0

59. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Ph ng Kh c Khoan H N i

6 148 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:31

Đề thi thử thpt quốc gia 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN HÓA ĐỀ SỐ Câu 1: Hidrocacbon A có công thức phân tử C 6H12 tác dụng với dung dịch HBr tạo sản phẩm monobrom Số đồng phân A thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 2: Có loại oleum X SO3 chiếm 70% theo khối lượng.Tính khối lượng nước cần thêm vào 100 gam oleum để thu dung dịch H2SO4 chiếm 80% theo khối lượng: A 8,8 B 16,2 C 21,6 D 10,8 Câu 3: Geranial (3,7-đimetylocta-2,6-đien-1-al) có tinh dầu sả có tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng thẳng, Để phản ứng cộng hoàn toàn với 28,5gam geranial cần tối đa gam brom CCl4? A 30 gam B 120 gam C 60 gam D 90 gam Câu 4: Hoàn tan hết m gam gồm Fe oxit sắt (FexOy) 800ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu dung dịch X 1,792 lít khí H2 (ở đktc) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 132,08 gam kết tủa Giá trị m là: A 27,52 gam B 23,04 gam C 25,6 gam D 21,5472 gam 2+ Câu 5: Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K 2Cr2O7 0,02M Để chuẩn độ 2+ K2Cr2O7 dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M Để chuẩn độ 150ml dung dịch Fe dung dịch KMnO4 thể tích dung dịch KMnO4 0,02M cần dùng là: A 120 ml B 60 ml C 30 ml D 90 ml Câu 6: Cho phương trình phản ứng sau: C 6H5C2H5 + KMnO4→ C6H5COOK + MnO2 + K2CO3 + KOH + H2O Hệ số nguyên tối giản đứng trước chất bị khử phản ứng cân là: A B 12 C D 10 Câu 7: Cho oxit: SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5, NO, N2O5, SO3 Số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 8: Cho chất sau : H2N–CH2–CO–NH–CH2– CO–NH–CH2–COOH (X) H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)– COOH (Y) H2N– CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z) H2N– CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T) H2N– CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U) Có chất thuộc loại đipepit ? A B C D Câu 9: E este chức, mạch hở Đun nóng 7,9 gam X với dung dịch NaOH dư, đến phản ứng hoàn toàn thu ancol X 8,6 gam hỗn hợp muối Y Tách nước từ X thu propenal Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4thu axit hữu no, mạch hở, đơn chức (trong axit có khối lượng phân tử nhỏ đồng phân nhau) Công thức phân tử axit có khối lượng phân tử lớn là: A C5H12O2 B C6H12O2 C C7H14O2 D C5H10O2 Câu 10: Cho chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolactam, vinyl xianua, stiren, toluen, propenol,axit propenoic, propenal, vinyl amin, phenol, anilin, glyxin, metyl metacrylat, vinyl axetat, vinyl clorua, axetilen, butađien, isopren Số chất khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 11: Bốn kim loại Na; Al; Fe Cu ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối; Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T là: A Na; Fe; Al; Cu B Na; Al; Fe; Cu C Al; Na; Cu; Fe D Al; Na; Fe; Cu 37 Câu 12: Trong tự nhiên đồng vị Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo Nguyên tử khối trung bình clo 35,5 37 16 Thành phần phần trăm khối lượng Cl có HClO4 (với H, O): A 9,82% B 8,92% C 8,56% D 8,65% Câu 13: Cho anđehit X tác dụng với AgNO3/dung dịch NH3 thu muối axit cacboxylic Y Hiđro hóa hoàn toàn X thu ancol Z Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu este G có công thức phân tử C 6H10O2 Vậy anđehit X là: A O=CH-CH=0 B CH3CH2CH=0 C CH2=CH-CH=O D CH3CH=0 Câu 14: Cho mô hình thí nghiệm điều chế thu khí hình vẽ sau: Page Đề thi thử thpt quốc gia 2016 Phương trình hóa học sau phù hợp với mô hình thu khí trên? A NH 4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H 2O B CaC + 2H 2O →Ca (OH )2 + C2 H C CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + CO2 + H 2O D CH 3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) Hồ tinh bột hỗn hợp tinh bột nước đun nóng (2) Thành phần tinh bột amilozơ (3) Các gốc α-glucozơ mạch amilopectin Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN - THẠCH THẤT - ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TOÁN Ngày thi: 16 / 05 / 2016 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  2x  x2 Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f(x)  (x  2).e2x đoạn [–1; 2] Câu (1,0 điểm) 1) Giải phương trình log ( x  x )  log (2 x  2)  (x  ) 2) Cho số phức z thỏa mãn (2  i)z   3i Tìm môđun số phức w  iz  z Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I   3x  x  ln(2 x  1)  dx Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(–2 ; ; 1) đường thẳng x  y  z 1 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng d d:   2 Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) Câu (1,0 điểm)   1) Tính giá trị biểu thức A  co s      sin  2015     cot  2016    biết góc  2   thỏa mãn 5sin 2  6cos     2) Cho n số tự nhiên thỏa mãn 3C3n  4n  6C2n Tìm hệ số số hạng chứa x khai n   triển  x   x   Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Biết SD  2a góc tạo đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD với AB // CD có diện 1 tích 14, H (  ; 0) trung điểm cạnh BC I ( ; ) trung điểm AH Viết phương trình đường thẳng AB biết đỉnh D có hoành độ dương D thuộc đường thẳng d: x  y   3  x  y  y  x  y   Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  ( x, y  )  x  x   x   y Câu 10 (1,0 điểm) Cho số thực dương a, b, c Tìm giá trị nhỏ biểu thức  a  ab  abc a bc Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm P Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THỬ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN - THẠCH THẤT - ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: TOÁN Ngày thi: 16 / 05 / 2016 (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang) Câu Điểm Đáp án 2x  Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y  x2 (1,0đ)  Tập xác định: D  R \   Sự biến thiên: + y '    x  2 1,00 0,25  0, x  D + Hàm số nghịch biến khoảng  ;2  2;   Giới hạn tiệm cận: lim y  lim y  ; tiệm cận ngang y = x  x  lim y   ; tiệm cận đứng x = lim y  ; x2 + BBT: x y’ y x2 - + - - 0,25 + -  Đồ thị: 0,25 y 0,25 3/2 O x 3/2 Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f(x)  (x  2).e 2x đoạn [–1 ; 2] 2 2x (1,0đ)  Hàm số f(x) liên tục đoạn [–1 ; 2], f '(x)  2(x  x  2)e  x   ( 1; 2)  f '(x)   x  x      x  2  ( 1; 2) 1  f (1)  e2 , f (1)  , f (2)  2e e  GTLN f(x) đoạn [–1 ; 2] 2e4, x = 2, GTLN f(x) đoạn [–1 ; 2] – e2 , x = 1) Giải phương trình: log ( x  x )  log (2 x  2)  (1) ( x  ) 3 Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT (1,0đ)  Đk: x > (*) Với Đk(*) ta có: (1)  log ( x  x)  log (2 x  2)  x  1(tm) Vậy nghiệm PT x =  x  2(l )   x2  x     0,25 2) Cho số phức z thỏa mãn (2  i)z   3i Tìm môđun số phức w  iz  z  (2  i)z   3i  z   2i 0,50  w  iz  2z  i(1  2i)  2(1  2i)   5i Vậy | w | 41 0,25 0,25 1,00 (1,0đ) 0,25 Tính tích phân :  3 x  x  ln(2 x  1)  dx 1  I   3x  x  ln(2 x  1) dx   (3x  x) dx   ln(2 x  1) dx 0 0,25  I1   (3 x  x) dx  (x  x )  0 0,25  1 dx u  ln(2 x  1) du  2x  I   ln(2 x  1)dx Đặt  dx  2x   I   x ln(2 x  1)   2x  dv  dx 0 v  x 0,25 1  0  I  ln      3  dx  ln  Vậy II  ln  2x 1  2 x  y  z 1 Trong không gian Oxyz , cho điểm A(–2 ; ; 1) d : Viết phương   2 (1,0đ) trình mp(P) qua A vuông góc với đường thẳng d Tìm tọa độ điểm M thuộc d cho khoảng cách từ M đến mp(P)   Mp(P) qua A nhận VTCP d u  (2;1; 2) làm VTPT  Phương trình (P) : 2(x + 2) + y – – 2(z – 1) = hay 2x + y – 2z + =  Vì M thuộc d nên M(3 + 2t; + t; – 2t)  d(M, (P))  3t   d(M, (P))   | 3t  |   t = t = –2 Vậy M(3 ; ; 1) M(–1 ; ; 5)   1) Tính giá trị biểu thức A  co s      sin  2015     cot  2016    biết góc 2  (1,0đ)   thỏa mãn 5sin 2  6cos       Vì    nên cos > 0, cot > (1)  10sin .cos  6cos   cos.(5sin   3)   sin   (vì cos > 0) 25 16  Ta có co t   1     cot   (vì cot > 0) 9 sin   A  sin   sin   co t   sin   co t      15 2) Cho n  thỏa mãn 3Cn  4n  6Cn Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển n   x   x   Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 ...Đề thi thử thpt quốc gia 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016Đề MƠN HĨA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137; Zn = 65; Cu = 64 Câu 1: Trong cặp chất cho đây, cặp chất tồn dung dịch ? A NaCl AgNO3 B NaAlO2 HCl C NaHSO4 NaHCO3 D AlCl3 CuSO4 Câu 2: Hỗn hợp X gồm axetilen (0,15 mol), vinylaxetilen (0,1 mol), etilen ( 0,1 mol) hiđro (0,4 mol) Nung X với xúc tác niken thời gian thu hỗn hợp Y có tỉ khối hiđro 12,7 Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a A 0,45 B 0,25 C 0,65 D 0,35 Câu 3: Dãy chất xếp theo chiều tăng dần tính axit là: A HClO4 Fe2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ C Pb > Sn > Ni > Fe > Zn D Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ Câu 15: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,04 mol NaOH Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,02 mol HCl, thu 3,67 gam muối Cơng thức X A HOOC-CH CH CH(NH )-COOH B CH CH(NH )-COOH 2 C H N-CH CH(NH )-COOH D HOOC-CH CH(NH )-COOH 2 2 Câu 16: Dãy gồm chất xếp theo chiều nhiệt độ sơi tăng dần từ trái sang phải là: A CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH B C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH C C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH D CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH Câu 17: Dãy chất sau đây, nước chất điện li yếu ? A H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3 B H2S, CH3COOH, HClO, NH3 C H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2 D H2S, H2SO3, H2SO4, NH3 Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3 Br2/as X t o Br2/Fe, Y dd NaOH Z NaOH n/c, to, p T X, Y, Z, T có cơng thức A p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4ONa B p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-CH2BrC6H4OH, p-CH2OHC6H4ONa C CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3C6H4OH, p-CH2OHC6H4ONa D CH2BrC6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4ONa Câu 19: Hỗn hợp X có tỷ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hồn tồn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu là: A 18,96 gam B 16,80 gam C 20,40 gam D 18,60 gam Câu 20: X, Y, Z ancol liên tiếp dãy đồng đẳng, MZ = 1,875MX X có đặc điểm A Hòa tan Cu(OH)2 B Tách nước tạo anken C Khơng có đồng π phân chức khác chức D Chứa liên kết phân tử Câu 21: Cho phản ứng: Al + OH - + NO3- + H2O → AlO2- + NH3↑ Tổng hệ số cân ( hệ số cân số ngun tối giản) phản ứng A 22 B 38 C 29 D 30 Câu 22: Cho hợp chất hữu thuộc dãy đồng đẳng sau: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) monoxicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol khơng no (có liên kết đơi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit khơng no (có liên kết đơi C=C), đơn chức; (11) este no, đơn chức, mạch hở; (12) glucozo dạng mạch hở; frutozo dạng mạch hở; Số dãy đồng đẳng mà đốt cháy hồn tồn cho số mol CO2 số mol H2O A B C D Câu 23: Hòa tan hồn tồn 5,18 gam hỗn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, CuO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cạn dung dịch có khối lượng A 9,18 gam B 7,18 gam C 11,18 gam D 8,18 gam − + 2+ + Câu 24: Dung dịch X gồm 0,1 mol K ; 0,2 mol Mg ; 0,1 mol Na ; 0,2 mol Cl a mol Y2- Cơ cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Ion Y2- phù hợp giá trị mlà A CO 30,1 B CO 42,1 C SO 56,5 D SO 37,3 2- 2- 2- 2- 4 Câu 25: Cho cân sau: (1) 2NH3(k) ⇌ N2(k) + 3H2(k) ∆ H > (3) CaCO3(r) ⇌ CaO(r) + CO2(k) ∆ H > (2) 2SO2(k) + O2(k) ⇌ 2SO3(k) ∆ H < (4) H2(k) + I2(k) ⇌ 2HI(k) ∆H Đáp án D Câu 2: Hỗn hợp X gồm axetilen (0,15 mol), vinylaxetilen (0,1 mol), etilen ( 0,1 mol) hiđro (0,4 mol) Nung X với xúc tác niken thời gian thu hỗn hợp Y có tỉ khối hiđro 12,7 Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a A 0,45 B 0,25 C 0,65 D 0,35 LỜI GIẢI: Ta có M(X) = (0,15*26 + 0,1*52 + 0,1*28 + 0,4*2)/ 0,75 = Câu 3: Dãy chất xếp theo chiều tăng dần Đề thi thử thpt quốc gia 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 - Đề MÔN: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng 600 ml dd NaOH 0,1M Cô cạn dd sau phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là: A 6,80 gam B 8,64 gam C 4,90 gam D 6,84 gam Khi crackinh hoàn toàn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X là: A C6H14 B C5H12 C C3H8 D C4H10 Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có công thức phân tử C3H6O2, tác dụng với dd NaOH không tác dụng với Na là: A B C D Hỗn hợp X gồm axit glutamic lysin Biết: Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V lit dung dịch HCl 1M - Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V/2 lit dung dịch NaOH 2M Phần trăm khối lượng axit glutamic X là: A 33,48% B 35,08% C 50,17% D 66,81% Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi có tỉ lệ số mol tương ứng 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dd H 2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối hiđro 19 Công thức phân tử X là: A C4H8 B C3H8 C C3H6 D C3H4 Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO Mặt khác, X tác dụng với dd NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Công thức phân tử hai este X là: A C3H4O2 C4H6O2 B C3H6O2 C4H8O2 C C2H4O2 C3H6O2 D C2H4O2 C5H10O2 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 8,96 B 4,48 C 11,2 D 6,72 Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm VIIA 28 Nguyên tử khối nguyên tử nguyên tố X là: A 21 B 18 C 20 D 19 Phát biểu sau đúng? A Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng monome tương ứng B Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) C Tơ visco tơ tổng hợp D Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N 10 Cho 50ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO dd NH3 thu 2,16 gam Ag kết tủa Nồng độ mol/l dd glucozơ dùng là: A 0,20M B 0,01M C 0,10M D 0,02M 11 Cho khí CO (dư) vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dd NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy lại phần không tan Z Giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Phần không tan Z gồm: A Mg, Al, Fe, Cu B MgO, Fe3O4, Cu C Mg, Fe, Cu D MgO, Fe, Cu 12 Cho gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO H2SO4, đun nhẹ, điều kiện thích hợp, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B ( đktc) gồm hai khí không màu, có khí hóa nâu không khí lại 0,44 gam chất rắn không tan Biết tỉ khối B H2 11,5 Giá trị m là: A 27,96 B 29,34 C 31,08 D 36,04 d 1/20 Đề thi thử thpt quốc gia 2016 13 Cho chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en C 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan D but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en 14 Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 12,5 gam hai muối KCl KBr thu 20,78 gam hỗn hợp AgCl AgBr Hãy xác định số mol hỗn hợp đầu: A 0,15 mol B 0,12 mol C 0,13 mol D 0,14 mol 15 Cho chất: O2 (1), CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 đặc (9), H2O (10), KCl (11), KMnO4 (12).Trong điều kiện thích hợp Cacbon phản ứng trực tiếp với chất? A 11 B C 10 D 12 16 Phát biểu không là: A Dd fructozơ hoà tan Cu(OH)2 B Dd mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng cho kết tủa Cu2O + o C Thủy phân (xúc tác H , t ) saccarozơ mantozơ cho monosaccarit + o D Đề thi thử thpt quốc gia 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 - ĐỀ MƠN HĨA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho biết ngun tử khối ngun tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Sn = 119; Pb = 207; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133, Cr = 52 Câu 1: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hồn tồn X Y thu Gly Val Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp E chứa X Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 cần dùng 190,008 lít O2 (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 400,53 gam, khí khỏi bình tích 21,84 lít (đktc) Thủy phân hồn tồn hỗn hợp E thu a mol Gly b mol Val Tỉ lệ a : b A 7:8 B 1:3 C 8: D 2:1 Câu 2: Chất X có vị ngọt, khơng độc hại, dùng để pha vào rượu tạo vị dịu mà khơng bị lên men bảo quản Ngồi dùng chất X kem bơi da, hút ẩm từ khơng khí làm cho da khỏi bị khơ nẻ Vậy chất X A glixerol B glucozơ C etylen glicol D p−xilen Câu 3: Khi cho 2,3−đimetylbutan tác dụng với Cl2 (as) theo tỷ lệ mol 1: thu sản phẩm A 1−clo−2,3− đimetylbutan B 2,3− đimetyl−2− clobutan C 2−clo−2,3− đimetylbutan D 3−clo−2,3− đimetylbutan Câu 4: Hỗn hợp X có khối lượng m gam gồm x mol amino axit no, mạch hở y mol amin no, mạch hở Biết X có khả phản ứng tối đa với 3,1 mol HCl phản ứng vừa đủ với 1,5 mol NaOH Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp X thu 6,1 mol CO , 8,45 mol H O V lít N Các giá trị x, y tương ứng 2 A 1,5 0,8 B 0,8 1,5 C 1,5 1,6 D 1,6 1,5 Câu 5: Hợp chất hữu thơm X có cơng thức CxHyO2 chứa 6,45% H khối lượng Khi cho số mol X tác dụng với Na NaOH số mol hiđro bay số mol NaOH phản ứng Số đồng phân X thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 6: Ở bể bơi người ta dùng khí clo để diệt trùng làm nước Sau bơi tóc thường khơ xơ nước bể bơi có hại cho tóc Em gội đầu dung dịch sau để tóc mượt mà mềm mại? A giấm ăn B Clorua vơi C Natri cacbonat D Amoni clorua Câu 7: Trong thực tế, vải gỗ tẩm thuỷ tinh lỏng khó bị cháy Thành phần hố học thuỷ tinh lỏng A dung dịch Na2SiO3, K2SiO3 lỗng B dung dịch Na2SiO3 lỗng C dung dịch Na2CO3, K2CO3 đậm đặc D dung dịch Na2SiO3, K2SiO3 đậm đặc Câu 8: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C4H14O3N2 Khi cho X tác dụng với dung dịch KOH thu hỗn hợp Y gồm khí điều kiện thường có khả làm xanh quỳ tím ẩm Số CTCT phù hợp X Đề thi thử thpt quốc gia 2016 A B C D Câu 9: Hỗn hợp M gồm hiđrocacbon X chất hữu Y (chứa C, H, O) có tỉ khối so với He 6,9 Đốt cháy hồn tồn 4,14 gam M, sản phẩm cháy dẫn hồn tồn vào bình chứa dung dịch Ba(OH) dư, thu 47,28 gam kết tủa, sau phản ứng hồn tồn thấy khối lượng bình tăng 13,26 gam Nếu cho m gam hỗn hợp M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 5,94 gam kết tủa Giá trị m là: A 0,5175 B 1,035 C 0,94875 D 1,38 Câu 10: Trong q trình sản xuất gang xảy phản ứng: Fe O + 3CO 2Fe + 3CO ∆H >0 € (R) (K) (R) 2(K) Có biện pháp: (1) Tăng nhiệt độ phản ứng ; (2) Tăng áp suất chung hệ ; (3) Giảm nhiệt độ phản ứng ; (4) Dùng chất xúc tác , (5) thêm Fe 2O3 vào hỗn hợp phản ứng Có biện pháp giúp tăng hiệu suất phản ứng trên? A B (1) C D Câu 11: Chọn phát biểu đúng? A Polipeptit gồm peptit có từ đến 10 gốc α−amino axit B Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc α−amino axit liên kết với liên kết peptit C Liên kết nhóm CO với nhóm NH đơn vị amino axit gọi liên kết D peptit Oligopeptit gồm peptit có từ 11 đến 50 gốc α−amino axit Câu 12: Ba chất hữu X, Y, Z (MX < MY < MZ ≤ 60) no, mạch hở, có thành phần ngun tố C, H, O; có hai chất làm quỳ tím hóa đỏ Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z, thu 11 gam CO2 Mặt khác m gam T phản ứng vừa đủ dung dịch Na 2CO3 thu 1,12 lít CO2 (đktc) Cho m gam T phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 54 gam Ag Phần trăm khối lượng Z hỗn hợp T gần với giá trị sau đây? A 17% B 20% C 33% D 36% Câu 13: Cho dung dịch hợp chất sau: NH2−CH2−COOH (1) ; ClH3N−CH2−COOH (2) ; NH2−CH2−COONa (3) ; NH2−(CH2)2CH(NH2)−COOH (4) ; HOOC−(CH2)2CH(NH2)−COOH (5); (CH3)2CH−CH(NH2)−COOH (6); Số dung dịch làm quỳ tím hố xanh là: A dung dịch B dung dịch C dung dịch D dung dịch Câu 14: Cho phản ứng Đề thi thử thpt quốc gia 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 - ĐỀ MÔN HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl =35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Hỗn hợp A gồm Fe2O3; Fe3O4; FeO với số mol Lấy x gam A cho vào ống sứ, nung nóng cho luồng khí CO qua, toàn khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH) dư thu y gam kết tủa Chất rắn lại ống sứ có khối lượng 13,2 gam gồm Fe, FeO Fe3O4, Fe2O3 Cho hỗn hợp tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu 1,12lít khí NO (đktc) Giá trị x y tương ứng là: A 13,92 8,865 B 13,92 47,28 C 20,880 1,970 D 18,826 1,970 Câu 2: Cho phát biểu sau : (1) Phân urê có công thức (NH4)2CO3 + (2) Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho dạng ion nitrat (NO3 ) ion amoni (NH4 ) (3) Nitrophotka hỗn hợp muối (NH4)2HPO4 KNO3 (4) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali gọi chung phân NPK (5) Thành phần supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H2PO4)2 CaSO4 (6) Supephotphat kép có Ca(H2PO4)2 (7) Amophot (một loại phân phức hợp) có thành phần hoá học NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 Số phát biểu sai là: A B C D Câu 3: Cho m gam NaOH vào lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu lít dung dịch X Lấy lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 11,82 gam kết tủa Mặt khác, cho lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 7,0 gam kết tủa Giá trị a, m tương ứng là: A 0,07 3,2 B 0,08 4,8 C 0,04 4,8 D 0,14 2,4 Câu 4: Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic, axit oxalic, anđehit oxalic H2 Lấy a mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu hỗn hợp Y gồm chất hữu H2 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y hấp thụ hết sản phẩm cháy nước vôi dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 21 gam kết tủa khối lượng dung dịch nước vôi giảm 9,06 gam Giá trị a là: A 0,1 B 0,5 C 0,15 D 0,25 Câu 5: Cho phản ứng thuận nghịch trạng thái cân : CaCO3 (r) 噲垐 ?? CaO (r) + CO2 (k) H = 178,5 kJ Để tăng hiệu phản ứng nung vôi ta cần: A Tăng áp suất , tăng nhiệt độ B Tăng nhiệt độ, giảm áp xuất C Thêm chất xúc tác, giảm nhiệt độ D Giảm áp xuất, giảm nhiệt độ Câu 6: Một hỗn hợp X gồm este Nếu đun nóng 27,2g hỗn hợp X với dd NaOH dư thu muối axit hữu đơn chức 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc dãy đồng đẳng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 33,6 lit O2 (đktc) thu 29,12 lít CO2 (đktc) Xác định công thức este: A C2H3COOCH3 C2H3COOC2H5 B C2H5COOC2H3 C2H5COOC3H5 C C2H3COOC2H5 C2H3COOC3H7 D CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 Câu 7: Những nhận xét sau nhận xét sai : A Cr(OH)2 Fe(OH)2 tác dụng với oxi có mặt nước để tạo Cr(OH)3 Fe(OH)3 1/23 Đề thi thử thpt quốc gia 2016 B Nhôm Crôm tác dụng với HCl tạo muối có mức oxi hóa +3 1/23 Đề thi thử thpt quốc gia 2016 C Sắt Crôm tác dụng với khí clo tạo muối có dạng MCl3 D Nhôm Crôm bị thụ động dung dịch axit sunfuric đặc Câu 8: Hỗn hợp X gồm Fe Al , khối lượng 11 gam Cho X vào lít dung dịch A chứa AgNO3 0,2M dung dịch Cu(NO3)2 0,3M Sau phản ứng kết thúc chất rắn B (hoàn toàn không tác dụng với dung 2+ dịch HCl ) dung dịch C (hoàn toàn màu xanh Cu ) Khối lượng chất rắn B % Al có hỗn hợp X là: A 40,8gam 31,18% B 40,8g 49,09% C 46,4g 49,09% D 46,4 gam 50,91% , ) AgNO, Câu 9: Có dung dịch muối riêng biệt: Al(NO ) , 3Cu(NO ) , Zn(NO ) Fe(NO Mg(NO ) N3 ế2u 3 3 3, cho dung dịch tác dụng với dd NH dư dd NaOH dư, sau phản ứng số kết tủa dạng hiđrôxit thu là: A Đều B Đều C D Câu 10: Một hỗn hợp A gồm ankin H2 có tỷ khối so với H2 Dẫn ... GIA N M 2016 TR NG THPT PH NG KH C KHOAN - THẠCH THẤT - ĐÁP N – THANG I M M n: TO N Ng y thi: 16 / 05 / 2016 (Đáp n – Thang i m gồm 04 trang) C u i m Đáp n 2x  Kh o sát bi n thi n vẽ...  2d  H ,  SAC   G i I h nh chiếu H l n AC K h nh chiếu H l n SI Ta c : AC  HI AC  SH n n AC   SHI   AC  HK Mà HK  SI  HK   SAC  HI AH AH BC a   HI   BC AC AC HS HI a 66... ABCD h nh chữ nhật Tam gi c SAB n m mặt ph ng vu ng g c v i mp(ABCD) Biết SD  2a g c tạo đư ng th ng SC (1,0đ) mp(ABCD) 300 Tính theo a thể tích kh i chóp S.ABCD kho ng c ch từ i m B đ n mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: 59. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Ph ng Kh c Khoan H N i, 59. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Ph ng Kh c Khoan H N i,

Hình ảnh liên quan

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABCD) - 59. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr  ng Ph ng Kh c Khoan   H  N i

ho.

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABCD) Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan