0

Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 2,837 22
  • Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2017, 21:05

Giỏo ỏn lp TUầN Ngy son 01/10/ 2017 Nm hc 2017 - 2018 Th hai ngy 02 thỏng 10 nm 2017 Tập đọc Nỗi dằn vặt an- đrây-ca I mục tiêu: - Kin thc: c rnh mch, trụi chy; bit c vi ging k chm rói, tỡnh cm, bc u bit phõn bit li nhõn vt vi li ngi k chuyn - K nng: Hiu ND: Ni dn vt cu An-rõy-ca th hin tỡnh yờu thng, ý thc trỏch nhim vi ngi thõn, lũng trung thc v s nghiờm khc vi li lm ca bn thõn (tr li c cỏc cõu hi SGK) * Thỏi : Bit cỏch giao tip, ng x, th hin s cm thụng, chia s cuc sng ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, Phng tin: - GV : Tranh minh ho SGK, bng giy vit sn on cn luyn c - HS : Sỏch v mụn hc iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn 1.Khi ng: (3p) + Cỏo ó lm gỡ d G Trng xung? Hot ng ca hc sinh - Cỏo on mi cho G xung t bỏo cho G bit: T muụn loi ó kt thõn - HS nờu ý ngha bi hc + Cõu chuyn khuyờn chỳng ta iu gỡ? GV nhn xột, tuyờn dng C lp cựng hỏt bi Luyn c:(8-10p) * Mc tiờu: c vi ging trụi chy, mch lc, phỏt õm ỳng, hiu ngha mt s t ng * Cỏch tin hnh: HS ghi u bi vo v - Gi HS khỏ c bi - HS c bi, c lp c thm + Bi chia lm my on? - Bi chia lm on: +on 1:An-rõy-ca mang v nh +on 2:Bc vo phũng ớt nm +HS c ni tip on GV kt hp sa na cỏch phỏt õm cho HS ; An- rõy- ca ; -2 HS c ni tip on ln hong ht , nc lờn nc n - Hs c t khú + HS c ni tip on ln 2+ nờu gii - HS c ni tip on ln + c ngha ; nhp cuc , dn vt phn Chỳ gii + HS luyn c theo cp - HS luyn c theo cp - GV hng dn cỏch c bi - GV c mu ton bi - HS lng nghe GV c mu * KL: Giỏo viờn: Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 3.Tỡm hiu bi: (8-10p) * Mc tiờu: Hs hiu ni dung bi v nờu c ni dung tng on, ni dung bi * Cỏch tin hnh: HS c bi, tho lun nhúm, chia s tỡm hiu ni dung bi + HS c on + Khi cõu chuyn xy An - rõy ca my tui, hon cnh gia ỡnh em lỳc ú nh th no? + Khi m bo An - rõy ca i mua thuc cho ụng thỏi ca cu nh th no? + An - rõy-ca lm gỡ trờn ng i mua thuc cho ụng Chy mt mch: chy tht nhanh, khụng ngh + on k vi em chuyn gỡ? - HS c thm on + Chuyn gỡ xy An-rõy- ca mang thuc v nh? + Thỏi ca An- rõy- ca lỳc ú nh th no? O khúc: khúc nc n + An - rõy-ca t dn vt mỡnh nh th no? + Cõu chuyn cho em thy An - rõy- ca l mt cu nh th no? + Ni dung on l gỡ? + Qua cõu chuyn trờn em thy dc iu gỡ t An - rõy - ca? GV ghi ni dung lờn bng * KL: Luyn c din cm: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit c din cm v c phõn vai bi on * Cỏch tin hnh: HS tho lun phỏt hin li ca nhõn vt, hiu c thỏi ca Giỏo viờn: HS c bi v tr li cõu hi - An - rõy ca lỳc ú tui, em sng vi m v ụng ang b m rt nng - Cu nhanh nhn i mua - An- rõy- ca gp my cu bn ang ỏ bang v r nhp cuc, Mi chi nen cu quờn li m dn Mói sau mi nh ra, cu chy mt mch n ca hng mua thuc mang v An - rõy- ca mi chi quờn li m dn - HS c bi v tr li cõu hi - An-rõy-ca hong ht thy m ang khúc nc lờn, ụng cu ó i - Cu õn hn vỡ mỡnh mi chi nờn mang thuc v chm m ụng mt Cu o khúc, dn vt k cho m nghe - Cu o khúc bit ụng qua i, cu cho rng ú l ni ca mỡnh Cu k ht cho m nghe, c ờm ngi di gc cõy tỏo ụng trng - An- rõy-ca rt yờu thng ụng, li khụng th tha th cho mỡnh vỡ chuyn mi chi m mua thuc v chem ụng mt Ni dn vt ca An - rõy - ca -Cu An-rõy-ca l ngi yờu thng ụng, cú ý thc trỏch nhim vi ngi thõn Cu rt trung thc v nghiờm khc vi bn thõn v li lm ca mỡnh - HS ghi vo v - nhc li ni dung Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 tng nhõn vt - Gi HS c ni tip c bi - HS c ni tip ton bi, c lp theo dừi cỏch c GV hng dn HS luyn c mt on - HS theo dừi tỡm cỏch c hay bi - Yờu cu HS luyn c theo cp - HS luyn c theo cp - 3,4 HS thi c din cm, c lp bỡnh chn bn c hay nht - GV nhn xột chung Lng nghe * KL: Hot ng tip ni: (3p) - Qua bi c giỳp cỏc em hiu iu gỡ? - Ghi nh - Nu t tờn khỏc cho truyn em s t tờn cõu chuyn l gỡ? - Nu gp An-rõy-ca em s núi gỡ vi bn y? iuchnh: _ Toán Tiết 26: Luyện tập I mục tiêu: - Kin thc : c c mt s thụng tin trờn biu - K nng: Giỏo dc hc sinh rốn k nng v biu hỡnh ct - Thỏi : HS yờu thớch hc mụn Toỏn * Bi cn lm: BT1,2 ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, KT tho lun nhúm Phng tin: -GV: Cỏc biu bi hc - HS: V, iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng:(3p) - Hs hỏt kt hp vi ng dn vo bi mi Thc hnh:(27p) * Mc tiờu: HS c c mt s thụng tin trờn bn * Cỏch tin hnh: Bi 1: Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -GV yờu cu HS c bi, sau ú hi: õy l biu biu din gỡ ? -GV yờu cu HS c k biu v t lm bi, sau ú cha bi trc lp -Tun ca hng bỏn c 2m vi hoa v 1m vi trng, ỳng hay sai ? Vỡ ? -Tun ca hng bỏn c 400m vi, ỳng hay sai ? Vỡ ? -Tun ca hng bỏn c nhiu vi nht, ỳng hay sai ? Vỡ ? -Biu biu din s vi hoa v vi trng ó bỏn thỏng -HS dựng bỳt chỡ lm vo SGK -Sai Vỡ tun bỏn 200m vi hoa v 100m vi trng -ỳng vỡ: 100m x = 400m -ỳng, vỡ: Tun bỏn c 300m, tun bỏn 300m, tun bỏn 400m, tun bỏn 200m So sỏnh ta cú: 400m > 300m > 200m -S vi hoa tun ca hng bỏn -Tun bỏn c 100m x = 300m nhiu hn tun l bao nhiờu ? vi hoa Tun bỏn c 100m x = 200m vi hoa, vy tun bỏn c nhiu hn tun l 300m 200m = 100m vi hoa -Vy in ỳng hay sai vo ý th t ? -in ỳng -Nờu ý kin ca em v ý th nm ? -Sai, vỡ tun bỏn c 100m vi hoa, vy tun bỏn ớt hn tun l 300m 100m = 200m vi hoa Bi GV gi hs c yờu cu - Hs c yờu cu - HS lm bi vo VBT 1,2 hoc sinh lờn lm bng lp - GV nhn xột, sa bi Hc sinh nghe Gv nhn xột a/ Thỏng cú 18 ngy ma b/ S ngy ma thỏng nhiu hn thỏng l: 15-3= 12 ( ngy ) c/ S ngy ma trung bỡnh mi thỏng l: (18 + 15 + 3) : = 12 ( ngy ) Bi - HS c yờu cu - GV yờu cu HS nờu tờn biu -Biu : S cỏ tu Thng Li bt - Biu cũn cha biu din s cỏ ca c cỏc thỏng no ? -Nờu s cỏ bt c ca thỏng v -Thỏng v thỏng thỏng - Chỳng ta s v ct biu din s cỏ ca -Thỏng tu bt c tn, thỏng thỏng v thỏng tu bt c tn -GV yờu cu HS lờn bng ch v trớ s v -HS ch trờn bng ct biu din s cỏ bt c thỏng -GV nờu li v trớ ỳng: Ct biu din s cỏ bt c thỏng nm trờn v trớ ca ch thỏng 2, cỏch ct thỏng ỳng ụ + Nờu b rng ca ct -Ct rng ỳng ụ +Nờu chiu cao ca ct -Ct cao bng vch s vỡ thỏng bt c tn cỏ Giỏo viờn: Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -GV gi HS v ct biu din s cỏ thỏng 2, sau ú yờu cu HS c lp nhn xột -GV nhn xột, khng nh li cỏch v ỳng, sau ú yờu cu HS t v ct thỏng -GV cha bi Hot ng tip ni:5p) - V nh hc bi, chun b bi sau -1 HS lờn bng v, c lp theo dừi v nhn xột -HS v trờn bng lp, c lp dựng vit chỡ v vo SGK - HS chỳ ý - HS c lp iu chnh: Th ba ngy 03 thỏng 10 nm 2017 Chính tả (Nghe vit) Ngời viết truyện thật I mục tiêu: - Kin thc: Nghe - vit ỳng ỳng v trỡnh by ỳng bi chớnh t sch s, trỡnh by ỳng li i thoi ca nhõn vt bi; khụng mc quỏ nm li bi - K nng: HS cú k nng nghe-vit chớnh t, phõn bit vit ỳng cỏc ting cú ph õm u s/x, cỏc ting cú hi, ngó - Thỏi : Yờu thớch luyn ch -Lm ỳng BT2, BT(3) b ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: Bng ph, phiu hc HS: - VBT, bng iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (3p) - HS cựng hỏt kt hp vi ng to - HS cựng hỏt kt hp vi ng hng thỳ vo bi mi to hng thỳ ho Chun b vit chớnh t:(6p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi CT,vit c cỏc t khú, d ln v cỏc hin tng chớnh t * Cỏch tin hnh: - GV c mt lt bi chớnh t - C lp c thm li chuyn Giỏo viờn: Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + Nh Ban- dc cú ti gỡ? - ễng cú ti tng tng vit truyn ngn, truyn di + Trong cuc sng, ụng l ngi nh th - ễng l ngi rt tht th, núi di l no? thn mt - Nhc HS vit tờn riờng ngi nc ngoi, - HS vit vo bng con: Phỏp, Bant khú vit theo ỳng quy nh dc, truyn di, truyn ngn HS c cỏ nhõn 2, em GV xúa bng v gi Hs lờn vit Hs nghe * KL: Vit bi chớnh t: (12p) * Mc tiờu: Hs vit tt bi chớnh t,t soỏt c li mỡnh vit sai chớnh t * Cỏch tin hnh: HS trung nghevit GV c li bi trc hoc sinh vit bi GV c bi chớnh t - HS vit bi vo v GV hng dn t th ngi v cỏch vit bi ỏnh giỏ v nhn xột bi: (5p) * Mc tiờu: Giỳp hs t ỏnh giỏ c bi vit ca mỡnh v ca bn * Cỏch tin hnh: GV thu mt s v, hs i v ỏnh giỏ v nhn xột bi vit - GV c cho Hs soỏt bi - Soỏt li bi - Thu cha - bi, nhn xột - HS di i v soỏt li *KL: Lm bi chớnh t: (7p) * Mc tiờu: Hs nm chc cỏc quy tc chớnh t, phõn bit c cỏc ting d ln v lm tt bi CT * Cỏch tin hnh: Bi 2: (Tp phỏt hin v sa li chớnh t) - HS c yờu cu bi + Vit tờn bi cn sa - C lp c thm + Sa tt c cỏc li cú bi - T c bi, phỏt hin li v sa li - Phỏt phiu riờng cho s Hs - Tng cp Hs i v sa chộo - Nhng Hs lm bi trờn phiu dỏn - Nhn xột - cha bi bi lờn bng - Nhn xột chung Bi 3: c yờu cu ca bi: - HS c y/c lp theo dừi Tỡm cỏc t lỏy - Nhng Hs lm bi trờn phiu dỏn kt qu - Cú ting cha hi - ng nh, lm chm, lng cng, khng khnh - Cú ting cha ngó - B ng, d dnh, mn mn, mu mc Giỏo viờn: Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Giỏo viờn nhn xột * KL: Hot ng tip ni:(3p) - HS ghi nh - H thng ni dung bi - Yờu cu hc sinh ghi nh li hin tng chớnh t li cỏc em thng vit sai - V nh hc bi, chun b bi sau iu chnh: Toán Tiết 27: Luyện tập chung I mục tiêu: - Kin thc: Vit, c, so sỏnh c cỏc s t nhiờn; nờu c giỏ tr ca ch s mt s - K nng: c c thụng tin trờn biu ct Xỏc inh c mt nm thuc th k no - Thỏi : Giỏo dc hc sinh yờu thớch mụn hc Tớch cc, t giỏc hc * BT cn lm: Bi 1, bi (a, b, c), bi (a, b) ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, Phng tin: -GV: Bng nhúm -HS: V, bng iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng:(3P) - HS cựng chi trũ chi Chuyn in - HS cựng chi to hng thỳ hc Thc hnh:(27-30p) * Mc tiờu: HS Vit, c, so sỏnh c cỏc s t nhiờn; nờu c giỏ tr ca ch s mt s.c c thụng tin trờn biu ct Xỏc inh c mt nm thuc th k no * Cỏch tin hnh: Bi GV yờu cu HS c - HS c yờu cu - HS lm Bi v t lm bi -1 HS lờn bng lm bi, lp lm bi vo bng Giỏo viờn: Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -GV cha bi v yờu cu HS nờu li /a: cỏch tỡm s lin trc, s lin sau ca a S t nhiờn lin sau ca s 835 917 mt s t nhiờn l s 835 918 b S TN lin trc ca s 835 917 l s 835 916 c HS c s S 82 360 945, giỏ tr ca ch s l 000 000 S 283 069 giỏ tr ca ch s l 200 000 S1 547 238 giỏ tr ca ch s l 200 Bi 3.(a,b,c) HS c yờu cu - Hs c yờu cu -GV yờu cu HS quan sỏt biu v -Biu biu din S hc sinh gii hi: Biu biu din gỡ ? toỏn lp Ba Trng tiu hc Lờ Quý ụn nm hc 2004 2005 -HS lm bi +Khi lp Ba cú bao nhiờu lp ? ú l -Cú lp ú l cỏc lp 3A, 3B, 3C cỏc lp no ? +Nờu s hc sinh gii toỏn ca tng -Lp 3A cú 18 hc sinh, lp 3B cú 27 lp ? hc sinh, lp 3C cú 21 hc sinh +Trong lp Ba, lp no cú nhiu -Lp 3B cú nhiu hc sinh gii toỏn hc sinh gii toỏn nht ? Lp no cú ớt nht, lp 3A cú ớt hc sinh gioi toỏn hc sinh gii toỏn nht ? nht +Trung bỡnh mi lp Ba cú bao nhiờu -Trung bỡnh mi lp cú s hc sinh gii hc sinh gii toỏn ? toỏn l: (18 + 27 + 21) : = 22 (hc sinh) Bi 4(a,b) -HS lm bi, sau ú i chộo v -GV yờu cu HS t lm bi vo VBT kim tra bi ca a) Th k XX b) Th k XXI c) T nm 2001 n nm 2100 -GV gi HS nờu ý kin ca mỡnh, sau ú nhn xột, ỏnh giỏ * KL: -HS c lp Hot ng tip ni:(5p) -GV tng kt gi hc, dn HS v nh lm bi v chun b bi sau iu chnh: Giỏo viờn: Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Th t ngy 04 thỏng 10 nm 2017 Luyện từ câu Danh từ chung danh từ riêng I mục tiêu: - Kin thc: Hiu c khỏi nim danh t chung v danh t riờng (ND ghi nh) - K nng: Nhn bit c danh t chung v danh t riờng da trờn du hiu v ý ngha khỏi quỏt ca chỳng (BT1, mc III); nm c quy tc vit hoa danh t riờng v bc u dng quy tc ú vo thc t (BT2) - Thỏi : HS cú ý thc vit hoa ỳng cỏch, ỳng quy tc ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: GV: Phiu hc tp, bng ph HS: VBT ting vit tp1 iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng:(5p) - HS hat kt hp vi ng to hng thỳ hc Hỡnh thnh kin thc mi:(10p) * Mc tiờu: Hs hiu c tỏc dng ca du hai chm * Cỏch tin hnh: Bi 1: - Y/c hs tho lun v tỡm t ỳng - GV nhn xột Bi 2: Gv gi Hs c yờu cu Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh - Hs thc hin yờu cu - H/s c, c lp theo dừi - Tho lun cp ụi, tỡm t ỳng a) Sụng; b) Cu Long; c) Vua; d) Lờ Li - HS c yờu cu c lp theo dừi -Hs tho lun cp ụi v tr li cõu hi Tr li: -a l: Sụng: tờn chung ch nhng dũng nc chy tng i ln, trờn ú thuyn bố i li c -b l: Cu Long: Tờn riờng ca mt dũng sụng cú chớn nhỏnh ng bng sụng Cu Long -c l: Vua: Tờn chung ch ngi ng u nh nc phong kin -d l: Lờ Li: Tờn riờng ca v vua m u nh hu Lờ Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 * Nhng t ch tờn chung ca mt loi s vt nh: sụng , vua, c gi l danh t chung * Nhng tờn riờng ca mt s vt nht nh nh Cu long, lờ li gi l danh t riờng Bi 3: - Yờu cu HS tho lun cp ụi v tr li cõu hi - Gi HS tr li, cỏc HS khỏc nhn xột, b sung - Lng nghe v nhc li - H/s c to, c lp theo dừi - Tho lun cp ụi v tr li cõu hi + Tờn chung ch dũng nc chy tng i ln: sụng khụng vit hoa Tờn riờng ch mt dũng sụng c th Cu Long vit hoa -+Tờn chung ch ngi ng u nh nc phong kin: vua khụng vit hoa Tờn riờng ch mt v vua c th Lờ Li vit hoa + Th no l danh t chung, danh t - Danh t chung l tờn ca mt loi vt: riờng? Ly vớ d sụng, nỳi, vua, chỳa, quan, cụ giỏo, hc sinh, - Danh t riờng l tờn riờng ca mt s vt: sụng , sụng Thu Bn, nỳi Thỏi Sn, cụ Lan, bn Hoa, + Khi vit danh t riờng, cn chỳ ý iu - Danh t riờng luụn luụn c vit gỡ? hoa *GV kt lun: Tờn riờng ch ngi a - n HS c thnh ting danh c th luụn luụn phi vit hoa Ghi nh: - c phn ghi nh * KL: Thc hnh:(15p) * Mc tiờu: HS bit cỏch vit hoa danh t chung, danh t riờng thc t * Cỏch tin hnh: Bi 1: - Hs c yờu cu bi - Phỏt giy, bỳt d cho tng nhúm yờu - Tho lun, hon thnh phiu cu HS tho lun nhúm v vit vo giy + Danh t chung gm nhng t no? -Danh t chung gm: Nỳi, dũng, sụng, dóy, mt, sụng, ỏnh, nng, dng, dóy, nh, trỏi, phi, gia +Danh t riờng gm nhng t no ? - Danh t riờng: Chung, Lam, Thiờn, Nhn, Trỏc, i Hu, Bỏc H - Gi i din cỏc nhúm lờn trỡnh by - Cỏc nhúm c i din trỡnh by - Gv nhn xột cú phiu ỳng Giỏo viờn: 10 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 H3: Trũ chi: Thi k tờn mt s bnh Bc 1: T chc: - Tham gia trũ chi GV chia lp lm i: Mi i c mt i trng, rỳt thm xem i no c núi trc Bc 2: GV nờu cỏch chi v lut chi VD: i núi thiu cht m i phi tr li nhanh s b suy dinh dng Tip theo, i li nờu, thiu i- t n i phi núi c tờn bnh s b bu c Trng hp i núi sai i s c cõu Chỳ ý: Cng cú th nờu tờn bnh v i phi núi c l thiu cht gỡ - Kt thỳc trũ chi, GV khen/ ng viờn *KL: Hot ng tip ni: (5p) - Gi HS nhc li ND bi - Nờu cỏch phũng bnh n thiu cht dinh dng - Dn HS v nh luụn nhc nh cỏc em phi n cht, phũng v chng cỏc bnh n thiu cht dinh dng Chun b bi Phũng bnh bộo phỡ - Nhn xột tit hc _ o c BIT BY T í KIN (tit 2) I MC TIấU: - Kin thc: Bit c tr em cn phi c by t ý kin v nhng cú liờn quan n tr em - K nng: Bc u bit by t ý kin ca bn thõn v lng nghe, tụn trng ý kin ca ngi khỏc (Khụng yờu cu hc sinh la chn phng ỏn phõn võn cỏc tỡnh by t thỏi ca mỡnh v cỏc ý kin: tỏn thnh, phõn võn hay khụng tỏn thnh m ch cú hai phng ỏn: tỏn thnh v khụng tỏn thnh) - Tr em cú quyn c by t ý kin v nhng cú liờn quan n tr em - Thỏi : Mnh dn by t ý kin ca bn thõn, bit lng nghe, tụn trng ý kin ca ngi khỏc *GD TKNL : - Liên hệ - Biết bày tỏ chia sẻ với ngời xung quanh sử dụng tiết kiệm hiệu lợng Giỏo viờn: 32 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 -Vận động ngời thực sử dụng tiết kiệm hiệu lợng *GD KNS: -Trỡnh by ý kin gia ỡnh v lp hc -Lng nghe ngi khỏc trỡnh by -Kim ch cm xỳc -Bit tụn trng v th hin s t tin *BVMT: -HS bit by t ý kin vi cha m, thy cụ giỏo, chớnh quyn a phng v mụi trng sng ca em gia ỡnh; v mụi trng lp hc, trng hc; v mụi trng cng ng a phng II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, tho lun nhúm, trũ chi phúng viờn, úng vai Phng tin: - GV: - SGK o c lp - Mt vi bc tranh hoc vt dựng cho hot ng ng - Mi HS chun b tm bỡa nh mu , xanh v trng - HS: - Mt s dựng húa trang din tiu phm III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn 1.Khi ng: (5p) + iu gỡ s xy nu em khụng c by t ý kin v nhng vic cú liờn quann bn thõn em? + Nờu bi hc - GV nhn xột, tuyờn dng Hot ng thc hnh: (25p) H1: Tiu phm Mt bui ti gia ỡnh bn Hoa Ni dung: Cnh bui ti gia ỡnh bn Hoa (Cỏc nhõn vt: Hoa, b Hoa, m Hoa) M Hoa (v mt mi núi vi b Hoa): - B nú ny, tụi thy hon cnh nh mỡnh ngy cng khú khn ễng vi tụi u ó gi yu, nm thng Tun li thi u i hc, tụi thy lo lm Hay l cho Hoa ngh hc nh giỳp tụi lm bỏnh rỏn? B Hoa (xua tay): - Khụng c õu, vic hc ca chỳng nú l quan trng Dự cng phi c gng cho chỳng i hc, dự trai hay gỏi b ! Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh - Mi ngi s cú th khụng hiu v a nhng quyt nh khụng phự hp vi nhu cu, - HS nờu bi hc - HS lm vic theo t: phõn vai, din li tiu phm - 1-2 nhúm din tiu phm, c lp theo dừi, nhn xột 33 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 M Hoa: - Nhng c th ny thỡ lm tin chi tiờu hng thỏng Lng hu ca ụng liu cú cho c nh n khụng? B Hoa u du: - y l ý ca tụi, cũn b mun cho nú ngh hc nh thỡ b cng phi hi xem ý kin nú nh th no ch! M Hoa gt: - Vic gỡ phi hi Mỡnh l b m nú, mỡnh cú quyn quyt nh, nú phi nghe theo ch! B Hoa lc u: - Khụng c õu, b m cng cn phi lng nghe, tụn trng ý kin ca ch! M Hoa: - Thụi c, tụi s hi ý kin nú M Hoa quay vo phớa nh gi: - Hoa i, m bo Hoa (T nh chy ra) - M bo gỡ ? M Hoa - Hoa i, m cú chuyn ny mun núi vi Hon cnh nh mỡnh ngy cng khú khn Anh li sp i hc xa, rt tn kộm M mun ngh hc nh giỳp m lm bỏnh bỏn thờm, ngh sao? Hoa phng phu: - M i, mun c i hc c, b hc nh bun lm! Cỏc bn quanh õy chỳng nú u i hc c m m M Hoa th di: - Th thỡ o õu go n i hc Hoa suy ngh mt lỏt ri núi: - Nu nh ta khú khn thỡ i hc mt bui, cũn mt bui ph m lm bỏnh, c khụng m? M Hoa bn khon: - Nhng nh th m s vt v quỏ! Hoa ci: - Khụng õu, lm c m m B Hoa: Giỏo viờn: 34 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp - í kin nú ỳng y! Tụi tỏn thnh B cng nờn ng ý nh th i M Hoa: - Thụi c, tụi ng ý Hoa ci sung sng: - Con cm n b m, s hc chm hn + Em cú nhn xột gỡ v ý kin ca m Hoa, b Hoa v vic hc ca Hoa? + Hoa ó cú ý kin giỳp gia ỡnh nh th no? í kin ca bn Hoa cú phự hp khụng? + Nu l bn Hoa, em s gii quyt nh th no? * Kt lun: Mi gia ỡnh cú nhng , nhng khú hkn riờng L cỏi, cỏc em nờn cựng b m tỡm cỏch gii quyt, thỏo g, nht l v nhng cú liờn quan n cỏc em í kin cỏc em s c b m lng nghe v tụn trng ng thi cỏc cng cn phi by t ý kin mt cỏch rừ rng, l *Hot ng 2: Trũ chi phúng viờn Cỏch chi: GV cho mt s HS xung phong úng vai phúng viờn v phng cỏc bn lp theo cỏc cõu hi bi 3- SGK/10 + Tỡnh hỡnh v sinh ca lp em, trng em + Ni dung sinh hot ca lp em, chi i em + Nhng hot ng em mun c tham gia, nhng cụng vic em mun c nhn lm + a im em mun c i tham quan, du lch + D nh ca em hố ny hoc cỏc cõu hi sau: + Bn gii thiu mt bi hỏt, bi th m bn a thớch + Ngi m bn yờu quý nht l ai? + S thớch ca bn hin l gỡ? + iu bn quan tõm nht hin l gỡ? Giỏo viờn: Nm hc 2017 - 2018 - Sau din li tiu phm, HS tho lun v tr li cỏc cõu hi: - Mt s HS xung phong úng vai cỏc phúng viờn v phng cỏc bn 35 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp *KL: Mi ngi u cú quyn cú nhng suy ngh riờng m cú quyn by t ý kin ca mỡnh H 3: HS trỡnh by cỏc bi vit, tranh v (Bi 4- SGK/10): - Gi HS c yờu cu bi - T chc cho HS trng by bi vit, tranh v ó su tm nh * KL: + Tr em cú quyn cú ý kin v trỡnh by ý kin v nhng cú liờn quan n tr em, nh ngi ln khụng gng mu, ý thc gi gỡn v sinh mụi trng kộm + í kin ca tr em cn c tụn trng Tuy nhiờn khụng phi ý kin no ca tr em cng phi c thc hin m ch cú nhng ý kin phự hp vi iu kin hon cnh ca gia ỡnh, ca t nc v cú li cho s phỏt trin ca tr em + Tr em cng cn bit lng nghe v tụn trng ý kin ca ngi khỏc Hot ng tip ni: (5p) - Yờu cu HS nhc li ghi nh - HS tho lun nhúm v cỏc cn gii quyt t, ca lp, ca trng - Tham gia ý kin vi cha m, anh ch v nhng cú liờn quan n bn thõn em nh mụi trng sng quanh em hoc nhng liờn quan n gia ỡnh em nh s dng tit kim v hiu qu nng lng; v mụi trng sng ca em gia ỡnh; v mụi trng lp hc, trng hc; v mụi trng cng ng a phng -Vn ng mi ngi thc hin s dng tit kim v hiu qu nng lng, BVMT Nm hc 2017 - 2018 - HS c yờu cu bi - HS trng by bi vit, tranh v ó su tm nh v trỡnh by - HS lng nghe, b sung, gúp ý ki K thut KHU GHẫP HAI MẫP VI BNG MI KHU THNG (tit 1) I MC TIấU: - Kin thc: Bit cỏch khõu ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng Giỏo viờn: 36 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - K nng: Khõu ghộp c hai mộp vi bng mi khõu thng Cỏc mi khõu cú th cha u ng khõu cú th b dỳm - Thaios : GD tớnh cn thn, kiờn trỡ *KNS: Vi HS khộo tay: Khõu ghộp c hai mộp vi bng mi khõu thng Cỏc mi khõu tng i u ng khõu ớt b dỳm II CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi ỏp, thc hnh, hot ng nhúm Phng tin: - GV: Mu ng khõu ghộp hai mộp vi bng cỏc mi khõu thng cú kớch thc ln HS quan sỏt c V mt s sn phm cú ng khõu ghộp hai mộp vi(ỏo, qun, v gi) - Vt liu v dng c cn thit: + Hai mnh vi hoa ging nhau, mi mnh vi cú kớch c 20 x 30cm + Len (hoc si) ch khõu + Kim khõu len, kim khõu ch, thc may, kộo, phn vch - HS: B ũ dựng k thut III CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) HS hỏt Kim tra DHT ca hs KT s chun b dựng hc Hỡnh thnh kin thc: (25p) a Gii thiu bi: - Nờu mc tiờu tit hc b Tỡm hiu bi: H1: Hng dn HS quan sỏt v nhn xột mu - GV gii thiu mu khõu ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng v hng - HS theo dừi dn HS quan sỏt nờu nhn xột (ng khõu l cỏc mi khõu cỏch u Mt phi ca hai mnh vi ỳp vo ng khõu mt trỏi ca hai mnh vi) - HS quan sỏt - Gii thiu mt s sn phm cú ng - May c tay, c ỏo, tỳi ng, ỏo gi, khõu ghộp hai mộp vi Yờu cu HS nờu ng dng ca khõu ghộp mộp vi - GV kt lun v c im ng khõu ghộp hai mộp vi v ng dng ca nú: Khõu ghộp hai mộp vi c ng dng nhiu khõu, may cỏc sn phm ng ghộp cú th l ng cong nh Giỏo viờn: 37 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 ng rỏp ca tay ỏo, c ỏo Cú th l ng thng nh ng khõu tỳi ng, khõu ỏo gi, Hot ng 2: Hng dn thao tỏc k - HS nờu cỏc bc khõu hai mộp vi bng mi khõu thng thut - GV treo tranh quy trỡnh khõu ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng - Hng dn HS xem hỡnh 1, 2, 3, (SGK) nờu cỏc bc khõu ghộp mộp vi bng mi khõu thng - HS quan sỏt hỡnh v nờu - Vch du ng khõu trờn mt trỏi ca mnh vi th nht - HS quan sỏt hỡnh v nờu - Hóy quan sỏt H1 SGK nờu cỏch vch du ng khõu ghộp mộp vi + Khõu hai mộp vi thc hin mt trỏi - Gi HS lờn bng thc hin thao tỏc vi vch du trờn vi + Khõu li mi bng cỏch lựi li mi -Hóy quan sỏt H2, SGK nờu cỏch v xung kim Nỳt ch mt trỏi ng cỏch khõu lc v khõu ghộp hai mnh khõu bng cỏch lt vi vi bng mi khõu thng + Khõu hai mộp vi thc hin mt trỏi hay mt phi vi? + Nờu cỏch khõu li mi v nỳt ch cui ng khõu? - GV hng dn HS mt s im sau: + Vch du trờn mt trỏi ca mt mnh - HS thc hin - HS khỏc nhn xột vi + p mt phi ca hai mnh vi vo v xp cho hai mộp vi bng - HS c phn ghi nh cui bi ri mi khõu lc - HS thc hin + Sau mi ln rỳt kim, cn vut cỏc mi khõu theo chiu t phi sang trỏi cho ng khõu tht phng ri mi khõu cỏc mi khõu tip theo - Gi HS lờn thc hin thao tỏc GV va hng dn - GV ch nhng thao tỏc cha ỳng v un nn - Gi HS c ghi nh - GV cho HS xõu ch vo kim, vờ nỳt ch v khõu ghộp mộp vi bng mi khõu thng Giỏo viờn: 38 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 3.Hot ng tip ni: (5p) - Khõu hai mộp vi thc hin mt trỏi hay mt phi vi? - Nờu cỏch khõu li mi v nỳt ch cui ng khõu? - Nhn xột v s chun b, tinh thn hc ca HS - Chun b cỏc dng c hc tit sau _ Lch s KHI NGHA HAI B TRNG (NM 40) I MC TIấU: - Kin thc: K ngn gn cuc ngha ca Hai B Trng (chỳ ý nguyờn nhõn ngha, ngi lónh o, ý ngha): + Nguyờn nhõn ngha: Do cm thự quõn xõm lc, Thi Sỏch b Tụ nh git hi (tr n nc, thự nh) + Din bin: Mựa xuõn nm 40 ti ca sụng Hỏt, Hai B Trng pht c ngha, Ngha quõn lm ch Mờ Linh, chim C Loa ri tn cụng Luy Lõu, trung tõm ca chớnh quyn ụ h + í ngha: õy l cuc ngha u tiờn thng li sau hn 200 nm nc ta b cỏc triu i phong kin phng Bc ụ h; th hin tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta - K nng: S dng lc k li nột chớnh v din bin cuc ngha - Thỏi : HS cú tinh thn yờu nc, cm thự gic ngoi xõm II CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi ỏp, tho lun nhúm Phng tin: - GV: Lc ngha hai B Trng, phiu hc ca HS -HS: Sỏch gk, III T CHC CC HOT NG DY HC: HOT NG DY Khi ng: (5P) + Cỏc triu i phong kin phng Bc ó lm gỡ ụ h nc ta? + Nhõn dõn ta ó phn ng nh th no? - GV nhn xột, khen/ ng viờn Hỡnh thnh kin thc: (25p) a Gii thiu bi: - í ngha lch s ca cuc ngha Giỏo viờn: HOT NG HC - Chỳng bt dõn ta lờn rng sn voi, xung bin mũ ngc trai, - Khụng chu s ỏp bc búc lt ca chỳng, nhõn dõn ta liờn tc ni day, ỏnh ui quõn ụ h 39 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp u tiờn thng li sau hn 200 nm nc ta b cỏc triu i phong kin phng Bc ụ h; th hin tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta b Tỡm hiu bi: H1: Tho lun nhúm: - GV yờu cu HS c SGK t u th k th Itr thự nh * GV gii thớch - Giao Ch: thi nh Hỏn ụ h nc ta, vựng t Bc B v Bc Trung B chỳng t l qun Giao Ch - Thỏi thỳ: l chc quan cai tr qun thi nh Hỏn ụ h nc ta - GV a sau HS tho lun: Khi tỡm nguyờn nhõn ca cuc KN Hai B Trng, cú ý kin: + Do nhõn dõn ta cm thự quõn xõm lc, t bit l Thỏi Thỳ Tụ nh + Do Thi Sỏch, chng ca B Trng Trc b Tụ nh git hi Theo em ý kin no ỳng? Ti sao? - GV hng dn HS kt lun sau cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu lm vic: vic Thi Sỏch b git hi ch l cỏi c cuc kn n ra, nguyờn nhõn sõu xa l lũng yờu nc, cm thự gic ca hai B H2: Cỏ nhõn: * GV treo lc lờn bng v gii thớch cho HS cuc kn Hai B Trng din trờn phm vi rt rng nhng lc ch phn ỏnh khu vc chớnh n cuc kn - GV yờu cu HS lờn bng trỡnh by li din bin chớnh ca cuc kn trờn lc - GV nhn xột v kt lun H3: C lp: - GV yờu cu HS c lp c SGK, hi: + Khi ngha hai B Trng ó t kt qu nh th no? + Khi ngha Hai B Trng thng li Giỏo viờn: Nm hc 2017 - 2018 Nguyờn nhõn cuc ngha: - HS c, c lp theo dừi - HS cỏc nhúm tho lun - i din cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu: vỡ ỏch ỏp bc h khc ca nh Hỏn, vỡ lũng yờu nc cm thự gic, vỡ thự nh ó to nờn sc mnh ca B Trng ngha - Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung Din bin: - HS da vo lc v ni dung ca bi trỡnh by li din bin chớnh ca cuc kn - HS lờn ch vo lc v trỡnh by Kt qu v ý ngha ca cuc ngha: - Trong vũng khụng y mt thỏng cuc ngha hon ton thng li - Sau hn th k b phong kin nc 40 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 cú ý ngha gỡ + S thng li ca ngha Hai B Trng núi lờn iu gỡ v tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta? - GV kt lun: Sau hn 200 nm b PK nc ngoi ụ h, ln u tiờn nhõn dõn ta ginh c c lp S kin ú chng t nhõn dõn ta trỡ v phỏt huy c truyn thng bt khut chng gic ngoi xõm Hot ngtip ni: (5p) - Cho HS c phn bi hc + Nờu nguyờn nhõn dn n cuc ngha ca Hai B Trng? +Cuc ngha Hai B Trng cú ý ngha gỡ? - Dn HS v nh hc bi v xem trc bi: Chin thng Bch ng Ngụ Quyn lónh o - Nhn xột tit hc ngoi ụ h ó ginh c c lp - Nhõn dõn ta rt yờu nc v truyn thng bt khut chng ngoi xõm - HS c - Do n nc, thự nh - Sau hn 200 nm b PK nc ngoi ụ h - HS khỏc nhn xột _ a lý TY NGUYấN I MC TIấU: - Kin thc: Nờu c mt s c im tiờu biu v a hỡnh, khớ hu ca Tõy Nguyờn: + Cỏc cao nguyờn xp tng cao thp khỏc nhau: Kon Tum, k Lk, Lõm Viờn, Di Linh + Khớ hu cú hai rừ rt: ma, khụ - K nng: Ch c cỏc cao nguyờn Tõy Nguyờn trờn bn (lc ) t nhiờn Vit Nam: Kon Tum, Plõy Ku, k Lk, Lõm Viờn, Di Linh * HS nng khiu: Nờu c c im ca ma, khụ Tõy Nguyờn * GD BVMT: Mt s c im chớnh ca mụi trng v TNTN v vic khai thỏc TNTN nỳi v trung du (rng, khoỏng sn, t ba dan, sc nc ); Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng phong phú, sống ngời dân dựa nhiều vào rừng : củi đun, thực phẩm Bởi vậy, cần giáo dục học sinh tầm quan trọng việc bảo vệ khai thác hợp lí rừng * GD TKNL: Tõy Nguyờn l ni bt ngun ca nhiu sụng, cỏc sụng chy qua nhiu vựng cú cao khỏc nờn lũng sụng lm thỏc ghnh Bi vy, Tõy Nguyờn cú tim nng thu in to ln Tớch hp giỏo dc s dng nng lng tit kim v hiu qu õy chớnh l bo v ngun nc, phc v cuc sng II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, Giỏo viờn: 41 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Phng tin: -GV: Bn a lớ t nhiờn Vit Nam - Tranh, nh v t liu v cỏc cao nguyờn Tõy Nguyờn -HS: SGK, tranh nh v Tõy Nguyờn III CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) + Hóy mụ t vựng trung du Bc B - HS hỏt - L mt vựng i nỳi vi cỏc nh trũn, sn thoi, xp cnh nh bỏt ỳp + Trung du Bc B thớch hp trng - Cõy n qu: cam, chanh, da, vi; nhng loi cõy no? cõy CN: c, chố - Gv nhn xột, khen/ ng viờn Hỡnh thnh kin thc:(26p) a Gii thiu bi: - Nờu mc tiờu tit hc b Tỡm hiu bi: H1: C lp: Tõy Nguyờn x s ca cỏc cao - GV ch v trớ ca khu vc Tõy Nguyờn nguyờn xp tng: trờn bn a lớ t nhiờn Vit Nam treo tng v núi: Tõy Nguyờn l vựng - HS nhc li t cao, rng ln, gm cỏc cao nguyờn xp tng cao thp khỏc - GV yờu cu HS da vo kớ hiu ch v - HS ch v trớ cỏc cao nguyờn trớ ca cỏc cao nguyờn trờn lc hỡnh SGK - GV yờu cu HS c tờn cỏc cao - Cao nguyờn Kon Tum, CN Plõyku, CN nguyờn theo hng Bc xung Nam c Lk, CN Lõm Viờn, CN Di Linh - GV gi HS lờn bng ch trờn bn - HS lờn bng ch tờn cỏc cao nguyờn a lớ t nhiờn Vit Nam treo tng v - HS khỏc nhn xột, b sung c tờn cỏc cao nguyờn theo th t t Bc xung Nam - Da vo bng s liu mc - CN c Lc, Kon Tum, Di Linh, Lõm SGK, xp th t cỏc cao nguyờn theo ng cao t thp ti cao? H2: Nhúm: - GV chia lp thnh nhúm, phỏt cho - Thc hin theo yờu cu ca GV: mi nhúm tranh, nh v t liu v mt - Cao nguyờn c Lc l CN thp nht cao nguyờn cỏc CN Tõy Nguyờn, b mt khỏ + Nhúm 1: cao nguyờn c Lc bng phng, nhiu sụng sui v ng c + Nhúm 2: cao nguyờn Kon Tum t phỡ nhiờu, ụng dõn nht TN + Nhúm 3: cao nguyờn Di Linh - Cao nguyờn Kon Tum l mt CN rng + Nhúm 4: cao nguyờn Lõm Viờn ln B mt cao nguyờn khỏ bng phng, - GV cho HS cỏc nhúm tho lun theo , cú ch ging nh ng bng Trc Giỏo viờn: 42 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 gi ý sau: Trỡnh by mt s c im tiờu biu ca cao nguyờn (m nhúm c phõn cụng tỡm hiu) - GV cho HS i din cỏc nhúm trỡnh by trc lp kt qu lm vic ca nhúm mỡnh kt hp vi tranh, nh õy, ton vựng c ph rng rm nhit i nhng rựng cũn rt ớt, TV ch yu l cỏc loi c - Cao nguyờn Di Linh gm nhng i ln, súng dc theo nhng dũng sụng B mt tng i phng, c ph mt lp t bad an dy, khụng phỡ nhiờu bng CN c Lk Mựa khụ khụng khc nghit, cú ma nhng thỏng hn nờn CN lỳc no cỳng xanh tt - Cao nguyờn Lõm Viờn cú a hỡnh phc tp, nhiu nỳi cao, thung lng sõu; - GV sa cha, b sung giỳp tng nhúm sụng sui cú nhiu ghnh thỏc CN cú hon thin phn trỡnh by khớ hu mỏt quanh nm H3: Cỏ nhõn: - YC HS da vo mc v bng s liu Tõy Nguyờn cú hai rừ rt: SGK, tng HS tr li cỏc cõu hi ma v khụ: sau: + Buụn Ma Thut ma vo nhng thỏng no? Mựa khụ vo nhng - Mựa ma l cỏc thỏng 5, 6, 7, 8, 9, 10 thỏng no? Cũn khụ vo cỏc thỏng 1, 2, 3, 4, 11, 12 + Khớ hu Tõy Nguyờn cú my mựa? - Khớ hu Tõy Nguyờn cú hai l L nhng no? ma v khụ + Mụ t ma v khụ TN? - Mựa ma cú nhng - GV giỳp HS hon thin cõu tr li v - HS khỏc nhn xột kt lun Hot ng tip ni: (5p) -HS c bi hc - GV cng c bi hc Cho HS c bi SGK - Nờu tờn cỏc cao nguyờn em va hc - Trỡnh by mt s c im tiờu biu ca cao nguyờn - TKNL, BVMT: Tõy Nguyờn l ni bt ngun ca nhiu sụng, cỏc sụng - HS nờu cỏch s dng hiu qu, tit chy qua nhiu vựng cú cao khỏc kim ngun nc; cỏch bo v v khai nờn lũng sụng lm thỏc ghnh thỏc rng hp lý Bi vy, Tõy Nguyờn cú tim nng thu in to ln S dng nng lng tit kim v hiu qu õy chớnh l bo v ngun nc, phc v cuc sng + Tõy Nguyờn cú ngun ti nguyờn rng ht sc phong phỳ, cuc sng ca ngi dõn õy da nhiu vo rng : Giỏo viờn: 43 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 ci un, thc phm Bi vy, cn thy tm quan trng ca vic bo v v khai thỏc hp lớ rng - Dn HS v nh hc bi v Chun b biMt s dõn tc Tõy Nguyờn Nhn xột tit hc _ Th dc TP HP HNG NGANG, DểNG HNG, IM S TC "KT BN" I MC TIấU: - Thc hin c hp hng ngang, dúng thng hng ngang, im ỳng s ca mỡnh - Trũ chi"Kt bn" YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, Phng tin: -GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi -HS: Giy ba ta, III T CHC CC HOT NG DY V HC: NI DUNG nh lng Khi ng:( 5p) - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu 1-2p cu bi hc 1-2p - Trũ chi"Dit vt cú hi" 1-2p - ng ti ch hỏt v v tay Hot ng c bn: (25p) - ễn hp hng ngang, dúng hng, 10im s 12p +Chia t luyn t trng iu Giỏo viờn: 44 PH/phỏp v hỡnh thc t chc XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 khin,GV quan sỏt sa cha sai sút cho HS cỏc t +Tp hp c lp, cho tng t thi ua trỡnh din GV quan sỏt, nhn xột, biu dng thi ua +C lp GV iu khin cng c - Trũ chi"Kt bn" GV nờu tờn trũ chi, gii thớch cỏch chi v lut chi, cho c lp cựng chi 4-5p 3-4p 2-3p 7-8p X X X X X X X X X X X X X X Hot ng tip ni: (5p) - Cho c lp va hỏt va v tay theo nhp - GV cựng HS h thng bi - GV nhn xột ỏnh giỏ kt qu gi hc - V nh ụn HN 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX Tit 12 I U VềNG PHI, VềNG TRI - NG LI TRề CHI: NẫM TRNG CH I MC TIấU: - Bit cỏch i u vũng phi, vũng trỏi ỳng hng v ng li - Trũ chi"Nộm trỳng ớch" YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, Phng tin: -GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi, qu búng nộm -HS: Qun ỏo gn gng, giy ba ta, iii T CHC CC HOT NG DY V HC: NI DUNG Khi ng: (5p) - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu cu bi hc - Xoay cỏc khp c chõn, c tay, u gi, hụng, vai - Chy nh nhng trờn a hỡnh t nhiờn sõn trng Giỏo viờn: nh lng PH/phỏp v hỡnh thc t chc 1-2p 1-2p 2-3p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 45 Trng Tiu hc : Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Trũ chi"Thi ua xp hng" Hot ng c bn: (25p) - ễn i u vũng phi, vũng trỏi, ng li +GV iu khin lp +Chia t luyn t trng iu khin, GV quan sỏt, sa cha sai sút cho cỏc t +Tp hp c lp cho tng t thi ua trỡnh din GV nhn xột, biu dng cỏc t +Tp c lp GV iu khin cng c - Trũ chi"Nộm trỳng ớch" GV nờu tờn trũ chi, gii thớch cỏch chi v lut chi, ri cho mt s HS lờn chi th Sau ú cho c lp cựng chi Hot ng tip ni: (5p) - Nhy th lng, cỳi ngi th lng - ng ti ch hỏt v v tay theo nhp - Trũ chi"Dit cỏc vt cú hi" - GV cựng HS h thng bi, nhn xột tit hc - V nh ụn HN 12-14p XXXXXXXX XXXXXXXX 1-2p 3-4p 2-3p 2-3p 8-10p X X X X X O O X X X X X X X X 1-2p 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX _ Giỏo viờn: 46 Trng Tiu hc : ... 548 762 l: A 80000 B 8000 C 800 D c)S ln nht cỏc s 68 42 57, 68 42 75, 68 47 52, 68 47 25 l: A 68 42 57 B 68 42 75 C 68 47 52 D 68 47 25 d) tn 85 kg = kg S thớch hp vit vo ch chm l: A 48 5 B 48 50 C 40 85 D 40 58... s: 548 762 l: A 80 000; B 000; C 800; D c) S ln nht cỏc s: 68 4 257; 68 4 275; 68 4 752; 68 4 725 l: A 68 4 257; B 68 4 275; C 68 4 752; D 68 4 725 d) tn 85 kg = kg S thớch hp vit vo ch chm l: A 48 5;... bi -Hs i v kim tra kt qu cho trc lp 46 8 5 5 769 6 -GV theo dừi, giỳp nhng HS cha 2 347 8 14 t lp 7032 58510 Dũng Gv gi Hs lm, HS cũn li lm vo v 5 769 6+8 14; 793575 + 64 2 GV nhn xột Bi -GV gi HS c bi -GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan