú nhng em cú sc khe yu vv Hng nm, nh trng t chc r soỏt nhng hc sinh cỏ bit cú k hoch giỳp Hc sinh cỏ bit ca trng THPT Hm Nghi ch yu l nhng hc sinh cú hon cnh khú khn, hc lc v o c yu, thiu ý lờn, khụng cú hc sinh cỏ bit theo ngha cú nng khiu vt tri i vi nhng em cú hc lc yu, nh trng trung ph o kin thc, ng viờn cỏc em hc tp, to sõn chi lnh mnh cho cỏc em i vi cỏc em cú hon cnh khú khn, nh trng t chc quyờn gúp qua hot ng ca Hi ch thp , cỏc doanh nghip, cỏc nh ho tõm vo cỏc dp khai ging, vo dp Tt nguyờn ỏn, vo dp khai ging v tng kt nm hc Cỏc h tr cho cỏc em ú l xe p, qun ỏo, sỏch v, go, tin mt III NHNG KT QU T C T CễNG TC XHH GIO DC - Nhng k hoch ca nh trng sut nm qua ó nhn c s ng thun v giỳp ca S Giỏo dc - o to H Tnh; Huyn y, HND, UBND huyn Hng Khờ, Cp y, chớnh quyn v nhõn dõn cỏc xó cú hc sinh theo hc, cỏc nh ho tõm, cỏc doanh nghip, cỏc cu giỏo viờn, cu hc sinh, ton th cỏn b - giỏo viờn - hc sinh ca nh trng ú l ch trng y mnh cht lng day hc, giỏo dc o c hc sinh; xõy dng mụi trng s phm dõn ch, k cng, on kt, húa; xõy dng trng chun quc gia Cht lng dy hc v giỏo dc o c c nõng cao rừ rt, phn ỏnh qua cỏc kt qu sau õy: + Kt qu lờn lp thng: 95% + Kt qu thi tt nghip: Nm Trc nm 2008 S HS S HS S HS T l S HS T nm 2008 - 2013 S HS S HS T l d thi u hng d thi u hng TN TN TN TN TN TN 19 Ghi chỳ 2005 624 507 117 81% 2009 523 433 81% 2006 2007 2008 640 577 723 588 349 646 52 288 77 92% 60% 89% 2010 2011 2012 2013 597 498 492 484 581 498 489 484 97% 100% 99% 100% cao hn mt bng chung ca ton tnh 7% Ngun; Vn th trng THPT Hm Nghi Qua bng so sỏnh trờn õy ta thy, cht lng i tr t nm 2010 tr i u cao c bit cú nm (2011 v 2013) cú 100% hc sinh u tt nghip xp th nht ton tnh Riờng nm 2009, t l thp hn nm 2006 Nm hc ny mt bng chung ton tnh l 74 % + Kt qu thi i hc, Cao ng Trung bỡnh mi nm s hc sinh u i hc, Cao ng u t 100 tr lờn, im thi bỡnh quõn ca cỏc em u t dao ng t 11-13 im, nm th 22 - 26/41 trng ton tnh (theo xp hng ca phũng kho thớ S GD-T H Tnh) Cú nhiu em thi t 26 im, nhiu em u c trng i hc Y, i hc Dc, i hc Anh Ninh Nhõn dõn Cn phi núi thờm, vi nm tr li õy, vic hc sinh u i hc l khụng khú, nhng u trng no l mi quan trng + Kt qu cht lng húa: S hc sinh cú hc lc trung bỡnh tr lờn hng nm chim t l 95% Trong ú, s HS xp loi hc lc gii chim 3% + Kt qu giỏo dc o c hc sinh v an ninh trng hc Vi s n lc ca cỏc cỏn b, giỏo viờn nh trng, c bit l ca giỏo viờn ch nhim, s phi hp cht ch ca Cp y, chớnh quyn cỏc xó, s phi hp ca CMHS, cỏc tiờu cc hc sinh c gim thiu ỏng k Cỏc v trụm cp, bo lc ngy cng tha dn Hin tng b gi, b tit gn nh trit í thc ca hc sinh v cụng tỏc gi gỡn v sinh, bo v ti sn cụng ngy cng c nõng cao, cnh quan nh trng ngy cng c p hn, khang trang hn + Kt qu thi HSG tnh Trc õy, kt qu HSG tnh rt thp c bit l cỏc mụn t nhiờn, s hc sinh u HSG tnh hu nh khụng cú, nhng sau nm y mnh cht lng, s hc sinh u HSG tnh tng lờn, cht lng gii ngy cng cao Cú em u gii nht HSG cp tnh, ú l em Nguyn Xuõn ng mụn Vt Lý v em Nguyn Th Phng - mụn GDCD; mt s mụn cú gii ng 20 i ng th nht, th nhỡ ton tnh (nh mụn Lch s) Nm 2014, i tuyn HSG 10 v 11 t t l 51, 22% + V kt qu cụng tỏc tuyn sinh Do cht lng ging dy ngy cng phỏt trin ó thu hỳt c hc sinh khụng thuc trờn a bn truyn thng ca trng Do vy, my nm tr li õy, xu th chung ca cỏc trng tnh qui mụn thu hp, nhng qui mụ ca trng THPT Hm Nghi c tip tc phỏt trin Trung bỡnh mi nm tng lp, lỳc ú s hc sinh d tha u trờn 100 em cha c tuyn - V kt qu huy ng ti chớnh: + i vi CMHS: Trong nm (2008-2013), nh trng ó huy ng t CMHS c 434 780 000 (Ba t bn trm ba mi t triu by trm tỏm mi ngn ng) i vi mt quờ nghốo nh Hng Khờ vi s tin nh trờn khụng phi l nh + i vi cỏc cu giỏo viờn v cu hc sinh ca trng, cỏc nh ho tõm, cỏc doanh nghip: Nh trng ó nhn c s h tr ca hc trờn 100 000 000 (Mt t mt trm t ng) t cỏc doanh nghip, cỏc nh ho tõm, cu hc sinh Tiờu biu l gia ỡnh Trung tng - nh Hu c h tr 700 000 000 (By trm triu ng) Vi s tin trờn cng vi s u t ca S GD-T H Tnh, nh trng ó lm c cỏc hng mc sau: phũng hc b mụn t chun quc gia; lỏt 2400 m2 gch Blc; lm mi 14 gian nh xe cho hc sinh bng ct st, lp tụn; mua mt mỏy phỏt in cú cụng sut 24 mó lc phc v hot ng ca nh trng; lt 48 mỏy tớnh cho hc hc tin hc (2 phũng); nõng cp nh truyn thng; sa cha nh cỏc hng mc cụng trỡnh k nim 40 nm thnh lp trng; lp Qu khuyn hc vi s tin 200 000 000 (Hai trm triu ng); xõy mi cng trng tr giỏ 350 000 000 (Ba trm nm mi triu ng), h tr cỏc hc sinh v giỏo viờn cú hon cnh khú khn, cú thnh tớch xut sỏc V huy ng hin vt: Nh trng ó nhn c 11 000 cun sỏch giỏo khoa ca Nh xut bn Giỏo dc; 100 chic xe p ca doanh nghip Nguyn Bỏ Ton; xó cú hc sinh theo hc mi xó tng trng cõy Lc Vng, nhiu 21 CMHS ó tng nh trng cõy xanh cú giỏ tr mi cõy trờn triu ng, tng thờm mu xanh v nột p sõn trng V t ai: Nh trng c xó Phỳc ng to iu kin cp thờm 14 100 m2, nõng din tớch s dng t ca nh trng lờn ti 39 100m cú y Giy chng nhn quyn s dng t Vi nhng kt qu nh trỡnh by trờn, nh trng ó liờn tc nhn c cỏc danh hiu, hỡnh thc khen nh sau: Nu nh trc nm 2009, nh trng ch c Huyn y xp loi cụng tỏc ng: Chi b sch vng mnh, ngoi cha mt ln c xp loi trng tiờn tin hoc Bng khen ca UBND tnh, ca B Giỏo dc T nm 2009 n nm 2013, sau nm thc hin XHH giỏo dc nh trng liờn tc c nhn s ỏnh giỏ cao ca Huyn y, S Giỏo dc, Tnh y, UBND tnh v B Giỏo dc C th: + nm liờn tc, chi b c Huyn y xp loi Trong sch, vng mnh Trong ú, cú nm c xp loi Trong sch vng mnh tiờu biu; + nm liờn tc c S Giỏo dc xp loi Trng tiờn tin + Nm 2012, Chi b c Ban thng v Tnh y tng Bng khen + Nm 2013, nh trng c B Giỏo dc - o to tng Bng khen v Ch tch UBND tnh quyt nh cụng nhn trng THPT Hm Nghi l trng chun quc gia giai on Cú nhiu nguyờn nhõn dn n kt qu trờn õy, ú cụng tỏc XHH úng mt vai trũ quan trng úng gúp ca cụng tỏc XHH giỏo dc trng THPT Hm Nghi tht s ỏng trõn trng v nghi nhn IV KT LUN Cụng tỏc xó hi húa giỏo dc l mt hot ng khú khn, phc tp, lõu di Nú cú vai trũ to ln vic phỏt huy sc mnh ton dõn vo s nghip giỏo dc trng THPT Hm Nghi Trong nm qua, cụng tỏc XHH giỏo dc trng THPT Hm Nghi ó gt hỏi c nhiu kt qu to ln cha tng thy lich s 40 nm nm thnh lp, nú gúp phn quyt nh thng li nhim v nm hc; ú cng chớnh l c th húa ch trng XHH giỏo dc ca ng, Chớnh ph, ca ngnh giỏo dc; c th húa ng li phỏt trin giỏo dc ca Ngh quyt Trung ng khúa VIII, Ngh quyt s 05-NQ/TU v phỏt trin, nõng cao cht 22 lng giỏo dc v o to n nm 2015 v nhng nm tip theo vo hon cnh c th ca trng THPT Hm Nghi Vi nhng kt qu trờn ó to cho cụng cuc i mi cn bn v ton din ca ngnh ang thc hin Tin chc rng, nhng kinh nghim ca tụi ó t chc thc hin trng THPT Hm Nghi trỡnh by trờn õy s gúp phn cho cỏc ng nghip tham kho, ng thi mong mun ng nghip gúp ý cỏc kinh nghim ca tụi c tt hn Ti liu tham kho iu l trng Trng trung hc c s, Trng trung hc ph thụng v trng ph thụng cú nhiu cp hc (28/3/2011); iu l Ban i din cha m hc sinh (22/11/2011); 23 Hng dn Liờn ngnh v vic t chc huy ng cỏc khon úng gúp t nguyn ca cha m hc sinh cỏc c s giỏo dc v o to s 1702/LNTCGD T ngy 28 thỏng nm 2012 ca S Ti chớnh v S Giỏo dc - o to; Lut Giỏo dc (2005); Lut sa i b sung mt s iu lut Giỏo dc (2009); Ngh quyt s 05/2005/NQ-CP (ngy 18 thỏng nm 2005) v y mnh xó hi húa cỏc hot ng giỏo dc, y t, húa v th dc th thao; Ngh nh s 69/2008/N-CP (ngy 30 thỏng nm 2008) v chớnh sỏch khuyn khớch xó hi húa i vi cỏc hot ng lnh vc giỏo dc, dy ngh, y t, húa, th thao, mụi trng; Ngh quyt s 05-NQ/TU v phỏt trin, nõng cao cht lng giỏo dc v o to n nm 2015 v nhng nm tip theo; Vn kin Hi ngh ln th Hai Ban chp hnh Trung ng khúa VIII Vn kin Hi ngh ln th Tỏm Ban chp hnh Trung ng khúa XI 24 ... 2013) công tác XHH giáo dục Sau năm thực hiện, rút được: "Một số kinh nghi m công tác XHH giáo dục trường THPT Hàm Nghi" từ năm 2009 đến năm 2013 II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI A Cơ sở... tiễn trường THPT Hàm Nghi trình bày trên, tổ chøc thực số biện pháp XHH giáo dục trường THPT Hàm Nghi từ năm 2008-2013 10 II MỘT SỐ BIỆN PHÁP XHH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT HÀM NGHI 1/ Lập kế hoạch... biệt Những kết đạt từ công tác XHH giáo dụ Kết luận Tài liệu tham khảo 12 12 13 15 18 19 19 20 21 21 25 26 MỘT SỐ KINH NGHI M VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT HÀM NGHI TỪ NĂM 2008 -
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến một số kinh nghiệm về công tác XHH giáo dục ở trường THPT hàm nghi , sáng kiến một số kinh nghiệm về công tác XHH giáo dục ở trường THPT hàm nghi ,

Hình ảnh liên quan

Qua bảng so sánh trên đây ta thấy, chất lượng đại trà từ năm 2010 trở đi đều cao. Đặc biệt có 2 năm (2011 và 2013) có 100% học sinh đậu tốt nghiệp xếp thứ nhất trong toàn tỉnh - sáng kiến một số kinh nghiệm về công tác XHH giáo dục ở trường THPT hàm nghi

ua.

bảng so sánh trên đây ta thấy, chất lượng đại trà từ năm 2010 trở đi đều cao. Đặc biệt có 2 năm (2011 và 2013) có 100% học sinh đậu tốt nghiệp xếp thứ nhất trong toàn tỉnh Xem tại trang 20 của tài liệu.