0

Tho mac giang quyen 12, bai 1101-1200

102 278 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Quyển 12 – Thơ Mặc Giang (bài 1101 - 1200) 01 Còn sau trái tim đau 02 Trái tim đau 03 Ta mang trái tim đau 04 Thắp đèn trượng phu 05 Người Việt Nam phải nhớ 06 Đẹp tình quê 07 Câu thơ bỏ ngõ 08 Ta tất 09 Lại nhớ quê 10 Bức ảnh vẹn toàn 11 Ca vang vạn thể 12 Dữ - Hiền nhân 13 Hằng hữu vô 14 Việt Nam ngạo nghễ 15 Nghe tiếng quê hương 16 Thương làng quê 17 Chỉ vần thơ 18 Tặng cõi thơ 19 Trả ta sông núi 20 Dõng dạc tuyên ngôn 21 Ta bước 22 Xin ngưỡng phục 23 Trả trăng 24 Bốn mùa thương nhớ 25 Hư vô nhờ hạt bụi 26 Vào vườn lục bát ta chơi 27 Trăng tàn chưa pha ! 28 Thói quen lên tiếng 29 Chào ánh bình minh 30 Thơ tuyệt ý lời 31 Câu thơ lục bát ? 32 Đồng nội hương quê 33 Nào muốn viết ! 34 Chim bay cuối trời 35 Bí làm thơ ? 36 Thơ cóc, thơ gặm ! 37 Thế thái nhân tình 38 Tâm hồn Việt Nam 39 Anh hùng rơi lệ ! 40 Đọc trang Sử Việt 41 Bốn vừa qua 42 Anh thăm lại tình quê 43 Em thăm lại quê xưa 44 Cha thăm lại quê nhà 45 Mẹ thăm lại quê nghèo 46 Bài ca Mẹ Việt Nam 47 Hồn non nước 48 Tuyên Ngôn Nước Việt Nam 49 Mỉm nụ cười khô 50 Trời quê bỏ ngõ 51 Xin hỏi người, ? 52 Đừng đợi ngày mai 53 Dòng suối nhỏ 54 Nghe tiếng chuông ngân 55 Hăm bốn chữ 56 Cha kể nghe 57 Cha theo tiếng gọi sơn hà 58 Đổi trần gian 59 Người Cha Việt Nam 60 Ông Cha ta 61 Có em hỏi ? 62 Đừng quên có Mẹ đời 63 Tìm Mẹ không lời 64 Tặng phẩm Mẹ cho đời 65 Tìm Mẹ đêm mơ 66 Đóa hoa đạo đức 67 Trái tình thương 68 Bóng hình ! 69 Lệ đá đơm 70 Chưa viết thành thơ 71 Hoa Đàm reo pháp giới 72 Đừng theo ta ! 73 Ngày tinh khôi 74 Bóng Mẹ cuối trời 75 Tưởng nhớ Vua Trần Nhân Tông Huyền Trân Công Chúa 76 Ai có quê hương ! 77 Không mong đất nở hoa ! 78 Một cõi trời quê 79 Nói 80 Thôi nghe 81 Biết chưa 82 Biết 83 Mẹ cửa tử 84 Hiểu Đễ cho vừa 85 Hát Mẹ bốn mùa 86 Điểm nụ cành khô 87 Dù có vô thường 88 Mười 89 Cảm ơn Cha Mẹ 90 Ân nghĩa Song Đường 91 Mất Mẹ tất 92 Vời vợi Công Cha 93 Hỏi thăm Cha 94 Mỗi năm Giỗ Mẹ 95 Trắng lần trắng thiên thu 96 Bài thơ chưa gởi 97 Giữ trọn tình quê 98 Đừng đổ giọt đau 99 Bài thơ bất tuyệt 100.Bên chiếu thi đàn Còn sau trái tim đau Còn sau trái tim đau Kìa trông bãi biển nƣơng dâu xanh màu Còn sau trái tim đau Kìa trông bãi cát bờ lau xạt xào Còn sau trái tim đau Nƣớc đi qua cầu chìm sâu Còn sau trái tim đau Miếng cau đăng đắng miếng trầu cay cay Trời không, đẩy gió lay lay Đất không, trơ bụi bay bay mây ngàn Trông qua bóng thời gian Rong rêu sót lại đàng ta Bên cầu giã biệt từ ly Dòng sông khúc thầm gió reo Vàng thu, đƣa Đông tàn lành lạnh, đèo sơn khê Xuân sang, khép nụ mơ Hạ nồng oi ả, ƣớc thề ngậm sƣơng Nhện giăng rủ bóng nghê thƣờng Trăm năm vô thƣờng chìm sâu Còn sau trái tim đau Hỏi góp nhặt sắc màu thời gian Phiêu du kiếp trần gian Hồn ru viễn mộng đàng tầm không Còn sau trái tim đau Hỏi chi nƣớc chảy qua cầu đâu Còn sau trái tim đau Hỏi chi bãi biển bờ lau xạt xào Còn sau trái tim đau Hỏi chi đỉnh bạc gối đầu sơn khê Mai sau dù có Hƣ vô cõi mịt mờ thiên thu Tháng – 2008 Trái tim đau Trái tim trái tim đau Hỏi làm chi sắc úa pha màu Theo thời gian bào mòn mƣa nắng Gió dập vùi xơ xác bờ lau Trái tim trái tim đau Hỏi làm chi nƣớc chảy qua cầu Nƣớc cầu xoáy xoay xuôi ngƣợc Nƣớc dƣới cầu cuồn cuộn ngƣợc xuôi Trái tim trái tim đau Hỏi làm chi mái trắng đầu Nƣớc đầu nguồn cạn khô sinh lực Nƣớc cuối dòng hun hút chìm sâu Trái tim trái tim đau Hỏi làm chi cạn kiệt tàu Trải bao phen tang điền hải biến Vẫn gập ghình bãi biển nƣơng dâu Trái tim trái tim đau Hỏi làm chi nát bã cau trầu Những mặn nồng trộn cay pha đắng Hƣơng vị bạc trắng hoa cau Trái tim trái tim đau Hỏi làm chi mƣa dãi nắng dầu Ngày chƣa lên hoàng hôn xuống Bóng đêm đằng đẵng canh thâu Thế hỏi trái tim đau Máu khô khan co bóp nát nhàu Cố đẩy xô khắp thân thể Còn giọt để chảy tim Thế trái tim đau Tay run run, đứt quãng kinh cầu Giọng khô hơi, lời không tiếng Đất trời buồn, lành lạnh mƣa ngâu Thế trái tim đau Một trăm năm qua mau Một đời ngƣời bóng câu cửa sổ Con đƣờng cuối nẻo đâu Tháng – 2008 Ta mang trái tim đau Sao ta mang trái tim đau Tự nhiên thôi, từ thuở ban đầu Mới sinh ra, thời đà khóc chóe Khi lớn lên, tiếng khóc câu cƣời Sao ta mang trái tim đau Bởi trần gian thống khổ ngập đầu Bởi nhân sinh bùn đen quện cáu Cõi ta bà vùi dập chìm sâu Sao ta mang trái tim đau Bởi Trƣờng Sơn sƣơng khói phủ màu Bởi Biển Đông bạc đầu sóng vỗ Chim Lạc Hồng tan tác thuẫn mâu Sao ta mang trái tim đau Bởi tình quê khô khốc hƣơng cau Bởi đồng quê ngô khoai háp nắng Mạ chết non, lúa cháy sạm màu Thế mang trái tim đau Hỏi làm chi núi Thái kê đầu Sóng biển Đông rạt rào vỗ Trắng mái đầu, trắng bờ lau Thế mang trái tim đau Hỏi làm chi nƣớc chảy qua cầu Nƣớc nguồn mênh mang chảy Nƣớc cuối nguồn dù có chìm sâu Nên ta mang trái tim đau Dẫu tranh phù phai màu Dẫu nhân ảnh phù sinh biến sắc Để lắng nghe cát đá nhuộm sầu Nên ta mang trái tim đau Hƣ vô tinh cầu Vũ trụ xoay vần xoáy Ta mỉm cƣời mang trái tim đau Tháng – 2008 Thắp đèn trượng phu Hãy bỏ đƣờng nho nhỏ Bƣớc vào đại lộ thênh thang Kia dõng dạc đƣờng ngang Đây ngẩng đầu lối dọc Hãy cởi bỏ túi bọc Mới biết trời đất mênh mông Đừng làm ếch oang oang Quẩn quanh lòng vòng đáy giếng Xa lìa cống cao ngã mạn Đẹp tánh khí cù nhây Đeo chi mặt đá mày dày Vải thƣa che mắt Thánh Bỏ hẹp hòi ƣơng ngạnh Mang chi ích kỷ nặng mo Trơ trơ “Mẹ Hến, Trùm Sò” Hết đời, túi tham thủng đáy Đẹp không, nhân từ bác Quý không, từ tốn vị tha Khắp bốn biển nhà Tứ hải đâu không huynh đệ Ca vang đỉnh núi Reo hò cuối mỏm non cao Đƣa tay nắm bắt ngàn Rải trăng vàng khắp nẻo Thắp ánh thiều quang chói lọi Rạng ngời vạn lý châu pha Khác chi ngọc ngà Đâu cần ao tù bé nhỏ Mở lòng, có chi khó Khép lòng, chốt khóa Hỡi ngƣời cõi ta bà Thắp đèn trƣợng phu quân tử Tháng – 2008 Người Việt Nam phải nhớ Ai bảo em giấy trắng Cho ta viết không đầy Ai bảo em gừng cay Cho ta không vơi muối mặn Ai bảo em lòng sâu nặng Cho ta mực cạn bút mòn Kia mảnh cô thôn Đây giang sơn gấm vóc Cha Lạc Long Quân nói khẽ Trăm Mẹ Âu Cơ Quê hƣơng từ thuở dựng cờ Đã năm ngàn năm Văn Hiến Hồn thiêng lung linh khói quyện Dày trang sử ngọc đan Của bao hệ cha anh Đã từ ngàn xƣa để lại Hôm nay, không thay đổi Ngày mai, chẳng chút lung lay Dù cho nam bắc đông tây Nhớ nghe, hùng anh nƣớc Việt Ai bảo em trang oanh liệt Cho ta dõng dạc tuyên ngôn Ai bảo em vẹn sắt son Cho ta đội trời đạp đất Ai bảo em chim Lạc Cho ta mạnh cánh chim Hồng Đó quốc tổ quốc tông Đó quê hƣơng nguồn cội Ngàn xƣa, không thay đổi Ngàn sau, chẳng chút đổi thay Nhớ nghe, đừng cạn lòng Ai ngƣời Việt Nam phải nhớ Tháng – 2008 Đẹp tình quê Ai bảo em lúa vàng Cho ta đồng xanh gió nắng Ai bảo em mạ Cho ta xới đất ruộng cày Ai bảo em cỏ may Cho ta đan lối ngõ Đi qua đƣờng đất nhỏ Khúc rẽ bên lũy tre làng Gặp dòng sông nhỏ băng ngang Dấu chân vẽ bờ cát Mẹ quê xa đƣa tiếng hát Ru giấc ngủ trƣa hè Hòa lẫn rả tiếng ve Tự tình hƣơng quê khôn lớn Ai bảo em sƣơng mỏng Cho ta ƣơm mƣợt cỏ xanh Ai bảo em gió lành Cho ta bớt nồng nắng hạ Ai bảo em than lạnh giá Cho ta giảm lại đông tàn Ai bảo em mùa xuân sang Cho ta ƣơm nhựa sống Vậy mà nhƣ hình với bóng Ai có tình quê Đi đâu nhớ nhung Đong đầy thềm hoang ký ức Hỏi nơi đâu đẹp Khung trời cô đọng tình quê Dù không hẹn ƣớc thề Nhƣng không đánh Tình quê hƣơng thơm dịu Hít thở từ thuở xa xƣa Hít thở cuối đời Vẫn ta mãi Tháng – 2008 Câu thơ bỏ ngõ Vừng đông vừa tỏa rạng Tiếng chim ca hót lên Lại sáng sớm tinh khôi Nhân gian đón chào ngày Lan man gió nhẹ thổi Tạo thêm nét lành Giọt sƣơng đầu cỏ long lanh Óng vàng rọi qua tia nắng Nhẹ nhàng bay bay cánh bƣớm Lƣợn quanh vƣờn cải sau hè Chuồn chuồn dƣới tàng me Đàn ong bên giàn hoa bí Tiếng ngƣời xa xa lí nhí Hình nhƣ thể dục ngày Khởi động thân thể chân tay Giữ gìn thói quen tốt Tiếng xe rít gió Cho kịp giấc cày Mỗi ngƣời cảnh trả vay Cái trục lăn quay sống Vạn vật chuyển động Trên vành trái đất gần xa Hòa vũ trụ bao la Bảo hòa hƣ vô lồng lộng Một ngày, lại ngày Một ngày, lại ngày qua Không gian bốn chiều giao thoa Thời gian ba chiều tiếp nối Sau hè, bƣớm bay đâu Chuồn chuồn bỏ xa Đàn ong bỏ hoa Tiếng chim không ca hót Thì hoàng hôn khuất núi Bóng đêm ẩn Một ngày hết nghe Xin chào câu thơ bỏ ngõ Tháng – 2008 Ta tất Ai bảo ta thức sớm Mỗi ba bốn khuya Đêm vắng lặng tứ bề Thời gian trôi chậm Bầu trời đen thăm thẳm Xa tít Không tiếng xì xào Trăng tròn khuyết Thức sớm đâu có biết Lớn tuổi tự nhiên Nằm nƣớng nhức mỏi bồi Ngồi dậy làm Pha ly cà phê nhỏ Hay tách trà xanh Hớp ngụm ngon lành Thơm vị hƣơng bát ngát Một thật thƣ thả Muốn làm làm Trời chẳng càm ràm Đất không dám động Tuổi già thật sung sƣớng Một cõi Đêm ngái ngủ lôi Riêng ta nhìn vũ trụ Sao hôm khuất lâu Sao mai đeo vệt sáng Cuối lƣng trời óng ánh 10 Thể lòng hiểu đễ cho vừa Kẻo mai nghẹn ngào bên bờ suối Tháng 11 – 2008 Hát Mẹ bốn mùa Bài hát Mẹ, mùa xuân đến Nhƣ muôn hoa rạng rỡ trổ màu Bởi mẹ, đời em tràn nhựa sống Lớn em có nụ hồng Bài hát Mẹ, mùa hạ đổ nắng Cảnh oi nồng giảm thiểu khô khan Bởi mẹ, đời em bớt cay đắng Mắt thƣơng yêu chan chứa đƣờng Bài hát Mẹ, mùa thu tím ngắt Lá vàng rơi, sót cuối Bởi lòng mẹ, trời cô đọng Ôm cội cằn để che chở cành non Bài hát Mẹ, mùa đông lạnh giá Rút tơ vƣơng sƣởi ấm giọt nồng Bởi tình mẹ, biển trời cao Bao đông tàn, trả lại mùa đông Bài hát Mẹ, trải bốn mùa sƣơng gió Bóng thời gian đoạn đƣờng Và đất trời nghiêng ngửa Trong vô cùng, em có mẹ thƣơng Tháng 11 – 2008 Điểm nụ cành khô Cội già điểm nụ cành khô Lung linh thủy bên hồ nƣớc xanh Lơ thơ liễu rủ buông mành 88 Mênh mang bóng nguyệt treo nhành thùy dƣơng Xa xa cỏ bên đƣờng Long lanh giọt nắng vƣơng vƣơng ánh hồng Hong hong bếp lửa vào đông Hiu hiu gió lồng thu sang Lan man hoa rụng xuân tàn Nồng nồng hạ trắng mây ngàn bay bay Cội già gối mộng khô Rừng khuya thức giấc gác tay canh dài Đèo heo dốc đá phƣơng đài Núi cao chót đỉnh lối hài dặm băng Trƣờng giang gợn sóng lăn tăn Lung linh bóng vầng trăng xa mờ Trùng dƣơng biển gọi đêm mơ Vành mi khép lại gởi bờ mênh mông Tháng 12 – 2008 Dù có vô thường Mai sau dù có vô thƣờng Dấu chân cát bụi bên đƣờng ngấn sƣơng Rong rêu có nhớ có thƣơng Ngày hong vạt nắng, đêm vƣơng mờ Cuộc đời nhƣ giấc mơ Vào sinh tử dại khờ Nghiêng nghiêng bóng núi lƣng đồi Mờ mờ nhân ảnh lở bồi trần gian Ngàn xƣa âm vang Ngàn sau đàng ta Tháng 12 – 2008 Mười Một đi, gìn giữ quê hƣơng Hai đi, tô thắm tình thƣơng cho đời Ba đi, núi lên Bốn đi, sóng sông ngòi biển Đông 89 Năm đi, đƣa nƣớc non Sáu đi, lƣớt gió kéo đảo xa Bảy đi, kêu quốc gọi gia Tám đi, xây đắp cửa nhà Việt Nam Chín đi, sử ngọc tinh anh Mƣời đi, son sắt trung trinh muôn đời Tháng 12 – 2008 Cảm ơn Cha Mẹ Cảm ơn Cha cho huyết thống Cảm ơn Mẹ cho nên ngƣời Giữa trần gian ta xây sống Giữa dòng đời ta dựng an vui Cảm ơn Cha cho dƣỡng giáo Cảm ơn Mẹ cho tình thƣơng Mang tâm từ gắn hàn khổ não Mang tâm bi rũ nƣớc cành dƣơng Cảm ơn Cha cho cơm áo Cảm ơn Mẹ cho bùi Xôi nếp thơm nồng mùa Đƣờng mía lau lịm đầu môi Nấm rốn, nằm sâu lòng đất Mẹ Nắm nhau, chôn chặt đất quê Cha Nƣớc đầu nguồn, vỗ khe khẽ Nƣớc cuối nguồn, ôm ấp phù sa Tuổi trẻ, tiên học lễ phải nhớ làm đầu Lớn lên, hậu học văn Học lễ, bảo tồn Ân Tông Tổ Học văn, tinh luyện Đức Nghĩa Nhân “Đã đày vào kiếp phong trần Sao cho sỉ nhục lần thôi” Can qua nhân ngã thời 90 Sao cho lấp biển non dời yên Quê hƣơng gấm vóc ba miền Sao cho sắc thắm hùng thiêng ƣơm màu “Ra nhớ trƣớc nhớ sau Nhớ nhà cột, nhớ cau buồng” Trở về, nhớ cội nhớ nguồn Nhớ sông khúc, nhớ đƣờng gang Bƣớc đoạn đàng Đoạn ngắn thêm rộng, đoạn trƣờng thêm sâu Quê nhà, trắng mùa cau Quê ngƣời, trắng sầu kỷ canh Cảm ơn Mẹ cho tóc xanh Cảm ơn Cha cho tóc trắng Xanh Mẹ, tự tình ấm lạnh Trắng Cha, sỏi đá rêm Cảm ơn Mẹ cho tình thƣơng Cảm ơn Cha cho dũng khí Tình thƣơng, mở nguồn tâm ý Dũng khí, trau nghị lực can trƣờng Cảm ơn Cha, kết núi liền non Cảm ơn Mẹ, khơi sông liền biển Biển ôm sông, tình sâu nghĩa nặng Núi ôm non, hùng vĩ muôn đời Ngƣời Cha nƣớc Việt rạng ngời Ngƣời Mẹ nƣớc Việt tuyệt vời ngàn năm Tháng 12 – 2008 Ân Nghĩa Song Đường Trên áo cài hoa trắng Cài lần, cài đến thiên thu Trắng lần, trắng đến đời Nghĩa Song Đƣờng lung linh thềm băng giá Bông màu hồng không mang áo 91 Bông màu trắng phai nhạt từ lâu Nên khơi động não tinh sầu Con lạc lõng cõi trần phiêu lãng Nhìn bàn thờ, khói hƣơng nhòa dĩ vãng Ra nghĩa trang, cỏ ngậm sƣơng pha Con ôm tay, mơ tiếng nói Mẹ Cha Chốn hoàng tuyền, suối vàng khua róc rách Hình ảnh Cha, núi Thái mờ lau lách Hình ảnh Mẹ, biển Đông bạc sóng triều Con hờ đếm nhịp bƣớc cô liêu Vạc áo bay, hồng, trắng Ra bờ ao, lây lan thêm rau đắng Vào sau hè, rau má bớt màu xanh Khói cơm chiều vờn vợn mái tranh Nhƣng lửa hồng, hết ấm lạnh Hỡi mang màu hoa trắng Hỡi diễm phúc hoa hồng Hiểu thâm sâu ân nghĩa Đấng Song Dƣờng Kẻo mai, thềm hoang đong nỗi nhớ Tháng 12 – 2008 Mất Mẹ tất ! Từ ngày đó, xa rồi, xa mãi Bóng mẹ hiền biền biệt nơi đâu Vũ trụ kia, sa số cõi tinh cầu Có cõi Mẹ Tôi tìm mẹ, đèn mờ tỏ Ngàn đêm vần vũ ánh trăng khuya Đom đóm bay chớp nháy giọt chia lìa Sƣơng thấm lạnh đầu cỏ Hỏi Thiên Thần, thinh không reo tiếng gió 92 Hỏi Thổ Địa, đất trống trải tịch liêu Trông cửa sau, vợn khói tỏa chín chiều Nhìn cửa trƣớc, hƣơng bay mờ lối ngõ Mẹ Mẹ, từ ngày Một đi, muôn thuở chẳng trở Con gặp Mẹ lan man mơ Choàng thức dậy, đôi bờ lăn má Muốn nhắm mắt, để gặp Mẹ lần Nhƣng dễ ru giấc ngủ Mẹ Bóng thời gian lặng lẽ thả buông trôi Hình ảnh Mẹ mờ xa ngàn thiên thể Bỗng văng vẳng nỉ non vang tiếng dế Thức đêm trƣờng nói dế Hay tiếng kêu đứt quãng đời Mất Mẹ rồi, nghĩa tất ! Tháng 12 – 2008 Vời vợi Công Cha Công Cha sừng sững đất trời Sắt son điểm ngọc tuyệt vời minh châu Một sƣơng hai nắng, dãi dầu Ba mƣa bốn gió, nát tàu trầm kha Năm mang quốc quốc gia gia Sáu vác kèo cột cửa nhà non sông Bảy mâu tám thuẫn, tang bồng Chín xuôi mƣời ngƣợc, lông hồng bụi bay Ơn Cha, đỉnh thƣơng thay Trèo lên Núi Thái tỏ bày trời mây Ơn Cha, sâu rộng cao dày Xuống biển tát cạn hay nỗi niềm Núi sông xanh ngát hồn thiêng Giang sơn thấm nhuận miền quê hƣơng Đèo cao, dốc đứng, mở đƣờng Hố sâu, sông rộng, thông thƣơng bắc cầu 93 Đan tay gìn giữ bờ lau Đan tâm vá víu biển dâu gập ghình Ta nƣớc non Mới nghe rung động bóng hình quê hƣơng Ta khắp nẻo đƣờng Mới nghe biển rộng vấn vƣơng sông dài Công Cha vời vợi không phai Vòng hoa tƣởng niệm kết đài phụ thân Tháng 12 – 2008 Hỏi thăm Cha Lâu không hỏi thăm cha Ngồi Núi Thái, mà buồn không Mẹ ca ngợi luôn Hát hò ngâm vịnh muốn mòn âm Còn cha độc thọ trơ cành Bà dày dƣới đất, ông xanh trời Một bờ tóc trắng đem phơi Tang bồng hồ thỉ suốt đời xông pha Trong thì, cửa nhà Ngoài thì, quốc quốc gia gia nhuộm Ngƣời mờ khói anh linh Ngƣời thƣơng tích phế binh lụn tàn Không chân, lê lết lầm than Không tay, đƣa miệng cạp hàm mo cau Phế nhân lây lất cầu Lụn tàn cho hết tàu trầm kha Một thời khứ qua Bụi tan cát đá, sƣơng pha đầu ghềnh Biết bao chiến sĩ không tên Mồ hoang không có, thịt xƣơng không Biết bao tử sĩ xanh rừng Đèo heo hút gió, điệp trùng núi non Thân cha tàn phế cõi còm Chống đời để ngó vòm non sông Cái thời khói lửa đạn bom Đại bàng gãy cánh tang bồng hờn vong 94 Nhẹ thì, nhẹ tựa lông hồng Nặng thì, nhƣ núi chất chồng non cao Ngày xƣa, không nát chiến bào Ngày nay, nát tơ hào tâm can Mắt mờ gởi chốn quan san Một bờ tóc trắng gởi ngàn gió bay Đêm dài cô đọng giọt cay Nam nhi chi chí tỏ bày ! Tháng 12 – 2008 Mỗi năm Giỗ Mẹ Mỗi năm gần đến Ngày giỗ Mẹ Sao có nhƣ nghèn nghẹn Mẹ Đêm khuya lặng lẽ dƣới khung trời Những khuất mây mờ giăng lối Con tìm Mẹ, nhƣ hoàng hôn khuất núi Sóng biển Đông, trùng điệp đẩy bờ xa Túp lều tranh, không ấm mái nhà Bếp lửa hồng, tan tro tàn khói lạnh Con tìm Mẹ, đụng bờ rêu hoang vắng Sóng hoàng tuyền, lay động tiếng thiên thu Trăng kia, tắt ngấm mây mù Vầng dƣơng hiện, lƣa thƣa hong giọt nắng Không Mẹ, hồng thành trắng Mẹ đi, suốt đời mang kiếp bơ vơ Ƣớc gì, bé nhỏ nhƣ ngày xƣa Mãi ôm ấp vòng tay Mẹ Vì nhỏ, nghĩa Mẹ Bóng thời gian, không đập vỗ đƣa thoi Thì hợp tan, đâu có mặt đời Bờ sinh tử, đâu gập ghình Con tìm Mẹ, khắp vành trái đất 95 Vƣợt không gian, vào vũ trụ hƣ vô Mẹ biệt tăm, giấc ngủ đáy mồ Mặc phong trần xạc xào lay bụi gió Tiếng Ngày Giỗ, nghĩa Ngày Cúng Kỵ Giỗ biệt ly, không chút để dành Kỵ tuyệt kỳ, hƣơng khói vợn loanh quanh Ngày giỗ Mẹ, thầm kêu tiếng Má Có nơi thì, gọi Mẹ, tiếng “Dú” Là U, Mợ, Me Còn riêng con, từ ngày đó, im re Chỉ gọi Mẹ thềm hoang ký ức Ngƣời ta nói, cõi quy nhứt Bao nhiêu ngƣời quy nhứt, đâu Con chắp tay, khấn nguyện tiếng kinh cầu Mắt nhắm lại, đụng vành khô sỏi đá Tháng 12 – 2008 Trắng lần trắng thiên thu Từ ngày hồng không Cho đến nay, trắng, áo sờn vai Bông trắng năm xƣa, lệ ứa hoa cài Bông trắng năm nay, tuyền đài băng giá Có cánh hoa chết khô bên bờ đá Có cánh hoa tàn tạ dƣới khuya Bên cầu Ái Tử, đọng giọt chia lìa Lối ngõ đầu thôn, trăng treo nửa mảnh Mảnh cuối lƣng trời, hƣ vô lành lạnh Mảnh vắt rèm thƣa, gác trọ cô liêu Tìm cõi tình thƣơng, hỏi chín chiều Tiếng nói Mẹ Ơi, ngàn thu vĩnh viễn Đƣờng Quê Ngoại, bóng mẫu từ biền biệc Đàn chim non, tổ ấm tiêu sơ 96 Đứng cành, nhìn mái cũ trơ vơ Ra nghĩa trang, mờ khói hƣơng nấm mộ Một hồng, suốt đời, em thƣơng nhớ Một trắng, trọn kiếp, em đeo mang Đốt đuốc tìm khắp cõi trần gian Hình ảnh Mẹ lung linh ngàn thu tím Từ ngày đó, hồng thành trắng Trắng lần, trắng thiên thu Trời xanh kia, bãng lãng mây mù Cỏ ngậm vành thấm sƣơng mờ Mẫu Tử Tháng 12 – 2008 Bài thơ chưa gởi Anh nơi đâu chẳng thấy Mẹ già mòn mỏi cuối trời quê Sáng chiều tựa cửa buồn không nói Lẩm bẩm tên anh giấc mê Anh nơi đâu chẳng thấy Em thơ ủ dột chốn làng quê Thời gian khắc khoải theo năm tháng Bếp lửa nhà tranh ủ ê Vƣờn sau bạc trắng mùa cau Ngõ trƣớc lũy tre đổi sắc màu Khóm trúc xanh xao không lớn Ve sầu, hết hạ kêu Ruộng đồng cháy nắng, lúa khô Mộng yếu gầy gò lúc mạ non Nên thấp lè tè vai cỏ Nhìn trông ruộng lúa, cỏ xanh đồng Quê đổi thay nhiều Đất cát cằn khô nhiêu Nhà cửa chen mọc lí nhí Ngƣời dân bƣơng chải điều Nhà mái gió thông 97 Ngày nắng lọt khe sƣởi ấm đời Đêm xuống nhìn trăng vàng chiếu rọi Trong trống trải đất khoe trời Mẹ già sớm, da nhăn nheo Mắt yếu, tai lờ, thân khẳng kheo Tóc trắng bềnh bồng hong áo não Nắng mƣa sƣơng gió phủ eo sèo Còn em, tay trắng thuở đời Mấy chục năm trƣờng trắng Sần sũi u nần đeo lớp Bụi trần đập giũa muốn tàn Em viết đôi lời để gởi anh Ở đâu không biết, nên đành Mai mốt chờ tin Chờ trắng mái đầu, nhuộm tóc xanh Tháng 01 – 2009 Giữ trọn tình quê Quê hƣơng cuối trời quê Tôi cƣu mang lối ngõ Dù cách muôn trùng, xa vạn lý Núi rừng xin hẹn với sơn khê Bởi sống xa quê, nên nhớ nhà Chạnh lòng hun hút đất quê cha Thấm đau quặn thắt tình quê mẹ Muối mặn gừng cay, thật xót xa Xa quê, sống, an lành Mái ngói không che ấm mái tranh Bếp điện không hồng nhƣ bếp lửa Sƣơng sa lành lạnh treo cành Tôi xin sống trọn với tình quê Không hẹn, lỗi ƣớc thề Giữ kín trời quê ký ức Đôi thăm viếng mê Mai mốt hè Bến cũ đò ngang sóng vỗ 98 Tay chống thuyền reo mái đẩy Hò đƣa tiếng hát vọng câu vè Ta xin giữ trọn tình quê Khóm trúc xanh xanh dƣới lũy tre Một mái tranh nghèo bên xóm nhỏ Cánh chim bạt gió chƣa Tháng 01 – 2009 Nguồn thơ bất tuyệt Tự nói, viết mang tựa đề này, sau nhận Một Nguồn Thơ Bất Tuyệt Gs Bửu Ý, đất Thần Kinh Nguồn thơ bất tuyệt thơ Lƣu xuất tự nhiên tùy ý thi Nhƣ nƣớc khơi dòng chảy Xuống sông, biển, hỏi làm chi Nguồn thơ bất tuyệt nơi đâu Đã bƣớc qua sông hỏi cầu Chót đỉnh sơn khê nhìn trụ vũ Chân trời góc biển ngắm thiên thâu Nguồn thơ bất tuyệt thi nhân Thiên hạ thƣờng hay luận thấp cao Không đất trời đâu có nghĩa Đêm đêm lồng lộng ánh trăng Nguồn thơ bất tuyệt DỞ hay HAY Thơ sống, ngại chi dở với hay Thơ chết, thập thò nấm mộ Hƣơng bay, khói tỏa, mắt cay cay Đừng đợi khen chê làm Cõi thơ, sống với, không làm Thi ca tuyệt mỹ tự kỳ ý Khô héo cõi thơ, chạm chàm Cõi thơ bất tuyệt, vốn nguồn thơ Bốn biển ca vang mộng hải hồ Trời đất gồm thâu nét chữ Thảy vào vũ trụ, thét hƣ vô 99 Cảm ơn ngƣời đất Thần Kinh Cảm kích thơ tôi, lƣu chút tình Viết Nguồn Thơ Bất Tuyệt Tầng không nhạn quá, bóng lƣu hình Tựa đề có thơ Nếu viết, lấy ra, ý sẵn chờ Chƣa viết, kê đầu ru bóng nguyệt Hồn thơ gối mộng, ngắm trăng mơ Tháng 01 – 2009 Đừng đổ giọt đau Đổ giọt đau xuống vệ đƣờng Tan theo gió bụi thấy thƣơng thƣơng Ở đời, không lẽ vui cƣời Sao hiểu trần lệ ngấn sƣơng Đổ giọt đau rớt xuống cầu Lăn theo nƣớc cuốn, xoáy chìm sâu Một mai luyến tiếc bờ vắng Dĩ vãng xa xƣa biến Đổ giọt đau, miệng nhoẻn cƣời Cuộc đời sống lại, bắt đầu tƣơi Thành công, hạnh phúc, lên hƣơng Chƣa hẳn đâu nghe kiếp ngƣời Trần thế, không khổ đau Không nhiều ít, cầu Quan quân, lê thứ chi khác Không khổ, bạc đầu Nƣớc mắt nhiều đại dƣơng Là câu chân lý coi thƣờng Gẫm đi, hiểu đời Dù đổ giọt đau, lệ vƣơng Thời gian gõ nhịp qua Dấu mốc đắng đeo già Quá khứ lùi dĩ vãng Thềm hoang ký ức động, khơi Nhƣ ta nhận giọt đau 100 Bao nhiêu đem chất hết lên tàu Ta bà cõi trần Chạy khắp đâu giọt đau Con tàu trần chạy loanh quanh Tóc trắng bềnh bồng đổi tóc xanh Nhận hết giọt đau, thêm giọt đắng Ông trời nhìn đất, ngán anh Còn chị, em, hết khổ chƣa Chiếc xe trần dƣ thừa Khổ đâu, đem chất lên xe Tìm không ra, hết khổ, ừa Nhƣ ta đừng ngại giọt đau Cố xô, cố đẩy, làm nau Để yên, tan Lƣu lại đời ta giọt châu Tháng 01 – 2009 Bên chiếu thi đàn Ngƣời ngồi chiếu thi đàn Ta chỗ lang thang muôn đƣờng Ngƣời ngồi ngâm vịnh văn chƣơng Ta giong ruổi nghê thƣờng phù sinh Ngƣời ngồi thù tạc linh đình Ta bèo bọt hƣ vinh phiêu bồng Tận rét mùa đông Để cho hoang lạnh không trần Tận thu tím bay Để không vàng úa lắt lay ƣu sầu Điêu tàn hạ nắng qua mau Xuân sang điểm nụ sắc màu thời gian Trở bên chiếu thi đàn Còn nghe văng vẳng âm vang thuở Trăng óng ánh ngàn Biển khơi lay động xạc xào trùng dƣơng Rừng điểm trắng thảm sƣơng Đồng quê cỏ nội thơm hƣơng lúa vàng Bổng trầm cung phím tao đàn Lăn tăn theo tiếng trƣờng giang vô bờ Tháng 01 – 2009 101 102 ... Tháng – 2008 Thương làng quê Đồng vàng thơm thơm lúa chín Nắng vàng óng ả đồng xanh 16 Gió reo thoang tho ng lành Nghêu ngao mục đồng ca hát Dân quê rộn ràng mùa gặt Mồ hôi ƣớt áo lƣng gầy Đua tay... vời Cái đẹp nhoẻn nụ cƣời Nỗi đau thầm tiếng khóc Cõi thơ nhìn có khác Mắt thơ nhìn tho ng qua Tất đồng giao thoa Vẽ tranh phù Khổ, có hay khổ Vui, có hay vui Cả hai sánh đôi Vẽ lên đƣờng bất... từ chuyến Tai nghe văng vẳng tho ng giây lâu « Từ Nam Quan, Cà Mau Từ non cao, rừng sâu » Nhớ nghe, ta đứng lại bên cầu Sông bến nƣớc rạt rào mênh mang chảy Mặc Giang Tháng 10 – 2008 Xin ngưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 12, bai 1101-1200, Tho mac giang quyen 12, bai 1101-1200,