0

Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

47 332 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2013, 09:08

Tài sản lưu động lưu thông gồm có: sản phẩm hàng háo chưa tiêu thụ , vốn bằng tiền , vốn trong thanh toán Chuyên đề tốt nghiệp Mục lục Mở đầu 1 Chơng 1: vốn lu động sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các doanh nghiệp 2 1.1. Vốn lu động các nhân tố ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động trong doanh nghiệp. 2 1.2. Sự cần thiết phải tăng cờng quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động ở các doanh nghiệp. 6 1.3. Một số biện pháp tăng cờng quản nâng cao hiệu quả tổ chức quản sử dụng vốn lu động. 7 Chơng 2: Tình hình sử dụng VLĐ hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH In gia huy 10 2.1. Vài nét về Công ty TNHH In Gia Huy 10 2.2. Thực trạng quá trình tổ chức quản sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH In Gia Huy 16 2.3. Những thuận lợi, khó khăn tồn tại trong công tác tổ chức quản sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH In. 36 Chơng 3: Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở Công ty TNHH In gia huy 38 3.1. Phơng hớng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 38 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH In Gia Huy 43 Kết luận 44 Tài liệu tham khảo SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 Chuyên đề tốt nghiệp Mở đầu 1. Sự cần thiết của khoá luận Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Trớc kia trong cơ chế bao cấp, các doanh nghiệp đợc Nhà nớc cấp phát vốn, lãi Nhà nớc thu, lỗ Nhà nớc bù. Do đó các doanh nghiệp không quan tâm đến hiệu quả SXKD cũng nh hiệu quả sử dụng vốn. Ngày nay khi tham gia vào nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phải tự đối mặt với sự biến động của thị trờng, với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong ngoài nớc. Muốn có đợc hiệu quả cao trong SXKD, tăng sức cạnh tranh của mình các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để huy động sử dụng vốn sao cho hợp lý. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp cũng nh nền kinh tế quốc gia. Xuất phát từ những vấn đề bức xúc nêu trên qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH In Gia Huy. Tôi quyết định lựa chọn đề tài: "Quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Công ty TNHH In Gia Huy l chuyờn tốt nghiệp của mình. 2. Kết cấu của chuyờn : Kết cấu của chuyờn ngoài phần mở đầu kết luận, chuyờn gồm 3 chơng. Ch ơng 1 : Vốn lu động sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các doanh nghiệp. Ch ơng 2 : Tình hình sử dụng VLĐ hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHHn In Gia Huy Ch ơng 3 : Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH In Gia Huy SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 2 Chuyên đề tốt nghiệp Chơng 1 vốn lu động sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các doanh nghiệp 1.1. Vốn lu động các nhân tố ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động trong doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm,phõn loi Vn lu ng. 1.1.1.1. Khỏi nim,c im. Trong nền kinh tế quốc dân, mỗi doanh nghiệp đợc coi nh một tế bào của nền kinh tế với nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho xã hội.Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần phải có t liệu sản xuất, đối tợng lao động, t liệu lao động sức lao động. Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình kết hợp các yếu tố đó để tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Khác với t liệu lao động, đối tợng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh luôn thay đổi hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó đợc chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm đợc bù đắp khi giá trị sản phẩm đợc thực hiện. Biểu hiện d- ới hình thái vật chất của đối tợng lao động gọi là tài sản lu động, TSLĐ của doanh nghiệp gồm TSLĐ sản xuất TSLĐ lu thông. TSLĐ sản xuất gồm những vật t dự trữ để chuẩn bị cho quá trình sản xuất đ- ợc liên tục, vật t đang nằm trong quá trình sản xuất chế biến những t liệu lao động không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Thuộc về TSLĐ sản xuất gồm: Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, sản phẩm dở dang, công cụ lao động nhỏ. TSLĐ lu thông gồm: sản phẩm hàng hoá cha tiêu thụ, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán. Nh vậy, vốn lu động của các doanh nghiệp sản xuất là số tiền ứng trớc về tài sản lu động sản xuất tài sản lu động lu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Do quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc tiến hành thờng xuyên liên tục nên vốn lu động của doanh nghiệp cũng tuần hoàn không ngừng, lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ gọi là sự chu chuyển của vốn lu động. Do sự chu chuyển của vốn lu động diễn ra không ngừng nên trong cùng một lúc thờng xuyên tồn tại các bộ phận khác nhau trên các giai đoạn vận động khác nhau của vốn lu động. Khác với vốn cố định, khi tham gia vào các hoạt SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 3 Chuyên đề tốt nghiệp động sản xuất kinh doanh, vốn lu động luôn thay đổi hình thái biểu hiện, chu chuyển giá trị toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm hoàn thành một vòng tuần hoàn sau mỗi chu kỳ sản xuất tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1.2. Phân loại vốn lu động. Để quản lý, sử dụng vốn lu độnghiệu quả cần phải tiến hành phân loại vốn lu động của doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau. Thông thờng có những cách phân loại sau đây: * Phân loại theo vai trò từng loại vốn lu động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo cách phân loại này vốn lu động của doanh nghiệp có thể chia thành 3 loại: - Vốn lu động trong khâu dự trữ sản xuất: bao gồm giá trị các khoản nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ. - Vốn lu động trong khâu sản xuất: bao gồm các khoản giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, các khoản chi phí chờ kết chuyển. - Vốn lu động trong khâu lu thông: bao gồm các khoản giá trị thành phẩm, vốn bằng tiền (kể cả vàng bạc, đá quý .); các khoản vốn đầu t ngắn hạn(đầu t chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn .) các khoản thế chấp, ký cợc, ký quỹ ngắn hạn; các khoản vốn trong thanh toán(các khoản phải thu, các khoản tạm ứng .). * Phân loại theo hình thái biểu hiện. Theo cách này vốn lu động có thể chia thành hai loại: - Vốn vật t, hàng hoá: là các khoản vốn lu động có hình thái biểu hiện bằng hiện vật cụ thể nh nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm - Vốn bằng tiền: bao gồm các khoản vốn tiền tệ nh tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản vốn trong thanh toán, các khoản đầu t chứng khoán ngắn hạn * Phân loại theo quan hệ sở hữu. Theo cách này ngời ta chia vốn lu động thành 2 loại: SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 4 Chuyên đề tốt nghiệp - Vốn chủ sở hữu: là số vốn lu động thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, chi phối định đoạt. Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau mà vốn chủ sở hữu có nội dung cụ thể riêng nh: vốn đầu t từ ngân sách nhà nớc; vốn do chủ doanh nghiệp t nhân tự bỏ ra; vốn góp cổ phần trong công ty cổ phần; vốn góp từ các thành viên trong doanh nghiệp liên doanh; vốn tự bổ sung từ lợi nhuận doanh nghiệp . - Các khoản nợ: là các khoản vốn lu động đợc hình thành từ vốn vay các nhân hàng thơng mại hoặc các tổ chức tài chính khác; vốn vay thông qua phát hành trái phiếu; các khoản nợ khách hàng cha thanh toán. Doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng trong một thời hạn nhất định. * Phân loại theo nguồn hình thành. Nếu xét theo nguồn hình thành vốn lu động có thể chia thành các nguồn nh sau: - Nguồn vốn điều lệ: là số vốn lu động đợc hình thành từ nguồn vốn điều lệ ban đầu khi thành lập hoặc nguồn vốn điêù lệ bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn vốn này cũng có sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. - Nguồn vốn tự bổ sung: là nguồn vốn do doanh nghiệp tự bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh nh từ lợi nhuận của doanh nghiệp đợc tái đầu t. - Nguồn vốn liên doanh, liên kết; là số vốn lu động đợc hình thành từ vốn góp liên doanh của các bên tham gia doanh nghiệp liên doanh. Vốn góp liên doanh có thể bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật là vật t, hàng hoá theo thoả thuận của các bên liên doanh. - Nguồn vốn đi vay: vốn vay của các ngân hàng thơng mại hoặc tổ chức tín dụng, vốn vay của ngời lao động trong doanh nghiệp, vay các doanh nghiệp khác. - Nguồn vốn huy động từ thị trờng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Việc phân chia vốn lu động theo nguồn hình thành giúp cho doanh nghiệp thấy đợc cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho nhu cầu vốn lu động trong kinh doanh của mình. Từ góc độ quảntài chính mọi nguồn tài trợ đều có chi phí sử dụng của SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 5 Chuyên đề tốt nghiệp nó. Do đó doanh nghiệp cần xem xét cơ cấu nguồn tài trợ tối u để giảm thấp chi phí sử dụng vốn của mình. * Phân loại theo thời gian huy động sử dụng vốn. Theo cách này nguồn vốn lu động đợc chia thành nguồn vốn lu động tạm thời nguồn vốn lu động thờng xuyên. - Nguồn vốn lu động tạm thời là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn chủ yếu để đáp ứng các nhu cầu có tính chất tạm thời về vốn lu động phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nguồn vốn này bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng, các tổ chức tín dụng các khoản nợ ngắn hạn khác. - Nguồn vốn lu động thờng xuyên là nguồn vốn có tính chất ổn định nhằm hình thành nên TSLĐ thờng xuyên cần thiết 1.1.2. Kết cấu vốn lu động các nhân tố ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động. * Kết cấu vốn lu động. Kết cấu VLĐ phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần vốn lu động trong tổng số vốn lu động của doanh nghiệp. VLĐ là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, vấn đề tổ chức quản lý, sử dụng vốn lu độnghiệu quả sẽ quyết định đến sự tăng trởng phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay. Trong các doanh nghiệp khác nhau thì kết cấu vốn lu động cũng không giống nhau. Việc phân tích kết cấu vốn lu động của doanh nghiệp theo các tiêu thức phân loại khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những đặc điểm riêng về số vốn lu động mà mình đang quản sử dụng. Từ đó xác định đúng các trọng điểm biện pháp quảnvốn lu độnghiệu quả hơn phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. * Các nhân tố ảnh hởng đến kết cấu vốn lu động. Có ba nhóm nhân tố chính ảnh hởng tới kết cấu VLĐ của doanh nghiệp. - Các nhân tố về mặt cung ứng vật t nh: khoảng cách giữa doanh nghiệp với nơi cung cấp; khả năng cung cấp của thị trờng; kỳ hạn giao hàng khối lợng vật t đợc cung cấp mỗi lần giao hàng; đặc điểm thời vụ của chủng loại vật t cung cấp. SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 6 Chuyên đề tốt nghiệp - Các nhân tố về mặt sản xuất nh: đặc điểm, kỹ thuật, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; mức độ phức tạp của sản phẩm chế tạo; độ dài của chu kỳ sản xuất; trình độ tổ chức quá trình sản xuất. _ Các nhân tố về mặt thanh toán nh: phơng thức thanh toán đợc lựa chọn theo các hợp đồng bán hàng; thủ tục thanh toán; việc chấp hành kỷ luật thanh toán giữa các doanh nghiệp. 1.2. Sự cần thiết phải tăng cờng quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động ở các doanh nghiệp. VLĐ đóng một vai trò rất quan trọng trong hợp đồng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cùng một lúc, VLĐ đợc phân bổ trên khắp các giai đoạn luân chuyển biểu hiện dới nhiều hình thái khác nhau. Để đảm bảo cho quá trình sản xuất đợc tiến hành thờng xuyên liên tục, đòi hỏi doanh nghiệp phải có đủ VLĐ vào các hình thái đó, để cho hình thái đó có đợc mức tồn tại tối u đồng bộ với nhau nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển hoá hình thái của vốn trong quá trình luân chuyển đợc thuận lợi. Do sự chu chuyển của VLĐ diễn ra không ngừng nên thiếu vốn thì việc chuyển hoá hình thái sẽ gặp khó khăn, VLĐ không luân chuyển đợc quá trình sản xuất do đó bị gián đoạn. Quản lý VLĐ là một bộ phận trọng yếu của công ty quảntài chính doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ cũng chính là nâng cao hiệu quả của hoạt đông sản xuất kinh doanh. Quản lý VLĐ không những đảm bảo sử dụng VLĐ hợp lý, tiết kiệm mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thanh toán công nợ một cách kịp thời. Sử dụng hiệu quả VLĐ là một nhân tố tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, không thể phủ nhận vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ đối với sự phát triển của nền kinh tế. Hiệu quả sử dụng VLĐ là chỉ tiêu chất lợng phản ánh tổng hợp những cố gắng, những biện pháp hữu hiệu về kĩ thuật, về tổ chức sản xuất, tổ chức thúc đẩy sản xuất phát triển. Nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ là đảm bảo với số vốn hiện có, bằng các biện pháp quản tổng hợp nhằm khai thác để khả năng vốn có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp. Lợi ích kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng một cách hợp lý, hỉệu quả từng đồng VLĐ nhằm làm cho VLĐ đợc thu hồi sau mỗi chu kỳ sản xuất. Việc tăng tốc độ luân chuyển vốn cho phép rút ngắn thời gian chu chuyển SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 7 Chuyên đề tốt nghiệp của vốn, qua đó, vốn đợc thu hồi nhanh hơn, có thể giảm bớt đợc số VLĐ cần thiết mà vẫn hoàn thành đợc khối lợng sản phẩm hàng hoá bằng hoặc lớn hơn trớc. Nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất, chi phí lu thông hạ giá thành sản phẩm. 1.3. Một số biện pháp tăng cờng quản nâng cao hiệu quả tổ chức quản sử dụng vốn lu động. 1.3.1. Những nhân tố ảnh hởng đến việc tổ chức quản hiệu quả sử dụng vốn lu động. * Những nhân tố ảnh hởng đến công tác tổ chức quảnvốn lu động. Nguồn vốn lu động của doanh nghiệp bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả. Do đó việc tổ chức quảnvốn lu động cũng chịu ảnh hởng của hai nguồn này. - Nguồn vốn chủ sở hữu: là số VLĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu, chi phối định đoạt. Nguồn vốn này có lợi thế rất lớn vì doanh nghiệp đợc quyền chủ động sử dụng một cách linh hoạt không chịu chi phí sử dụng vốn. Vì thế, nếu doanh nghiệp tổ chức khai thác triệt để nguồn vốn này sẽ vừa tạo ra đợc một lợng vốn cung ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, lại vừa giảm đợc một khoản chi phí sử dụng vốn không cần thiết do phải đi vay từ bên ngoài, đồng thời nâng cao đợc hiệu quả đồng vốn hiện có. - Nợ phải trả: là các khoản VLĐ đợc hình thành từ vốn vay các ngân hàng thơng mại các tổ chức tài chính khác, vốn vay thông qua phát hành trái phiếu, các khoản nợ khách hàng cha thanh toán. Trong nền kinh tế thị trờng, ngoài vốn chủ sở hữu doanh nghiệp còn huy động các khoản nợ phải trả để đáp ứng nhu cầu vốn lu động của mình. Việc huy động các khoản nợ phải trả không những đáp ứng kịp thời VLĐ cho sản xuất kinh doanh mà còn tạo cho doanh nghiệp một cơ cấu vốn linh hoạt. * Những nhân tố chủ yếu ảnh hởng tới hiệu quả sử dụng vốn lu động. Vốn lu động đợc vận động chuyển hoá không ngừng. Trong quá trình vận động đó, vốn lu động chịu tác động bởi nhiều nhân tố làm ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp. * Các nhân tố khách quan: hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp chịu ảnh hởng của một số nhân tố: SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 8 Chuyên đề tốt nghiệp + Tốc độ tăng trởng của nền kinh tế: Do tác động của nền kinh tế tăng trởng chậm nên sức mua của thị trờng bị giảm sút. Điều này làm ảnh hởng đến tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ khó tiêu thụ hơn, doanh thu sẽ ít hơn, lợi nhuận giảm sút nh thế sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn nói chung vốn lu động nói riêng. + Rủi ro: do những rủi ro bất thờng trong quá trình sản xuất kinh doanh mà các doanh nghiệp thờng gặp phải trong điều kiện kinh doanh của cơ chế thị trờng có nhiều thành phần kinh tế tham gia cùng cạnh tranh với nhau. Ngoài ra doanh nghiệp còn gặp phải những rủi ro do thiên tai gây ra nh hoả hoạn, lũ lụt .mà các doanh nghiệp khó có thể lờng trớc đợc. + Do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nên sẽ làm giảm giá trị tài sản, vật t .vì vậy, nếu doanh nghiệp không bắt kịp điều này để điều chỉnh kịp thời giá trị của sản phẩm thì hàng hoá bán ra sẽ thiếu tính cạnh tranh làm giảm hiệu quả sử dụng vốn nói chung vốn lu động nói riêng. + Ngoài ra, do chính sách vĩ mô của Nhà nớc có sự thay đổi về chính sách chế độ, hệ thống pháp luật, thuế . cũng tác động đến hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp. * Các nhân tố chủ quan: + Xác định nhu cầu vốn lu động: do xác định nhu cầu VLĐ thiếu chính xác dẫn đến tình trạng thừa hoặc thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh, điều này sẽ ảnh hởng không tốt đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. + Việc lựa chọn phơng án đầu t: là một nhân tố cơ bản ảnh hởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đầu t sản xuất ra những sản phẩm lao vụ dịch vụ chất lợng cao, mẫu mã phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng, đồng thời giá thành hạ thì doanh nghiệp thực hiện đợc quá trình tiêu thụ nhanh, tăng vòng quay của vốn lu động, nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ngợc lại. + Do trình độ quản lý: trình độ quản lý của doanh nghiệp mà yếu kém sẽ dẫn đến thất thoát vật t hàng hoá trong quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến sử dụng lãng phí VLĐ, hiệu quả sử dụng vốn thấp. + Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, do lợi dụng sơ hở của các chính sách gây thất thoát VLĐ, điều này trực tiếp làm giảm hiệu quả sử dụng VLĐ. 1.3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp. SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 9 Chuyên đề tốt nghiệp -Thứ nhất, phải xác định chính xác số VLĐ cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đa ra kế hoạch tổ chức huy động VLĐ đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợc thuận lợi, đồng thời tránh tình trạng ứ đọng vốn, thúc đẩy VLĐ luân chuyển nhanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xác định đúng đắn nhu cầu VLĐ thờng xuyên, cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đợc tiến hành liên tục, tiết kiệm hiệu quả kinh tế cao. Trong điều kiện các Doanh nghiệp chuyển sang thực hiện hạch toán kinh tế theo cơ chế thị trờng, mọi nhu cầu về VLĐ cho sản xuất kinh doanh các Doanh nghiệp đều phải tự tài trợ thì việc xác định đúng nhu cầu VLĐ sẽ giúp Doanh nghiệp: - Tránh đợc tình trạng ứ đọng vốn, sử dụng vốn hợp lý tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ. - Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đợc tiến hành bình thờng liên tục. - Không gây nên sự căng thẳng giả tạo về nhu cầu VKD của Doanh nghiệp - Là căn cứ quan trọng cho việc xác định các nguồn tài trợ nhu cầu VLĐ của Doanh nghiệp. Tuy nhiên nhu cầu VLĐ của Doanh nghiệp là một đại lợng không cố định chịu ảnh hởng của nhiều nhân tố nh: - Quy mô sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ - Sự phát triển của giá cả các vật t, hàng hóa mà Doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất. - Chính sách, chế độ về lao động tiền lơng đợc ngời lao động trong Doanh nghiệp. - Trình độ tổ chức, quảnsử dụng VLĐ của Doanh nghiệp trong quá trình dự trữ sản xuất, sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ, giảm thấp tơng đối, nhu cầu VLĐ không cần thiết Doanh nghiệp cần tìm các biện pháp phù hợp tác đông jđến các nhân tố ảnh hởng trên sao cho có hiệu quả nhất. -Thứ hai, lựa chọn hình thức thu hút VLĐ. Tích cực tổ chức khai thác triệt để các nguồn VLĐ bên trong doanh nghiệp, vừa đáp ứng kịp thời vốn cho nhu cầu SV: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: TCDN_D_K9 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy, Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy,

Hình ảnh liên quan

Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức của Công ty TNHH In Gia Huy - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

Sơ đồ 1.

Mô hình tổ chức của Công ty TNHH In Gia Huy Xem tại trang 13 của tài liệu.
Qua số liệu (Bảng 1) ta có thể thấy rằng trong cả hai năm 2008 - 2009 hoạt động SXKD của Công ty đều mang lại hiệu quả điều này đợc phản ánh thông qua  chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

ua.

số liệu (Bảng 1) ta có thể thấy rằng trong cả hai năm 2008 - 2009 hoạt động SXKD của Công ty đều mang lại hiệu quả điều này đợc phản ánh thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Xem tại trang 15 của tài liệu.
2.2.1.2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh. - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

2.2.1.2..

Nguồn hình thành vốn kinh doanh Xem tại trang 17 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trớc hết ta thấy vốn lu động năm 2009 giảm so với năm 2008 là: 965.490.530đồng, với tỷ lệ giảm tơng ứng là 19,07% - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

ua.

bảng số liệu trớc hết ta thấy vốn lu động năm 2009 giảm so với năm 2008 là: 965.490.530đồng, với tỷ lệ giảm tơng ứng là 19,07% Xem tại trang 21 của tài liệu.
Kết cấu nguồn hình thành VLĐ giữa hai năm 2008 và năm 2009 có sự thay đổi đáng kể. Năm 2008 nguồn hình thành VLĐ chủ yếu là VLĐ thờng xuyên cần  thiết với 4.100.887.973đồng chiếm tỷ trọng 81% trong khi nguồn VLĐ tạm thời là  961.515.219đồng chiếm 19%. - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

t.

cấu nguồn hình thành VLĐ giữa hai năm 2008 và năm 2009 có sự thay đổi đáng kể. Năm 2008 nguồn hình thành VLĐ chủ yếu là VLĐ thờng xuyên cần thiết với 4.100.887.973đồng chiếm tỷ trọng 81% trong khi nguồn VLĐ tạm thời là 961.515.219đồng chiếm 19% Xem tại trang 28 của tài liệu.
Có thể khái quát hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty qua bảng sau: - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

th.

ể khái quát hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty qua bảng sau: Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 8: Một số chỉ tiêu dự kiến đạt đợc trong những năm tới - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

Bảng 8.

Một số chỉ tiêu dự kiến đạt đợc trong những năm tới Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 2: Nguồn hình thành vốn kinh doanh của Công ty TNHH In Gia Huy - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

Bảng 2.

Nguồn hình thành vốn kinh doanh của Công ty TNHH In Gia Huy Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 3: kết cấu vốn lu động của Công ty TNHH In Gia Huy - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

Bảng 3.

kết cấu vốn lu động của Công ty TNHH In Gia Huy Xem tại trang 46 của tài liệu.
bảng 4: Các khoản phải thu, phải trả của Công ty TNHH in GIA huy - Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

bảng 4.

Các khoản phải thu, phải trả của Công ty TNHH in GIA huy Xem tại trang 47 của tài liệu.

Từ khóa liên quan