0

79 BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO

3 74 0
  • 79 BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:36

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Mẫu số B 01a - DN Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0511 3562361 Fax: 0511 3562367 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 4 NĂM 2008 ) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Chỉ tiêu tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ (ngày 31/12/2008) Số đầu năm (ngày 01/01/2008) A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 1,082,610,009,629 1,323,848,729,908 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 46,804,964,763 84,911,961,168 1. Tiền 111 V.01 46,804,964,763 84,911,961,168 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 656,250,000 732,967,812 1. Đầu tư ngắn hạn 121 660,190,600 732,967,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (3,940,600) 0 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 852,095,310,596 1,017,980,175,070 1. Phải thu của khách hàng 131 90,055,181,926 123,180,705,393 2. Trả trước cho người bán 132 679,122,695,938 866,023,915,764 3. Phải thu nội bộ 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 83,141,677,889 28,836,450,725 6. Dự phòng phải thu khó đòi 139 (224,245,157) (60,896,812) IV. Hàng tồn kho 140 159,487,170,110 180,904,084,136 1. Hàng tồn kho 141 V.04 162,321,635,154 180,904,084,136 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (2,834,465,044) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 23,566,314,160 39,319,541,722 1. Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 1,912,944,531 2,943,447,992 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2,107,443,350 12,264,686,186 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 0 177,654,318 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 19,545,926,279 23,933,753,226 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 949,119,039,964 751,817,017,709 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 21,759,091,062 33,328,661,944 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 21,759,091,062 33,328,661,944 II. Tài sản cố định 220 782,248,677,894 548,242,217,733 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 505,507,195,908 266,582,998,894 - Nguyên giá 222 604,310,789,583 341,444,963,288 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (98,803,593,675) (74,861,964,394) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 32,175,037,618 27,158,042,606 - Nguyên giá 228 34,383,355,790 28,925,752,409 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2,208,318,172) (1,767,709,803) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 244,566,444,368 254,501,176,233 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 91,417,908,588 148,991,942,656 1. Đầu tư vào công ty con 251 0 211,463,562 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 64,604,549,167 77,029,550,094 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 26,922,000,000 71,750,929,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (108,640,580) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 53,693,362,420 21,254,195,376 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 52,906,621,478 19,963,576,574 3. Tài sản dài hạn khác 268 786,740,942 1,290,618,802 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 2,031,729,049,593 2,075,665,747,617 Chỉ tiêu nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ (ngày 31/12/2008) Số đầu năm (ngày 01/01/2008) A. Nợ phải trả (300=310+320) 300 1,647,554,895,046 1,614,838,382,159 I. Nợ ngắn hạn 310 675,771,304,401 851,498,778,956 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 360,882,611,474 591,913,893,730 2. Phải trả người bán 312 91,094,811,563 115,483,412,643 3. Người mua trả tiền trước 313 69,178,223,294 32,447,844,213 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2,814,496,029 5,235,955,430 5. Phải trả người lao động 315 12,309,156,902 14,832,412,836 6. Chi phí phải trả 316 V.17 93,675,244,622 24,331,829,931 7. Phải trả nội bộ TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Mẫu số B 01a - DN Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0511 3562361 Fax: 0511 3562367 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 1 NĂM 2009 ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Chỉ tiêu tài sản Mã số Thu yết minh Số cuối kỳ (ngày 31/03/2009) Số đầu năm (ngày 01/01/2009) A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 1.043.315.667.202 1.082.161.908.938 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 12.248.593.390 46.804.964.763 1. Tiền 111 V.01 12.248.593.390 46.804.964.763 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 156.250.000 656.250.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 160.190.600 660.190.600 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (3.940.600) (3.940.600) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 786.216.335.957 851.401.405.898 1. Phải thu của khách hàng 131 93.019.604.423 90.055.181.926 2. Trả trước cho người bán 132 464.094.857.980 679.122.695.938 3. Phải thu nội bộ 133 00 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 00 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 229.326.118.711 82.447.773.191 6. Dự phòng phải thu khó đòi 139 (224.245.157) (224.245.157) IV. Hàng tồn kho 140 217.151.722.298 159.487.170.110 1. Hàng tồn kho 141 V.04 219.986.187.342 162.321.635.154 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (2.834.465.044) (2.834.465.044) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 27.542.765.557 23.812.118.167 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.187.808.148 1.912.944.531 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.286.612.004 2.107.443.350 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 245.804.007 245.804.007 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 22.822.541.398 19.545.926.279 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 944.259.149.742 949.145.981.958 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 13.554.453.826 21.759.091.062 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 13.554.453.826 21.759.091.062 II. Tài sản cố định 220 800.955.599.171 795.497.025.141 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 510.811.242.314 518.877.927.155 - Nguyên giá 222 616.311.392.732 617.681.520.830 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (105.500.150.418) (98.803.593.675) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 31.938.878.842 32.052.653.618 - Nguyên giá 228 34.260.971.790 34.260.971.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.322.092.948) (2.208.318.172) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 258.205.478.015 244.566.444.368 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 00 - Nguyên giá 241 00 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 00 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 91.708.994.926 91.444.850.582 1. Đầu tư vào công ty con 251 00 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 64.895.635.506 64.631.491.162 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 26.922.000.000 26.922.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (108.640.580) (108.640.579) V. Tài sản dài hạn khác 260 38.040.101.819 40.445.015.173 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 37.251.402.421 39.658.274.231 3. Tài sản dài hạn khác 268 788.699.398 786.740.942 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 1.987.574.816.944 2.031.307.890.897 - Trang 1 - Chỉ tiêu nguồn vốn Mã số Thuyết Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả (300=310+320) 300 1.631.724.588.849 1.647.682.134.804 I. Nợ ngắn hạn 310 677.129.660.799 675.898.544.159 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 379.710.697.864 360.882.611.474 2. Phải trả người bán 312 101.089.968.542 91.094.811.565 3. Người mua trả tiền trước 313 88.121.339.233 69.178.223.294 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2.092.112.474 2.814.496.029 5. Phải trả người lao động 315 Đơn vị báo cáo: ……………… Địa chỉ: ………………………… Mẫu số B 01a – DNMG (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý … năm Tại ngày … tháng … năm … Đơn vị tính: ……… Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 5 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền … (*) 100 110 111 Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm – Mẫu số B01-DNMG. Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lập, ngày … tháng … năm … Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) o STT NỘI DUNG Trang 1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 01 – 02 2 Báo cáo kết quả công tác soát xét 03 3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán giữa niên độ 04 – 05 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 06 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 07 Bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 08 - 32 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011. Khái quát về Công ty Công ty Cổ phần Sông đà 2, tên giao dịch là SONG ĐA 2 JOINT STOCK COMPANY (SONGDA 2.,JSC), gọi tắt là ”Công ty”, tiền thân là Công ty Sông Đà 2 trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Từ ngày 19/12/2005 Công ty Sông Đà 2 được chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà 2 theo Quyết định số 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty c ổ phần lần đầu ngày 01/03/2006, và thay đổi lần thứ sáu ngày 15/11/2010 số 0500236821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp. Theo đó: Trụ sở chính của Công ty: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Vốn điều lệ của Công ty: 120.000.000.000 VND Các đơn vị trực thuộc Công ty như sau: STT Các Chi nhánh Địa chỉ 1 Chi nhánh Sông Đà 205 Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội 2 Chi nhánh Sông Đà 206 Km10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông 3 Chi nhánh Sông Đà 208 Yên Na – Tương Dương – Nghệ An 4 Chi nhánh Sông Đà 209 Km10 đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội STT Công ty con Địa chỉ 1 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại ngày lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Lề Văn Giang Chủ tịch Ông Hồ Văn Dũng Ủy viên Ông Phạm Văn Mạnh Ủy viên Ông Lương Văn Sơn Ủy viên Ông Đặng Thị Diệu Hương Ủy viên Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ông Hồ Văn Dũng Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Trường Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Doanh Phó Tổng Giám đốc Ông Hoàng Công Phình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Việt Phó T ổng Giám đốc Ông Phạm Văn Mạnh Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Hùng Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc 2 Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K là Công ty kiểm toán có đủ năng lực được lựa chọn. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong những năm tiếp theo. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với báo cáo tài chính Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạ t động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định những vấn đề sau đây:  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;  Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;  Lập các báo cáo tài chính d ựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo;  Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG  BẦY  ĐỦ  )  - 79 BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG BẦY ĐỦ ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - 79 BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan