0

ở đây BCTC HN Q2 2017

46 170 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:28

Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Ký ngày: 31/7/2017 15:08:53 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 PHN III DI TRUYN HC QUN TH A Lý thuyt: Khỏi nim v qun th: - Qun th l hp cỏc cỏ th cựng loi, cựng sng mt khong khụng gian xỏc nh, vo mt thi im xỏc nh v cú kh nng giao phi vi sinh cỏi trỡ nũi ging - Da vo mt di truyn hc, phõn bit qun th giao phi v qun th t phi Cỏc c trng di truyn ca qun th: - Mi qun th cú mt gen c trng, th hin tn s cỏc alen v tn s cỏc kiu gen ca qun th - Mt s khỏi nim: Vn gen, tn s tng i ca cỏc alen, tn s tng i ca cỏc kiu gen + Vn gen: L ton b cỏc alen ca tt c cỏc gen qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mi alen c tớnh bng s lng alen ú chia cho tng s alen ca gen ú qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mt loi kiu gen c tớnh bng s cỏ th cú kiu gen ú chia cho tng s cỏ th qun th ti mt thi im xỏc Gi s qun th ch xột gen gm alen v cú thnh phn kiu gen: x AA : y Aa : z aa x, y, z : ln lt l tn s ca cỏc kiu gen AA, Aa, aa p: tn s ca A, q: tn s ca a y y Tn s mi alen c xỏc nh bng cụng thc: pA)( x+= ;q(a) z+= 2 Cu trỳc di truyn qun th: 3.1 Cu trỳc di truyn qun th t phi: 3.1.1 Khỏi nim v qun th t phi: Qun th t phi l cỏc qun th thc vt t th phn, ng vt lng tớnh t th tinh ng vt, giao phi cn huyt cng c xem nh qun th t phi 3.1.2 c im di truyn ca qun th t phi: - Gm cỏc dũng thun vi kiu gen khỏc - th ng hp, cu trỳc di truyn ca qun th khụng i qua cỏc th h TF Vớ d: AA x AA n AA n TF aa x aa aa - Khi tin hnh t phi qua nhiu th h thỡ cu trỳc di truyn ca qun th thay i theo hng: + T l th ng hp tng dn + T l th d hp gim dn + Tn s tng i ca cỏc alen khụng thay i 3.2 Qun th giao phi ngu nhiờn (ngu phi): 3.2.1 Khỏi nim: Qun th giao phi ngu nhiờn l qun th m ú din s bt cp giao phi ngu nhiờn ca cỏc cỏ th c v cỏi qun th 3.2.2 c im di truyn ca qun th giao phi ngu nhiờn - Cú s giao phi ngu nhiờn gia cỏc cỏ th qun th Qun th giao phi c xem l n v sinh sn, n v tn ti v l n v tin húa ca loi t nhiờn - a dng v kiu gen v kiu hỡnh (khụng cú s thay th hon ton mt alen ny bng alen khỏc m cú xu hng trỡ u th ca th d hp - Mi qun th giao phi ngu nhiờn cú th trỡ tn s cỏc kiu gen, alen khỏc khụng i qua cỏc th h nhng iu kin nht nh 3.2.3 Trng thỏi cõn bng qun th v nh lut Haci Vanbec: * nh lut Hacdi- Vanbec: Trong nhng iu kin nht nh, tn s tng i ca cỏc alen v thnh phn kiu gen ca qun th ngu phi c trỡ n nh t th h ny sang th h khỏc theo ng thc: p2AA + 2pqAa + q2aa = - iu kin nghim ỳng ca nh lut Hacdi- Vanbec + Kớch thc qun th th ln + Cỏc cỏ th qun th phi giao phi vi mt cỏch ngu nhiờn GV Lờ Phỳc Trin 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 + Cỏc cỏ th cú kiu gen khỏc phi cú sc sng v kh nng sinh sn nh (khụng cú tỏc ng ca CLTN) + Khụng cú t bin (hoc t bin thun bng t bin nghch) + Qun th phi c cỏch li vi cỏc qun th khỏc (khụng cú s di nhp gen gia cỏc qun th) - í ngha ca nh lut Hacdi- Vanbec: + Phn ỏnh trng thỏi cõn bng di truyn qun th + Gii thớch c s trỡ n nh ca cỏc qun th t nhiờn qua thi gian di + L c s nghiờn cu di truyn hc qun th + í ngha thc tin: Cú th xỏc nh c tn s tng i ca alen, kiu gen t t l kiu hỡnh v ngc li + Hn ch: Khụng phn ỏnh c s tin húa ca sinh vt B Cụng thc: DNG 8: DI TRUYN HC QUN TH 1: TNH TN S KIU GEN V TN S ALEN Tn s kiu gen = (S lng cỏ th mang kiu gen ú chia cho tng s cỏ th ca qun th).100% Tn s alen = (S lng alen ú chia cho tng s alen ca qun th).100% A Cu trỳc di truyn ca qun th t th phn hay giao phi gn sau n th h: Nu cu trỳc qun th cú dng: P: x AA : y Aa : z aa (vi: x + y + z = 1; x, y, z l tn s cỏc kiu gen) thỡ: y + Tn s alen A: p = x + y + Tn s alen a: q = z + (vi: p + q = 1) Cu trỳc di truyn ca qun th th h Fn t th: y y y y n y n ) AA : n Aa : ( z + ) aa (x + 2 B Cu trỳc di truyn ca qun th ngu phi: Gen nm trờn NST thng: * Qun th t trng thỏi cõn bng cu trỳc di truyn ca qun th tho biu thc: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa = * Chng minh qun th cõn bng: - Nu: x + z = => Qun th cõn bng - Nu: x + z => Qun th cha cõn bng Gen trờn NST gii tớnh 0,5p2(XAXA) + pq(XAXa) + 0,5q2(XaXa) + 0,5p(XAY) + 0,5q(XaY) =1 Gen trờn NST thng cú alen: p = IA; q = IB; r = Io p2 IAIA + q2IBIB + r2IOIO + 2pqIAIB + 2prIAIO + 2qrIBIO = C Trc nghim: Lời mở đầu Kiểm toán là một nghề mới xuất hiện ở việt Nam. Tuy mới ra đời nhng nó có tầm quan trọng đặc biệt nh một "chất nhớt" trong nền kinh tế. Chính vì vậy kiểm toán đã, đang và sẽ nhận đợc sự quan tâm thích đáng của chính phủ và các cơ quan ban ngành. Do đó, lý luận và thức hành kiểm toán không ngừng đợc nâng cao cập nhật, hoàn thiện và rút ngắn khoảng cách giữ lý luận và thực hành. Một trong những vấn đề đó là xây dựng qui trình kiểm toán nói chung và giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán nói riêng dựa trên những chuẩn mực kiểm toán quốc tế đ-ợc chấp nhận rộng rãi và phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Đó là vấn đề luôn đợc sự quan tâm lớn của những nhà xây dựng chuẩn mực, toàn thể các kiểm toán viên và công ty kiểm toán. Với mục tiêu tìm hiểu lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính, giai đoạn chiếm nhiều công sức và chi phí nhất trong quá trình kiểm toán và quyết điịnh nhất đến chất l-ợng của cuộc kiểm toán. Theo đó đối chiếu so sánh giữa những qui định trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam với những qui định trong chuẩn mực kiểm toán đ-ợc chấp nhận rộng rãi, em đã chọn đề tài: lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính . Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, đề án của em, ngoài lời mở đầu và phần kết luận, gồm hai phần:I.Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính.II.Giai đoạn thực hiện kế hoạc kiểm toán trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Do giới hạn về thời gian và trình độ nghiên cứu nên đề án vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, để đề án hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hớng dẫn Ts Ngô Trí Tuệ đã giúp em hoàn thành đề án này1Phần nội dung I. Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. 1.Khái niệm : Khái niệm qui trình trong kiểm toán Báo cáo tài chính đợc hiểu là các giai đoạn, các bớc lần lợt đợc thực hiện trong quá trình kiểm toán. Để thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung và thực hợp lý của số liệu trên Báo cáo tài chính, từ đó nâng cao chất lợng, bảo đảm tính hiệu quả hiệu năng của từng cuộc kiểm toán. Cuộc kiểm toán thờng đợc thực hiện theo qui trình gồm ba bớc nh sau: lập kế hoạch kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán.Sơ đồ 1: Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính Trong đó giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên mà các kiểm toánviên cần thực hiẹen trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra điệu kiện pháp lý cũng nh các điều kiện khác cho cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán đã đợc quy định trong chuẩn mực thứ t trong mời chuẩn mực kiểm toán hiện hành đợc thừa nhận rộng rãi (GAAS) đòi hỏi: công tác kiểm toán phải đợc lập kế hoạch đầy đủ và các trợ lý, nếu có, phải giám sát đúng đắn. Đoạn hai trong chuẩn mực kiểm toán số 300 cũng nêu rõ kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần lập kế 2Giai đoạn ILập kế hoạch và r -, ~ ,~ ! ,, , , ,, , ,, ,, ~ CONG TY co PHAN MST: T~P DoAN THEP TIEN LEN 6005 1283 // I ~ , I ! ,, , I I , , I I I ~ , , , I I I I ,, ,, , I I I I ~ ~ I I , , , I ~ ~ I I I I I i i I ,, ,, , ,, ,, ,, , BAo cAo TAl CHINH Quy Dam 2017 I I i ,, ,, ,, , ~ I I I ~ I I I I I I ~ I I I I I , , , , I I ,, ,, ,, , ~ I , , ,, , ,, I I I I I I I ~ I ~ I I I ~ I ~ I !L G4A Khu pha 4, Phmrng Tan Hi~p, Thimh pha Bien Hoa, Tinh DAngNai i ~~ CONG TY CO PHAN T~P f)OAN THEP TIEN LEN G4A Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai Bao cao tili chinh Cho ky k@toan tir 01/04/2017 d@n30106/2017 BAo cAo TAl CHiNH Quy niim 2017 NOIDUNG Trang Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c 02-03 Bang din d6i k@to an 04-05 06 Bao cao k@tqua hoat d9ng kinh doanh Bao cao luu chuyen til~nt~ 07-08 Thuyet minh bao cao tai chinh 09-30 Giai trinh chenh lech s6 lieu tren bao cao k@tqua hoat d9ng kinh doanh quy nam 2017 va cung ky nam truce 31-32 - 1- ~ CONG TV CO PHA.N T.:\P DoAN THEP TIEN LEN Bao cao tai chinh Cho ky k~ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý I Năm 2006I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính :triệu VNĐSTTNội dungMã sốSố dư đầu kỳ Số dư cuối kỳI Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100 2.406.477 2.484.6731 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 500.312 488.5232 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.800 22.2003 Các khoản phải thu 130 748.600 769.0924 Hàng tồn kho 140 1.081.501 1.152.8715 Tài sản ngắn hạn khác 150 53.264 51.987II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn 200 1.491.459 1.521.1131 Các khoản phải thu dài hạn 210 4.018 4.1452 Tài sản cố định 220 757.373 787.117 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 222 1.285.280 1.422.121 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình 223 (726.490) (749.666) - Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 225 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài chính 226 - Nguyên giá TSCĐ vô hình 228 21.003 21.014 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình 229 (11.739) (11.874) - Chi phí XDCB dở dang 230 189.319 105.5233 Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 0 04 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 609.960 609.2555 Chi phí trả trước dài hạn 260 120.108 120.595III TỔNG TÀI SẢN2703.897.936 4.005.786IV Nợ phải trả 300 1.651.018 1.593.4021 Nợ ngắn hạn 310 1.581.146 1.500.1632 Nợ dài hạn 320 69.872 93.239V Nguồn vốn chủ sở hữu 400 2.246.918 2.412.3841 Vốn chủ sở hữu 410 2.154.586 2.330.065 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1.590.000 1.590.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 54.217 54.217 Cổ phiếu quỹ 413 0 0 Các Quỹ 415-418 169.895 479.394 Lợi nhuận chưa phân phối 419 340.474 206.4542 Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 92.332 82.319TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)4303.897.936 4.005.786BÁO BÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính : triệu VNĐCHỈ TIÊUMã SốKỳ báo cáo Lũy kế1 2 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.291.223 1.291.223 2. Các khoản giảm trừ 03 6.507 6.507 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 03 )10 1.284.717 1.284.717 4. Giá vốn hàng bán 11 947.787 947.787 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20 336.930 336.930 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 45.427 45.427 7. Chi phí tài chính 22 12.566 12.566 Trong đó : Chi phí lãi vay 23 575 575 8. Chi phí bán hàng 24 157.971 157.971 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.827 20.827 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + ( 21–22 ) – ( 24+25 )30 190.992 190.992 11. Thu nhập khác 31 3.984 3.984 12. Chi phí khác 32 16 16 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32 ) 40 3.968 3.968 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 194.960 194.960( 50 = 30 + 40 ) 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 0 0 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 – 51 )60 194.960 194.960 17. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 1.226 1.226 18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 0 0Signature Not Verified Ký bởi: LƯU THÁI ĐÔNG Ký ngày: 28/4/2017 14:14:25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mã đề : 321 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn : Toán học; Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1: Cho số phức z = − 3i Tìm mô đun số phức w = z + (1 + i) z A ω = B ω = 2 D ω = C ω = 10 Câu 2: Đồ thị hàm số tiệm cận ngang? x2 + x −1 A y = B y = x −1 x2 + x −1 x+2 C y = D y = x +1 Câu 3: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu có phương trình x + y + z + x − y + z + = Tìm tâm I bán kính R mặt cầu A I ( 1; −2;1) R = B I ( −1; 2; −1) R = C I ( 1; −2;1) R = D I ( −1; 2; −1) R = Câu 4: Tìm đạo hàm hàm số y = log ( x + 1) ' A y = ( x + 1) ln ' B y = x +1 ' C y = ln x +1 x Câu 5: Tìm tập hợp tất nghiệm phương trình A { −1; 2} B { 0;1} + x −1 = ' D y = log ( x + 1) C { −1;0} Câu 6: Cho hàm số y = − x + x + Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng ( 0; +∞ ) B Hàm số đồng biến khoảng ( −∞;0 ) C Hàm số 9/28/2016 Nội dung trình bày CHUN ĐỀ  Khái niệm phân tích tài ậ dạng g p phân tích hoạt động ộ g DN: Hoạt động ộ g  Nhận kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư PHÂN Â TÍCH ÍC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Phân tích số tài chính: tiếp cận từ Báo cáo tài  Các rủi ro tiềm ẩn Phân tích tài Các hoạt động doanh nghiệp Trả nợ và chia lợi nhuận • Phân tích tài q trình thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, xu hướng tiềm tài DN, giúp người sử dụng thơng tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Hoạt động  ộ g tài chính Cung cấp vốn cho  KD và đầu tư Hoạt động  Hoạt động đầu tư Cung cấp năng lực  cạnh tranh cho KD cạnh tranh cho KD Hoạt  động  kinh doanh Khấu hao & lợi nhuận tái đầu tư 9/28/2016 Các hoạt động doanh nghiệp Nhận dạng hoạt động Hoạt động kinh doanh  Chiến lược kinh doanh: Đánh giá ảnh hưởng đến BCTC  Chien Chiến lượ lươc c dự dưa a tren so số vong vòng quay  Chiến lược dựa khác biệt sản phẩm Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Báo cáo tài  Hoạt động tài Hoạt động tài Hoạt động đầu tư  Liên quan đến vốn chủ sở hữu:  Phát hành cổ phiếu chủ sở hữu góp vốn tiền, vật, nợ nơ phai phải tra trả  Mua lại cổ phiếu để lưu giữ hủy  Phân phối cổ tức chia lãi cho chủ đầu tư  Liên quan đến nợ phải trả:  Phát hành trái phiếu  Vay von vốn cua cac ngan ngân hang, hàng, to tổ chưc chức tín dụ dung, ng, to tổ chức, cá nhân khác  Trả nợ cho khoản vay  Đầu tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh  Đầu tư tài Hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến:  Đòn cân đònh phí doanh nghiệp  Thu nhập/chi phí doanh nghiệp 9/28/2016 Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tình hình tạo ra tiền và sử dụng tiền  Thông tin BCTC  Tình hình tài  Tình hình kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ  Thông tin bổ sung Bảng cân đối kế tốn Tình hình tài Tình hình tài chính Bả thuyết Bản th ết minh BCTC Báo cáo kết ế HĐKD Tình hình  kinh doanh Thơng tin  bổ sung Một bức tranh tồn diện 10 Phân tích tổng qt Bảng cân đối kế tốn  Đánh giá chung  Phản ánh tình hình tài DN  Các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp kiểm soát  Các nguồn tài trợ cho tài sản  Khả trả nợ tới hạn  Tình hình tài qua Bảng cân đối kế tóan  Kết kinh doanh qua Báo cáo kết kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các thông tin thuyếát minh BCTC 11 12 9/28/2016 Thí dụ Tình hình tài Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản ngắn g hạn  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn tài trợ = Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nợ ngắn g hạn + Vốn chủ sở hữu  Tài sản ngắn hạn: 16.428.327  Nợ ngắn hạn: 11.796.756 Nợ dài hạn Khả tốn 13 Nguồn lực kinh tế Thí dụ  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn lực Kinh tế  Nguồn lực kinh tế 2014: 52.965.100 • Tài sản ngắn hạn: 16.428.327 • Tài sản dài hạn: Phân bổ nguồn lực Ngắn hạn/Dài hạn Hữu hình/Vơ hình 14 36.536.773 – TSCĐHH: 18.409.913 – TSCĐVH: 1.798.696 SXKD/Phi SXKD 15 16 9/28/2016 Nguồn lực kinh tế Nguồn tài trợ  Ngắn hạn – dàøi hạn  Đặc điểm ngành nghề Nguồn tài ài trợ  Khả tăng cường lực cạnh tranh  Khả thích ứng với môi trường kinh doanh => Chiến lược cạnh tranh  Hữu hình – vô hình  Sản xuất kinh doanh – Phi sản xuất kinh doanh Ngắn hạn/Dài hạn Nợ/Vốn chủ sở hữu  Khuynh hướng đầu tư bên Có lãi/khơng lãi Đầu tư/Nội sinh 17 Kết hoạt động kinh doanh 18 Lợi nhuận doanh thu  Quy mô kinh doanh  Khả tạo lợi nhuận DN  So với doanh thu  Phân theo hoạt động  Tiếp cận theo chi phí So sánh LN BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT GIU'A NIEN DO THANG DAU CUA NAM TAI CHINH KET THUG NGAY 31 THANG 12 NAM 2017 TONG CONG TY CO
- Xem thêm -

Xem thêm: ở đây BCTC HN Q2 2017, ở đây BCTC HN Q2 2017,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN