0

Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

54 3,071 50
  • Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2017, 23:16

Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 TUN 11 Th hai ngy thỏng 11 nm 2017 Tp c ễNG TRNG TH DIU (Trinh ng) I MC TIấU: -Kin thc: Bit c bi vi ging k chm rói; bc u bit c din cm on -K nng: HS hiu ni dung: Ca ngi chỳ Nguyn Hin thụng minh, cú ý vt khú nờn ó Trng nguyờn mi 13 tui (tr li c cõu hi SGK) - Thỏi : GD HS tinh thn vt khú hc v cuc sng II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm,thuyt trỡnh Phng tin: - GV: - Tranh minh ho bi c trang 104, SGK (phúng to nu cú iu kin) - Bng ph vit sn on cn luyn c - HS: SGK, cỏc cõu chuyn liờn quan n ụng trng Nguyn Hin III CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng ng: (5p) HS hỏt bi Ca ngi T quc - Hs hỏt kt hp vi ng GV dn vo bi mi 2.Hot ng luyn c:(8-10p) * Mc tiờu: c vi ging trụi chy, mch lc vi ging k chm rói, phỏt õm ỳng, bc u bit c din cm on vn, hiu ngha mt s t ng * Cỏch tin hnh: a Gii thiu bi: + Ch im hụm chỳng ta hc cú - Ch im: Cú thỡ nờn Tờn ch tờn l gỡ? Tờn ch im núi lờn iu gỡ? im núi lờn ngi cú ngh lc, ý thỡ s thnh cụng + Hóy mụ t nhng gỡ em nhỡn thy - Tranh minh ho v nhng em cú ý tranh minh c gng hc tp: cỏc em chm chỳ nghe thy ging bi, nhng em mc ỏo ma i hc, nhng em chm ch hc tp, nghiờn cu v thnh nhng ngi ti gii, cú ớch cho xó hi - Ch im Cú thỡ nờn s gii thiu - Lng nghe cỏc em nhng ngi cú ngh lc lờn cuc sng ** Cõu chuyn v mt chỳ thn - HS quan sỏt tranh minh ho ng Nguyn Hin thớch chi diu m ham hc, ó Trng nguyờn Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp mi 13 tui, l v Trng nguyờn tr nht nc ta b Hng dn luyn c + Bi T c chia on lm my on? - Gi HS c ni tip on ln - GV gi HS nờu t khú HD luyn c t khú Kt hp hng dn c cõu di khú - Gi HS c ni tip on ln - GV gii ngha mt s t khú - T chc cho HS luyn c theo cp thi c - Gi HS c ton bi - GV c din cm c bi * Chỳ ý i tng M1 *KL:Ton bi c vi ging k chuyn: chm rói, cm hng ca ngi, nhn gin nhng t ng núi v c im tớnh cỏch, s thụng minh, tớnh cn cỳ, chm ch ca Nguyn Hin on cui bi c vi ging sng khoỏi Hot ng tỡm hiu bi: (8-10p) * Mc tiờu: HS hiu ca ngi chỳ Nguyn Hin thụng minh, cú ý vt khú nờn ó Trng nguyờn mi 13 tui, nờu c ni dung tng kh, ni dung bi * Cỏch tin hnh: Lm vic cỏ nhõn Chia s cp ụi - Chia s trc lp + Hs c on 1,2 + Nguyn Hin sng i vua no? Nm hc 2017 - 2018 - Bi chia lm on (Mi ch xung dũng l mt on) - Tip ni c tng on ln - HS luyn c t: lm ly diu, lng, l, lng trõu, - Cõu khú: - Tip ni c tng on ln - HS c chỳ gii - Luyn c theo cp thi c - HS c ton bi - Hs c on - Nguyn Hin sng i vua Trn Nhõn Tụng, gia ỡnh cu rt nghốo + Cu ham thớch trũ chi gỡ? - Cu ham thớch chi diu + Nhng chi tit no núi lờn t cht - Nguyn Hin c n õu hiu thụng minh ca Nguyn Hin? n ú v cú trớ nh l thng, cu cú th thuc hai mi trang sỏch ngy m cú thỡ gi chi diu + on 1,2 cho em bit iu gỡ? - on 1,2 núi lờn t cht thụng minh ca cu Nguyn Hin - HS c on v tra li cõu hi: + Nhng chi tit cho thy Nguyn - Nh nghốo, Hin phi b hc nhng Hin ham hc v chu khú? ban ngy i chn trõu, Hin ng ngoi lp nghe ging nh Ti n, i bn hc thuc bi ri mn v ca bn Sỏch ca Hin l lng trõu, nn t, bỳt l ngún Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp + Ni dung on lờn iu gỡ? Nm hc 2017 - 2018 tay, mnh gch v, ốn l v trng th om úm vo Mi ln cú kỡ thi, Hin lm bi vo lỏ chui khụ nh bn xin thy chm h - on núi lờn c tớnh ham hc v chu khú ca Nguyn Hin - HS c on + Vỡ chỳ Hin c gi l ễng - Vỡ cu trng Nguyờn nm 13 tui, trng th diu? lỳc y cu thớch chi diu + Yờu cu HS tho lun tr li cõu - HS tho lun cp ụi *Cõu tr tui ti cao núi lờn Nguyn Hin trng nguyờn nm 13 tui ễng cũn nh m ó cú ti *Cõu cú thỡ nờn núi lờn Nguyn Hin cũn nh m ó cú hng, ụng quyt tõm hc gp nhiu khú khn *Cõu cụng thnh danh toi núi lờn Nguyn Hin trng nguyờn, vinh quang ó t c - GV: C ba cõu tc ng, thnh ng trờn u cú nột ngha ỳng vi ni dung truyn Nguyn Hin l ngi tui tr, ti cao, l ngi cụng thnh danh toi Nhng iu m cõu chuyn mun khuyờn chỳng ta l cú thỡ nờn Cõu tc ng cú thỡ nờn núi ỳng ý ngha ca cõu chuyn nht + Cõu chuyn khuyờn ta iu gỡ? - Cõu chuyn khuyờn ta phi cú ý chớ, quyt tõm thỡ s lm c iu mỡnh mong mun * KL: Luyn c din cm: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit c din cm mt on th vi ging vui ti * Cỏch tin hnh: H cỏ nhõn - C lp -HS c v nờu ging c ca bi - em c tip ni on ca bi, -Gi em c tip ni on ca c lp theo dừi, nờu ging c ca bi bi, c lp theo dừi, nờu ging c ca bi - Hng dn c lp luyn c din cm on tiờu biu bi: on - Theo dừi, nờu cỏch c hay + c mu on - Luyn c theo nhúm +Yờu cu HS luyn c theo nhúm - Vi nhúm thi c din cm trc lp + Gi vi em nhúm thi c din cm - Bỡnh chn nhúm c hay trc lp, c lp theo dừi, bỡnh chn Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nhúm c hay Lu ý: Quan sỏt v theo dừi tc c ca i tng M1 í ngha: Cõu chuyn ca ngi Nguyn - Nhn xột, khen/ng viờn Hin thụng minh, cú ý vt khú nờn Hot ng tip ni: (3p) ó trng nguyờn mi 13 tui + Truyn c giỳp em hiu iu gỡ? - Liờn h giỏo dc: (lin h n mt s HS cũn li hc, ham chi ) -Dn HS hc bi v chun b bi mi Cú thỡ nờn - Nhn xột tit hc iu chnh: Toỏn Tit 51: NHN VI 10, 100, 1000, CHIA CHO 10, 100, 1000, I MC TIấU: - Kin thc: Bit cỏch thc hin phộp nhõn mt s t nhiờn vi 10, 100, 1000, v chia s trũn chc, trũn trm, trũn nghỡn cho 10, 100, 1000, - K nng: HS thc hin tt vic nhõn nhm vi 10, 100, 1000, - Thỏi : Tớch cc, t giỏc hc bi * Bi 1: a) ct 1, 2; b) ct 1, 2, bi (3 dũng u) II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh-luyn tp, trũ chi Phng tin: -GV: - Phiu hc - HS: SGK, III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng ng:(3p) -Trũ chi: Ai nhanh ỳng? - HS cựng hỏt v ng GV a phộp tớnh, hs gi tay ginh quyn tr li: 25 x = 15 x = x 25 = x 15 = 30 x = 10 x = x 30 = x 30 = GV nhn xột tuyờn dng - GV chuyn ý vo bi mi Hỡnh thnh kin thc mi:(15p) * Mc tiờu: Bit cỏch thc hin phộp - HS c phộp tớnh nhõn mt s t nhiờn vi 10, 100, 1000, - HS nờu: 35 x 10 = 10 x 35 v chia s trũn chc, trũn trm, trũn Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nghỡn cho 10, 100, 1000, * Cỏch tin hnh: Cỏ nhõn, c lp * Nhõn mt s vi 10 - GV vit lờn bng phộp tớnh 35 x 10 - Da vo tớnh cht giao hoỏn ca phộp nhõn, bn no cho bit 35 x 10 bng gỡ? - 10 cũn gi l my chc? - Vy 10 x 35 = chc x 35 - chc nhõn vi 35 bng bao nhiờu? - 35 chc l bao nhiờu? - Vy 10 x 35 = 35 x 10 = 350 - Em cú nhn xột gỡ v tha s 35 v kt qu ca phộp nhõn 35 x 10? - L chc - Bng 35 chc - L 350 - Kt qu ca phộp tớnh nhõn 35 x 10 chớnh l tha s th nht 35 thờm mt ch s vo bờn phi - Khi nhõn mt s vi 10 ta ch vic vit thờm mt ch s vo bờn phi s ú - HS nhm v nờu: 12 x 10 = 120 - Vy nhõn mt s vi 10 chỳng ta 457 x 10 = 4570 cú th vit kt qu phộp tớnh nh th no? - HS suy ngh - Hóy thc hin: 12 x 10 457 x 10 - L tha s cũn li * Chia s trũn chc cho 10 - GV vit lờn bng phộp tớnh 350: 10 v yờu cu HS suy ngh thc hin - HS nờu 350: 10 = 35 phộp tớnh - GV: Ta cú 35 x 10 = 350, Vy ly - Thng chớnh l s b chia xúa i mt tớch chia cho mt tha s thỡ kt qu s ch s bờn phi l gỡ? - Ta ch vic b i mt ch s bờn - Vy 350 chia cho 10 bng bao phi s ú nhiờu? - Cú nhn xột gỡ v s b chia v - HS nhm v nờu: thng phộp chia 350: 10 = 35? 70: 10 = - Vy chia s trũn chc cho 10 ta cú 170: 10 = 217 th vit kt qu ca phộp chia nh th no? - Hóy thc hin: 70: 10 170: 10 * Hng dn nhõn mt s t nhiờn vi 100, 1000, chia s trũn trm, trũn chc, trũn nghỡn, cho 100, 1000, : - GV hng dn HS tng t nh nhõn mt s t nhiờn vi 10, chia mt - Ta ch vic vit thờm mt, hai, ba, s trũn trm, trũn nghỡn, cho 100, ch s vo bờn phi s ú 1000, * Kt lun: - Ta ch vic b bt i mt, hai, ba, + Khi nhõn mt s t nhiờn vi 10, 100, ch s bờn phi s ú Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 1000, ta cú th vit kt qu ca phộp nhõn nh th no? + Khi chia s trũn chc, trũn trm, trũn nghỡn, cho 10, 100, 1000, ta cú th vit kt qu ca phộp chia nh th no? Hot ng thc hnh:(15p) * Mc tiờu: HS thc hin tt vic nhõn nhm vi 10, 100, 1000, * Cỏch tin hnh: Cỏ nhõn, cp ụi, trũ chi - Hs chi trũ chi Chuyn in Bi 1: Tớnh nhm: /a: - Gi HS c yờu cu bi a 18 x 10 = 180 ; - GV yờu cu HS t vit kt qu ca cỏc 18 x 100 = 1800 ; phộp tớnh bi, sau ú ni tip 18 x 1000 = 18000 ; c kt qu trc lp 82 x 100 = 8200 ; 75 x 1000 = 75000 19 x 10 = 190 b 9000: 10 = 900; 9000: 100 = 90; 9000: 1000 = 9; 6800: 100 = 68; 420: 10 = 42 2000: 1000 = - Gi HS nhn xột, b sung, sa bi (nu cn) - GV cht ỏp ỏn * Lu ý i tng M1+M2 - HS c yờu cu bi Bi 2: - Gi HS c yờu cu bi - HS nờu: 300 kg = t - GV vit lờn bng 300 kg = t v - HS lm bi theo cp, cp lm bng yờu cu HS thc hin phộp i ln /a: - GV cha bi v yờu cu HS gii thớch 70 kg = yn cỏch i ca mỡnh, nhn xột bi lm ca 800 kg = t HS 300 t = 30 tn * KL: - Hs nhc li Hot ng tip ni:(5p) - GV gi HS nhc li cỏch thc hin phộp nhõn mt s t nhiờn vi 10, 100, 1000, v chia s trũn chc, trũn trm, trũn nghỡn cho 10, 100, 1000, - GV tng kt gi hc, dn HS v nh lm bi v chun b bi sau - Nhn xột tit hc Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 * Bi PTNL:( M3+M4) i ch cỏc tha s tớnh tớch theo cỏch thun tin nht a x 745 x ; x 356 x 125 b 1250 x 623 x 8; x 789 x 200 in du thớch hp vo ch chm: 420000 : 10 4200 x 10 3210 x 1000 32100 x 100 iu chnh: _ Khoa hc BA TH CA NC I MC TIấU: -Kin thc: Nờu c nc tn ti ba th: lng, khớ, rn - K nng: Lm thớ nghim v s chuyn th ca nc t th lng sang th khớ v ngc li -Thỏi : Yờu thớch mụn hc *BVMT: Nớc vô thiết yếu sống ngời, nhng nguồn tài nguyên bị huỷ hoại bàn tay ngời, cần thực biện pháp hiệu để bảo vệ nguồn nớc II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh thớ nghim Phng tin: - GV: - Hỡnh minh ho trang 45 / SGK (phúng to nu cú iu kin) - S s chuyn th ca nc vit hoc dỏn sn trờn bng lp - HS: - Chun b theo nhúm: Cc thu tinh, nn, nc ỏ, gi lau, nc núng, a III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ng:(5p) + Nc cú nhng tớnh cht gỡ? HOT NG HC - Nc khụng mu, khụng mựi, khụng v, khụng cú hỡnh dng nht nh Hỡnh thnh kin thc mi: (25p) * Mc tiờu: : Nờu c nc tn ti ba th: lng, khớ, rn * Cỏch thc hin: a Tỡnh xut phỏt v nờu : + Theo em, t nhiờn, nc tn ti nhng dng no? - GV yờu cu HS nờu mt s vớ d v cỏc th ca nc + Em bit gỡ v s tn ti ca nc cỏc Giỏo viờn: - dng lng, dng khúi, dng ụng cc -HS nờu -HS trỡnh by Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 th m em va nờu ? b Biu tng ban u ca HS: - Gv yờu cu hc sinh ghi li nhng hiu bit ban u ca mỡnh vo v ghi chộp khoa hc v s tn ti ca nc cỏc th va nờu , sau ú tho lun nhúm thng nht ý kin trỡnh bi vo bng nhúm c xut cõu hi v phng ỏn tỡm tũi - T vic suy oỏn ca hc sinh cỏc cỏ nhõn (cỏc nhúm) xut, GV hp thnh cỏc nhúm biu tng ban u ri hng dn HS so sỏnh s ging v khỏc ca cỏc ý kin ban u, sau ú giỳp cỏc em xut cỏc cõu hi liờn quan n ni dung kin thc tỡm hiu s tn ti ca nc ba th lng, rn v khớ - GV tng hp cỏc cõu hi ca cỏc nhúm (chnh sa v nhúm cỏc cõu hi phự hp vi ni dung tỡm hiu v s tn ti ca nc ba th : lng, khớ, rn).VD: + Khi no thỡ nc th lng chuyn thnh th rn v ngc li ? + Khi no thỡ nc th lng chuyn thnh th khớ v ngc li ? + Nc ba th lng, khớ v rn cú nhng im no ging v khỏc nhau? - GV t chc cho hc sinh tho lun, xut phng ỏn tỡm tũi tr li cõu hi trờn d Thc hin phng ỏn tỡm tũi : - Gv yờu cu hc sinh vit d oỏn vo v ghi chộp khoa hc trc lm thớ nghim nghiờn cu vi cỏc mc : cõu hi, d oỏn, cỏch tin hnh, kt lun rỳt - GV nờn gi ý cỏc em lm cỏc thớ Giỏo viờn: *VD : cỏc ý kin khỏc ca hc sinh v s tn ti ca nc t nhiờn ba th nh : + Nc tn ti dng ụng cc rt cng v lnh + Nc cú th chuyn t dng rn sang dng lng v ngc li + Nc cú th t dng lng chuyn thnh dng hi + Nc dng lng v rn thng sut, khụng mu, khụng mựi, khụng v; + c ba dng thỡ tớnh cht ca nc ging + Nc tn ti dng lnh v dng núng, hoc nc dng hi *VD v cỏc cõu hi liờn quan n s tn ti ca nc th: + Nc cú dng khúi v chi khụng ? + Khi no nc cú dng khúi ? + Vỡ nc ụng thnh cc ? + Nc cú tn ti dng bong bong khụng? + Vỡ nc lnh li bc hi ? + Khi no nc ụng thnh cc? + Ti nc sụi li bc khúi? + Khi no nc dng lng? + Vỡ nc li cú hỡnh dng khỏc nhau? + Ti nc ụng thnh ỏ gp núng thỡ tan chy? + Nc ba dng lng, ụng cc v hi cú nhng im no ging v khỏc ? - Hc sinh tho lu nhúm cú th xut nhiu cỏch khỏc Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nghim nh sau : * tr li cõu hi : no thỡ nc th rn chuyn thnh th lng v ngc li ? GV cú th s dng thớ nghim : + B mt cc ỏ nh ngoi khụng khớ, mt thi gian sau cc ỏ tan chi thnh nc (nờn lm thớ nghim ny u tiờn cú kt qu mong i) (quỏ trỡnh nc chuyn t th rn sang th lng) Nờn yờu cu hc sinh s dng nhit k o c nhit ỏ tan chy thnh nc + Quỏ trỡnh nc chuyn thnh th lng thnh th rn : GV s dng cỏch to ỏ t nc bng cỏch to hn hp 1/3 mui + 2/3 nc ỏ (ỏ p nh) Sau ú 20 ml nc sch vo ng nghim, cho ng nghim y vo hn hp ỏ v mui, lu ý phi yờn mt thi gian nc th lng chuyn thnh th rn Lu ý : quỏ trỡnh to ỏ, GV nhc nh HS khụng hn hp mui v ỏ ri vo ng nghim Yờu cu hc sinh s dng nhit k o nhit ca nc ng nghim theo dừi c nhit nc th lng chuyn thnh th rn * tr li cõu hi : no thỡ nc th lng chuyn thnh th khớ v ngc li? GV cú th s dng cỏc thớ nghim : lm thớ nghim nh hỡnh trang 44/ SGK : nc sụi vo cc, y a lờn HS quan sỏt s thy c nc bay hi lờn chớnh l quỏ trỡnh nc chyn t th lng sang th khớ (quỏ trỡnh nc t th khớ sang th lng) HS cng cú th dựng khn t lau bn hoc bng, sau mt thi gian ngn mt bn v bng s khụ) - Trong quỏ trỡnh hc sinh lm cỏc thớ nghim trờn, GV yờu cu hc sinh lu ý n tớnh cht ca th ca nc tr li cho cõu hi cũn li e Kt lun kin thc: - GV t chc cho cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu sau tin hnh thớ nghim (Qua cỏc thớ nhim, hc sinh cú th rỳt c kt lun : Khi nc 0c hoc di 00c vi mt thi gian nht nh ta s cú Giỏo viờn: -HS tin hnh thớ nghim theo nhúm tỡm cõu cho cỏc cõu hi v in thụng tin vo cỏc mc cũn li v ghi chộp khoa hc - HS trỡnh by Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nc th rn Nc ỏ bt u tan chy thnh nc th lng nhit trờn 00c nhit lờn cao, nc bay hi chuyn thnh th khớ Khi hi nc gp khụng khớ lnh hn s ngng t li thnh nc Nc ba th iu sut, - HS nờu khụng mu, khụng mựi, khụng v Nc th lng v th khớ khụng cú hỡnh dng - Trong thc t cuc song hng ngy nht nh Nc th rn cú hỡnh dng ngi bit ng dng vo cuc nht nh.) sng nh chy mỏy hi nc, chng - GV hng dn hc sinh so sỏnh li vi ct ru, lm ỏ cỏc suy ngh ban u ca mỡnh bc hai khc sõu kin thc - GV yờu cu hc sinh mt s VD khỏc chng t c s chuyn th ca nc - GV yờu cu HS da vo s chuyn th ca nc nờu mt s ng dng cuc sng hng ngy * Cng c kin thc, nhn xột tit hc Hot ng tip ni: (3p) - GV nhn xột tit hc Dn hc sinh v nh chun b bi sau iu chnh: _ _ Th ba ngy thỏng 11 nm 2017 Chớnh t (Nh - vit ) NU CHNG MèNH Cể PHẫP L I MC TIấU: -Kin thc: Nh-vit ỳng bi CT; trỡnh by ỳng cỏc kh th ch -K nng: Lm ỳng BT3 (vit li ch sai CT cỏc cõu ó cho); lm c BT (2)a -Thỏi : Cú ý thc gi v sch, vit ch p * HS nng khiu lm ỳng yờu cu BT3 SGK (vit li cỏc cõu) II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: - Bi 2a v bi vit vo bng ph - HS: V vit, bỳt, III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh 10 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 I MC TIấU: -Kin thc: Nm c hai cỏch m bi trc tip v giỏn tip bi k chuyn (ND Ghi nh) - K nng: Nhn bit c m bi theo cỏch ó hc (BT1, BT2, mc III -Thỏi : Tớch cc, t giỏc hc bi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh Phng tin: - GV: Bng ph vit sn m bi trc tip v giỏn tip truyn Rựa v th - HS: SGK, chun b cõu chuyn III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng:(5p) - Gi HS lờn bng thc hnh trao i vi ngi thõn v mt ngi cú ngh lc, ý lờn cuc sng - Nhn xột, khen/ ng viờn Nhn din c im loi vn:(10p) * Mc tiờu: Nm c hai cỏch m bi trc tip v giỏn tip bi k chuyn * Cỏch tin hnh: a Nhn xột: - Cho HS quan sỏt tranh - Em bit gỡ qua bc tranh ny? Bi 1: c truyn sau: - Gi HS tip ni c truyn C lp c thm theo v thc hin yờu cu Tỡm on m bi truyn trờn Bi 2: - Nờu phn m bi ca cõu chuyn? - HS lờn bng trỡnh by - Nhn xột bn trao i - HS quan sỏt tranh - õy l chuyn rựa v th Cõu chuyn k v cuc thi chy gia rựa v th Kt qu rựa ó v ớch trc th s chng kin ca nhiu muụng thỳ - HS tip ni c truyn - HS c thm theo dựng bỳt chỡ ỏnh du on m bi ca truyn v SGK - M bi: Tri thu mỏt m Trờn b sụng Mt rựa ang c sc chy - Nhn xột, cht li li gii ỳng Bi 3: - c thm on m bi - Gi HS c yờu cu v ni dung HS - HS c thnh ting v yờu cu ni trao i nhúm dung -Hóy so sỏnh hai cỏch m bi? - Hs tho lun nhúm + Cỏch m bi th nht: K vo s vic u tiờn ca cõu chuyn + Cũn cỏch m bi th hai l: Khụng k Giỏo viờn: 40 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 vo s vic bt u cõu chuyn m núi chuyn khỏc dn vo chuyn mỡnh nh k * *ú l hai cỏch m bi bi KC + Th no l m bi trc tip, m bi + M bi trc tip: k vo s vic giỏn tip? m u cõu chuyn + M bi giỏn tip: núi chuyn khỏc dn vo cõu chuyn nh k b Ghi nh: - YC HS c thnh ting, c lp c - HS c thnh ting, c lp c theo theo thuc ti lp thuc ti lp Thc hnh:(15p) * Mc tiờu: Nhn bit c m bi theo cỏch ó hc * Cỏch tin hnh: Bi 1: c cỏc m bi sau v - HS c yờu cu bi - Gi HS c yờu cu bi - HS ni tip c tng cỏch m - HS c lp trao i v tr li cõu hi bi HS ngi cựng bn trao i, tr li cõu hi + ú l nhng cỏch m bi no? Vỡ - Cỏch a: L m bi trc tip vỡ ó k em bit? vo s vic m u cõu chuyn - Nhn xột chung, kt lun v li gii rựa ang chy bờn b sụng ỳng - Cỏch b/ c/ d/ l m bi giỏn tip vỡ khụng k s vic u tiờn ca cõu chuyn m nờu ý ngha hay nhng truyn khỏc vo chuyn - GV nhn xột - em c li cỏch m bi trờn Bi 2: - Gi HS c yờu cu v ND bi - Thc hin theo yờu cu ca GV - YC HS tho lun nhúm ụi lm bi sau - HS tho lun nhúm ụi lm bi sau ú ú bỏo cỏo, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b bỏo cỏo, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung sung + Cõu chuyn Hai bn tay m bi theo - Truyn Hai bn tay m bi theo kiu cỏch no? m bi trc tip - k s vic u - Nhn xột chung, kt lun cõu tr li cõu chuyn Bỏc H hi Si Gũn cú ỳng mt ngi bn tờn l Lờ Bi 3: K li phn m u cõu chuyn -1 hs c yờu cu trờn theo cỏch m bi giỏn tip - hs thc hin lm bi cỏ nhõn VD: Bỏc H l lónh t ca nhõn dõn Vit Nam v l danh nhõn ca th gii S nghip ca Bỏc tht v i Nhng s nghip vớ i y li bt u t mt suy ngh rt gin d, mt quyt nh rt tỏo bo t thi niờn ca Bỏc Cõu - GV gi hs c tng bi lm ca mỡnh chuy th ny: Giỏo viờn: 41 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - HS trỡnh by bi trc lp Hot ng tip ni:(5p) - Cú nhng cỏch m bi no bi - Cú hai cỏch m bi k chuyn? Dn HS v nh vit li cỏch m bi giỏn tip cho truyn Hai bn tay - Nhn xột tit hc iu chnh: _ Toỏn MẫT VUễNG I MC TIấU: - Kin thc: Bit vuụng l n v o din tớch; c, vit c vuụng, " m2" -K nng: Bit c 1m2 = 100d m2 Bc u bit chuyn i t m2 sang d m2 , c m2 - Thỏi : Hs yờu thớch mụn hc v ng dng tớnh toỏn tt *BT cn lm: Bi 1, bi (ct 1), bi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: GV v sn trờn bng hỡnh vuụng cú din tớch 1m c chia thnh 100 ụ vuụng nh, mi ụ vuụng cú din tớch l 1dm2 - HS: Sgk, III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) Trũ chi: Ai nhanh ỳng - i cựng tham gia chi, lp c v in du < , > , =? 210 cm2 = dm2 cm2 1954 cm2 > dm2 cm2 210 cm2 < cm2 dm2 cm2 = cm2 2001 cm2 < dm2 cm2 603 cm2 < cm2 - GV nhn xột, chuyn vo bi mi Hỡnh thnh kin thc mi:(15p) * Mc tiờu: Bit vuụng l n v o din tớch; c, vit c vuụng, " m2" * Cỏch tin hnh:: a Gii thiu vuụng Giỏo viờn: 42 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - GV treo lờn bng hỡnh vuụng cú din tớch l 1m2 v c chia thnh 100 hỡnh vuụng nh, mi hỡnh cú din tớch l dm2 - GV nờu cỏc cõu hi yờu cu HS nhn xột v hỡnh vuụng trờn bng + Hỡnh vuụng ln cú cnh di bao nhiờu? + Hỡnh vuụng nh cú di bao nhiờu? + Cnh ca hỡnh vuụng ln gp my ln cnh ca hỡnh vuụng nh? + Mi hỡnh vuụng nh cú din tớch l bao nhiờu? + Hỡnh vuụng ln bng bao nhiờu hỡnh vuụng nh ghộp li? + Vy din tớch hỡnh vuụng ln bng bao nhiờu? - GV nờu: Vy hỡnh vuụng cnh di m cú din tớch bng tng din tớch ca 100 hỡnh vuụng nh cú cnh di dm - Ngoi n v o din tớch l cm v dm2 ngi ta cũn dựng n v o din tớch l vuụng Một vuụng chớnh l din tớch ca hỡnh vuụng cú cnh di m (GV ch hỡnh) - Một vuụng vit tt l m2 - 1m2 bng bao nhiờu - xi- vuụng? - GV vit lờn bng: 1m2 = 100dm2 - 1dm2 bng bao nhiờu xng- ti- vuụng? - Vy m2 bng bao nhiờu xng- timột vuụng? - GV vit lờn bng: 1m = 10 000cm2 Hot ng thc hnh:(15p) * Mc tiờu: Bit c 1m2 = 100d m2 Bc u bit chuyn i t m2 sang d m2 , c m2 * Cỏch tin hnh: Bi 1: Vit theo mu: (cỏ nhõn) - Gi HS c v xỏc nh yờu cu bi - GV hng dn bi mu - HS lm bi vo VBT, sau ú hai HS Giỏo viờn: 43 - HS quan sỏt hỡnh - Hỡnh vuụng ln cú cnh di 1m (10 dm) - Hỡnh vuụng nh cú di l 1dm - Gp 10 ln - Mi hỡnh vuụng nh cú din tớch l 1dm2 - Bng 100 hỡnh - Bng 100dm2 - HS da vo hỡnh trờn bng v tr li: 1m2 = 100dm2 - 1dm2 =100cm2 - 1m2 =10 000cm2 - HS nờu: 1m2 =100dm2 ; 1m2 = 10 000cm2 - Thc hin vo v /a: 990 m2: Chớn trm chớn mi chớn vuụng 2005 m2: Hai nghỡn khụng trm linh Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 ngi cnh i chộo v kim tra nm m2 bi ln 1980 m2: Mt nghỡn chớn trm tỏm mi - GV gi HS c v vit cỏc s o, HS m2 khỏc nhn xột, b sung 8600 dm2 ; Tỏm nghỡn sỏu trm dm2 - GV cht kt qu 28911 cm2;Hai mi tỏm nghỡn chớn * Lu ý hs M1+M1 trm mi mt cm2 Bi 2: Vit s thớch hp vo ch chm - Thc hin theo yờu cu ca GV - Gi HS c v xỏc nh yờu cu bi /a: 1m2 = 100dm2 - GV yờu cu HS t lm bi, HS lm 100dm2 = 1m2 bng ln 1m2 = 1000 cm2 - Gi HS khỏc nhn xột, b sung 10 000 c m2 = 10 1m2 - GV cht kt qu Bi - GV gi HS c bi - Thc hin theo yờu cu ca GV - Yờu cu HS tho lun nhúm xỏc nh - HS tho lun nhúm, thc hin vo cỏc bc gii phiu hc - GV giỳp cỏc nhúm yu: + B1: Tớnh din tớch viờn gch + B2: Ly din tớch viờn gch nhõn Gii: vi s viờn gch Din tớch ca mt viờn gch l: - Gi HS lờn bng 30 x 30 = 900 (cm2) - Gi HS nhn xột, b sung Din tớch ca cn phũng l: - GV cht kt qu 900 x 200 = 180 000(cm2 ) * HS M3+M4 thc hin thnh tho 180 000cm2 = 18m2 * KL: ỏp s: 18m2 Hot ng tip ni: (5p) - GV tng kt gi hc, dn dũ HS v nh lm bi hng dn luyn thờm v chun b bi sau - Nhn xột tit hc * Bi PTNL hs: in du thớch hp vo ch chm: (M1+M2) 7845dm2 .78dm245dm2 17456dm2 1m27dm256cm2 9m2500dm2 95m2 2.(M3+M4) Mt khu t hỡnh ch nht cú chu vi l 48 m, chiu di hn chiu rng 14m tớnh din tớch khu t ú? iu chnh: - Giỏo viờn: 44 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Khoa hc MY C HèNH THNH NH TH NO? MA T U RA? I MC TIấU: - Kin thc: Bit mõy, ma l s chuyn th ca nc t nhiờn - K nng: Mt s c im ca s hỡnh thnh ca nc - Thỏi : Tớch cc, t giỏc hc bi * BVMT: -Mt s t im chớnh ca mụi trng v ti nguyờn thiờn nhiờn II CHUN B: 1.Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh thớ nghim, úng vai Phng tin: - GV: Cỏc hỡnh minh ho trang 46, 47 / SGK (phúng to nu cú iu kin) - HS: Chun b giy A4, bỳt mu III.T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ng: (5p) + Nc tn ti nhng th no? + mi dng tn ti nc cú tớnh cht gỡ ? Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: (27p) H :Tỡm hiu s chuyn th ca nc t nhiờn a a tỡnh xut phỏt v nờu - GV cho HS cựng nghe bi hỏt hoc hỏt bi Ma búng mõy - Theo cỏc em, mõy c hỡnh thnh nh th no? Ma t õu ra? b Lm bc l biu tng ban u ca HS - GV cho HS ghi li nhng suy ngh ca mỡnh: mõy c hỡnh thnh nh th no? Ma t õu ra? Vo v Ghi chộp khoa hc, sau ú tho lun nhúm v ghi li trờn bng nhúm( cú th ghi li bng hỡnh v, s ) Giỏo viờn: 45 Hot ng ca hc sinh - HS tr li lp nhn xột, b sung -Theo dừi, lng nghe -Nghe v tho lun nhúm ụi - HS ghi li nhng suy ngh ca mỡnh: mõy c hỡnh thnh nh th no? Ma t õu ra? Vo v Ghi chộp khoa hc, sau ú tho lun nhúm v ghi li trờn bng nhúm( cú th ghi li bng hỡnh v, s ) * Vớ d: + Mõy khúi bay lờn to nờn + Mõy hi nc bay lờn to nờn + Mõy khúi v hi nc to thnh + Khúi ớt to nờn mõy trng, khúi nhiu to nờn mõy en + Hi nc ớt to nờn mõy trng, hi nc nhiu to nờn mõy en Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 c xut cõu hi( d oỏn/ gi thuyt) v phng ỏn tỡm tũi - Yờu cu HS tỡm nhng im ging v khỏc biu tng ban u v s hỡnh thnh mõy, ma ca cỏc nhúm - GV t chc cho HS xut cỏc cõu hi tỡm hiu: mõy c hỡnh thnh nh th no? Ma t õu ra? - GV chn nhng cõu hi sỏt vi ni dung bi hc ghi lờn bng * GV tng hp cỏc cõu hi HS t phự hp vi ni dung bi: + Mõy c hỡnh thnh nh th no? + Ma õu m cú? *Phn Mõy c hỡnh thnh nh th no? - GV cho HS tho lun nhúm xut cỏch lm tỡm hiu: Mõy c hỡnh thnh nh th no? - GV gi ý v tranh nh ang treo lp - Cú th chn phng ỏn quan sỏt tranh nh *Phn 2: Ma t õu ra? - GV cho HS tho lun, xut cỏch lm tỡm hiu: Khi no cú ma? - GV gi tranh treo lp d Thc hin phng ỏn tỡm tũi kt lun kin thc *Phn Mõy c hỡnh thnh nh th no? - GV t chc cho cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu, rỳt kt lun v ghi li vo v khoa hc sau ú HS lờn ch kt lun bng s núi v s hỡnh thnh ca mõy Giỏo viờn: 46 + Mõy to nờn ma + Ma hi nc mõy to nờn + Khi cú mõy en thỡ s cú ma + Khi mõy nhiu thỡ s to thnh ma - HS lm vic nhúm tỡm nhng im ging v khỏc biu tng ban u v s hỡnh thnh mõy, ma - HS xut cỏc cõu hi tỡm hiu: mõy c hỡnh thnh nh th no? Ma t õu ra? H thng cõu hi: + Mõy cú phi khúi to thnh khụng? + Mõy cú phi hi nc to thnh khụng? + Vỡ li cú mõy en, mõy trng? + Ma õu m cú? + Khi no thỡ cú ma? - HS lm vic theo h thng cõu hi sau ó cựng GV thng nht + Mõy c hỡnh thnh nh th no? + Ma õu m cú? * HS tho lun nhúm xut cỏch lm tỡm hiu: Mõy c hỡnh thnh nh th no? - HS quan sỏt tranh nh treo lp - HS tho lun, xut cỏch lm tỡm hiu: Khi no cú ma? HS tin hnh quan sỏt, kt hp vi nhng kinh nghim sng ó cú, v li s hỡnh thnh mõy vo v Ghi chộp khoa hc Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 v thng nht ghi vo phiu nhúm Mõy GV gii thớch: Vỡ cú mõy en, mõy trng Mõy Nc Nc - Cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu, rỳt kt lun (Cú th bng li hoc s .) Kt lun bng li: Nc ao, h, sụng, bin bay hi lờn cao, gp khụng khớ lnh, ngng t li thnh nhng ht nc nh, nhiu ht nc nh ú to nờn nhng ỏm mõy * Kt lun bng s Mõy Nc ao h, sụng bin *Phn 2: Ma t õu ra? GV yờu cu HS quan sỏt tranh v khoa hc bu tri cú mõy en v ma, tho lun a kt lun v S hỡnh thnh cỏc ht ma Giỏo viờn: Hi nc Ht nc nh li ti -i din trỡnh by- lp nhn xột, b sung * HS quan sỏt tranh v khoa hc bu tri cú mõy en v ma, c thờm ti liu, tho lun a kt lun: S hỡnh thnh cỏc ht ma Hi nc khụng trung nu ch gp lung khớ lnh thụi khụng bin thnh mõy m phi nh vo cỏc ht bi nh khớ quyn mi cú th to 47 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - YC HS v li s hỡnh thnh mõy v ma vo v Ghi chộp khoa hc - YC HS so sỏnh vi nhng cm nhn kin thc ban u v s hỡnh thnh mõy, ma v i chiu SGK khc sõu thờm kin thc H : Trũ chi úng vai Tụi l git nc thnh cỏc ht mõy nh li ti Hi nc khụng khớ Sau gp lnh bin thnh cỏc ht mõy nh Dn dn kt li thnh cỏc ht nc ln hn Sau nhit thp i bin thnh nhng tinh th bng Gp hi nc bin thnh bụng tuyt Nhng bụng tuyt nh bin thnh nhng bụng tuyt ln Khi ri xung, xuyờn qua vựng khụng khớ m li tan thnh git nc Bin thnh ma ri xung mt t - Thc hin theo yờu cu ca GV -Yờu cu HS phõn vai theo : git nc ; hi nc ; mõy trng ; mõy en ; git ma -Gi s hs lờn lm mu trc lp -YC HS t sỏng kin li thoi v ph ho -Quan sỏt giỳp hs -Lm vic theo nhúm -Phõn vai theo yờu cu - Gi hs úng vai -Nhn xột, tuyờn dng hs Hot ng tip ni: (5p) - Hi cht ni dung bi -Gi hs c li mc bn cn bit * Liờn h bo v mụi trng: Nc l vụ cựng thit yu i vi cuc sng ca ngi, nhng ngun ti nguyờn ny ang b hu hoi bi bn tay ca ngi, bi vy cn thc hin cỏc bin phỏp hiu qu bo v ngun nc dự l nc ma.Cho HS nờu theo ý hiu cỏc bin phỏp bo v ngun nc -Dn dũ : V nh hc bi, xem bi chun.b -Nhn xột tit hc, biu dng -úng vai theo nhúm -Vi nhúm trỡnh by- lp nhn xột, b sung -Theo dừi bỡnh chn, biu dng nhúm din tt -Theo dừi, tr li -Vi hs c +Nc ma khụng phi l vụ tn, khụng phi thớch ma lỳc no l c, +Trỏi t núng lờn lng nc ma s cn kit iu chnh: _ Giỏo viờn: 48 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 K thut KHU VIN NG GP MẫP VI BNG MI KHU T (tit 2) I MC TIấU: - Kin thc: Bit cỏch khõu ng vin ng gp mộp vi bng mi khõu t tha - K nng: Khõu vin c ng gp mộp vi bng mi khõu t tha Cỏc mi khõu tng i u ng khõu cú th b dỳm -Thỏi : Tớch cc, t giỏc tham gia cỏc hot ng * HS nng khiu: Khõu vin c ng gp mộp vi bng mi khõu t tha Cỏc mi khõu tng i u ng khõu ớt b dỳm II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, thc hnh nhúm Phng tin: -GV: Mu ng gp mộp vi c khõu vin bng cỏc mi khõu t cú kớch thc ln v mt s sn phm cú ng khõu vin ng gp mộp vi bng khõu t hoc may bng mỏy (qun, ỏo, v gi, tỳi xỏch tay bng vi ) -HS: Vt liu v dng c cn thit: + Mt mnh vi trng hoc mu, kớch 20 x30cm + Len (hoc si), khỏc vi mu vi + Kim khõu len, kộo ct vi, thc, bỳt chỡ III.T CHC CC HOT NG DY HC: Tit Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) - Gi HS: Nờu qui trỡnh thc hin khõu vin ng gp mộp vi? - Nhn xột, khen/ ng viờn Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: (27p) H3: HS thc hnh khõu vin ng gp mộp vi - GV gi HS nhc li phn ghi nh v thc hin cỏc thao tỏc gp mộp vi - GV nhn xột, cng c li cỏch khõu vin ng gp mộp vi bng mi khõu t + Bc 1: Gp mộp vi + Bc 2: Khõu vin ng gp mộp vi bng mi khõu t - GV nhc li v hng dn thờm mt s im lu ý ó nờu tit - GV t chc cho HS thc hnh v nờu thi gian hon thnh sn phm Giỏo viờn: 49 - Thc hin theo YC ca GV - HS nhc li phn ghi nh v thc hin cỏc thao tỏc gp mộp vi - HS theo dừi - HS thc hnh Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - GV quan sỏt un nn thao tỏc cho nhng HS cũn lỳng tỳng hoc cha thc hin ỳng H4: ỏnh giỏ kt qu hc ca HS - HS trng by sn phm - GV t chc cho HS trng by sn phm - HS t ỏnh giỏ cỏc sn phm theo thc hnh cỏc tiờu chun trờn - GV nờu tiờu chn ỏnh giỏ sn phm: + Gp c mộp vi ng gp mộp vi tng i thng, phng, ỳng k thut + Khõu vin c ng gp mộp vi bng mi khõu t + Mi khõu tng i u, thng, khụng b dỳm + Hon thnh sn phm ỳng thi gian quy nh - GV nhn xột v ỏnh giỏ kt qu hc ca HS Hot ng tip ni: (5p) - Nhn xột s chun b, tinh thn hc v kt qu thc hnh ca HS - Hng dn HS v nh c trc v chun b vt liu, dng c theo SGK hc bi Ct, khõu tỳi rỳt dõy iu chnh: Th dc Tit 21: ễN NG TC CA BI TH DC TRề CHI"NHY ễ TIP SC" I MC TIấU: - Thc hin c cỏc ng tỏc: Vn th, tay, chõn, lng bng v phi hp ca bi TD phỏt trin chung - Trũ chi"Nhy ụ tip sc".YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi ỏp, thc hnh Phng tin: -GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi, k sõn chi -HS: Qun ỏo chnh t III CC HOT NG DY HC CH YU: nh lng NI DUNG Khi ng (5p) - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu Giỏo viờn: 1-2p 50 PH/phỏp v hỡnh thc t chc XXXXXXXX Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 cu bi hc - Khi ng cỏc khp: Tay, chõn, gi, hụng - Gim chõn ti ch hỏt v v tay - Trũ chi"Lm theo hiu lnh" 1-2p 1p 1-2p Hot ng c bn: (27p) - ễn ng tỏc ca bi th dc phỏt 3-4 ln trin chung + Ln 1: GV va hụ va lm mu cho HS + Ln 2: GV va hụ va quan sỏt sa sai cho HS 4-6p + Ln 3,4: Cỏn s hụ nhp cho lp tp,GV sa sai, xen k gia cỏc ln tp, GV cú nhn xột - Trũ chi"Nhy ụ tip sc" GV nờu tờn, cỏch chi v quy nh trũ chi v cho HS chi th ln, ri chia i chi chớnh thc XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XP -> Hot ng tip ni: (5p) - Nhy th lng, cỳi ngi th lng - Trũ chi"ng ngi theo lnh" - GV cựng HS h thng bi - GV nhn xột ỏnh giỏ kt qu gi hc, v nh ụn ng tỏc th dc ó hc 1-2p 1p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX iu chnh: Th dc Tit 22: ễN TP NG TC CA BI TH DC TRề CHI"KT BN" I MC TIấU: - Thc hin c cỏc ng tỏc: Vn th, tay, chõn, lng bng v phi hp ca bi TD phỏt trin chung - Trũ chi"Kt bn" YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, thc hnh Phng tin: -GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi Giỏo viờn: 51 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -HS: Qun ỏo chnh t, gn gng III T CHC CC HOT NG DY HC: NI DUNG Hot ng ng:(5p) - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu cu bi hc - Gim chõn ti ch theo nhp, v tay - Xoay cỏc khp: Tay, chõn, gi, hụng nh lng PH/phỏp v hỡnh thc t chc 1-2p 1-2p 2p XXXXXXXX XXXXXXXX Hot ng c bn:(27p) - ễn ng tỏc ca bi th dc phỏt trin chung + Ln 1: GV va hụ va lm mu cho HS + Ln 2: GV va hụ va quan sỏt sa sai cho HS + Ln 3,4: Cỏn s hụ nhp cho lp tp,GV sa sai, xen k gia cỏc ln tp, GV cú nhn xột - Trũ chi:"Kt bn" GV nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, sau ú cho HS chi 5-6p XXXXXXXX XXXXXXXX 5-8p X X X X X X X X X X X X X X Hot ng tip ni: (5p) - Nhy th lng, cỳi ngi th lng 1-2p XXXXXXXX - i thng theo hng dc, hớt th sõu 10 ln XXXXXXXX - GV nhn xột ỏnh giỏ kt qu gi 1-2p hc.V nh tip tc ụn ng tỏc th dc ó hc iu chnh: Sinh hot lp KIM IM, NH GI KT QU HOT NG CA TUN 11 PHNG HNG HOT NG TUN 12 I- MC TIấU: - HS t kim im cỏc mt hot ng tun 11 - HS nm c k hoch hot ng tun 12 - Giỏo dc HS ý thc t qun Giỏo viờn: 52 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 II-NI DUNG: 1/Cỏc t t kim im: T trng iu phin cỏc bn t t kim cỏc cụng vic m tng bn v c t ó lm c, cha lm c tun 11 Tp trung vo nhim v ca HS Tiu hc 2/ Tng t trng nhn xột cỏc hot ng ca t mỡnh tun Cỏc t khỏc gúp ý, b sung cỏc cỏc em quan sỏt, theo dừi thy tun m cỏc bn cha nờu c 3/ Cỏc lp phú nhn xột mt hot ng m mỡnh theo dừi GV yờu cu cỏc em nờu rừ nhng u im, nhc im, nhng bn thc hin tt, nhng bn thc hin cha tt 4/ Lp trng nhn xột chung 5/ GV nhn xột: *u im: *Nhc im: .6/Xp thi ua gia cỏc t: 1- T 3-T 2- T 4- T Cụng tỏc mi: - Chun b cho s kt thỏng thi ua hc tt cho mng ngy Nh giỏo Vit Nam (Cỏc t tng hp im tt ca tng cỏ nhõn, ca c t) -Tip tc thc hin tt cỏc nn np - Duy trỡ tt hot ng ngoi gi, hot ng i, Sao nhi ng - Thc hin Gi v sch, vit ch p, cn tng tc mc rốn luyn giai on - Lm tt cụng tỏc lao ng v sinh khu vc Gi v sinh chung v v sinh lp hc - y mnh phong tro ụi bn cựng tin - n mc sch s, gn gng m bo m n lp - Tip tc bi dng HS khỏ, gii Sinh hot ngh : - Lp trng t chc cho cỏc bn chi mt s trũ chi dõn gian - Qun ca cho cỏc bn hỏt mt s bi hỏt theo cỏc ln iu dõn ca Giỏo viờn: 53 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Giỏo viờn: Nm hc 2017 - 2018 54 Trng Tiu hc ... = 13 24 x (2 x 10) 13 24 x (2 x 10) = (13 24 x 2) x 10 - Hóy tớnh giỏ tr ca 13 24 x (2 x 10) = 2 648 x 10 = 2 648 0 - 13 24 x 20 = 2 648 0 - 2 648 l tớch ca 13 24 x - Vy 13 24 x 20 bng bao nhiờu? - 2 648 0 chớnh... di lp theo dừi nhn xột bi lm ca bn - HS tớnh v so sỏnh: (2 x 3) x = x = 24 V x (3 x 4) = x 12 = 24 Vy (2 x 3) x = x (3 x 4) - HS tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc v nờu: (5 x 2) x = x (2 x 4) (4 x 5)... hin theo YC ca GV - Gi HS lờn bng, c lp lm bi vo bng /a: 1 342 13 546 - Gi HS nhn xột, b sung, sa (nu 642 cn) x 40 x 30 x - GV cht ỏp ỏn 200 53 680 - Cng c cỏch t tớnh v thc hin 40 6 380 128 40 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan