0

80 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT GIUA NIEN DO QUY I.2011

3 86 0
  • 80 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT GIUA NIEN DO QUY I.2011

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:36

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Mẫu số B 01a - DN Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0511 3562361 Fax: 0511 3562367 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 4 NĂM 2008 ) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Chỉ tiêu tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ (ngày 31/12/2008) Số đầu năm (ngày 01/01/2008) A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 1,082,610,009,629 1,323,848,729,908 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 46,804,964,763 84,911,961,168 1. Tiền 111 V.01 46,804,964,763 84,911,961,168 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 656,250,000 732,967,812 1. Đầu tư ngắn hạn 121 660,190,600 732,967,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (3,940,600) 0 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 852,095,310,596 1,017,980,175,070 1. Phải thu của khách hàng 131 90,055,181,926 123,180,705,393 2. Trả trước cho người bán 132 679,122,695,938 866,023,915,764 3. Phải thu nội bộ 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 83,141,677,889 28,836,450,725 6. Dự phòng phải thu khó đòi 139 (224,245,157) (60,896,812) IV. Hàng tồn kho 140 159,487,170,110 180,904,084,136 1. Hàng tồn kho 141 V.04 162,321,635,154 180,904,084,136 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (2,834,465,044) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 23,566,314,160 39,319,541,722 1. Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 1,912,944,531 2,943,447,992 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2,107,443,350 12,264,686,186 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 0 177,654,318 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 19,545,926,279 23,933,753,226 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 949,119,039,964 751,817,017,709 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 21,759,091,062 33,328,661,944 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 21,759,091,062 33,328,661,944 II. Tài sản cố định 220 782,248,677,894 548,242,217,733 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 505,507,195,908 266,582,998,894 - Nguyên giá 222 604,310,789,583 341,444,963,288 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (98,803,593,675) (74,861,964,394) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 32,175,037,618 27,158,042,606 - Nguyên giá 228 34,383,355,790 28,925,752,409 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2,208,318,172) (1,767,709,803) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 244,566,444,368 254,501,176,233 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 91,417,908,588 148,991,942,656 1. Đầu tư vào công ty con 251 0 211,463,562 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 64,604,549,167 77,029,550,094 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 26,922,000,000 71,750,929,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (108,640,580) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 53,693,362,420 21,254,195,376 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 52,906,621,478 19,963,576,574 3. Tài sản dài hạn khác 268 786,740,942 1,290,618,802 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 2,031,729,049,593 2,075,665,747,617 Chỉ tiêu nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ (ngày 31/12/2008) Số đầu năm (ngày 01/01/2008) A. Nợ phải trả (300=310+320) 300 1,647,554,895,046 1,614,838,382,159 I. Nợ ngắn hạn 310 675,771,304,401 851,498,778,956 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 360,882,611,474 591,913,893,730 2. Phải trả người bán 312 91,094,811,563 115,483,412,643 3. Người mua trả tiền trước 313 69,178,223,294 32,447,844,213 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2,814,496,029 5,235,955,430 5. Phải trả người lao động 315 12,309,156,902 14,832,412,836 6. Chi phí phải trả 316 V.17 93,675,244,622 24,331,829,931 7. Phải trả nội bộ TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Mẫu số B 01a - DN Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0511 3562361 Fax: 0511 3562367 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 1 NĂM 2009 ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Chỉ tiêu tài sản Mã số Thu yết minh Số cuối kỳ (ngày 31/03/2009) Số đầu năm (ngày 01/01/2009) A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 1.043.315.667.202 1.082.161.908.938 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 12.248.593.390 46.804.964.763 1. Tiền 111 V.01 12.248.593.390 46.804.964.763 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 156.250.000 656.250.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 160.190.600 660.190.600 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (3.940.600) (3.940.600) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 786.216.335.957 851.401.405.898 1. Phải thu của khách hàng 131 93.019.604.423 90.055.181.926 2. Trả trước cho người bán 132 464.094.857.980 679.122.695.938 3. Phải thu nội bộ 133 00 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 00 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 229.326.118.711 82.447.773.191 6. Dự phòng phải thu khó đòi 139 (224.245.157) (224.245.157) IV. Hàng tồn kho 140 217.151.722.298 159.487.170.110 1. Hàng tồn kho 141 V.04 219.986.187.342 162.321.635.154 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (2.834.465.044) (2.834.465.044) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 27.542.765.557 23.812.118.167 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.187.808.148 1.912.944.531 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.286.612.004 2.107.443.350 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 245.804.007 245.804.007 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 22.822.541.398 19.545.926.279 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 944.259.149.742 949.145.981.958 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 13.554.453.826 21.759.091.062 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 13.554.453.826 21.759.091.062 II. Tài sản cố định 220 800.955.599.171 795.497.025.141 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 510.811.242.314 518.877.927.155 - Nguyên giá 222 616.311.392.732 617.681.520.830 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (105.500.150.418) (98.803.593.675) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 31.938.878.842 32.052.653.618 - Nguyên giá 228 34.260.971.790 34.260.971.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.322.092.948) (2.208.318.172) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 258.205.478.015 244.566.444.368 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 00 - Nguyên giá 241 00 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 00 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 91.708.994.926 91.444.850.582 1. Đầu tư vào công ty con 251 00 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 64.895.635.506 64.631.491.162 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 26.922.000.000 26.922.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (108.640.580) (108.640.579) V. Tài sản dài hạn khác 260 38.040.101.819 40.445.015.173 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 37.251.402.421 39.658.274.231 3. Tài sản dài hạn khác 268 788.699.398 786.740.942 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 1.987.574.816.944 2.031.307.890.897 - Trang 1 - Chỉ tiêu nguồn vốn Mã số Thuyết Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả (300=310+320) 300 1.631.724.588.849 1.647.682.134.804 I. Nợ ngắn hạn 310 677.129.660.799 675.898.544.159 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 379.710.697.864 360.882.611.474 2. Phải trả người bán 312 101.089.968.542 91.094.811.565 3. Người mua trả tiền trước 313 88.121.339.233 69.178.223.294 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2.092.112.474 2.814.496.029 5. Phải trả người lao động 315 Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xétvào ngày 31 tháng 3 năm 2009Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh MỤC LỤCTrangBÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉTBÁO CÁO SOÁT XÉT ĐỘC LẬP 1Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ 2 - 3Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 4Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ 5 - 6Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chọn lọc 7 - 30[...]... MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 3 năm 2009 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày 3 TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 3.1 Các thay đổi trong các chính sách kế toán Công ty áp dụng các chính sách kế toán nhất quán với các kỳ kế toán trước 3.2 Hợp nhất báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ bao gồm các báo cáo tài chính giữa niên độ của Công... hiện được loại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, trừ trường hợp không thể thu hồi chi phí Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi các cổ đông của Công ty và được trình bày ở mục riêng trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ Công ty con được hợp nhất kể từ ngày Công ty nắm... động được hạch toán vào tài sản cố định của Nhóm Công ty trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ Các khoản tiền thuê theo hợp đồng cho thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn của hợp đồng thuê 10 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh B09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (tiếp theo)... chênh lệch giữa tổng doanh thu lũy kế của một hợp đồng xây dựng đã được ghi nhận cho đến thời điểm báo cáo và khoản tiền lũy kế ghi trên hóa đơn thanh toán theo tiến độ đến cùng thời điểm được ghi nhận vào khoản phải thu/phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng trên bảng cân đối
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI k TOÁN HỢP N - 80 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT GIUA NIEN DO QUY I.2011

k.

TOÁN HỢP N Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan