0

ĐXC chuẩn hóa số liệu

15 133 0
  • ĐXC chuẩn hóa số liệu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 14:19

Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool UR; UL; UC hay R; ZL; ZC " ZL tan A L R C B ZC R R Z cos UL UC U0L U 0C U0R UR UR U U0R U0 UR R R (ZL 2 R ZC ) U (UL U C ) 2 f ZC C ZL L f~ ~ ZL ~ ZC P U I cos U Z Z Hocmai.vn R cos U2 cos Z P U2 cos2 R P1 P2 cos2 cos2 1900 58-58-12 - Trang | 1- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool L - ZC R - UL - UC - U ,… ] (CĐ 2007): Đ u sinωt v i ω , U0 không đ i vào hai đ u đo ng hai đ u n 80 V, hai đ u hai đ u đo u n) 120 V hai đ A 140 V B 220 V C 100 V D 260 V Phân tích — : UR2 U UR 80 UL 120 12.10 UR 60 6.10 Hocmai.vn UC )2 802 (120 60)2 100 V 8.10 U " (UL UR2 (UL UC )2 10 82 (12 6)2 10.10 100(V) Have Fun :) 1900 58-58-12 - Trang | 2- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool ] H Đ A (ĐH – 2007): Đ t vào hai đ u đo t u hai đ u đo ch u pha π/4 so v i cư ng đ B π C D Phân tích — : R 25 ZL ZL 100 tan tan ZL ZC R 4a 4a ZC a ZC cos100πt (V) vào hai đ u đo m đi n có i a hai đ u đo C 1/ H (ĐH 2012): Đ t p Đo n có đ m L Đo đ u đo A 3/ H B 2/ H 5.a 5.25 125 m hai đo /2 t -4 a hai D 2/ H Phân tích R 100 ZC t 200 CHSL a hai đ u đo đo i a hai đ u ZL < ZC BMA M A CHSL 60o H 60o Cách 1: /3 Cách 2: tanBHM B tan30o MH 3 MH ZL ZL = 100 C Hocmai.vn 1900 58-58-12 - Trang | 3- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool t đo ch m đi p đôi dung kháng Dùng vôn k u (đi n) đo đi n a hai đ u Đ a hai đ u đo i cư ng đ n đo B /6 C /3 D – /3 (ĐH – 2009): A /4 a hai đ a ZL 2ZC UC UR ZC R tan ZL ZC CHSL R R ZC ZL 1 1 2ZC A 100! t đo (ĐH – 2014): i cư ng đ A /4 L ch ng R Đ B =R tan C /2 m a a hai đ u đo D /3 CHSL : ZL = R = ZL R 1 theo nhé! Hocmai.vn 1900 58-58-12 - Trang | 4- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool t (ĐH – 2011): đ u đo m đi n dung C thay đ i đư c Đi nh đi n đ cđ c đ i b A 10 Ω B 20 Ω L 2cos100 t (U không đ n có đ n đ Đi C 10 2Ω D 20 Ω hai n có = 20 UCmax Cmax U R R ZL2 3U U R2 202 R R 10 = 3U UL UR UR UL 3 2 UR UL R ZL R 20 R 10 A M πt (V) vào hai đ u (CĐ – 2014): Đ t đo ch AB h , n dung C thay đ i đư t C o n áp hai đ u đo i cư ng đ n đo đ cđ C đ A 282 V B 100 V C 141 V D 200 V N B R L ch Đi nh Cmax — Em CHSL: UR 45o 1 U UC UC U 100 2 200 V Hocmai.vn 1900 58-58-12 - Trang | 5- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool f, P, cos ch đ u đo ch f1 = 50 Hz f2 A 0,8 B 0,6 Đ t vào hai nđ a đo C 2/ 13 D 3/ 12 ~ ZL ~ 1/ZC cos f ZL ZC 50 a b 200 4a b/4 cos L C L CR2 R Z2 Z12 Z22 b b 4a 3a b a 5a L C R2 R2 R (a b)2 1.4 2 (a b) c vào đo tđ R2 (4a 3b (L) 5b b 4a ZL ZC R R2 a b 4a R2 cos đ i đư R Z1 (1 4) cđ b2 ) a b R 2 13 n thay A 0,874 B 0,486 C 0,625 f ZL ZC 60 90 120 a 1,5a 2a b b/1,5 b/2 tđ cos 1 D 0,781 ZL ZC = 120 Hz: cos cđ a b R2 = 90 Hz: cos (2 12 ) 2 Hocmai.vn R R 0,874 (1,5 ) 1,5 1900 58-58-12 - Trang | 6- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool f, P, cos (ĐH – 2013): Đ t cư ng đ không đ i) vào hai đ u đo n có n dung C (thay đ i đư C0 m pha u (0< < /2) ng hai đ cư ng đ pha u = /2 sau đây? B 75V C 64V D 130V ng hai đ A 95V d1 = 45 V Ud2 = 135 V C1 =1 = /2 - Ud1 Ud2 I1 I2 cos ZC2 = 1/3 em có: tan 1.tan Z2 Z1 3 R2 12 ) (ZL ZL R L 252 Z1 R2 (1) (1 ZL ) ZL (2) = 0,4 = 1/25 252 Zd1 R 1 R (ZL 1)2 — Thay (1) vào (2) — Thay ZL = 0,25 vào (1) ZL 2 I Ud1 Z d1 U Z1 U 45 5 45 U0 90 V 2cos2 ft (V) (f thay đ i đư c) vào hai đ u đo (ĐH – 2013): Đ t < 2L Khi n có đ m L, đi n có f = f1 a hai đ n đ cđ a = f1 hai đ u đ cđ a hai đ mđ cđ Lmax sau đây? Lmax A 173 V B 57 V C 145 V D 85 V fR2 Lmax f1.f3 f3 2f1 f1 fR 2f1 fL 2f1 2 em có: Lmax U 120 UL Hocmai.vn 2f12 fL fC fC U 2 U C U UL UC UL U UL ZC ZL U UL fR2 fL2 2 UL 80 3(V) 1900 58-58-12 - Trang | 7- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool f, P, cos đo 2cos2 ft (f thay đ i đư (ĐH – 2014): Đ t m đo i đo ch MB Đo n có n dung C, đo ng đ đi ng hai đ hai đ u đo i i f) vào hai đ u m n có đ hai đ u đo A 60 Hz B 80 Hz C 50 Hz f U ZL ZC 30 U a b 60 2U 2a b/2 90 3U 3a b/3 120 4U 4a b/4 ng đ I60 2U I90 R 3U b2 (2a ) 2 R b2 (3a ) ng đ UC30 D 120 Hz UC120 I30 ZC30 a b — Khi f = f1 đo b 3a 5R b 2a 2 (1) 4U U.b I120 ZC120 2 R Thay vào (1) hai đ u đo R= (a b) R b b2 (4a ) b a 4a b b 4a i hai đ u B A ZC1 R 45o 135o M ZC1 ZC30 Hocmai.vn 30 f1 f1 36 5(Hz) 1900 58-58-12 - Trang | 8- https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHUẨN HÓA SỐ LIỆU LOẠI 1: NHẨM QUAN HỆ Câu 1: (CĐ-2007): Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω , U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 140 V B 220 V C 100 V D 260 V Câu 2: (CĐ-2007): Đặt hiệu điện u = 125√2sin100πt(V) lên hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L = 0,4/π H ampe kế nhiệt mắc nối tiếp Biết ampe kế có điện trở không đáng kể Số ampe kế A 2,0 A B 2,5 A C 3,5 A D 1,8 A Câu 3: (CĐ-2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều u=U0 sinωt Kí hiệu UR , UL , UC tương ứng hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) L tụ điện C Nếu UR = UL/2 = UC dòng điện qua đoạn mạch A trễ pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch B trễ pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C sớm pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D sớm pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 4: (ĐH-2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có L = 1/π H Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện A 125 Ω B 150 Ω C 75 Ω D 100 Ω Câu 5: (CĐ-2008): Khi đặt hiệu điện u = U0 sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai tụ điện 30 V, 120 V 80 V Giá trị U0 A 50 V B 30 V C 50√2 V D 30 √2 V Câu 6: (CĐ-2008): Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở Nếu đặt hiệu điện u = 15√2sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây V Khi đó, hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở A 5√2 V B √3 V C 10√2 V D 10√3 V Câu 7: (ĐH-2009): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 Ω, cuộn cảm có L=1/(10π) (H), tụ điện có C = 10-3/2π (F) điện áp hai đầu cuộn cảm uL= 20√2cos(100πt + π/2) (V) Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 40cos(100πt + π/4) (V) B u = 40 cos(100πt – π/4) (V) C u = 40 cos(100πt + π/4) (V) D u = 40cos(100πt – π/4) (V) Câu 8: (ĐH-2008): Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch π/3 Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện lần hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch   2 A B C  D 3 Câu 9: (CĐ-2010): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40  và tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Dung kháng của tụ điện bằng 40  A 40  B C 40 D 20  Câu 10: (ĐH-2012): Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 100 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) tự cảm L Đoạn mạch MB có tụ điện có điện dung KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ 104 F Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM 2  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB Giá trị L 3 2 A H B H C H D H     Câu 11: (ĐH-2012): Đặt điện áp u= 150 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60  , cuộn dây (có điện trở thuần) tụ điện Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch 250 W Nối hai tụ điện dây dẫn có điện trở không đáng kể Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 50 V Dung kháng tụ điện có giá trị A 60 3 B 30 3 C 15 3 D 45 3 Câu 12: (ĐH-2012) Khi đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 0,4/π H hiệu điện chiều 12 V cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,4 A Sau đó, thay hiệu điện điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 12 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây A 0,30 A B 0,40 A C 0,24 A D 0,17 A Câu 13: (CĐ-2013): Đặt điện áp ổn định u = U0 cos t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở lệch pha 40 3 tụ điện có điện dung C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha π/6 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Dung kháng tụ điện A 20 3 B 40 C 40 3 D 20 Câu 14: (ĐH-2007): Đặt hiệu điện u = 100√2sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi L = 1/π H Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu phần tử R, L C có độ lớn Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 200 W C 250 W D 350 W Câu 15: (CĐ-2013) : Đặt điện áp ổn định u  U0 cos t vào hai đầu cuộn dây có điện trở R cường độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha π/3 so với u Tổng trở cuộn dây A 3R B R C 2R D R LOẠI 2: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT Câu 16: (ĐH-2009): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở lớn) đo điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu điện trở số vôn kế Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện đoạn mạch     A B C D  Câu 17: (ĐH-2011) : Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm 103 điện trở R1 = 40  mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng C  F , đoạn mạch MB gồm điện trở 4 R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số 7 không đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB : uAM  50 cos(100t  )(V) 12 uMB  150cos100t (V) Hệ số công suất đoạn mạch AB A 0,86 B 0,84 C 0,95 D 0,71 Câu 18: (ĐH-2012): Đặt điện áp u = U0cos  t (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở mắc nối tiếp Gọi M điểm nối tụ điện cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM điện áp hiệu dụng hai đầu MB cường độ dòng điện đoạn mạch lệch pha π/12 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Hệ số công suất đoạn mạch MB A B 0,26 C 0,50 D 2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Câu 19: (CĐ-2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai tụ điện 100V 100√3V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai tụ điện có độ lớn A π/6 B π/3 C π/8 D π/4 Câu 20: (CĐ-2013): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện nửa điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Hệ số công suất đoạn mạch A 0,87 B 0,92 C 0,50 D 0,71 Câu 21: (ĐH-2014): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng với giá trị R Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện mạch A π/4 B C π/2 D π/3 LOẠI 3: BIỆN LUẬN L; C; f Câu 22: (ĐH-2010): Đặt điện áp u = U cos t vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn NB có tụ điện với điện dung C Đặt 1  Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc LC R tần số góc   1 A B 1 C D 21 2 Câu 23: (ĐH-2010): Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với  điện dung thay đổi được Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung  của tụ điện đến giá trị C1 cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị của C1 bằng 4.105 8.105 2.105 105 A B C D F F F F     Câu 24: (ĐH-2011) : Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100 t (U không đổi, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung 5 C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại U Điện trở R A 10  B 20  C 10  D 20  Câu 25: (CĐ-2013): Đặt điện áp u  220 cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện có điện dung C (thay đổi được) Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax Biết UCmax = 440 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 110 V B 330 V C 440 V D 220 V Câu 26: (CĐ-2014): Đặt điện áp u = 200cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ, điện dung C thay đổi Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện đoạn mạch Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại U Giá trị U A 282 V B 100 V C 141 V D 200 V Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 11 - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ LOẠI 4: BÀI TOÁN GIÁ TRỊ L, C, f Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = CR2 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có hệ số công suất với hai giá trị tần số góc 1  50 (rad / s) 2  200 (rad / s) Hệ số công suất đoạn mạch 1 C D 2 13 12 Câu 28: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi Ở tần số f1  60Hz , hệ số công suất đạt cực đại cos   Ở tần số f2  120Hz , hệ số công suất nhận A B giá trị cos   0,707 Ở tần số f3  90Hz , hệ số công suất mạch A 0,874 B 0,486 C 0,625 D 0,781 Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Tần số hiệu điện thay đổi Khi tần số f1 4f1 công suất mạch 80% công suất cực đại mà mạch đạt Khi f =3.f1 hệ số công suất là: A 0,894 B 0,853 C 0,964 D 0,47 Câu 30: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nt với MB Biết đoạn AM gồm R nt với C MB có cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r Đặt vào AB điện áp xoay chiều u = U cosωt (v) Biết R = r = L , điện áp hiệu dụng hai đầu MB lớn gấp n = điện áp hai đầu AM Hệ số công suất đoạn C mạch có giá trị A 0,887 B 0,755 C.0,866 D 0,975 Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Tụ C có điện dung thay đổi được.Thay đổi C, ZC = ZC1 cường độ dòng điện trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch, ZC = ZC2 = 6,25ZC1 điện áp hiệu dụng hai tụ đạt giá trị cực đại Tính hệ số công suất mạch A 0,6 B 0,7 C 0,8 D 0,9 Câu 32: Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB, AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, MB có cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U cost Biết uAM vuông pha với uMB với tần số  Khi mạch có cộng hưởng điện với tần số 0 UAM = UMB Khi  = 1 uAM trễ pha góc 1 uAB UAM = U1 Khi  = 2 uAM trễ  pha góc 2 uAB UAM = U1’ Biết 1 + 2 = U1 = U’1 Xác định hệ số công suất mạch ứng với 1 2 A cos = 0,75; cos’ = 0,75 B.cos = 0,45; cos’ = 0,75 C cos = 0,75; cos’ = 0,45 D cos = 0,96; cos’ = 0,96 Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) V (với f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Khi f = f1 = 30 Hz hệ số công suất đoạn mạch cosφ1 = 0,5 Còn f = f2 = 60 Hz hệ số công suất đoạn mạch cosφ2 = Khi điều chỉnh f = f3 = (f1 + f2) hệ số công suất đoạn mạch cosφ3 A 0,866 B 0,72 C 0,966 D 0,5 Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đàu biến trở, hai đầu tụ điện hệ số công suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UR1 ,UC1 ,cos1 Khi biến trở có giá trị R giá trị tương ứng nói UR2 ,UC2 ,cos2 biết liên hệ: UR1 UR2  0,75 UC UC1  0,75 Giá trị cos1 là: 2 Câu 35: (ĐH-2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R1 A B Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt C 0,49 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 D - Trang | 12 - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 là: A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω C R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω D R1 = 25 Ω, R2 = 100 Câu 36: (ĐH-2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay 104 104 đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị F F công suất tiêu thụ đoạn mạch 4 2 có giá trị Giá trị L 1 H H A B H C D H   2 3 Câu 37: (ĐH-2010): Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A Khi rôto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A Nếu rôto máy quay với tốc độ 2n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB 2R R A 2R B C R D 3 Câu 38: (ĐH-2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị không đổi khác không C thay đổi giá trị R biến trở Với C = điện áp hiệu dụng A N A 200 V B 100 V C 100 V D 200 V Câu 39: (ĐH-2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tu điện, hai đầu biến trở hệ số công suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UC1, UR1 cos1; biến trở có giá trị R2 giá trị tương ứng nói UC2, UR2 cos2 Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1 Giá trị cos1 cos2 là: 1 ,cos 2  ,cos 2  A cos 1  B cos 1  5 1 ,cos 2  ,cos 2  C cos 1  D cos 1  5 2 Câu 40: (ĐH-2011): Đặt điện áp u = U cos2ft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị 6  Khi tần số f2 hệ số công suất đoạn mạch Hệ thức liên hệ f1 f2 f1 f1 A f2 = B f2 = C f2 = f1 D f2 = f1 3 Câu 41: (ĐH-2012): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos  t (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi  =  cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z1L Z1C Khi  =  đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng Hệ thức A 1  2 Z1L Z1C B 1  2 Z1L Z1C C 1  2 Z1C Z1L D 1  2 Z1C Z1L Câu 42: (CĐ-2012): Đặt điện áp u = U cos2ft (trong U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở Khi f = f1 công suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 với f2 = 2f1 công suất tiêu thụ điện trở A P B P/2 C P D 2P Câu 43: (ĐH-2013): Đặt điện áp u  U0 cos t (V) (với U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được) Khi C = C0 cường độ dòng Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 13 - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ  ) điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 45V Khi C=3  C0 cường độ dòng điện mạch trễ pha u 2   1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 135V Giá trị U0 gần giá trị sau đây? A 95V B 75V C 64V D 130V Câu 44: (ĐH-2013): Đặt điện áp u = 120 cos2ft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dụng C, với CR2 < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f2 = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f3 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax gần giá trị sau đây? A 173 V B 57 V C 145 V D 85 V Câu 45: (ĐH-2013): Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1  , cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung 176,8 F Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Biết rôto máy phát có hai cặp cực Khi rôto quay với tốc độ n1  1350 vòng/phút n2  1800 vòng/phút công suất tiêu thụ đoạn mạch AB Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị sau đây? A 0,8 H B 0,7 H C 0,6 H D 0,2 H Câu 46: (ĐH-2014): Đặt điện áp u = 180 cos t (V) (với  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ) R điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB độ lớn góc lệch pha cường độ dòng điện so với điện áp u L = L1 U 1, L = L2 tương ứng U 2 Biết 1 + 2 = 900 Giá trị U bằng: A 135V B 180V C 90 V D 60 V Câu 47: (ĐH-2014): Đặt điện áp u  U cos2ft (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L Biết 2L > R2C Khi f = 60 Hz f = 90 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị Khi f = 30 Hz f = 120 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị Khi f = f1 điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha góc 1350 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị f1 A 60 Hz B 80 Hz C 50 Hz D 120 Hz điện mạch sớm pha u 1 (  1  THỰC HÀNH TỔNG HỢP Câu 48: (ĐH-2012): Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 100 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ 104 tự cảm L Đoạn mạch MB có tụ điện có điện dung F Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM 2  lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB Giá trị L 3 2 H A H B H C H D     Câu 49: (ĐH-2012): Đặt điện áp u= 150 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60  , cuộn dây (có điện trở thuần) tụ điện Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch 250 W Nối hai tụ điện dây dẫn có điện trở không đáng kể Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 50 V Dung kháng tụ điện có giá trị A 60 3 B 30 3 C 15 3 D 45 3 Câu 50: (ĐH-2014): Đặt điện áp u  U 2cos t  V  (với U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 14 - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) Khi đèn sáng công suất định mức Nếu nối tắt hai tụ điện đèn sáng với công suất 50W Trong hai trường hợp, coi điện trở đèn nhau, bỏ qua độ tự cảm đèn Dung kháng tụ điện giá trị giá trị sau? A 345  B 484  C 475  D 274  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5C 6C 7D 1C 2B 3B 4A 8D 9A 10C 11B 12C 13B 14A 15C 16A 17B 18C 19A 20A 21A 31C 22B 32D 23B 33B 24C 34C 25A 35C 26D 36D 27A 37B 28A 38A 29C 39C 30C 40A 41B 42C 43A 44C 45C 46D 47B 48C 49B 50D Giáo viên: Phạm Văn Tùng Nguồn : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 15 - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ ... chiều có tần số thay đổi Ở tần số f1  60Hz , hệ số công suất đạt cực đại cos   Ở tần số f2  120Hz , hệ số công suất nhận A B giá trị cos   0,707 Ở tần số f3  90Hz , hệ số công suất mạch... PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHUẨN HÓA SỐ LIỆU LOẠI 1: NHẨM QUAN HỆ Câu 1: (CĐ-2007): Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω , U0 không đổi... hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có hệ số công suất với hai giá trị tần số góc 1  50 (rad / s) 2  200 (rad / s) Hệ số công suất đoạn mạch 1 C D 2 13 12 Câu 28: Mắc vào
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐXC chuẩn hóa số liệu , ĐXC chuẩn hóa số liệu ,

Hình ảnh liên quan

AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu - ĐXC chuẩn hóa số liệu

nh.

ư hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan