0

Bai 4 saccarozo tinh bot xenlulozo

2 238 1
  • Bai 4  saccarozo tinh bot xenlulozo

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 14:06

Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Saccarozo, mantozo, tinh b t, xenlulozo SACCAROZO, MANTOZO, TINH B T, XENLULOZO (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: PH M NG C S N ây tài li u tóm l c ki n th c kèm v i gi ng “Saccarozo, mantozo, tinh b t, xenlulozo” thu c Khóa h c Hóa h c – L p 12 – Th y Ph m Ng c S n t i website Hocmai.vn có th n m v ng ki n th c ph n “Saccarozo, mantozo, tinh b t, xenlulozo”, B n c n k t h p xem tài li u v i gi ng I SACCAROZ Saccaroz có công th c phân t C12H22O11 Trong phân t saccaroz g c glucoz g c fructoz liên k t v i qua nguyên t oxi gi a C1 c a glucoz C2 c a fructoz (C1 – O – C2) V y, c u trúc phân t saccaroz đ c bi u di n nh sau : Ph n ng v i Cu(OH)2 2C12H22O11 + Cu(OH)2  (C12H21O11)2Cu + 2H2O Ph n ng thu phân Dung d ch saccaroz tính kh nh ng đun nóng v i axit t o thành dung d ch có tính kh b thu phân thành glucoz fructoz : H ,t o C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6 Saccaroz Glucoz Fructoz i, ph n ng x y nh enzim Trong c th ng II TINH B T Tinh b t ch t r n vô đ nh hình, màu tr ng, không tan n c ngu i Trong n c nóng t 65OC tr lên, tinh b t chuy n thành dung d ch keo nh t, g i h tinh b t Tinh b t h n h p c a hai polisaccarit : amiloz amilopectin C hai đ u có công th c phân t (C H10 O5 )n C H10 O5 g c   glucoz Amiloz chi m t 20-30% kh i l ng tinh b t Trong phân t amiloz g c   glucoz n i v i mantoz ) t o thành m t chu i dài không phân nhánh (hình b i liên k t   1,  glucozit (nh 2.6a) Phân t kh i c a amiloz vào kho ng 150 000 - 600 000 ( ng v i n kho ng 1000 – 4000) Phân t amiloz không du i th ng mà xo n l i thành hình lò xo M i vòng xo n g m m t xích   glucoz (hình 2.6b) Amilopectin chi m kho ng 70 – 80% kh i l ng tinh b t Amilopectin có c u t o phân nhánh C kho ng 20 – 30 m t xích   glucoz n i v i b i liên k t   1,  glucozit t o thành m t chu i Do có thêm liên k t t C1 c a chu i v i C6 c a chu i qua nguyên t O (g i liên k t   1,  glucozit) nên chu i b phân nhánh nh mô t hình 2.7 Phân t kh i c a amilopectin vào kho ng t 300 000 – 000 000 ( ng v i n t 2000 đ n 200 000) Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n đ Ph n ng thu a) Thu phân nh Dung d ch tinh b c dung d ch có ph n Saccarozo, mantozo, tinh b t, xenlulozo phân xúc tác axit t ph n ng tráng b c nh ng sau đun nóng v i axit vô c loãng ta ng tráng b c Nguyên nhân tinh b t b thu phân hoàn toàn cho glucoz : H ,t o (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 b) Thu phân nh enzim Ph n ng thu phân tinh b t c ng x y nh m t s enzim Nh enzim  amilaza (có n c b t m m lúa) tinh b t b thu phân thành đextrin (C6H10O5)x (x < n) r i thành mantoz , mantoz b thu phân thành glucoz nh enzim mantaza Ph n ng màu v i dung d ch iot Thí nghi m : Nh dung d ch iot vào ng nghi m đ ng dung d ch h tinh b t ho c vào m t c t c a c khoai lang Hi n t ng : ng nghi m đ ng dung d ch h tinh b t c ng nh m t c t c khoai lang đ u nhu m màu xanh tím Khi đun nóng, màu xanh tím bi n m t, đ ngu i màu xanh tím l i xu t hi n Gi i thích : Do có c u trúc hình lò xo, tinh b t h p ph iot t o màu xanh tím Khi đun nóng, iot b gi i phóng kh i phân t tinh b t làm m t màu xanh tím Khi đ ngu i, iot b h p ph tr l i làm dung d ch có màu xanh tím Ph n ng đ c dùng đ nh n tinh b t b ng iot ng c l i III XENLULOZ Xenluloz có công th c (C6H10O5)n có phân t kh i r t l n (kho ng 1.000.000 – 2.400.000) Xenluloz m t polime h p thành t m t xích  - glucoz n i v i b i liên k t 1,4glicozit, phân t xenluloz không phân nhánh, không xo n Các m t xích -glucoz phân t xenluloz M i m t xích C6H10O5 có nhóm OH t do, nên có th vi t công th c c u t o c a xenluloz [C6H7O2(OH)3]n T ng t tinh b t, xenluloz tính kh ; thu phân xenluloz đ n thu đ c glucoz M i m t xích C6H10O5 có nhóm OH t nên xenluloz có tính ch t c a ancol đa ch c Ph n ng c a polisaccarit H SO ,t o  nC H O (C6H10O5)n + nH2O  12 Ph n ng thu phân c ng x y d dày đ ng v t nhai l i (trâu, bò, ) nh enzim xenlulaza Ph n ng c a ancol đa ch c H SO ,t o  [C H O (ONO ) ] + 3nH O [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  2 n Xenluloz trinitrat ch t d cháy n m nh Xenluloz tác d ng v i anhiđrit axetic (CH3CO)2O sinh xenluloz triaxetat [C6H7O2(OCOCH3)3]n, m t lo i ch t d o có th kéo thành s i S n ph m c a ph n ng gi a xenluloz v i CS2 (cacbon đisunfua) NaOH m t dung d ch r t nh t g i visco Khi b m dung d ch nh t qua nh ng l r t nh (đ ng kính 0,1 mm) ngâm dung d ch H2SO4, loãng xenluloz đ c gi i phóng d i d ng nh ng s i dài m nh óng m t nh t g i t visco Giáo viên: Ph m Ng c S n Ngu n: Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 saccarozo tinh bot xenlulozo , Bai 4 saccarozo tinh bot xenlulozo ,

Hình ảnh liên quan

amiloz không du i th ng mà xo n li thành hình lò xo. Mi vòng xo ng mt xích glucoz (hình - Bai 4  saccarozo tinh bot xenlulozo

amiloz.

không du i th ng mà xo n li thành hình lò xo. Mi vòng xo ng mt xích glucoz (hình Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tinh bt là ch tr n vô đ nh hình, màu tr ng, không tan trong nc ngu i. Trong nc nóng t 65OC tr  lên, tinh b t chuy n thành dung d ch keo nh t, g i là h  tinh b t - Bai 4  saccarozo tinh bot xenlulozo

inh.

bt là ch tr n vô đ nh hình, màu tr ng, không tan trong nc ngu i. Trong nc nóng t 65OC tr lên, tinh b t chuy n thành dung d ch keo nh t, g i là h tinh b t Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan