0

181 b i t p tr c nghi m t nh th t ch v di n t ch xung quanh H nh h c kh ng gian l p 12

23 152 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 01:02

Chương 2: Giới Thiệu Về Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước TP.HCMCHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển: - Là đơn vị mới thành lập (Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố được thành lập từ ngày 14 tháng 3 năm 2008 theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố). Vì trong giai đoạn đầu phải sửa chữa văn phòng trụ sở làm việc, củng cố tổ chức, tuyển dụng và ổn định nhân sự nên đến tháng 2 năm 2009 mới đi vào hoạt động, hoàn thành việc tiếp nhận một số dự án, nhân sự từ sở Giao thông vận tải và tuyển mới nhân sự bổ sung. - Trong điều kiện là một đơn vị sự nghiệp nên việc chuyển giao tiếp nhận các tài liệu hồ sơ liên quan trong nhiều giai đoạn thực hiện Chương trình chống ngập nước nội thị của Sở Giao thông vận tải không đầy đủ nên việc đánh giá tình hình thực hiện công tác chống ngập trên địa bàn thành phố những năm qua còn nhiều thiếu sót. - Trung tâm chống ngập chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án thoát nước, chống ngập do Ủy ban nhân dân thành phố giao.- Trung tâm chống ngập là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được sử dụng nguồn thu để đảm bảo hoạt động, được mở tài khoản tại chi nhánh Kho bạc Nhà nước và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định.- Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh có tên gọi bằng tiếng Anh là STEERING CENTER OF URBAN FLOOD CONTROL PROGRAM (SCFC).- Trụ sở làm việc của Trung tâm chống ngập tạm đặt tại số 10 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.- Điện thoại số: 3.5.267.947 - Fax : 3.5.265.3542.2 Chức năng và nhiệm vụ: Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước có chức năng thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố là chủ sở hữu và quản lý hệ thống thoát nước, các nhà SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung23Chương 2: Giới Thiệu Về Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước TP.HCMmáy xử lý nước thải, đồng thời là chủ đầu tư các dự án đầu tư chương trình chống ngập nước, xử lý nước thải… với các nhiệm vụ chính sau đây: - Nghiên cứu, xây dựng chiến lược và các giải pháp kiểm soát lũ, triều trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận, xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ thực hiện cho từng khu vực; điều phối các hoạt động, dự án tiêu thoát nước, để giải quyết căn bản tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố.- Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thoát nước đô thị kể cả kế hoạch ưu tiên chống ngập và thoát nước trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố.- Tổ chức thu thập, đo đạc, khảo sát, thống kê, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu, có phân tích, đánh giá dự liệu liên quan đến các điểm bị ngập và dự báo trước tình hình ngập nước trên địa bàn thành phố để tham mưu các biện pháp phòng chống, khắc phục.- Làm đầu mối trong việc Lực hướng tâm Câu 1: Một vệ tinh có khối lượng m = 60 kg bay quỹ đạo tròn quanh Trái Đất độ cao bán kính Trái Đất Biết Trái Đất có bán kính R = 6400 km Lấy g = 9,8 m/s2 Tính tốc độ dài vệ tinh A 6,4 km/s B 11,2 km/s C 4,9 km/s D 5,6 km/s Câu 2: Chu kì chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất 27,32 ngày khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng 3,84.108 m Hãy tính khối lượng Trái Đất Giả thiết quỹ đạo chuyển động Mặt Trăng tròn A 6,00.1024 kg B 6,45.1027 kg C 6,00.1027 kg D 6,45.1024 kg Câu 3: Một vệ tinh khối lượng 100 kg, phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất độ cao mà có trọng lượng 920 N Chu kì vệ tinh 5,3.103 s Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh Biết bán http:/ / www.blognguyenhang.com/ TH TÍCH VÀ DI N TÍCH XUNG QUANH Câu Cho hình l ng tr có t t c c nh đ u b ng a , đáy l c giác đ u, góc t o b i c nh bên m t đáy 60 Tính th tích kh i l ng tr A V  Câu 27 a 3 a B V  C V  D a 3 a Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông c nh a Tính chi u cao h c a hình chóp S.ABCD , bi t th tích kh i chóp S.ABCD a A h  a Câu B h  2a C h  3a D h  4a M t hình nón có thi t di n qua tr c tam giác đ u c nh a Tính bán kính m t c u ngo i ti p hình nón theo a A Câu Cho đ 2a B a 3 ng th ng d cô đinh, đ đôi Khi d1 quay quanh d ta đ A Hinh tru Câu C 2a 3 D a ng th ng d1 song song va cach d môt khoang cach không c: B M t tru C Khôi tru D.Hinh tron Cho hình chóp t giác đ u S.ABCD có c nh đáy b ng a m t bên t o v i đáy m t góc 45° Th tích V kh i chóp S.ABCD là: A Câu B D Di n tích xung quanh c a hình nón tròn xoay ngo i ti p t di n đ u c nh a là: A Sxq = a2 Câu C B Sxq = a2 C Sxq = a2 vuông t i B, AB = a, AC = a Cho hình chóp S.ABC có SA a2 D Sxq = Bi t góc gi a SB mp(ABC) b ng 30o Th tích V c a kh i chóp S.ABC là: A V = Câu a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân t i B, AB=A C nh bên SA vuông góc v i mp(ABC) SC h p v i đáy m t góc b ng 60° G i (S) m t c u ngo i ti p hình chóp S.ABC Th tích c a kh i c u (S) b ng: A B C D http:/ / www.blognguyenhang.com/ Câu M t bình đ ng d ng hình nón (không đáy) đ ng đ y n C bi t r ng chi u cao c a bình g p l n bán kính đáy c a Ng i ta th vào m t kh i tr đo đ c th tích n c dm3 Bi t r ng m t m t c a kh i tr n m tràn m t c a hình nón, m đ l i đ u thu c đ ng sinh c a hính nón (nh hình v ) kh i tr có chi u cao b ng đ ng kính đáy c a hình nón Di n tích xung quanh Sxq c a bình n c là: B Sxq= dm2 A Sxq= ng tròn đáy C Sxq= dm2 D Sxq= dm2 dm2 Câu 10 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi c nh a, SA (ABCD) G i M trung m BC Bi t góc BAD = 120 ,SMA = 45 Kho ng cách t D đ n m t ph ng (SBC) b ng: B A Câu 11 Hình nón đ C D ng sinh l , thi t di n qua tr c c a hình nón tam giác vuông cân Di n tích xung quanh c a hình nón A l2 B l2 C l2 l2 2 , BC  a Hai m t bên  SAB Câu 12 Cho hình chóp S.ABC tam giác vuông t i A ,  SAC  v D ng góc v i đáy  ABC  , m t bên  SBC  t o v i đáy m t góc 450 Th tích c a kh i chóp S.ABC a3 A 64 a3 B 16 a3 C a3 D 32   D có đáy m t hình thoi có góc nh n b ng  , c nh a Di n tích Câu 13 Hình h p đ ng ABCD.ABC   D ? xung quanh c a hình h p b ng S Tính th tích c a kh i h p ABCD.ABC A a S sin  B a S sin  C a S sin  D a S sin  Câu 14 Kh i tr có chi u cao b ng bán kính đáy di n tích xung quanh b ng 2 Th tích kh i tr là: A 3 B  C 2 D 4 http:/ / www.blognguyenhang.com/ Câu 15 Cho hình l p ph ng có c nh b ng a m t hình tr (T) có hia đáy hai hình tròn n i ti p hai m t đ i di n c a hình l p ph ng G i tích toàn ph n c a hình tr (T) Tính t s di n tích toàn ph n c a hình l p ph C D Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông c nh a, B Tính th tích V c a kh i chóp S.ABCD A di n B A ng, C D Câu 17 Cho hình l ng tr đ ng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình vuông c nh b ng 3, đ ng chéo AB’ c a m t bên (ABB’A’) có đ dài b ng Tính th tích V c a kh i l ng tr ABCD.A’B’C’D’ A V=18 B V=36 C V=45 D V=48 Câu 18 Cho hình h c đ ng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD hình thoi c nh a BAD  60 , AB’ h p v i đáy (ABCD) m t góc 30 Th tích c a kh i h p là: A a3 B 3a C a3 D Câu 19 C t hình nón đ nh S b i m t ph ng qua tr c ta đ b ng a G i BC dây cung c a đ a3 c m t tam giác vuông cân có c nh huy n ng tròn đáy hình nón cho m t ph ng SBCt o v iph ng đáy m t góc 600 Tính di n tích tam giác SBC A S  a2 B S  a2 C S  a2 D S  a2 Câu 20 Cho hình nón đ nh S, đáy hình tròn tâm O, thi t di n qua tr c tam giác đ u c nh a, th tích c a kh i nón A  a 3 Câu 21 M t hình tr có đ B a C  a3 24 D  a3 12 ng kính đáy b ng chi u cao n i ti p m t c u bán kính R Di n tích xung quanh c a hình tr b ng: A 4R2 Câu 22 T m t nguyên v t li u cho tr 1dm3 Bao bì đ C 2 R2 B 2R2 D R2 c, m t công ty mu n thi t k bao bì đ đ ng s a v i th tích c thi t k b i m t hai mô hình sau: hình h p ch nh t có đáy hình vuông; ho c hình tr H i thi t k theo mô hình s ti t ki m đ thi t k mô hình theo kích th c nguyên v t li u nh t? Và c nh th nào? A Hình tr chi u cao b ng đ ng kính đáy B Hình tr chi u cao b ng bán kính đáy http:/ / www.blognguyenhang.com/ C Hình h p ch nh t c nh bên g p hai l n c nh đáy D Hình h p ch nh t c nh bên b ng c nh đáy Câu 23 M t kh i l p ph ng có c nh 1m Ng i ta s n đ t t c m t c a kh i l p ph kh i l p ph ng b ng m t ph ng song song v i m t c a kh i l p ph kh i l p ph ng nh có c nh 10dm H i kh i l p ph kh i l p ph ng có m t đ A 64 ng thu đ ng r i c t ng đ đ c 1000 c sau c t có cs nđ ? B 81 C 100 D 96 Câu 24 Trong m nh đ sau, m nh đ ÚNG? A Hai kh i chóp có hai đáy hai tam giác đ u b ng th tích b ng B Hai kh i l ng tr có chi u cao b ng th tích b ng C Hai kh i đa di n có th tích b ng b ng D Hai kh i đa di n b ng có th tích b ng Câu 25 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác đ u c ... MỞ ĐẦU Ở nước ta hiện nay với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, và tình hình có nhiều thay đổi sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thời cơ, thuận lợi và thử thách đang đặt ra đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt kịp thời để có những giải pháp phù hợp. Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội thì tội phạm về trật tự quản lý kinh tế ngày càng gia tăng. Chúng ta cần phải kịp thời ngăn chặn, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do tội phạm này gây ra. Qua tổng kết thực tiễn công tác điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chúng tôi thấy rằng cần phải hệ thống các đặc điểm của hoạt động này, phải bổ sung chỉnh lý kịp thời để hoàn thiện thêm lý luận về phương pháp điều tra hình sự. Từ đó hoàn thiện hơn những điều chỉ dẫn có tính ứng dụng đối với điều tra viên về phương pháp điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Trong điều kiện nghiên cứu của bản thân, tôi lựa chọn đề tài “Đặc điểm hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục ” làm đề tài tiểu luận môn học Phương pháp Điều tra hình sự. 1 NỘI DUNG I. NHẬN THỨC CƠ BẢN CÁC TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ. 1.1. Khái niệm tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Chương XVI Bộ luật hình sự năm 1999 quy định các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Theo quyết định số 189/2005/QĐ-BCA(X13) ngày 02/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tại mục 3 Điều 2 đã nêu rõ: “Tiến hành điều tra những vụ án về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có liên quan đến nhiều địa phương hoặc với người nước ngoài thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan CSĐT cấp tỉnh quy định tại chương XVI, XVII, XXI các điều 139, 140, 141, 142, 145 chương XIV (Trong trường hợp đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lợi dụng việc ký kết hợp đồng kinh tế để phạm tội) và các điều 224, 225, 226, 251 chương XX của BLHS nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, tiếp nhận điều tra những vụ án tố tụng do các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành một số GV TRẦN QUỐC NGHĨA Phần CÔNG THỨC LƯNG GIÁC sin I Giá trị lượng giác góc (cung) lượng giác Định nghĩa giá trị lượng giác Cho  OA, OM    Giả sử M  x; y   cos   x  OH  sin   y  OK tan   sin cos tan cot Một số lưu ý: T B K sin      AT     k  cos   co s   BS   k   co t   sin  Nhận xét:  a, –1  cos  ;  –1  sin    tan  xác định    k , k  2 Dấu giá trị lượng giác Góc (I) (II) HSLG  tang Tóm tắt lí thuyết + + + + + – – – ① Quan hệ độ rađian: 1  cotang S M  cosin H O A  cot  xác định   k , k  “Nhất cả, nhị sin, tam tan, tứ cos” sin (III) (IV) – – + + – + – –   180  ( rad ) 1(rad )    180    (II) (I) (III) (IV) cos ② Với   3,14 1  0,0175  rad  ,  rad   5701745 ③ Độ dài l cung tròn có số NGUYÊN ĐỨC CẢNH LỚP: CĐSCLRMT K46 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HĐH 1. Hệ điều hành là phần mềm a. luôn luôn phải có để máy tính hoạt động b. điều khiển thiết bị phần cứng C. quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng d. Tất cả các câu trên đều đúng 2. Hệ điều hành thiết kế theo kiểu microkernel có tất cả các đặc trưng sau ngoại trừ a. việc mở rộng chức năng sẽ dễ dàng b. chỉ những chức năng cơ bản mới được hiện thực trong kernel c. phần lớn các dịch vụ được hiện thực trong user space D. giao tiếp giữa client và service provider được thực hiện thông qua cơ chế shared memory 3. Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng cách lưu thông số trong a. các thanh ghi b. stack c. vùng nhớ trong bộ nhớ chính D. Tất cả các câu trên đều đúng 4. Ưu điểm chính của time-sharing system so với multiprogrammed system. a. Chi phí quản lý các process nhỏ hơn b. Tăng hiệu suất của CPU C. Thời gian đáp ứng (response time) nhỏ hơn d. Giảm burst time của process 5. Trong ngôn ngữ C: &a sẽ cho biết A. địa chỉ biến a trong không gian nhớ của process b. địa chỉ hiện tại của biến a trong RAM c. địa chỉ thực của biến a d. chưa biết!!! 6. Kỹ thuật Overlay được áp dụng khi: a. không còn vùng nhớ để chạy chương trình. B. chương trình có kích thước lớn hơn vùng nhớ. c. chương trình có kích thước nhở hơn vùng nhớ. 7. Khi bộ nhớ có hiện tượng phân mảnh(fragmentation) qua nhiều thì HĐH sẽ: A. tiến hành thu gom những Hole nhỏ thành Hole lớn hơn. b. loại bỏ bớt một số process. c. treo máy. 8. Với một hệ thống đa chương trình thì bộ nhớ sẽ: a. hệ điều hành được nạp. b. hệ điều hành và một process. C. hệ điều hành và nhiều process. 9. Một trang bộ nhớ được quản lý bởi: a. một phần tử trong bản trang. b. PR (present bit). C. PF(page frame number). 10. Trong kỉ thuật phân trang(Paging)khi bộ nhớ thực đầy thì HĐH sẽ: a. tiến hành nạp lại các trang. B. thực hiện chiến lược thay thế trang. c. loại bỏ các trang bị lỗi. 11. Process là gì: a. một chương trình lưu trên đĩa. B. một chương trình nạp vào bộ nhớ và đang được CPU thực thi. c. một chương trình được nạp vào bộ nhớ. 12. Trạng thái BLOCKED của một process là do: a. đang chờ nhập xuất. b. đang chờ một sự kiện nào đó chưa xảy ra. C. cả 2 đều đúng. 13. Hành động nào HĐH sẽ thực thi một process mới sinh ra: a. cấp CPU ngay cho process. b. Giao ngay các tài nguyên mà process cần. C. Tạo ngay khối PCB để quản lý process. 14. Độ ưu tiên của các process cho biết: a. Process sữ dụng CPU nhiều hay ít. b. Process chiếm nhiều hay ít vùng nhớ. C. tầm quan trọng của prcess. 15. Khi một process chuẩn bị vào hay ra khỏi một vùng Critical Section thì phải: a. xin phép HĐH. b. phất cờ hiệu khi vào và chả khi ra. C. cả hai ý trên. 16. Hằng đợi dành cho các process xếp hàng chờ nhập xuất được gọi là: a. Busy-Waitting buffer. B. Ready queue. c. Waitting queue. 17. Giải thuật nào sau đây gọi nhau: a. Giải thuật an toàn gọi giải thuật nhà băng. b. Giải thuật nhà băng gọi giải thuật an toàn. C. Hai giải thuật trên chạy độc lập. 18. Kỹ thuật nhập xuất nào sau đây lam CPU ít bận rộn nhất: a. Busy_waitting. b. INterrup. C. DMA. 19. Trong Linux,lệnh nào sau đây cho phép uninstall phần mềm apache: a. rpm -i apache. B. rpm -e apache. c. rpm -u apache. 20. Trong Linux muốn ngưng lệnh ping ta phải nhấn phím : a. Ctrl+Break. b. Ctrl+D. C. Ctrl+C. 21. Trong Linux lệnh ps -aux cho kết quả tương đương với thao tác nào sau đây trong MS-Windows: a. Start/Shutdown. b. Start/Run rồi gỏ cmd. C. mở chương trình Task Manager. 22. Hệ điều hành là: a. là phần mềm chỉ để quản lý các phần cứng. B. phần mềm trung gian giửa các chương trình ứng dụng và các phần cứng máy tính. c. cả 2 câu trên đều đúng. 23. Trong hệ thống file Ext2 các thông tin cơ bản của một partition được lưu tại vùng: A. Super Block. b. Group Descriptor. c. cả 2 vùng trên. 24. Trong Ext2,thư mục /root được quản lý bởi: a. Inode số 1. B. NGUYÊN ĐỨC CẢNH LỚP: CĐSCLRMT K46 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HĐH 1. Hệ điều hành là phần mềm a. luôn luôn phải có để máy tính hoạt động b. điều khiển thiết bị phần cứng C. quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng d. Tất cả các câu trên đều đúng 2. Hệ điều hành thiết kế theo kiểu microkernel có tất cả các đặc trưng sau ngoại trừ a. việc mở rộng chức năng sẽ dễ dàng b. chỉ những chức năng cơ bản mới được hiện thực trong kernel c. phần lớn các dịch vụ được hiện thực trong user space D. giao tiếp giữa client và service provider được thực hiện thông qua cơ chế shared memory 3. Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng cách lưu thông số trong a. các thanh ghi b. stack c. vùng nhớ trong bộ nhớ chính D. Tất cả các câu trên đều đúng 4. Ưu điểm chính của time-sharing system so với multiprogrammed system. a. Chi phí quản lý các process nhỏ hơn b. Tăng hiệu suất của CPU C. Thời gian đáp ứng (response time) nhỏ hơn d. Giảm burst time của process 5. Trong ngôn ngữ C: &a sẽ cho biết A. địa chỉ biến a trong không gian nhớ của process b. địa chỉ hiện tại của biến a trong RAM c. địa chỉ thực của biến a d. chưa biết!!! 6. Kỹ thuật Overlay được áp dụng khi: a. không còn vùng nhớ để chạy chương trình. B. chương trình có kích thước lớn hơn vùng nhớ. c. chương trình có kích thước nhở hơn vùng nhớ. 7. Khi bộ nhớ có hiện tượng phân mảnh(fragmentation) qua nhiều thì HĐH sẽ: A. tiến hành thu gom những Hole nhỏ thành Hole lớn hơn. b. loại bỏ bớt một số process. c. treo máy. 8. Với một hệ thống đa chương trình thì bộ nhớ sẽ: a. hệ điều hành được nạp. b. hệ điều hành và một process. C. hệ điều hành và nhiều process. 9. Một trang bộ nhớ được quản lý bởi: a. một phần tử trong bản trang. b. PR (present bit). C. PF(page frame number). 10. Trong kỉ thuật phân trang(Paging)khi bộ nhớ thực đầy thì HĐH sẽ: a. tiến hành nạp lại các trang. B. thực hiện chiến lược thay thế trang. c. loại bỏ các trang bị lỗi. 11. Process là gì: a. một chương trình lưu trên đĩa. B. một chương trình nạp vào bộ nhớ và đang được CPU thực thi. c. một chương trình được nạp vào bộ nhớ. 12. Trạng thái BLOCKED của một process là do: a. đang chờ nhập xuất. b. đang chờ một sự kiện nào đó chưa xảy ra. C. cả 2 đều đúng. 13. Hành động nào HĐH sẽ thực thi một process mới sinh ra: a. cấp CPU ngay cho process. b. Giao ngay các tài nguyên mà process cần. C. Tạo ngay khối PCB để quản lý process. 14. Độ ưu tiên của các process cho biết: a. Process sữ dụng CPU nhiều hay ít. b. Process chiếm nhiều hay ít vùng nhớ. C. tầm quan trọng của prcess. 15. Khi một process chuẩn bị vào hay ra khỏi một vùng Critical Section thì phải: a. xin phép HĐH. b. phất cờ hiệu khi vào và chả khi ra. C. cả hai ý trên. 16. Hằng đợi dành cho các process xếp hàng chờ nhập xuất được gọi là: a. Busy-Waitting buffer. B. Ready queue. c. Waitting queue. 17. Giải thuật nào sau đây gọi nhau: a. Giải thuật an toàn gọi giải thuật nhà băng. b. Giải thuật nhà băng gọi giải thuật an toàn. C. Hai giải thuật trên chạy độc lập. 18. Kỹ thuật nhập xuất nào sau đây lam CPU ít bận rộn nhất: a. Busy_waitting. b. INterrup. C. DMA. 19. Trong Linux,lệnh nào sau đây cho phép uninstall phần mềm apache: a. rpm -i apache. B. rpm -e apache. c. rpm -u apache. 20. Trong Linux muốn ngưng lệnh ping ta phải nhấn phím : a. Ctrl+Break. b. Ctrl+D. C. Ctrl+C. 21. Trong Linux lệnh ps -aux cho kết quả tương đương với thao tác nào sau đây trong MS-Windows: a. Start/Shutdown. b. Start/Run rồi gỏ cmd. C. mở chương trình Task Manager. 22. Hệ điều hành là: a. là phần mềm chỉ để quản lý các phần cứng. B. phần mềm trung gian giửa các chương trình ứng dụng và các phần cứng máy tính. c. cả 2 câu trên đều đúng. 23. Trong hệ thống file Ext2 các thông tin cơ bản của một partition được lưu tại vùng: A. Super Block. b. Group Descriptor. c. cả 2 vùng trên. 24. Trong Ext2,thư mục /root được quản lý bởi: a. Inode số 1. B. 1 B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN S: 49/2008/Q-BNN CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM Ðc lp - T do - Hnh phúc Hà Ni, ngày 27 tháng 03 nm 2008 QUYT NH V vic ban hành danh mc thuc bo b thc vt c phép s dng, hn ch s dng, cm s dng  Vit Nam B TRNG B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN Cn c Ngh nh s 01/2008/N-CP ngày 03 tháng 01 nm 2008 ca Chính ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca B Nông nghip và Phát trin Nông thôn; Cn c Pháp lnh Bo v và Kim dch thc vt, công b ngày 08 tháng 8 nm 2001; Cn c vào Quy nh v Qun lý thuc bo v thc vt ban hành kèm theo Quyt nh s 89/2006/Q-BNN ngày 02 tháng 10 nm 2006 ca B Nông nghip và Phát trin Nông thôn; Theo  ngh ca Cc trng Cc Bo v Thc vt, QUYT NH: iu 1: Ban hành kèm theo quyt nh này 1. Danh mc thuc bo v thc vt c phép s dng  Vit Nam (có danh mc kèm theo) gm: 1.1. Thuc s dng trong Nông nghip: 1.1.1 Thuc tr sâu: 292 hot cht vi 959 tên thng phm. 1.1.2 Thuc tr bnh: 221 hot cht vi 654 tên thng phm. 1.1.3 Thuc tr c: 130 hot cht vi 400 tên thng phm. 1.1.4 Thuc tr chut: 13 hot cht vi 20 tên thng phm. 1.1.5 Thuc iu hoà sinh trng: 44 hot cht vi 102 tên thng phm. 1.1.6 Cht dn d côn trùng: 5 hot cht vi 7 tên thng phm. 1.1.7 Thuc tr c: 15 hot cht vi 74 tên thng phm. 1.1.8 Cht h tr (cht tri): 4 hot cht vi 5 tên thng phm. 1.2. Thuc tr mi: 10 hot cht vi 10 tên thng phm. 1.3. Thuc bo qun lâm sn: 5 hot cht vi 6 tên thng phm. 1.4. Thuc kh trùng kho: 5 hot cht vi 5 tên thng phm. 2. Danh mc thuc bo v thc vt hn ch s dng  Vit Nam (có danh mc kèm theo) gm: 2 2.1. Thuc s dng trong Nông nghip: 2.1.1 Thuc tr sâu: 6 hot cht vi 11 tên thng phm. 2.1.2 Thuc tr chut: 1 hot cht vi 3 tên thng phm. 2.2. Thuc tr mi: 2 hot cht vi 2 tên thng phm. 2.3. Thuc bo qun lâm sn: 4 hot cht vi 4 tên thng phm. 2.4. Thuc kh trùng kho: 3 hot cht vi 9 tên thng phm. 3. Danh mc thuc bo v thc vt cm s dng  Vit Nam (có danh mc kèm theo) gm: 3.1. Thuc tr sâu, thuc bo qun lâm sn: 21 hot cht. 3.2. Thuc tr bnh: 6 hot cht. 3.3. Thuc tr chut: 1 hot cht. 3.4. Thuc tr c: 1 hot cht. iu 2: Vic xut khu, nhp khu các loi thuc bo v thc vt ban hành kèm theo quyt nh này c thc hin theo Qui nh v xut khu, nhp khu hàng hoá c ban hành kèm theo Ngh nh s 12/2006/N-CP ngày 23 tháng 1 nm 2006 ca Chính ph. iu 3: Cc Bo v thc vt chu trách nhim quy nh v s dng các loi thuc bo v thc vt hn ch s dng  Vit nam. iu 4: Quyt nh này có hiu lc thi hành sau 15 ngày k t ngày ng công báo. Các quyt nh trc ây trái vi quyt nh này u bãi b. iu 5: Cc trng Cc Bo v thc vt, Chánh Vn phòng B, Th trng các n v thuc B và các t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành quyt nh này./. KT. B TRNG TH TRNG Bùi Bá Bng 3 DANH MC THUC BO V TH C V!T "C PHÉP S# DNG  VIT NAM (Ban hành kèm theo Quyt nh s 49 /2008/Q-BNN ngày 27 tháng 3 nm 2008 ca B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn) TT MÃ HS TÊN HO$T CH%T – NGUYÊN LIU (COMMON NAME) TÊN TH&NG PH'M (TRADE NAME) I T"NG PHÒNG TR( (CROP/PEST) T) CHC XIN *NG KÝ (APPLICANT) I. THUC S D!NG TRONG NÔNG NGHI"P: 1. Thuc tr+ sâu: 1 3808.10 Abamectin Ababetter 1.8 EC sâu cun lá/ lúa; sâu t/ b#p ci; b$ tr%/ da hu; sâu v& bùa/ cam; nhn / chè Công  Bài 03 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC Định nghĩa Cho đường thẳng d Phép biến hình biến điểm M thuộc d thành nó, biến điểm M không thuộc d thành M ' cho d đường trung trực đoạn thẳng MM ' gọi phép đối xứng qua đường thẳng d hay phép đối xứng ... hai tam gi c đ u b ng th t ch b ng B Hai kh i l ng tr c chi u cao b ng th t ch b ng C Hai kh i đa di n c th t ch b ng b ng D Hai kh i đa di n b ng c th t ch b ng C u 25 Cho h nh ch p S.ABC c ... nh n v i chi u cao C Hai kh i l p ph ng c di n t ch to n ph n b ng c th t ch b ng D Hai kh i h p ch nh t c di n t ch to n ph n b ng c th t ch b ng C u 134 Cho h nh ch p S.ABC c đáy ABC tam... ng s a v i th t ch c thi t k b i m t hai m h nh sau: h nh h p ch nh t c đáy h nh vu ng; ho c h nh tr H i thi t k theo m h nh s ti t ki m đ thi t k m h nh theo k ch th c nguy n v t li u nh
- Xem thêm -

Xem thêm: 181 b i t p tr c nghi m t nh th t ch v di n t ch xung quanh H nh h c kh ng gian l p 12,

Hình ảnh liên quan

Câu 9. Mt bình đ ng d ng hình nón (không đáy) đ ng yn C. - 181 b i t p tr c nghi m t nh th t ch v di n t ch xung quanh  H nh h c kh ng gian l p 12

u.

9. Mt bình đ ng d ng hình nón (không đáy) đ ng yn C Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 49. Cho hình chóp t giác đu S.ABCD có đ dà ic nh đáy b ng 2a, góc gia mt bên và mt đây b ng 45° - 181 b i t p tr c nghi m t nh th t ch v di n t ch xung quanh  H nh h c kh ng gian l p 12

u.

49. Cho hình chóp t giác đu S.ABCD có đ dà ic nh đáy b ng 2a, góc gia mt bên và mt đây b ng 45° Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 150. (mã đ 102 nm 2017) Ch om t cu (S) có bán kinh b ng 4. Hình tr (H) có chi u cao b ng 4 và hai đ ng tròn đáy n m trên (S) - 181 b i t p tr c nghi m t nh th t ch v di n t ch xung quanh  H nh h c kh ng gian l p 12

u.

150. (mã đ 102 nm 2017) Ch om t cu (S) có bán kinh b ng 4. Hình tr (H) có chi u cao b ng 4 và hai đ ng tròn đáy n m trên (S) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 161. Mt hình nón có bán kính đáy b ng 1 và thi t d in qua tr c làm t tam giác vuông cân - 181 b i t p tr c nghi m t nh th t ch v di n t ch xung quanh  H nh h c kh ng gian l p 12

u.

161. Mt hình nón có bán kính đáy b ng 1 và thi t d in qua tr c làm t tam giác vuông cân Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 180. Mt hình nón có thi t d in to bi mt ph ng qua tr c ca hình nón làm t tam giác vuông cân v i c nh huy n b ng 2a2 - 181 b i t p tr c nghi m t nh th t ch v di n t ch xung quanh  H nh h c kh ng gian l p 12

u.

180. Mt hình nón có thi t d in to bi mt ph ng qua tr c ca hình nón làm t tam giác vuông cân v i c nh huy n b ng 2a2 Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan