0

tai lieu dhcd thuong nien 2016

25 106 0
 • tai lieu dhcd thuong nien 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:11

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Trang 1 Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng. Tên giao dịch quốc tế : Da Nang Construction Building Materials and Cement joint Stock Company. Tên viết tắt : COXIVA Trụ sở chính : Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng. Điện thoại : (84-0511) 382 2832/ 356 2509 Fax : (84-0511) 382 2338/ 383 4984. Website : http://www.coxiva.com.vn Vốn điều lệ : 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng). Mã số thuế : 0400101820 Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203001458 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01 tháng 06 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 12 tháng 06 năm 2008. I/ Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD-TCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng. Đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, được Bộ xây D ựng giao nhiệm vụ: - Cung ứng xi măng cho các tỉnh miền Trung theo chỉ tiêu nhà nước. - Sản xuất vật liệu xây dựng. - Khảo sát và thiết kế các công trình vật liệu xây dựng. - Đào tạo công nhân ngành sản xuất VLXD cung cấp nhân lực cho công ty và miền Trung Đến năm 1979 công ty được đổi tên và thành lập Nhà máy gạch ngói Quảng Đà - trực thuộc Bộ xây Dựng theo quyết định số 417/BXD-TCCB ngày 07/04/1979 của Bộ xây dự ng. Năm 1981 được Bộ xây Dựng đổi tên: Xí nghiệp liên hợp gạch ngói miền Trung – Trung bộ và đặt Trang 2 tên là : Xí nghiệp liên hợp gạch ngói số 2 trực thuộc Bộ xây Dựng. Được thành lập theo quyết định số 82/BXD-TCCB ngày 21/01/1981. Năm 1984 được đổi tên : Xí nghiệp liên hợp cung ứng và sản xuất VLXD gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 – Trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 1470/BXD-TCCB ngày 30/10/1984 của Bộ Xây Dựng. Năm 1990 Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 được chuyển giao trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam. Theo quyết định số 871/BXD-TCLĐ ngày 10/12/1990. Năm 1993 : Bộ xây Dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp : Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – Bộ xây dựng. Theo quyết định số 020A/BXD-TCLĐ ngày 12/02/1993. Tháng 9/1993 được Bộ xây Dựng đổi tên thành Công ty xi măng – VLXD Đà Nẵng trực thuộc Liên hợp các Xí nghiệp xi măng Việt Nam theo Quyết định số 446/BXD-TCLD ngày 30/09/1993. Tháng 7 năm 1996 Công ty được bổ sung tên gọi chính thức là Công ty xi măng - Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam theo quyết định số 662/BXD-TCLĐ ngày 29/07/1996. Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 24/11/2006 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng đã ra Quyết định số 1615/QĐ - BXD về việc cổ phần hóa Công ty Xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà nẵng cấp ngày 01/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12/6/2008. Ngày 24/01/2008 Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ- SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã chứng khoán: DXV, Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 9.900.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 99.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000.đồng/ 1 cổ phiếu) Một số thành tích mà COXIVA đã đạt được: - Năm 1998 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1998 - Năm 1999 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1999 - Năm 1992 được Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thưởng Huân chương lao động hạng 3 “ Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1986-1991” - Năm 1993 được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen vì đã hoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. c6Nc TY CP TaP DOAN XHOANC SAN HAMICO -o0o - coNG HOA XA HOr CHU NGHIA VrET NAM DQc rap phric _I-#:lrnh 56: 32/KSIV2 014/Cv -HDeT a Ylv: C6ng bri thdng tin tdi IiQu phqc vu EHDCE thudng niAn ndm 2014 K{nh gai: Hd AIam, ngdy 29 thdng 04 ndm 2014 - UY NNN CHTING KHOAN NHA NUOC - sd cr,to DICH cHUNG KHoAN Tp Ho cHi MrNH Thuc hi6n quy dinh tai th6ng tu 52l20t2lTT - BTC Ngdy 051412012 clua Bo Tdi chinh vA vi€c c6ng bo th6ng tin tr6n thi trudng chimg kho6n, d6 chuAn bi cho Dai hQi c6 d6ng thudng ni6n 2014 dugc t6 chric vdo ngdy 141512014, C6ng ty c6 phAn tdp dodn kho6ng sAn Hamico dd thuc hi6n Ong-bO tnong tin tr6n trang diQn tft c6ng ty vdo ngdy http://www.hamico.vn 29/4/2014 tqj dia chi websiter: VQy c6ng ty c6 phAn tQp dodn kho6ng sAn Hamico xin th6ng b6o d6 Uy ban chimg kho6n Nhd Nu6c vd sd Giao dich chimg kho6n Tp H6 chi Minh duoc ,.i blet Rdt mong nhQn dugc su h5 tro vd giirp dd cua ckceuy co quan TrAn kinh chdo! XTTOANC SAN HAMICO Noi nhAn: b6 thdng tin - Nhu ftAn - Lrru vin Chung LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ….ngày….tháng….năm 20… GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ………………………… Tên tôi là: Điện thoại: Địa chỉ liên lạc: Thai bất thường -Phát hiện thế nào? Nên khám thai định kỳ để phát hiện sớm bất thường thai nghén. Mang thai và sinh ra những đứa con khỏe mạnh là hạnh phúc của người phụ nữ. Ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng thường thấy nói về thai bất thường (bệnh Down, song thai dính nhau, thai có khối u ở mặt, cổ ). Điều này gây lo lắng cho các bà mẹ đang mang thai và gia đình của họ, liệu đứa trẻ mà họ đang mong ước có hoàn chỉnh? Làm thế nào để phát hiện được các bất thường đó và nếu chẳng may thai nhi bị mắc một dị tật nào đó sẽ điều trị như thế nào? Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của TS. Lê Hoàng - Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Những dị tật có thể được phát hiện sớm Bất thường về nhiễm sắc thể: Đây là những bất thường về di truyền (bệnh Down, hội chứng Turner ), những bất thường này thường để lại những hậu quả nặng nề cho cuộc sống sau này của đứa trẻ, hiện nay để phát hiện những bất thường này cần phải làm rất nhiều xét nghiệm sàng lọc như siêu âm sớm (đo độ dày da gáy thai lúc 12-14 tuần), xét nghiệm về máu (double tests, triple tests ), chọc dò nước ối Bất thường về hệ thần kinh thai: Nhiều dị tật liên quan đến hệ thần kinh, có những dị tật có thể phát hiện được sớm trong 3 tháng đầu (thai vô sọ, não úng thủy, não lộn ngoài ); có những dị tật phát hiện muộn hơn như não nhỏ, bất thường về cấu trúc não. Các dị tật này có thể phát hiện được trong 3 tháng giữa của thai kỳ bằng siêu âm, xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ. Ngày nay nhiều nghiên cứu cho rằng việc dùng axit folic (vitamin B9) trước thời kỳ có thai khoảng 1-2 tháng sẽ làm giảm một số bất thường về ống thần kinh. Bất thường về hệ tim mạch: Chiếm tỷ lệ 0,4 - 0,8% trẻ đẻ ra, thường được phát hiện vào 3 tháng giữa thời kỳ mang thai. Các dị tật về tim thường có tính chất gia đình, vì vậy cần phải có thăm khám kỹ đối với những người có tiền sử gia đình và bản thân mắc bệnh. Những bệnh thường gặp là thông liên nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch, đảo gốc động mạch Bất thường về xương: Thường hay gặp chiếm khoảng 1% trẻ đẻ ra, nếu không phối hợp với các bất thường khác thì có thể điều trị được sau khi sinh. Ngoài ra còn có thể phát hiện được rất nhiều các dị tật ở các cơ quan khác thông qua thăm khám và các sàng lọc trước sinh. Phòng tránh những dị tật này bằng cách nào? Theo thống kê tỷ lệ thai mắc các dị tật chiếm khoảng 2-3% các trường hợp trẻ đẻ ra, tuy nhiên phần lớn là các dị tật có thể điều trị được (sứt môi, hở hàm ếch, một số dị tật về tim, hệ tiêu hóa, xương khớp ). Với sự phát triển của khoa học ngày nay chúng ta có thể phát hiện được nhiều dị tật rất sớm từ khi tuổi thai còn nhỏ và có thể điều trị được một số dị tật mà trước đây không can thiệp được. Điều này có thể giúp cho các thầy thuốc quyết định sớm cách xử trí đúng đắn để giảm thiểu các tai biến cho mẹ và con. Những phụ nữ trước khi chuẩn bị mang thai cần đi khám sức khỏe toàn diện, điều trị dứt điểm những bệnh đang mắc, cần được theo dõi chặt chẽ những bệnh mạn tính như tim mạch, hen, dị ứng trong suốt quá trình mang thai và sau sinh. Nên tiêm phòng những loại bệnh dễ gây dị tật thai nhi như cúm, thủy đậu, Rubella 3 tháng trước khi có thai. Trong thời gian có thai cần định kỳ kiểm tra sức khỏe thai nghén, nếu phát hiện những bất thường sẽ được tư vấn, nếu dị tật có Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường ngày 26 Tháng 11 năm 2016 (09h00 – 11h30) Agenda of Extraordinary Shareholders Meeting on 26th November 2016 (9:00 am – 11:30 am) TT Thời gian Nội dung No Time Content 9:00 – 9:30 Tiếp đón khách kiểm tra tư cách cổ đông Shareholders & guest reception Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Introduction of guest and the meeting Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông Report of result of shareholders’ attendance Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch Introduction and Adoption of the Chairing Panel Giới thiệu thông qua Ban thư ký 9:30 – 10:00 Introduction and adoption of CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. c6Nc TY CP TaP DOAN XHOANC SAN HAMICO -o0o - coNG HOA XA HOr CHU NGHIA VrET NAM DQc rap phric _I-#:lrnh 56: 32/KSIV2 014/Cv -HDeT a Ylv: C6ng bri thdng tin tdi IiQu phqc vu EHDCE thudng niAn ndm 2014 K{nh gai: Hd AIam, ngdy 29 thdng 04 ndm 2014 - UY NNN CHTING KHOAN NHA NUOC - sd cr,to DICH cHUNG KHoAN Tp Ho cHi MrNH Thuc hi6n quy dinh tai th6ng tu 52l20t2lTT - BTC Ngdy 051412012 clua Bo Tdi chinh vA vi€c c6ng bo th6ng tin tr6n thi trudng chimg kho6n, d6 chuAn bi cho Dai hQi c6 d6ng thudng ni6n 2014 dugc t6 chric vdo ngdy 141512014, C6ng ty c6 phAn tdp dodn kho6ng sAn Hamico dd thuc hi6n Ong-bO tnong tin tr6n trang diQn tft c6ng ty vdo ngdy http://www.hamico.vn 29/4/2014 tqj dia chi websiter: VQy c6ng ty c6 phAn tQp dodn kho6ng sAn Hamico xin th6ng b6o d6 Uy ban chimg kho6n Nhd Nu6c vd sd Giao dich chimg kho6n Tp H6 chi Minh duoc ,.i blet Rdt mong nhQn dugc su h5 tro vd giirp dd cua ckceuy co quan TrAn kinh chdo! XTTOANC SAN HAMICO Noi nhAn: b6 thdng tin - Nhu ftAn - Lrru vin Chung LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ….ngày….tháng….năm 20… GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ………………………… Tên tôi là: Điện thoại: Địa chỉ liên lạc: CONG TY CO pHAN THEP NHA BE Trl} sO' chinh: Dia chi: 25 Nguy~n Van Quy, Qu~n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Di~n tho:;li: (84-8) 38 733 625 - Fax: (84-8) 38 730264 Chi nhanh NhO'nTr:;tch: Dia chi: La s6 2, Duemg s6 3, KCN Nhan Tr:;tch 2, Nhan Phu, Nhan Tr:;tch, D6ng Nai Di~n tho:;ti: (061) 3569 672 - Fax: (061) 3569 673 Email: thepnhabe@vnn.vn - Website: http://nbsteel.vn NB STEEL TAI LIfu D~I H{JI DONG CO'DONG THt/UNG NIEN 2014 CHU"ONG TRiNH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014 CONG TV CO PHAN TIIEP NHA BE Ngay 29 tluil1g 03 110m 2014 PI-IAN NGHI THitc: 8hOO' - 8h30' • Elan ti~p c6 dong 8h30' - 8h35' • Chao 8h35' - 8h40' • Bao cao thfim tra tu cach c6 dong tham dll El\li hQi 8h40' - 8h45' • Chu tich HQi d6ng QWln tri Cong ty khai m\lc El\li hQi, thong qua danh sach doan Chu tich va chi djnh thu ky El\li hQi ca, tuyen b6 Iy do, gi&i
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

A-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG & KẾT QUÁ SXKD NĂM 2014 - tai lieu dhcd thuong nien 2016

amp.

; KẾT QUÁ SXKD NĂM 2014 Xem tại trang 7 của tài liệu.
ILKết quả øiám sát tình hình hoat đông và tài chính của Tổng Côn - tai lieu dhcd thuong nien 2016

t.

quả øiám sát tình hình hoat đông và tài chính của Tổng Côn Xem tại trang 14 của tài liệu.
Cụ thể tình hình lao động thu nhập trong 05 năm như sau : - tai lieu dhcd thuong nien 2016

th.

ể tình hình lao động thu nhập trong 05 năm như sau : Xem tại trang 15 của tài liệu.
Cụ thể tình hình lao động thu nhập trong 05 năm như sau : - tai lieu dhcd thuong nien 2016

th.

ể tình hình lao động thu nhập trong 05 năm như sau : Xem tại trang 16 của tài liệu.
Về Tình hình quản lý công nợ : - tai lieu dhcd thuong nien 2016

nh.

hình quản lý công nợ : Xem tại trang 17 của tài liệu.
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị trình Đại hội - tai lieu dhcd thuong nien 2016

n.

cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị trình Đại hội Xem tại trang 19 của tài liệu.
A. ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH: - tai lieu dhcd thuong nien 2016
A. ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH: Xem tại trang 20 của tài liệu.
2. Một số đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và công tác khác: - tai lieu dhcd thuong nien 2016

2..

Một số đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và công tác khác: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Xuất phát từ tình hình lao động biến động, việc tuyển lao động gặp nhiều khó khăn, lao động mới tuyển dụng đa số tay nghề còn yếu kém không đáp ứng yêu cầu sản - tai lieu dhcd thuong nien 2016

u.

ất phát từ tình hình lao động biến động, việc tuyển lao động gặp nhiều khó khăn, lao động mới tuyển dụng đa số tay nghề còn yếu kém không đáp ứng yêu cầu sản Xem tại trang 22 của tài liệu.