Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

18 145 0
Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

c6xc rY cP TAP DoAN xnoANc sAn HAMICO o0o Sr5 : 28/KSII/201 4 I CV - HD QT Ylv: Dinh chinh biio cdo thudng niAn 20ll CqNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM DQc rfp -ll*l_-ilnh phric ! Hd l{am, ngdy 22 thdng 04 ndm 2014 Kinh gai: - UY gA.N CHUNG KHOAN NHA NUOC - SO CTNO DICH CHTING KHOAN TP HO CHi MINH Li6n quan d6n b6o c6o thudng ni6n 2014 dd ducvc c6ng b6 thdng tin, Cdng ty c6 ph6n tpp dodn kho6ng s6n Hamico xin dinh chinh lpi mgc " b) Co c6u cd d6ng trong mpc 5. Co cdu c6 d6ng, thay d6i v6n ddu ta cua chti so hiru" vd muc " c) hoqt d/ng cila HQi d6ng qudn tri trong muc V. Quan tri c6ng Q. Sii Ueu dd trinh bdy trong bdo cdo; - Muc b co c6u cO d6ng: ,/, t/ //'^+ #s1 \\*\ \\ ,t \ - MUc c ho4t dQng cua Ndm 2013 HDQT c6ng ty quyet sau: HQi d6ng quin tri: c6 4 cuQc hgp, nQi stt CO Odng Tf lQ g6p v6n Sd luqng cd phin nam glu 1 Td chirc: Trong d6: Td chric trong nu6c -l I o cnuc nuOc ngoal C6 nhAn: Trong d6: C6 nhAn trong nu6c C6 nhdn nu6c ngodi 2 PhAn lo4i kh6c C6 dOng l6n scr hiru 5% c6 phAn tro l6n C6 ddng nhd nu6c dung dugc th6 hiQn 6 c6c nghi stt S6 Ngtrl quyOt/ Quy6t tlinh Ngiv NQi dung L Nay xin daqc dinh ch[nh lqi nhu sau: - Muc b co cdu t6 d6rg' -^-l 0U rd r2 /_^ ' t4P no KHOANG I '1HAtuilCr .9,)-_*-/ gs - Muc C hoat clQng cua HQi Ndm 2013 HDQT c6ng tY co 5 q,ry6t sa,r: dung dugc the hiQn o c6c nghi ddng quan tri cuQc hqp, nOi 1 s6 01/2013/KSHA{Q - HDQT 0910|2013 Tam ngung sAn xudt nhd m6Y g4ch Hamico I 2 s6 08/20 1 3/KSHA{Q- HDQT 081512013 Ngdy dang kli cu6i cung ngdY ch6t danh s6ch hop DHCD TN 2413 a J s6 zs tzot3IKSHA{Q- HDQT 2916120r3 Lga chgn don vi kiOm to6n 4 s6 28/2013/KSHATQ - DHDCD 2816120t3 NQ hqp DHCD TN 2013 lugng cO ph Tf lQ g6p viin C6 Ddng 191 .540 I 19.500 72"040 I 1.498.460 1 i.486.060 12.400 1.63% r.02% 0.6% 98.36% 98.25% 0.1% Trong d6: TO chtlc trong nudc Td chric nu6c ngodri Ci nhdn: Trong d6: C6 nhdn trong nu6c C6 nhdn nu6c ngodri 6.717.430 PhAn lo4i kh6c C6 d6ng l6n so hiru 5% c6 PhAn tro 16n CO d6ng nhir nu<Yc stt 36 Ngtri quy6tl Quy6t ttintr Ngiv NQi dung 1 s5 oitzot:/KSHa{Q - HDQT 0910112013 Tam ngirng sirn xuAt nhd m6Y gach Hamico I 2 so oslzot :/KSHA{Q- HDQT 081512013 Ngdy dAng ky cu6i cung ngdY ch6t danh s6ch hoP DHCD TN 20r3 J s6 r2lzor3lKSHAJQ - HDQT 021612013 Vav v6n cua thdrnh vi6n HDQT, nguoi c61i0n quan 4 s6 29 12013/KSHAIQ- HDQT 29t612013 Lua chgn dcrn vi ki€m to6n 5 s6 28/2013/KSHA{Q - DHDCD 281612013 NQ hqp DHCD TN 2013 b / .Nguy6n nhdn: Do b0 phfln vdn thu d6nh m6y sot tO tig.t b6o c6o n6n thi6u mQt s6 chi ti6u trdn. Vpy chung t6i xin kinh th6ng b6o dinh chinh trdn voi Uy ban chimg,kho6n Nhd Nudc, Sd giao dich chimg kho6n Tp HO chi Minh vir c6c quy vi c6 d6ng duqc bi6t. Kinh mong Quy co quan xem x6t vd ch6p thupn. Trdn trgng! cONc ry cP TAP DoAN KHoANG sAN HAMIco rM. HQI ooNc quAN rnl l{ rrnN DCNG Noi nhdn: - Nht tr€n - Lwu VP 86o c6o thudng ni6n KSH (Ban hdnh kem theo Thong t.u s6 52 /2012/TT-BTC ngdy 05 rhdng 04 ndm 2012 cua BQ Tdi chinh hurong ddn vi vi€c cong bti th6ng tinlr€n thi tradng chang khodn) eAo cAo THTIoNG NIEx COITIC TY CO PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO NAM 2OI3 *.q t lldr Nam, Ngiry 31 thrlng 03 nim 2014 Brlo crio thudng ni6n KSH I. Th6ng tin chung I. Th6ng tin khdi qudt T6n giao dich: coxc TY Co PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO Giey chring r*r0n ddng CƠNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM VIET NAM BLANKET WOOL COMPANY Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng:CƠNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM Năm báo cáo 2014 I Thơng tin chung Thơng tin khái qt − Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 413004578 − Vốn điều lệ: 41.000.000.000 VND − Vốn đầu tư chủ sở hữu: − Địa chỉ: 63 Hồ Bá Phấn – Phước Long A- Quận –TP Hồ Chí Minh − Số điện thoại: 08 37313218 – 08 37313031 − Số fax: 08.37313139 − Website: http://www.lenvietnam.com − Mã cổ phiếu (nếu có): LVN Q trình hình thành phát triển − Q trình hìnhthành phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay) + Ngày thành lập : Ngày 06 tháng 04 năm 2006 − Các kiện khác Ngành nghề địa bàn kinh doanh − Ngành nghề kinh doanh: (Nêu ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất) + Sản xuất kinh doanh xuất nhập len ( bao gồm len từ lơng thú, từ sợi tổng hợp), sản phẩm từ len,thêu đan,may mặc,ngun phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa khác có liên quan đến len, thêu đan, may mặc; + Thi cơng, xây dựng cơng trình phục vụ ngành dệt may; + Tư vấn dịch vụ đầu tư sở hạ tầng dệt may; Báo cáo thường niên năm 2014 Page + Mua bán sản phẩm dệt may sản phẩm tiêu dùng; + Kinh doanh nhà; + Mua bán vàng bạc, đá q, nữ trang; + Cho th nhà xưởng; + Mua bán mỹ phẩm, chất tầy rửa Dịch vụ : trang điểm, chăm sóc da mặt ( trừ hoạt động gây chảy máu ), làm tóc : cắt, uốn,chải bới, gội nhuộm (khơng sử dụng lao động nữ làm tóc cho nam ) − Địa bàn kinh doanh: (Nêu địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất) + Thành phố Hồ Chí Minh ( sản xuất kinh doanh ) + Thành phố Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai ( Chủ yến sản xuất ) + Các tỉnh thành phía nam ( chủ yếu tiêu thụ sản phẩm) + Thị Trường Hà Lan ( Chủ yếu tiêu thị mền DA) 4− Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị Bao gồm : Đại hội đồng cổ đơng ; Hội đồng quản trị , Ban kiểm sốt , Ban điều hành đứng đầu Tổng giám đốc − Cơ cấu máy quản lý BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP PHỊNG TCKT VP ĐẠI DIỆN BAN BẢO VỆ NHÀ MÁY LEN VĨNH THỊNH NHÀ MÁY DỆT CHĂN LEN BÌNH LỢI NHÀ MÁY LEN BIÊN HỊA Báo cáo thường niên năm 2014 HỆ THỐNG CỬA HÀNG Page 5- Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu : 5.2 - Cơng ty tiếp tục đầu tư 05 máy đan vi tính, 01 máy nối vê tự động - Triển khai dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Wool Chiến lược phát triển trung dài hạn - Triển khai dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Wool 5.3 6- II Các mục tiêu mơi trường, xã hội cộng đồng Cơng ty - Cơng ty ln quan tâm việc phấn đấu đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng mơi trường - Từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động - Lấy chữ Tín khách hàng bên liên quan làm phương châm hoạt động - Ln đầu tư để đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng cơng việc Các rủi ro: (Nêu rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh việc thực mục tiêu của Cơng ty) : Tình hình nhập lậu loại sợi AC, chăn len làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm nước Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh : - - Giá Ngun liệu liên tục biến động Vật tư phụ tùng nước tăng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất hiệu qủa kinh doanh Cơng ty Cước phí vận tải biển liên tục tăng , làm tăng chi phí hàng xuất Hàng nội địa gởi Đại lý tiêu thụ , ngồi việc chịu phí hoa hồng cao , phải gánh chịu nhiều loại phí khác : phí cẩm nang mua hàng 1% , phí sinh hoạt hệ thống 1% , phí khuyến 2% hỗ trợ khai trương 4.000.000 đồng/ ST Sức mua thị trường nội địa yếu * Thị trường chăn mền thu hẹp , chịu ảnh hưởng hàng nhập lậu cạnh tranh, việc tiêu thụ khó khăn * Sợi AC , áo len tiêu thụ nội địa chậm so với năm trước * Mặt hàng sợi se bị cạnh tranh giá gia cơng - Năm 2014 Cơng ty cố gắng giữ thị trường xuất mền vào Hà Lan Cuối năm bị ảnh hưởng đồng EURO giảm mạnh so với đồng USD , gây khó khăn cho xuất mặt hàng Báo cáo thường niên năm 2014 Page - Lãi suất vay tín dụng cao 10% -10,5% năm thủ tục khó khăn phải chấp tài sản Việc vay ngoại tệ nhập ngun liệu khó khăn - Cơng ty phải chịu nhiều áp lực chi phí đầu vào liên quan đến sản xuất , điện, hố chất, thuốc nhuộm, tiền lương, bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tiền th đất , th nhà - Cơng tác điều độ sản xuất chưa nhạy bén , khâu phục vụ sản xuất, cung ứng vật tư chậm - Lao động tiếp tục biến động , cơng tác tuyển dụng , đào tạo bổ sung chưa kịp thời Trong năm số lao động nghỉ việc 42 người chiếm 15,5%, số lao động làm việc lâu năm nghỉ nhiều , số tiền chi trả trợ cấp thơi việc 627.955.537 đồng , ảnh hưởng tới nhu cầu lao động cho sản xuất hiệu qủa sản xuất kinh doanh b- Thực tiêu: Số TT A Chỉ tiêu B Giá trị SXCN Tổng doanh thu (FOB) Tổng Doanh thu Kim ngạch xuất Sản phẩm chủ yếu - Sợi len loại - Mền loại - Sản phẩm đan ...PVSB PETROVIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB) SAO MAI BEN DINH PETROLEUM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Thiết kế & In ấn bởi Xuân Nghi Co. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH Địa chỉ : Tầng 16, số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại : 064.6253375 | Fax: 064.6253374 Website : www.pvsb.com.vn PVSB PETROVIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PVSB PETROVIETNAM Quý vị cổ đông kính mến! Chúng ta, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) đã bước qua năm 2013 đầy khó khăn bằng việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các chỉ số tài chính được duy trì ở mức an toàn, năng lực cạnh tranh và vị thế thương hiệu của Công ty ngày càng ổn định và bền vững. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự tin tưởng, hỗ trợ thiết thực của Quý khách hàng, Quý cổ đông, đặc biệt là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã dành cho Công ty PVSB. THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVSB PETROVIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB) SAO MAI BEN DINH PETROLEUM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Kính thưa Quý vị cổ đông, Với quan điểm phát triển bền vững - vững bước hội nhập, với những giá trị nền tảng vững chắc đã có cùng sự khát khao cống hiến của tập thể Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ ủng hộ của Quý vị cổ đông, chúng ta tin tưởng sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Trân trọng./. I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PVSB. 1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2. Ngành nghề kinh doanh. 3. Mục tiêu và chiến lược phát triển. 4. Sơ đồ tổ chức. 5. Cơ cấu cổ đông. 6. Hội đồng quản trị. 7. Ban Giám đốc. 8. Ban Kiểm soát. 9. Tình hình tài chính Công ty. 10. Quản trị rủi ro. II. QUẢN TRỊ CÔNG TY. 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013. 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013. III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BAN GIÁM ĐỐC. 1. Tổng quan năm 2013. 2. Kết quả thực hiện. 3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 4. Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư. 5. Kế hoạch năm 2014. IV. MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG. 1. Minh bạch thông tin. 2. Quan hệ cổ đông. 3. Trách nhiệm cộng đồng. V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013. NỘI DUNG 5 20 24 33 35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 5 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PVSB Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH Tên giao dịch đối ngoại : SAOMAI – BENDINH PETROLEUM INVESTMENT JSC Tên viết tắt : PVSB Trụ sở chính : Tầng 16, Số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT Điện thoại : 064.6253375 Fax : 064.6253374 Email : saomaibendinh@pvsb.com.vn Website : www.pvsb.com.vn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3500794814 (Đăng ký lần đầu ngày 07/05/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 21/05/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu cấp). Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) Tổng số cổ phần : 50.000.000 cp Mã cổ phiếu : PSB Sơ đồ vị trí Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình tại Tp.Vũng Tàu 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) là doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông chiến lược sáng lập, hiện nay là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình thuộc Thành phố Vũng Tàu với quy mô hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí và thực hiện các dịch vụ dầu khí · 06/04/2007: Công ty được thành lập theo Nghị quyết số 1847/NQ-DKVN ngày 06/04/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. · 07/05/2007: Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. · 25/12/2009: Niêm yết thành công cổ phiếu của [...]... THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 27 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 28 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 29 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 30 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 31 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO... BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 32 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 33 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 34 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 35 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 36 2012 ... BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 17 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 18 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 19 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH... ấn nhiïạt điïạn Vng Ấng 1, dûạ ấn Nhầ mấy nhiïạt điïạn Thấi Bònh 2, dûạ ấn Trung tâm nhiïạt điïạn Long Ph 1 2 Hoần thầnh vầ bần giao cấc dûạ ấn LPG Laạnh Thõ Vaải, dûạ ấn Nhầ mấy nhiïạt điïạn Vng Ấng 1 9.Tùng cûúàng cưng tấc kiïẩm soất, giấm sất hoaạt đưạng SXKD taại cấc cưng ty con, cưng ty liïn kïët; nâng cao vai trồ vầ trấch nhiïạm cuảa ngûúài đaại diïạn phâần vưën cuảa Tưẩng cưng ty trong viïạc... tïë cho Tưẩng Cưng ty CẤC CHĨ TIÏU KINH TÏË CHUẢ ËU NÙM 2013 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 13 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 2012 TƯẨNG CƯNG TY CƯẨ PHÂẦN XÂY LÙỈP DÂẦU KHĐ VIÏåT NAM Ðõa chó: Tâầng 25, Tồa nhầ C.E.O, Ðûúàng Phaạm Hng, huạnTûà Liïm, Thầnh phưë Hầ Nưại, CHXHCN Viïạt Nam BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 CHO NÙM TẦI CHĐNH... tâi chđnh húåp nhêët 23 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 24 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 25 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP... chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 44 àïën trang 90 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 21 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 22 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang... vầo quaản l vầ saản xët CẤC GIA I PHẤP SAẢN XËT KINH NÙM 2013 3.Triïẩn khai cưng tấc sùỉp xïëp, đưẩi múái doanh nghiïạp, tấi câëu trc tưẩng thïẩ Tưẩng cưng ty theo đõnh hûúáng cuảa Tâạp đoần, tâạp trung vầo lĩnh vûạc ngầnh nghïầ hoaạt đưạng chđnh Thûạc hiïạn tấi câëu trc, tưẩ chûác laại cưng ty Meạ (mưạt phâần hóạc toần bưạ) trûạc tiïëp saản xët kinh doanh cuảa Tưẩng cưng ty 4 Tâạp trung cuảng cưë cưng... KÏËT THC NGẦY 31 THẤNG 12 NÙM 2012 14 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 15 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 2012 MC LC BẤO CẤO CUẢA BAN TƯẨNG GIẤM ÐƯËC 17-18 BẤO CẤO KIÏẨM TOẤN 19-20 BAẢNG CÂN ÐƯËI KÏË TOẤN HÚÅP NHÂËT 21-24 BẤO CẤO KÏËT QUAẢ HOẨT ÐƯÅNG KINH DOANH HÚÅP NHÂËT 25 BẤO CẤO LÛU CHUẨN TIÏẦN TÏÅ HÚÅP NHÂËT 26-43 28-77 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 THUËT MINH BẤO CẤO TẦI CHĐNH... đún võ tiïëp tuạc quấn triïạt triïẩn khai thûạc hầnh tiïët kiïạm, chưëng lậng phđ trong toần đún võ, tiïët gia m chi phđ quaản l, tâạp trung gia m giấ thầnh saản phâẩm vầ nâng cao hiïạu quaả saản xët kinh doanh Tđch cûạc lầm viïạc vúái cấc Chuả đâầu tû vầ cấc cú quan hûäu quan đïẩ cố gia i phấp BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA Our experience drives us forward Our experience drives us forward NỘI DUNG THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT THƠNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TY  THƠNG TIN KHÁI QT  Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH  MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  CƠ CẤU CỔ ĐƠNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY  CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƠNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT, BAN ĐIỀU HÀNH  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  BAN KIỂM SỐT  BAN ĐIỀU HÀNH  GIAO DỊCH, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - 01.02 www.phuhunggia.com THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT Kính thưa Quý vị Cở đơng, thưa toàn thể Đại Hội! Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tồn thể CBNV Cơng ty Cở Phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia, tơi xin trân trọng gửi tới Q vị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành cơng Xin cám ơn Quý vị ln tin tưởng, đồng hành Phú Hưng Gia Năm 2014, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt kế hoạch Q́c hội đề (tăng trưởng đạt 5,98%) Lạm phát tăng thấp rất nhiều so với mức tăng trưởng GDP, chỉ sớ giá tiêu dùng CPI năm 2014 tăng 4,09%, bằng nửa tỷ lệ tăng trung bình 10 năm gần Đặc biệt, mơi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tạo được bước đột phá nhiều rào cản chế, chính sách được dỡ bỏ, giảm thủ tục hải quan, th́,… Nhiều nhà đầu tư nước ngoài lĩnh vực sản x́t cơng nghệ cao chuyển dịch sản x́t đến Việt Nam giá nhân cơng cạnh tranh và mơi trường chính trị tương đới ởn định Dưới tác động của việc tăng nguồn vớn đầu tư, thị trường xây dựng cũng được hồi phục Đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập, Cơng ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản x́t kinh doanh năm 2014 Doanh thu đạt 1.590 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4%; lợi nḥn sau th́ 41 tỷ đồng, vượt kế hoạch 28% mua nhà thương mại tại Việt Nam vòng 50 năm giúp kích cầu thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút nữa vớn đầu tư nước ngoài Thị trường xây dựng năm 2015 nhờ vậy cũng được kỳ vọng sẽ tích cực Năm 2015 sẽ là bước ngoặt quan trọng đánh dấu thời kỳ phát triển của Cơng ty Phú Hưng Gia với mức tăng trưởng dự kiến 50% Chúng tơi tin rằng, với định hướng phát triển đúng đắn, bằng sự nỗ lực lòng nhiệt hút của Ban lãnh đạo tập thể CBNV, sự tín nhiệm hỗ trợ của Q Cở đơng, Cơng ty Phú Hưng Gia sẽ phát triển lên tầm cao mới, gia tăng giá trị lợi ích lâu dài cho Cở đơng cũng góp phần vào sự phát triển chung của xã hội Trân trọng NGUYỄN SỸ CƠNG Chủ tịch Hội đồng quản trị Năm 2014, Phú Hưng Gia được Vietnam Report xếp hạng thứ 310 top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, xếp hạng thứ 14 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ngành xây dựng Với những kết đạt được cho thấy qút tâm của Hội đồng Quản trị tập thể CBNV Cơng ty Phú Hưng Gia hoạt động sản x́t kinh doanh, phấn đấu trì sự phát triển bền vững ởn định Kinh tế Việt Nam năm 2015 dự báo sẽ tiếp tục đà phát triển Mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,2% Q́c Hội thơng qua việc người nước ngoài được BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - 03.04 PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - 05.06 I THƠNG TIN KHÁI QT          Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Giấy CNĐKKD Mã sớ th́ Vớn điều lệ Địa chỉ Điện thoại Website Email : CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA : PHU HUNG GIA CONSTRUCTION & INVESTMENT JSC : Sớ 0303527596 sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh cấp : ... năm 2013 Báo cáo thường niên tình hình quản trị cơng ty năm 2013 Biên đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 05/BB/HĐQT/LVN 04/6 /2014 06/BB/HĐQT/LVN 10/6 /2014 07/BB/HĐQT/LVN 01/7 /2014 08/BB/HĐQT/LVN... 100.00 Tổ chức 2.893.120 70,56 Cá nhân 1.206.880 29,44 Báo cáo thường niên năm 2014 Page III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt cơng ty) Đánh giá kết hoạt... 09/BB/HĐQT/LVN 24/7 /2014 14/08 /2014 10 09-1/BB/HĐQT/LVN 16/09 /2014 11 10/BB/HĐQT/LVN 03/10 /2014 12 13 14 11/BB/HĐQT/LVN 12/BB/HĐQT/LVN 13/BB/HĐQT/LVN 08/10 /2014 08/10 /2014 03/11 /2014 Stt d) Biên

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:19

Hình ảnh liên quan

4- Thơng tin về mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

4.

Thơng tin về mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Xem tại trang 2 của tài liệu.
4. Tình hình tài chính - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

4..

Tình hình tài chính Xem tại trang 6 của tài liệu.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự á n. - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

3..

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự á n Xem tại trang 6 của tài liệu.
2. Tình hình tài chính - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

2..

Tình hình tài chính Xem tại trang 9 của tài liệu.
b) Tình hình nợ phải trả - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

b.

Tình hình nợ phải trả Xem tại trang 10 của tài liệu.
Tình hình nợ phải trả 31-12-2013 31-12-2014 So sánh tăng giảm% I- Nợ ngắn hạn26.483.803.653 44.104.343.849 66.53 - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

nh.

hình nợ phải trả 31-12-2013 31-12-2014 So sánh tăng giảm% I- Nợ ngắn hạn26.483.803.653 44.104.343.849 66.53 Xem tại trang 10 của tài liệu.
3 03/BB/HĐQT/LVN 20/4/2014 Báo cáo thường niên và tình hình quản trị cơng ty năm 2013. - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

3.

03/BB/HĐQT/LVN 20/4/2014 Báo cáo thường niên và tình hình quản trị cơng ty năm 2013 Xem tại trang 15 của tài liệu.
6 06/BB/HĐQT/LVN 10/6/2014 Báo cáo tình hình quản trị cơng ty 6 tháng đầu năm 2014. 707/BB/HĐQT/LVN 01/7/2014 Đăng ký thực hiện cơng bố thơng tin qua cơng thơng tin - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

6.

06/BB/HĐQT/LVN 10/6/2014 Báo cáo tình hình quản trị cơng ty 6 tháng đầu năm 2014. 707/BB/HĐQT/LVN 01/7/2014 Đăng ký thực hiện cơng bố thơng tin qua cơng thơng tin Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2014

nh.

giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý Xem tại trang 16 của tài liệu.

Mục lục

  • Phụ lục số II

  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan