0

Tho mac giang quyen 10, bai 901-1000

80 310 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Thơ Mặc Giang - Quyển 10 (từ 901 đến 1000) -STT Tựa đề 01 Một tao phùng 02 Thương Yến Phi 03 Một cõi mênh mông 04 Đốt tâm nguyền 05 Nhớ Thiều Nguyên 06 Nhớ Huyền Trân 07 Núp bóng sân chùa 08 Khôn nhà dại chợ 09 Cái nỗi Ta Bà 10 Trường giang mặc tử 11 Mở cửa tình thương 12 Chân thân bất tuyệt 13 Gõ tiếng Diệt – Sinh 14 Bảo châu ý 15 Kết đài sen 16 Tâm bất thối 17 Dòng sông nhân 18 Tàn cát bụi 19 Trái tim biết thở 20 Chuyện Hai Dòng Sông 21 Hát trường ca 22 Bóng núi lưng đồi 23 Đường Bên Nội 24 Đường Quê Ngoại 25 Tiếng đoạn trường 26 Ai bảo em thơ ? 27 Nói Tiếng Yêu Thương 28 Vần thơ tuyệt mỹ ! 29 Thương em 30 Hai tiếng Mẹ Quê 31 Một mái tình quê 32 Một mái quê nhà 33 Biết 34 Hai hệ 35 Đừng hỏi ngày mai - 36 Một mảnh trăng mờ 37 Sông nhỏ bên làng 38 Đâu 39 Chuyến xe vô thường 40 Nhà xưa ta 41 Tìm tiếng lặng thinh Trang 04 04 05 06 06 07 08 09 09 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 42 Ai bảo em lặng thinh 43 Tìm em từ thuở 44 Đừng hỏi chi em 45 Đỉnh uyên nguyên 46 Tuyệt Em Tôi 47 Vượt thoát không thời 48 Kết vòng hư vô 49 Mơ,…! 50 Sao ơi, Trăng mờ ! 51 Núi ngã lưng đồi 52 Biết sống, dễ không ? 53 Khổ với Lỗ, trả giá ! 54 Quan tài chưa đổ lệ 55 Xuân cười gió nắng 56 Bài ca bất tuyệt 57 Khép cửa Vô Môn 58 Điệp khúc an bình 59 Khi đến ngày mai 60 Những cánh hoa rừng 61 Đâu phải chiến sĩ 62 Bãi đầm lầy 63 Lâu đài cổ 64 Ung thư toàn châu thể 65 Tây Tạng giá băng ! 66 Mỗi nguời Đấng Vô Song 67 Giữa vành hư vô 68 Gối mộng Vô Sinh 69 Vòng tay ôm vũ trụ 70 Hoa trắng trọn đời 71 Đừng hỏi ngày mai - 72 Hoa vũ trụ 73 Người Già dễ quên ? 74 Có đường 75 Thấm đau lòng mẹ 76 Mẹ chờ 77 Nhớ lại chùa xưa 78 Quê hương đâu riêng 79 Quê hương 80 Mở cửa thiên thai 81 Biết đến 82 Cuốn thả bờ lau 83 Chiếc bóng hợp tan 84 Vỗ cánh phương đài 85 Xuân Hoa bốn mùa 86 Thông điệp sống 87 Lại viết cho em 38 39 39 40 41 41 42 43 44 45 45 46 47 47 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 59 60 60 61 62 63 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 88 Sỏi đá kêu đau 89 Biết dòng sông 90 Tiếng chim gọi hồn 91 Xóm nhỏ quê nghèo 92 Một mái Chùa Quê 93 Nhớ tình quê 94 Cho trọn tình quê 95 Từ kiếp 96 Đợi trăng 97 Trăng với ta 98 Một bến sông trăng 99 Ơn Cha - Đức Mẹ 100.Tiếng nói hồn thiêng 77 78 78 79 80 81 82 82 83 84 84 85 86 Một Cuộc Tao Phùng Tháng 12 – 2007 Tôi đến đây, đất thần kinh cổ kính Thăm cố đô, túi vai Phƣơng trời xa muôn vạn dặm dài Tôi bƣớc ngàn trùng thiên lý Con đƣờng nào, đƣờng ý Con đƣờng nào, khơi động nguồn Cùng bƣớc nhìn vết tích hao mòn Nghe xào xạc lâng lâng hồn sông núi Cuộc nhân thế, mộng sầu rung trái chín Đeo đỉnh đầu, mái trắng bụi bay Thoáng tâm tƣ lành lạnh gió heo may Đêm thao thức mờ trông bóng nguyệt Trong tối tăm, mong vành trăng khuyết Vắt lƣng trời le lói ánh ngàn rơi Vẫn lóe lên chút loáng bạc tuyệt vời Kinh đô trầm buồn vơi kỷ Trƣờng Tiền hỡi, có buồn không Bến Ngự Nam Giao ơi, hát khúc tình tang Lá me bay, rơi rụng bên đàng Dòng Hƣơng Giang, câu hò chƣa ƣớc vẹn Thuyền đó, dừng chân chuyến Ghé vô bờ, khách đợi bến sông xƣa Rồi mai trời nghiêng nắng đổ mƣa Đất kinh kỳ trầm buồn bao cổ kính Thương Yến Phi Tháng 12 – 2007 Yến Phi em đâu Ai nghe tiếng nói tiếng cƣời Yến Phi Mầm non độ xuân Hiến thân Đạo Pháp lầm mê Trải qua sóng gió nhiêu khê Còn đây, mái ƣớc thề nghe em Dù cho nhớ quên Nhƣng em đó, bên thềm thùy dƣơng Dù cho gió bụi mù sƣơng Nhƣng em đó, bên đƣờng nhớ ghi Yến Phi, em Yến Phi Thì thầm biển nhớ tên em Ráng chiều đỡ bóng hoàng hôn Màn đêm buông xuống trăng soi Xa xa gió gọi lƣng đồi Trùng khơi sóng vỗ ngỏ lời mến thƣơng Yến Phi bên đƣờng Bờ lau cát trắng thùy dƣơng nhớ ngƣời Một cõi mênh mông Tháng 12 – 2007 Mộng hải hồ, trùng khơi sóng vỗ Nghe chạnh lòng, cõi mênh mông Vi vu gió gọi ngàn thông Mai sau rêu phủ thả dòng hoang sơ Kìa đứng trơ vơ Núi cao biển rộng sóng xô xạc xào Quê ngƣời văn vật giƣơng cao Quê vá đắp bọt bèo ngửa nghiêng Quê ngƣời phố xá công viên Quê trăng ngủ, đêm mịt mờ Quê ngƣời phố thị rợp cờ Quê èo uột dại khờ hồn đau Quê ngƣời sắc thắm thêm màu Quê đêm tối, canh thâu chƣa tàn Quê ngƣời phố thị thênh thang Quê trúc ngã bên hàng tre xanh Quê ngƣời thƣ thả an lành Quê nặng trĩu treo mành ngàn cân Quê ngƣời ngất ngƣởng cao ngần Quê cúi mặt cần đắng cay Quê ngƣời đêm nhƣ ngày Quê chƣa sáng dày hoàng hôn Nhìn trông nƣớc nƣớc non non Gia gia quốc quốc gọi hồn nghe ! Đốt tâm nguyền Tháng 12 – 2007 Sao lại gọi truyền đăng tục diệm Sao lại gọi kế truyền thừa Trƣớc Bảo Tháp nghe lòng xao xuyến Đốt tâm nguyền sức dựng xây Không làm ô danh cổ đức Không làm hoen ố thiền môn Tăng Ni tin yêu dấn bƣớc Tay đan tay gìn giữ sắt son Một đảnh lễ dặn lòng ghi nhớ Tấm thân không bội ân sƣ Có nhƣ nên đảnh lễ Nếu không bẩn áo Nhƣ Lai Nâu sồng mảnh đeo vai Đạo - đời, hai gánh đƣờng dài dặm soi Nếu không, uổng phí đời Lại đem sƣơng bạc mà phơi nắng chiều Thà không khoác áo nâu sồng Chứ không làm nhơ áo Thà không Thích Tử đeo dòng Chứ không nƣơng nhờ cơm cháo Thân mang, tay xách, vai gồng Tâm tƣ luyện nức lòng chƣa Nhớ Thiều Nguyên Tháng 12 – 2007 Thiều Nguyên, núi lƣng đồi Quang Huyền, đại thụ đời độc cƣ Trăm năm kiếp gần dƣ Sử vàng rạng nét tƣ nghì đan Tịch liêu bóng buông mành Mấy vòng kềm tỏa đoạn đành ruột đau Đến đây, da thấm thịt thau Phong sƣơng tuế nguyệt, sắc màu thời gian Đến đây, mảnh quan san Thiều Nguyên trầm mịch, mây ngàn bay bay Đến đây, chƣa thỏa lòng Đôi bờ mi đọng, cay cay giọt nồng Xích xiềng phù đeo gông Nhân danh, giả tƣớng, tréo tròng trần lao Trùng dƣơng, bọt sóng ba đào Trƣờng Sơn, gió bụi xạc xào bờ lau Tang thƣơng vùi lấp biển dâu Dòng sông cách trở nhịp cầu lại qua Thiều Nguyên, đứng ngó xa xa Vị non, vị nƣớc, vị gia khắc lòng Nhìn thôi, thỏa chút hoài mong Sƣơng đêm thấm lạnh, chờ hong nắng chiều Hoàng hôn rải bóng cô liêu Thiều Nguyên, ôi ! nhớ thƣơng nhiều Thiều Nguyên Nhớ Huyền Trân Tháng 12 – 2007 Viếng thăm Đền Huyền Trân Công Chúa Nhớ Châu Ô, Châu Lý, xa xƣa Báo ân cha, nâng khăn sửa túi Báo ân nhà, thuở can qua Nhìn sắc thể cành vàng ngọc Ngẫm nhớ câu, quế rừng Núi thăm thẳm đèo heo hút gió Thắp mờ, đếm nỗi chung – riêng Phận nữ nhi, đem thân mở nƣớc Lại kết giao hai mối an hòa Bắc nhịp cầu xuyên Nam thẳng Vững sơn hà, dễ đƣợc ƣ Thắp nén hƣơng dâng lên Công Chúa Hiển thánh linh phƣởng phất Ngƣời sống với sử vàng muôn thuở Tên Huyền Trân mãi không phai Thật xứng danh anh thƣ nƣớc Việt Thật xứng danh công chúa nhà Trần Vì việc lớn băng qua tiểu tiết Áng mây nào, vẽ phù vân Bồng Nga đeo mảnh tơ hồng Phong sƣơng tuế nguyệt non sông nƣớc nầy Hoàng hôn gác mái bờ tây Thuyền du biển lộng hoa lay trăng ngàn Trùng dƣơng sóng vỗ mênh mang Còn dấu nét son vàng Huyền Trân Núp bóng sân chùa Tháng 11 – 2007 Hỡi núp bóng sân chùa Nâu sồng, áo vải có thừa hay không Đừng đem quẳng gánh dòng sông Khác chi bèo bọt bềnh bồng trôi Đạo tâm, đạo lực, vô nghì Ngƣợc dòng sinh tử có chi ngại ngần Sao đem phủ lớp phong trần Kìa xem cát bụi phù vân khác Dọc đƣờng sỏi đá Chông gai gánh, cho Thƣơng không áo ngắn lƣng dài Co đầu rút cổ leo đài rong rêu Xƣa nay, rác rƣới lều bều Bức tranh nhân ảnh trêu lòng ngƣời Hô hô, mắt nhắm, miệng cƣời Miễn đeo hoang tƣởng đời ta Bôi son, phết gấm lụa Ỡm câm ngọng, núp nhà Nhƣ Lai Tung hê, thƣa Cụ, thƣa Ngài Một mai rớt xuống tuyền đài khóc thƣơng Ngoài đời ma vƣơng Trong đạo không thiếu phƣờng ác ma Lại than nghiệt ngã ta bà Dấn thân phụng trƣợng phu ! “Khôn nhà, dại chợ” Tháng 12 – 2007 Nhớ câu “dại chợ khôn nhà” Ra đƣờng khép nép, nhà huênh hoang Dẫm lối mòn Thau chì lổm ngổm, vàng son lụn tàn Miễn gánh mang Đừng đục đẽo ngai vàng Chỗ tôi, ngồi Ô dù o bế, kệ tôi, mắc Điểm trang cốt cách phƣơng phi Cân đai, áo mão làm dễ coi Tiền hô, hậu ủng, leo Thƣa Ngài, thƣa cụ, co vòi, khép re Ra đƣờng, mắt nhắm, tai be Về nhà, vênh váo làm Nghè trƣợng phu Tép tôm rút cổ ao tù Tƣờng thành cố hủ che dù đóng khung Thƣợng tôn, hạ đạp bung xung Trung ngôn, nghịch nhĩ, lùng bùng mang tai Chua ngoa, thở vắn than dài Không ai, bị ép bị nài mà Cái màng chè chuối nếp xôi Đã cũ rích, mà lôi hoài Khôn nhà, dại chợ, đời ! Cái nỗi Ta Bà Tháng 12 – 2007 “Dò sông dò biển dễ dò Nào lấy thƣớc mà đo lòng ngƣời” “Ở cho vừa lòng ngƣời Ở rộng ngƣời cƣời, hẹp ngƣời chê” Đi vào tận chốn sơn khê Còn nghe nỗi ê chề trần gian Huống chi chợ đàng Cái chuyện thiên hạ ngập tràn đƣờng Chuyện hay chuyện đẹp nói chi Chuyện xấu chuyện gỡ cấp kỳ lan nhanh Ô hay, miệng không phanh Luận bàn, đàm tiếu loanh quanh tỏ bày Cù nhây cám trấu cối xay Cù nhƣa thóc gạo suốt ngày chƣa xong Thời để trống uổng không Ngồi lê đôi mách đỡ buồn chƣa yên Lân la, nhổm dậy liền Có cao hứng mà quên nhà Nhân thời nhân kêu ca Xót thay nỗi ta bà đáng thƣơng Khen gạn lọc tinh tƣờng Không mang rác rƣới, không vƣơng sình lầy Khen nói thiệt lời Không thêm không bớt, đẹp thay đời Khi cần, nói đôi lời Khi không, chẳng nói lời bung xung Cần chi, quét rừng Cần chi, khuyên gió, gió đừng rung !!! Trường giang mặc tử Tháng 12 – 2007 Cam tuyền bên bờ suối Trang trải đức lƣơng Gieo cam lộ cành dƣơng Giữa trần thống khổ Mƣa nguồn xanh Pháp nhũ thấm ân sâu Hạnh phúc khổ đau Hai đƣờng đố kỵ Nhƣng biết nhìn thật kỹ Vốn không hai Khi tỉnh giấc mê dài Muôn sông đại hải Nhân sinh đừng ngại Hãy nhìn rùa mù Đừng sống ao tù Đeo gông cùm nghiệt ngã Dẫm sỏi đá Bƣớc qua chông gai Đâu hoa cài Trên đƣờng muôn vạn lối Ta nằm yên đánh giấc Rung động thiên thu Sóng biếc vỗ đôi bờ Sông trƣờng giang mặc tử Mở cửa tình thương Tháng 12 – 2007 Nghe không em Hoa cỏ ngậm mùi sƣơng Nghe không anh Sỏi đá gọi bên đƣờng Long lanh tia nắng Reo ấm áp ngày Đêm đêm chìm vắng Reo vạn lý sơn khê Vang đồi cao gió hát Liên điệp khúc vấn vƣơng Lan sông sâu biển rộng Đâu không bến tình thƣơng Chuông ngân dài tỉnh thức Tiếng thoát lành Không đâu lằn mức Nhƣ mây trắng trời xanh Ca vang đồi kỷ Vƣợt ranh giới biên cƣơng Nở rừng hoa thiên lý 10 Biết trở lại thăm quê Ai đứng chờ mong lối ngõ Mẹ dõi mắt mờ phơ tóc bạc Cha sâu mắt thẳm trắng sơn khê Biết trở lại quê xƣa Rũ bóng thời gian nhung nhớ thừa Năm tháng chìm sâu đeo đẳng Đêm nằm gối mộng tới hay chƣa Quê nhà biết Lữ khách đƣờng xa bƣớc trở Chân bƣớc lê thê khua sỏi đá Bờ trái chín ƣơm mơ Cuốn thả bờ lau Tháng – 2008 Đem bờ lau thả bến sông Lửng lơ nƣớc bềnh bồng Trôi nẻo chìm mây nƣớc Xây xát vô bờ đau đớn không Đem vũ bụi trần thả gió sƣơng Bay bay vùi dập tấp muôn phƣơng Hợp tan tan hợp đua Réo rắt trầm kha thấu đoạn trƣờng Đem vãi phù vân khắp Phong trần khô héo đến chân mây Tang thƣơng tàn úa tận dâu biển Thấm thía trần kiếp đọa đày Gian truân khổ đau mà Sao nhẫn tâm a Hay phủ trần gian dày gió bụi Phù sinh kham nhẫn ta bà Thế có cắn rứt lƣơng tâm Có xót lòng hai tiếng nghĩa nhân Hay leo đài, lao phóng Đẳng đeo bảo ảnh, đắp hƣ danh Nên nhớ, đời bách niên 66 Sống cho phải, chẳng ƣu phiền Không gieo oán, đeo sầu khổ Dạo gót thần tiên bƣớc vĩnh nhiên Chiếc bóng hợp tan Tháng – 2008 Hợp tan thể chiêm bao Tan hợp thể bờ lao đầu ghềnh Trùng khơi sóng vỗ lênh đênh Hoang vu gió lộng mông mênh núi rừng Trần gian vốn vô Hợp tan thoáng điểm chung thời Ngẫm để thấm đời Xƣa biết bao phải không Nhìn trông bến ven sông Đò ngang đƣa khách theo dòng đến Bờ sông thầm Con đê hai lối xanh rì cỏ non Ngƣời ngƣời đến dập dồn Để cho sỏi đá nghe hồn biết đau Một mai nƣớc chảy qua cầu Nƣớc đi sắc màu thời gian Chỉ bóng đò ngang Đẳng đeo bến cũ hai hàng gió reo Hợp tan phút chốc đƣa Tan hợp dốc núi đèo hoang mơ Đƣa tay nắm bắt hƣ vô Hợp tan bóng mịt mờ Vỗ cánh phương đài Tháng – 2008 Con chim nho nhỏ bay ngang Bay ngàn mây truông Mênh mông gió táp mƣa nguồn Xát xây đôi cánh hao mòn thời gian Bay bỏ lại bên đàng Dấu mờ khép nụ lan man ngõ Bay nẻo sơn khê Dòng sông khúc vỗ sóng reo Bay qua đồi dốc cheo leo Vẽ chân bến cát đẳng đeo dấu hình Nơi tổ ấm dinh 67 Mà bay bay thƣơng tình hở chim Ngày lên tím nụ cành sim Đêm rũ bóng im lìm canh thâu Mai đứng bên cầu Xòe đôi cánh vỗ sắc màu tơ vƣơng Chim bay gió nắng mƣa sƣơng Khung trời viễn mộng tƣ lƣờng hồn Đƣờng bay cuối nẻo dài Hƣ vô khép cánh phƣơng đài thiên thƣ Xuân bốn mùa Tháng – 2008 Xuân chƣa đến, đông dài rét buốt Khép nụ hoa xếp trải đông băng Mỉm cƣời, trông xuân diễm ảo xa xăm Ta thách đố thử đông dài lạnh giá Xuân chƣa đến, hạ nồng oi ả Xếp cành khô, ve réo gọi, kêu sầu Mỉm cƣời trông, xuân nhân Ta thách đố, thử hạ nồng độ Xuân chƣa đến, thu tàn chín nụ Lá vàng rơi tan tác bụi nắng mƣa Mỉm cƣời, trông thu tím vừa chƣa Ta thách đố, thử thu buồn nẻo Mỗi mùa đến, xuân chƣa khô héo Khi thời, xuân thổi mộng ru Bởi trần gian, vốn ôm ấp hoài mong Nên không nhận, hƣơng thơm xuân tự thể Xuân có sẵn bốn mùa nhƣ Không đông tàn, hạ trắng với thu phong Không sầu vƣơng lệ đá kiếm diêu Ôm vọng tƣởng tìm đâu bong bóng nƣớc Xuân bốn mùa nở ngàn diễm phúc Vƣợt thời gian, ƣơm hƣơng sắc lành Vƣợt không gian, mỉm nụ tinh anh Xuân tự thể hồn biết sống Thông Điệp Sống 68 Tháng – 2008 Ta nghe biết Thông điệp Chứa chất, biết nghĩa lý tuyệt vời Chuyên chở, biết hƣớng nẻo thuyền đời Diễn đạt đủ ngôn từ cao siêu tuyệt mỹ Những Thông điệp đời - đạo, băng băng kỷ Của giáo, nhân, khách tài tình Của quốc gia, dân tộc, chậm tiến, văn minh Năm năm, trải dài, không đếm Khi nghe qua, cảm kích, rƣng rƣng ngấn lệ Khi nghe qua, hãnh diện, lâng lâng ngẩng đầu Nhƣng hỏi rằng, dừng lại đƣợc Trong khoảnh khắc, nhƣ bóng câu qua cửa sổ Bao nghĩa lý đem treo trƣớc gió Bao nghĩa nhân phóng vút đầu lao Nên nhân loại tràn ngập ba đào Và giới gập ghình dậy sóng Thông điệp ban, nhƣng Thông điệp sống Trong tâm tƣ đầy ắp mây mù Trong tâm hồn bóng tối âm u Chiếc bánh vẽ phết tô đầy loang lổ Nhân loại, không hết khổ Nhân sinh, không thoát khỏi Trời đất rộng, nhƣng không đủ bao dung Bởi ngƣời đóng khung nhiều cửa hẹp Ta nghe em, biết Thông điệp Ta nghe anh, biết ngôn từ Dù chất đầy đến cõi thái hƣ Thông điệp sống biết sống Lại viết cho em Dành cho đàn em hôm mai sau Tháng – 2008 Viết cho em thật tình khó Tôi với em cách hệ Mái đầu bạc với mái đầu xanh Nhƣ già khô gốc trơ cành 69 Với non ƣơm mơ nhựa sống Cùng loanh quanh đất trời cao rộng Không gian chia sẻ thinh âm Thời gian dành chỗ cảm thông Cái giao tƣơng nhiều lằn mức Hai trƣờng ca, khác ca từ, giai khúc Bảy cung đàn không đồng điệu âm vang Mặc dù tích tịch tình tang Tang tang tích tịch nhƣng hợp tấu Ta vén lên sân khấu Sân khấu trƣờng đời sân khấu trần gian Hãy nhìn xem tuồng diễn băng ngang Ta thấy đƣợc từ Từng tiết mục qua nhƣ Mỗi hiển bày trƣớc sau Mỗi chƣơng trình liên tiếp nối Không gián đoạn phút giây bỏ trống Họ diễn xuất từ hồng hoang huyễn mộng Qua thời kỳ, đến đƣơng đại hôm Kể nhiều vọng cảnh tƣơng lai Vẫn lôi dù ai thƣởng thức Từ nơi đó, mở dấu ngoặc Em em, mà ta ta Hãy nhìn kia, là hoa Đâu có giống em nhĩ Chỉ cần hiểu đƣợc, tri kỷ Chỉ cần nhận nhau, tri âm Đừng đòi hỏi khăng khăng Bèo bọt tan hoang đầu gió Em nhìn bàn tay em Năm ngón tay bàn tay Có ngón dài ngón ngắn Có ngón nhỏ ngón to Có ngón tay vuốt tóc Có ngón tay chải đầu Có ngón tay kim khâu Có ngón tay đan Vẫn năm ngón tay bàn tay Và nhìn kia, chim nhỏ bay bay Ôi đẹp quá, trời xanh mây trắng Sỏi đá kêu đau Tháng – 2008 Ai có nghe sỏi đá kêu đau 70 Ai có nghe cát bụi khổ sầu Ngay bãi biển nƣơng dâu Nát tơ vƣơng nên mịt mờ sƣơng khói Biển mải miết ngàn khơi réo gọi Núi sơn khê trùng điệp hoang vu Rừng thê lƣơng ngậm trắng sƣơng mù Hố thăm thẳm đèo heo hút gió Bởi bào ảnh hƣ hao mệt mỏi Bởi bọt bèo chìm lan man Phong trần đập dũa nát tan Rong rêu phủ lấp đàng phù sinh Nƣớc xoáy gập ghình biển sóng Bãi cát vàng phơi trắng bờ lau Núi thi thiết bạt đầu Non nghiệt ngã sắc màu thời gian Hèn chi sỏi đá kêu vang Phơi sƣơng cát bụi tan hoang bên đƣờng Ai có nghe sỏi đá kêu đau Ai có nghe cát bụi khổ sầu Sơn khê bạc mái đầu Phong trần thấm biển dâu tƣ lƣờng Cát bụi vƣơng vƣơng Mịt mờ sƣơng khói Sỏi đá nát Ngậm đắng bờ lau Ai không nghe cát bụi khổ sầu Ai không nghe sỏi đá kêu đau Biết dòng sông Tháng – 2008 Sông Hồng Hà mềm môi biển mặn Sông Thái Bình thẳng khơi Sông Cửu Long hòa vang chín khúc Sông Đồng Nai đẹp Dòng Hƣơng giang thƣơng hai nhớ Dòng Hà Thanh chín bỏ làm mƣời Dòng Đà Rằng, chi Dòng Hậu - Tiền, hai ngả không nguôi 71 Nhớ thuở Sông Gianh, Nhật Lệ Nhớ thuở Bến Hải, Hiền Lƣơng Chân bƣớc đi, rung hồn lệ đá Chân bƣớc về, lòng vƣơng vƣơng Nhớ chuyện xƣa bên dòng Sông Trẹm Nhớ chuyện xƣa bến Bạch Đằng Lá rung cây, bờ lau cát trắng Nƣớc rì rào, sóng vỗ vầng trăng Trong đời, không uống nƣớc Giữa trƣờng đời, chẳng qua sông Nhịp cầu khua, vọng vang khúc Hai đầu cầu, dòng sông Tiếng chim gọi hồn Tháng – 2008 Nhớ xƣa, chim Lạc Nhớ xƣa, cánh chim Hồng Xây tổ Trƣờng Sơn - biển Thái Văn Lang non nƣớc khơi dòng Nhớ xƣa, cha Rồng cỡi nƣớc Nhớ xƣa, mẹ sống non Tiên Lƣơng duyên đẹp tình nguyện ƣớc Tựu thành bọc trăm Đã từ, ngàn năm văn hiến Muôn đời hoa trái đơm Quê hƣơng giang sơn gấm vóc Việt Nam rực sáng trời đông Việt Nam, quê hƣơng yêu dấu Dựng cờ, quốc tổ Hùng Vƣơng Nam nhi, nữ kiệt tiếp nối Phƣơng phi oanh liệt đƣờng đƣờng Tiếng chim, Nam Quan cửa ải Tiếng chim, cuối mũi Cà Mau Kêu vang khắp Trung Nam Bắc Tìm nhau, vạn lý nhịp cầu Nơi đây, cội nguồn đất Mẹ 72 Nơi đây, cõi quê Cha Tiếng chim Lạc Hồng muôn thuở Gọi hồn quốc quốc gia gia Xóm nhỏ Quê nghèo Tháng – 2008 Nhớ xƣa, thời thơ ấu Ấm nồng, bếp lửa hồng tƣơi Đêm trăng, hòa reo ca hát Còn đây, câu nói tiếng cƣời Quê nghèo, nắng mƣa đón gió Mì khoai, củ sắn, cơm canh Trƣờng làng, ê a đèn sách Đầu đời, mái tóc xanh Một bờ mênh mông cát trắng Đêm về, bên bến sông trăng Thuyền du mái chèo đƣa đẩy Lao chao hình bóng chị Hằng Thôn trang, bình minh sáng tỏa Ngày lên, giỡn nắng loanh quanh Con đƣờng quan nho nhỏ Hàng me, ghi dấu mong manh Đƣờng quê, lối mòn sỏi đá Tre vàng, trúc biếc xanh xanh Thơm thơm hƣơng đồng cỏ nội Còn đây, mãi quê Mái tranh, quê nghèo xóm nhỏ Từ mở mắt chào đời Lớn lên, đi Nhớ hoài, muôn thuở không nguôi Một mái Chùa Quê Tháng – 2008 Chùa quê nho nhỏ bên làng Lời kinh tiếng mõ vang vang Chuông ngân trầm hùng sâu lắng Xƣa nay, nếp sống dân làng 73 Chùa quê, mƣời bốn, ba mƣơi Rộn vang tiếng nói tiếng cƣời Kéo thắp nhang, bái sám Tô bồi phƣớc đức xinh tƣơi Chùa quê, sống xƣa Dân làng ôm ấp dựng xây Giàu nghèo, ai có Kẻ nhiều, ngƣời góp tay Chùa quê mái đơn sơ Đêm đêm dƣới ánh trăng mờ Phật vàng từ bi sáng tỏa Ƣơm đời, ƣơm đạo, xa mơ Chùa quê, già trẻ, nữ nam Nhƣ lúa chín thơm vàng Nhƣ mái tình quê bếp lửa Ấm nồng gìn giữ cƣu mang Chùa quê, mang từ Ngay từ, thuở bé xa xƣa Đến nay, thƣơng nhớ Đi đâu, nhớ nhung Nhớ tình quê Tháng - 2008 Quê xóm thôn nghèo Bốn mùa lam lũ đẳng đeo Dân làng đói no ấm lạnh Nhƣng tình chan chứa sơn keo Quê sỏi đá khô cày Mồ hôi, nƣớc mắt đắng cay Một nắng, hai sƣơng, đãi gió Gừng cay muối mặn thƣơng thay Mùa lên, tay cày, tay cấy Đồng vàng, lúa chín thơm Ca vang, tay gặt, tay hái Thôn làng đẹp ƣớc mong Ngày vui, ngày hội, vuông tròn 74 Ngƣời ngƣời, già trẻ hân hoan Nải chuối, nồi cơm, thững nếp Giàu nghèo có thiệt Vậy mà, Biển Đông nghĩa Mẹ Vậy mà, Núi Thái ơn Cha Một trời quê hƣơng ta Xa rồi, nhớ thiết tha Đi đâu, muốn trở Tình quê, không lỗi ƣớc thề Đi đâu, không thƣơng nhớ Ƣơm lòng, nhớ tình quê Cho trọn tình quê Tháng – 2008 Đây rồi, làng quê yêu dấu Đã từ bao thuở chia xa Mênh mang dâng tràn nỗi nhớ Hôm nay, với mái nhà Em thơ, chờ mong trƣớc ngõ Mẹ quê, ấp ủ lều tranh Bếp lửa hồng êm sáng tỏa Bừng lên mái an lành Từ ngày cất bƣớc Em thơ, không nói Mẹ quê, chìm sâu ánh mắt Bên cầu Ái Tử, sầu bi Từ ngày cất bƣớc Cánh chim bạt gió Ba Vì Ba tôi, sơn khê tóc trắng Phong trần chƣa thỏa, Đây rồi, làng quê yêu dấu Đồng vàng xanh bóng mạ non Bếp hồng nhà tranh sƣởi ấm Đan tay nƣơng níu vuông tròn Bao năm, quay gót chân Sao dời, vật đổi, nhiêu khê Mất tìm quên gởi nhớ 75 Ƣơm lòng cho trọn tình quê Từ kiếp Tháng – 2008 Từ kiếp tơ vƣơng Đi lang thang khắp nẻo đƣờng Ba cõi xuống lên, vào sinh tử Để ngấm đời, xoa dịu tình thƣơng Từ kiếp cát bụi đeo Đeo hành trang qua hình hài Hố thẳm rừng sâu, đầu non góc biển Chia sẻ đời, muôn vạn chông gai Từ kiếp vào cõi nhân gian Mang rong rêu giới ba ngàn Hoa Tạng xa mờ, muôn trùng giới tuyến Biển đời oán đối, chìm mênh mang Từ kiếp cát bụi trơ vơ Những dấu xƣa hoen ố tàn khô Dẫm bƣớc hồng hoang, phù sinh nhiễm thể Đãi lọc đá vàng, tìm lại nguyên sơ Thƣơng đời, từ ta Dẫu phong sƣơng, mƣa nắng, sá Trao lại cho đời, bảo châu nhƣ ý Ba đƣờng sáu nẻo, mở cửa huyền vi Đợi trăng Tháng – 2008 Đêm đêm, ta đợi đón trăng Dù chẳng ngóng trông, chẳng ƣớc thề Rừng núi hoang vu vắng Không trăng, ủ dột bóng sơn khê Có khi, ta đợi đầu ghềnh Nguyệt mãn, trăng tròn chẳng chịu lên Suốt canh dài nghe biển sóng Kê đầu mỏm đá chênh vênh Trăng khuyết, mà nhanh chóng 76 Lƣng trời đầu hôm Bóng trăng óng ả rọi Ngập đƣờng đi, ngập lối mòn Có khi, ta rảo bƣớc mom sông Bóng nguyệt lung linh đứng dòng Nhuộm ánh trăng ngà bên bến nƣớc Bờ đê ấm lạnh đêm đông Dù tròn hay khuyết trăng Mƣời sáu ba mƣơi trăng trăng Khi nhạt vàng pha loáng bạc (Phong sƣơng tuế nguyệt vẫn) Dù ta đợi trăng ngàn Trăng với ta Tháng – 2008 Ta mến trăng thuở ấu thơ Khi bé nhỏ nhà quê Cùng trăng chạy nhảy tung tăng gọi Đầy ắp trò chơi tuổi thơ Ngƣời lớn thƣờng hay kể chuyện ma Sợ có sợ, nghe nghe Đêm đêm Dù có trăng rồi, “thấy” ma Huống chi có bữa không trăng Ra khỏi xó nhà, sợ, cắn Vừa chạy vừa run, ma thét gió Trăng nhớ đó, phải không trăng Lớn lên khắp nẻo gần xa Khi sống tha phƣơng nhớ nhà Đêm xuống thời thêm trống vắng Nhiều đêm sống trọn với trăng ngà Đƣa tay ta vốc ánh trăng vàng Bên cạnh dòng sông, nƣớc xoáy lăn Động đậy, vầng trăng nhƣ biến Quanh ta tràn ngập ánh trăng ngàn Một bến sông trăng Tháng – 2008 77 Ta bến sông trăng Mây nƣớc hai bờ lơ lửng trôi Tay chèo mái đẩy lao chao sóng Bóng đổ dòng sông ƣớt đời Bƣớc chân nhè nhẹ in cát Gió thổi mênh mang tóc bụi bay Văng vẳng bên sông nghe hát Sông trăng bến tỏa niềm tây Mùa lên phảng phất mùi lúa Cao thấp ruộng đồng mƣợt cỏ non Tay cày tay cấy đôi vai gánh Chan chứa tình quê nẻo cô thôn Đôi tay tát nƣớc bến sông trăng Múc nƣớc dòng sông, múc chị Tƣới ruộng đồng ƣơm lúa mạ Múc rồi, trả lại bến sông trăng Sông trăng bến thôn trang Từ thuở ấu thơ đến cuối đời Nhà tranh bếp lửa tình quê gọi Nhung nhớ phƣơng, mỉm miệng cƣời Ơn Cha - Đức Mẹ Tháng – 2008 Năm ngàn năm trƣớc, nhớ Ơn Cha Nguồn cội tình thƣơng, nhờ Đức Mẹ Chỉ dạy khuyên lơn, trăm đầu trẻ Xuống biển lên non, cần gọi Năm ngàn năm trƣớc, thấm Ơn Cha Máu chảy ruột mềm, nhuần Đức Mẹ Đất nƣớc Văn Lang, Hùng Vƣơng quốc Tổ Sông núi Việt Nam, dòng giống Tiên Rồng Ơn nghĩa Mẹ, sâu biển Đông Công đức Cha, cao núi Thái Chạy dài từ Nam Quan cửa ải Dọc Trƣờng Sơn đến mũi Cà Mau Non xanh nƣớc biếc màu Cháu gìn giữ tàu giang san 78 Không có dọc ngang cách trở Không có tan vỡ ngƣợc xuôi Đan tay, miệng thắm môi cƣời Đan tâm, kết nối tình ngƣời Việt Nam Thời gian dù có đổi Không gian dù có thay Nhƣng nòi giống Rồng Tiên “Cây có cội Nƣớc có nguồn Chim có tổ Ngƣời có Tông” Mảnh quê hƣơng, xƣơng máu cha ông Bức dƣ đồ, truyền trao hệ Đàn cháu thƣơng nỗi nhớ Cha - Thái Sơn - vò võ canh trƣờng Mẹ - Biển Đông - ấp ủ trùng dƣơng Dù cách xa đến muôn hƣớng ngàn phƣơng Vẫn thắp đuốc tìm Nam Trung Bắc Tình quê hƣơng mặn nồng thắm thiết Dân tộc giống Rồng Tiên Nghe không tiếng gọi hồn thiêng Ơn Cha, Đức Mẹ, trao truyền muôn năm Tiếng nói hồn thiêng Tháng – 2008 Ta lắng nghe, tiếng rừng khua gió núi Ta lắng nghe, biển Thái gọi Trƣờng Sơn Từ ngàn xƣa, sông núi không mòn Đến ngàn sau, giang san không đổi Quyền quyện khói, Đền Hùng ơn Quốc Tổ Khói trầm hƣơng, lan tỏa đức Trƣng Vƣơng Đất trời nam, cõi quê hƣơng Rạng trời đông, Việt Nam muôn thuở Chắp tay nguyền, khấn đầu Tiên Tổ Lòng dặn lòng, dòng giống Rồng Tiên Bắc Nam Trung, dãi nối liền Non nƣớc này, ngàn năm văn hiến Ta bƣớc chân đi, gừng cay muối mặn Ta bƣớc chân về, nguồn cội yêu thƣơng 79 Ải Bắc, mũi Nam, núi non Biển rộng sông dài, tình Nam nghĩa Bắc Hò hò khoan, cho cung đàn trổi khúc Tiếng đò đƣa, thuyền mái, vỗ Sông núi hồn thiêng, toàn vẹn ƣớc thề Máu đỏ da vàng, lung linh lệ sử Ngàn năm xƣa, ngƣời dân Nam hùng Ngàn năm sau, cháu Việt đắp xây Tình dân tộc, tay nắm bàn tay Nghĩa đồng bào, đá mềm chân cứng Chí bất khuất, nƣớc non bền vững Khí hùng anh, từ khai quốc dựng cờ Tô thắm giang sơn, bồi đắp đồ Ai ngƣời Việt Nam, truyền trao tiến bƣớc 80 ... cô thôn Khác chi bóng hoàng hôn Độc hành mỏi bƣớc lê thê Từng ấm lạnh vỗ bên sông Nghe thơm thoang tho ng hƣơng đồng Nghe mùi lúa chờ trông cơm chiều Ơ hờ cuối ngõ tịch liêu 27 Quê nhà mái yêu... xạc lâng lâng hồn sông núi Cuộc nhân thế, mộng sầu rung trái chín Đeo đỉnh đầu, mái trắng bụi bay Tho ng tâm tƣ lành lạnh gió heo may Đêm thao thức mờ trông bóng nguyệt Trong tối tăm, mong vành... hỡi, có buồn không Bến Ngự Nam Giao ơi, hát khúc tình tang Lá me bay, rơi rụng bên đàng Dòng Hƣơng Giang, câu hò chƣa ƣớc vẹn Thuyền đó, dừng chân chuyến Ghé vô bờ, khách đợi bến sông xƣa Rồi mai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 10, bai 901-1000, Tho mac giang quyen 10, bai 901-1000,