0

ở đây BCTC TH Q2 2016

43 116 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:31

Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ thong • Thuận lợi - Đa số GV có kn, TCM luôn theo đuổi, học hỏi kn lẫn nhau để nâng cao trình độ cm - Hầu hết TCM được quán riệt qđ của bộ, sở trong dạy học tích hợp vào giảng dạy từ các năm trước - Đầu tư của các BGH nhà trường về chỉ đạo DHTH - Đa số TCM đủ GV không còn dạy chéo - Nhiều thầy cô rất tam huyết soạn giảng theo giáo án TH - Các trang thiết bị của trường đa số đầy đủ cho việc giảng dạy • Khó khăn - Chương trình SGK chưa được viết theo dạng tích hợp - Cách thi cử chưa thực sự kết nối với DHTH - Tư tưởng đổi mới của GV chưa nhiều, thích giảng dạy theo lối cũ, ngại đổi mới vì mất nhiều thời gian Trình độ năng lực Cm ko đều giữa các thành viên trong tổ, giữa tổ với tổ, giữa các trường - Nhiều khi ko có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo tổ - Trình độ hs ko đều, có nhiều hs yếu * Thời cơ và thách thức + Thời cơ - Sự phát triển ktxh đất nước tạo đk đầu tư về cho csvc cho GD tăng lên - Hội nhập quốc tế dẫn đến tiếp thu nền GD tiên tiến trên thế giới + Thách thức: - Chương trình SGK vẫn viết theo từng môn học - Mặt bằng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng miền khá rõ. Vấn đề đào tạo bồi dưỡng GV đào tạo lại chưa có hiệu quả - Chương trình mới chưa có, tổ chức thi TN THPT quốc gia chưa đáp ứng yc đổi mới ktđg, có vênh đối với dạy học và KTĐG - Thiếu kiểm tra, sơ kết tổng kết đối với các quốc gia cấp bộ - Vênh giứa VN vơis các nước + Giải pháp - Bồi dưỡng đào tạo lại cho GV chưa cập - Tăng cường kinh phí cho hđgd - Động viên giúp đỡ đồng nghiệp để có tư tưởng mới thực sự, không ngại CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC DHTH Ở TRƯỜNG PT Ba nguyên tắc - Liên môn chỉ BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 3 Năm 2012 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần. 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và kinh doanh phần mềm tin học; Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Chuyển giao công nghệ ngành viễn thông, tin học và điện tử; Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử; Dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế; Xác định tình trạng kỹ thuật thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc (oo!!zaj vrCN TF6NG TE^LYl VlETN k;;/D \']EN THON( i \/iL T NT\N,I CO I'HAN VIEN ]'HOit'G 'I'},I,VINA VIiiT NAVI AP DOAN I]UL] CHiNII mAo cAo rAl csiixH (;) TONG FrGp euY A-AN[ 2ot5 Kii thri tgi1'30 rhln,q (t ntim 2t)15 Kinh gtTi: :(, \,\ \\'c c(i\c TY c0 Pr,iN vr[]N Yitil:ia, Gin THONG TELvINT Lit llti vlitrN]\M Nt)i Bdr h:r.rr lrro fi tleu sa'll 02, DN sii 200/1014,/Q D TT D t c lsiL) 12112201.1.ir B rji hnnl BAO CAO KET QUA HOAT DONG KIruH DOANH TONG ()l"\', I -\ \\t 201i lla 't'\t (lhitiau Dolil1 llxr Cnc kho:jn tl !{! !l!.h r+ l ILmb brin hnD! \ i dr.g I)\' rnp silD tn tlDin vi b.i lur31n 01 17 18.r "160 757 (2tr = cnDg rl 1r rt,l,160 757 bnr hmg Ln ong cip vL27 l0 -iE8 51 9-i0 ;,,.""_._],,,",".,, :,: 16S t5 5r)4 it7 912 ] 100 s3, 816 e r-16 ss9 611 Ia6 281662 22 775 Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ thong • Thuận lợi - Đa số GV có kn, TCM luôn theo đuổi, học hỏi kn lẫn nhau để nâng cao trình độ cm - Hầu hết TCM được quán riệt qđ của bộ, sở trong dạy học tích hợp vào giảng dạy từ các năm trước - Đầu tư của các BGH nhà trường về chỉ đạo DHTH - Đa số TCM đủ GV không còn dạy chéo - Nhiều thầy cô rất tam huyết soạn giảng theo giáo án TH - Các trang thiết bị của trường đa số đầy đủ cho việc giảng dạy • Khó khăn - Chương trình SGK chưa được viết theo dạng tích hợp - Cách thi cử chưa thực sự kết nối với DHTH - Tư tưởng đổi mới của GV chưa nhiều, thích giảng dạy theo lối cũ, ngại đổi mới vì mất nhiều thời gian Trình độ năng lực Cm ko đều giữa các thành viên trong tổ, giữa tổ với tổ, giữa các trường - Nhiều khi ko có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo tổ - Trình độ hs ko đều, có nhiều hs yếu * Thời cơ và thách thức + Thời cơ - Sự phát triển ktxh đất nước tạo đk đầu tư về cho csvc cho GD tăng lên - Hội nhập quốc tế dẫn đến tiếp thu nền GD tiên tiến trên thế giới + Thách thức: - Chương trình SGK vẫn viết theo từng môn học - Mặt bằng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng miền khá rõ. Vấn đề đào tạo bồi dưỡng GV đào tạo lại chưa có hiệu quả - Chương trình mới chưa có, tổ chức thi TN THPT quốc gia chưa đáp ứng yc đổi mới ktđg, có vênh đối với dạy học và KTĐG - Thiếu kiểm tra, sơ kết tổng kết đối với các quốc gia cấp bộ - Vênh giứa VN vơis các nước + Giải pháp - Bồi dưỡng đào tạo lại cho GV chưa cập - Tăng cường kinh phí cho hđgd - Động viên giúp đỡ đồng nghiệp để có tư tưởng mới thực sự, không ngại CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC DHTH Ở TRƯỜNG PT Ba nguyên tắc - Liên môn chỉ Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Ký ngày: 31/7/2017 14:21:21 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 PHN III DI TRUYN HC QUN TH A Lý thuyt: Khỏi nim v qun th: - Qun th l hp cỏc cỏ th cựng loi, cựng sng mt khong khụng gian xỏc nh, vo mt thi im xỏc nh v cú kh nng giao phi vi sinh cỏi trỡ nũi ging - Da vo mt di truyn hc, phõn bit qun th giao phi v qun th t phi Cỏc c trng di truyn ca qun th: - Mi qun th cú mt gen c trng, th hin tn s cỏc alen v tn s cỏc kiu gen ca qun th - Mt s khỏi nim: Vn gen, tn s tng i ca cỏc alen, tn s tng i ca cỏc kiu gen + Vn gen: L ton b cỏc alen ca tt c cỏc gen qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mi alen c tớnh bng s lng alen ú chia cho tng s alen ca gen ú qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mt loi kiu gen c tớnh bng s cỏ th cú kiu gen ú chia cho tng s cỏ th qun th ti mt thi im xỏc Gi s qun th ch xột gen gm alen v cú thnh phn kiu gen: x AA : y Aa : z aa x, y, z : ln lt l tn s ca cỏc kiu gen AA, Aa, aa p: tn s ca A, q: tn s ca a y y Tn s mi alen c xỏc nh bng cụng thc: pA)( x+= ;q(a) z+= 2 Cu trỳc di truyn qun th: 3.1 Cu trỳc di truyn qun th t phi: 3.1.1 Khỏi nim v qun th t phi: Qun th t phi l cỏc qun th thc vt t th phn, ng vt lng tớnh t th tinh ng vt, giao phi cn huyt cng c xem nh qun th t phi 3.1.2 c im di truyn ca qun th t phi: - Gm cỏc dũng thun vi kiu gen khỏc - th ng hp, cu trỳc di truyn ca qun th khụng i qua cỏc th h TF Vớ d: AA x AA n AA n TF aa x aa aa - Khi tin hnh t phi qua nhiu th h thỡ cu trỳc di truyn ca qun th thay i theo hng: + T l th ng hp tng dn + T l th d hp gim dn + Tn s tng i ca cỏc alen khụng thay i 3.2 Qun th giao phi ngu nhiờn (ngu phi): 3.2.1 Khỏi nim: Qun th giao phi ngu nhiờn l qun th m ú din s bt cp giao phi ngu nhiờn ca cỏc cỏ th c v cỏi qun th 3.2.2 c im di truyn ca qun th giao phi ngu nhiờn - Cú s giao phi ngu nhiờn gia cỏc cỏ th qun th Qun th giao phi c xem l n v sinh sn, n v tn ti v l n v tin húa ca loi t nhiờn - a dng v kiu gen v kiu hỡnh (khụng cú s thay th hon ton mt alen ny bng alen khỏc m cú xu hng trỡ u th ca th d hp - Mi qun th giao phi ngu nhiờn cú th trỡ tn s cỏc kiu gen, alen khỏc khụng i qua cỏc th h nhng iu kin nht nh 3.2.3 Trng thỏi cõn bng qun th v nh lut Haci Vanbec: * nh lut Hacdi- Vanbec: Trong nhng iu kin nht nh, tn s tng i ca cỏc alen Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Ký ngày: 31/7/2017 15:08:53 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 PHN III DI TRUYN HC QUN TH A Lý thuyt: Khỏi nim v qun th: - Qun th l hp cỏc cỏ th cựng loi, cựng sng mt khong khụng gian xỏc nh, vo mt thi im xỏc nh v cú kh nng giao phi vi sinh cỏi trỡ nũi ging - Da vo mt di truyn hc, phõn bit qun th giao phi v qun th t phi Cỏc c trng di truyn ca qun th: - Mi qun th cú mt gen c trng, th hin tn s cỏc alen v tn s cỏc kiu gen ca qun th - Mt s khỏi nim: Vn gen, tn s tng i ca cỏc alen, tn s tng i ca cỏc kiu gen + Vn gen: L ton b cỏc alen ca tt c cỏc gen qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mi alen c tớnh bng s lng alen ú chia cho tng s alen ca gen ú qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mt loi kiu gen c tớnh bng s cỏ th cú kiu gen ú chia cho tng s cỏ th qun th ti mt thi im xỏc Gi s qun th ch xột gen gm alen v cú thnh phn kiu gen: x AA : y Aa : z aa x, y, z : ln lt l tn s ca cỏc kiu gen AA, Aa, aa p: tn s ca A, q: tn s ca a y y Tn s mi alen c xỏc nh bng cụng thc: pA)( x+= ;q(a) z+= 2 Cu trỳc di truyn qun th: 3.1 Cu trỳc di truyn qun th t phi: 3.1.1 Khỏi nim v qun th t phi: Qun th t phi l cỏc qun th thc vt t th phn, ng vt lng tớnh t th tinh ng vt, giao phi cn huyt cng c xem nh qun th t phi 3.1.2 c im di truyn ca qun th t phi: - Gm cỏc dũng thun vi kiu gen khỏc - th ng hp, cu trỳc di truyn ca qun th khụng i qua cỏc th h TF Vớ d: AA x AA n AA n TF aa x aa aa - Khi tin hnh t phi qua nhiu th h thỡ cu trỳc di truyn ca qun th thay i theo hng: + T l th ng hp tng dn + T l th d hp gim dn + Tn s tng i ca cỏc alen khụng thay i 3.2 Qun th giao phi ngu nhiờn (ngu phi): 3.2.1 Khỏi nim: Qun th giao phi ngu nhiờn l qun th m ú din s bt cp giao phi ngu nhiờn ca cỏc cỏ th c v cỏi qun th 3.2.2 c im di truyn ca qun th giao phi ngu nhiờn - Cú s giao phi ngu nhiờn gia cỏc cỏ th qun th Qun th giao phi c xem l n v sinh sn, n v tn ti v l n v tin húa ca loi t nhiờn - a dng v kiu gen v kiu hỡnh (khụng cú s thay th hon ton mt alen ny bng alen khỏc m cú xu hng trỡ u th ca th d hp - Mi qun th giao phi ngu nhiờn cú th trỡ tn s cỏc kiu gen, alen khỏc khụng i qua cỏc th h nhng iu kin nht nh 3.2.3 Trng thỏi cõn bng qun th v nh lut Haci Vanbec: * nh lut Hacdi- Vanbec: Trong nhng iu kin nht nh, tn s tng i ca cỏc alen v thnh phn kiu gen ca qun th ngu phi c trỡ n nh t th h ny sang th h khỏc theo ng thc: p2AA + 2pqAa + q2aa = - iu kin nghim ỳng ca nh lut Hacdi- Vanbec + Kớch thc qun th th ln + Cỏc cỏ th qun th phi giao phi vi mt cỏch ngu nhiờn GV Lờ Phỳc Trin 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 + Cỏc cỏ th cú kiu gen khỏc phi cú sc sng v kh nng sinh sn nh (khụng cú tỏc ng ca CLTN) + Khụng cú t bin (hoc t bin thun bng t bin nghch) + Qun th phi c cỏch li vi cỏc qun th khỏc (khụng cú s di nhp gen gia cỏc qun th) - í ngha ca nh lut Hacdi- Vanbec: + Phn ỏnh trng thỏi cõn bng di truyn qun th + Gii thớch c s trỡ n nh ca cỏc qun th t nhiờn qua thi gian di + L c s nghiờn cu di truyn hc qun th + í ngha thc tin: Cú th xỏc nh c tn s tng i ca alen, kiu gen t t l kiu hỡnh v ngc li + Hn ch: Khụng phn ỏnh c s tin húa ca sinh vt B Cụng thc: DNG 8: DI TRUYN HC QUN TH 1: TNH TN S KIU GEN V TN S ALEN Tn s kiu gen = (S lng cỏ th mang kiu gen ú chia cho tng s cỏ th ca qun th).100% Tn s alen = (S lng alen ú chia cho tng s alen ca qun th).100% A Cu trỳc di truyn ca qun th t th phn hay giao phi gn sau n th h: Nu cu trỳc qun th cú dng: P: x AA : y Aa : z aa (vi: x + y + z = 1; x, y, z l tn s cỏc kiu gen) thỡ: y + Tn s alen A: p = x + y + Tn s alen a: q = z + (vi: p + q = 1) Cu trỳc di truyn ca qun th th h Fn t th: y y y y n y n ) AA : n Aa : ( z + ) aa (x + 2 B Cu trỳc di truyn ca qun th ngu phi: Gen nm trờn NST thng: * Qun th t trng thỏi cõn bng cu trỳc di truyn ca qun th tho biu thc: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa = * Chng minh qun th cõn bng: - Nu: x + z = => Qun th cõn bng - Nu: x + z => Qun th cha cõn bng Gen trờn NST gii tớnh 0,5p2(XAXA) + pq(XAXa) + 0,5q2(XaXa) + 0,5p(XAY) + 0,5q(XaY) =1 Gen trờn NST thng cú alen: p = IA; q = IB; r CONG TY CO PHAN VAN TAIBIEN HAIAU So 12 Duofng Doan Nhu Hai, P.12, Q.4, Tp.HCM Tel: (84-8) 38.266.254 Fax: (84-8) 38.266.712 Website: www.seagullshipping.com.vn E-mail: sesco@hcin.fpt.vn SESCO So: Jd/.Al /2016_CBTT Kinh sm: Tp Ho ChfMinh, ngaythang 12 nam 2016 - fjy ban chifng khoan nha nir6"c - So" giao dich chirng khoan Ha noi Ten cong ty : Cong ty C6 phSn Van tai bien Hai Au (SESCO) Ma chrnig khoan: SSG Dia chi tru so chinh: 12 Doan Nhu Hai phucmg 12 quan Tp H C M Dienthoai: 08.38266254 Fax: 08 38266712 Nguoi thuc hien cong bo thong tin: Nguyen Huu Hoan - UV HDQT- Giam d6c- Dai di?n phap luat cong ty Noi dung cua thong tin cong b6: Ngdy 26/12/2016, cong ty da ky dong kiim todn v&i Cong ty TNHH Kiem t (DTL) thirc hien kiim todn Bdo cdo tdi chinh nam 2016 (nam tdi chink kit thuc 31/12/2016) Dia chi Website dang tai toan bo bao cao tM chinh: sca^M//5^i/J/7mg^.coifi.^^ Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat ve noi dung thong tin cong bo Trantrong! CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Nod nhdn: - Nhu tren - Lmi G I A M DOC DIEU H A N H jYgii^m MM Moan LÊ THAN H HÀ Digitally signed by LÊ THANH HÀ Date: 2016.12.26 15:10:16 +07:00 Signature Not Verified Được ký LÊ VĂN TUẤN Ngày ký: 31.10.2016 10:42 Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 31.03.2017 14:33 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC, sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh · Sản xuất, truyền tải phân phối điện; · Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ cốm); · Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học sở trung học phổ thông; · Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư); · Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán cao su mủ cốm); · Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; · Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung); · Trồng cao su; Trồng rừng chăm sóc rừng; · Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải xe buýt; Dịch vụ ăn uống khác; · Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; · Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ; · Xây dựng công trình đường sắt đường (Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT); · Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng; · Khai thác quặng kim loại quý hiếm; · Hoạt động sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao); · Hoạt động câu lạc thể thao; · Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp (Chi tiết: Mua bán phân bón); · Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng công nghiệp); · Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; · Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp); · Vận tải hàng hóa đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; · Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; · Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

TỐNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - ở đây BCTC TH Q2 2016
TỐNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 - ở đây BCTC TH Q2 2016

i.

ngày 30 tháng 06 năm 2016 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 Xem tại trang 2 của tài liệu.
1 |Tài sản cố định hữu hình 88.268.033.609 | 95.087.097.780 - ở đây BCTC TH Q2 2016

1.

|Tài sản cố định hữu hình 88.268.033.609 | 95.087.097.780 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cổ phiếu ưu đãi 4IIb = PHn un G - ở đây BCTC TH Q2 2016

phi.

ếu ưu đãi 4IIb = PHn un G Xem tại trang 5 của tài liệu.
2 |Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 -- - ở đây BCTC TH Q2 2016

2.

|Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 -- Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu và cho vay khó đòi như sau: - ở đây BCTC TH Q2 2016

nh.

hình biến động dự phòng nợ phải thu và cho vay khó đòi như sau: Xem tại trang 24 của tài liệu.
10. Tài sản cổ định hữu hình - ở đây BCTC TH Q2 2016

10..

Tài sản cổ định hữu hình Xem tại trang 25 của tài liệu.
Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo số sách là 50.616.138.090 VND đã được thể chấp, cằm cổ để đảm bảo cho các khoản vay trung và dài hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tự và Phát triển Việt Nam, - ở đây BCTC TH Q2 2016

t.

số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo số sách là 50.616.138.090 VND đã được thể chấp, cằm cổ để đảm bảo cho các khoản vay trung và dài hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tự và Phát triển Việt Nam, Xem tại trang 25 của tài liệu.
22a. Bảng đối chiếu biển động của vẫn chủ sô hữu - ở đây BCTC TH Q2 2016

22a..

Bảng đối chiếu biển động của vẫn chủ sô hữu Xem tại trang 33 của tài liệu.
Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách tìm hiểu kỹ thông tin về tình hình tài chính trước khi - ở đây BCTC TH Q2 2016

ng.

ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách tìm hiểu kỹ thông tin về tình hình tài chính trước khi Xem tại trang 40 của tài liệu.
Các phân tích về độ nhạy, các đánh giá dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Công ty tại - ở đây BCTC TH Q2 2016

c.

phân tích về độ nhạy, các đánh giá dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Công ty tại Xem tại trang 41 của tài liệu.
Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để đưa ra các quyết định hợp lý trong việc chọn thời điểm Vay và kỳ hạn vay thích hợp nhằm có được các lãi suất có lợi nhất - ở đây BCTC TH Q2 2016

ng.

ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để đưa ra các quyết định hợp lý trong việc chọn thời điểm Vay và kỳ hạn vay thích hợp nhằm có được các lãi suất có lợi nhất Xem tại trang 42 của tài liệu.