Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

18 303 0
Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN III TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi : Tiếng Anh Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions Question 1: Question 2: A thread A cooks B breath B loves C break C spends D tread D joins Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions Question 3: Question 4: A advantageous A surrounding B oceanic B cultural C compulsory C discourage D influential D embarrass Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Question 5: I had my motorbike repair yesterday but now it still doesn’t work A had B repair C but now D work Question 6: The Oxford English Dictionary is well- known for including many different meanings of words and to give real examples A The B well- known C to give D meanings Question 7: Aristotle systematically set out various forms of syllogism that has remained an important reference for logic A systematically B that C various D has remained Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 8: I hope this headache will soon A pass away B put away C wear off D go out Question 9: Do you know the woman lives next door? A whose B who C whom D which Question 10: It is a A polyester sleeping blue bag B blue sleeping polyester bag C blue polyester sleeping bag D sleeping blue polyester bag Question 11: I can’t sleep the hot weather Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A because B because of C as D since Question 12: It gets _ to understand what the professor has explained A the more difficult B difficult more and more C more difficult than D more and more difficult Question 13: The child's arm was swollen because he by a bee A stung B had stung C had been stung D Had being stung Question 14: She ran an interesting article about fashion while she was reading the newspaper A cross B away C after D out Question 15: information is enclosed effectively in the memory, it may not be easily recalled when necessary A Unless B The C That D So that Question 16: I stood up at the meeting and demanded _ At last, I got the chance to express my opinion A to hear B to have heard C having been heard D to be heard Question 17: Many species of plants and animals are in _ of extinction A Dangerously B endangered C dangerous D danger Question 18: Tuition fee must be paid before or on the due date A neither B also C not only D either Question 19: She till the early hours listening to pop music A took me up B kept me up C caught me up D held me up Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges Question 20: - Lan: “How you find Hanoi?” - Justin: " ” A Are you living here? B I got a map from the tourist office C It’s a beautiful city D Hanoi is the capital of Vietnam Question 21: Tom: “Why didn’t you pay the telephone bill?” Lucy: “ TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰTHI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC 2016 - 2017 Đề thi môn: Toán học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đềđề thi: 132 (Đề thi gồm 50 trắc nghiệm) Câu 1: Tìm tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3) + log x ≥ A ( 3; +∞ ) B ( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ ) C [ 4; +∞ ) D ( 3; 4] Câu 2: Cho hàm số y = − x − x + Tı̀m khẳ ng đinh ̣ sai? A Hàm số đa ̣t cực đa ̣i ta ̣i x = B Hàm số đồ ng biế n khoảng (−∞;0) C Hàm số đa ̣t cực tiể u ta ̣i x = D Hàm số nghich ̣ biế n khoảng (0; +∞) Câu 3: Cho hàm số y = x − x + có đồ thị ( C ) Gọi d đường thẳng qua A ( 3; 20 ) có hệ số góc m Giá trị m để đường thẳng d cắt ( C ) điểm phân biệt A m ≥ 15 B m > 15 , m ≠ 24 C m < 15 , m ≠ 24 D m < 15 Câu 4: Hı̀nh chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông ta ̣i A , ca ̣nh AB = a , BC = 2a , chiề u cao SA = a Thể tı́ch khố i chóp là A V = a3 B V = a3 C V = a2 D V = 2a Câu 5: Điề u kiê ̣n của tham số m để đồ thi ̣của hàm số y = x3 − x + 2m cắ t tru ̣c hoành ta ̣i ı́t nhấ t hai điể m phân biê ̣t là  m ≤ −2 A  m ≥ B m = ±2 C −2 < m < D −2 ≤ m ≤ Câu 6: Trong không gian với ̣ tru ̣c Oxyz , mă ̣t phẳ ng ( Q ) qua ba điể m không thẳ ng hàng M (2; 2;0) , N ( 2;0;3) , P ( 0;3;3) có phương trı̀nh: A x + y + z − 30 = B x − y + z − = C −9 x − y − z − 30 = D −9 x + y − z − = Câu 7: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ nhà ga Quãng đường s ( mét ) đoàn tàu hàm số thời gian t ( giây ) , hàm số s = 6t – t Thời điểm t ( giây ) mà vận tốc v ( m /s ) chuyển động đạt giá trị lớn A t = s B t = s C t = s Tuyển chọn sưu tầm: Ths Trần Đình Cư SĐT: 01234332133 D t = 8s Page TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Câu 8: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số= y x + mx đồng biến ( −∞; +∞ ) ? A m ∈ ( −∞; +∞ ) B m ≤ C m ≥ D m = Câu 9: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x − 2m.3x + 2m = có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 cho x1 + x2 = A m = − B m = 27 C m = 3 Câu 10: Kết tích phân = I ∫ ( x + ) e dx x D m = viết dạng = I ae + b với a , b số hữu tỉ Tìm khẳng định A a + b3 = 28 B a + 2b = C a − b = D ab = Câu 11: Tı́nh diê ̣n tı́ch S của miề n hı̀nh phẳ ng giới ̣n bởi đồ thi ̣ của hàm số = y x − x và tru ̣c hoành A S = 13 B S = 29 C S = − 27 D S = 27  x3  Câu 12: Cho bấ t phương trı̀nh: log x.log ( x ) + log   < Nế u đă ̣t t = log x , ta đươ ̣c  2 bấ t phương trı̀nh nào sau đây? A t + 14t − < B t + 11t − < C t + 14t − < D t + 11t − < − x3 + x − đồng biến khoảng sau đây? Câu 13: Hàm số y = A (1; +∞ ) B ( −1;1) C ( −∞; −1) D ( −∞;1) Câu 14: Trong không gian với ̣ tru ̣c Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − y − z + = Khẳ ng đinh ̣ nào sau sai? A Điể m M (1; 3; ) thuô ̣c mặt phẳng ( P )  B Mô ̣t vectơ pháp tuyế n của mặt phẳng ( P ) là n = (2; −1; −2) C Mặt phẳng ( P ) cắ t tru ̣c hoành ta ̣i điể m H (−3;0;0) D Khoảng cách từ gố c to ̣a đô ̣ O đế n mặt phẳng ( P ) bằ ng Câu 15: Cho hàm số: y = − x2 , tìm khẳng định x Tuyển chọn sưu tầm: Ths Trần Đình Cư SĐT: 01234332133 Page TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thẳng y = 1, y = −1 B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đường thẳng x = 0; y = 1, y = −1 D Đồ thị hàm số tiệm cận Câu 16: Kế t quả tı́nh đa ̣o hàm nào sau sai? A ( e5 x )′ = e5 x B ( x )′ = x ln C ( ln x )′ = x D ( log x )′ = x ln Câu 17: Phương trı̀nh 2log x + log (10 − x ) = log 9.log có hai nghiê ̣m Tı́ch của hai nghiê ̣m đó bằ ng B A 10 C D C 13 D Câu 18: Nế u= a 2,= b thı̀ tổ ng a + b bằ ng: A 23 B 31 Câu 19: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số y= − x + x Dựa vào đồ thị bên tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình x − x + m − = có hai nghiệm thực phân biệt? A m < 0, m = B m < C m < 2; m = D m < Câu 20: Hàm số y = − x +1 − x có tâ ̣p xác đinh ̣ là B [0; +∞) A  C [−3;1] D (−∞;0] Câu 21: Cho hı̀nh lăng tru ̣ ABC A′B′C ′ có đáy ABC là tam giác đề u ca ̣nh a Hı̀nh chiế u của đı̉nh A′ lên mă ̣t phẳ ng đáy trùng với trung điể m H của ca ̣nh BC Go ̣i M là trung điể m của ca ̣nh AB , góc giữa đường thẳ ng A′M với mặt phẳng ( ABC ) bằ ng 60° Tı́nh thể tı́ch khố i lăng tru ̣ A V = a3 B V = a3 C V = 3a D V = 3a Câu 22: Hàm số F ( x) =3 x + sin x + là mô ̣t nguyên hàm của hàm số nào sau đây? A f ( x) =12 x3 + cos x + x B f= ( x) 12 x − cos x C f= ( x) 12 x + cos x D f ( x) =12 x3 − cos x + x Tuyển chọn sưu tầm: Ths Trần Đình Cư SĐT: 01234332133 Page TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Câu 23: Thể tích khối tròn xoay cho hình phẳng giới hạn Parabol ( P ) : y = x đường thẳng d : y = x quay xung quanh trục Ox bằng: A π ∫ ( x − x ) dx Câu 24: Cho hàm số = y B π ∫ ( x − x ) dx 2 2 0 0 C π ∫ x 2dx + π ∫ x 4dx D π ∫ x 2dx − π ∫ x 4dx x − x , tìm khẳng định đúng? A Hàm số cho có cực tiểu y = B Hàm số cho có cực đại y = − C Hàm số cho có cực tiểu y = − D Hàm ...Đề thi thử THPTQG_Lần 3_Trường THPT Ngô Gia Tự_Vĩnh Phúc Câu 1: Số pentapeptit có mắt xích Gly, mắt xích Ala mắt xích Val phân tử A 10 B 20 C 30 D 40 Câu 2: Thủy phân este có công thức C2H5COOCH3, thu ancol A C2H5OH B C3H5OH C C3H7OH D CH3OH Câu 3: Polime sau thuộc loại polime thiên nhiên? A Cao su isopren B Tơ visco C Keratin D Nhựa novolac Câu 4: Cho 2,8 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư đến phản ứng hoàn toàn Khối lượng muối thu A 12,1 gam B 9,0 gam C 8,225 gam D 10,2 gam Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat trimetyl amin Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H 2SO4 đặc, thấy khối lượng bình tăng 17,1 gam Khí khỏi bình H2SO4 đặc tích 19,04 lít (đktc) Thành phần phần trăm khối lượng trimetyl amin X A 30,57% B 38,95% C 69,43% D 61,05% Câu 6: Nhôm bền môi trường không khí nước A nhôm kim loại hoạt động B có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ C có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ D nhôm có tính thụ động với không khí nước Câu 7: Chất dùng làm thuốc chữa bệnh đau dày A NaHCO3 B Na2CO3 C CaCO3 D Ca(HCO3)2 Câu 8: Ở nhiệt độ thường, chất có độ tan nước cao nhất? A Metyl axetat B Tristearin C Tinh bột D Alanin C C2H7N D C2H6N Câu 9: Metanamin có công thức phân tử A CH5N B CH4N Câu 10: Tính chất hóa học chung kim loại A tác dụng với dung dịch muối B tác dụng với dung dịch axit C tính khử D tác dụng với phi kim Câu 11: Cho dãy kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K Số kim loại dãy tác dụng với H 2O, tạo dung dịch bazơ A B C D C CaSO4.H2O D CaSO4.2H2O Câu 12: Thạch cao sống có công thức A CaSO4 B 2CaSO4.H2O Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 13: Thổi khí CO dư qua hỗn hợp oxit gồm MgO, Al 2O3, CuO, Fe2O3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn Chất rắn thu sau phản ứng gồm A MgO, Al2O3, CuO, Fe B MgO, Al2O3, Cu, Fe C MgO, Al, Cu, Fe D Mg, Al, Cu, Fe Câu 14: Chất bị thủy phân đun với dung dịch axit A glyxerol B glyxylalanin C axit glutamic D glucozơ C benzyl axetat D geranyl axetat Câu 15: Este có mùi chuối chín A isoamyl axetat B etyl butirat Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X, thu glixerol hai muối natri oleat natri stearat Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 17: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 3,36 lít (đktc) H2 Khối lượng Al2O3 hỗn hợp X A 4,05 gam B 3,75 gam C 2,7 gam D 5,1 gam Câu 18: Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít H2 (đktc) 2,0 gam kim loại không tan Giá trị m A 15,0 B 18,0 C 16,0 D 8,5 Câu 19: Cho kim loại: Na, Al, Mg, Fe, Cu Số kim loại tan dung dịch NaOH dư A B C D Câu 20: Amino axit X có tự nhiên, phân tử có nhóm –NH nhóm -COOH Cho 17,55 gam X vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y Trung hòa axit dư dung dịch Y cần 50 ml dung dịch NaOH 1M Công thức cấu tạo Y A CH3-CH(NH2)-CH2-COOH B CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH2)-CH(CH3)-COOH D CH3-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 21: Phát biểu đúng? A Thủy phân xenlulozơ thu glucozơ B Thủy phân tinh bột thu fructozơ glucozơ C Cả xenlulozơ tinh bột có phản ứng tráng bạc D Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO Câu 22: Kim loại cứng A Cr B w C Ag D Pt Câu 23: Cho chất sau: vinyl axetat, glucozơ, saccarozơ, metyl acrylat, hồ tinh bột Số chất làm màu dung dịch nước brom Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A B C D Câu 24: Đốt cháy mol axit thu mol tổng sản phẩm Công thức A A HCOOH B CH3COOH C CH3CH2COOH D CH2(COOH)2 Câu 25: Cho bốn cốc chứa riêng biệt dung dịch sau: nước cất, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT NGÔ GIA TỰ- VĨNH PHÚC- LẦN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Tìm tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3) + log x ≥ A ( 3; +∞ ) B ( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ ) C [ 4; +∞ ) D ( 3; 4] Câu 2: Cho hàm số y = − x − x + Tìm khẳng định sai? A Hàm số đạt cực đại tại x = B Hàm số đồng biến khoảng (−∞;0) C Hàm số đạt cực tiểu tại x = D Hàm số nghịch biến khoảng (0; +∞) Câu 3: Cho hàm số y = x − x + có đồ thị ( C ) Gọi d là đường thẳng qua A ( 3; 20 ) và có hệ số góc m Giá trị m để đường thẳng d cắt ( C ) tại điểm phân biệt là 15 15 15 15 B m > , m ≠ 24 C m < , m ≠ 24 D m < 4 4 S ABC ABC AB = a BC = 2a , chiều cao Câu 4: Hình chóp có đáy là tam giác vuông tại A , cạnh , SA = a Thể tích khối chóp là A m ≥ a3 a3 a2 B V = C V = D V = 2a Câu 5: Điều kiện tham số m để đồ thị hàm số y = x − x + 2m cắt trục hoành tại ít hai điểm phân biệt là  m ≤ −2 A  B m = ±2 C −2 < m < D −2 ≤ m ≤ m ≥ A V = Câu 6: Trong không gian với hệ trục Oxyz , mặt phẳng ( Q ) qua ba điểm không thẳng hàng M (2; 2;0) , N ( 2;0;3) , P ( 0;3;3) có phương trình: A x + y + z − 30 = C −9 x − y − z − 30 = B x − y + z − = D −9 x + y − z − = Câu 7: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ nhà ga Quãng đường s ( mét ) đoàn tàu là hàm số thời gian t ( giây ) , hàm số là s = 6t – t Thời điểm t ( giây ) mà tại vận tốc v ( m /s ) chuyển động đạt giá trị lớn là A t = 4s B t = 2s C t = 6s D t = 8s Câu 8: Tìm tất cả giá trị tham số m để hàm số y = x + mx đồng biến ( −∞; +∞ ) ? A m ∈ ( −∞; +∞ ) B m ≤ C m ≥ D m = Câu 9: Tìm tất cả giá trị tham số m để phương trình x − 2m.3x + 2m = có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 cho x1 + x2 = là 27 A m = − B m = 2 C m = 3 Trang D m = x Câu 10: Kết quả tích phân I = ∫ ( x + 3) e dx viết dưới dạng I = ae + b với a , b là số hữu tỉ Tìm khẳng định A a + b3 = 28 B a + 2b = C a − b = D ab = Câu 11: Tính diện tích S miền hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x và trục hoành 13 29 27 27 A S = B S = C S = − D S = 4  x3  log x log x + log ) Câu 12: Cho bất phương trình: ÷ < Nếu đặt t = log x , ta bất phương 2( 2  2 trình nào sau đây? A t + 14t − < B t + 11t − < C t + 14t − < Câu 13: Hàm số y = − x + 3x − đồng biến khoảng nào sau đây? A ( 1; +∞ ) B ( −1;1) C ( −∞; −1) D t + 11t − < D ( −∞;1) Câu 14: Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − y − z + = Khẳng định nào sau sai? A Điểm M ( 1; 3; ) thuộc mặt phẳng ( P ) r B Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) là n = (2; −1; −2) C Mặt phẳng ( P ) cắt trục hoành tại điểm H (−3;0;0) D Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng ( P ) bằng − x2 , tìm khẳng định x A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1, y = −1 B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x = C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận là đường thẳng x = 0; y = 1, y = −1 D Đồ thị hàm số tiệm cận Câu 16: Kết quả tính đạo hàm nào sau sai? 1 A ( e5 x ) ′ = e5 x B ( x ) ′ = x ln C ( ln x ) ′ = D ( log x ) ′ = x x ln Câu 17: Phương trình 2log x + log ( 10 − x ) = log 9.log có hai nghiệm Tích hai nghiệm bằng A 10 B C D Câu 15: Cho hàm số: y = 1 Câu 18: Nếu a = 2, b = tổng a + b bằng: A 23 B 31 C 13 D Câu 19: Đồ thị hình bên dưới là đồ thị hàm số y = − x + x Dựa vào đồ thị bên tìm tất cả giá trị thực tham số m cho phương trình x − x + m − = có hai nghiệm thực phân biệt? A m < 0, m = B m < C m < 2; m = D m < Câu 20: Hàm số y = − x +1 − x có tập xác định là A ¡ B [0; +∞) C [−3;1] Trang D (−∞;0] Câu 21: Cho SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰTHI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC 2016 - 2017 Đề thi môn: Toán học Mã đề thi: 132 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 50 trắc nghiệm) Câu 1: Tìm tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3) + log x ≥ A ( 3; +∞ ) B ( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ ) C [ 4; +∞ ) D ( 3; 4] Câu 2: Cho hàm số y = − x − x + Tìm khẳng định sai? A Hàm số đạt cực đại tại x = B Hàm số đồng biến khoảng (−∞;0) C Hàm số đạt cực tiểu tại x = D Hàm số nghịch biến khoảng (0; +∞) Câu 3: Cho hàm số y = x − x + có đồ thị ( C ) Gọi d là đường thẳng qua A ( 3; 20 ) và có hệ số góc m Giá trị m để đường thẳng d cắt ( C ) tại điểm phân biệt là A m ≥ 15 B m > 15 , m ≠ 24 C m < 15 , m ≠ 24 D m < 15 Câu 4: Hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh AB = a , BC = 2a , chiều cao SA = a Thể tích khối chóp là A V = a3 B V = a3 C V = a2 D V = 2a Câu 5: Điều kiện tham số m để đồ thị hàm số y = x − x + 2m cắt trục hoành tại ít hai điểm phân biệt là  m ≤ −2 A  m ≥ B m = ±2 C −2 < m < D −2 ≤ m ≤ Câu 6: Trong không gian với hệ trục Oxyz , mặt phẳng ( Q ) qua ba điểm không thẳng hàng M (2; 2;0) , N ( 2;0;3) , P ( 0;3;3) có phương trình: A x + y + z − 30 = B x − y + z − = C −9 x − y − z − 30 = D −9 x + y − z − = Câu 7: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ nhà ga Quãng đường s ( mét ) đoàn tàu là hàm số thời gian t ( giây ) , hàm số là s = 6t – t Thời điểm t ( giây ) mà tại vận tốc v ( m /s ) chuyển động đạt giá trị lớn là A t = 4s Trang B t = 2s C t = s D t = 8s Câu 8: Tìm tất cả giá trị tham số m để hàm số y = x + mx đồng biến ( −∞; +∞ ) ? A m ∈ ( −∞; +∞ ) B m ≤ C m ≥ D m = Câu 9: Tìm tất cả giá trị tham số m để phương trình x − 2m.3x + 2m = có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 cho x1 + x2 = là A m = − Trang B m = 27 C m = 3 D m = Đáp án 1-C 11-D 21-D 31-A 41-D 2-C 12-A 22-C 32-C 42-A 3-B 13-B 23-D 33-A 43-D 4-A 14-A 24-C 34-B 44-C 5-D 15-B 25-C 35-D 45-A 6-A 16-A 26-B 36-A 46-D 7-B 17-C 27-C 37-A 47-C 8-C 18-B 28-B 38-A 48-D 9-B 19-A 29-B 39-D 49-B 10-B 20-D 30-D 40-C 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Điều kiện: x > x ≥ Phương trình cho ⇔ log x ( x − 3) ≥ ⇔ x( x − 3) ≥ ⇔ x − x − ≥ ⇔   x ≤ −1 Kết hợp điều kiện được: x ≥ Nên tập nghiệm bất phương trình [ 4;+∞ ) Câu 2: Đáp án C Tập xác định: D = ¡ y′ = −4 x − x = −4 x( x + 1) ; y′ = ⇔ x = Bảng biến thiên Vậy hàm số đạt cực đại tại x = Câu 3: Đáp án B Đường thẳng d : y = m ( x − 3) + 20 Xét phương trình hoành độ giao điểm x = x − x + = m ( x − 3) + 20 ⇔ ( x − 3) ( x + x + − m ) = ⇔   g ( x ) = x + 3x + − m = Để d cắt ( C ) tại điểm phân biệt phương trình g ( x ) = phải có nghiệm phân biệt 15  ∆ = 4m − 15 > m > ⇔ x≠3 ⇔  g ( 3) = 24 − m ≠ m ≠ 24 Câu 4: Đáp án A Trang S Xét tam giác vuông ABC có AC = BC − AB = a Nên 1 1 VS ABC = SA.S ABC = SA AB AC = SA AB AC 3 a = a 6.a.a = a C A a Câu 5: Đáp án D 2a Xét phương trình hoành độ giao điểm: x3 − x + 2m = ⇔ x − x = −2m (*) B Đặt f ( x ) = x − x ; f ′ ( x ) = x − x ; f ′ ( x ) = ⇔ x = ±1 Bảng biến thiên Số nghiệm phương trình (*) chính là số giao điểm đồ thị hàm số f ( x ) và đồ thị hàm số y = −2m Nhìn vào bảng biến thiên, để phương trình có ít nghiệm −4 ≤ −2m ≤ ⇔ −2 ≤ m ≤ Câu 6: Đáp án A uuuu r  MN = ( 0; − 2;3) uuuu r uuur • Cặp véctơ ... 01 234 332 133 Page TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Đáp án 1-C 2-C 3- B 4-A 5-D 6-A 7-B 8-C 9-B 10-B 11-D 12-A 1 3- B 14-A 15-B 16-A 17-C 18-B 19-A 20-D 21-D 22-C 2 3- D 24-C 25-C 26-B 27-C 28-B... 20-D 21-D 22-C 2 3- D 24-C 25-C 26-B 27-C 28-B 29-B 30 -D 31 -A 32 -C 33 -A 34 -B 35 -D 36 -A 37 -A 38 -A 39 -D 40-C 41-D 42-A 4 3- D 44-C 45-A 46-D 47-C 48-D 49-B 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Điều kiện:... 2; −1; 3) , R = 12 C I ( 2; −1; 3) , R = D I ( −2;1 ;3) , R = Tuyển chọn sưu tầm: Ths Trần Đình Cư SĐT: 01 234 332 133 Page TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Câu 45: Trong không gian với

Ngày đăng: 26/10/2017, 06:29

Hình ảnh liên quan

Câu 19: Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

u.

19: Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 23: Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi Parabol 2: - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

u.

23: Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi Parabol 2: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 31: Cho hàm số y =f x( ) liên tục trên đoạn [] ab ;. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=f x ( ), trục hoành, các đường thẳng x=a x,=blà  - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

u.

31: Cho hàm số y =f x( ) liên tục trên đoạn [] ab ;. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=f x ( ), trục hoành, các đường thẳng x=a x,=blà Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng biến thiên - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

Bảng bi.

ến thiên Xem tại trang 8 của tài liệu.
LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1:  Đáp án C  - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

u.

1: Đáp án C Xem tại trang 8 của tài liệu.
Nhìn vào bảng biến thiên, để phương trình có ít nhấ t2 nghiệm thì - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

h.

ìn vào bảng biến thiên, để phương trình có ít nhấ t2 nghiệm thì Xem tại trang 9 của tài liệu.
Ta có AH ⊥( ABC )⇒ hình chiếu của AM ′ trên mặt phẳng ( ABC ) là M H, suy ra  - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

a.

có AH ⊥( ABC )⇒ hình chiếu của AM ′ trên mặt phẳng ( ABC ) là M H, suy ra  Xem tại trang 11 của tài liệu.
⇒ là hình chiếu của OI lên ( IAB ) Theo bài ta được OIH= °30 - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

l.

à hình chiếu của OI lên ( IAB ) Theo bài ta được OIH= °30 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Giả sử hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Khi đó, B D= a 2. Tam giác SBD vuông cân t ại S nên SD=SB=a và 2 - Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 3 - TOANMATH.com

i.

ả sử hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Khi đó, B D= a 2. Tam giác SBD vuông cân t ại S nên SD=SB=a và 2 Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan