0

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

2 79 0
  • BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:31

Ngan hang ThU'O'ng m~i C6 ph~n Phat tri~n Me Kong Sao cao cua Ban Tong Giam doc va cac bao cao tai chfnh giO>a nien d¢ da dll'Q'C soat xet t~i ngay 30 thang 6 nam 2013 va cho ky ke toan 6 thang ket thUc cung ngay Ngan hang ThU'ang m~i Co phfln Ph at tri~n Me Kong Ml,JC Ll,JC Trang THCNG TIN CHUNG 1 BAO cAo COA BAN TONG GIAM DOC 2 BAO CAO V~ K~T QUA CCNG TAC SOAT XET cAc sAo CAO TAl CHfNH GIO'A NI~N DO 3 Bang can doi ke toan gilia nien do 4 - 6 Sao cao ket qua ho;;tt dong kinh doanh gilia nien do 7 sao cao IU'u chuyen tien t$ gilia ni en do a - 9 Thuyet minh cac bao cao tai chinh gilia nien do 1 o- 57 Ngan himg ThU'ong m~i Co phan Phat trien Me Kong THCNG TIN CHUNG NGAN HANG Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m Phat triem Me Kong ("Ngan hang"}, ten goi tm&c day Ia Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m My Xuyen, Ia ngan hang thU'O'ng m~i co phan dU'Q'C thanh 1$p t~i Viet Nam theo Giay phep Thanh l$p va Ho~t dong so 0022/NH-GP do Ngan hang Nha nU'&c VietNam ("Ngan hang Nha nU'6'c " ho~c "NHNN") cap vao ngay 12 thang 9 nam 1992 va Quy~t d!nh so 219/ Q8 .UB cua Oy ban Nhan dan Tinh An Giang cap vao ngay 6 thang 6 nam 1992 va cac giay phep sU>a doi bo sung sau d6. Ho~t dong chfnh cua Ngan hang Ia cung cap cac djch Vl,l ngan hang tren toan lanh tho Viet Nam bao gom huy dong va nh$n tien gU>i ng~n h~n. trun~ h~n va dai h~n ter cac to chlic va ca nMn khac nhau; cho vay ng~n h~n . trung h~n va dai h~n doi v&i cac to chlic va ca nhan khac nhau tren CO' s& tfnh chat va kha nang nguon von cua Ngan hang; thl,I'C hien cac giao djch ngo~i te; cac djch Vl,l tai trQ' thU'O'ng m~i quae te; chi~t khau thU'O'ng phi~u. trai phi~u va cac giay tO' c6 gia khac; cung ling d!ch Vl.J thanh toan; va cac d!ch Vl.J ngan hang kh<k dU'Q'C NHNN cho phep. HQI £>0NG QUAN TR! Cac thanh vien Hoi dong Quan tri trong ky va vao ngay l$p bao cao nay nhU' sau: H9 va ten ChiPc v~ Ngay bo nhi~mlmilm nhi~m Cng Nguyen M~nh Quan Chu tich Bo nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Ba Tran Thi Thanh Thanh Chu tich Mien nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Cng Bui 8inh Chien Ong Lee Ah Boon Ba Nguyen Thi Minh Lan Ong 8o Lam 8ien BAN KI~M SOAT Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển À - BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

trung.

thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển À Xem tại trang 1 của tài liệu.
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm - BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

h.

ợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan