0

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 (Tọa độ mặt phẳng) trường THPT Lý Thường Kiệt - Gia Lai - TOANMATH.com

2 738 2
  • Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 (Tọa độ mặt phẳng) trường THPT Lý Thường Kiệt - Gia Lai - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:26

Trang 1 TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10CHƯƠNG III Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (5,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(-2 ; 1), N (0 ; 5 ) và đường thẳng ∆: x – y + 1 = 0 a) Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua hai điểm M và N. b) Hãy chứng tỏ điểm M không nằm trên∆ và tính khoảng cách từ điểm M đến ∆. c) Hãy chỉ ra một véc tơ pháp tuyến của ∆. Viết phương trình tổng quát đường thẳng d đi qua N và vuông góc ∆. d) Tìm tọa độ điểm K thuộc đường thẳng ∆ sao cho KM + KN nhỏ nhất. Câu 2: (3,5 điểm) Trong tam giác ABC cho a = 13 , b = 14 , c = 15 . Hãy tính : a) Diện tích tam giác ABC ; sinB. b) cosA ; ma; Chu vi đường tròn nội tiếp tam giác ABC ( a, b, c là độ dài 3 cạnh tương ứng với các góc A, B, C; ma là độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A trong tam giác ABC) Câu 3: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng d1: x – y + 2 = 0 và d2: 3x + y – 2 = 0. Giả sử d1 cắt d2 tại I . Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt d1 và d2 tương ứng tại A và B sao cho AB = 2AI và khoảng cách từ I đến ∆ bằng 22 TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 - CHƯƠNG III Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (5,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(-2 ; 1), N (0 ; 5 ) và đường thẳng ∆: x – y + 1 = 0 a) Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua hai điểm M và N. b) Hãy chứng tỏ điểm M không nằm trên∆ và tính khoảng cách từ điểm M đến ∆. c) Hãy chỉ ra một véc tơ pháp tuyến của ∆. Viết phương trình tổng quát đường thẳng d đi qua N và vuông góc ∆. d) Tìm tọa độ điểm K thuộc đường thẳng ∆ sao cho KM + KN nhỏ nhất. Câu 2: (3,5 điểm) Trong tam giác ABC cho a = 13 , b = 14 , c = 15 . Hãy tính : a) Diện tích tam giác ABC ; sinB. b) cosA ; ma; Chu vi đường tròn nội tiếp tam giác ABC ( a, b, c là độ dài 3 cạnh tương ứng với các góc A, B, C; ma là độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A trong tam giác ABC) Câu 3: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng d1: x – y + 2 = 0 và d2: 3x + y – 2 = 0. Giả sử d1 cắt d2 tại I. Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt d1 và d2 tương ứng tại A và B sao cho AB = 2AI và khoảng cách từ I đến ∆ bằng 22 Trang 2 Trường THPT Phan Chu Trinh Tổ Toán ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10CHƯƠNG III  Câu Đáp án Điểm Câu 1: ( 5,0 điểm) a) Vtcp )4;2(=MN; Vậy MN có dạng tham số : Rttytx∈+=+−=,4122 b) Vì : -2 – 1 + 1 = - 2≠0 nên ∆∉M. Khi đó ()211112; =++−−=∆Md c) Ta có : ( )1;1 −=∆n. Vì ∆⊥d nên d: x + y + C = 0 Lại có : ( )dN ∈5;0 nên : 5050 −=⇒=++ CC hay d: x + y – 5 = 0 d) Gọi H là giao điểm của d TRƯỜNG THPT THƯỜNG KIỆT TỔ TOÁN - TIN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Họ, tên thí sinh: Lớp: Mã đề thi 130 Điểm: I Trắc nghiệm ( điểm) Thí sinh ghi đáp án phần trắc nghiệm vào bảng sau 10 11 Câu 1: Vectơ pháp tuyến đường thẳng d: 5x – y + = là:  B n   5;1 C n   5; 1 A n  1;5   D n   1; 5   x   2t Câu 2: Vectơ phương đường thẳng d:   y  2  t    A u  1; 2  B u   1;1 C u   1; 2   D u   2;1 12 Câu 3: Góc đường thẳng d: 6x + 2y + = d’: x + 3y + = có số đo là: A 5308' B 600 C 450 D 300 Câu 4: Điểm sau nằm đường thẳng d: x – 3y + = A P( - 2; 1) B Q (0; -1) C M(2; 1) D N(1; -3) x  t Câu 5: Khoảng cách từ điểm A(1; 0) đến đường thẳng d:  bằng: y   t 3 C D 2 Câu 6: Tam giác ABC có độ dài cạnh 6, 8, 10 Diện tích tam giác ABC A 48 42 B 576 C 24 D 48  Câu 7: Cho tam giác ABC có B  30 AC = Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng: A B D Câu 8: Cho hai đường thẳng d: 4x + 2y + = d’: 2x + y – = Vị trí tương đối d d’ là: A Cắt B Song song C Trùng D Vuông góc Câu 9: Đường thẳng qua điểm A(5;3) B(4; -3) có vectơ phương    A u  1;6  B u  1;0  C u  1; 6  D u   1;6  A B C Câu 10: Tọa độ giao điểm d: 2x + 3y – = đường thẳng d’: 2x – y + = 1 3  3  3 A  ;   B (0; - 1) C   ;   D   ;  8 4  4  4  x   3t Câu 11: Hệ số góc đường thẳng d:   y  2  6t 1 A k = B k = -2 C k =  D k = 2  x   4t Đường thẳng d có phương trình tổng quát là: Câu 12: Cho đường thẳng d  y   t A x + 4y – = B 2x – y – = C 4x – y – = D 4x + y + = II Tự luận: (7 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A(2; -5) đường thẳng d: 4x – 3y + =  a Viết phương trình tham số đường thẳng  qua điểm A có vectơ phương u  1;6  b Viết phương trình tham số đường thẳng  qua A song song với d Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(3;-2), B(4; 2) a Viết phương trình tổng quát đường thẳng d qua điểm A B b Tìm tọa độ điểm M đường thẳng d: 2x + 3y – = cho đoạn thẳng AM có độ dài nhỏ Trang 1/2 -đề thi 130 BÀI LÀM (Tự luận) Trang 2/2 -đề thi 130 Ngày soạn : 05/08/2008 ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 ( Cơ bản) I.Mục đích,yêu cầu: +Biết tính tọa độ của một điểm và một vectơ ; biết tính toán các biểu thức tọa độ của các phép toán về vectơ: cộng, trừ các vectơ , nhân một số với một vectơ ;biết tính tích vô hướng của hai vectơ và biết các ứng dụng của tích vô hướng. +Biết lập phương trình tổng quát của mặt phẳng và xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc. +Biết lập phương trình tham số của mặt phẳng, xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song,cắt nhau ,chéo nhau. +Biết giải bài tập về tính khoảng cách: khoảng cách giữa hai điểm ,từ một điểm đến một mặt phẳng. II.Mục tiêu: +Biết xác định được tọa độ của một điểm trong không gian và biết thực hiện các phép toán về vectơ thông qua tọa độ. +Biết viết phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng ,của mặt cầu ; biết xét vị trí tương đối của chúng bằng phương phắp tọa độ, thực hiện các phép toán về khoảng cách, ứng dụng các phép toán về vectơ và tọa độ trong việc nghiên cứu hình học không gian. III.MA TRẬN ĐỀ: Bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Hệ tọa độ trong không gian(4 tiết) TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1 0,4 1 0,5 1 0,4 1 0,4 3 1,2 1 0,5 Phương trình mặt phẳng (5 tiết) 1 0,4 1 0,4 1 0,4 3 1,2 0 0 Phương trình đường thẳng trong không gian (6 tiết) 1 0,4 1 0,4 1 2 1 0,4 2 3,5 1 0,4 4 1,6 3 5,5 Tổng 3 1,2 1 0,5 3 1,2 1 2,0 3 1,2 2 3,5 1 0,4 0 0 10 4 4 6 I: Trắc nghiệm: Câu 1: (NB) Cho A(-3;2;-7) ; B(2;2;-3) ;C(-3;6;-2). Điểm nào sau đây là trọng tâm của tam giác ABC. A. G( 4; 3 10 ; 3 4 −− ) B. )12;10;4( −− C. )4; 3 10 ; 3 4 ( − D. )12;10;4( − Câu 2: (VD) Phương trình mặt cầu có đường kính AB với )6;4;3( −A , )2;2;1( −B là A. 52)2()1()2( 222 =−+++− zyx B. 52)2()1()2( 222 =+++++ zyx C. 104)2()2()1( 222 =−+++− zyx D. 104)2()1()2( 222 =++−+− zyx Câu 3: (TH)Cho điểm A(1;2;3) , B(1;2;-3) , C(7;8;-2).Tìm tọa độ của điểm D sao cho BDAC = A. )3;4;7( −D B. )3;4;7( −−D C. )3;4;7( −D D. )2;3;2(D Câu 4: (NB) Cho mặt phẳng (P) có phương trình 01232 =+−+ zyx . Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là A. )2;3;2( −=n B. )2;3;2(−=n C. )2;2;3( −=n D. )2;3;2(=n Câu 5: (VD) Cho điểm )0;0;1(,)1;0;3(,)1;2;0( CBA . Phương trình mặt phẳng (ABC) là A. 02432 =+−− zyx B. 02864 =+−+ zyx C. 02432 =−−+ zyx D. 01432 =+−− zyx Câu 6: (TH) Khoảng cách từ điểm )1;2;1( −M đến mặt phẳng 0223:)( =+−− zyx α là A. 14 8 B. 14 4 C. 8 14 D. 4 14 Câu 7: (NB) Cho đường thẳng d :      −= = −= tz ty tx 43 3 21 , d có vectơ chỉ phương là A. )4;3;2( −−a B. )0;3;1(a C. )8;6;4( −a D. )4;3;2(−a Câu 8: (TH) Giá trị của m để hai đường thẳng      +−= = += tz ty mtx d 21 1 : và      −= += −= / / / / 3 22 1 : tz ty tx d cắt nhau là A. om = B. 1 = m C. 1 −= m D. 2 = m Câu 9: ( VD bậc cao )Gọi H là hình chiếu của điểm M(2;0;1) lên đường thẳng 1 2 21 1 : − == − zyx d Độ dài đoạn thẳng MH là A. 3 B. 5 C. 2 5 D. 2 Câu 10: (VD) Khoảng cách giữa đường thẳng      +− +−= +−= ∆ t ty tx 21 31 23 : và mặt phẳng 0322:)( =++− zyx α là A. 3 2 B. 2 3 C. 3 1 D. 3 4 II: Tự luận: Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d và mặt phẳng )( α lần lượt có phương trình là 3 1 2 3 1 5 : − = + = − − zyx d và 022:)( =−−+ zyx α A. Tìm tọa độ giao điểm I của đường thẳng d với mặt phẳng )( α . Viết phương trình mặt phẳng )( β qua điểm I và vuông góc với đường thẳng d . B. Cho điểm A(0;1;1). Hãy tìm tọa độ của điểm B sao cho )( α là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Câu 2: Cho mặt cầu 03026210:)( 222 =−++−++ zyxzyxS A.Tìm tâm và bán kính mặt cầu (S). B.Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với hai đường thẳng 2 13 3 1 2 5 : 1 + = − − = + zyx d và      = −−= +−= 8 21 37 : 2 z ty tx d ĐÁP ÁN I.Trắc nghiệm:(4 đ) Câu ĐA 1 2 3 4 5 6 7 8 ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 I.Mục đích,yêu cầu: +Biết tính tọa độ của một điểm và một vectơ ; biết tính toán các biểu thức tọa độ của các phép toán về vectơ: cộng, trừ các vectơ , nhân một số với một vectơ ;biết tính tích vô hướng của hai vectơ và biết các ứng dụng của tích vô hướng. +Biết lập phương trình tổng quát của mặt phẳng và xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc. +Biết lập phương trình tham số của mặt phẳng, xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song,cắt nhau ,chéo nhau. +Biết giải bài tập về tính khoảng cách: khoảng cách giữa hai điểm ,từ một điểm đến một mặt phẳng. II.Mục tiêu: +Biết xác định được tọa độ của một điểm trong không gian và biết thực hiện các phép toán về vectơ thông qua tọa độ. +Biết viết phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng ,của mặt cầu ; biết xét vị trí tương đối của chúng bằng phương phắp tọa độ, thực hiện các phép toán về khoảng cách, ứng dụng các phép toán về vectơ và tọa độ trong việc nghiên cứu hình học không gian. III.MA TRẬN ĐỀ: Bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Hệ tọa độ trong không gian(4 tiết) 1 0,4 1 0,5 1 0,4 1 0,4 3 1,2 1 0,5 Phương trình mặt phẳng 1 1 1 3 0 (5 tiết) 0,4 0,4 0,4 1,2 0 Phương trình đường thẳng trong không gian (6 tiết) 1 0,4 1 0,4 1 2 1 0,4 2 3,5 1 0,4 4 1,6 3 5,5 Tổng 3 1,2 1 0,5 3 1,2 1 2,0 3 1,2 2 3,5 1 0,4 0 0 10 4 4 6 I: Trắc nghiệm: Câu 1: (NB) Cho A(-3;2;-7) ; B(2;2;-3) ;C(-3;6;-2). Điểm nào sau đây là trọng tâm của tam giác ABC. A. G( 4; 3 10 ; 3 4  ) B. )12;10;4(   C. )4; 3 10 ; 3 4 (  D. )12;10;4(  Câu 2: (VD) Phương trình mặt cầu có đường kính AB với )6;4;3(  A , )2;2;1(  B là A. 52)2()1()2( 222  zyx B. 52)2()1()2( 222  zyx C. 104)2()2()1( 222  zyx D. 104)2()1()2( 222  zyx Câu 3: (TH)Cho điểm A(1;2;3) , B(1;2;-3) , C(7;8;-2).Tìm tọa độ của điểm D sao cho BDAC  A. )3;4;7(  D B. )3;4;7(   D C. )3;4;7(  D D. )2;3;2(D Câu 4: (NB) Cho mặt phẳng (P) có phương trình 01232     zyx . Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là A. )2;3;2( n B. )2;3;2(n C. )2;2;3( n D. )2;3;2(n Câu 5: (VD) Cho điểm )0;0;1(,)1;0;3(,)1;2;0( CBA . Phương trình mặt phẳng (ABC) là A. 02432     zyx B. 02864     zyx C. 02432     zyx D. 01432     zyx Câu 6: (TH) Khoảng cách từ điểm )1;2;1(  M đến mặt phẳng 0223:)(     zyx  là A. 14 8 B. 14 4 C. 8 14 D. 4 14 Câu 7: (NB) Cho đường thẳng d :         tz ty tx 43 3 21 , d có vectơ chỉ phương là A. )4;3;2( a B. )0;3;1(a C. )8;6;4( a D. )4;3;2(a Câu 8: (TH) Giá trị của m để hai đường thẳng         tz ty mtx d 21 1 : và         / / / / 3 22 1 : tz ty tx d cắt nhau là A. o m  B. 1  m C. 1   m D. 2  m Câu 9: ( VD bậc cao )Gọi H là hình chiếu của điểm M(2;0;1) lên đường thẳng 1 2 2 1 1 :    zyx d Độ dài đoạn thẳng MH là A. 3 B. 5 C. 2 5 D. 2 Câu 10: (VD) Khoảng cách giữa đường thẳng          t ty tx 21 31 23 : và mặt phẳng 0322:)(     zyx  là A. 3 2 B. 2 3 C. 3 1 D. 3 4 II: TRƯỜNG THPT CỜ ĐỎ GIÁO ÁN TIN HỌC 10 Sở GD & ĐT Nghệ An Trường THPT Cờ Đỏ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tin Học 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Khi soạn thảo văn bản trong Word, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím: A. ESC B. Ctrl C. CapsLock D. Tab Câu 2: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để A. Cắt một đoạn văn bản B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard C. Sao chép một đoạn văn bản D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản Câu 3: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một văn bản mới, ta thực hiện : A. Insert - New B. View - New C. File - New D. Edit - New Câu 4: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện: A. Table - Cells B. Table - Merge Cells C. Tools - Split Cells D. Table - Split Cells Câu 5: Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện A. View - Exit B. Edit - Exit C. Window - Exit D. File - Exit Câu 6: Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản? A. Là một ngôn ngữ siêu lập trình do Microsoft viết ra B. Là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các liên kết tới siêu văn bản khác C. Là ngôn ngữ dùng giao tiếp giữa các máy tính trong mạng D. Tất cả các đáp án trên Câu 7: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , được gọi là: A. Thanh công cụ định dạng B. Thanh công cụ chuẩn C. Thanh công cụ vẽ D. Thanh công cụ bảng và đường viền Câu 8: Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó : A. Chọn menu lệnh Edit - Copy B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - C C. Cả 2 câu a và b đều đúng D. Cả 2 câu a và b đều sai Câu 9: Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím ghi ở bên phải một số mục trong bảng chọn là: A. Chỉ dẫn cách dùng bảng chọn. B.Chỉ ra bảng chọn con. C. Phím tắt để thực hiện lệnh tương ứng D. Phím tắt để ra khỏi bảng chọn Câu 10: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh : A. Table - Merge Cells B. Tools - Split Cells C. Tools - Merge Cells D. Table - Split Cells Câu 11: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn sao chép đoạn văn từ vị trí này đến vị trí khác trong văn bản bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả? A. Shift B. Alt C. Ctrl D. Cả Alt và Ctrl Câu 12: Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là: A. Xóa tệp văn bản B. Chèn kí hiệu đặc biệt C. Lưu tệp văn bản vào đĩa D. Tạo tệp văn bản mới Câu 13: Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: A. File - Properties B. File - Page Setup C. File - Print D. File - Print Preview Câu 14: Web tĩnh là các trang Web: A. Có nội dung không thay đổi B. Chỉ có một trang duy nhất C. Không có video hay ảnh động D. Không có các liên kết Mã đề: 01 TRƯỜNG THPT CỜ ĐỎ GIÁO ÁN TIN HỌC 10 Câu 15: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím: A. Insert B. Tab C. Del D. CapsLock Câu 16: Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là : A. Tạo tệp văn bản mới B. Lưu tệp văn bản vào đĩa C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo D. Định dạng trang Câu 17: Trong soạn thảo Word, muốn Tìm cụm từ “Hồ Tây” trong đoạn văn bản thay thế bằng cụm từ “Hồ Gươm” ta thực hiện lệnh: A. Edit - Goto B. Edit - Replace C. Edit - Search D. Edit - Find Câu 18: Web động là các trang Web: A. Mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ B. Có thể có nhiều video,ảnh động C. Có nhiều trang liên kết đến trang chủ Home page D. Không đáp án nào đúng Câu 19: Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ? A. Shift+Home B. Atl+Home C. Ctrl+Home D. Ctrl+Alt+Home Câu 20: Trong Word, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Word : A. Chọn menu lệnh Edit - Open B. Chọn menu lệnh File - Open C. Cả 2 câu a và b đều đúng D. Cả 2 câu a và b dều sai Câu 21: TRƯỜNG THCS AN CƠ Kiểm tra chương 3đề 01 LỚP: 8A……… Môn : Hình học TÊN:…………………………… I/TRẮ C NGHIỆM :(3đ) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau Câu 1: Cho MNPV S EGFV . Phát biểu nào sau đây sai ? A. µ µ M E= B. MN MP EG EF = C. MN GE NP GF = D. NP EG MP FG = Câu 2: Cho hình vẽ biết MN // BC .Chọn kết quả đúng : A. x = 3 B. x = 6 C. x = 9 D. x = 4 Câu 3 : Giả thiết của bài toán được cho trong hình bên. Hãy chọn kết quả đúng: A. OA AB OB CD = B. OAB∆ S ∆OCD S ∆OEF C. OC CD OD EF = D. AB OC EF OE = II/TỰ LUẬN: (7đ) Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm, đường cao AH. a) Tính BC và AH. b) Kẻ HE⊥AB tại E, HF⊥AC tại F. Chứng minh ∆AEH S ∆AHB. c) Chứng minh AH 2 = AF.AC d) Chứng minh ∆ABC S ∆AFE. e) Tính diện tích tứ giác BCFE. f) Tia phân giác của góc BAC cắt EF ,BC lần lượt tại I và K . Chứng minh KB.IE = KC.IF Bài làm Điểm Lời phê của giáo viên B TRƯỜNG THCS AN CƠ Kiểm tra chương 3đề 02 LỚP: 8A……… Môn : Hình học TÊN:…………………………… I/TRẮ C NGHIỆM :(3đ) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau . B. Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau. C. Hai tam giác vuông có hai góc nhọn tương ứng bằng nhau thì đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác có ba cạnh tương ứng tỉ lệ thì đồng dạng với nhau. Câu 2: Cho ABCV và các kích thước đã cho trên hình vẽ .Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : A.x = 6 B. x = 10 C.x = 4 D.Cả A,B,C đều sai Câu 3: Cho hình vẽ Hãy chọn câu trả lời đúng A.FD // AB B.DE // BC C.EF // AC D.Cả A,B,C đều sai II/TỰ LUẬN: (7đ) Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm, đường cao AH. 1)Tính BC và AH. 2)Kẻ HE⊥AB tại E, HF⊥AC tại F. Cm ∆AEH ~ ∆AHB. 3)Cm AH 2 = AF.AC 4)Cm ∆ABC ~ ∆AFE. 5) Tính diện tích tứ giác BCFE. 6)Tia phân giác của góc BAC cắt EF ,BC lần lượt tại I và K . Chứng minh KB.IE = KC.IF Bài làm Điểm Lời phê của giáo viên ... Trang 2/2 - Mã đề thi 130
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 (Tọa độ mặt phẳng) trường THPT Lý Thường Kiệt - Gia Lai - TOANMATH.com, Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 (Tọa độ mặt phẳng) trường THPT Lý Thường Kiệt - Gia Lai - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

MÔN: HÌNH HỌC 10 - Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 (Tọa độ mặt phẳng) trường THPT Lý Thường Kiệt - Gia Lai - TOANMATH.com

10.

Xem tại trang 1 của tài liệu.