0

bao cao thuong nien 2015 pdg

12 113 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:15

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010- Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >>BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >>BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I THONG TIN CHUNG Thong tin khai quit: - Ten god dAy CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH - Ten goi tit bang tiang Viat: CHUNG IOWAN AN BINH - Ten goi bang tieng Anh: AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Ten viet tat bang tieng Anh: ABS GiAy phdp lp va hoat deng cong ty chung khoan Chit tich tJy ban Cht'mg khoan Nh nu& cAp s6: 16/UBCK-GPHDKD cAp 29/09/2006; GiAy pile') 136 sung l'An 1: s6 266/QD-UBCK cAp 18/04/2007; GiAy phep b6 sung lAn 2: s6 178/QD-UBCK cAp 10/12/2008; GiAy phep b6 sung Ian 3: s6 365/UBCK-GP cAp 02/11/2010 V6n dieu le: 397 tSi dOng Chit so Cong ty CO phAn XuAt nhap khAu thng hop Ha NOi (Geleximco), Ngan hang Thuang mai C6 phAn An Binh (ABBank), Cong ty CP Tu vAn Ulu tu Thai Binh va cac c6 dong la t6 chirc va ca nhan khac Dia chi trv chinh: S6 101 Lang Ha, PhuOng Lang Ha, Quan D6ng Da, TP Ha Nei Dien thoai: (084 ) 35624626 Fax: (084 4) 35624628 Website: wvvw.abs.vn Qua trinh hinh 1 Số:076/BC.ABT Bến Tre, ngày 27 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE Tên giao dịch tiếng Anh: BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK Tên viết tắt: AQUATEX BENTRE - Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. + Điện thoại: 075. 3860 265 + Fax: 075. 3860 346 + Email: abt@aquatexbentre.com + Website: www.aquatexbentre.com - Mã số thuế: 1300376365 - Vốn điều lệ: Khi thành lập: 25.000.000.000 đồng; Hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2008 : 386.163.919.132 đồng - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2008 : 343.125.865.225 đồng I/ Lịch sử hoạt động của Công ty 1/ Những sự kiện quan trọng 1.1/ Việc thành lập CTCP XNK thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành l ập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Trong quá trình hoạt động, tên Công ty có thay đổi như sau: Từ 1977 đến 1988: Xí nghiệp Đông lạnh 22; Từ 1988 đến 1992: Liên hiệp các xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Bến Tre; Từ năm 1992 đến 2003: Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. 1.2/ Chuyển đổi thành Công ty cổ phần CTCP XNK thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. Ngày 04/10/2005, toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có (chiếm 51% vốn điều lệ) tại CTCP XNK thủy sản Bến Tre được bán ra bên ngoài theo phê duyệt của UBND tỉnh Bến Tre tại công văn số 1419/UBND-CN ngày 20/07/2005. 1.3/ Niêm yết Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ c. 1.4/ Quá trình tăng vốn điều lệ - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 17/03/2006 và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 22/05/2006, HĐQT Công ty đã thực hiện việc bán 500.000 cổ phần và chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:1 để nâng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, trong đ ó mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm 1 cổ phần mới. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 55/NQ.ABT ngày 28/02/2007 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 90/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/05/2007, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn đ iều lệ từ 33 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng thông qua phát hành cho 3 đối tượng: chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%, phát hành cho HĐQT và cán bộ chủ chốt với giá phát hành bằng giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2006, chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 264/NQ.ABT ngày 24/09/2007 được thông qua b ằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 213/UBCK-GCN ngày 09/11/2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM Số điện thoại: (84-8) 38 153962 Website: www.thanhcong.com.vn Báo cáo thường niên 2015 THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thưa Quý Cổ đông! Tiếp nối năm 2014 kinh tế Việt Nam bắt đầu vào ổn định năm 2015 biến chuyển khởi sắc Tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,68%, cao năm gần Nền kinh tế giới trải qua biến đổi lớn kinh tế đầu tàu Trung Quốc phát triển ngày chậm lại, biến động giá dầu thô khó lường nguồn cung dư thừa lớn, tình hình kinh doanh giới nói chung ngày biến động Trong năm 2015, Việt Nam đón nhận nhiều tin vui hội nhập kinh tế ngày sâu rộng với TPP, hiệp định thương mại quốc tế FTA EU-Việt Nam, FTA Hàn Quốc-Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, liền với yếu tố cạnh tranh ngày gay gắt Ngành dệt may Việt Nam ngành công nghiệp mũi nhọn Việt Nam với kim ngạch xuất mức cao, tăng trưởng ngành dệt may năm gần mức số Hơn nữa, ngành dệt may Việt Nam đứng trước ngưỡng vươn tầm giới Dệt may Thành Công chuẩn bị kỹ lưỡng để đón đầu sóng tương lai Báo cáo thường niên 2015 Đối mặt với nhiều khó khăn biến động khó lường kinh tế năm 2015, Toàn thể ban điều hành Công ty có kế hoạch kịp thời linh động để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Do vậy, năm 2015, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thành Công trì ổn định với doanh thu tăng trưởng 8,3% so với kì, lợi nhuận sau thuế lại giảm 8,7% Lợi nhuận sau thuế Thành Công giảm so với năm trước biến động tỷ giá năm lớn, đồng thời nhà máy Vĩnh Long chưa đem lại kết kinh doanh cao chi phí ban đầu lớn, cộng với biến động giá xơ thị trường giá dầu giảm tạo thêm khó khăn cho kinh doanh sợi, vải Công ty Năm 2016 dự báo năm dù hứa hẹn nhiều hội ẩn chứa không rủi ro cho Thành Công kinh tế lớn giới Mỹ, Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, tỷ giá có xu hướng biến động lớn, cạnh tranh công ty dệt may thị trường nội địa doanh nghiệp FDI ngày gay gắt Do vậy, tình hình kinh doanh Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước Hội đồng quản trị Ban điều hành liên tục cập nhật, xây dựng đạo phương thức kinh doanh phù hợp để nắm bắt lợi Công ty ngành để đảm bảo mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, đồng thời đem lại lợi ích cao cho Quý cổ đông toàn thể cán công nhân viên Thành Công Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lời chúc tốt đẹp đến Quý cổ đông, đối tác Quý khách hàng Công ty Thành Công đã, luôn phấn đấu ngày lớn mạnh để đáp lại tin tưởng ủng hộ Quý vị dành cho Trân trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị TỔNG DOANH THU 2.792 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 154 TỶ ĐỒNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI SỨ MỆNH TẦM NHÌN LÝ DO CHÚNG TÔI LÀM VIỆC CHÚNG TÔI LÀM VIỆC CHO Khách hàng CHÚNG TÔI Mang đến lợi ích cho khách hàng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao NHẬN THẤY Nhà Đầu Tư Bằng cách làm việc sáng tạo ngày, đóng góp Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua tin tưởng vào tri thức tính trực cho xã hội đồng thời phát triển người kinh doanh dựa Nhân Viên Duy trì lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư nâng cao vị Công ty Chính trực Trung thực môi trường kinh doanh Học hỏi Nơi làm việc trường Mang đến tự tin sống cho nhân viên thông qua đóng góp đầy ý nghĩa họ học tri thức nhân cách Nhà Cung Cấp Khách hàng thượng đế, tảng tri thức tính trực Lợi nhuận Mang đến hài lòng cho nhà cung cấp qua giao dịch công minh bạch Báo cáo thường niên 2015 Phục vụ cộng đồng gia đình NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG TIN CHUNG 01 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 23 BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO 39 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 71 QUẢN TRỊ CÔNG TY 87 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 93 THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các yếu tố rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Giấy chứng nhận đăng ký : 0301446221 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí doanh nghiệp số Minh cấp thay đổi lần thứ 15 17 tháng 11 năm 2015, cấp lần đầu số 4103004932 ngày 23 tháng năm 2006 Vốn điều lệ: : 491.999.510.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu : 491.999.510.000 đồng Địa : 36 Tây Thạnh, Phường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME 1/23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 MỤC LỤC 2/23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý vị! Năm 2015 nói năm thăng trầm thị trường chứng khoán Việt Nam Đây năm thị trường chịu nhiều tác động từ yếu tố bên lao dốc giá dầu giới, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh, dịch chuyển dòng vốn quốc tế… Bên cạnh đó, việc điều chỉnh sách Nhà nước Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/2/2015 tác động đến giảm đầu tư cho vay công ty chứng khoán, Nghị định 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2016 nới room nhà đầu tư nước ngoài, Nghị định 42/2015/NĐ-CP quy định chứng khoán phái sinh… ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2015 đánh giá điểm sáng thu hút dòng vốn gián tiếp so với nước khu vực Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2015 VN-Index đóng cửa mở mức 579 điểm tăng 6,1%, mức tăng khiêm tốn thị trường trải qua thách thức Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI) đánh dấu bước tiến vững thị trường chứng khoán năm 2015 Cùng với danh hiệu “ Công ty Chứng khoán có số lượng tài khoản tăng trưởng tốt nhất” Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) ghi nhận năm liên tiếp 20142015, MSI vươn lên mạnh mẽ gặt hái nhiều danh hiệu giải thưởng cao quý Cụ thể MSI lần lọt vào “Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn HNX, Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn UpCom ”, đồng thời MSI ghi tên “ Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu HSX” Ngoài ra, diễn đàn M&A Việt Nam vinh danh MSI “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2014-2015 ” Các danh hiệu phần nói lên cố gắng, nỗ lực MSI chặng đường vừa qua Năm 2016, kinh tế giới dự báo đà hồi phục, nhiên số nguy tiềm ẩn vấn đề khủng bố, di cư số diễn biến căng thẳng trị Đối với Việt Nam, năm 2016 kinh tế vĩ mô dự báo tiếp tục ổn định theo hướng tích cực, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cải thiện, nhiều doanh nghiệp hưởng lợi hiệp định TPP thức phê chuẩn Bên cạnh đó, sách phát triển thị trường bắt đầu vào quỹ đạo, nguồn cung thị trường tăng với kế hoạch thoái vốn ngành cổ phần hóa doanh nghiêp nhà nước Đó yếu tố tích cực thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam Đối với MSI, năm 2016 thời điểm hoàn thành bước ngoặt lớn chặng đường phát triển, dự báo năm bứt phá sau năm xây dựng tảng thành công Điều đòi hỏi nỗ lực, chung sức tất thành viên MSI nhằm đưa công ty lên tầm cao Để có thành công ngày hôm nay, thay mặt Hội đồng Quản trị, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất Quý Khách hàng Đối tác công ty, người đã, sát cánh, chia sẻ khó khăn thành công với suốt năm qua tương lai, cảm ơn bạn đồng nghiệp đóng góp tích cực sáng tạo bạn phát triển MSI Tôi tin MSI nơi để tất Quý vị tiếp tục đặt niềm tin tạo dựng thành công Trân trọng! Lê Đình Ngọc Chủ tịch Hội đồng Quản trị 3/23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 GIỚI THIỆU CÔNG TY Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (“MSI”) công ty chứng khoán chuyên nghiệp Việt Nam, có lực chuyên môn kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực chứng khoán Chúng cung cấp Dịch vụ Chứng khoán Dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp cho Khách hàng gồm doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức nhà đầu tư cá nhân Được thành lập vào năm 2008, MSI có Trụ sở Hà Nội hai chi nhánh Hà Nội TP Hồ Chí Minh Với đội ngũ 160 nhân đào tạo bản, 100 broker 12 chuyên viên tư vấn IB, thương hiệu Chứng khoán MSI ngày khẳng định MSI vinh dự hai năm liên tiếp 2014, 2015 nhận giải thưởng “ Công ty chứng khoán có tăng trưởng số lượng tài khoản tốt nhất” từ Sở Giao Dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) Diễn đàn M&A Việt Nam vinh danh “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2014-2015 ” MSI tự hào nằm Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn UpCom Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) Tầm nhìn Chúng nỗ lực trở thành công ty chứng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT 2015 MỤC LỤC TABLE OF CONTENTS BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 ANNUAL REPORT KẾT QUẢ NỔI BẬT HIGHLIGHTS GIỚI THIỆU CÔNG TY CORPORATE PROFILE Triết lý hoạt động Company’s phylosophy Quá trình hình thành phát triển History of development Quá trình tăng vốn điều lệ Charter capital increasing process Ngành nghề kinh doanh Business scope Địa bàn kinh doanh hệ thống phân phối Business location and distribution system 16 Thông tin cổ đông cổ phần Shareholders structure 18 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DEVELOPMENT ORIENTATION 21 Thông điệp Chủ tịch Chairman’s message 22 Mục tiêu Target 24 Chiến lược Strategy 26 MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ COMPANY STRUCTURE AND MANAGMENET APPARATUS 27 Sơ đồ tổ chức Cơ cấu lao động Organization chart & Labor Structure 28 Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát The Board of Management & The Audit Committee 30 Danh sách nhà máy chi nhánh Manufacturing plants and branches 34 Danh sách công ty công ty liên kết Subsidiaries and allied companies 36 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BUSINESS PERFORMANCE REPORT 39 Báo cáo hội đồng quản trị Board of management report 40 Báo cáo ban kiểm soát Audit committee report 44 Báo cáo quản trị rủi ro Risk management report 50 Báo cáo ban điều hành Board of director report 54 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 65 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH AUDITTED FINANCIAL STATEMENTS 2015 83 LƯU Ý NGƯỜI ĐỌC NOTE TO READERS 136 ANNUAL REPORT 2015 KẾT QUẢ NỔI BẬT HIGHLIGHTS KẾT QUẢ NỔI BẬT THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN HIGHLIGHTS KEY FINANCIAL INFORMATION ĐVT: Tỷ đồng/Unit: VND Bil 883.4 CHỈ TIÊU/NĂM Item/Year 113.5 2013 2014 2015 Doanh thu Net revenue 750.5 782.5 880.6 Lợi nhuận gộp Gross profit 276.2 266.8 317.1 Lợi nhuận trước thuế Profit before tax 116.4 110.7 148.3 85.0 84.5 113.5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Return on sale 11,3% 10,8% 12,9% Lãi cổ phiếu (đồng) Earning per share 3,099 3,072 4,128 Tài sản ngắn hạn Current Assets 594.0 707.7 804.6 Tài sản dài hạn Non – current Assets 293.0 278.3 303.4 Tổng tài sản Total Assets 887.0 986.0 1.108 Nợ ngắn hạn Current Liabilities 94.6 140.0 160.0 Nợ dài hạn Long – term Liabilities 14.3 21.6 41.0 Tổng nợ phải trả Total Liabilities 109.0 161.5 201.0 Vốn chủ sở hữu Shareholders’ equity 777.3 824.4 907.0 0.8 - - 887.0 986.0 1.108 116.4 110.7 148.3 Dòng tiền từ kinh doanh Net cash (used in) operation activities 61.7 40.2 70.7 Dòng tiền từ hoạt động đầu tư Net cash (used in) investing activities (52.9) (85.7) (74.4) Dòng tiền từ hoạt động tài Net cash (used in)/from financing activities (64.8) 29.9 14.6 51.4 35.6 46.5 KẾT QUẢ KINH DOANH Consolidated Income TỶ DOANH THU TỶ LỢI NHUẬN SAU THUẾ VND BIL REVENUE VND BIL NPAT DOANH THU CAO NHẤT KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP VƯỢT 19.5% SO VỚI KẾ HOẠCH HIGHEST REVENUE SINCE ESTABLISHMENT OVER 19.5% COMPARED TO THE PLAN Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax STYLE MASTER EVERON LITE ĐỆM LÒ XO MANG THƯƠNG HIỆU ÚC ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ DÒNG SẢN PHẨM CHĂN GA DÀNH RIÊNG CHO GIỚI TRẺ PHÂN PHỐI TẠI CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AUSTRALIA SPRING MATTRESS BRAND - INTERNATIONAL STANDARD SPECIAL FOR THE YOUNG - DISTRIBUTE TO SHOPPING CENTERS TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI ENVIRONMENT AND SOCIAL INTERNATIONAL STANDARDS ISO 14001 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Consolidated Balance sheet Lợi ích cổ đông thiểu số Minority Interests BSCI Tổng nguồn vốn Total Resources Hệ số lợi nhuận/ Profitability Ratios Kết kinh doanh/ Profit and Loss 21.8% 1000 800 6,519 880.6 798.7 750.5 782.5 LƯU CHUYỂN DÒNG TIỀN Consolidated Cashflow 7,000 6,000 680.4 5,000 12.5% 4,128 600 10.3% 4,000 400 3,099 3,048 3,000 3,072 150.9 84.9 74.6 84.5 113.5 2011 2012 2013 Doanh thu Net Revenue 2014 2015 EPS (VNĐ) 8.3% 9.6% 8.6% 10.2% 1,000 - 10.2% 17.8% 2,000 200 10.9% 18.9% 2011 11.0% 2012 ROS 11.3% 2013 ROA 10.8% 12.9% 2014 2015 ROE Lợi nhuận trước thuế Profit before tax Tiền tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of the year Lợi nhuận sau thuế Net Profit after
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

2. Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hìnhthành và phát triển: - bao cao thuong nien 2015 pdg

2..

Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hìnhthành và phát triển: Xem tại trang 2 của tài liệu.
- _ Tình hình lạm phát, giá nhân công ngày càng tăng rất cao. biến động giá cả đầu vào hàng năm luôn diễn biến phức tạp, khó lường đối với định hướng phát triển doanh nghiệp - bao cao thuong nien 2015 pdg

nh.

hình lạm phát, giá nhân công ngày càng tăng rất cao. biến động giá cả đầu vào hàng năm luôn diễn biến phức tạp, khó lường đối với định hướng phát triển doanh nghiệp Xem tại trang 4 của tài liệu.
+_ Tình hình đâu tư, tình hình thực hiện các dự án - bao cao thuong nien 2015 pdg

nh.

hình đâu tư, tình hình thực hiện các dự án Xem tại trang 5 của tài liệu.