0

Tho mac giang quyen 8, bai 701-800

77 242 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Mục Lục—Quyển – Thơ Mặc Giang (từ 701 đến 800) STT Tựa đề Trang 01 Đừng gọi ngƣời tù ! 03 02 Quên cảnh ngục tù 03 03 Mở cửa mà 04 04 Ta không cần ngƣơi 05 05 Tha thứ cho 06 06 Chờ anh bên khung sắt 06 07 Gà trống nuôi 07 08 Mẹ ngồi chờ 08 09 Con xin hứa 09 10 Tâm ngƣời tù 10 11 Quê hƣơng tình tự muôn đời 11 12 Màn ảnh nhỏ, ta … 11 13 Tình tự nâng niu 13 14 Vịnh nƣớc non 14 15 Con tạo khác 14 16 Chuyển trao hệ 15 17 Biết ngƣời, biết ta 16 18 Diêm phù treo ảo ảnh 17 19 Giữa muôn ngàn sinh thể 18 20 Quyền ban : Sống—Chết ? 19 21 Hòa reo vạn thể 20 22 Chim khuyên cất cánh 21 23 Xin chúc mừng xuân 22 24 Tiếng lặng thinh 23 25 Thƣa Mẹ, 23 26 Nhớ Mẫu Từ 24 27 Vành tang cho Mẹ 25 28 Mẹ 26 29 Từ tạ Mẹ Hiền 27 30 Chận đầu tạo 27 31 Cát bụi lên 28 32 Xin cảm ơn lòng 29 33 Từ tạ Ơn Thầy 29 34 Phật Pháp trƣờng tồn 30 35 Bóng Thầy vi tiếu niêm hoa 31 36 Hình bóng tôn thờ 32 37 Phát nguyện hồi hƣớng 33 38 Nửa vầng trăng 34 39 Sao khác năm xƣa 34 40 Chiếc xe vô thƣờng 35 41 Hành trình 25 năm 36 42 Hoa Đạo Pháp 37 43 Kính mừng Khánh Tuế HTHT 37 44 Mộng bình thƣờng 39 45 Cỡi không trung vờn giới 39 46 Đừng hỏi ngày mai 40 47 Khách lữ hành 41 48 Vạc rừng khua kẽ 42 49 Ta nghe em ! 42 50 Em ? 51 Bảo ngọc tay 52 Nét ngọc diễm 53 Hoa đơm cành 54 Nỗi niềm 55 Nghe từ thể 56 Bay tổ ấm 57 Tinh sầu vụn vỡ 58 Đƣờng xƣa lối cũ 59 Còn đâu tuổi trẻ ngây thơ 60 Nụ cƣời 61 Mang lại niềm tin 62 Quê Hƣơng đâu ! 63 Xây dựng Nhà Lam 64 Hãy trả lại ! 65 Bƣớc chân không mỏi 66 Một lần 67 Ấp ủ niềm tin 68 Vỗ cánh mênh mông 69 Đừng mê ngủ 70 Xây dựng tình ngƣời 71 Hỏi mang nửa vầng trăng 72 Một chút lƣu tình 73 Mảnh trăng treo 74 Vành trăng, treo dốc đá 75 Ca vang Đồi Thế Kỷ 76 Đƣa em quê cũ 77 Hoa Đàm reo nhân 78 Khép cửa Thiên Thu 79 Chính ta Vũ Trụ 80 Khúc nhạc Thần Tiên 81 Em Vũ Trụ Thần Tiên 82 Hành trình bất diệt 82 Tiếng khóc Nhiệm Mầu 84 Khúc nhạc Tình Ngƣời 85 Cảm thƣơng Sƣ Cô Trí Bửu 86 Sóng vỗ đôi bờ ! 87 Màu Hoa trăng trắng phủ dày 88 Nâng vành tang trắng 89 Mẹ đi, lối cỏ hoa cài 90 Đóa Hoa Song Đƣờng 91 Một Đóa Song Đƣờng 92 Song Đƣờng, đóa không tên ! 93 Bài ca hay 94 Xin dành cho Cha Mẹ 95 Tiếng nói Không Cha ! 96 Mẹ đây, mãi ! 97 Một chƣa thỏa, hai ! 98 Những Lời Mẹ Thƣơng ! 99 Còn Mẹ tất 100 Công Cha, tiếng, đời ! 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 51 51 51 52 53 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 81 82 83 Đừng gọi người tù ! Đừng gọi ngƣời tù Nhứt nhựt tù, ngoại thiên thu Tôi mang sống âm u Ai muốn bƣớc vào ngõ tối Một lỡ, sai đƣờng lạc lối Tháng năm dài, trăm đắng ngàn cay Nào có nghĩa gì, xiềng xích chân tay Tòa án lƣơng tâm, đêm thổn thức Đừng gọi ngƣời tù Ai không muốn đời đẹp Ai không muốn đời đổi thay Trong hoang vu, có gió ngàn bay Sao gọi ngƣời tù muôn thuở Đất bụi bay, muốn thở Đá trơ vơ, cảm niềm đau Những ngày xƣa, nhƣ nƣớc chảy qua cầu Cho sống ngày mai tƣơi sáng Đừng gọi ngƣời tù ! Đừng gọi ngƣời tù ! Tiếng nói này, Tiếng gọi này, Đau khổ ngƣời !!! 11 đêm 10-02-2007 Quên cảnh ngục tù ! Tiếng mặc cảm, đời khốn khổ Tiếng xấu xa, sống thƣơng đau Đêm đêm, thức trắng canh thâu Tự chất vấn, làm nhƣ Ngƣời bạn tù tôi, thƣờng nghe kể Có ngƣời sa, nơi khói trắng thần tiên Có ngƣời sa, nơi mua phấn bán hƣơng Làm anh chị, nơi xó hẻm góc đƣờng Làm đàn em, bị dụ dỗ lon ton Hay đầu nậu, tham ô, tai to, mặt lớn Một thuở tung hoành, ngàn đời nguy khốn Một lúc lầm mê, miệng cƣời chê Chƣa vào nhà tù, khổ trăm bề Tiếng kêu xiềng xích, chi nói Ngƣời bạn tù ơi, nghe Đời đó, ta lên xe chuyển hóa Đời dài, ta cải hối ăn năn Nhục nhã riêng mình, nhục nhã đến tổ tiên Mở cửa ngục tù, hƣớng thiện hoàn lƣơng Quên cảnh ngục tù, với yêu thƣơng 12 đêm 10-02-2007 Mở cửa mà ! Tôi tù, bụng mẹ Tôi tù, hai nẻo tử sinh Ba cõi trầm luân, đày ải cực hình Nào có nghĩa gì, nhà tù, nhà giam nhân !!! Nếu tạo bánh xe chuyển hóa Thì đời cải biến hoàn lƣơng Tôi bƣớc vạn nẻo đƣờng Sầu hận chi, lần lẫm lỡ !!! Trời đất mênh mông, không Biển rộng sông dài, không Bốn vách ngục tù, ngồi mà chi Ngƣời bạn tù ơi, nghe lời nói ??? Chiếc áo nhà tù, xem nhƣ lần kỷ niệm Ngày tháng nhà tù, xem nhƣ ngục thất trầm tƣ Miếng cơm nhà tù, xem nhƣ dƣ Trao nụ cƣời, mở cửa mà !!! Trao nụ cƣời, mở cửa mà !!! 12 đêm 10-02-2007 Ta không cần ! Ngựa quen đƣờng cũ, đƣờng chi nhĩ ! Mà câu tục ngữ muôn đời ? Ngƣời bạn tù ơi, ngẫm nghĩ mà coi Để chiêm nghiệm, tốt xấu ??? Hỡi đêm đen, đêm dài có thấu Là ngƣời, chẳng thấm niềm đau Mái tóc xanh bạc trắng đeo đầu Nỗi xúc nhũn mềm động não Thói hƣ, tật xấu, vô thiện xảo Phải thức tỉnh lòng, rung động tiếng chuông Phải lắng lòng nghe, tiếng gọi lƣơng Ta ngƣời, đâu phải ngựa quen đƣờng cũ !!! Những đêm tù, nhiều đêm không ngủ Ta nghe rồi, tiếng nói lƣơng tâm Trăng sáng ơi, trăng sáng ơi, đẹp trăng rằm Ta chờ em, ta chờ em, ánh trăng mƣời sáu Ta nghe trái tim, nhiều lần rỉ máu Ta xin chào mi, tan nát tâm can Ngựa quen đƣờng cũ, khép cửa buông Ta xa lìa, không cần ngƣơi ! Ta xa lìa, không cần ngƣơi ! 01 sáng 11-02-2007 Tha thứ cho Xin mẹ tha cho con, làm mẹ khổ Xin cha tha cho con, phải mang tiếng nhục nhằn Con nằm đây, lịch gỡ tờ, hối cải ăn năn Chƣa sống nên ngƣời, làm bất hiếu Tiếng ơn cha, xin gởi đồi núi Tiếng nghĩa mẹ, xin gởi dƣới biển đông Một ngày mai, gắng sức công Dù gian khó, không than thở Một lần này, ngàn lần xin nhớ Một lần này, vạn thuở không quên Đã làm khổ cha, khổ mẹ, khổ anh, khổ chị, khổ em Một sâu, nồi canh rẻ rúng Đêm đêm, chắp tay khấn nguyện Ngày ngày, dõi mắt buồn trông Nhìn qua cửa sắt dặn lòng Vừng đông, bình minh chờ sáng Xin cha tha cho Xin mẹ tha cho Anh chị đừng buồn Đừng trách nghe em Xin chắp tay nguyền Dù nát lòng son !!! Mồng Tết Đinh Hợi - 2007 Chờ anh bên khung sắt Em bồng con, chờ anh bên khung sắt Vắt nghèo đựng túi thăm nuôi Keo dăm bông, hộp muối sả, sần sùi Nhà trống trải, chờ anh đắp vá Một mẹ con, tháng ngày tơi tả Nƣớc mắt đong đầy, bữa cơm canh Con hỏi cha đâu, em nói vòng quanh Cha chƣa về, đêm tối Đứa lớn nhìn em khẽ hỏi Hình nhƣ cha tú tù Em bảo rằng, mịt mù Chớ tú tù gì, đừng nói Rồi đến ngày, tay bồng tay bế Vai đeo mang túi thăm nuôi Cửa sắt ren rét rợn ngƣời Lịch hết rồi, ngày mai lại sáng Mẹ nuôi con, quên ngày quên tháng Vợ trông chồng, nhớ phút nhớ giây Mặt trời đông đổ tây Ba sáu lăm Ba sáu lăm Mấy lần Đã mòn chƣa khung sắt !!! Mồng Tết Đinh Hợi - 2007 Gà trống nuôi ―Gà trống nuôi con‖ ―Gà trống nuôi con‖ Khổ đời, gà trống nuôi Con khóc oe oe, không biết dỗ Tay đàn ông, xách nôi, thay tả Pha sữa con, nóng lạnh vô chừng Cho ăn, miệng, kêu ùm Tập làm mẹ, xòe cánh kêu, cục cục tác Gà trống nuôi ! Khó vƣợt ghềnh vƣợt thác Gà trống nuôi ! Khó băng núi băng đèo Anh buồn trông vách đá cheo leo Em hởi em, chờ em về, tỏ ngõ Anh này, mỏi mòn vò võ Em kia, thổn thức Tháng ngày qua, lòng héo hon Thời gian dài, mòn mi mắt Em em, em đừng khóc ! Anh thay em, làm gà trống nuôi ! Mồng Tết Đinh Hợi - 2007 Mẹ ngồi chờ Mẹ ngồi chờ con, chƣa tới mở cửa Đƣa mắt buồn trông, giọt lệ đắng lƣng tròng Ngày xƣa nuôi con, tay bế tay bồng Dãi nắng dầm mƣa, mong khôn lớn Khi dỗ dành, nhẹ lời nhỏ tiếng Khi roi vọt, khe khẽ lòng đau Lòng mẹ nuôi con, dai dãi dầu Mong khôn lớn, trƣờng đời muôn ngả Ngày nuôi con, chiu túi nhỏ Hũ muối mè, hộp muối sả, dăm Kem đánh răng, bàn chải, cục xà phòng Dù có sao, mẹ Mẹ ngồi chờ con, văng vẳng bên tai, miệng đời biếm nhẽ Mẹ dấu lòng, đâu dám kể nghe Lòng mẹ chín chiều, nhƣ sóng vỗ bờ đê Dòng nƣớc chảy xuôi, muôn ngàn đời Mẹ ngồi chờ con, khung cửa vừa Nhìn bóng dáng con, lòng ấm lên Con gắng giữ gìn, sức khỏe nghe Bóng tối đêm dài, mẹ mím lòng đau !!! Mồng Tết Đinh Hợi - 2007 Con xin hứa Mẹ mẹ, xin mẹ đừng khóc Cha cha, xin cha đừng đau Nhìn mẹ khổ, không chịu đâu Nhìn cha buồn, lòng thêm tan nát Con xin hứa, dù ngàn cân treo sợi tóc Dù băng đồi, đeo đá, đội sơn khê Để đền ơn, công sinh dƣỡng mẹ cha Để chuộc lại đánh Khi ngồi khung sắt Với qui chế lao tù Ì a, í a, í dầu Tiếng mẹ ru hời, Í a, tiếng mẹ ru hời, Đã mùa thu Khi ngồi khung sắt Khi nuốt miếng cơm tù Ì a, í a, í dầu Một ngày tù, Í a, ngày tù, Là thiên thu Xin mẹ đừng khóc ! Xin cha đừng buồn đau ! Ngàn lần xin hứa Từ đến bạc đầu À ơi, ới à, Nƣớc chảy qua cầu Tháng ngày đau khổ, ới a Nhƣ nƣớc qua cầu, chảy !!! Mồng Tết Đinh Hợi - 2007 Tâm người tù Tiếng kiểng kêu : keng ! keng ! keng ! Lại thêm ngày Chấp tác, chấp hành, theo qui chế nhà lao Lớn nhỏ, nữ nam, nhanh nhẩu, xôn xao Từng khu, phần, hòa thao tác Kia, tiếng hò, tiếng hát Nọ, tiếng nói, tiếng cƣời Thời khắc qua, quen thuộc Của ngƣời chung mẫu số Tiếng kiểng kêu : keng ! keng ! keng ! Lại ngày hết Cảnh nhà lao trông vắng vẻ, im lìm Tiếng ngáy đủ chiều, nhƣ hòa tấu không tên Những dàn nhạc lừng danh, thiếu nhiều âm nhƣ Tôi gát tay nhìn qua khung cửa nhỏ Trông xa mờ, đếm ánh thƣa Nỗi niềm đau, ôi biết nói vừa Một lầm lỡ, biết tan vỡ Tiếng kiểng kêu : keng ! keng ! keng ! Lại thêm ngày Tháng ngày qua đâu có vui Rồi mai, ta bƣớc Giã từ nghe, chốn thâm u kinh dị Ta xa em, nhƣ lên đò vĩ tuyến Ta lìa em, nhƣ thuyền vỗ xa bờ Dù gặp nhƣ giấc mộng mơ Xin giã biệt, không quay bến cũ Mồng Tết Đinh Hợi - 2007 Quê hương tình tự muôn đời Tiếng quê hƣơng, trăm thƣơng ngàn nhớ Tiếng Lạc Hồng, muôn thuở không phai Tiếng Việt Nam, gấm vóc hoa cài Tiếng dân tộc, lung linh tình tự Năm ngàn năm, trao gìn giữ Trải bao đời, kế dựng xây Và truyền lƣu đến tận ngàn sau Mảnh dƣ đồ, non sông nƣớc Việt Đây, quê hƣơng thắm thiết Đây, tình quê đậm đà Thái Bình bắc nhịp qua Cửu Long chín khúc, Hồng Hà dặm soi Đồng Nai, sóng vỗ ru hời Trƣờng Sơn ấp ủ ngỏ lời Biển Đông Bông lúa chín thơm thơm mùa Cánh đồng vàng toa tỏa ngát hƣơng Tình quê reo khắp nẻo đƣờng Ta bƣớc vƣơng vƣơng nỗi niềm Quê hƣơng dải Ba Miền Việt Nam sông núi, hồn thiêng muôn đời Tháng – 2007 Màn ảnh nhỏ, ta ! Tháng – 2007 10 Đốt tâm can cho cháy hết đoạn trƣờng Để ngƣời ngƣời khơi bếp hồng sƣởi ấm Không chiến tranh thù hận Không bạo lực tham tàn Không cay đắng lầm than Đƣờng tới, nẻo thông thƣơng, mở cửa Bắc nhịp cầu, Phá Tam Giang, bỏ ngõ Ngƣời với ngƣời trao thân thiện hòa vang Bản trƣờng ca nhân khảy cung đàn Reo khúc nhạc tình ngƣời chan nhựa sống Cảm thương Sư Cô Trí Bửu Sau dự Lễ nhập quan, siêu độ, thành phục vào lúc 6pm ngày 13-6-Đinh Hợi Linh Sơn, trở bổn tự viết để cảm thương Sư Cô Trí Bửu, thọ 76 tuổi, vị xuất gia viên tịch thứ 2, sau Sư Cô Diệu Pháp tiểu bang Mƣời năm xuất gia học Phật Nƣơng cửa thiền cất bƣớc Tây quy 76 tuổi thọ, chẳng có Hay trăm tuổi hạc, phải buông tay, nhắm mắt Cách tuần, vào thăm Sƣ Cô giƣờng bịnh Vừa thấy dáng tôi, Cô lổm ngổm ngồi lên, tay chắp hoa sen Tôi ôn tồn, Cô nằm yên Cô cảm động, sợ thất lễ Ngƣời bịnh mà Cô, có mà thất lễ hay không thất lễ Học bát kỉnh pháp, kỉnh pháp thâm sâu, kỉnh pháp tâm Ứng xử, ngôn từ, đối đãi, thân Cô an lòng, Thầy Trò nói chuyện Cô cho biết, Thầy Tịnh Đạo từ Melbourne thƣơng tình đến viếng Sƣ Cô trụ trì Linh Sơn, Chƣ Ni, vô, vừa Cô đọc câu Thầy Tịnh Đạo viết, cho nghe Tôi han hỏi chuyện gần, chuyện xa, Cô nhớ hết Tôi nhắc Hòa Thƣợng Bổn Sƣ, Cô rƣng rƣng nƣớc mắt Tôi nhắc Sƣ Cô Trí Lợi, Cô nói, nằm chỗ cũ bạch Thầy Tôi hỏi số điện thoại, cần, liên lạc, Cô liền nói Nào Hậu, Phƣợng, Tâm, Vui, Mỹ Nhớ niệm Phật nghe Cô, Căn nhà xƣa, nằm tâm ý Nhớ buông xả nghe Cô, Nơi trở về, nằm chỗ tâm nhƣ 63 Tôi nhắc thêm chuyện hai mƣơi năm Khi đó, có Hậu Rồi lần lƣợt vƣợt sóng trùng khơi Hai bờ đại dƣơng, hai mảnh địa cầu Chốn quê nhà, đành đoạn chìm sâu Mẹ con, anh chị em, kẻ trƣớc ngƣời sau đoàn tụ Lìa nơi cắt rốn chôn Lìa xa quê cha, đất tổ Tự nguyện lƣu đày, khách thổ tha phƣơng Dấu mờ khép kín quê hƣơng Bờ rêu thấm lạnh nhớ thƣơng lên màu Quê ngƣời mƣa ngâu Mà thấm thịt thau da gầy Quê ngƣời mƣa bay Mà thấm nỗi tình Dòng sông khúc phân chia Núi non nẻo xa lìa sơn khê Thế hôm nay, Cô Tây Trƣớc Tam Bảo, khói hƣơng trầm lan tỏa Tiếng chuông ngân, hòa vang theo tiếng mõ Sau, di ảnh Cô, báo thân nằm ngủ, yên giấc kim quan Chung quanh đây, pháp lữ, bạn đạo, ngƣời thân Cung tiễn Cô, thƣơng tiếc, ngậm ngùi, lời kinh tiếng kệ Này, Sƣ Cô Trí Bửu ơi, Thân tứ đại vô thƣờng, ai Cuộc đời trọ quán, Thánh – Phàm Nhìn kia, băng giá lên Phong sƣơng tuế nguyệt, núi đồi xanh xanh Nhìn kia, bốn biển lênh đênh Chúng sinh lặn hụp, trầm luân vô bờ Đấng Từ Nghiêm, huệ mạng thâm ân, đạo lý Phật Đà Thuyền Bát Nhã, bờ giác bến mê, đáo đầu bỉ ngạn Nhớ ngày nào, nơi Có Cô chống gậy, chống nạn Có Cô đứng lên, ngồi xuống Cố mím lòng, chịu đựng, nghe đau Còn hôm nay, Cô an nhiên cõi nhiệm mầu Bạn đạo bùi ngùi, hiếu quyến vành khăn thấm lệ Tiếng Mẫu Thân, chìm sâu nỗi nhớ Tiếng Mẫu Từ, thầm khóc niềm thƣơng Mùa Vu Lan đến rồi, lành lạnh thê lƣơng Xin chắp đôi bàn tay, tròn đầy Hiếu Hạnh Đây bát cơm đầy, hiền cháu thảo Đây chân thành, nặng nghĩa tứ ân 76 năm, đời, trả lại phù vân Nắm tro tàn, lƣu dấu tích, sinh thành cốt nhục 64 Mùa đông lạnh, mƣa bay lất phất Mỗi đêm về, ủ dột mùi sƣơng Nghe lòng, nát cõi tình thƣơng Từ nay, hai tiếng Song Đƣờng đâu Biển dâu xanh ngát màu Cháu đứng lại bên cầu từ ly Nhớ thƣơng gởi bến sầu bi Hiếu ân gởi bến tƣ nghì thiên thu Cô đi, cõi nhiệm mầu thoát Chốn hồng trần, trả huyễn ảo, hoàn chơn Hôm nay, độ trăng tròn Còn trăng mƣời sáu, lối mòn dặm băng Phật ân vi diệu thƣờng Mƣời phƣơng tỏa rạng pháp âm nhiệm mầu Sóng vỗ đôi bờ Tháng – 2007 Hai bờ đại dƣơng Hai mảnh tinh cầu Một cõi quê nhà, đành đoạn chìm sâu Đâu rồi, nơi cắt rốn chôn Đâu rồi, nơi quê cha đất tổ Mang thân phận, tha phƣơng khách thổ Kiếp lƣu đày, mờ mịt trùng khơi Quê cha, lời nói nghẹn lời Đất mẹ, se thắt da mồi tóc sƣơng Dấu mờ, khép kín quê hƣơng Bờ rêu thấm lạnh, nhớ thƣơng lên màu Xa xa nhìn nhịp cầu Biển khơi sóng vỗ, chìm sâu muôn trùng 10 năm, chƣa có điểm cuối 20 năm, chƣa băng qua điểm mốc 30 năm, thuyền viễn xứ phiêu du Mỗi năm, qua mùa thu Ba mƣơi năm thu vàng Lá theo gió bay ngang Lá vùi dập bên đàng rêu xanh Tâm can vƣớng nhện tơ mành Đoạn trƣờng khúc treo cành tàn khô Hồn thổn thức dƣới mồ Hồn khắc khoải bờ ly tan Đƣờng kia, kinh tuyến băng ngang Đƣờng này, vĩ tuyến bẽ bàng biển dâu Quê ngƣời mƣa ngâu 65 Mà thấm thịt thau da gầy Quê ngƣời mƣa bay Mà thấm nỗi tình Dòng sông khúc phân chia Núi non nẻo xa lìa sơn khê Còn đâu lối Còn đâu lối lê thê dặm trƣờng Tiếng quê hƣơng, gởi lên đồi gió hú Tiếng tự tình, gởi xuống hố tịch băng Bóng thời gian mờ sƣơng gió rêu phong Bóng không gian đôi bờ sóng vỗ Màu Hoa trăng trắng phủ dày ! Tháng – 2007 Mẹ mẹ, tiếng mẹ hiền đâu Bóng mẫu từ, hƣơng thờ nhả khói mờ sƣơng Mẹ đâu khúc rẽ vô thƣờng Con tìm mẹ ngàn dâu xanh biếc Con tìm mẹ bên dòng sông ly biệt Nghe lạnh lùng Cầu Ái Tử ngân vang Sông phân ly, gặp qua lối băng ngang Dòng sinh tử, vĩnh viễn đôi bờ sóng vỗ Quán trọ đời, xƣa Ai tạo nên quán trọ mà chi Chỉ lần, Mẹ cất bƣớc Là mãi, không trở lại Vành tang Mẹ, lần thấm lệ Mảnh khăn sô, lớp thê lƣơng Tiếng mẫu từ, đổ xuống bến tình thƣơng Tiếng mẹ yêu, trôi bờ sông ly cách Mùa đông lạnh, mƣa bay lất phất Mỗi đêm về, ủ dột mùi sƣơng Nghe lòng nát cõi tình thƣơng Nhiều thổn thức canh trƣờng mẹ Con tìm mẹ leo đồi gió hú Đỉnh đơn côi vò võ sơn khê Biển Đông sóng vỗ xô bờ Con tìm mẹ, mịt mờ bụi bay Còn đâu tình mẹ đong đầy 66 Màu hoa trăng trắng phủ dày thiên thu Nâng vành tang trắng Tháng – 2007 Mẹ mẹ, Lục thân quyến thuộc đây, nhƣng mà trầm lắng Mẹ mẹ, Con hiền cháu thảo đây, nhƣng mà lặng thinh Còn mẹ nằm yên, nằm Nhắm mắt lại, không mở Còn đâu nữa, bóng mẹ hiền muôn thuở Còn đâu nữa, tình thƣơng mẹ thiêng liêng Con nhìn mẹ mà nƣớc mắt rƣng rƣng Cuộn thành dòng, hai hàng, lăn má Gió lay động thầm khua kẽ Sao lƣa thƣa ủ dột khóc trăng vàng Mẹ xa, cánh nhạn mây ngàn Thế gian, trả lại trần gian cho đời Mẹ cõi xa xôi Giã từ nhân ảnh lở bồi phù sinh Mẹ cõi vô thinh Lắng nghe tiếng gọi thiên thu Con tìm mẹ đêm mờ tăm tối Bóng đơn côi, đom đóm thắp canh trƣờng Vành áo thấm đƣợm ƣớt ngân sƣơng Chan giọt lệ đầy vơi mòn mi mắt Khói quyện trầm hƣơng, vẽ hai chữ vô thƣờng, nghi ngút Chiếc cầu hợp tan, gãy nhịp Ái Tử, biệt ly Trăm năm lại đƣợc Bờ dâu thăm thẳm, xanh rì trăm năm Nói chi đến ngàn năm Bên thềm băng giá lạnh căm xa mờ Mẹ ơi, nhƣ giấc mơ Đêm đêm tỉnh mộng, vật vờ hồn đau Mẹ ơi, chuông mõ kinh cầu Nâng vành tang trắng đầu rụng rơi Mẹ đi, lối cỏ hoa cài ! Tháng – 2007 Mẹ khép cửa trần gian Tôi tìm mẹ đàng đơn côi 67 Mẹ khép lại đời Tôi tìm mẹ, chơi vơi muôn trùng Mẹ khép chữ vô chung Tôi tìm mẹ tận hồn đau Mẹ ơi, bãi biển nƣơng dâu Ngàn năm hoang lạnh khối sầu thiên thu Lá vàng rụng mùa thu Còn bao ngàn thu vàng Dòng sông khúc băng ngang Để cho sóng vỗ trƣờng giang mịt mờ Đâu bờ vô thỉ Đâu bến vô chung Cõi trần gian mộng mị Cõi mầu nhiệm vô Hai bờ mi nằng nặng Nghẹn ngào rơi giọt đắng Đội vành khăn tang trắng Thổn thức đếm giọt cay Con tìm mẹ đến suốt đời, quên thƣơng, gởi nhớ Con tìm mẹ đến suốt đời, quên nhớ, gởi thƣơng Hƣơng thờ nhả khói mờ sƣơng Từ ly mẫu tử đƣờng đơn côi Âm vang không nói nên lời Mẹ hiền khuất bóng suốt đời bơ vơ Dòng sông xƣa, rồi, xin dừng chuyến Bến đò ngang, nhé, rẽ đôi bờ Mẹ đi, sƣơng khói hƣơng mờ Con thầm khóc giấc mơ đêm dài Mẹ đi, biết thuở phai Con về, lối cỏ hoa cài thiên thu Đóa Hoa Song Đường Tháng – 2007 Viết nhân Mùa Hội Vu Lan Đinh Hợi – 2007 đến để chia sẻ không cha mẹ, nhắc nhở cha mẹ đời (Hoa Song Đường, theo tôi, đóa hoa người với lòng thành dâng đóa hoa lên cho Cha Mẹ) Tiết tháng Bảy, mƣa ngâu lạnh giá Hội Vu Lan, cháu thảo hiền 68 Ôi Mùa Hiếu Hạnh thiêng liêng Bông hồng, trắng, viềng áo Gắn nhè nhẹ, hoa cài lệ thắm Tạo thành màu hoa đắng không tên Mẹ Cha, ngủ dƣới hoàng tuyền Cho lạc lõng miền trần gian Mỗi năm, Vu Lan lại đến Biết trọn vẹn hiếu ân Hoa mẫu thân Còn hoa phụ thân đâu Hoa Song Đƣờng nghẹn lời không nói Một hoa tên gọi hai Không tên, mà hoa cài Cánh hoa lành lạnh đêm dài ngấn sƣơng Cánh hoa này, mẹ thƣơng cơm áo Cánh hoa kia, dƣỡng giáo công cha Nắng mƣa ủ dột mái nhà Bốn mùa sƣơng gió lệ nhòa song thân Vẽ bốn chữ thâm ân nghĩa nặng Cất nơi sâu thẳm tâm hồn Tôn thờ thành kính vẹn toàn Đáp đền muôn thuở, không cần luận suy Theo ánh Đạo Từ Bi thấm nhuận Bóng Từ Quang trùng chấn muôn phƣơng Đóa hoa cao Song Đƣờng Dâng Mùa Hiếu Hạnh, không lƣờng thâm sâu Tam đồ khổ, bắc cầu bỉ ngạn Cứu đảo huyền, Thắng Hội Vu Lan Trên thời đền nghĩa Tứ Ân Dƣới thời đáp hàm linh muôn loài Vu Lan - Hiếu Hạnh Hoa Song Đƣờng đó, ngƣời ngƣời nhớ ghi Một Đóa Song Đường Tháng – 2007 Hai tay nâng cành hoa Chí thành dâng hiến Mẹ Cha tỏ tƣờng Nói Một Đóa Song Đƣờng Công cha nghĩa mẹ không lƣờng thâm sâu Dù cho gian khổ dãi dầu Cũng không đền đáp cầu mẹ cha Công cha, núi thẳm thua xa Nghĩa mẹ, biển lớn thấm đâu Công cha, đội đầu 69 Nghĩa mẹ, thờ mãi, sông sâu không Đóa Song Đƣờng em mang Không hoa trần gian sánh Đóa Song Đƣờng mênh mông Không màu không sắc lƣợng dung tƣơng đồng Dù cho màu sắc diêu Hay màu hoa trắng hoa hồng nắng mai Trắng hồng nhạt phai Song Đƣờng đóa hoa cài thiên thƣ Chín, chƣa thể vẹn thành mƣời Một, chƣa thể sánh, mƣơi, Phụ thân, núi Thái, thua xa Mẫu thân, biển Thái, sƣơng pha đầu cành Này em, chị, anh Song Đƣờng đóa thiên muôn đời Dù cho sắc thắm hoa cƣời Song Đƣờng đóa tuyệt vời ngàn năm Song Đường, Một Đóa Không Tên Tháng – 2007 Sắc thắm muôn hoa sắc hoa trời đất Xuân hạ thu đông biến chuyển bốn mùa Càn khôn kia, sánh Ơn Cha Trời đất kia, so Đức Mẹ Ngày Mẹ mất, đất trời sụp đổ Ngày Cha đi, vũ trụ ngửa nghiêng Công cha nghĩa mẹ thiêng liêng Cho gởi khắp miền đơn côi Công cha nghĩa mẹ tuyệt vời Cho ghi nhớ trọn đời không quên Vũ trụ kia, cõi mông mênh Trời đất kia, lặng thinh trống rỗng Còn tình mẹ, đong đầy, không chỗ trống Còn ơn cha, chan chứa, không chỗ dƣ Vũ trụ kia, cõi thái hƣ Trời đất kia, nghiêng ngửa Ân cha, ân cao muôn thuở Đức mẹ, đức rộng muôn đời Trăm năm chẳng chút vơi Ngàn năm chẳng lời thiệt Càn khôn, thành, trụ, hoại, không Đất trời xoay chuyển hao mòn thời gian Công cha, nghĩa bạc vàng Đức mẹ, nghĩa kim hoàng bụi lau 70 Hoa phai màu Sánh đóa minh châu Song Đƣờng Dù muôn hƣớng ngàn phƣơng Dù khắp nẻo đƣờng trần gian Sao mờ, trăng vàng ngại Đèn lu, đèn tỏ dõi soi Tấm Gƣơng, đục, đổi dời Đóa Hoa Song Đƣờng thỉ chung bất biến Xin tặng em hoa, không tên không tuổi Xin tặng anh hoa, không tuổi không tên Đóa Hoa Song Đƣờng, vi diệu thênh thênh Tan tất nỗi quên, Chỉ nỗi nhớ !!! Bài Ca Hay Nhất Tháng – 2007 Tôi hát ca dâng Mẹ Tôi hát ca dâng Cha Công ơn Cha, dù ngàn năm không phai Công đức Mẹ, dù ngàn năm, không đổi Trong đời có hỏi Thƣơng yêu cao đời Em đáp liền, không dự, em Tình thƣơng cao quí nhất, xin dành cho cha mẹ Tôi hát ca dâng Mẹ Tôi hát ca dâng Cha Núi Thái Sơn, mờ sƣơng khói quan hà Biển Thái Bình, gập ghềnh vang sóng vỗ Công ơn Cha, đời gian khổ Công đức Mẹ, kiếp cho Tình Cha Mẹ, đẹp lắm, em thấy không Em tôi, hát ca muôn ngàn tiếng hát Tiếng hát đó, cao núi Thái Lời ca kia, sâu biển Đông Tiếng hát mẹ cha, không cần nhạc, không cần đờn Nếu không hát đƣợc Thì đời Không ca nào, em hát Em hát lên ca dâng Mẹ 71 Em hát lên ca dâng Cha Hát tự tim, Hát tự lòng Bài ca hay nhất, ca nhân Xin dành cho Cha Mẹ Tháng – 2007 Trong đời có ngôn từ đẹp xin dành cho Mẹ Trong đời nều có ngôn từ đẹp xin dành cho Cha Tiếng thƣơng yêu Mẹ, không cần nói Tiếng thƣơng yêu Cha, không cần trau chuốc Tình thƣơng Mẹ, không cần hoa Tình thƣơng Cha, không cần phết sơn Dù ngàn năm, chẳng hao mòn Chứ đừng nói, đời này, sánh Tôi có nghe, ―Công Cha nhƣ núi Thái Sơn‖ Tôi có nghe, ―Lòng Mẹ, nhƣ biển Thái Bình‖ Núi Thái Sơn kia, đèo heo hút gió Biển Thái Bình kia, sóng vỗ triều dâng Ơn Mẹ Cha, vƣợt vũ trụ cao ngần Nghĩa Sinh Thành, phủ muôn ngàn thiên thể Nên đời này, Chữ đẹp nhất, xin dành cho Mẹ Chữ đẹp nhất, xin dành cho Cha Dù gió ngàn bay, dù rụng la đà Tôi nói, công đức sinh thành Hai tiếng Mẹ Cha, Khi nào, không trời đất Khi nào, không vũ trụ lăn quay Khi nào, không tôi, lúc hẵn hay Ngay hai chữ vô thỉ vô chung Cũng không sánh đƣợc chữ Song Đƣờng cao Tiếng nói Không Cha Tháng – 2007 Từ ngày cha, nhƣ nhà Gót sỏi đá phong trần, đâu gót đỏ nhƣ son Cát bụi phù sa, không bóng che thân 72 Dọc đƣờng sƣơng gió, không tựa nƣơng ấm lạnh Cha Cha, đƣờng trần gian, đƣờng phải tránh Đƣờng nhân, đƣờng phải Con đƣờng nào, không làm hổ tông ti Con đƣờng nào, không làm đau thất tổ Cha Cha, sống đời, không ngại gian khó Vào trƣờng đời, không ngại đắng cay Nghĩ đến Cha, nghe gió heo may Nghe cô độc đồi cao gió hú Có khi, nhìn mây trời vũ Có khi, nhìn sóng vỗ triều dâng Nhân ảnh kia, vẽ nét phù vân Tang thƣơng này, be bờ dâu thẳm Chống đôi tay, đỡ bồ trái đắng Dẫm đôi chân, mòn sỏi đá phết rong rêu Và nghe thấm thía tiếng nhiễu điều Hồn dân tộc, lộng hồn thiêng sông núi Đƣờng chƣa mỏi Bóng xế chƣa tàn Con đi, từ vĩ tuyến giăng ngang Và hết hoành – tung trụ vũ Mẹ mãi ! Tháng – 2007 Tiếng thƣa Mẹ, hết rồi, không nói Kể từ ngày Mẹ bỏ Quán trọ trần gian, tử biệt sinh ly Cung nhịp vô thƣờng, dặm ngàn soi bóng Tiếng Mẹ ơi, dấu đáy lòng thăm thẳm Hỡi vô thƣờng, vẽ nét phù vân Để mẹ tôi, cõi xa xăm Tôi lại, hƣơng thờ nhả khói Tiếng Mẹ ơi, gọi Vào khuya, chìm đắm nẻo tâm tƣ Biết Mẹ đi, biền biệt xa Hình ảnh Mẹ muôn thuở Ngay Mẹ nhìn con, không nói 73 Ngay Mẹ nhịp nhịp roi đau Tôi nhìn mắt Mẹ thật sâu Tôi chƣa khóc, nhƣng Mẹ khóc Mùa Hiếu Hạnh, nghe cô độc Khóc lòng, nói hai tiếng, Mẹ Dù biết không Mẹ đời Hình ảnh Mẹ, ngàn đời, không Chắp tay nguyền, khói hƣơng trầm nghi ngút Cõi nhiệm mầu, xin hồn Mẹ chứng tri Từ thẩm sâu, nghe tiếng thầm Mẹ đây, mãi Một chưa thỏa, hai ! Tháng – 2007 Một mình, cƣu mang Hai mình, nhắm mắt, đàng mà Nếu không, nhân nghĩa Tan hoang đến đƣờng lối Không mang nợ riêng tƣ Mà mang nợ trăm bề trần gian Không cầu hƣởng thụ, an nhàn Mà trèo núi thẳm, ngắm ngàn sơn khê Cảm nỗi ê chề Sẻ chia cảnh não nề phù sinh Nào nghiệt ngã điêu linh Nào thán oán, dân tình xót xa Khi thời, dính dự can qua Khi không, tơi tấp trầm kha nghẽn đƣờng Biết bao cay đắng nhiểu nhƣơng Biết bao rách nát tang thƣơng não lòng Lên non đeo đá đèo bồng Xuống biển kéo cát sóng lồng trùng khơi Một mình, chƣa thỏa đời Hai mình, gánh chia đôi ! Những lời Mẹ Thương Tháng – 2007 ―Mẹ già nhƣ chuối ba hƣơng Nhƣ xôi nếp nhƣ đƣờng mía lau‖ Tấm lòng biển rộng sông sâu Tình thƣơng chan chứa màu lƣơng 74 Mẹ già dãi nắng dầm sƣơng Tâm can pha đắng đoạn trƣờng pha cay Miễn cháu vui vầy Da mồi tóc bạc héo gầy cam Mẹ mây sắc hƣơng ngàn Thƣơng nhƣ nƣớc trƣờng giang xô bờ Mẹ nét ngọc ƣơm mơ Không chữ nghĩa tôn thờ mẹ Viết cho phủ đất trời Không diễn tả hết lời mẹ thƣơng ―Mẹ hoa, mẹ hƣơng Mẹ nguồn cội tình thƣơng nhiệm mầu‖ Cho từ thuở ban đầu Đến khôn lớn nhuốm màu trần gian Thƣơng không tiếng thở than Thƣơng bƣớc đàng Mẹ hình ảnh tuyệt kỳ Bức tranh tuyệt mỹ, vần thi tuyệt vời Cầu cho mẹ sống suốt đời Cho nói lời mẹ thƣơng Còn Mẹ tất ! Tháng – 2007 Diễm phúc đời Cho có mẹ Bất hạnh đời Cho không mẹ Dù tuổi yếu già Mẹ không làm cho em Mẹ không làm cho chị Mẹ không làm cho anh Nhƣng cần, mẹ Là tất Còn tình thƣơng mẹ bao la Còn cặp mắt mẹ hiền chan chứa Còn bàn tay âu yếm vỗ Còn đôi mắt nhìn em lệ ứa Mội em vấp ngã Hay bị đập dũa tang thƣơng trƣớc nẻo trƣờng đời Trời đất kia, không đủ nói lên tình mẹ Vũ trụ kia, không đủ chất chứa tình mẹ Sông có sâu, không sâu lòng mẹ Biển có rộng, không rộng lòng mẹ Trăng lấp lánh bầu trời 75 Không tràn ngập, tình mẹ yêu thƣơng Huống chi đóa hồng Hay hoa màu đỏ Đó hình ảnh tƣợng trƣng Thật nghe em Nếu ngày mẹ Em thấy bầu trời sụp đổ Em thấy vũ trụ ngửa nghiêng Dù cho rừng hồng, biến thành rừng trắng Dù cho biển đỏ, biến thành biển lệ chứa chan Em đứng bờ ly biệt Bờ sóng biếc xô bờ Bờ sóng bạc ly tan Mắt em nhìn chốn xa mờ Để tìm hình ảnh mẹ hiền Lòng em chìm đắm thật sâu Để tìm hình ảnh mẹ hiền ẩn nơi đâu Lúc đó, em thấm niềm đau Trong đời, Không có niềm đau niềm đau mẹ Trong đời, Không có nƣớc mắt Bằng nƣớc mắt vo tròn khô đọng vành mi Thì thầm hai tiếng : Mẹ Ơi ! Cho nên, có mẹ đời Em sung sƣớng lên ! Chị sung sƣớng lên ! Và, Anh sung sƣớng lên ! Công cha, tiếng, đời ! Tháng – 2007 Em biết có câu ―Công cha nhƣ núi Thái Sơn‖ Em biết có câu ―Còn cha, gót đỏ nhƣ son‖ Và Em biết lại có câu ―Con có cha, nhƣ nhà có nóc‖ Cha em đó, mồ hôi nƣớc mắt Cha em đó, chan nắng đổ mƣa Cha em đó, chân tay sần sũi Đánh đổi đời, gian khổ em Nếu em có gì, cha em trầm ngâm không nói 76 Nếu em có gì, cha em se thắt tâm can Em có biết không, cha em đứt ruột đứt gan Nặng trĩu khối đầu Đá tảng chồng cao nhƣ núi Thái Gánh vác phong trần, chống đỡ cho em Dù không buông tiếng yếu mềm Nhƣng lòng cha chan nƣớc mắt Đó nhƣ nhà có Che cho em, không nắng không mƣa Che cho em, sóng gió lùa Khôn lớn trƣởng thành để vào trƣờng đời Từng bƣớc em đi, gót đỏ nhƣ son Mẹ, có vai trò mẹ Cha, có vị trí cha Ví trị đó, không cần nói Cứng đá, vững đồng Dùng chữ nghĩa yếu mềm Thì diễn tả Những thành bại nhục vinh đời Cha cho em tất Những nhiêu khê cay đắng đời Cha chống đỡ cho em Em nói câu ―Công cha nhƣ núi Thái Sơn‖ Em nói câu ―Còn cha, gót đỏ nhƣ son‖ Một tiếng phụ thân Một tiếng từ nghiêm Nhƣ đủ Không cần ngôn từ Phải nhớ nghe em Một tiếng, đời, gian khổ, công cha !!! 77 ... ****** Xin Cảm Ơn Lòng Kính cảm ơn Nhà thơ Kiên Giang Và Thi Nhóm Bèo Mây Ngày 2 8-3 -2 007 Mặc Giang Cảm ơn thi bá Kiên Giang Có lòng nhắn gởi Mặc Giang góp phần Bèo Mây phố thị cao ngần 26 Còn... đến tổ tiên Mở cửa ngục tù, hƣớng thiện hoàn lƣơng Quên cảnh ngục tù, với yêu thƣơng 12 đêm 1 0-0 2-2 007 Mở cửa mà ! Tôi tù, bụng mẹ Tôi tù, hai nẻo tử sinh Ba cõi trầm luân, đày ải cực hình Nào... Miếng cơm nhà tù, xem nhƣ dƣ Trao nụ cƣời, mở cửa mà !!! Trao nụ cƣời, mở cửa mà !!! 12 đêm 1 0-0 2-2 007 Ta không cần ! Ngựa quen đƣờng cũ, đƣờng chi nhĩ ! Mà câu tục ngữ muôn đời ? Ngƣời bạn tù
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 8, bai 701-800, Tho mac giang quyen 8, bai 701-800,

Từ khóa liên quan