0

ở đây BCTC TH Q4 2016

44 90 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:29

Lời mở đầuTrớc đây, trong thời kỳ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình thông qua các chỉ tiêu của Nhà nớc. Việc tiêu thụ sản phẩm không làm ảnh hởng đến sản xuất kinh doanh vì sản phẩm sản xuất ra sẽ đợc Nhà nớc đảm bảo tiêu thụ. Chính vì thế doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trờng tiêu thụ mà chỉ cần hoàn thành kế hoạch đợc giao . Bởi vậy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không phát triển và trì trệ.Sau khi chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc. Các doanh nghiệp đã chủ động sản xuất kinh doanh, chủ động phát huy những khả năng hiện có cũng nh khai thác triệt để tiềm lực của mình nhằm đảm bảo sự phát triển tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng có sự cạnh tranh gay gắt. Lúc này, lợi nhuận của việc tiêu thụ hàng hoá đã trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đa hàng hoá đến tay ngời tiêu dùng.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công, làm ăn có lãi? Muốn giải quyết vấn đề trên thì việc quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra, không để sản phẩm bị ứ đọng, thu hồi vốn nhanh, tái sản xuất mở rộng.Chính vì lẽ đó mà công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá luôn đợc các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu trong chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp.Là một sinh viên thuộc chuyên ngành "Quản trị kinh doanh" thực tập tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội, em nhận thấy đợc rằng: điều quan tâm lớn nhất của ban lãnh đạo công ty lúc này là làm thế nào đẩy mạnh sản suất đẩy mạnh tiêu thụ trong và ngoài nớc , qua đó thu đợc lợi nhuận,góp phần vào công cuộc công nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Suy nghĩ này đã thôi thúc em nghiên cứu và lựa chọn đề tài"Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội " làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình.Với mong muốn hệ thống lại một số vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trờng , bằng phơng pháp xã hội học, phơng pháp thống kê, ph-ơng pháp toán học và phơng pháp quan sát thực nghiệm để phân tích cơ sở lý 1luận cũng nh thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội. Qua đó đề ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian tới.Nội dung đề tài gồm có bốn chơng :Ch ơng I : Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệpCh ơng II : Phân tích tình hình tiêu thụ ở công tyCh ơng III : Những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty.Những vấn đề trình bày trong đồ án là kết quả của sự vận dụng các kiến thức đã học trong trờng cũng nh những bài học trong thời gian thực tập tại công ty .Tuy vậy, với những điều nhận thức của bản thân còn hạn chế về nhiều mặt nên không tránh khỏi những thiếu sót . Mong rằng qua đồ án này em nhận đợc đóng góp của thầy giáo Trơng Huy Hoàng và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Để giúp em hoàn thiện đồ án và đảm bảo việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đợc diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trơng Huy Hoàng ng-ời đã nhiệt tình hớng dẫn cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã giúp em trong thời gian thực tập và đồ án đã hoàn thành.Em xin chân thành cảm ơn !2chơng ICơ sở lý luận về quản trị tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệpI. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm.Có nhiều cách tiếp cần khái niệm "tiêu thụ sản phẩm" . Dới đây là hai cách tiếp cận Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS dùng casio fx500ms-fx570MS Để giải toán $1 Tính giá trị biểu thức A) Loại một biến bài 1: Cho p(x)=3x 3 +2x 2 -5x+7. Tính: a) p(4)=211 b) p(1,213)=9,232049791 c) p(-2,031)= 0,271534627 bài 2: Cho tanx=2,324 (x nhọn) . Tính: p= 3 3 3 2 8 2sin 2 sin sin cos x x cosx cosx x x + + =-0,799172966 bài 3: Tìm m để p(x)=x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m chia hết cho x-2 m=-46 bài 4: Tìm số d p(x)=x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m chia cho 2x+1 bài 5: Cho f(x)=x 2 -1 .Tinh f(f(f(f(f(2))))) =15745023 2= ANS 2 -1 = = f(f(f(f(f(f(2)))))) =2479057493 x 10 14 B) Tìm giới hạn bài 1: 1 1 35 23 lim + + + + + = n nn n n I Ghi vào màn hình 1 1 35 23 + + + + A AA A CALC máy hỏi A? 10= hiện 0,587 CALC máy hỏi A? 100= hiện 0,57735 . CALC máy hỏi A? 200= hiện 0,577350269 CALC máy hỏi A? 208= hiện 0,577350269 =>I=0,577350269 = 3 3 bài 2: )313( 2 lim xxxI x ++= + Ghi vào màn hình 313 2 xxx ++ CALC máy hỏi X? 10= hiện 0,3147 CALC máy hỏi X? 100= hiện 0,2913 . CALC máy hỏi X? 100 000= hiện 0,28867 CALC máy hỏi X? 1000 000= hiện 0,28867 =>I=0,28867 = 6 3 Nguyễn Bốn THPTCẩm thủy I Thanh hóa. 1 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS bài 3: xxI x tan) 2 ( lim 2 = Ghi vào màn hình AAAX tan) 2 (: 2 = CALC máy hỏi A? ấn 0,1= máy hiện X=1,470 ấn = máy hiện 0,996677 CALC máy hỏi A? ấn 0,01= máy hiện X=1,560 ấn = máy hiện 0,999997 CALC máy hỏi A? ấn 0,001= máy hiện X=1,569 ấn = máy hiện 0,999999 CALC máy hỏi A? ấn 0,0001= máy hiện X=1,570 . ấn = máy hiện 1,000000 =>I=1 ứng dụng tổng tích phân để tìm giới hạn bài 4: = + + +=++++++= n i n n n i n Lim n n nnn I 1 1 1 )1 . 2 1 1 1( 1 lim HD: Chọn hàm số f(x) trên đoạn [a;b] chia đoạn [a;b] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 1 ; 1 == =+=++++++= = + + + b a n i n n n n dxxf n i n Lim n n nnn S )(1 1 )1 . 2 1 1 1( 1 lim 1 lim )122( 3 2 11 1 )1 . 2 1 1 1( 1 1 0 1 lim =+=+=++++++= = + + dxx n i n Lim n n nnn I n i n n =1,218951416 bài 5: = + + + = + ++ + + + = n i n n in i Lim nn n nn I 1 2222222 ) . 2 2 1 1 ( lim HD: Chọn f(x)= 2 1 x x + trên đoạn [0;1] chia đoạn [0;1] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 1 ; 1 == 2ln 2 1 1 )(1 1 ) . 2 2 1 1 ( 1 0 2 1 2 22222 lim = + = + = + ++ + + + = = + + dx x x n i n i n Lim nn n nn I n i n n =0,34657359 bài 6: ] )1(3 . 63 1[ 3 lim + ++ + + + += + nn n n n n n n I n HD: Chọn hàm số f(x) trên đoạn [0;3] chia đoạn [0;3] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 3 ; 1 == 2 1 1 1 1 13 ] )1(3 . 63 1[ 3 3 0 1 lim = + = + = + ++ + + + += = + + dx x n i n Lim nn n n n n n n I n i n n Nguyễn Bốn THPTCẩm thủy I Thanh hóa. 2 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS =2,00000000 bài 7: n n n n nn I 1 )1) .( 2 1)( 1 1( lim +++= + HD: ++++++== +++= )1ln( .) 2 1ln() 1 1ln( 1 ln)1) .( 2 1)( 1 1( 1 n n nnn PS n n nn P nn n n 122)1ln()1ln( .) 2 1ln() 1 1ln( 1 limlnlimlim 1 0 =+= ++++++== +++ dxx n n nnn PS n n n n n 12ln2 )1ln( 1 1 0 )1) .( 2 1)( 1 1( lim + + = = +++= ee n n nn I dxx n n =6,22408924 Chọn hàm số f(x) trên đoạn [0;3] chia đoạn [0;3] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 3 ; 1 == C) Loại nhiều biến bài 1: Tính:A= 3 2 2 4 2 3 2 2 3 15 4 17 2 3 13 m n p mn p mnp m np m np n p + + với m=0,267; n=1,34; p=2,53. 0,729959094 bài 2: Tính:A= 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 7 2 4 x x y x z x z y z + + với x=1,523; y=3,13; z=22,3. 9,237226487 bài 3: Tính:A= 8)75( 62)4(2)453( 422 2232 +++ ++++ zyxx zyzyxzyx với 4, 2 7 , 4 9 === zyx A= 8479 65358 $2 Giải hệ phơng trình bài 1: Cho xf(x)-2f(1-x)=1 a) Tính f(2,123)=? b) Tính f(f(f(2,123)))=? Nếu bài toán chỉ có câu a) đặt: 2,123=A,1-A=B thì: 1-B=A nên ta đợc hệ: ( ) 2 ( ) 1 2 ( ) ( ) 1 Af A f B f A Bf B = + = 2 2 3 ( ) 4 4 B A f A AB A A + = = + C 1 : 2,123 A:1-A B:(B+2):(AB-4) =-0,13737191 C 2 : 2,123 A 1-A B Vào hệ 2 ẩn a 1 =A b 1 Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ thong • Thuận lợi - Đa số GV có kn, TCM luôn theo đuổi, học hỏi kn lẫn nhau để nâng cao trình độ cm - Hầu hết TCM được quán riệt qđ của bộ, sở trong dạy học tích hợp vào giảng dạy từ các năm trước - Đầu tư của các BGH nhà trường về chỉ đạo DHTH - Đa số TCM đủ GV không còn dạy chéo - Nhiều thầy cô rất tam huyết soạn giảng theo giáo án TH - Các trang thiết bị của trường đa số đầy đủ cho việc giảng dạy • Khó khăn - Chương trình SGK chưa được viết theo dạng tích hợp - Cách thi cử chưa thực sự kết nối với DHTH - Tư tưởng đổi mới của GV chưa nhiều, thích giảng dạy theo lối cũ, ngại đổi mới vì mất nhiều thời gian Trình độ năng lực Cm ko đều giữa các thành viên trong tổ, giữa tổ với tổ, giữa các trường - Nhiều khi ko có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo tổ - Trình độ hs ko đều, có nhiều hs yếu * Thời cơ và thách thức + Thời cơ - Sự phát triển ktxh đất nước tạo đk đầu tư về cho csvc cho GD tăng lên - Hội nhập quốc tế dẫn đến tiếp thu nền GD tiên tiến trên thế giới + Thách thức: - Chương trình SGK vẫn viết theo từng môn học - Mặt bằng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng miền khá rõ. Vấn đề đào tạo bồi dưỡng GV đào tạo lại chưa có hiệu quả - Chương trình mới chưa có, tổ chức thi TN THPT quốc gia chưa đáp ứng yc đổi mới ktđg, có vênh đối với dạy học và KTĐG - Thiếu kiểm tra, sơ kết tổng kết đối với các quốc gia cấp bộ - Vênh giứa VN vơis các nước + Giải pháp - Bồi dưỡng đào tạo lại cho GV chưa cập - Tăng cường kinh phí cho hđgd - Động viên giúp đỡ đồng nghiệp để có tư tưởng mới thực sự, không ngại CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC DHTH Ở TRƯỜNG PT Ba nguyên tắc - Liên môn chỉ , I ,, I I " t ,~ , ~ I I I t ( ~I it ~.I' I, t ~~.: ~ ~ ,, , f I I ~ ~ I I " , ~ , L :t, ":_:,'- ~ f , ~ ~ ; " : ,; C6NGTyc6PHANT~PDOANTHtPTItNLftN G4A, Khu ph6 4, Phuong'Ifin Hiep, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh Dong Nai NQIDUNG BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHA.T QUY 4/2016 Trang Bao cao CLIa Ban T6ng Giani d6c 02-03 Bang can d6i k6 toan hQVnh§t 04-05 ~ Bao cao k6t qua hoat dong kinh doanh hop nh§t Bao cao luu chuyen 06 ti~n t~ hop nhfit 07-08 Thuy6t minh bao cao tai chlnh hQ"Pnh§t 09-3 I Giai trinh chenh lech s6 lieu tren bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh hop nhih nam 2016 va cung ky nam truoc 32-33 quy - 1- CC)NG TV CO PI-IAN T~P nOAN TI-Il~P TIltN IJCONG TY CO PHAN VAN TAIBIEN HAIAU So 12 Duofng Doan Nhu Hai, P.12, Q.4, Tp.HCM Tel: (84-8) 38.266.254 Fax: (84-8) 38.266.712 Website: www.seagullshipping.com.vn E-mail: sesco@hcin.fpt.vn SESCO So: Jd/.Al /2016_CBTT Kinh sm: Tp Ho ChfMinh, ngaythang 12 nam 2016 - fjy ban chifng khoan nha nir6"c - So" giao dich chirng khoan Ha noi Ten cong ty : Cong ty C6 phSn Van tai bien Hai Au (SESCO) Ma chrnig khoan: SSG Dia chi tru so chinh: 12 Doan Nhu Hai phucmg 12 quan Tp H C M Dienthoai: 08.38266254 Fax: 08 38266712 Nguoi thuc hien cong bo thong tin: Nguyen Huu Hoan - UV HDQT- Giam d6c- Dai di?n phap luat cong ty Noi dung cua thong tin cong b6: Ngdy 26/12/2016, cong ty da ky dong kiim todn v&i Cong ty TNHH Kiem t (DTL) thirc hien kiim todn Bdo cdo tdi chinh nam 2016 (nam tdi chink kit thuc 31/12/2016) Dia chi Website dang tai toan bo bao cao tM chinh: sca^M//5^i/J/7mg^.coifi.^^ Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat ve noi dung thong tin cong bo Trantrong! CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Nod nhdn: - Nhu tren - Lmi G I A M DOC DIEU H A N H jYgii^m MM Moan LÊ THAN H HÀ Digitally signed by LÊ THANH HÀ Date: 2016.12.26 15:10:16 +07:00 Signature Not Verified Ký bởi: LƯU THỊ HỒNG TRINH Ký ngày: 20/1/2017 09:05:59 Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 31.03.2017 14:33 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC, sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh · Sản xuất, truyền tải phân phối điện; · Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ cốm); · Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học sở trung học phổ thông; · Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư); · Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán cao su mủ cốm); · Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; · Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung); · Trồng cao su; Trồng rừng chăm sóc rừng; · Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải xe buýt; Dịch vụ ăn uống khác; · Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; · Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ; · Xây dựng công trình đường sắt đường (Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT); · Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng; · Khai thác quặng kim loại quý hiếm; · Hoạt động sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao); · Hoạt động câu lạc thể thao; · Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp (Chi tiết: Mua bán phân bón); · Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng công nghiệp); · Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; · Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp); · Vận tải hàng hóa đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; · Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; · Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

_1 [Tài sản cố định hữu hình 221 | V.II 65.747.358.659 | 95.087.097.780 - ở đây BCTC TH Q4 2016

1.

[Tài sản cố định hữu hình 221 | V.II 65.747.358.659 | 95.087.097.780 Xem tại trang 3 của tài liệu.
2 _|Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Z- - ở đây BCTC TH Q4 2016

2.

_|Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Z- Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau: - ở đây BCTC TH Q4 2016

nh.

hình biến động dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau: Xem tại trang 25 của tài liệu.
20a. Bảng đối chiếu biến động của vẫn chủ sở liệu - ở đây BCTC TH Q4 2016

20a..

Bảng đối chiếu biến động của vẫn chủ sở liệu Xem tại trang 32 của tài liệu.
21, Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán - ở đây BCTC TH Q4 2016

21.

Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng phân tích về thời gian quá hạn và giảm giá của các tài sản tài chính như sau: Chưa quá hạn Chưa quá hạn Đã quá hạn và - ở đây BCTC TH Q4 2016

Bảng ph.

ân tích về thời gian quá hạn và giảm giá của các tài sản tài chính như sau: Chưa quá hạn Chưa quá hạn Đã quá hạn và Xem tại trang 41 của tài liệu.
Các phân tích về độ nhạy, các đánh giá dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015 trên cơ sở giá trị nợ thuân - ở đây BCTC TH Q4 2016

c.

phân tích về độ nhạy, các đánh giá dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015 trên cơ sở giá trị nợ thuân Xem tại trang 42 của tài liệu.