0

ở đây BCTC TH 6T2015

47 121 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:34

Lời mở đầuTrớc đây, trong thời kỳ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình thông qua các chỉ tiêu của Nhà nớc. Việc tiêu thụ sản phẩm không làm ảnh hởng đến sản xuất kinh doanh vì sản phẩm sản xuất ra sẽ đợc Nhà nớc đảm bảo tiêu thụ. Chính vì thế doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trờng tiêu thụ mà chỉ cần hoàn thành kế hoạch đợc giao . Bởi vậy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không phát triển và trì trệ.Sau khi chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc. Các doanh nghiệp đã chủ động sản xuất kinh doanh, chủ động phát huy những khả năng hiện có cũng nh khai thác triệt để tiềm lực của mình nhằm đảm bảo sự phát triển tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng có sự cạnh tranh gay gắt. Lúc này, lợi nhuận của việc tiêu thụ hàng hoá đã trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đa hàng hoá đến tay ngời tiêu dùng.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công, làm ăn có lãi? Muốn giải quyết vấn đề trên thì việc quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra, không để sản phẩm bị ứ đọng, thu hồi vốn nhanh, tái sản xuất mở rộng.Chính vì lẽ đó mà công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá luôn đợc các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu trong chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp.Là một sinh viên thuộc chuyên ngành "Quản trị kinh doanh" thực tập tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội, em nhận thấy đợc rằng: điều quan tâm lớn nhất của ban lãnh đạo công ty lúc này là làm thế nào đẩy mạnh sản suất đẩy mạnh tiêu thụ trong và ngoài nớc , qua đó thu đợc lợi nhuận,góp phần vào công cuộc công nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Suy nghĩ này đã thôi thúc em nghiên cứu và lựa chọn đề tài"Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội " làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình.Với mong muốn hệ thống lại một số vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trờng , bằng phơng pháp xã hội học, phơng pháp thống kê, ph-ơng pháp toán học và phơng pháp quan sát thực nghiệm để phân tích cơ sở lý 1luận cũng nh thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội. Qua đó đề ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian tới.Nội dung đề tài gồm có bốn chơng :Ch ơng I : Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệpCh ơng II : Phân tích tình hình tiêu thụ ở công tyCh ơng III : Những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty.Những vấn đề trình bày trong đồ án là kết quả của sự vận dụng các kiến thức đã học trong trờng cũng nh những bài học trong thời gian thực tập tại công ty .Tuy vậy, với những điều nhận thức của bản thân còn hạn chế về nhiều mặt nên không tránh khỏi những thiếu sót . Mong rằng qua đồ án này em nhận đợc đóng góp của thầy giáo Trơng Huy Hoàng và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Để giúp em hoàn thiện đồ án và đảm bảo việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đợc diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trơng Huy Hoàng ng-ời đã nhiệt tình hớng dẫn cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã giúp em trong thời gian thực tập và đồ án đã hoàn thành.Em xin chân thành cảm ơn !2chơng ICơ sở lý luận về quản trị tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệpI. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm.Có nhiều cách tiếp cần khái niệm "tiêu thụ sản phẩm" . Dới đây là hai cách tiếp cận Signature Not Verified Được ký LÊ VĂN TUẤN Ngày ký: 28.08.2015 14:04 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS dùng casio fx500ms-fx570MS Để giải toán $1 Tính giá trị biểu thức A) Loại một biến bài 1: Cho p(x)=3x 3 +2x 2 -5x+7. Tính: a) p(4)=211 b) p(1,213)=9,232049791 c) p(-2,031)= 0,271534627 bài 2: Cho tanx=2,324 (x nhọn) . Tính: p= 3 3 3 2 8 2sin 2 sin sin cos x x cosx cosx x x + + =-0,799172966 bài 3: Tìm m để p(x)=x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m chia hết cho x-2 m=-46 bài 4: Tìm số d p(x)=x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m chia cho 2x+1 bài 5: Cho f(x)=x 2 -1 .Tinh f(f(f(f(f(2))))) =15745023 2= ANS 2 -1 = = f(f(f(f(f(f(2)))))) =2479057493 x 10 14 B) Tìm giới hạn bài 1: 1 1 35 23 lim + + + + + = n nn n n I Ghi vào màn hình 1 1 35 23 + + + + A AA A CALC máy hỏi A? 10= hiện 0,587 CALC máy hỏi A? 100= hiện 0,57735 . CALC máy hỏi A? 200= hiện 0,577350269 CALC máy hỏi A? 208= hiện 0,577350269 =>I=0,577350269 = 3 3 bài 2: )313( 2 lim xxxI x ++= + Ghi vào màn hình 313 2 xxx ++ CALC máy hỏi X? 10= hiện 0,3147 CALC máy hỏi X? 100= hiện 0,2913 . CALC máy hỏi X? 100 000= hiện 0,28867 CALC máy hỏi X? 1000 000= hiện 0,28867 =>I=0,28867 = 6 3 Nguyễn Bốn THPTCẩm thủy I Thanh hóa. 1 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS bài 3: xxI x tan) 2 ( lim 2 = Ghi vào màn hình AAAX tan) 2 (: 2 = CALC máy hỏi A? ấn 0,1= máy hiện X=1,470 ấn = máy hiện 0,996677 CALC máy hỏi A? ấn 0,01= máy hiện X=1,560 ấn = máy hiện 0,999997 CALC máy hỏi A? ấn 0,001= máy hiện X=1,569 ấn = máy hiện 0,999999 CALC máy hỏi A? ấn 0,0001= máy hiện X=1,570 . ấn = máy hiện 1,000000 =>I=1 ứng dụng tổng tích phân để tìm giới hạn bài 4: = + + +=++++++= n i n n n i n Lim n n nnn I 1 1 1 )1 . 2 1 1 1( 1 lim HD: Chọn hàm số f(x) trên đoạn [a;b] chia đoạn [a;b] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 1 ; 1 == =+=++++++= = + + + b a n i n n n n dxxf n i n Lim n n nnn S )(1 1 )1 . 2 1 1 1( 1 lim 1 lim )122( 3 2 11 1 )1 . 2 1 1 1( 1 1 0 1 lim =+=+=++++++= = + + dxx n i n Lim n n nnn I n i n n =1,218951416 bài 5: = + + + = + ++ + + + = n i n n in i Lim nn n nn I 1 2222222 ) . 2 2 1 1 ( lim HD: Chọn f(x)= 2 1 x x + trên đoạn [0;1] chia đoạn [0;1] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 1 ; 1 == 2ln 2 1 1 )(1 1 ) . 2 2 1 1 ( 1 0 2 1 2 22222 lim = + = + = + ++ + + + = = + + dx x x n i n i n Lim nn n nn I n i n n =0,34657359 bài 6: ] )1(3 . 63 1[ 3 lim + ++ + + + += + nn n n n n n n I n HD: Chọn hàm số f(x) trên đoạn [0;3] chia đoạn [0;3] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 3 ; 1 == 2 1 1 1 1 13 ] )1(3 . 63 1[ 3 3 0 1 lim = + = + = + ++ + + + += = + + dx x n i n Lim nn n n n n n n I n i n n Nguyễn Bốn THPTCẩm thủy I Thanh hóa. 2 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS =2,00000000 bài 7: n n n n nn I 1 )1) .( 2 1)( 1 1( lim +++= + HD: ++++++== +++= )1ln( .) 2 1ln() 1 1ln( 1 ln)1) .( 2 1)( 1 1( 1 n n nnn PS n n nn P nn n n 122)1ln()1ln( .) 2 1ln() 1 1ln( 1 limlnlimlim 1 0 =+= ++++++== +++ dxx n n nnn PS n n n n n 12ln2 )1ln( 1 1 0 )1) .( 2 1)( 1 1( lim + + = = +++= ee n n nn I dxx n n =6,22408924 Chọn hàm số f(x) trên đoạn [0;3] chia đoạn [0;3] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 3 ; 1 == C) Loại nhiều biến bài 1: Tính:A= 3 2 2 4 2 3 2 2 3 15 4 17 2 3 13 m n p mn p mnp m np m np n p + + với m=0,267; n=1,34; p=2,53. 0,729959094 bài 2: Tính:A= 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 7 2 4 x x y x z x z y z + + với x=1,523; y=3,13; z=22,3. 9,237226487 bài 3: Tính:A= 8)75( 62)4(2)453( 422 2232 +++ ++++ zyxx zyzyxzyx với 4, 2 7 , 4 9 === zyx A= 8479 65358 $2 Giải hệ phơng trình bài 1: Cho xf(x)-2f(1-x)=1 a) Tính f(2,123)=? b) Tính f(f(f(2,123)))=? Nếu bài toán chỉ có câu a) đặt: 2,123=A,1-A=B thì: 1-B=A nên ta đợc hệ: ( ) 2 ( ) 1 2 ( ) ( ) 1 Af A f B f A Bf B = + = 2 2 3 ( ) 4 4 B A f A AB A A + = = + C 1 : 2,123 A:1-A B:(B+2):(AB-4) =-0,13737191 C 2 : 2,123 A 1-A B Vào hệ 2 ẩn a 1 =A b 1 Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ thong • Thuận lợi - Đa số GV có kn, TCM luôn theo đuổi, học hỏi kn lẫn nhau để nâng cao trình độ cm - Hầu hết TCM được quán riệt qđ của bộ, sở trong dạy học tích hợp vào giảng dạy từ các năm trước - Đầu tư của các BGH nhà trường về chỉ đạo DHTH - Đa số TCM đủ GV không còn dạy chéo - Nhiều thầy cô rất tam huyết soạn giảng theo giáo án TH - Các trang thiết bị của trường đa số đầy đủ cho việc giảng dạy • Khó khăn - Chương trình SGK chưa được viết theo dạng tích hợp - Cách thi cử chưa thực sự kết nối với DHTH - Tư tưởng đổi mới của GV chưa nhiều, thích giảng dạy theo lối cũ, ngại đổi mới vì mất nhiều thời gian Trình độ năng lực Cm ko đều giữa các thành viên trong tổ, giữa tổ với tổ, giữa các trường - Nhiều khi ko có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo tổ - Trình độ hs ko đều, có nhiều hs yếu * Thời cơ và thách thức + Thời cơ - Sự phát triển ktxh đất nước tạo đk đầu tư về cho csvc cho GD tăng lên - Hội nhập quốc tế dẫn đến tiếp thu nền GD tiên tiến trên thế giới + Thách thức: - Chương trình SGK vẫn viết theo từng môn học - Mặt bằng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng miền khá rõ. Vấn đề đào tạo bồi dưỡng GV đào tạo lại chưa có hiệu quả - Chương trình mới chưa có, tổ chức thi TN THPT quốc gia chưa đáp ứng yc đổi mới ktđg, có vênh đối với dạy học và KTĐG - Thiếu kiểm tra, sơ kết tổng kết đối với các quốc gia cấp bộ - Vênh giứa VN vơis các nước + Giải pháp - Bồi dưỡng đào tạo lại cho GV chưa cập - Tăng cường kinh phí cho hđgd - Động viên giúp đỡ đồng nghiệp để có tư tưởng mới thực sự, không ngại CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC DHTH Ở TRƯỜNG PT Ba nguyên tắc - Liên môn chỉ Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ thong • Thuận lợi - Đa số GV có kn, TCM luôn theo đuổi, học hỏi kn lẫn nhau để nâng cao trình độ cm - Hầu hết TCM được quán riệt qđ của bộ, sở trong dạy học tích hợp vào giảng dạy từ các năm trước - Đầu tư của các BGH nhà trường về chỉ đạo DHTH - Đa số TCM đủ GV không còn dạy chéo - Nhiều thầy cô rất tam huyết soạn giảng theo giáo án TH - Các trang thiết bị của trường đa số đầy đủ cho việc giảng dạy • Khó khăn - Chương trình SGK chưa được viết theo dạng tích hợp - Cách thi cử chưa thực sự kết nối với DHTH - Tư tưởng đổi mới của GV chưa nhiều, thích giảng dạy theo lối cũ, ngại đổi mới vì mất nhiều thời gian Trình độ năng lực Cm ko đều giữa các thành viên trong tổ, giữa tổ với tổ, giữa các trường - Nhiều khi ko có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo tổ - Trình độ hs ko đều, có nhiều hs yếu * Thời cơ và thách thức + Thời cơ - Sự phát triển ktxh đất nước tạo đk đầu tư về cho csvc cho GD tăng lên - Hội nhập quốc tế dẫn đến tiếp thu nền GD tiên tiến trên thế giới + Thách thức: - Chương trình SGK vẫn viết theo từng môn học - Mặt bằng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng miền khá rõ. Vấn đề đào tạo bồi dưỡng GV đào tạo lại chưa có hiệu quả - Chương trình mới chưa có, tổ chức thi TN THPT quốc gia chưa đáp ứng yc đổi mới ktđg, có vênh đối với dạy học và KTĐG - Thiếu kiểm tra, sơ kết tổng kết đối với các quốc gia cấp bộ - Vênh giứa VN vơis các nước + Giải pháp - Bồi dưỡng đào tạo lại cho GV chưa cập - Tăng cường kinh phí cho hđgd - Động viên giúp đỡ đồng nghiệp để có tư tưởng mới thực sự, không ngại CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC DHTH Ở TRƯỜNG PT Ba nguyên tắc - Liên môn chỉ Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Ký ngày: 31/7/2017 14:21:21 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 PHN III DI TRUYN HC QUN TH A Lý thuyt: Khỏi nim v qun th: - Qun th l hp cỏc cỏ th cựng loi, cựng sng mt khong khụng gian xỏc nh, vo mt thi im xỏc nh v cú kh nng giao phi vi sinh cỏi trỡ nũi ging - Da vo mt di truyn hc, phõn bit qun th giao phi v qun th t phi Cỏc c trng di truyn ca qun th: - Mi qun th cú mt gen c trng, th hin tn s cỏc alen v tn s cỏc kiu gen ca qun th - Mt s khỏi nim: Vn gen, tn s tng i ca cỏc alen, tn s tng i ca cỏc kiu gen + Vn gen: L ton b cỏc alen ca tt c cỏc gen qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mi alen c tớnh bng s lng alen ú chia cho tng s alen ca gen ú qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mt loi kiu gen c tớnh bng s cỏ th cú kiu gen ú chia cho tng s cỏ th qun th ti mt thi im xỏc Gi s qun th ch xột gen gm alen v cú thnh phn kiu gen: x AA : y Aa : z aa x, y, z : ln lt l tn s ca cỏc kiu gen AA, Aa, aa p: tn s ca A, q: tn s ca a y y Tn s mi alen c xỏc nh bng cụng thc: pA)( x+= ;q(a) z+= 2 Cu trỳc di truyn qun th: 3.1 Cu trỳc di truyn qun th t phi: 3.1.1 Khỏi nim v qun th t phi: Qun th t phi l cỏc qun th thc vt t th phn, ng vt lng tớnh t th tinh ng vt, giao phi cn huyt cng c xem nh qun th t phi 3.1.2 c im di truyn ca qun th t phi: - Gm cỏc dũng thun vi kiu gen khỏc - th ng hp, cu trỳc di truyn ca qun th khụng i qua cỏc th h TF Vớ d: AA x AA n AA n TF aa x aa aa - Khi tin hnh t phi qua nhiu th h thỡ cu trỳc di truyn ca qun th thay i theo hng: + T l th ng hp tng dn + T l th d hp gim dn + Tn s tng i ca cỏc alen khụng thay i 3.2 Qun th giao phi ngu nhiờn (ngu phi): 3.2.1 Khỏi nim: Qun th giao phi ngu nhiờn l qun th m ú din s bt cp giao phi ngu nhiờn ca cỏc cỏ th c v cỏi qun th 3.2.2 c im di truyn ca qun th giao phi ngu nhiờn - Cú s giao phi ngu nhiờn gia cỏc cỏ th qun th Qun th giao phi c xem l n v sinh sn, n v tn ti v l n v tin húa ca loi t nhiờn - a dng v kiu gen v kiu hỡnh (khụng cú s thay th hon ton mt alen ny bng alen khỏc m cú xu hng trỡ u th ca th d hp - Mi qun th giao phi ngu nhiờn cú th trỡ tn s cỏc kiu gen, alen khỏc khụng i qua cỏc th h nhng iu kin nht nh 3.2.3 Trng thỏi cõn bng qun th v nh lut Haci Vanbec: * nh lut Hacdi- Vanbec: Trong nhng iu kin nht nh, tn s tng i ca cỏc alen Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Ký ngày: 31/7/2017 15:08:53 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 PHN III DI TRUYN HC QUN TH A Lý thuyt: Khỏi nim v qun th: - Qun th l hp cỏc cỏ th cựng loi, cựng sng mt khong khụng gian xỏc nh, vo mt thi im xỏc nh v cú kh nng giao phi vi sinh cỏi trỡ nũi ging - Da vo mt di truyn hc, phõn bit qun th giao phi v qun th t phi Cỏc c trng di truyn ca qun th: - Mi qun th cú mt gen c trng, th hin tn s cỏc alen v tn s cỏc kiu gen ca qun th - Mt s khỏi nim: Vn gen, tn s tng i ca cỏc alen, tn s tng i ca cỏc kiu gen + Vn gen: L ton b cỏc alen ca tt c cỏc gen qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mi alen c tớnh bng s lng alen ú chia cho tng s alen ca gen ú qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mt loi kiu gen c tớnh bng s cỏ th cú kiu gen ú chia cho tng s cỏ th qun th ti mt thi im xỏc Gi s qun th ch xột gen gm alen v cú thnh phn kiu gen: x AA : y Aa : z aa x, y, z : ln lt l tn s ca cỏc kiu gen AA, Aa, aa p: tn s ca A, q: tn s ca a y y Tn s mi alen c xỏc nh bng cụng thc: pA)( x+= ;q(a) z+= 2 Cu trỳc di truyn qun th: 3.1 Cu trỳc di truyn qun th t phi: 3.1.1 Khỏi nim v qun th t phi: Qun th t phi l cỏc qun th thc vt t th phn, ng vt lng tớnh t th tinh ng vt, giao phi cn huyt cng c xem nh qun th t phi 3.1.2 c im di truyn ca qun th t phi: - Gm cỏc dũng thun vi kiu gen khỏc - th ng hp, cu trỳc di truyn ca qun th khụng i qua cỏc th h TF Vớ d: AA x AA n AA n TF aa x aa aa - Khi tin hnh t phi qua nhiu th h thỡ cu trỳc di truyn ca qun th thay i theo hng: + T l th ng hp tng dn + T l th d hp gim dn + Tn s tng i ca cỏc alen khụng thay i 3.2 Qun th giao phi ngu nhiờn (ngu phi): 3.2.1 Khỏi nim: Qun th giao phi ngu nhiờn l qun th m ú din s bt cp giao phi ngu nhiờn ca cỏc cỏ th c v cỏi qun th 3.2.2 c im di truyn ca qun th giao phi ngu nhiờn - Cú s giao phi ngu nhiờn gia cỏc cỏ th qun th Qun th giao phi c xem l n v sinh sn, n v tn ti v l n v tin húa ca loi t nhiờn - a dng v kiu gen v kiu hỡnh (khụng cú s thay th hon ton mt alen ny bng alen khỏc m cú xu hng trỡ u th ca th d hp - Mi qun th giao phi ngu nhiờn cú th trỡ tn s cỏc kiu gen, alen khỏc khụng i qua cỏc th h nhng iu kin nht nh 3.2.3 Trng thỏi cõn bng qun th v nh lut Haci Vanbec: * nh lut Hacdi- Vanbec: Trong nhng iu kin nht nh, tn s tng i ca cỏc alen v thnh phn kiu gen ca qun th ngu phi c trỡ n nh t th h ny sang th h khỏc theo ng thc: p2AA + 2pqAa + q2aa = - iu kin nghim ỳng ca nh lut Hacdi- Vanbec + Kớch thc qun th th ln + Cỏc cỏ th qun th phi giao phi vi mt cỏch ngu nhiờn GV Lờ Phỳc Trin 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 + Cỏc cỏ th cú kiu gen khỏc phi cú sc sng v kh nng sinh sn nh (khụng cú tỏc ng ca CLTN) + Khụng cú t bin (hoc t bin thun bng t bin nghch) + Qun th phi c cỏch li vi cỏc qun th khỏc (khụng cú s di nhp gen gia cỏc qun th) - í ngha ca nh lut Hacdi- Vanbec: + Phn ỏnh trng thỏi cõn bng di truyn qun th + Gii thớch c s trỡ n nh ca cỏc qun th t nhiờn qua thi gian di + L c s nghiờn cu di truyn hc qun th + í ngha thc tin: Cú th xỏc nh c tn s tng i ca alen, kiu gen t t l kiu hỡnh v ngc li + Hn ch: Khụng phn ỏnh c s tin húa ca sinh vt B Cụng thc: DNG 8: DI TRUYN HC QUN TH 1: TNH TN S KIU GEN V TN S ALEN Tn s kiu gen = (S lng cỏ th mang kiu gen ú chia cho tng s cỏ th ca qun th).100% Tn s alen = (S lng alen ú chia cho tng s alen ca qun th).100% A Cu trỳc di truyn ca qun th t th phn hay giao phi gn sau n th h: Nu cu trỳc qun th cú dng: P: x AA : y Aa : z aa (vi: x + y + z = 1; x, y, z l tn s cỏc kiu gen) thỡ: y + Tn s alen A: p = x + y + Tn s alen a: q = z + (vi: p + q = 1) Cu trỳc di truyn ca qun th th h Fn t th: y y y y n y n ) AA : n Aa : ( z + ) aa (x + 2 B Cu trỳc di truyn ca qun th ngu phi: Gen nm trờn NST thng: * Qun th t trng thỏi cõn bng cu trỳc di truyn ca qun th tho biu thc: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa = * Chng minh qun th cõn bng: - Nu: x + z = => Qun th cõn bng - Nu: x + z => Qun th cha cõn bng Gen trờn NST gii tớnh 0,5p2(XAXA) + pq(XAXa) + 0,5q2(XaXa) + 0,5p(XAY) + 0,5q(XaY) =1 Gen trờn NST thng cú alen: p = IA; q = IB; r
- Xem thêm -

Xem thêm: ở đây BCTC TH 6T2015, ở đây BCTC TH 6T2015,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN