0

Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội

29 3,229 6
  • Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:59

Chào mừng cô bạn đến với thuyết trình nhóm Nhóm 8: • Nguyễn Thị Kim Anh • Nguyễn Hải Linh • Nguyễn Đình Mạnh • Thái Khắc Đức • Nguyễn Thị Ngọc Ánh • Phạm Đình Chung Chủ đề: Tồn hội ý thức hội Nội dung: Tồn hội kết cấu tồn hội Vai trò định tồn hội ý thức hội Tính độc lập tương đối ý thức hội Ý nghĩa phương pháp luận Tồn hội kết cấu tồn hội A Khái niệm tồn hộiTồn hội toàn sinh hoạt vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất hội Ví dụ: Điều kiện tự nhiên địa lý Điều kiện dân cư- dân số Phương thức sản xuất Sinh hoạt: học tập, vui chơi… B, Những yếu tố hội Các yếu tố tồn hội Điều kiện dân số mật độ dân số Phương thức sản xuất vật chất Trong phương thức sản xuất vật chất yếu tố Điều kiện tự nhiên hoàn cảnh địa lý Ý thức hội A Khái niệm ý thức hội • Là mặt tinh thần đời sống hội, bao gồm toàn quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm trạng… cộng đồng hội,nảy sinh từ tồn hội, phản ánh tồn hội giai đoạn định Toàn mặt tinh thần đời sống hội Ý thức hội Ý thức cộng đồng hội Ý thức cá nhân Phản ánh tồn hội Ý thức hội ý thức cá nhân tồn mối quan hệ hữu cơ, biện chứng với thâm nhập vào làm phong phú Hệ tư tưởng hội • Hệ thống quan điểm, tư tưởng phản ánh tồn hội lĩnh vực trị, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… • phản ánh gián tiếp tự giác tồn hội • Ví dụ: Truyền thống hiếu học dân tộc ta C, Tính giai cấp ý thức Giai cấp khác có ý thức khác chí đối lập Tính giai cấp ý thức hội Tư tưởng thống trị hội tư tưởng giai cấp thống trị Vai trò định tồn hội ý thức hội • Quan niệm tâm: lấy tinh thần ý thức để lý giải vận động vật chất hội • Quan điểm vật lịch sử: lấy vật chất để lý giải ý thức, tồn hội định ý thức hộiTồn hội ứng với ý thức hội định: tồn hội định nguồn gốc, nội dung, chất, kết cấu ý thức hội Tồn hội định nội dung ý thức hội: • Ví dụ: Người Việt tận dụng ưu điều kiện tự nhiên xứ nóng ẩm, mưa nhiều, nhiều ao hồ, sông nước, nên chọn nghề trồng lúa nước để sinh sống Lâu dần trồng lúa nước trở thành truyền thống dân tộc ta Tồn hội định vận động biến đổi ý thức hội: tồn hội không ngừng vận động phát triển, nên nội dung phản ánh tồn ý thức hội không ngừng vận động biến đổi theo Tính độc lập tương đối ý thức hội Thế tính độc lập tương đối ý thức hội? Tại ý thức hội có tính độc lập tương đối? Biểu nào? • Thế tính độc lập tương đối ý thức hội? • Tính độc lập tương đối ý thức hội vận động theo quy luật độc lập so với tồn hộiÝ thức hội có tính độc lập tương đối bị chi phối quy luật đặc thù thân, điều làm cho ý thức hội không bị lệ thuộc hoàn toàn vào tồn hội Biểu tính độc lập tương đối ý thức hội Thường lạc hậu so với tồn hội Tính vượt trước so với tồn hội Tính độc lập tương đối ý thức Tính kế thừa trình phát triển hội Tác động trở lại tồn hội Tác động qua lại hình thái ý thức hội Tính lạc hậu so với tồn hộiÝ thức hội thường lạc hậu so với tồn hội: ý thức hội phản ánh tồn hội nên có sau; tính bảo thủ số hình thức hình thái ý thức hội cụ thể; giai cấp thống trị lỗi thời cố gắng trì tư tưởng cũ • Ví dụ: Bói toán Lên đồng Tính vượt trước số phận ý thức hội • Khoa học nhờ tiến nắm bắt quy luật từ đưa dự báo khả vật chất • Ví dụ: Hai nhà khoa học Galile Cô-pec-nich đối lập với quan điểm giáo hội lúc giờ, họ biết làm việc nguy hại đến tính mạng ga –li-lê phải trải qua năm tháng cuối đới cảnh tù đày để bảo vệ chân lý khoa học Tính kế thừa ý thức hộiÝ thức hội hình thành phát triển sở kế thừa tài liệu khứ • Ví dụ: phát triển máy tính Sự tác động lẫn phát triển hình thái ý thức hội Ý thức trị Ý thức pháp quyền Ý thức đạo đức Ý thức khoa học Ý thức thẩm mĩ Ý thức tôn giáo Sự tác động trở lại ý thức hội tồn hội Sự tác động: • • ý thức, tư tưởng tiến thúc đẩy phát triển hội ý thức, tư tưởng phản tiến kìm hãm phát triển hội Mức độ ảnh hưởng tồn hội: • • • Phụ thuộc vào điều kiện cụ thể Phụ thuộc vào vai trò lịch sử giai cấp mang tư tưởng Phụ thuộc vào mức độ phản ánh đắn tư tưởng Ý nghĩa phương pháp luận • Vì tồn hội định ý thức hội ý thức hôi có tính độc lập tương đối nên • Để xây dựng hội, cần tiến hành tren hai mặt tồn hộiý thức hội Thí dụ: muốn thay đổi tư manh mún, nhỏ lẻ người nông dân cần phải đưa công nghiệp hoá, đại hoá với tiến khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp Từ đó, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm thủ công, truyền thống người nông dân sang làm ăn lớn sở áp dụng tiến khoa học công nghệ đại vào sản xuất nông nghiệp cho suất cao • Thay đổi tồn hội điều kiện để thay đổi ý thức hội, thay đổi đời sống tinh thần tác động tạo thay đổi tồn hội Thí dụ: cần đấu tranh chống lại tư tưởng ngại đổi mới, chậm đổi mới, chậm áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Cảm ơn bạn lắng nghe thuyết trình nhóm ... Chung Chủ đề: Tồn xã hội ý thức xã hội Nội dung: Tồn xã hội kết cấu tồn xã hội Vai trò định tồn xã hội ý thức xã hội Tính độc lập tương đối ý thức xã hội Ý nghĩa phương pháp luận Tồn xã hội kết... thái ý thức xã hội Tính lạc hậu so với tồn xã hội • Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội: ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội nên có sau; tính bảo thủ số hình thức hình thái ý thức xã hội. .. tinh thần ý thức để lý giải vận động vật chất xã hội • Quan điểm vật lịch sử: lấy vật chất để lý giải ý thức, tồn xã hội định ý thức xã hội • Tồn xã hội ứng với ý thức xã hội định: tồn xã hội định
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội , Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội , , Tồn tại xã hội và kết cấu của tồn tại xã hội, Ý thức xã hội, Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

Hình ảnh liên quan

• Tri thức, quan niệm được hình thành từ thực tiễn hàng ngày, chưađược hệ thống hóa, khái quát thành lý luận. - Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội

ri.

thức, quan niệm được hình thành từ thực tiễn hàng ngày, chưađược hệ thống hóa, khái quát thành lý luận Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hộiTác động trở lại tồn tại xã hội - Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội

c.

động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hộiTác động trở lại tồn tại xã hội Xem tại trang 22 của tài liệu.
• Ý thức xã hội luôn hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những tài liệu của quá khứ. - Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội

th.

ức xã hội luôn hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những tài liệu của quá khứ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Sự tác động lẫn nhau trong sự phát triển của các hình thái ý thức xã hội - Thuyết trình chủ đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội

t.

ác động lẫn nhau trong sự phát triển của các hình thái ý thức xã hội Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan