0

Microsoft powerpoint 3 hoach dinh tai chinh

24 162 0
  • Microsoft powerpoint   3  hoach dinh tai chinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:40

Chương Hoạch định tài Môn Tài công ty TS Nguyễn Thu Hiền Mục tiêu Hoạch định tài Đưa đường hướng nhằm đạt mục tiêu quản trị tài công ty Kiểm tra tác động sách Khai thác chọn lựa Phòng ngừa chuẩn bị cho tình bất thường Đảm bảo tính khả thi tính quán kế hoạch tài Các phần lập kế hoạch TC Kế hoạch tài dài hạn: KH doanh thu Dự trù báo cáo thu chi Dự trù bảng tổng kết tài sản KH trả cổ tức đòn cân nợ KH huy động vốn bên Kế hoạch tài ngắn hạn: KH tiền mặt Kế hoạch tài dài hạn Sales EFN Time Balance Sheet Simsboro Computer Company Income Statement Simsboro Computer Company Sales Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Depreciation Net Operating Income Interest Expense Net Income Before Taxes Taxes (40%) Net Income Dividends Paid Addition to Retained Earnings $1,450 875 $575 45 200 $330 60 $270 108 $162 100 $62 Assets Cash Accounts Receivable Inventories Current Assets Plant & Equipment Less:Acc Depr Net Fixed Assets Total Assets Liabilities $175 430 625 $1,230 $2,500 (1,200) $1,300 $2,530 Accounts Payable $115 S-T Notes Payable 115 Current Liabilities $230 Bonds $600 Owner’s Equity Common Stock $300 Paid-in Capital 600 Retained Earnings 800 Total Owners’ Equity $1,700 Total Liabilities and Owners Equity $2,530 Dự báo công tác lập KH Các giả thiết vĩ mô Dự báo doanh thu KH báo cáo tài KH nhu cầu tài sản KH nhu cầu vốn Chính sách cổ tức, Chính sách chọn nguồn vốn Dự báo Doanh thu PP phần trăm Doanh thu Dùng PP dự báo dựa vào tăng trưởng Dthu khứ có điều chỉnh với yếu tố tác động đến Dthu tương lai (vĩ mô, cạnh tranh) Dthu định qui mô hoạt động công ty ảnh hưởng lên chi phí, đầu tư tài sản, huy động vốn… PP phần trăm Dthu sử dụng để lập KH tài PP Phần trăm Doanh thu “PP%DT” (7 bước) Xác định mức tăng trưởng Dthu (SG) Xác định qui mô hoạt động (sản xuất, dịch vụ) Xác định qui mô Tài sản tăng Dthu (Mức = Mức cũ * (1+ SG) Xác định TSNợ tăng Dthu Xác định Lợi nhuận giữ lại (RE) Giữ nguyên mức vay nợ Xác định Nhu cầu huy động vốn bên (EFN) PP%DT – Bước 1,2 Dthu năm cao thấp năm cũ Dthu năm cao dẫn đến trường hợp: Không đòi hỏi tăng qui mô – Khi Dthu năm thấp công suất ko đòi hỏi tăng qui mô Đòi hỏi tăng qui mô – Dthu năm vượt mức tối đa công suất cần tăng qui mô tăng TSCĐ PP%DT – Bước 1,2 (tt) Dthu có tác động khác lên: TS TSNợ ngắn hạn: thay đổi liên tục theo Dthu Gồm: Khoản Pthu, Khoản Ptrả, Tồn kho, Lợi nhuận giữ lại TSCĐ TSNợ dài hạn: thông thường không thay đổi liên tục Dthu thay đổi; thay đổi cần thay đổi qui mô Gồm: TSCĐ, Nợ dài hạn Ví dụ minh họa Công ty Cổ phần sản xuất xe máy Thành Công vừa thay đổi công nghệ đo đốt xăng chip điện tử, dự báo doanh thu năm tới tăng lên 18 tỉ đồng từ mức 15 tỉ đồng Hiện nhà máy công ty chạy hết công suất 24 giờ/ngày Tỉ lệ lợi nhuận dthu (PM- Profit Margin) 8% Tỉ lệ trả cổ tức 60% lợi nhuận sau thuế Công ty cần huy động vốn bên để đảm bảo khả đạt mức dthu dự báo? Biết Bảng cân đối kế toán Công ty sau Giả định Khẩu hao thay đổi tỉ lệ theo doanh thu; Bỏ qua lãi vay Bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Thành Công Năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền TS lưu động TS cố định 2.5 Khoản phải trả 3.0 Chi phí đến hạn Tín phiếu phải trả NV ng n h n Nợ dài hạn Cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận giữ lại V n c đông 0.8 0.5 0.2 1.5 2.0 0.5 1.5 2.0 Tổng tài sản 5.5 Tổng nguồn vốn 5.5 Ví dụ minh họa Bước 1: SG = (18-15)/15 = 20% Bước 2: Qui mô: Vì hoạt động hết công suất tăng Dthu dẫn đến tăng TSCĐ Mức TSCĐ ròng = TSCĐ ròng cũ *(1+SG) = TSCĐ ròng cũ * (1,2) = 3*1,2 = 3,6 Bước 3, Bước 3: Các TS tăng Dthu TS lưu động = 2,5 * (1+20%)= Bước 4: Các Nguồn vốn ngắn hạn tăng Dthu Khoản phải trả = 0,8 * (1+20%)= 0,96 Chi phí đến hạn= 0,5 * (1+20%)= 0,6 Tín phiếu = 0,2 * (1+20%)= 0,24 Tổng NV ngắn hạn = 0,96 + 0,6 + 0,24 = 1,8 Bước 5, 6, Bước 5: XĐịnh Lợi nhuận giữ lại PM = NI/Dthu = 8% NI = 8%*Dthu = 8%*18 = 1,44 Gia tăng LNGL = NI – Cổ tức = 1,44 * (1- 60%) = 0,576 Mức LNGL = LNGL cũ + Gtăng LNGL = 1,5 + 0,567 = 2,076 Bước 6: Tổng TS = TSCĐ + TSLĐ = + 3,6 = 6,6 Tổng Nguồn vốn (trước định vốn) = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn cũ + LNGL + CP phổ thông cũ = 1,8 + + 0,5 + 2,076 = 6,376 Bước 7: XĐịnh EFN EFN = TS – NV = 6,6 – 6,376 = 0,224 Bước – Quyết định vốn Nhu cầu vốn tăng thêm (giảm bớt) đáp ứng thông qua: Tăng (giảm) nguồn vốn ngắn hạn Tăng (giảm) nợ dài hạn Tăng (giảm) vốn CP phổ thông Quyết định chọn lựa vốn phụ thuộc yếu tố: tính chất kỳ hạn nhu cầu vốn, chi phí vốn, chất rủi ro loại vốn Ví dụ minh họa (tt) Giả sử công ty Thành Công định tăng Nợ dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn Bảng cân đối kế toán có: Nợ DH = + 0,224 = 2,224 Bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Thành Công Dự trù bảng cân đối tài sản năm 2008 Tài sản (dự trù) 2008 2007 Nguồn vốn TS lưu động TS cố định 3.0 3.6 2.5 Khoản phải trả 3.0 Chi phí đến hạn Tín phiếu phải trả NV ng n h n Nợ dài hạn Cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận giữ lại V n c đông Tổng tài sản 6.6 5.5 Tổng nguồn vốn (dự trù) 2008 2007 0.96 0.6 0.24 1.8 2.224 0.5 2.076 2.576 0.8 0.5 0.2 1.5 2.0 0.5 1.5 2.0 6.6 5.5 Lập kế hoạch tiền mặt (Cash budgeting) Vai trò: Kế hoạch thu chi tiền mặt ngắn hạn Kế hoạch huy động nguồn vốn ngắn hạn Chủ động khoản Hiệu sử dụng tiền mặt Các bước lập NS tiền mặt Dự báo doanh thu (ngắn hạn) Kế hoạch ngân lưu nhập Kế hoạch ngân lưu xuất Dự trữ tiền mặt tối thiểu cần thiết Nhu cầu huy động/sử dụng vốn ngắn hạn Ví dụ minh họa Lập NSTM Bước 1: Dự báo doanh thu Bước 2: KH ngân lưu nhập: bao gồm: Doanh thu tiền mặt, Thu từ khoản phải thu, Thu khác Ví dụ Sách Gitman, trang 111-116 Couson Industries Co lập kế hoạch tiền mặt cho tháng 10,11,12 Doanh thu tháng vừa qua $100,000 $200,000 Doanh thu dự báo cho tháng 10,11,12 $400,000, $300,000, $200,000 Trong khứ có 20% doanh thu thu tháng tại, 50% doanh thu thu tháng tiếp theo, 30% doanh thu thu sau tháng Chi phí nợ khó đòi bỏ qua Tháng 12 công ty thu khoản cổ tức từ việc đầu tư vào công ty $30,000 Xem bảng KH ngân lưu nhập (tr.112) Ví dụ trang 112 Ví dụ Lập NS tiền mặt (tt) Bước 3: KH ngân lưu xuất: bao gồm: Trả tiền mua hàng Thanh toán khoản phải trả Trả tiền thuê Trả lương Trả thuế Chi đầu tư tài sản cố định Trả lãi Trả cổ tức tiền mặt Trả vốn gốc (tiền vay) Mua lại cổ phiếu quĩ Ví dụ Lập NS tiền mặt (tt) Thông tin công ty Couson cho việc lập KH ngân lưu xuất tháng 10,11, 12 sau: Khoản mua ngoài: Công ty có khoản chi phí hàng mua chiếm 70% doanh thu Trong 10% phải trả mua hàng, 70% trả sau tháng, 20% trả sau hai tháng Chi phí thuê: hàng tháng chi phí thuê $5,000 trả tiền mặt hàng tháng Chi phí lương: chi phí lương cố định năm $96,000, tức $8,000 hàng tháng Ngoài chi phí lương biến đổi (hoa hồng phí) 10% doanh thu Thuế: chi phí thuế trả lần vào tháng 12, số tiền thuế năm ước tính $25,000 Chi phí đầu tư TSCĐ: kế hoạch mua TSCĐ vào tháng 11 trả tiền ngay, số tiền $130,000 Chi phí lãi vay: tổng cộng $10,000 tháng 12 Chi phí cổ tức: trả $10,000 tháng 10 Chi trả vốn gốc tiền vay: trả $20,000 vốn gốc tháng 12 Mua lại cổ phiếu quĩ: công ty kế hoạch mua lại cổ phiếu quĩ tháng 10,11,12 Ví dụ trang 114 Ví dụ Lập NS tiền mặt (tt) Bước 4: Dự trữ tiền mặt tối thiểu cần thiết Công ty Couson có số dư tiền mặt cuối tháng $50,000 Công ty muốn trì lượng tiền mặt dự trữ tối thiểu cần thiết $25,000 Cuối tháng công ty chứng khoán khả thị (marketable securities) tín phiếu phải trả (notes payable) Ví dụ trang 115 Ví dụ Lập NS tiền mặt (tt) Bước 5: Nhu cầu huy động/sử dụng vốn ngắn hạn Dựa vào NS tiền mặt, Công ty Couson có kế hoạch huy động/sử dụng vốn ngắn hạn sau: Tháng 10: Công ty có dư $22,000 đầu tư mua chứng khoán khả thị Tháng 11: bán chứng khoán khả thị vay cách phát hành tín phiếu phải trả để thu $76,000 Tháng 12: toán phần tín phiếu phải trả số tiền $35,000, tiếp tục trì vay ngắn hạn phần tín phiếu phải trả số tiền $41,000 Ví dụ Lập NS tiền mặt (tt) Sử dụng NS tiền mặt: Cho thấy kế hoạch huy động/sử dụng vốn ngắn hạn Cập nhật số dư số tài khoản tài sản lưu động bảng tổng kết TS: Tiền mặt, Chứng khoán khả thị, Tín phiếu phải trả Các điểm Chương Mục đích hoạch định TC dài hạn Các thành phần kế hoạch TC dài hạn PP%DT Lập kế hoạch tiền mặt ... $175 430 625 $1, 230 $2,500 (1,200) $1 ,30 0 $2, 530 Accounts Payable $115 S-T Notes Payable 115 Current Liabilities $ 230 Bonds $600 Owner’s Equity Common Stock $30 0 Paid-in Capital 600 Retained... Dthu dẫn đến tăng TSCĐ Mức TSCĐ ròng = TSCĐ ròng cũ *(1+SG) = TSCĐ ròng cũ * (1,2) = 3* 1,2 = 3, 6 Bước 3, Bước 3: Các TS tăng Dthu TS lưu động = 2,5 * (1+20%)= Bước 4: Các Nguồn vốn ngắn hạn tăng... Net Income Before Taxes Taxes (40%) Net Income Dividends Paid Addition to Retained Earnings $1,450 875 $575 45 200 $33 0 60 $270 108 $162 100 $62 Assets Cash Accounts Receivable Inventories Current
- Xem thêm -

Xem thêm: Microsoft powerpoint 3 hoach dinh tai chinh , Microsoft powerpoint 3 hoach dinh tai chinh ,

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán Công ty Cổphầ n Thành Công Năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2007 - Microsoft powerpoint   3  hoach dinh tai chinh

Bảng c.

ân đối kế toán Công ty Cổphầ n Thành Công Năm tài chính kế t thúc ngày 31/12/2007 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán Công ty Cổphầ n Thành Công Dựtrù bảng cânđối tài sản n ă m 2008 - Microsoft powerpoint   3  hoach dinh tai chinh

Bảng c.

ân đối kế toán Công ty Cổphầ n Thành Công Dựtrù bảng cânđối tài sản n ă m 2008 Xem tại trang 15 của tài liệu.
động trên bảng tổng kết TS: như Tiền mặt, Chứng khoán khảthị, Tín phiếu phải trả. - Microsoft powerpoint   3  hoach dinh tai chinh

ng.

trên bảng tổng kết TS: như Tiền mặt, Chứng khoán khảthị, Tín phiếu phải trả Xem tại trang 23 của tài liệu.