0

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh ppt

22 249 0
  • Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP  hồ chí minh ppt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:30

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH HVTH: Đào Tuyết Lan HDKH: PGS-TS Hà Xuân Thạch NỘI DUNG LUẬN VĂN 2 • Chƣơng 1:Tổng quan tài liệu nghiên cứu • Chƣơng 2: Cơ sở lý luận KTQT dịch vụ công • Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu • Chƣơng 4: Thực trạng kết nghiên cứu • Chƣơng 5: Xây dựng hệ thống KTQT trƣờng ĐH NCL địa bàn TP.HCM 28/02/2014 NỘI DUNG CHƢƠNG I Sự cần thiết đề tài Các công trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi, đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI KTQT phận kế toán thực chức cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị định để điều hành đơn vị Vì việc xây dựng nội dung KTQT phù hợp với mô hình hoạt động trƣờng ĐH NCL vấn đề có ý nghĩa lớn lý luận thực tiễn Xuất phát từ ý nghĩa em chọn đề tàiXây dựng hệ thống KTQT trƣờng Đại học công lập địa bàn Tp.Hồ Chí Minh” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Hệ thống hoá lý luận KTQT lĩnh vực công, đặc biệt lĩch vực hoạt động nghiệp có thu  Đánh giá thực trạng hệ thống KTQT trƣờng ĐH NCL địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng nội dung mô hình tổ chức, giải pháp cần thiết nhằm thực thông tin kế toán quản trị trƣờng ĐH NCL 1.4 ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP PHẠM VI ĐỐI TƢỢNG Thông tin KTQT trƣờng đại học công lập địa bàn TPHCM Company Logo Các trƣờng đại học công lập địa bàn TP.HCM Kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định tính với phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng www.themegallery.com 1.5 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI Xây dựng hệ thống KTQT trƣờng đại học công lập nhằm mục đích giúp nhà quản trị tăng hiệu sử dụng nguồn lực phục vụ đào tạo nhân lực cách hợp lý CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT TRONG DỊCH VỤ CÔNG 2.1 Tổng quan kế toán quản trị dịch vụ công 2.2 Tổ chức công tác KTQT tổ chức DV công 2.3 Nội dung KTQT hoạt động DV công CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT TRONG DỊCH VỤ CÔNG 2.1 Tổng quan KTQT dịch vụ công 2.1.1 Sự đời PT KTQT dịch vụ công 2.1.2 Đặc điểm QTTC công tổ chức d Dịch vụ công 28/02/2014 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT TRONG DỊCH VỤ CÔNG 10 2.2 Tổ chức công tác KTQT trị tổ chức dịch vụ công 2.2.1 Khái niệm kế toán quản trị 2.2.2 Mục tiêu kế toán quản trị 2.2.3 Vai trò kế toán quản trị 2.2.4 Ý nghĩa kế toán quản trị 28/02/2014 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT TRONG DỊCH VỤ CÔNG 11 2.3 Nội dung kế toán quản trị hoạt động dịch vụ công 2.3.1 Phân loại chi phí 2.3.2 Hệ thống chi phí linh hoạt 2.3.3 Phân tích mô hình mối quan hệ C-V-P 2.3.4 Lập dự toán ngân sách 2.3.5 Kế toán đánh giá trách nhiệm quản lý CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 Mục tiêu nghiên cứu Cơ sở lý luận Phân loại CP Dự toán ns Khảo sát thực trạng … Đặc điểm vận dụng KTQT hoạt động công PP nghiên cứu Cơ sở liệu Số liệu sơ cấp Bảng câu hỏi khảo sát Số liệu thứ cấp Định tính Định lƣợng (thống kê, mô tả) Báo cáo ba công khai Những mặt làm đƣợc, chƣa làm đƣợc nguyên nhân tồn Nội dung giải pháp xây dựng máy KTQT CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13  Về máy kế toánCông tác phân loại chi phí đào tạo  Xây dựng định mức lập dự toán chi phí đào tạo  Hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo quản trị CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14  KTQT trƣờng học chƣa đƣợc quan tâm mức từ góc độ nhà quản trịXây dựng định mức lập dự toán chi phí đào tạo  Hệ thống chứng từ, sổ sách báo  Những tồn cáo quản trịCông tác phân loại chi phí đào tạo CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 5.1 Quan điểm xây dựng Quan điểm phù hợp Quan điểm xu thời đại Quan điểm kết hợp CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 16 5.2 Căn xây dựng Ý thức nhà quản trị Quy mô hoạt động trƣờng Trình độ nhân viên kế toán quản trị D Sự hỗ trợ khoa học công nghệ 28/02/2014 CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 17 Nội dung thực Để hệ thống KTQT nhà trƣờng đạt đƣợc hiệu cao, tác giả chia nội dung cần thực thành hai giai đoại Giai đoạn phân loại chi phí, xác định chi phí linh hoạt nhằm tính giá thành linh hoạt đào tạo, phân tích mối quan hệ chi phí khối lƣợng - lợi nhuận Giai đoại 2: Lập dự toán Ngân sách, Đánh giá trách nhiệm quản lý nhằm hoàn thiện toàn hệ thống kế toán quản trị đơn vị 28/02/2014 KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 18 Đối với quan quản lý nhà nƣớc Đối với trƣờng ĐHNCL Đối với ngƣời thực công tác KTQT Ứng dụng công nghệ thông tin 28/02/2014 KẾT LUẬN CHUNG 19 •Nội dung công tác kế toán quản trị đƣợc xây dựng bao gồm: + Hệ thống kế toán chi phí phục vụ yêu cầu quản trị chi phí + Hệ thống dự toán phục vụ yêu cầu hoạch định + Hệ thống trung tâm trách nhiệm phục vụ yêu cầu kiểm soát đánh giá kết thực + Hệ thống tính giá thành đào tạo phục vụ cho định ngắn hạn + Đặc biệt mô hình phân tích C – V – P phân tích mối quan hệ chi phí, khối lƣợng lợi nhuận để nhà quản trị thấy đƣợc điểm hòa vốn, thặng dƣ lợi nhuận để từ nhà quản trị có chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng cách phù hợp 28/02/2014 KẾT LUẬN CHUNG 20 + Bên cạnh đó, luận văn đƣa mô hình kế toán ứng dụng kế toán quản trị kết hợp với kế toán tài để thu nhận chứng từ ban đầu gắn liền với chứng từ kế toán tài + Xử lý thông tin từ chứng từ, tài khoản kế toán quản trị đƣợc chi tiết từ tài khoản tài khoản kế toán tài + Tổ chức hệ thống báo cáo KTQT phù hợp với yêu cầu nhà quản trị + Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức KTQT 28/02/2014 KẾT LUẬN CHUNG 21 Hạn chế Hƣớng nghiên cứu 28/02/2014 EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THẦY CÔ 22 28/02/2014 ... ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 5.1 Quan điểm xây dựng Quan điểm phù hợp Quan điểm xu thời đại Quan điểm kết hợp CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 16 5.2 Căn xây dựng. .. thức nhà quản trị Quy mô hoạt động trƣờng Trình độ nhân viên kế toán quản trị D Sự hỗ trợ khoa học công nghệ 28/02/2014 CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 17... quản trị 2.2.2 Mục tiêu kế toán quản trị 2.2.3 Vai trò kế toán quản trị 2.2.4 Ý nghĩa kế toán quản trị 28/02/2014 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT TRONG DỊCH VỤ CÔNG 11 2.3 Nội dung kế toán quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh ppt , Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh ppt ,

Hình ảnh liên quan

 Xây dựng nội dung và mô hình tổ chức, các giải pháp cần thiết nhằm thực hiện thông tin kế toán quản trị tại các trƣờng ĐH NCL - Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP  hồ chí minh ppt

y.

dựng nội dung và mô hình tổ chức, các giải pháp cần thiết nhằm thực hiện thông tin kế toán quản trị tại các trƣờng ĐH NCL Xem tại trang 5 của tài liệu.
2.3.3. Phân tích mô hình mối quan hệ C-V-P - Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP  hồ chí minh ppt

2.3.3..

Phân tích mô hình mối quan hệ C-V-P Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng câu hỏi khảo sát - Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP  hồ chí minh ppt

Bảng c.

âu hỏi khảo sát Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan