Tieu chi danh gia muc chat luong phong xet nghiem final

40 157 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 12:57

-0- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐOÀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2009 -1- B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyên ngành : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -2-B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyờn ngnh : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -3- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Hữu Đoàn -4- BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TRONG LUẬN ÁN CBCNV Cán bộ công nhân viên CN Công nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DV Dịch vụ DS Dân số ĐTH Đô thị hoá ĐTNN Đầu tư nước ngoài GPMB Giải phóng mặt bằng HAIDEP Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội 2006 HTKT Hạ tầng kỹ thuật KV Khu vực TGTSX Tổng giá trị sản xuất TM Thương mại TNMN Tài nguyên môi trường TSPTN Tổng sản phẩm trong nước TTKTMTDT&KCN Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp -5- DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1. Dân số đô thị Việt Nam giai đoạn 1950-2005 65 Bảng 2.2. Quy mô và tốc độ tăng dân số Hà Nội giai đoạn 1995-2007 75 Bảng 2.3. Dân số trung bình và mật độ dân số chia theo quận huyện 76 Bảng 2.4. Lao động và việc làm của Hà Nội giai đoạn 1996-2005 77 Bảng 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp ở hai đô thị lớn và cả nước 78 Bảng 2.6. Giải quyết việc làm tại khu vực nội thành 79 Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 79 Bảng 2.8. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành 80 Bảng 2.9. Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo ngành của khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội 80 Bảng 2.10. GDP bình quân đầu người và bình quân lao động 81 Bảng 2.11. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đô thị lớn năm 1996 82 Bảng 2.12. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đô thị lớn năm 2007 82 Bảng 2.13. Biến động diện tích hành chính các Quận huyện của Hà Nội 83 Bảng 2.14. Quỹ nhà ở năm 1999 và năm 2005 84 Bảng 2.15. Diện tích nhà ở mới được xây dựng trong các năm 85 Bảng 2.16. Số lượng BỘ T TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƢỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế việc Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học) Tháng 6-2017 MỤC LỤC NH MỤ Ừ I Ắ PHẦN I HƢỚNG DẪN CHUNG PHẦN II IÊU HÍ ĐÁNH GIÁ 10 A THÔNG TIN CHUNG PHÒNG XÉT NGHIỆM 10 B NỘI UNG IÊU HÍ ĐÁNH GIÁ 12 HƢƠNG I Ổ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM 12 HƢƠNG II QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ 15 HƢƠNG III: QUẢN LÝ NHÂN SỰ 17 HƢƠNG I UNG ẤP DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 19 HƢƠNG QUẢN LÝ TRANG THI T BỊ 21 HƢƠNG I ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 23 HƢƠNG II QUẢN LÝ MUA SẮM, TRANG THI T BỊ, VẬ Ƣ, 24 HÓA CHẤT VÀ SINH PHẨM 24 HƢƠNG III: QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH XÉT NGHIỆM 26 HƢƠNG IX QUẢN LÝ THÔNG TIN 32 HƢƠNG X XÁ ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤ À HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA 33 HƢƠNG XI ẢI TI N LIÊN TỤC 35 HƢƠNG XII Ơ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN 36 C TÓM TẮT K T QUẢ ĐÁNH GIÁ, KHUY N ÁO À ĐỀ XUẤT NỘI DUNG K HOẠCH THỰC HIỆN CẢI TI N CHẤ LƢỢNG 40 NH MỤ TỪ VI T TẮT STT Chữ viết tắt Giải thích ATSH An toàn sinh học BYT CLSI Viện tiêu chuẩn lâm sàng XN Hoa Kỳ (Clinical and Laboratory Standards Institute) EQA hƣơng trình ngoại kiểm (External Quality Assessment) HĐKP Hành động khắc phục HĐPN Hành động phòng ngừa ISO Tổ chức quốc t tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization) PXN Ph ng QLCL Quản lý chất lƣợng 10 QTQL Quy trình quản lý 11 QTXN Quy trình xét nghiệm 12 SKPH Sự không phù hợp 13 SI Hệ đo lƣờng quốc t (Systeme International) 14 TTB Trang thi t bị 15 VTTH Vật tƣ tiêu hao 16 XN Xét nghiệm ộYt t nghiệm PHẦN I HƢỚNG ẪN CHUNG Mục tiêu 1.1 Mục tiêu chung - Tiêu chí đƣợc sử dụng để đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (vi t tắt phòng xét nghiệm), công cụ để phòng xét nghiệm (PXN) đánh giá việc tuân thủ theo quy định hành quản lý chất lƣợng (QLCL) thực hoạt động trì cải ti n liên tục chất lƣợng PXN - Từng bƣớc nâng cao chất lƣợng xét nghiệm y học để bảo đảm k t xét nghiệm xác, kịp thời, chuẩn hóa, làm sở cho việc liên thông, công nhận k t xét nghiệm, giảm phiền hà, chi phí cho ngƣời bệnh, ti t kiệm nguồn lực xã hội, đồng thời hội nhập mạng lƣới kiểm chuẩn chất lƣợng xét nghiệm khu vực th giới 1.2 Mục tiêu cụ thể: - Cung cấp công cụ đánh giá thực trạng chất lƣợng PXN y học sở y t ; - Phân loại mức chất lƣợng phòng xét nghiệm; - Làm bảo đảm tin cậy liên thông k t phòng xét nghiệm; - Giúp PXN ác định thực trạng công tác QLCL xét nghiệm xác định công việc ƣu tiên để cải ti n chất lƣợng; - Cung cấp liệu, khoa học cho đầu tƣ, nâng cấp, phát triển phòng xét nghiệm Phạm vi áp dụng - Tiêu chí đƣợc sử dụng để sở khám bệnh, chữa bệnh, sở y t có thực t nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh (sau gọi chung ph ng t nghiệm) tự đánh giá, công khai mức chất lƣợng t nghiệm đơn vị để quan nhà nƣớc có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lƣợng t nghiệm phòng t nghiệm - Cán bộ, nhân viên tham gia quản lý hoạt động xét nghiệm Bộ Y t , Sở Y t , y t bộ, ngành, bệnh viện, sở khám bệnh, chữa bệnh có thực xét nghiệm - Cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực công tác đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật QLCL PXN - Cán bộ, nhân viên công tác PXN hóa sinh, huy t học, vi sinh phòng xét nghiệm khác làm việc với mẫu bệnh phẩm từ ngƣời Giải thích từ ngữ đƣợc sử dụng Tiêu chí a Đánh giá hệ thống QLCL PXN: việc kiểm tra hoạt động, văn bản, x p tổ chức PXN để tìm điểm phù hợp chƣa phù hợp với quy định hành b Chỉ số chất lượng đại lƣợng dùng để đo lƣờng ác định cải thiện chất lƣợng công việc c Chất lượng mức độ đánh giá tập hợp đặc tính vốn có đáp ứng yêu cầu d So sánh liên phòng việc tổ chức, thực đánh giá ph p đo phép thử mẫu thử mẫu thử tƣơng tự hai hay nhiều phòng xét nghiệm tham gia theo điều kiện ác định trƣớc đ Hệ thống quản lý chất lượng hệ thống quản lý đƣợc sử dụng để định hƣớng kiểm soát quan, tổ chức mặt chất lƣợng e Chính sách chất lượng định hƣớng chung chất lƣợng đƣợc lãnh đạo cao quan hay tổ chức công bố g Thời gian trả kết thời gian đƣợc tính từ PXN nhận hay lấy mẫu đ n trả k t xét nghiệm cho khách hàng (các khoa/ phòng, bác sĩ lâm sàng, điều dƣỡng, ngƣời bệnh, ngƣời nhà ngƣời bệnh…) h Phòng xét nghiệm bên phòng xét nghiệm không thuộc đơn vị đƣợc đánh giá, nơi mẫu PXN đƣợc đánh giá gửi đ n để thực xét nghiệm i Quá trình tập hợp hoạt động có liên quan đ n tƣơng tác để bi n đổi đầu vào thành đầu k Sự không phù hợp không đáp ứng yêu cầu đặt m Xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định phương pháp khẳng định, thông qua việc cung cấp chứng khách quan chứng minh áp dụng phƣơng pháp xét nghiệm, đƣa sinh phẩm hay trang thi t bị vào sử dụng đƣợc đáp ứng yêu cầu Phƣơng pháp đánh giá - Xem xét hệ thống tài liệu, hồ sơ, cách thức x p tổ chức hoạt động PXN, bao gồm sổ tay chất lƣợng, quy trình thực hành chuẩn, loại sổ tay khác, hồ sơ nhân sự, nội kiểm, ngoại kiểm, đánh giá nội bộ, trang thi t bị, hóa chất - Quan sát hoạt động PXN, đánh giá việc tuân thủ quy trình trƣớc, sau xét nghiệm ... -0- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐOÀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2009 -1- B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyên ngành : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -2-B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyờn ngnh : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -3- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Hữu Đoàn -4- BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TRONG LUẬN ÁN CBCNV Cán bộ công nhân viên CN Công nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DV Dịch vụ DS Dân số ĐTH Đô thị hoá ĐTNN Đầu tư nước ngoài GPMB Giải phóng mặt bằng HAIDEP Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội 2006 HTKT Hạ tầng kỹ thuật KV Khu vực TGTSX Tổng giá trị sản xuất TM Thương mại TNMN Tài nguyên môi trường TSPTN Tổng sản phẩm trong nước TTKTMTDT&KCN Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp -5- DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1. Dân số đô thị Việt Nam giai đoạn 1950-2005 65 Bảng 2.2. Quy mô và tốc độ tăng dân số Hà Nội giai đoạn 1995-2007 75 Bảng 2.3. Dân số trung bình và mật độ dân số chia theo quận huyện 76 Bảng 2.4. Lao động và việc làm của Hà Nội giai đoạn 1996-2005 77 Bảng 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp ở hai đô thị lớn và cả nước 78 Bảng 2.6. Giải quyết việc làm tại khu vực nội thành 79 Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 79 Bảng 2.8. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành 80 Bảng 2.9. Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo ngành của khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội 80 Bảng 2.10. GDP bình quân đầu người và bình quân lao động 81 Bảng 2.11. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đô thị lớn năm 1996 82 Bảng 2.12. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đô thị lớn năm 2007 82 Bảng 2.13. Biến động diện tích hành chính các Quận huyện của Hà Nội 83 Bảng 2.14. Quỹ nhà ở năm 1999 và năm 2005 84 Bảng 2.15. Diện tích nhà ở mới được xây dựng trong các năm 85 Bảng 2.16. Số lượng cơ sở Y tế 86 Bảng 2.17. Số cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên 87 Bảng 2.18. Phạm vi cấp nước máy 90 Bảng 2.19. Cơ sở hạ tầng cấp nước giai đoạn 2000-2005 91 Bảng 2.20. Cơ sở hạ tầng thoát nước giai đoạn 2000-2005 92 Bảng 2.21. Biến động đất nông, lâm nghiệp và thủy sản 96 Bảng 2.22. Kết quả đánh giá theo các tiêu chíchỉ tiêu 98 Bảng 3.1. Các chỉ tiêu phát triển du lịch Hà Nội 136 Bảng 3.2. Mục tiêu cấp nước đô thị 140 Bảng 3.3. Dự báo về dân số và nhà ở đến năm 2010 – 2020 142 -6- DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1. Mô hình thành phố phát triển theo kiểu làn sóng 16 Hình -0- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐOÀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2009 -1- B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyên ngành : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -2- B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyờn ngnh : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -3- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Hữu Đoàn -4- BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TRONG LUẬN ÁN CBCNV Cán bộ công nhân viên CN Công nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DV Dịch vụ DS Dân số ĐTH Đô thị hoá ĐTNN Đầu tư nước ngoài GPMB Giải phóng mặt bằng HAIDEP Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội 2006 HTKT Hạ tầng kỹ thuật KV Khu vực TGTSX Tổng giá trị sản xuất TM Thương mại TNMN Tài nguyên môi trường TSPTN Tổng sản phẩm trong nước TTKTMTDT&KCN Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp -5- DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1. Dân số đô thị Việt Nam giai đoạn 1950-2005 65 Bảng 2.2. Quy mô và tốc độ tăng dân số Hà Nội giai đoạn 1995- 2007 75 Bảng 2.3. Dân số trung bình và mật độ dân số chia theo quận huyện 76 Bảng 2.4. Lao động và việc làm của Hà Nội giai đoạn 1996-2005 77 Bảng 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp ở hai đô thị lớn và cả nước 78 Bảng 2.6. Giải quyết việc làm tại khu vực nội thành 79 Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 79 Bảng 2.8. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành 80 Bảng 2.9. Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo ngành của khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội 80 Bảng 2.10. GDP bình quân đầu người và bình quân lao động 81 Bảng 2.11. Một số -0- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐOÀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2009 -1- B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyên ngành : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -2- B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN HU ON VN DNG PHNG PHP PHN TCH A TIấU CH NH GI MC ễ TH HO NHM GểP PHN XY DNG CC QUAN IM PHT TRIN ễ TH VIT NAM N NM 2020, LY H NI LM V D Chuyờn ngnh : Phân bố LLSX và PVKT Mó chuyờn ngnh : 62.34.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. Nguyn Th Chinh H NI 2009 -3- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. -0- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐỒN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ NHẰM GĨP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2009 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐỒN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ NHẰM GĨP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ Chuyªn ngµnh : Ph©n bè LLSX vµ PVKT Mã chun ngành : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh HÀ NỘI – 2009 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -2- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐỒN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ NHẰM GĨP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ Chun ngành : Ph©n bè LLSX vµ PVKT Mã chun ngành : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh HÀ NỘI – 2009 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -3- LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Hữu Đồn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -4- BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TRONG LUẬN ÁN CBCNV Cán bộ cơng nhân viên CN Cơng nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DV Dịch vụ DS Dân số ĐTH Đơ thị hố ĐTNN Đầu tư nước ngồi GPMB Giải phóng mặt bằng HAIDEP Chương trình phát triển đơ thị tổng thể Thủ đơ Hà Nội 2006 HTKT Hạ tầng kỹ thuật KV Khu vực TGTSX Tổng giá trị sản xuất TM Thương mại TNMN Tài ngun mơi trường TSPTN Tổng sản phẩm trong nước TTKTMTDT&KCN Trung tâm kỹ thuật mơi trường đơ thị và khu cơng nghiệp THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -5- DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1. Dân số đơ thị Việt Nam giai đoạn 1950-2005 65 Bảng 2.2. Quy mơ và tốc độ tăng dân số Hà Nội giai đoạn 1995- 2007 75 Bảng 2.3. Dân số trung bình và mật độ dân số chia theo quận huyện 76 Bảng 2.4. Lao động và việc làm của Hà Nội giai đoạn 1996-2005 77 Bảng 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp ở hai đơ thị lớn và cả nước 78 Bảng 2.6. Giải quyết việc làm tại khu vực nội thành 79 Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng GDP bình qn năm 79 Bảng 2.8. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành 80 Bảng 2.9. Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo ngành của khu vực nơng thơn ngoại thành Hà Nội 80 Bảng 2.10. GDP bình qn đầu người và bình qn lao động 81 Bảng 2.11. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đơ thị lớn năm 1996 82 Bảng 2.12. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đơ thị lớn năm 2007 82 Bảng 2.13. Biến động diện tích hành chính các Quận huyện của Hà Nội 83 Bảng 2.14. Quỹ nhà ở năm 1999 và năm 2005 84 Bảng 2.15. Diện ... mẫu yêu cầu, thể tích mẫu ban đầu, lưu ý đặc biệt, thời gian trả kết quả, khoảng tham chi u sinh học, giá trị định lâm sàng (có thể cung cấp danh mục chung theo nhóm xét nghiệm); 19 NỘI DUNG TIÊU... tiết lộ thông tin lâm sàng tiền sử gia đình cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe có liên quan, cần chuyển gửi mẫu, vv); j) Tiêu chuẩn chấp nhận từ chối nhận mẫu; k) Danh sách yếu tố ảnh hưởng đến việc... lƣu trữ, bảo quản, chỉnh sửa hủy hồ sơ an toàn 2.7 PXN có quy định thời gian lƣu loại hồ sơ phù hợp với quy định quốc gia quy định có liên quan 2.8 PXN có nơi lƣu hồ sơ phù hợp (hồ sơ giấy mềm/bản

Hình ảnh liên quan

bảng kiểm (***) - Tieu chi danh gia muc chat luong phong xet nghiem final

bảng ki.

ểm (***) Xem tại trang 9 của tài liệu.
d) Khi kết quả được trả ra dưới hình thức báo cáo tạm thời, báo cáo sau cùng phải được gửi đến người yêu cầu XN;  - Tieu chi danh gia muc chat luong phong xet nghiem final

d.

Khi kết quả được trả ra dưới hình thức báo cáo tạm thời, báo cáo sau cùng phải được gửi đến người yêu cầu XN; Xem tại trang 30 của tài liệu.
h) Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS); i)Trang bị bảo hộ cá nhân; - Tieu chi danh gia muc chat luong phong xet nghiem final

h.

Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS); i)Trang bị bảo hộ cá nhân; Xem tại trang 36 của tài liệu.
duy trì thƣờng xuyên, có các bảng cảnh báo phù hợp  - Tieu chi danh gia muc chat luong phong xet nghiem final

duy.

trì thƣờng xuyên, có các bảng cảnh báo phù hợp Xem tại trang 38 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan