0

Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

46 115 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 19:06

Trường THCS Tây An GV: Phan Tuấn Hải PHÒNG GD – ĐT TÂY SƠN TRƯỜNG THCS TÂY AN  Tài liệu ôn thi vào 10 Page: 1 Trường THCS Tây An GV: Phan Tuấn Hải Tài liệu ôn thi vào 10 Page: 2 Trường THCS Tây An GV: Phan Tuấn Hải MỘT SỐ KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CƠ BẢN MỘT SỐ KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CƠ BẢN Oxit - M Oxit - M x x O O y y Axit - H Axit - H n n A A baz¬ - M(OH) baz¬ - M(OH) n n Mi Mi – – M M x x A A y y §Þnh §Þnh nghÜa nghÜa Lµ hỵp chÊt cđa hai nguyªn tè, trong ®ã cã mét nguyªn tè lµ oxi. ThÝ dơ: Na 2 O, SO 3 , CO 2 ,… Lµ hỵp chÊt mµ ph©n tư gåm cã mét hay nhiỊu nguyªn tư H liªn kÕt víi gèc axit. ThÝ dơ: HCl, HNO 3 , H 2 SO 4 ,… Lµ hỵp chÊt mµ ph©n tư gåm mét nguyªn tư kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiỊu nhãm hi®roxit (-OH). ThÝ dơ: NaOH, Mg(OH) 2 ,… Lµ hỵp chÊt mµ ph©n tư gåm cã mét hay nhiỊu nguyªn tư kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiỊu gèc axit. ThÝ dơ: NaCl, K 2 CO 3 , BaSO 4 , TCHH TCHH 1. T¸c dơng víi níc. - Oxit axit (®a sè) t¸c dơng víi níc t¹o thµnh dd axit. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 - Oxit baz¬ (mét sè) t¸c dơng víi níc t¹o thµnh dd Baz¬ BaO + H 2 O → Ba(OH) 2 2. Oxit axit + dd Baz¬ → mi + H 2 O CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O 3. Oxit baz¬ + dd Axit → mi + H 2 O CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 4. Oxit axit + Oxit baz¬ → mi. CO 2 + Na 2 O → Na 2 CO 3 1. Lµm ®ỉi mµu q tÝm thµnh ®á. 2. T¸c dơng víi kim lo¹i → mi + H 2 ↑ Fe + H 2 SO 4(lo·ng) → FeSO 4 + H 2 3. T¸c dơng víi baz¬ → Mi + H 2 O 2HCl+ Cu(OH) 2 → CuCl 2 + 2H 2 O 4. T¸c dơng víi oxit baz¬ → mi + H 2 O CaO+ 2HNO 3 → Ca(NO 3 ) 2 +H 2 O 5. T¸c dơng víi mi → mi míi + axit míi HCl+ AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 a. Baz¬ tan (kiỊm) 1. Lµm q tÝm ho¸ xanh; phenolphtalein kh«ng mµu ho¸ hång. 2. T¸c dơng víi oxax → mi + H 2 O 2KOH + CO 2 → K 2 SO 3 + H 2 O 3. T¸c dơng víi dd mi → Mi míi + Baz¬ míi 2KOH + CuSO 4 → K 2 SO 4 + Cu(OH) 2 4. T¸c dơng víi axit → mi + H 2 O Cu(OH) 2 + 2HCl → CuCl 2 + 2H 2 O b. Baz¬ kh«ng tan 4. T¸c dơng víi axit → mi + H 2 O Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl 2 + 2H 2 O 5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiƯt ph©n → oxit + níc 2Fe(OH) 3   → Fe 2 O 3 +3H 2 O 1. Dd mi + Kim lo¹i → Mi míi + kim lo¹i míi Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu ↓ 2. T¸c dơng víi axit → mi míi + axit míi Ba(NO 3 ) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2HNO 3 3. Dd mi + dd KiỊm → mi míi + baz¬ míi FeCl 3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH) 3 ↓ 4. Dd mi + dd mi → 2 mi míi AgNO 3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO 3 5. NhiỊu mi bÞ ph©n hủ ë nhiƯt ®é cao. BaCO 3   → BaO + CO 2 ↑ Tài liệu ôn thi vào 10 Page: 3 Trường THCS Tây An GV: Phan Tuấn Hải tÝnh chÊt ho¸ häc cđa nh«m vµ s¾t tÝnh chÊt ho¸ häc cđa nh«m vµ s¾t TÝnh chÊt ho¸ häc Nh«m Al (NTK = 27) S¾t Fe (NTK = 56) 1. T¸c dơng víi phi kim 4Al + 3O 2 0 t → 2Al 2 O 3 2Al + 3Cl 2 0 t → 2AlCl 3 3Fe + 2O 2 0 t → Fe 3 O 4 2Fe + 3Cl 2 0 t → 2FeCl 3 2. T¸c dơng víi axit 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 2Al + 3H 2 SO 4 (lo·ng) → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 Fe + H 2 SO 4 (lo·ng) → FeSO 4 + H 2 3. T¸c dơng víi dd mi 2Al + 3FeSO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3Fe Fe + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag 4. T¸c dơng víi dd KiỊm 2Al + 2NaOH + 2H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 Kh«ng ph¶n øng GANG Vµ THÐP GANG Vµ THÐP Gang ThÐp §/N Gang lµ hỵp kim cđa s¾t víi cacbon (chiÕm 2 → 6%) vµ 1 sè nguyªn tè kh¸c nh Si, Mn, S,… ThÐp lµ hỵp kim cđa s¾t víi cacbon (díi 2%) vµ 1 sè nguyªn tè kh¸c. S¶n xt Gang ®ỵc lun trong lß cao b»ng c¸ch dïng CO khư oxit s¾t: C + O 2 0 t → CO 2 CO 2 + C 0 t → 2CO 3CO + Fe 2 O 3 0 t → 2Fe + 3CO 2 4CO + Fe 3 O 4 0 t → 3Fe + 4CO 2 CaO + SiO 2 0 t → CaSiO 3 ThÐp ®ỵc lun trong lß lun b»ng c¸ch oxi ho¸ mét sè kim lo¹i vµ phi kim cã trong gang nh C, Mn, Si, S, P,… 2Fe + O 2 0 t → 2FeO FeO + C 0 t → Fe + CO FeO + Mn 0 t → Fe + MnO 2FeO + Si 0 t → 2Fe + SiO 2 TÝnh chÊt Cøng, gißn Cøng, ®µn håi tÝnh chÊt ho¸ Phần thứ t đề thi khu vực giảI toán máy tính đề lớp 10 Ngày 23 08 2001 (Thời gian: 150 phút) Qui định: Các kết tính toán gần đúng, định cụ thể, đợc ngầm định xác tới chữ số thập phân Bài Tìm ớc nguyên tố nhỏ lớn số 2152 + 3142 Bài Tìm số lớn số nhỏ số tự nhiên có dạng 1x2y3z4 mà chia hết cho Bài Hãy xếp số sau theo thứ tự tăng dần 17 a= 26 45 245 , b = 16 , c = 10 ữ , d = 46 ; 125 247 Bài Tính giá trị biểu thức sau: [ 0,(5) ì 0,(2)] : 3 : 25 ữ ì ữ: 33 Bài Tính giá trị biểu thức sau: + + 4 + + 8 + 9 Bài Cho parabol y = ax2 + bx + c qua điểm A(1; 3), B(-2; 4), C(-3; -5) đờng thẳng y = (m + 1)x + m2 + a) Tính toạ độ giao điểm parabol với đờng thẳng m = b) Tìm tất giá trị m cho parabol đờng thẳng có điểm chung Bài Cho tam giác vuông với cạnh bên có độ dài Hãy tính tổng bình phơng trung tuyến Bài Tam giác ABC nội tiếp đờng tròn tâm O bán kính R = cm, góc OAB 51036'23", góc OAC 22018'42" a) Tính diện tích cạnh lớn tam giác tâm O nằm tam giác b) Tính diện tích cạnh nhỏ tam giác tâm O nằm tam giác Bài Tính diện tích phần đợc tô đậm hình tròn đơn vị (hình 1) Hình Bài 10 Tính tỉ số diện tích phần đợc tô đậm diện tích phần lại hình tròn đơn vị (hình 2) Hình đề lớp 11 Ngày 23 08 2001 (Thời gian: 150 phút) Qui định: Các kết tính toán gần đúng, định cụ thể, đợc ngầm định xác tới chữ số thập phân 2 Bài Cho phơng trình 5sin x 5cos x = k a) Tìm nghiệm (theo đơn vị độ, phút, giây) phơng trình cho k = 3,1432 nghiệm phơng trình cho giá trị gần với chữ số thập phân k bao nhiêu? b) Nếu c) Tìm tất giá trị k để phơng trình cho có nghiệm Bài Cho S n = n + + + + n với n Ơ * 3 3 a) Tính giá trị gần với chữ số thập phân S 15 n b) Tính giới hạn nlimS Bài Ba số dơng lập thành cấp số nhân, có tổng 2001 có tích P a) Tính giá trị gần (với chữ số thập phân) số xếp theo thứ tự lớn dần, biết P = 20001 b) Tính giá trị nguyên lớn P để tìm đợc số hạng cấp số nhân Bài Cho phơng trình x + log6 (47 6x ) = m a) Tìm nghiệm gần với chữ số thập phân phơng trình m = 0,4287 b) Tìm giá trị nguyên lớn m để phơng trình cho có nghiệm Bài Tìm ớc nguyên tố nhỏ lớn số 2152 + 3142 Bài Tìm số lớn số nhỏ số tự nhiên có dạng 1x2y3z4 mà chia hết cho 13 Bài Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông với AB ^ AD , AB ^ BC , SA = SB = AB = BC = 4AD , mặt phẳng (SAB) ^ mặt phẳng (ABCD) Hãy tính góc (theo độ, phút, giây) hai mặt phẳng (SCD) (SAB) Bài Cho hình nón có đờng sinh 10 dm góc đỉnh 80054'25" a) Tính giá trị gần với chữ số thập phân thể tích khối nón b) Tính giá trị gần với chữ số thập phân diện tích toàn phần hình nón c) Tính giá trị gần với chữ số thập phân bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón Bài Tính tỉ lệ diện tích phần đợc tô đậm diện tích phần lại hình tròn đơn vị (hình 3) Hình Bài 10 Sân thợng nhà có hình dáng, kích thớc nh hình vẽ bên đợc dự kiến lợp tôn (hình 5) Theo thiết kế: Độ cao 12m C B 6m E H A 4m F G 4m D 2m Hình mái (tính từ mặt sàn đáy mái ABCDEFGH tới MN) 1,8 mét (hình 4) Các mảng mái nghiêng có chung độ dốc đợc lợp tôn (các mảng lại làm vật liệu khác); Hãy tính diện tích toàn phần mái tôn (với độ xác tới cm 2) N M D B A H F G Hình đề lớp 12 Ngày 25 03 2002 (Thời gian: 150 phút) Qui định: Các kết tính toán gần đúng, định cụ thể, đợc ngầm định xác tới chữ số thập phân Bài Cho hàm số f (x) = 2x2 + 3sin x 4cosx + a) Tính gần với chữ số thập phân giá trị hàm số điểm x = b) Tính gần với chữ số thập phân giá trị hệ số a b đờng thẳng y = ax + b là tiếp tuyến đồ thị hàm số tiếp điểm có hoành độ x = Bài Cho f(x) = 11x3 101x2 + 1001x 10001 Hãy cho biết phơng trình f(x) = có nghiệm nguyên đoạn [-1000; 1000] hay không? Bài Tìm ớc chung lớn số sau đây: a = 24614205, b = 10719433 Bài Tìm nghiệm gần phơng trình với độ xác cao tốt Bài Khi đa mét khóc gỗ hình trụ có đờng kính 48,7 cm vào máy bong gỗ, máy xoay 178 vòng đợc dải băng gỗ mỏng (nhằm ép dính làm gỗ dán) khúc gỗ hình trụ có đờng kính 7,8 cm Giả thiết dải băng gỗ đợc máy bong lúc có độ dầy nh Hãy tính gần với hai chữ số thập phân chiều dài dải băng gỗ mỏng Bài Đồ thị hàm số f1(x) = sin(x2 + x 1) cos(x2 x + 1) f2 (x) = sin(x2 + x 1) cos(x2 + x + 1) f3 (x) = sin(x2 x 1) cos(x2 + x + 1) đoạn [-3; 3] đợc biểu thị hình vẽ 6.1, 6.2, 6.3 Hãy cho biết đồ thị hàm số nào? Hình 6.1 Hình 6.2 Hình 6.3 Bài Tính gần với không hai chữ số thập phân giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f(x) = sin x đoạn [ -2; x x+1 ] Bài Cho hai đờng tròn có phơng trình tơng ứng x2 + y2 + 5x - 6y + = x2 + y2 - 2x + 3y - = a) Tính gần với chữ số thập phân toạ độ giao điểm hai đờng tròn b) Tìm a b để đờng tròn có phơng trình x2 + y2 + ax + by + = qua hai giao điểm Bài Tam giác PQR có góc P = 45 0, góc R = 1050; I, J hai điểm tơng ứng hai cạnh PQ, PR cho đờng thẳng IJ vừa tạo với cạnh PR góc 75 vừa chia tam giác thành hai phần có diện tích Tính giá trị gần tỉ số PJ PR Bài 10 Gọi M giao điểm có hai toạ độ dơng hypebol x y2 = parabol y2 = 5x a) Tính gần với chữ số thập phân toạ độ điểm M b) Tiếp tuyến hypebol M cắt parabol điểm N khác với M Tính gần với chữ số thập phân toạ độ điểm N đề lớp 12 ...1 S GD & T BN TRE - TI LIU ễN TP HểA HC 12 HC Kè I - Trang - CHNG I ESTE - LIPIT I MC BIT Cõu 1: Este X no, n chc CTTQ dóy ng ng ca X l A CnH2nO2 (n2) B CnH2n-2O2 (n2) C CnH2n-2O2 (n3) D CnH2n+2O2 (n2) Cõu 2: X phũng húa X bng NaOH thu c sn phm hai mui natri X cú CTCT thu gn l: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH2C6H5 D CH3COOC6H5 Cõu 3: S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C3H6O2 l A B C D Cõu 4: Metyl acrylat cú cụng thc cu to thu gn l A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Cõu 5: Thy phõn este X mụi trng kim, thu c natri axetat v ancol etylic Cụng thc ca X l A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H3COOC2H5 D CH3COOCH3 Cõu 6: C p cht no sau õy u cú th tham gia phn ng este hoỏ? A CH3COOH v C2H5OH B CH3COOH v C2H5CHO C CH3COOH v C6H5NH2 D CH3COONa v C6H5OH Cõu 7: Cht bộo l trieste ca axit bộo vi A etylen glicol B glixerol C etanol D phenol Cõu 8: Khi thu phõn lipit mụi trng kim thỡ thu c mui ca axit bộo v A phenol B glixerol C ancol n chc D este n chc Cõu 9: Cht X cú cụng thc cu to CH3CH2COOCH3 Tờn gi ca X l A etyl axetat B metyl acrylat C propyl fomat D metyl propionat Cõu 10: iu kin thớch hp, hai cht phn ng vi to thnh metyl fomat l A HCOOH v NaOH B HCOOH v CH3OH C HCOOH v C2H5NH2 D CH3COONa v CH3OH Cõu 11: un núng este phenyl axetat vi lng d dd NaOH, thu c cỏc sn phm hu c l A CH3COOH v C6H5ONa B CH3COOH v C6H5OH C CH3OH v C6H5ONa D CH3COONa v C6H5ONa Cõu 12: un sụi hn hp gm ancol etylic v axit axetic (cú axit H2SO4 c lm xỳc tỏc) s xy phn ng A trựng ngng B este húa C trựng hp D x phũng húa Cõu 13: Cht no sau õy tỏc dng vi dd NaOH sinh glixerol? A Metyl axetat B Triolein C Phenyl axetat D Xenluloz Cõu 14: Phn ng thy phõn este mụi trng kim, un núng gi l phn ng: A x phúng húa B hirat húa C cracking D lờn men Cõu 15: c im chung ca phn ng thu phõn cht bộo mụi trng axit l A Phn ng thun nghch B Phn ng x phũng húa C Phn ng mt chiu D Phn ng oxi húa-kh Cõu 16: Phn ng este húa gia etanol v axit etanoic to thnh sn phm cú tờn gi A Metyl axetat B Etyl axetat C Metyl propionat D Etyl fomiat Cõu 17: Nhn nh no sau õy khụng ỳng A Cht bộo thuc loi hp cht este B Cht bộo lng l cỏc triglixerit cha gc axit bộo khụng no phõn t C Du n v m bụi trn cú cựng thnh phn nguyờn t D Cht bộo khụng tan nc, nh hn nc nhng tan nhiu dung mụi hu c - Trang - S GD & T BN TRE - TI LIU ễN TP HểA HC 12 HC Kè I Cõu 18: : Nhn nh no sau õy khụng ỳng: A X phũng l sn phm ca phn ng ph ng húa cht bộo B T du m cú th sn xut c cht gi t tng hp C Mui natri ho c kali ca axit hu c l thnh phn chớnh ca x phũng D u im ca cht gi t tng hp l cú th dựng gi t nc cng Cõu 19: ng vi CTPT C4H8O2 cú bao nhiờu ng phõn mch h phn ng c vi dung dch NaOH? A B C D Cõu 20: chuyn húa cht bộo lng thnh cht bộo rn, ta thc hin phn ng: A thy phõn B hiro húa C hirat hoỏ D x phũng húa NG Cõu Cõu A 11 D D 12 B C 13 B D 14 A T QU A 15 A A 16 B B 17 C B 18 C D 19 D 10 B 20 B II MC HIU Cõu 21: Cht X cú CTPT C4H8O2 Khi X tỏc dng vi dung dch NaOH sinh cht Y cú CTPT C2H3O2Na Tờn gi ca X l: A propyl fomat B metyl propionat C etyl axetat D metyl axetat Cõu 22: Cho tt c cỏc ng phõn n chc, mch h, cú cựng cụng thc phõn t C2H4O2 ln lt tỏc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3 S phn ng xy l A B C D Cõu 23: Cho cỏc cht lng sau: a it a etic, gli erol, triolein phõn bit cỏc cht lng trờn ta ch cn dựng: A dd Br2 B dd NaOH C nc v qu tớm D dd AgNO3/NH3 Cõu 24: Khi un hn hp hai axit panmitic v axit stearic vi glixerol (xt:H2SO4 c) Tng s trieste thu c ti a l A.3 B C.5 D Cõu 25: Khi un hn hp hai a it panmitic, a it oleic v a it stearic vi glixerol (xt:H2SO4 c) Tng s trieste thu c ti a l A.12 B C.16 D 18 Cõu 26: Cho cỏc cht: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), C2H5OH (3), C2H6 (4) Dóy gm cỏc cht c xp theo th t nhit sụi tng dn l: A 2, 4, 3, B 4, 2, 3, C 1, 3, 2, D 4, 2, 1, Cõu 27: Hp cht hu c mch h X cú cụng thc phõn t C5H10O Cht X khụng phn ng vi Na, tho s chuyn hoỏ sau: CH COOH H X Y Este cú mựi mui chớn Tờn ca X l H SO , ac Ni ,t A 2,2-imetylpropanal B 3-metylbutanal C pentanal D 2-metylbutanal Cõu 28: Cho dóy cỏc cht: phenyl ... vào đề thi điểm toàn thi Bằng số Quy định: Các giám khảo (họ, tên chữ kí) Bằng chữ Số phách (Do Chủ tịch H đồng thi gh Thí sinh đợc sử dụng loại máy tính Casio fx- 220, Casio fx-500A, Casio fx-500MS... Bộ giáo dục đào tạo Đề thức 20 Thi giải toán máy tính CASIO bậc trung học năm 2005 Lớp Cấp Trung học sở Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 01/03/2005 Chú... hình dới Tính gần (với chữ số thập phân) diện tích trồng hoa nêu Bộ giáo dục đào tạo đề thức Điểm toàn thi kỳ thi khu vực giải toán máy tính casio nă Lớp: 12 Thời gian: 150 phút - không kể thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS,

Hình ảnh liên quan

Bài 7. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông với - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

i.

7. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông với Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài 5. Khi đa mét khóc gỗ hình trụ có đờng kính 48,7 cm vào - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

i.

5. Khi đa mét khóc gỗ hình trụ có đờng kính 48,7 cm vào Xem tại trang 4 của tài liệu.
trên đoạn [-3; 3] đợc biểu thị trong 3 hình vẽ 6.1, 6.2, 6.3. Hãy cho biết đồ thị nào là của hàm số nào? - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

tr.

ên đoạn [-3; 3] đợc biểu thị trong 3 hình vẽ 6.1, 6.2, 6.3. Hãy cho biết đồ thị nào là của hàm số nào? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình chữ nhật nhỏ nhất chứa cặp gạch lát vuông (có tổng diện  tích là 1) có diện tích - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

Hình ch.

ữ nhật nhỏ nhất chứa cặp gạch lát vuông (có tổng diện tích là 1) có diện tích Xem tại trang 13 của tài liệu.
và diện tích hình tròn ngoại tiếp đa giác đều đó, m là tỉ số chu vi của đa giác đều 100 cạnh và độ dài đờng tròn ngoại tiếp đa giác  đều đó - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

v.

à diện tích hình tròn ngoại tiếp đa giác đều đó, m là tỉ số chu vi của đa giác đều 100 cạnh và độ dài đờng tròn ngoại tiếp đa giác đều đó Xem tại trang 14 của tài liệu.
2 -x). Giải phơng trình đó bằng - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

2.

x). Giải phơng trình đó bằng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Tính diện tích các mặt của hình tứ diện theo các cạnh rồi cộng lại.  - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

nh.

diện tích các mặt của hình tứ diện theo các cạnh rồi cộng lại. Xem tại trang 17 của tài liệu.
các mặt của hình tứ diện rồi cộng lại. S≈ 85,50139 dm 25 - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

c.

ác mặt của hình tứ diện rồi cộng lại. S≈ 85,50139 dm 25 Xem tại trang 29 của tài liệu.
Lấy bán kính viên bi hình cầu làm đơn vị độ dài thì thể tích của viên bi là 4 - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

y.

bán kính viên bi hình cầu làm đơn vị độ dài thì thể tích của viên bi là 4 Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bài 5 (5 điểm). Tính gần đúng diện tích toàn phần của hình tứ - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

i.

5 (5 điểm). Tính gần đúng diện tích toàn phần của hình tứ Xem tại trang 31 của tài liệu.
Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy AD và BC cùng vuông góc với cạnh bên CD, A(0; 1), B(2; 7), C(8; 9) - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

ho.

hình thang vuông ABCD có hai đáy AD và BC cùng vuông góc với cạnh bên CD, A(0; 1), B(2; 7), C(8; 9) Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bài 2: Tính gần đúng diện tích của hình tạo bởi những đoạn thẳng có độ dài 2 tiếp xúc với đờng tròn có bán kính 2 tại trung điểm của nó. - Bộ tài liệu ôn thi máy tính casio môn hóa học 8 Tuyen chon de CAS

i.

2: Tính gần đúng diện tích của hình tạo bởi những đoạn thẳng có độ dài 2 tiếp xúc với đờng tròn có bán kính 2 tại trung điểm của nó Xem tại trang 35 của tài liệu.

Trích đoạn