Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2015

18 118 0
Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

[...]... THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 27 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 28 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 29 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 30 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 31 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO... BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 32 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 33 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 34 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 35 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 36 2012 ... BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 17 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 18 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 19 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH... ấn nhiïạt điïạn Vng Ấng 1, dûạ ấn Nhầ mấy nhiïạt điïạn Thấi Bònh 2, dûạ ấn Trung tâm nhiïạt điïạn Long Ph 1 2 Hoần thầnh vầ bần giao cấc dûạ ấn LPG Laạnh Thõ Vaải, dûạ ấn Nhầ mấy nhiïạt điïạn Vng Ấng 1 9.Tùng cûúàng cưng tấc kiïẩm soất, giấm sất hoaạt đưạng SXKD taại cấc cưng ty con, cưng ty liïn kïët; nâng cao vai trồ vầ trấch nhiïạm cuảa ngûúài đaại diïạn phâần vưën cuảa Tưẩng cưng ty trong viïạc... tïë cho Tưẩng Cưng ty CẤC CHĨ TIÏU KINH TÏË CHUẢ ËU NÙM 2013 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 13 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 2012 TƯẨNG CƯNG TY CƯẨ PHÂẦN XÂY LÙỈP DÂẦU KHĐ VIÏåT NAM Ðõa chó: Tâầng 25, Tồa nhầ C.E.O, Ðûúàng Phaạm Hng, huạnTûà Liïm, Thầnh phưë Hầ Nưại, CHXHCN Viïạt Nam BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 CHO NÙM TẦI CHĐNH... tâi chđnh húåp nhêët 23 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 24 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 25 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP... chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 44 àïën trang 90 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët 21 2012 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 22 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang 87 lâ bưå phêån húåp thânh ca bấo cấo tâi chđnh húåp nhêët PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 Cấc thuët minh tûâ trang 25 àïën trang... vầo quaản l vầ saản xët CẤC GIA I PHẤP SAẢN XËT KINH NÙM 2013 3.Triïẩn khai cưng tấc sùỉp xïëp, đưẩi múái doanh nghiïạp, tấi câëu trc tưẩng thïẩ Tưẩng cưng ty theo đõnh hûúáng cuảa Tâạp đoần, tâạp trung vầo lĩnh vûạc ngầnh nghïầ hoaạt đưạng chđnh Thûạc hiïạn tấi câëu trc, tưẩ chûác laại cưng ty Meạ (mưạt phâần hóạc toần bưạ) trûạc tiïëp saản xët kinh doanh cuảa Tưẩng cưng ty 4 Tâạp trung cuảng cưë cưng... KÏËT THC NGẦY 31 THẤNG 12 NÙM 2012 14 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 15 BẤO CẤO TẦI CHĐNH HÚÅP NHÂËT ÐẬ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOẤN 2012 MC LC BẤO CẤO CUẢA BAN TƯẨNG GIẤM ÐƯËC 17-18 BẤO CẤO KIÏẨM TOẤN 19-20 BAẢNG CÂN ÐƯËI KÏË TOẤN HÚÅP NHÂËT 21-24 BẤO CẤO KÏËT QUAẢ HOẨT ÐƯÅNG KINH DOANH HÚÅP NHÂËT 25 BẤO CẤO LÛU CHUẨN TIÏẦN TÏÅ HÚÅP NHÂËT 26-43 28-77 PVC - BẤO CẤO THÛÚÀNG NIÏN 2012 THUËT MINH BẤO CẤO TẦI CHĐNH... đún võ tiïëp tuạc quấn triïạt triïẩn khai thûạc hầnh tiïët kiïạm, chưëng lậng phđ trong toần đún võ, tiïët gia m chi phđ quaản l, tâạp trung gia m giấ thầnh saản phâẩm vầ nâng cao hiïạu quaả saản xët kinh doanh Tđch cûạc lầm viïạc vúái cấc Chuả đâầu tû vầ cấc cú quan hûäu quan đïẩ cố gia i phấp CƠNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM VIET NAM BLANKET WOOL COMPANY Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng:CƠNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM Năm báo cáo 2015 I Thơng tin chung Thơng tin khái qt − Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 413004578 − Vốn điều lệ: 41.000.000.000 VND − Vốn đầu tư chủ sở hữu: − Địa chỉ: 63 Hồ Bá Phấn – Phước Long A- Quận –TP Hồ Chí Minh − Số điện thoại: 08 37313218 – 08 37313031 − Số fax: 08.37313139 − Website: http://www.lenvietnam.com − Mã cổ phiếu (nếu có): LVN Q trình hình thành phát triển − Q trình hìnhthành phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay) + Ngày thành lập : Ngày 06 tháng 04 năm 2006 − Các kiện khác Ngành nghề địa bàn kinh doanh − Ngành nghề kinh doanh: (Nêu ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất) + Sản xuất kinh doanh xuất nhập len ( bao gồm len từ lơng thú, từ sợi tổng hợp), sản phẩm từ len,thêu đan,may mặc,ngun phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa khác có liên quan đến len, thêu đan, may mặc; + Thi cơng, xây dựng cơng trình phục vụ ngành dệt may; + Tư vấn dịch vụ đầu tư sở hạ tầng dệt may; Báo cáo thường niên năm 2015 Page + Mua bán sản phẩm dệt may sản phẩm tiêu dùng; + Kinh doanh nhà; + Mua bán vàng bạc, đá q, nữ trang; + Cho th nhà xưởng; + Mua bán mỹ phẩm, chất tầy rửa Dịch vụ : trang điểm, chăm sóc da mặt ( trừ hoạt động gây chảy máu ), làm tóc : cắt, uốn,chải bới, gội nhuộm (khơng sử dụng lao động nữ làm tóc cho nam ) − Địa bàn kinh doanh: (Nêu địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất) + Thành phố Hồ Chí Minh ( sản xuất kinh doanh ) + Thành phố Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai ( Chủ yến sản xuất ) + Các tỉnh thành phía nam ( chủ yếu tiêu thụ sản phẩm) + Thị Trường Hà Lan ( Chủ yếu tiêu thị mền DA) 4− Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị Bao gồm : Đại hội đồng cổ đơng ; Hội đồng quản trị , Ban kiểm sốt , Ban điều hành đứng đầu Tổng giám đốc − Cơ cấu máy quản lý BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP PHỊNG TCKT VP ĐẠI DIỆN BAN BẢO VỆ NHÀ MÁY LEN VĨNH THỊNH NHÀ MÁY DỆT CHĂN LEN BÌNH LỢI NHÀ MÁY LEN BIÊN HỊA Báo cáo thường niên năm 2015 HỆ THỐNG CỬA HÀNG Page 5- Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu : - 5.2 6- II Cơng ty tiếp tục đầu tư thêm máy đan tự động G14 , 01 máy đan tự động G12 , 01 máy đan tự động G3,5,7 33 máy đan bán tự động Các mục tiêu mơi trường, xã hội cộng đồng Cơng ty - Cơng ty ln quan tâm việc phấn đấu đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng mơi trường - Từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động - Lấy chữ Tín khách hàng bên liên quan làm phương châm hoạt động - Ln đầu tư để đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng cơng việc Các rủi ro: (Nêu rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh việc thực mục tiêu của Cơng ty) : Tình hình nhập lậu loại sợi AC, chăn len làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm nước Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh : - Giá Ngun liệu liên tục biến động Vật tư phụ tùng nước tăng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất hiệu qủa kinh doanh Cơng ty Cước phí vận tải biển liên tục tăng , làm tăng chi phí hàng xuất Sức mua thị trường nội địa yếu * Thị trường chăn mền thu hẹp , chịu ảnh hưởng hàng nhập lậu cạnh tranh, việc tiêu thụ khó khăn * Sợi AC , áo len tiêu thụ nội địa chậm Q năm 2015 Cơng ty giảm 50% giá bán sản phẩm len, mức tiêu thụ có tăng xong chưa đáp ứng u cầu * Mặt hàng sợi se bị cạnh tranh giá gia cơng Thị trường gia cơng biến động giảm nhiều số lượng - Năm 2015 Cơng ty cố gắng giữ thị trường xuất mền vào Hà Lan Khách hàng ln u cầu giảm giá bán , gây khó khăn cho xuất mặt hàng - Lãi suất vay tín dụng cao 7,0% -9,5% năm thủ tục vay khó khăn phải chấp tài sản Việc vay ngoại tệ nhập ngun liệu khó khăn - Cơng ty phải chịu nhiều áp lực chi phí đầu vào liên quan đến sản xuất , điện, hố chất, thuốc nhuộm, tiền lương, bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền th đất , th nhà Năm Báo cáo thường niên năm 2015 Page 2015 tiền th đất Bình Lợi tăng so với năm 2014 1.035.833.400 đồng - Cơng tác điều độ sản xuất chưa nhạy bén , khâu phục vụ sản xuất, cung ứng vật tư chậm - Lao động tiếp tục biến động , cơng tác tuyển dụng , đào tạo bổ sung chưa kịp thời Trong năm số lao động nghỉ việc chiếm 26,64%, số lao động làm việc lâu năm nghỉ nhiều , số tiền chi trả trợ cấp thơi việc 1.286.760.875 đồng , ảnh hưởng tới nhu cầu lao động cho sản xuất hiệu qủa sản xuất kinh doanh b- Thực tiêu: Số TT A Chỉ tiêu B Giá trị SXCN Tổng doanh thu (FOB) Tổng Doanh thu Kim ngạch xuất Sản phẩm chủ yếu - Sợi len loại - Mền loại ( quy đổi ) - Sản phẩm đan dệt ( quy đổi ) - Vải lơng thú Thu nhập bình qn Nộp ngân sách Trong : Thuế TNDN Lợi nhuận * Lơi nhuận sau thuế ...CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM Số điện thoại: (84-8) 38 153962 Website: www.thanhcong.com.vn Báo cáo thường niên 2015 THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thưa Quý Cổ đông! Tiếp nối năm 2014 kinh tế Việt Nam bắt đầu vào ổn định năm 2015 biến chuyển khởi sắc Tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,68%, cao năm gần Nền kinh tế giới trải qua biến đổi lớn kinh tế đầu tàu Trung Quốc phát triển ngày chậm lại, biến động giá dầu thô khó lường nguồn cung dư thừa lớn, tình hình kinh doanh giới nói chung ngày biến động Trong năm 2015, Việt Nam đón nhận nhiều tin vui hội nhập kinh tế ngày sâu rộng với TPP, hiệp định thương mại quốc tế FTA EU-Việt Nam, FTA Hàn Quốc-Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, liền với yếu tố cạnh tranh ngày gay gắt Ngành dệt may Việt Nam ngành công nghiệp mũi nhọn Việt Nam với kim ngạch xuất mức cao, tăng trưởng ngành dệt may năm gần mức số Hơn nữa, ngành dệt may Việt Nam đứng trước ngưỡng vươn tầm giới Dệt may Thành Công chuẩn bị kỹ lưỡng để đón đầu sóng tương lai Báo cáo thường niên 2015 Đối mặt với nhiều khó khăn biến động khó lường kinh tế năm 2015, Toàn thể ban điều hành Công ty có kế hoạch kịp thời linh động để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Do vậy, năm 2015, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thành Công trì ổn định với doanh thu tăng trưởng 8,3% so với kì, lợi nhuận sau thuế lại giảm 8,7% Lợi nhuận sau thuế Thành Công giảm so với năm trước biến động tỷ giá năm lớn, đồng thời nhà máy Vĩnh Long chưa đem lại kết kinh doanh cao chi phí ban đầu lớn, cộng với biến động giá xơ thị trường giá dầu giảm tạo thêm khó khăn cho kinh doanh sợi, vải Công ty Năm 2016 dự báo năm dù hứa hẹn nhiều hội ẩn chứa không rủi ro cho Thành Công kinh tế lớn giới Mỹ, Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, tỷ giá có xu hướng biến động lớn, cạnh tranh công ty dệt may thị trường nội địa doanh nghiệp FDI ngày gay gắt Do vậy, tình hình kinh doanh Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước Hội đồng quản trị Ban điều hành liên tục cập nhật, xây dựng đạo phương thức kinh doanh phù hợp để nắm bắt lợi Công ty ngành để đảm bảo mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, đồng thời đem lại lợi ích cao cho Quý cổ đông toàn thể cán công nhân viên Thành Công Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lời chúc tốt đẹp đến Quý cổ đông, đối tác Quý khách hàng Công ty Thành Công đã, luôn phấn đấu ngày lớn mạnh để đáp lại tin tưởng ủng hộ Quý vị dành cho Trân trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị TỔNG DOANH THU 2.792 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 154 TỶ ĐỒNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI SỨ MỆNH TẦM NHÌN LÝ DO CHÚNG TÔI LÀM VIỆC CHÚNG TÔI LÀM VIỆC CHO Khách hàng CHÚNG TÔI Mang đến lợi ích cho khách hàng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao NHẬN THẤY Nhà Đầu Tư Bằng cách làm việc sáng tạo ngày, đóng góp Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua tin tưởng vào tri thức tính trực cho xã hội đồng thời phát triển người kinh doanh dựa Nhân Viên Duy trì lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư nâng cao vị Công ty Chính trực Trung thực môi trường kinh doanh Học hỏi Nơi làm việc trường Mang đến tự tin sống cho nhân viên thông qua đóng góp đầy ý nghĩa họ học tri thức nhân cách Nhà Cung Cấp Khách hàng thượng đế, tảng tri thức tính trực Lợi nhuận Mang đến hài lòng cho nhà cung cấp qua giao dịch công minh bạch Báo cáo thường niên 2015 Phục vụ cộng đồng gia đình NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CHUNG 01 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 23 BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO 39 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 71 QUẢN TRỊ CÔNG TY 87 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 93 THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các yếu tố rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Giấy chứng nhận đăng ký : 0301446221 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí doanh nghiệp số Minh cấp thay đổi lần thứ 15 17 tháng 11 năm 2015, cấp lần đầu số 4103004932 ngày 23 tháng năm 2006 Vốn điều lệ: : 491.999.510.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu : 491.999.510.000 đồng Địa : 36 Tây Thạnh, Phường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME 1/23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 MỤC LỤC 2/23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý vị! Năm 2015 nói năm thăng trầm thị trường chứng khoán Việt Nam Đây năm thị trường chịu nhiều tác động từ yếu tố bên lao dốc giá dầu giới, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh, dịch chuyển dòng vốn quốc tế… Bên cạnh đó, việc điều chỉnh sách Nhà nước Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/2/2015 tác động đến giảm đầu tư cho vay công ty chứng khoán, Nghị định 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2016 nới room nhà đầu tư nước ngoài, Nghị định 42/2015/NĐ-CP quy định chứng khoán phái sinh… ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2015 đánh giá điểm sáng thu hút dòng vốn gián tiếp so với nước khu vực Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2015 VN-Index đóng cửa mở mức 579 điểm tăng 6,1%, mức tăng khiêm tốn thị trường trải qua thách thức Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI) đánh dấu bước tiến vững thị trường chứng khoán năm 2015 Cùng với danh hiệu “ Công ty Chứng khoán có số lượng tài khoản tăng trưởng tốt nhất” Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) ghi nhận năm liên tiếp 20142015, MSI vươn lên mạnh mẽ gặt hái nhiều danh hiệu giải thưởng cao quý Cụ thể MSI lần lọt vào “Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn HNX, Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn UpCom ”, đồng thời MSI ghi tên “ Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu HSX” Ngoài ra, diễn đàn M&A Việt Nam vinh danh MSI “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2014-2015 ” Các danh hiệu phần nói lên cố gắng, nỗ lực MSI chặng đường vừa qua Năm 2016, kinh tế giới dự báo đà hồi phục, nhiên số nguy tiềm ẩn vấn đề khủng bố, di cư số diễn biến căng thẳng trị Đối với Việt Nam, năm 2016 kinh tế vĩ mô dự báo tiếp tục ổn định theo hướng tích cực, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cải thiện, nhiều doanh nghiệp hưởng lợi hiệp định TPP thức phê chuẩn Bên cạnh đó, sách phát triển thị trường bắt đầu vào quỹ đạo, nguồn cung thị trường tăng với kế hoạch thoái vốn ngành cổ phần hóa doanh nghiêp nhà nước Đó yếu tố tích cực thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam Đối với MSI, năm 2016 thời điểm hoàn thành bước ngoặt lớn chặng đường phát triển, dự báo năm bứt phá sau năm xây dựng tảng thành công Điều đòi hỏi nỗ lực, chung sức tất thành viên MSI nhằm đưa công ty lên tầm cao Để có thành công ngày hôm nay, thay mặt Hội đồng Quản trị, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất Quý Khách hàng Đối tác công ty, người đã, sát cánh, chia sẻ khó khăn thành công với suốt năm qua tương lai, cảm ơn bạn đồng nghiệp đóng góp tích cực sáng tạo bạn phát triển MSI Tôi tin MSI nơi để tất Quý vị tiếp tục đặt niềm tin tạo dựng thành công Trân trọng! Lê Đình Ngọc Chủ tịch Hội đồng Quản trị 3/23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 GIỚI THIỆU CÔNG TY Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (“MSI”) công ty chứng khoán chuyên nghiệp Việt Nam, có lực chuyên môn kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực chứng khoán Chúng cung cấp Dịch vụ Chứng khoán Dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp cho Khách hàng gồm doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức nhà đầu tư cá nhân Được thành lập vào năm 2008, MSI có Trụ sở Hà Nội hai chi nhánh Hà Nội TP Hồ Chí Minh Với đội ngũ 160 nhân đào tạo bản, 100 broker 12 chuyên viên tư vấn IB, thương hiệu Chứng khoán MSI ngày khẳng định MSI vinh dự hai năm liên tiếp 2014, 2015 nhận giải thưởng “ Công ty chứng khoán có tăng trưởng số lượng tài khoản tốt nhất” từ Sở Giao Dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) Diễn đàn M&A Việt Nam vinh danh “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2014-2015 ” MSI tự hào nằm Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn UpCom Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) Tầm nhìn Chúng nỗ lực trở thành công ty chứng PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Mục lục Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Thông điệp Chủ tịch HĐQT 05 TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 06 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 20 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi Lịch sử hình thành phát triển Thông tin tổng quan Kết hoạt động kinh doanh 2009 - 2015F Chỉ số tài Sự kiện bật 2015 Báo cáo Hội Đồng Quản Trị Báo cáo Ban Kiểm Soát Báo cáo Ban TGĐ & kế hoạch thực 2016 TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG TY 34 THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 42 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 50 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 60 Sơ đồ cấu tổ chức Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám Đốc Thông tin cổ đông Các công ty thành viên, liên kết Quản trị doanh nghiệp Quản lý rủi ro Chiến lược phát triển sản phẩm, quỹ đất Các dự án trọng điểm Trách nhiệm xã hội Thành tích - Giải thưởng đạt Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo tài PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Đầu tiên, thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ban Điều hành, Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Khách hàng, Cổ đông, Đối tác toàn thể cán nhân viên tin tưởng, đồng hành với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) suốt thời gian vừa qua Năm 2015 dấu mốc khởi đầu quan trọng cho chu kỳ phát triển thị trường bất động sản Việt Nam Với sắc luật có vai trò trọng yếu thị trường Luật Nhà 2014 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 nhiều nghị định hướng dẫn thi hành ban hành sau đó, giúp thị trường địa ốc Việt Nam có chuyển mạnh mẽ với cấu sản phẩm đa dạng hơn, đặc biệt thể rõ nét phân khúc hộ cao cấp bất động sản nghỉ dưỡng, tạo tính khoản tốt nhiều năm trở lại Thông điệp Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ghi nhận diễn biến thị trường, sở phân tích thấu đáo tranh toàn cảnh nhập trở lại nhiều chủ đầu tư uy tín với nhiều dự án tiềm năng, Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt linh hoạt điều chỉnh chiến lược kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế Ngoài việc phát triển dự án lớn quỹ đất có, Phát Đạt tập trung phát triển dự án có quỹ đất sạch, diện tích khu đất trung bình 10.000 m2, tọa lạc vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM (Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Khu đô thị Thủ Thiêm – Quận 2, …), với cấu hộ có diện tích trung bình khoảng từ 60 – 75 m2 pháp lý đầy đủ để triển khai kinh doanh vòng tháng sau nhận chuyển nhượng Bên cạnh việc đầu tư phát triển bất động sản – lĩnh vực cốt lõi Phát Đạt, Công ty hợp tác đầu tư vào dự án BT đổi hạ tầng lấy quyền sử dụng khai thác kinh doanh quỹ đất có giá trị cao trung tâm TP.HCM, tạo lực cho bước phát triển vượt bậc tương lai Năm 2016 xác định cột mốc đột phá chặng đường 12 năm hình thành phát triển Phát Đạt Do đó, để hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược kinh doanh Công ty, HĐQT mong tiếp tục nhận đồng thuận ủng hộ Quý Cổ đông; tin tưởng tín nhiệm Quý khách hàng; chia sẻ hỗ trợ Đối tác; đồng lòng, cam kết, nỗ lực tâm Ban Điều hành toàn thể cán nhân viên Công ty Một lần nữa, xin cảm ơn kính chúc tất Quý vị sức khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thắng lợi năm 2016 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Phần BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi Lịch sử hình thành phát triển Thông tin tổng quan Kết hoạt động kinh doanh 2009 - 2015F Chỉ số tài Sự kiện bật 2015 PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI Tầm nhìn Trở thành tập đoàn phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam thông qua việc sở hữu thương hiệu dẫn đầu Sứ mệnh Kiến tạo không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông cộng đồng Giá trị cốt lõi Sáng tạo - Nghĩ đến điều dám thay đổi Cam kết - Giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên cộng đồng Công - Đánh giá hành xử dựa kiện không thiên vị Tôn trọng - Lắng nghe chia sẻ quan điểm khác để phát triển PhatDat Annual Report 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PhatDat Annual ... cơng ty phải lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài trình bày Báo cáo thường niên Báo cáo tài hợp đồng thời nêu địa cơng bố, cung cấp báo cáo tài cơng ty mẹ Báo cáo tài tổng hợp)... trình bày báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn (Báo cáo tài năm kiểm tốn bao gồm: Bảng cân đối kế tốn; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài theo... 09/BB/HĐQT/LVN 15/5 /2015 04/07 /2015 14/07 /2015 11 10/BB/HĐQT/LVN 16/07 /2015 12 11/BB/HĐQT/LVN 10/08 /2015 Stt Báo cáo thường niên năm 2015 Ngày Nội dung Thơng qua báo cáo kết SXKD năm 2014, xác định lợi

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:19

Hình ảnh liên quan

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý - Lenviet.com.vn | Báo cáo thường niên 2015

nh.

giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Phụ lục số II

  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan