0

Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ tín dụng tại vietcombank đắc lắc (tt)

15 169 0
  • Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ tín dụng tại vietcombank đắc lắc (tt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 12:07

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU TÓM TẮT LUẬN VĂN I CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Error! Bookmark not defined 1.1 Các nghiên cứu đƣợc thực Error! Bookmark not defined 1.1.1 Hội thảo chuyên đề Error! Bookmark not defined 1.1.2 Đề tài khoa học Error! Bookmark not defined 1.1.3 Luận văn tiến sĩ Error! Bookmark not defined 1.1.4 Luận văn thạc sĩ Error! Bookmark not defined 1.1.5 Một số công trình công bố khác Error! Bookmark not defined 1.2 Các vấn đề cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG Error! Bookmark not defined 2.1 Dịch vụ thẻ tín dụng Error! Bookmark not defined 2.1.1 Thẻ ngân hàng Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đặc thù hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Error! Bookmark not defined 2.2 Hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Error! Bookmark not defined 2.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh Error! Bookmark not defined 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàngError! Bookmark 2.2.3 Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh thẻ tín dụngError! Bookma CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK ĐẮK LẮK Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank Đắk LắkError! Bookmark not de 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Đắk LắkError! Bookmark not define 3.2 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk LắkError! Bookmark not defined 3.2.1 Đặc điểm thị trường khách hàng Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đặc điểm nhân Error! Bookmark not defined 3.2.3 Đặc điểm tài Error! Bookmark not defined 3.2.4 Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật Error! Bookmark not defined 3.2.5 Thực trạng nghiệp vụ kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk LắkError! Bookmark 3.3 Phân tích hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk LắkError! Bookmark n 3.3.1 Chỉ tiêu số lượng phát hành thẻ tín dụng tích lũy chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.3.2 Chỉ tiêu doanh số sử dụng thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.3.3 Chỉ tiêu doanh thu kinh doanh thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá chung hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.4.1 Kết khảo sát đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.4.2 Các kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.3 Các hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK ĐẮK LẮKError! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển Vietcombank đến năm 2020Error! Bookmark not define 4.2 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 4.2.1 Quan điểm phát triển kinh doanh thẻ tín dụngError! Bookmark not defined 4.2.2 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụngError! Bookmark not defined 4.2.3 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụngError! Bookmark not defi 4.3 Đề xuất nhằm nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 4.4 Kiến nghị Vietcombank Trung ƣơng quan ban ngành liên quan Error! Bookmark not defined 4.4.1 Kiến nghị Vietcombank Trung ươngError! Bookmark not defined 4.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt NamError! Bookmark not defined 4.4.3 Kiến nghị Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Đắk LắkError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thẻ tín dụng công cụ toán không dùng tiền mặt phát triển dựa tảng công nghệ đại sử dụng phổ biến để toán hàng hoá, dịch vụ nước phát triển Kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng không mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà giúp cho ngân hàng khẳng định uy tín quảng bá thương hiệu Thực mục tiêu Đề án “Đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt Giai đoạn 2011 - 2015” Thủ tướng Chính phủ, ngân hàng thương mại nước ta sức đầu tư phát triển dịch vụ thẻ nên cạnh tranh dịch vụ ngày trở nên gay gắt Theo báo cáo Vụ toán (Ngân hàng nhà nước), tính đến tháng 10 năm 2013, Việt Nam có 22 tổ chức đăng ký phát hành thẻ tín dụng, với tổng số lượng thẻ tín dụng phát hành đạt 2,3 triệu thẻ tín dụng Vietcombank ngân hàng tiên phong lĩnh vực phát hành, toán thẻ tín dụng Việt Nam Thừa hưởng lợi hệ thống, Vietcombank Đắk Lắk chiếm lĩnh thị trường phát hành, toán thẻ tín dụng Đắk Lắk năm trước Trong khoảng 03 năm trở lại đây, thị phần phát hành, toán thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk bị đe doạ nghiêm trọng đối thủ cạnh tranh có nguy đánh dần vị trí dẫn đầu hoạt động phát hành lẫn hoạt động toán thẻ tín dụng Với áp lực hoàn thành tiêu Hội sở Vietcombank giao, Vietcombank Đắk Lắk không ngừng tăng cường giải pháp cạnh tranh liệt nên nhờ Vietcombank Đắk Lắk hoàn thành tiêu kế hoạch giao Tuy nhiên, mức độ hoàn thành kế hoạch thấp xét mặt hiệu kinh doanh hoạt động phát hành toán thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Ban giám đốc đánh giá chưa đáp ứng tốt phương châm hoạt động “Đổi – Chất lượng – An toàn - Hiệu quả”, chưa tương xứng với tiềm thị trường quy mô hoạt động Vietcombank Đắk Lắk Đó lý tác giả chọn đề tài: “Nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ với mong muốn việc áp dụng thực giải pháp luận văn đưa giúp cho Vietcombank Đắk Lắk nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hoá hiểu biết chung dịch vụ thẻ ngân hàng hiệu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng - Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk - Phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Hiệu kinh doanh thẻ tín dụng - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Luận văn thực Vietcombank Đắk Lắk + Về thời gian: Số liệu làm sở cho phân tích, đánh giá tập hợp khoảng thời gian từ năm 2009 - 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu - Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính: Thống kê, so sánh phân tích; phương pháp nghiên cứu định lượng: Điều tra mẫu - Cách thức tiếp cận: Luận văn vận dụng số khái niệm đút rút từ giáo trình chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, vận dụng khái niệm “hiệu quả” khung lý thuyết “Quản trị Ngân hàng thương mại” Peter S Rose, vận dụng phương pháp phân tích SWOT để phân tích thực trạng kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk - Nguồn liệu: Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng việc thu thập, xử lý số liệu + Thu thập tài liệu sơ cấp: Tài liệu thu thập cách tiến hành hỏi ý kiến trực tiếp khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk thông qua phiếu điều tra Số lượng khách hàng thực điều tra 100 khách hàng lựa chọn ngẫu nhiên Nơi thực điều tra quầy giao dịch Phòng Thẻ - Trụ sở Vietcombank Đắk Lắk Nội dung điều tra thiết kế dạng câu hỏi nội dung đánh giá gồm 20 câu hỏi với nội dung câu hỏi điều tra liên quan đến hoạt động thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Mục đích việc điều tra nhằm tìm hiểu đánh giá chung khách hàng hoạt động thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk cách khách quan Kết điều tra dùng làm sở bổ sung cho việc đưa giải pháp luận văn nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk + Thu thập tài liệu thứ cấp: Luận văn sử dụng nguồn liệu tin cậy thu thập từ tài liệu, thông tin nội Vietcombank Đắk Lắk như: Báo cáo tổng kết hoạt động thẻ, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo khảo sát thị trường, Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam…; liệu thu thập bên ngoài: Tạp chí Ngân hàng, website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, website Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam… tài liệu trích dẫn trực tiếp luận văn - Công cụ xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Microsoft Excel Ý Nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn phân tích hiệu kinh doanh sản phẩm thẻ tín dụng mang thương hiệu khác Visa, Master, Amex, JCB, Cup Vietcombank Đắk Lắk cung cấp cho khách hàng đồng thời hạn chế tồn hoạt động phát hành toán thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk, góp phần nâng cao vị cạnh tranh hiệu kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Chương 3: Thực trạng hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.1 Hội thảo chuyên đề Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng bán lẻ ” Hội thảo Vietcombank tổ chức thành phố Đà Nẵng vào ngày 26 27 tháng 06 năm 2014 với tham gia thảo luận nhiều chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng Tại Hội thảo, trung tâm thẻ Vietcombank trình bày đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu phát hành sử dụng thẻ tín dụng ” có đề cập đến tình hình phát hành thẻ tín dụng giới, thực trạng phát hành thẻ tín dụng Việt Nam, tình hình phát hành thẻ tín dụng Vietcombank giai đoạn 2011- 2013 giải pháp đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ tín dụng Vietcombank, 1.1.2 Đề tài khoa học Đề tài khoa học “Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ Agribank giai đoạn 2015, tầm nhìn 2020” Trung tâm thẻ Agribank – bảo vệ Hội đồng khoa học Agribank năm 2011 Đề tài phân tích thực trạng phát triển thẻ Agribank giai đoạn 2003 – 2010 từ đưa chiến lược phát triển giải pháp phát triển hoạt động thẻ Agribank giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 1.1.3 Luận văn tiến sĩ o Luận án “Phát triển hoạt động bán lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam” NCS Vũ Thị Ngọc Dung, bảo vệ tài Hội đồng Đại học kinh tế quốc dân, năm 2009 NCS Vũ Thị Ngọc Dung đưa số tiêu đánh giá phát triển hoạt động bán lẻ NHTM, bao gồm số tiêu như: - Thị phần số lượng khách hàng - Sự đa dạng tiện ích sản phẩm, dịch vụ - Hệ thống phân phối - An toàn hoạt động bán lẻ - Doanh số hoạt động bán lẻ - Tỷ trọng thu từ hoạt động bán lẻ tổng thu hoạt động ngân hàng NCS Vũ Thị Ngọc Dung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ NHTM thành 02 nhóm: 1.1.4 Luận văn thạc sĩ o Nguyễn Xuân Nhật (2007), “Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á đến năm 2015”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn làm rõ lý luận ngân hàng thương mại tiêu đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại, áp dụng phân tích thực trạng lực tài lực hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á nhằm đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế ngân hàng có khả áp dụng ngân hàng thương mại khác Việt Nam o Nguyễn Đình Minh (2008), “Hạn chế rủi ro dịch vụ thẻ quốc tế Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế quốc dân Luận văn Nguyễn Đình Minh nêu rủi ro hoạt động quy trình phát hành toán thẻ, rủi ro ngân hàng phát hành, ngân hàng toán, chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ tổ chức thẻ quốc tế o Trần Thị Kim Nhung (2009), “Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Ngân hàng Huỳnh Ái Anh Chi (2013), “Phân tích hiệu kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn tập trung phân tích tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Đưa tiêu đánh giá hiệu kinh doanh thẻ như:  Tốc độ tăng trưởng doanh số phát hành thẻ  Tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ  Tốc độ tăng trưởng ĐVCNT  Tốc độ tăng trưởng thu nhập hoạt động thẻ Qua tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 1.2 Các vấn đề cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu Thẻ tín dụng ngày phát triển đa dạng để đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Tuỳ thuộc vào mức độ cạnh tranh, định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng khu vực địa lý đưa giải pháp cụ thể khác giai đoạn cụ thể Trong trình tìm hiểu đề tài nghiên cứu có liên quan, tác giả chưa tìm thấy đề tài nghiên cứu hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk Vì vậy, tác giả nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG Ta rút khái niệm hiệu sau: “ Hiệu so sánh kết đầu yếu tố nguồn lực đầu vào” Sự so sánh so sánh tương đối so sánh tuyệt đối Kết đầu thường biểu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận Yếu tố nguồn lực đầu vào lao động, chi phí, tài sản nguồn vốn Bên cạnh người ta cho “ Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực trình độ chi phí nguồn lực trình tái sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh” Hiệu sản xuất kinh doanh ngày trở lên quan trọng tăng trưởng kinh tế chỗ dựa để đánh giá việc thực mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thời kỳ Hiệu kinh doanh thẻ tín dụng đánh giá dựa tiêu chủ yếu sau: Tỷ lệ số lượng phát hành thẻ tín dụng tích lũy chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Tỷ lệ doanh số sử dụng thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Tỷ lệ doanh thu hoạt động phát hành thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Tỷ lệ doanh thu hoạt động toán thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Lợi nhuận kinh doanh thẻ tín dụng tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK ĐẮK LẮK Vietcombank Đắk Lắk (tiền thân phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nha Trang) thành lập ngày 10/10/1996 Bảng 3.1: Kết kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động kinh doanh Chi phí hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách nhà nước Lợi nhuận sau thuế Thu nhập bình quân đầu người / tháng Năm Năm Năm Năm tháng 2010 2011 2012 2013 Năm 2014 524.099 762.463 674.693 693.640 332.127 425.499 706.991 617.422 678.480 328.112 98.600 55.472 57.271 15.160 4.015 24.650 13.868 14.318 3.790 1.004 73.950 41.604 42.953 11.370 3.011 18 16 10 11 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk 2010-2014 Bảng 3.10: Hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Đvt: Triệu đồng, thẻ TT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Chỉ tiêu kết kinh doanh thẻ tín dụng 1.1 Số lượng thẻ tín dụng tích lũy 1.893 2.026 2.305 2.789 3.105 1.2 Doanh số sử dụng thẻ tín dụng 35.800 38.800 45.000 50.800 62.200 1.3 Doanh thu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2.023 2.212 2.442 2.790 3.062 Doanh thu phát hành thẻ tín dụng 1.567 1.745 1.930 2.210 2.467 Doanh thu toán thẻ tín dụng 456 467 Lợi nhuận kinh doanh thẻ tín dụng 422 837 1.4 Chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Hiệu kinh doanh thẻ tín dụng 512 580 595 1.307 1.687 2.039 1.601 1.375 1.135 1.103 1.023 3.1 Số lượng thẻ tín dụng tích lũy /chi phí kinh doanh thẻ tín dụng 1,18 1,47 3.2 Doanh số sử dụng/ chi phí kinh doanh thẻ tín dụng 22,36 28,22 39,65 46,06 60,80 3.3 Doanh thu phát hành/ chi phí kinh doanh thẻ tín dụng 0,98 1,27 1,70 2,00 2,41 3.4 Doanh thu toán/ chi phí kinh doanh thẻ tín dụng 0,28 0,34 0,45 0,53 0,58 3.5 Lợi nhuận thẻ tín dụng/ chi phí kinh doanh thẻ tín dụng 0,26 0,61 1,15 1,53 1,99 2,03 2,53 Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcomabank Đắk Lắk 2009-2013 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH 3,04 DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK ĐẮK LẮK Định hƣớng phát triển Vietcombank đến năm 2020  Phấn đấu trở thành hai ngân hàng hàng đầu Việt Nam có sức ảnh hưởng khu vực 300 tập đoàn ngân hàng tài lớn giới vào năm 2020 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk: Trong hoạt động thẻ bán lẻ quy mô yếu tố quan trọng cho lợi nhuận, việc trì thị phần quy mô sở quan trọng tiền đề tiên để Vietcombank Đắk Lắk phát triển hoạt động thẻ hiệu mang lại lợi nhuận lâu dài Nếu giai đoạn mà Vietcombank Đắk Lắk theo đuổi mục tiêu lợi nhuận ngược với thị trường, bị thị phần mục tiêu “ Lợi nhuận” cuối không thực Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng  Trên sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, Vietcombank Đắk Lắk chọn cho chiến lược mục tiêu là: THỊ PHẦN, lợi nhuận mục tiêu Mục tiêu Vietcombank Đắk Lắk đến năm 2015 tiếp tục cố gắng trì vị dẫn đầu thị trường thị phần toán thẻ quốc tế với 25% thị phần chiếm lại vị trí dẫn đầu thị trường với khoản 30% thị phần, lợi nhuận tăng trưởng bình quân 40% năm, phấn đấu năm đạt lợi nhuận kinh doanh thẻ tín dụng bình quân 2,5 tỷ VND Đề xuất nhằm nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk - Nâng cao hiệu hoạt động phát hành, toán thẻ tín dụng: - Nâng cao doanh thu từ hoạt động thẻ: - Chú trọng dịch vụ khách hàng – Công tác Marketing - Giảm thiểu rủi ro hoạt động thẻ tín dụng KẾT LUẬN Kết nghiên cứu hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk cho thấy kết mà Vietcombank Đắk Lắk đạt hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng đáng kể song chưa tương xứng với tiềm phát triển Đắk Lắk, tiếp tục giải pháp hành động liệt thời gian tới khả Vietcombank Đắk Lắk tiếp tục dần thị trường vị dẫn đầu hoạt động phát hành lẫn hoạt động toán thẻ tín dụng Trên sở nghiên cứu lý luận vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá khái niệm bản, đặc thù thẻ Ngân hàng làm rõ quan điểm hiệu kinh doanh thẻ tín dụng, khái quát số tiêu đánh giá hiệu qủa kinh doanh thẻ tín dụng số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk sở luận văn hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Đưa giải pháp có tính thực tiễn nhằm nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk; đề xuất số kiến nghị với quan ban ngành nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thẻ Việt Nam nói chung Với nỗ lực thân giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn nhiều hạn chế thời gian kiến thức nên nghiên cứu luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong muốn nhận đóng góp quý báu thầy cô để luận văn thêm hoàn thiện ... toán thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Lợi nhuận kinh doanh thẻ tín dụng tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH. .. chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Tỷ lệ doanh số sử dụng thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Tỷ lệ doanh thu hoạt động phát hành thẻ tín dụng chi phí kinh doanh thẻ tín dụng Tỷ lệ doanh. .. 2: Cơ sở lý luận hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Chương 3: Thực trạng hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank Đắk Lắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ tín dụng tại vietcombank đắc lắc (tt) , Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ tín dụng tại vietcombank đắc lắc (tt) ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk - Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ tín dụng tại vietcombank đắc lắc (tt)

Bảng 3.1.

Kết quả kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan