0

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

26 323 0
 • Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 09:26

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) THI TH THPT QUC GIA 2017 THPT CHUYấN QUANG TRUNG- BèNH PHC- LN Banfileword.com B 2017 MễN TON Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) Cõu 1: Cho hỡnh lng tr cú tt c cỏc cnh u bng a , ỏy l lc giỏc u, gúc to bi cnh bờn v mt ỏy l 60 Tớnh th tớch lng tr 27 3 3 a A V = B V = C V = a D a a 4 Cõu 2: Cho a, b > Khng nh no sau õy ỳng? A a ln b = b ln a B ln (ab) = ln a + ln b a ln a C ln ữ = b ln b D ln ab = (ln a + ln b ) Cõu 3: ( x sin x ) dx Tớnh x2 A + sin x + C x2 B + cos x + C C x + cos x + C x2 D + cos x + C 2 Cõu 4: Tớnh th tớch ca vt th trũn xoay quay mụ hỡnh (nh hỡnh v) quanh trc DF 10 a 10 a A B C Cõu 5: Cõu 6: a D F a = 30 A Cho hm s y = f ( x) cú th (C ) nh hỡnh v Hi (C ) l th ca hm s no? B a a C D y a3 A O x A y = ( x 1)3 B y = x + C y = x D y = ( x + 1)3 Tỡm m bt phng trỡnh + log ( x + 1) log ( mx + x + m ) thoó vi mi x Ă A < m B < m < C < m D < m < e3 x ( m 1) e x +1 Cõu 7: E Cho hm s y = Tỡm m hm s ng bin trờn khong ( 1; ) 2017 A 3e3 + m < 3e + B m 3e + C 3e + m 3e3 + D m < 3e + Trang Cõu 8: 4x v ng thng : y = x + x +1 B ( 2;3) C ( 1; ) D ( 1;3) Tỡm giao im ca th ( C ) : y = A ( 0;1) Cõu 9: Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a , th tớch chúp l a Tớnh chiu cao h ca hớnh chúp A h = a B h = 2a C h = 3a D h = 4a Cõu 10: Trong khụng gian vi h to Oxyz , cho M ( 2;3;1) , N ( 5;6; ) ng thng qua M , N ct mt phng ( xOz ) ti A Khi ú im A chia on MN theo t s no? 1 A B C D 4 x +1 = y + = z v mt phng ( P ) : x + y z + = Mt phng ( Q ) cha ng thng d v to vi ( P ) mt gúc nh nht cú phng trỡnh Cõu 11: Trong khụng gian vi ta Oxyz , cho ng thng d : B x + y z + = A x z + = C x y z + = D y z + = Cõu 12: Ngi ta mun m vng cho b mt phớa ngoi ca mt cỏi hp dng hỡnh hp ng khụng np (np trờn), cú ỏy l mt hỡnh vuụng Tỡm chiu cao ca hp lng vng phi dựng m l ớt nht, bit lp m mi ni nh nhau, giao gia cỏc mt l khụng ỏng k v th tớch ca hp l dm3 A dm Cõu 13: Cho hm s y = B 1,5 dm C dm D 0,5 dm x2 x + Tim cn ngang ca th hm s cú phng trỡnh l 2x +1 B y = C y = D y = 1, y = Cõu 14: Mt ngi gi 15 triu ng vo ngõn hng theo th thc lói kộp k hn mt quý vi lói sut 1, 65% mt quý Hi sau bao lõu ngi ú cú c ớt nht 20 triu ng (c ln lói) t s ban u? (Gi s lói sut khụng thay i) A y = A nm quý Cõu 15: Cho hm s y = x + A x = Cõu 16: Tỡm khng nh sai B nm quý C nm quý D nm Hm s t cc tiu ti im x B x = C x = A f ( x ) + g ( x ) dx = f ( x ) dx + g ( x ) dx B D x = b c b a a c f ( x ) dx = f ( x ) dx + f ( x ) dx, a < c < b C f ( x ) g ( x ) dx = f ( x ) dx. g ( x ) dx D f ( x ) dx = f ( x ) + c Cõu 17: Trong chng trỡnh nụng thụn mi, ti mt xó X cú xõy mt cõy cu bng bờ tụng nh hỡnh v Tớnh th tớch bờ tụng cõy cu (ng cong hỡnh v l cỏc ng Parabol) Trang 0,5m 2m 5m 0,5m A 19m3 19m 0,5m B 21m3 C 18m3 D 40m3 Cõu 18: Tớnh th tớch ca vt th trũn xoay quay hỡnh ( H ) quanh Ox vi ( H ) c gii hn bi th hm s y = x x v trc honh 35 31 A B 3 C 32 D 34 x3 x + x + 2017 nh m phng trỡnh y = m m cú ỳng hai ngim thuc on [0; m] Cõu 19: Cho hm s y = 1+ ;2ữ A 2 ;2ữ B 2 ;2ữ C 1+ 2 ; D Cõu 20: Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi cnh a , ãABC = 120 , tam giỏc SAB u v nm mt phng vuụng gúc vi ỏy Tớnh bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh chúp S ABC 41 37 39 35 A B C D a a a a 6 6 Cõu 21: Cho cỏc s thc a, b, m, n vi ( a, b > ) Tỡm mnh sai: m m a A ( a ) = a B ữ = a m b m C a = a D ( ab ) = a m b m b Cõu 22: Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz , cho im I ( 2;6; 3) v cỏc mt phng m n m+n ( ) : x = 0, ( ) : y = 0, ( ) : z + = Tỡm mnh sai: A ( ) //Oz B ( ) // ( xOz ) C ( ) qua I D ( ) ( ) Cõu 23: Mt hỡnh nún cú thit din qua trc l tam giỏc u cnh a Tớnh bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh nún theo a 2a a 2a a A B C D 3 3 3 Cõu 24: Trong tt c cỏc cp ( x; y ) tha log x2 + y + ( x + y ) Tỡm m tn ti nht cp ( x; y ) cho x + y + x y + m = Trang ( C ( A ) 2) 10 10 B 10 v 10 + v ( ) 10 + D 10 Cõu 25: Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz , cho A ( 1; 2; ) Gi M , N , P l hỡnh chiu ca A lờn cỏc trc Ox, Oy , Oz Phng trỡnh mt phng ( MNP ) l y z y z A x + = B x + z z + = C x + y z = D x + + = 5 x + mx + Cõu 26: hm s y = t cc i ti x = thỡ m thuc khong no ? x+m A ( 0; ) B ( 4; ) C ( 2;0 ) D ( 2; ) Cõu 27: Cho f ,g l hai hm liờn tc trờn [ 1;3] tha: f ( x ) + 3g ( x ) dx = 10 3 f ( x ) g ( x ) dx = Tớnh f ( x ) + g ( x ) dx 1 A B C D Cõu 28: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ng thng d : ca d lờn mt phng ( Oxy ) l x = A y = t z = x = + 2t B y = + t z = x y +1 z = = Hỡnh chiu 1 x = + 2t C y = + t z = Cõu 29: Gi l tip tuyn ti im cc tiu ca th hm s y = x = 2t D y = + t z = x3 x + x Mnh no sau õy l ỳng ? A song song vi ng thng d : x = B song song vi trc tung C song song vi trc honh D cú h s gúc dng Cõu 30: Cho s phc z tha z ( + 2i ) = 3i Tỡm s phc z l liờn hp ca z 11 11 11 11 i + i A z = B z = i C z = + i D z = 5 5 5 5 Cõu 31: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho I ( 0; 2;3) Phng trỡnh mt cu tõm I tip xỳc vi trc Oy l: A x + ( y + ) + ( z + 3) = B x + ( y ) + ( z 3) = C x + ( y ) + ( z 3) = D x + ( y + ) + ( z + 3) = 2 Cõu 32: Cho f ( x) = 2 (2 x +1 x 2 ) 2 x + + , bit F ( x ) l mt nguyờn hm ca hm s f ( x ) tha F ( ) = Tớnh F ữ Trang A 125 16 B 126 16 C 123 16 D 127 16 Cõu 33: Cho ng thng d c nh, ng thng d1 song song v cỏch d mt khong cỏch khụng i Khi d1 quay quanh d ta c: A Hỡnh tr B Mt tr C Khi tr D Hỡnh trũn 2 Cõu 34: Tỡm giỏ tr ln nht ca y = sin x + 2cos x A B D C 2x ( C ) Gi S l din tớch hỡnh ch nht c to bi trc ta v x ng tim cn ca ( C ) Khi ú giỏ tr ca S l: A B C D Cõu 35: Cho hm s y = Cõu 36: Gia ỡnh An xõy b hỡnh tr cú th tớch 150 m3 ỏy b lm bng bờ tụng giỏ 100 000 /m Phn thõn lm bng tụn giỏ 90 000 /m2 , np bng nhụm giỏ 120 000 /m Hi chi phớ sn sut b t mc thp nht thỡ t s gia chiu cao b v bỏn kớnh ỏy l bao nhiờu? 22 31 21 A B C D 22 22 32 Cõu 37: Trong mt phng phc gi M l im biu din cho s phc z = a + bi ( a, b Ă , ab ) , M l dim biu din cho s phc z Mnh no sau õy ỳng? A M i xng vi M qua Oy B M i xng vi M qua Ox D M i xng vi M qua ng thng y = x C M i xng vi M qua O Cõu 38: Cho hm s y = e x + e x Tớnh y ( 1) = ? 1 A e + B e e e C e + e D e e C ( log 3;0 ) D ( log 5;0 ) Cõu 39: Tỡm S ca bt phng trỡnh: 3x.5 x < A ( log 3;0] B [ log 5;0 ) Cõu 40: S nghim ca phng trỡnh log ( x ) log ( x 10 ) + = l A Vụ nghim B C Cõu 41: Cho hm s y = A ( 1;3) D x3 x + 3x Hm s nghch bin trờn khong no sau õy? 3 B ( 1;1) C ( 1;0 ) D ( 0;3) Cõu 42: Cho hm s y = log x Khng nh no sau õy sai x ln A Hm s cú xỏc nh l D = Ă \ { 0} B y = C Hm s nghch bin trờn khong xỏc nh D th hm s cú tim cn ng l trc Oy Trang x = t x = Cõu 43: Trong khụng gian vi h ta Oxyz Cho hai ng thng d1 : y = t v d : y = z = z = t Khng nh no sau õy ỳng? A d1 // d B d1 v d chộo C d1 v d ct D d1 d Cõu 44: Cho hai s phc z1 , z2 tha z1 , z2 ; z1 + z2 v A B 1 z = + Tớnh z1 + z2 z1 z2 z2 C D Cõu 45: Trờn trng s phc Ê , cho phng trỡnh az + bz + c = ( a, b, c Ă , a ) Chn khng nh sai: b A Phng trỡnh luụn cú nghim.B Tng hai nghim bng a c C Tớch hai nghim bng D = b 4ac < thỡ phng trỡnh vụ nghim a Cõu 46: Cho z1 , z2 l hai nghim phc ca phng trỡnh z + z + = Tớnh z1 + z2 A B C D 10 + 3i Bit hp cỏc im biu din cho s z phc w = ( 4i ) z + 2i l ng trũn I , bỏn kớnh R Khi ú Cõu 47: Cho tha z Ê tha ( + i ) z = A I ( 1; ) , R = B I ( 1; ) , R = C I ( 1; ) , R = D I ( 1; ) , R = Cõu 48: Gi s ( x 1) ln xdx = a ln + b, ( a; b Ô ) Khi ú a + b ? A B C D Cõu 49: Cho hm s y = x + x ln x Gi M ; N ln lt l giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s trờn on [ 1; 2] Khi ú tớch M N l: A + ln B ln C ln D + ln Cõu 50: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho bn im A ( 1; 2;0 ) , B ( 0; 1;1) , C ( 2;1; 1) , D ( 3;1; ) Hi cú bao nhiờu mt phng cỏch u bn im ú? A B C - HT - Trang D Vụ s THI TH THPT QUC GIA 2017 THPT CHUYấN QUANG TRUNG- BèNH PHC- LN Banfileword.com B 2017 MễN TON BNG P N 1-D 2-A 3-D 4-A 5-A 6-C 7-B 8-C 9-C 10-D 11- 12-A 13-D 14-A 15-C 16-C 17-C 18-C 19-D 20-C 21-A 22-A 23-D 24-A 25-A 26-B 27-C 28-B 29-C 30-D 31-C 32-A 33-B 34-A 35-B 36-A 37-B 38-A 39-C 40-B 41-A 42-A 43-B 44-A 45-D 46-B 47-C 48-D 49-B 50-C Banfileword.com B 2017 MễN TON Cõu 1: THI TH THPT QUC GIA 2017 THPT CHUYấN QUANG TRUNG- BèNH PHC- LN LI GII CHI TIT Cho hỡnh lng tr cú tt c cỏc cnh u bng a , ỏy l lc giỏc u, gúc to bi cnh bờn v mt ỏy l 60 Tớnh th tớch lng tr 27 3 3 a A V = B V = C V = a D a a 4 Hng dõn giai Chon D Ta cú ABCDEF l lc giỏc u nờn gúc nh bng 120 ABC l tam giỏc cõn ti B , DEF l tam giỏc cõn ti E S ABC = S DEF = a2 a.a.sin120 = Trang 2 AC = AB + BC AB.BC.cos B = a + a 2.a.a ữ = a S ACDF = AC AF = a 3.a = a S ABCDEF = S ABC + S ACDF + S DEF = a2 a 3a + a2 + = 4 ã ' BH = 60 B ' H = BB '.sin 60 = a B Suy Cõu 2: V = BH '.SABCDEF = a 3a2 = a 4 Cho a, b > Khng nh no sau õy ỳng? A a ln b = b ln a B ln (ab) = ln a + ln b a ln a C ln ữ = b ln b D ln ab = (ln a + ln b ) Hng dõn giai Chon A ln a ln b ln a ln b Ta cú ln a.ln b = ln b.ln a ln ( b ) = ln ( a ) b = a Cõu 3: Tớnh ( x sin x)dx A x2 + sin x + C B C x + cos x + C x2 + cos x + C x2 D + cos x + C 2 Hng dõn giai Chon D Ta cú ( x sin x)dx = xdx sin xdx = Cõu 4: x2 + cos x + C 2 Tớnh th tớch ca vt th trũn xoay quay mụ hỡnh (nh hỡnh v) quanh trc DF 10 a A 10 a B a C Trang a3 D Hng dõn giai Chon A a 3 Khi quay quanh trc DF , tam giỏc AEF to mt hỡnh nún cú th tớch Ta cú EF = AF tan = a.tan 30 = 1 a a3 V1 = EF AF = a = ữ 3 Khi quay quanh trc DF , hỡnh vuụng ABCD to mt hỡnh tr cú th tớch V2 = DC BC = a a = a Th tớch ca vt th trũn xoay quay mụ hỡnh (nh hỡnh v) quanh trc DF l a3 10 V = V1 + V2 = + a3 = a3 9 Cõu 5: Cho hm s y = f ( x) cú th (C ) nh hỡnh v Hi (C ) l th ca hm s no? A y = ( x 1)3 B y = x + C y = x D y = ( x + 1)3 Hng dõn giai Chon A Ta cú f (0) = (loi ỏp ỏn B v D) th hm s cú im un I (1;0) nờn x = l mt nghim ca phng trỡnh y '' = (loi C) Cõu 6: Tỡm m bt phng trỡnh + log ( x + 1) log ( mx + x + m ) thoó vi mi x Ă A < m B < m < C < m Hng dõn giai Chn C Trang D < m < BPT thoó vi mi x Ă mx + x + m > ( x Ă ) 2 ( x + 1) mx + x + m m > m > m < 2 m > mx + x + m > 16 4m < ( ) x Ă < m ( m ) x x + m m > m < 16 ( m ) m m e 3x ( m -1 ) e x +1 Cõu 7: Cho hm s y = 2017 A 3e3 + m < 3e + Tỡm m hm s ng bin trờn khong ( 1; ) B m 3e + C 3e + m 3e3 + D m < 3e + Hng dõn giai Chn B e3 x ( m 1) e x +1 y = 2017 ( 3x ( x ln ữ e m 1) e + 1) = 2017 e3 x ( m 1) e x +1 y = 2017 ( 3x ( x ln ữ 3e m 1) e ) 2017 Hm s ng bin trờn khong ( 1; ) e3 x ( m 1) e x +1 y = 2017 e ( m 1) e 2017 0, x Ă 3x x Nờn (*) 3e ( m 1) e 0, x ( 1; ) 3e x + m, x ( 1; ) t g ( x ) = 3e x + 1, x ( 1; ) , g ( x ) = 3e x > 0, x ( 1; ) x g ( x) g ( x) Cõu 8: | + | Z | | Vy (*) xy m g ( ) m 3e + Tỡm giao im ca th ( C ) : y = 4x v ng thng : y = x + x +1 Trang 10 Gi l giao tuyn gia ( P ) v ( Q ) Khi ú, gúc gia ( P ) , ( Q ) nh nht ch d r ng thng d i qua im M ( 1; 1;3) v cú vect ch phng l ud = ( 2;1;1) r r r Vect ch phng ca l u = n ud = ( 3; 3; 3) r r r Vect phỏp tuyn ca ( Q ) l nQ = ud u = ( 0;9; ) r Mt phng ( Q ) i qua M ( 1; 1;3) v nhn vect phỏp tuyn n = ( 0;1; 1) cú phng trỡnh yz+4=0 Cõu 12 Ngi ta mun m vng cho b mt phớa ngoi ca mt cỏi hp dng hỡnh hp ng khụng np (np trờn), cú ỏy l mt hỡnh vuụng Tỡm chiu cao ca hp lng vng phi dựng m l ớt nht, bit lp m mi ni nh nhau, giao gia cỏc mt l khụng ỏng k v th tớch ca hp l dm3 A dm B 1,5 dm C dm Hng dõn giai D 0,5 dm Chon A Gi x, y ( x, y > ) ln lt l di cnh ỏy, chiu cao ca hỡnh hp 2 Th tớch hp l V = x y = x y y = x 16 8 2 Din tớch cn m vng S = x + xy = x + = x + + 3 64 t giỏ tr nh nht ch x x x x= x = y =1 x x2 x + Tim cn ngang ca th hm s cú phng trỡnh l 2x +1 Cõu 13 Cho hm s y = B y = A y = C y = D y = 1, y = Hng dõn giai Chon D Ta cú lim y = lim x lim y = lim x + x + x 4x x +1 = lim x 2x +1 4x x +1 = lim x + 2x +1 1 + x x = y = l tim cn ngang 2+ x 1 + x x = y = l tim cn ngang 2+ x Cõu 14 Mt ngi gi 15 triu ng vo ngõn hng theo th thc lói kộp k hn mt quý vi lói sut 1, 65% mt quý Hi sau bao lõu ngi ú cú c ớt nht 20 triu ng (c ln lói) t s ban u? (Gi s lói sut khụng thay i) A nm quý B nm quý C nm quý Hng dõn giai Trang 12 D nm x +y + + || || + y + || || Chon A n 1, 65 S tin ca ngi y sau n k hn l T = 15 + ữ 100 n 1, 65 Theo bi, ta cú 15 + ữ > 20 n > log1+1,65 17,56 100 100 Cõu 15 Cho hm s y = x + Hm s t cc tiu ti im x A x = B x = C x = Hng dõn giai D x = Chon C x = y = , x = x2 Bng bin thiờn Ta cú y = Cõu 16 Tỡm khng nh sai A f ( x ) + g ( x ) dx = f ( x ) dx + g ( x ) dx b B a c b a c f ( x ) dx = f ( x ) dx + f ( x ) dx, a < c < b C f ( x ) g ( x ) dx = f ( x ) dx. g ( x ) dx D f ( x ) dx = f ( x ) + c Hng dõn giai Chn C Theo lý thuyt SGK Gii tớch 12 C bn Trang 13 Cõu 17 Trong chng trỡnh nụng thụn mi, ti mt xó X cú xõy mt cõy cu bng bờ tụng nh hỡnh v Tớnh th tớch bờ tụng cõy cu (ng cong hỡnh v l cỏc ng Parabol) A 19m3 B 21m3 C 18m3 D 40m3 Hng dõn giai Chn D Chn h trc Oxy nh hỡnh v y O x Ta cú 19 Gi ( P1 ) : y = ax + c l Parabol i qua hai im A ;0 ữ, B ( 0; ) 19 = a ữ + a = x +2 361 ( P1 ) : y = Nờn ta cú h phng trỡnh sau: 361 = b b = Gi ( P2 ) : y = ax + c l Parabol i qua hai im C ( 10;0 ) , D 0; ữ a = 40 = a ( 10 ) + ( P2 ) : y = x + Nờn ta cú h phng trỡnh sau: 40 = b b = 19 10 x + ữdx = 40m3 Ta cú th tớch ca bờ tụng l: V = 5.2 x + ữdx 361 40 Cõu 18 Tớnh th tớch ca vt th trũn xoay quay hỡnh ( H ) quanh Ox vi ( H ) c gii hn bi th hm s y = x x v trc honh A 35 B 31 C 32 Hng dõn giai Chn C Trang 14 D 34 Ta cú phng trỡnh honh giao im: x = x x2 = x x2 = x ( x ) = x = T ú ta cú th tớch hỡnh ( H ) cn tỡm l: V = ( 4x x2 ) x x 32 dx = ( x x ) dx = ữ = (vtt ) 3 x3 x + x + 2017 nh m phng trỡnh y ' = m m cú ỳng hai ngim thuc on [0; m] Cõu 19: Cho hm s y = 1+ ;2ữ A 2 ;2ữ B 2 ;2ữ C 1+ 2 ; D Hng dõn giai Chn D Ta cú: y ' = m m x 3x + = m m t f ( x ) = x x + ( P ) y = m2 m Yờu cu bi toỏn : 3 < m < m 7 < m m m 3m + < m m 4 2 m m m m m 3m + m m 3 < m 2 m < 1+ 2 m ; m > + 2 m < m Cõu 20: Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi cnh a , ãABC = 1200 , tam giỏc SAB u v nm mt phng vuụng gúc vi ỏy Tớnh bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh chúp S ABC 41 37 39 35 A B C D a a a a 6 6 Trang 15 Hng dõn giai Chon: C ã Do ãABC = 120 BAD = 60 suy ABD u DA = DB = DC = a nờn D l tõm ng trũn ngoi tip ABC Gi M l trung im ca AB , G l trng tõm ca SAB Qua D k d ( ABCD ) , v qua G k d ( SAB ) Gi I = d d Ta cú IA = IB = IC = ID Khi ú I l tõm ca mt cu ngoi tip hỡnh chúp S ABC cú bỏn kớnh a 39 R = IA = AD + MG = a + = a ữ ữ 2 Cõu 21.Cho cỏc s thc a, b, m, n vi ( a, b > ) Tỡm mnh sai: A ( a ) m n m =a m+n a B ữ = a m b m C b Hng dõn giai a2 = a D ( ab ) = a m b m m Chn A Cõu 22 Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz , cho im I ( 2;6; 3) v cỏc mt phng ( ) : x = 0, ( ) : y = 0, ( ) : z + = Tỡm mnh sai: A ( ) / /Oz B ( ) / / ( xOz ) C ( ) qua I D ( ) ( ) Hng dõn giai Chn A D thy ( ) Oz = A ( 0;0; 3) Cõu 23 Mt hỡnh nún cú thit din qua trc l tam giỏc u cnh a Tớnh bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh nún theo a 2a a 2a a A B C D 3 3 3 Hng dõn giai Chn D Trang 16 a a R= h= 3 Cõu 24 Trong tt c cỏc cp ( x; y ) tha log x2 + y2 + ( x + y ) Tỡm m tn ti nht Ta cú ng cao hỡnh nún h = cp ( x; y ) cho x + y + x y + m = ( C ( A ) 2) 10 10 B 10 v 10 + v ( ) 10 + D 10 Hng dõn giai Chn A Ta cú log x2 + y2 + ( x + y ) x + y x y + ( 1) Gi s M ( x; y ) tha pt ( 1) , ú hp im M l hỡnh trũn ( C1 ) tõm I ( 2; ) bỏn kớnh R1 = Cỏc ỏp ỏn cho u ng vi m > Nờn d thy x + y + x y + m = l phng trỡnh ng trũn ( C2 ) tõm J ( 1;1) bỏn kớnh R2 = m Vy tn ti nht cp ( x; y ) tha ch ( C1 ) v ( C2 ) tip xỳc ngoi IJ = R1 + R2 10 = m + m = ( ) 10 Cõu 25 Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz , cho A ( 1; 2; ) Gi M , N , P l hỡnh chiu ca A lờn cỏc trc Ox, Oy , Oz Phng trỡnh mt phng ( MNP ) l: y z y z A x + = B x + z z + = C x + y z = D x + + = 5 Hng dõn giai Chn A Gi M , N , P l hỡnh chiu ca A lờn cỏc trc Ox, Oy , Oz M ( 1;0;0 ) , N ( 0; 2;0 ) , P ( 0;0; ) x y z y z =1 x + =1 Ta cú phng trỡnh mt phng ( MNP ) l: + + 5 Cõu 26: hm s y = A ( 0; ) x + mx + t cc i ti x = thỡ m thuc khong no ? x+m B ( 4; ) C ( 2;0 ) D ( 2; ) Hng dõn giai Chon B Tp xỏc nh: D = Ă \ { m} o hm: y = x + 2mx + m ( x + m) Hm s t cc tr ti x = thỡ y ( ) = Trang 17 + 4m + m ( + m) m = =0 m = x = ; y = Lp bng bin thiờn ta thy hm s t cc ( x 3) x = i ti x = nờn m = ta nhn x = x2 2x m = y = ; y = Vi Lp bng bin thiờn ta thy hm s t cc ( x 1) x = Vi m = y = x2 x + tiu ti x = nờn m = ta loi Cõu 27: Cho f ,g l hai hm liờn tc [ 1;3] trờn tha: f ( x ) + g ( x ) dx = 10 3 1 f ( x ) g ( x ) dx = Tớnh f ( x ) + g ( x ) dx A B C D Hng dõn giai Chon C 3 Ta cú f ( x ) + g ( x ) dx = 10 f ( x ) dx + g ( x ) dx = 10 1 3 1 Tng t f ( x ) g ( x ) dx = f ( x ) dx g ( x ) dx = 3 u + 3v = 10 u = Xột h phng trỡnh , ú u = f ( x ) dx , v = g ( x ) dx 2u v = v = 1 3 1 Khi ú f ( x ) + g ( x ) dx = f ( x ) dx + g ( x ) dx = + = Cõu 28: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ng thng d : d lờn mt phng ( Oxy ) l: x = A y = t z = x = + 2t B y = + t z = x = y + = z Hỡnh chiu ca x = + 2t C y = + t z = x = 2t D y = + t z = Hng dõn giai Chon B x = + 2t Phng trỡnh tham s ca ng thng d : y = + t z = + t x = + 2t Do mt phng ( Oxy ) : z = nờn hỡnh chiu ca d lờn ( Oxy ) l y = + t z = Trang 18 Cõu 29: Gi l tip tuyn ti im cc tiu ca th hm s y = x3 x + x Mnh no sau õy l ỳng ? A song song vi ng thng d : x = B song song vi trc tung C song song vi trc honh D cú h s gúc dng Hng dõn giai Chon C Tp xỏc nh ca hm s: D = Ă x = o hm: y = x x + ; y = x = Lp bng bin thiờn ta c im cc tiu ca th hm s l M ( 3; ) Phng trỡnh tip tuyn ca th hm s ti M l y = Cõu 30: Cho s phc z tho: z (1 + 2i ) = 3i Tỡm s phc liờn hp z ca z 11 11 11 i A z = B z = i C z = + i 5 5 5 D z = 11 + i 5 Hng dõn giai Chon D z (1 + 2i ) = 3i z = 3i 11 11 = iz= + i + 2i 5 5 Cõu 31: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho I (0; 2;3) Phng trỡnh mt cu tõm I tip xỳc vi trc Oy l: A x + ( y + 2) + ( z + 3) = B x + ( y 2) + ( z 3) = C x + ( y 2) + ( z 3) = D x + ( y + 2)2 + ( z + 3) = Hng dõn giai Chon C Gi H l hỡnh chiu ca I (0; 2;3) lờn Oy H (0; 2;0) Mt cu tõm I tip xỳc vi trc Oy R = d ( I ; Oy ) = IH = Phng trỡnh mt cu: x + ( y 2) + ( z 3) = Cõu 32: Cho f ( x ) = (2 x +1 x ) x + + , bit F ( x ) l mt nguyờn hm ca hm s f ( x ) tha F ( ) = Tớnh F ữ 125 126 A B 16 16 C 123 16 Hng dõn giai Trang 19 D 127 16 Chon A t t = x + tdt = xdx f ( x)dx = (2 x +1 x ) x + + dx = ( 2t + ) dt = t + 5t + C = ( x + 1) + x + + C F (0) = C = 125 Vy F ữ = 16 Cõu 33: Cho ng thng d c nh, ng thng d1 song song v cỏch d mt khong cỏch khụng i Khi d1 quay quanh d ta c: A Hỡnh tr B Mt tr C Khi tr D Hỡnh trũn Hng dõn giai Chon B Theo nh nghia trang 36 sgk 2 Cõu 34: Tỡm giỏ tr ln nht ca y = sin x + 2cos x A B C D Hng dõn giai Chon A t t = sin x, t [ 0;1] Tỡm GTLN ca y = 2t + 21t trờn [ 0;1] y = 2t ln 21t ln = 2t = 21t t = f (0) = 3; f (1) = 3; f ữ = 2 y = Vy max [ 0;1] 2x (C ) Gi S l din tớch hỡnh ch nht c to bi trc ta v x ng tim cn ca (C ) Khi ú giỏ tr ca S l: A B C D Cõu 35: Cho hm s y = Hng dõn giai Chon B (C ) cú hai tim cn x = 1; y = Vy S = Trang 20 Cõu 36: Gia ỡnh An xõy b hỡnh tr cú th tớch 150 m3 ỏy b lm bng bờ tụng giỏ 100 000 / m Phn thõn lm bng tụn giỏ 90 000 / m , np bng nhụm giỏ 120 000 / m Hi chi phớ sn sut b t mc thp nht thỡ t s gia chiu cao b v bỏn kớnh ỏy l bao nhiờu? 22 31 21 A B C D 22 22 32 Hng dõn giai: Chn A A 150 R2 2 M ta cú: f ( R ) = 100000 R + 120000 R + 180000 Rh 150 27000000 f ( R ) = 220000 R + 180000 R = 220000 R + R R A chi phớ thp nht thỡ hm s f ( R ) t giỏ tr nh nht vi mi R > B O Ta cú: V = 150 R h = 150 h = B O 30 27000000 440000 R 27000000 ( R) = R = f , cho = 440 R2 R2 30 f ( R ) R = Lp BBT, t BBT suy R >0 440 h 150 22 = Nờn = R R3 f ( R ) = 440000 R Cõu 37: Trong mt phng phc gi M l im biu din cho s phc z = a + bi ( a, b Ă , ab ) , M l dim biu din cho s phc z Mnh no sau õy ỳng? A M i xng vi M qua Oy B M i xng vi M qua Ox C M i xng vi M qua O y= x D M i xng vi M qua ng thng Hng dõn giai: Chn B Ta cú: M ( a; b ) v M ( a; b ) nờn M i xng vi M qua Ox Cõu 38: Cho hm s y = e x + e x Tớnh y ( 1) = ? 1 A e + B e e e C e + e D e e Hng dõn giai: Chn A x x x x Ta cú: y = e e y = e + e y ( 1) = e + e Cõu 39: Tỡm S ca bt phng trỡnh: 3x.5 x < A ( log 3;0] B [ log 5;0 ) Hng dõn giai: Chn C Trang 21 C ( log 3;0 ) D ( log 5;0 ) ( ) x x Ta cú: 3x.5 x < log 5 < x + x log < log < x < nờn S = ( log 3;0 ) 2 Cõu 40: S nghim ca phng trỡnh log ( x 3) log ( x 10 ) + = l: A Vụ nghim B C D Hng dõn giai: Chn B iu kin: x > Phng trỡnh log x = x2 x2 = = x 3x + = x 10 x 10 x = So iu kin nhn nghim x = nờn phng trỡnh cú nghim Cõu 41 Cho hm s y = A ( 1;3) x3 x + 3x Hm s nghch bin trờn khong no sau õy? 3 B ( 1;1) C ( 1;0 ) D ( 0;3) Hng dn gii Chn A Ta cú y = x x + y = x = x = Bng bin thiờn x y + - + + + y Hm s nghch bin trờn ( 1;3) Cõu 26 Cho hm s y = log x Khng nh no sau õy sai x ln A Hm s cú xỏc nh l D = Ă \ { 0} B y = C Hm s nghch bin trờn khong xỏc nh D th hm s cú tim cn ng l trc Oy Hng dn gii Chn A Hm s y = log x Do ú Tp xỏc nh D = ( 0; + ) A sai B ỳng x ln C s a = < Hm s nghch bin trờn khong xỏc nh C ỳng Hm s logarit nhn trc Oy lm tim cn ng D ỳng y = Trang 22 x = t x = Cõu 27 Trong khụng gian vi h ta Oxyz Cho hai ng thng d1 : y = t v d : y = z = z = t Khng nh no sau õy ỳng? A d1 d B d1 v d chộo C d1 v d ct D d1 d Hng dn gii Chn B r r r r Ta cú u1 = ( 1; 1;0 ) v u2 = ( 0;0;1) u1 v u2 khụng cựng phng d1 v d chộo hoc ct (1) Xột h phng trỡnh t = t = vụ nghim Vy d1 v d chộo = t Cõu 28 Cho hai s phc z1 , z2 tha z1 , z2 ; z1 + z2 v A B C D 1 z = + Tớnh z1 + z2 z1 z2 z2 Hng dn gii Chn A t x = z1 z z1 = x.z2 v = x z2 z2 T gi thit 1 1 = + = + z1 + z2 z1 z2 x.z2 + z2 x.z2 z2 1 = + 2ữ z2 ( x + 1) z2 x 1 = +2 x +1 x 1 x2 + 2x + = x = i x = 2 2 Cõu 29 Trờn trng s phc Ê , cho phng trỡnh az + bz + c = ( a, b, c Ă , a ) Chn khng nh sai: A Phng trỡnh luụn cú nghim Trang 23 b B Tng hai nghim bng a C Tớch hai nghim bng c a D = b 4ac < thỡ phng trỡnh vụ nghim Hng dn gii Chn D Trờn trng s phc Ê , phng trỡnh bc hai luụn cú nghim A ỳng b Tng hai nghim z1 + z2 = B ỳng a c Tớch hai nghim z1.z2 = C ỳng a = b 4ac < Phng trỡnh bc hai cú nghim phc D sai Cõu 46: Cho z1 , z2 l hai nghim phc ca phng trỡnh z + z + = Tớnh z1 + z2 A B C D Hng dõn giai Chon B z1 = + i Ta cú z + z + = z2 = i Vy z1 + z2 = ( 1) + ( 3) + ( 1) ( + ) = 10 + 2i Bit hp cỏc im biu din cho s z phc w = ( 4i ) z + 2i l ng trũn I , bỏn kớnh R Khi ú Cõu 47: Cho tha z Ê tha ( + i ) z = A I ( 1; ) , R = C I ( 1; ) , R = B I ( 1; ) , R = D I ( 1; ) , R = Hng dõn giai ChonC.(ó sa bi) t z = a + bi v z = c > , vi a; b; c Ă Li cú w = ( 4i ) z + 2i z = w + 2i 4i Gi w = x + yi vi x; y Ă w + 2i w + 2i =c = c x + yi + 2i = 5c Khi ú z = c 4i 4i ( x + 1) + ( y ) = 5c ( x + 1) + ( y ) = 25c 2 Vy hp cỏc im biu din ca s phc w l ng trũn I ( 1; ) Khi ú ch cú ỏp ỏn C cú kh nng ỳng v theo ú R = 5c = c = Th c = vo phng trỡnh (1) thỡ tha Trang 24 ( x 1) ln xdx = a ln + b, ( a; b Ô ) Khi ú a + b ? Cõu 48: Gi s A B C D Hng dõn giai Chon D u = ln x du = dx x t dv = ( x 1) dx v = x x Ta cú ( x 1) ln xdx = ( x 2 x ) ln x ( x 1) dx 1 x2 = ln x ữ = ln 1 Khi ú a = 2; b = Vy a + b = 2 Cõu 49: Cho hm s y = x + x ln x Gi M ; N ln lt l giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s trờn on [ 1; 2] Khi ú tớch M N l: A + ln B ln C ln D + ln Hng dõn giai Chon B Tp xỏc nh D = ( 0; + ) Ta cú y = Do x x2 + ( ln x + 1) = x x2 + x2 + ln x x2 + > x x x2 + < x x x x2 + x2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là60 ° - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

1: Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là60 ° Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 18: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình )H quanh Ox với )H được giởi hạn bởi - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

18: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình )H quanh Ox với )H được giởi hạn bởi Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , ch oA (1; 2; 5− ). Gọi MNP ,, là hình chiếu của A lên các trục Ox Oy Oz,, - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

25: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , ch oA (1; 2; 5− ). Gọi MNP ,, là hình chiếu của A lên các trục Ox Oy Oz,, Xem tại trang 4 của tài liệu.
A. Hình trụ. B. Mặt trụ. C. Khối trụ. D. Hình tròn. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

Hình tr.

ụ. B. Mặt trụ. C. Khối trụ. D. Hình tròn Xem tại trang 5 của tài liệu.
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN QUANG TRUNG- BÌNH - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

2017.

THPT CHUYÊN QUANG TRUNG- BÌNH Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 1: Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 60° - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

1: Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 60° Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 4: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình (như hình vẽ) quanh trục DF - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

4: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình (như hình vẽ) quanh trục DF Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 12. Người ta muốn mạ vàng cho bề mặt phía ngoài của một cái hộp dạng hình hộp đứng không nắp (nắp trên), có đáy là một hình vuông - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

12. Người ta muốn mạ vàng cho bề mặt phía ngoài của một cái hộp dạng hình hộp đứng không nắp (nắp trên), có đáy là một hình vuông Xem tại trang 12 của tài liệu.
Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

h.

ọn hệ trục Oxy như hình vẽ Xem tại trang 14 của tài liệu.
Từ đó ta có thể tích hình )H cần tìm là: - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

ta.

có thể tích hình )H cần tìm là: Xem tại trang 15 của tài liệu.
Khi đó I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. SABC có bán kính - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

hi.

đó I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. SABC có bán kính Xem tại trang 16 của tài liệu.
Câu 23. Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

23. Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp Xem tại trang 16 của tài liệu.
= . Lập bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại x =2 nên m= −3 ta nhận. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

p.

bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại x =2 nên m= −3 ta nhận. Xem tại trang 18 của tài liệu.
• Lập bảng biến thiên ta được điểm cực tiểu của đồ thị hàm số làM ( 3; 5− ). - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

p.

bảng biến thiên ta được điểm cực tiểu của đồ thị hàm số làM ( 3; 5− ) Xem tại trang 19 của tài liệu.
A. Hình trụ. B. Mặt trụ. C. Khối trụ. D. Hình tròn. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

Hình tr.

ụ. B. Mặt trụ. C. Khối trụ. D. Hình tròn Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 36: Gia đình An xây bể hình trụ có thể tích 150 m 3. Đáy bể làm bằng bê tông giá 100000 m/ 2 - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung Bình Phước Lần 3 File word Có lời giải chi tiết

u.

36: Gia đình An xây bể hình trụ có thể tích 150 m 3. Đáy bể làm bằng bê tông giá 100000 m/ 2 Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan