0

hang hoa suc lao dong va xuat khau lao dong

16 324 0
  • hang hoa suc lao dong va xuat khau lao dong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2017, 11:22

Nguồn: http://theza2.mobie.in - Theza Tiểu luận: Lý luận hàng hóa sức lao động với việc thúc đẩy xuất lao động Việt Nam ================================================================== Mở đầu 1.Lý chọn đề tài Sức lao động khái niệm trọng yếu kinh tế trị Mác-xít Mác định nghĩa sức lao động toàn lực thể chất tinh thần tồn thể, người sống, người đem vận dụng sản xuất giá trị thặng dư Sức lao động khả lao động người, điều kiện tiên trình sản xuất lực lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu xã hội Trong xã hội nào, sức lao động yếu tố hàng đầu trình lao động sản xuất Sức lao động biến thành hàng hoá điều kiện chủ yếu định chuyển hoá tiền thành tư Ở tiếu luận phân tích đề tài “Lý luận hàng hóa sức lao động với việc thúc đẩy xuất lao động Việt Nam” để hiểu rõ mặt hàng hóa đặc biệt 2.Tổng quan đề tài Hàng hóa sức lao động đề tài hay mang tính thời cấp thiết Đã có nhiều báo, trang thông tin nói tới vấn đề này, nước mà nước khác giới 3.Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu cách hệ thống vấn đề hàng hóa sưc lao động Việt Nam Đánh giá tình hình giới đất nước liên hệ với việc thúc đẩy xuất lao động Việt Nam Để đạt mục đích nghiên cứu trên, tiểu luận có nhiệm vụ: +Phân tích hàng hóa hàng hóa sức lao động +Đánh giá tình hình xuất lao động Việt Nam 4.Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề hàng hóa sức lao động vấn đề rộng Trong phạm vi tiểu luận, thân nghiên cứu số nột dung chủ yếu hàng hóa nói chung hàng hóa sức lao động nói riêng, sâu vào phân tích nhận xét tình hình xuất lao động Việt Nam 5.Phương pháp nghiên cứu Những nguyên lý chủ nghĩa Mac-Leenin, Chính sách Nhà nước, Đảng Cộng Sản Việt Nam sở phương pháp luận định hướng nghiên cứu Ngoài phương pháp luận, tiểu luận sử dụng phương pháp cụ thể, trọng phương pháp lịch sử kết hợp với logic, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kế, khảo sát tổng kết thực tiễn, 6.Đóng góp tiểu luận Góp phần làm hiểu sâu rõ tình hình hàng hóa sức lao động Việt Nam, việc xuất lao động nước ta 7.Kết cấu tiểu luận Bài tiểu luận chia làm chương với việc tìm hiểu phân tích vấn đề hàng hóa sức lao động việc thúc đẩy thị trường lao động Việt Nam Chương I Hàng Hóa Sức Lao Động 1.Sức lao động Theo C.Mac: " SLĐ hay lực lao động toàn lực thể chất tinh thần tồn thể, người sống người đem vận dụng sản xuất giá trị sử dụng đó" SLĐ yếu tố trình sản xuất Sức lao động trở thành hàng hóa có điều kiện sau: - Người LĐ phải người tự thân thể mình, phải có khả chi phối SLĐ đến mức bán SLĐ t.gian định - Người LĐ ko có TLSX cần thiết để tự thực LĐ không cải khác, muốn sống, cách bán SLĐ cho người khác sử dụng Khái niệm hàng hóa Hàng hoá sản phẩm lao động thoả mãn nhu cầu người đem trao đổi, đem bán Hàng hoá có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị (hay giá trị trao đổi) Sở dĩ hàng hóa có hai thuộc tính lao động sản xuất hàng hóa có hai mặt: Lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng hàng hóa, lao động trừu tượng tạo giá trị hàng hóa Những nhà tư sản coi giá trị hàng hóa sức cầu công dụng hoàn toàn sai: Mác nói: Nếu người ta có cách biến than chì thành kim cương kim cương rẻ gạch Đó lao động (trừu tượng) kết tinh giảm xuống Mặc dù sức cầu công dụng không đổi Điều kiện sức lao động trở thành hàng hóa Sức lao động toàn thể lực trí lực thân thể người, nhân cách sinh động người, thể lực trí lực mà người phải làm cho hoạt động để sản xuất vật có ích Trong xã hội nào, sức lao động điều kiện sản xuất Nhưng điều kiện nào, sức lao động hàng hóa Thực tiễn lịch sử cho thấy, sức lao động người nô lệ hàng hóa thân người nô lệ thuộc sở hữu chủ nô nên quyền bán sức lao động Người thợ thủ công tự tuỳ ý sử dụng sức lao động mình, sức lao động hàng hóa, có tư liệu sản xuất để làm sản phẩm nuôi sống mình, chưa buộc phải bán sức lao động để sống Sức lao động để trở thành hàng hoá cần phải có điều kiện định - Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá Thứ nhất, người có sức lao động phải tự vệ thân thể, làm chủ sức lao động có quyền bán sức lao động hàng hóa Thứ hai, người có sức lao động phải bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất tư liệu sinh hoạt Họ trở thành người “vô sản” Để tồn buộc họ phải bán sức lao động để sống Sức lao động biến thành hàng hoá điều kiện định để tiển biến thành tư Tuy nhiên, để tiền biến thành tư lưu thông hàng hoá lưu thông tiền tệ phải phát triển tới mức độ định Trong hình thái xã hội trước chủ nghĩa tư có sản phẩm lao động hàng hóa Chỉ đến sản xuất hàng hóa phát triển đến mức độ định hình thái sản xuất xã hội cũ (sản xuất nhỏ, phường hội, phong kiến) bị phá vỡ, xuất điều kiện sức lao động trở thành hàng hóa, xuất hàng hóa sức lao động làm cho sản xuất hàng hóa trở nên có tính chất phổ biến báo hiệu đời thời đại lịch sử xã hội - thời đại chủ nghĩa tư Các thuộc tính hàng hóa sức lao động Cũng giống hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng 4.1.Giá trị hàng hoá sức lao động + Giống hàng hoá khác, giá trị hàng hoá sức co động củng thời gian lao động xã hội cần thiết để xuất tái sản xuất sức lao động định + Sức lao động tồn lực sông người Muốn tái sản xuất lực đó, người công nhân phải tiêu dùng lượng tư liệu sinh hoạt định để mặc, ở, học nghề V.V Ngoài người lao động phải thoả mãn nhu cầu gia đình anh Chỉ có vậy, sức lao động sản xuất tái sản xuất cách liên tục Như thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất sức lao động quy thành thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tư liệu sinh hoạt nuôi sống thân người công nhân gia đình anh ta; hay nói cách khác, giá trị hàng hoá sức lao động đo gián tiếp giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động + Là hàng hoá đặc biệt, giá trị hàng hoá sức lao động khác với hàng hoá thông thường chỗ bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử Yếu tố tinh thần: nhu cầu vật chất, người công nhân có nhu cầu tinh thần, văn hoá Yếu tố lịch sử: nhu cầu người phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử nước thời kỳ, đồng thời phụ thuộc vào điểu kiện địa lý, khí hậu nước + Mặc dù bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử nước định thời kỳ định, quy mô tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động đại lượng định, xác định lượng giá trị hàng hoá sức lao động phận sau hợp thành: Một là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, trì đời sống thân người công nhân; Hai là, phí tổn đào tạo người công nhân; Ba là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho gia đình người công nhân 4.2.Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động + Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động thể trình tiêu dùng sức lao động, tức trình lao động người công nhân + Quá trình sử dụng hay tiêu dùng hàng hoá sức động khác với trình tiêu dùng hàng hoá thông thường chỗ: * Đối với hàng hóa thông thường, sau trình tiêu dùng hay sử dụng giá trị lẫn giá trị sử dụng tiêu biến theo thời gian * Đối với hàng hoá sức lao động, trình tiêu dùng trình sản xuất loại hàng hoá đó, đồng thời trình tạo giá trị lớn giá thân hàng hoá sức lao động Phần lớn giá trị thặng dư mà nhà tư chiếm đoạt Như vậy, giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động có chất đặc biệt, nguồn gốc sinh giá trị, tức tạo giá trị lớn giá trị thân Đây chìa khoá để giải thích mâu thuẫn công thức chung tư Chính đặc tính làm cho xuất hàng hóa sức lao động trở thành điều kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư 5.Hàng hóa sức lao động Việt Nam 5.1.Tình hình nay: Hiện nước 50% lao động làm việc lĩnh vực nông nghiệp Điều cho thấy Việt Nam nước phát triển tình trạng thiếu việc làm nông thôn trầm trọng (chiếm tỷ trọng gần 97% tổng số lao động thiếu việc làm chung) Tình trạng việc làm khu vực phi thức (chiếm tỷ lệ 70% tổng số việc làm) không hưởng sách an sinh xã hội, đối mặt với việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, bảo vệ Đó vòng luẩn quẩn tranh chung thị trường lao động Việt Nam: chất lượng lao động thấp dẫn đến lương thấp, suất lao động thấp cuối cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế Bà Lin Lean Lim, chuyên gia cao cấp ILO: Việt Nam có tỷ lệ lao động thất nghiệp thấp thời kỳ dân số vàng Đó lợi Việt Nam đối mặt với tình trạng dân số già, khan lao động trẻ Nhờ vậy, Chính phủ Việt Nam tiết kiệm nguồn chi để đầu tư phát triển thị trường lao động Tuy nhiên, Việt Nam đứng trước thách thức phải chuyển đổi cấu lao động-từ thâm dụng (sử dụng nhiều lao động phổ thông, tay nghề thấp) sang lao động tinh có kỹ năng, tay nghề kỹ thuật cao Để phát triển thị trường lao động theo hướng động, tạo nhiều hội việc làm bền vững, thu nhập ổn định Việt Nam phải thay đổi chế quản lý hộ khẩu, hỗ trợ lao động nhập cư hưởng đầy đủ quyền lợi theo qui định luật pháp; quan tâm phát triển kinh tế vùng miền nghèo khó, khu vực nông thôn để cân lực lượng lao động, tạo bình đẳng việc làm, thu nhập 4.2.Một số giải pháp cụ thể: Thứ nhất, vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Vì lợi ích người sử dụng lao động lợi ích người lao động phải có hài hoà Quan hệ lao động doanh nghiệp cần được luật hoá, theo đó, quan hệ người sử dụng lao động người lao động quan hệ đối kháng, lợi ích tư nhân người sử dụng lao động lợi ích cá nhân người lao động không mâu thuẫn gay gắt với mà chuyển hoá để kết hợp thành thể thống nhất, tạo hợp lực chung phát triển xã hội, gắn kết hài hoà lợi ích yếu tố Thứ hai, vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động phải phù hợp với trình hội nhập quốc tế xu phát triển kinh tế tri thức Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động xây dựng phát triển nguồn nhân lực số lượng chất lượng, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, phẩm chất, lực tiếp cận kinh tế tri thức hội nhập quốc tế Thứ ba, tôn trọng nhân cách, phát huy vai trò làm chủ, động sáng tạo, tinh thần yêu nước, yêu dân tộc người lao động Nhân cách người lao động thể tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác cộng đồng trách nhiệm công việc giao Do đó, tôn trọng nhân cách làm cho tố chất không bị vi phạm, ngược lại, phát huy cách mạnh mẽ lao động sản xuất, khiến cho người lao động toàn tâm, toàn ý, đem hết tài năng, sức lực để đóng góp cho xã hội, cho doanh nghiệp lập mối quan hệ lao động thân thiện người sử dụng lao động lợi ích chung Thứ tư, vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động phải gắn liền với việc hình thành đội ngũ lao động có trình độ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Điều có nghĩa phải xây dựng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn Đó người biết nắm bắt sử dụng có hiệu phương tiện kỹ thuật đại; người có lực sáng tạo nghiên cứu khoa học, quản lý vĩ mô vi mô; người ứng xử có văn hoá có đạo đức nghề nghiệp… Đi đôi với đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho người lao động, cần quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với mục tiêu, lý tưởng Đảng, cho dù người lao động làm việc doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Thứ năm, thúc đẩy giao dịch thị trường lao động hình thức như; phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm, tăng cường quản lý Nhà nước, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp xuất lao động, phát triển hệ thống thông tin, thống kê thị trường lao động; hoàn thiện hệ thống pháp luật thị trường lao động, hoàn thiện máy quản lý vận hành có hiệu thị trường lao động, nâng cao vai trò tổ chức đại diện cho người lao động tổ chức đại diện cho chủ sử dụng lao động, tiếp tục hoàn thiện sách thị trường lao động, sách tiền lương Tóm lại, tồn phát triển hàng hoá sức lao động thị trường sức lao động tất yếu khách quan, việc thừa nhận sức lao động hàng hoá không cản trở việc xây dựng CNXH mà giúp kích thích người sở hữu sức lao động lẫn người sử dụng lao động đóng góp tích cực vào nghiệp phát triển chung đất nước Chương II Hàng hóa sức lao động với việc thúc đẩy xuất lao động Việt Nam 1.Xuất lao động Việt Nam Hiện Việt Nam có khoảng 400.000 lao động chuyên gia làm việc 40 nước vùng lãnh thổ với 30 nhóm ngành nghề loại Số lao động hàng năm gửi nước lượng ngoại tệ đáng kể, đưa xuất lao động Việt Nam trở thành ngành gia nhập “câu lạc bộ” tỷ USD (bình quân từ năm 1999 đến năm 2003, số ngoại tệ lao động gửi đạt 1,5 tỷ USD/năm) Nguồn thu nhập cao từ hoạt động xuất lao động người lao động góp phần cải thiện đời sống gia đình thân nhân họ, giúp nhiều gia đình trở nên giả, nhiều lao động sau nước trở thành nhà đầu tư chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho phận lao động khác, đóng góp vào phát triển ổn định kinh tế xã hội Xuất lao động công cụ để chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, giúp đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng, nâng cao tay nghề rèn luyện tác phong công nghiệp cho người lao động, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế nước ta với nước giới Vì vậy, xuất lao động coi ngành kinh tế đối ngoại mang lại nhiều lợi ích to lớn mặt kinh tế xã hội, giải pháp tạo việc làm quan trọng mang tính chiến lược nước ta 1.1 Khái quát xuất lao động Xuất lao động hình thức đặc thù xuất nói chung phận kinh tế đối ngoại, mà hàng hóa đem xuất sức lao động người, khách mua chủ thể người nước Nói cách khác, xuất lao động hoạt động kinh tế dạng dịch vụ cung ứng lao động cho nước ngoài, mà đối tượng người Các nước giới, kể nước phát triển lẫn nước phát triển tham gia vào hoạt động xuất lao động Các nước phát triển xuất lao động có trình độ, kỹ thuật cao Các nước phát triển xuất lao động dư thừa, trình độ tay nghề thấp nhằm giải việc làm, cải thiện điều kiện sống cho gia đình người lao động Xuất lao động đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Hoạt động xuất lao động nước ta chủ yếu diễn theo hình thức sau: a Đưa lao động làm việc có thời hạn nước ngoài, bao gồm: Đi theo Hiệp định phủ ký kết hai nhà nước Hợp tác lao động chuyên gia; Thông qua doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, khoán xây dựng công trình, liên doanh, liên kết chia sản phẩm nước đầu tư nước ngoài; Thông qua doanh nghiệp Việt Nam làm dịch vụ cung ứng lao động; Người lao động trực tiếp ký hợp đồng lao động với cá nhân, tổ chức nước b Xuất lao động chỗ: hình thức tổ chức kinh tế Việt Nam cung ứng lao động cho tổ chức kinh tế nước Việt Nam bao gồm: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; tổ chức, quan ngoại giao, văn phòng đại diện…của nước đặt Việt Nam Trong phạm vi đề cập đến hoạt động dịch vụ liên quan đến việc đưa người lao động chuyên gia Việt Nam làm việc có thời hạn nước Dịch vụ xuất lao động doanh nghiệp hiểu toàn hoạt động hỗ trợ liên quan đến trình đưa người lao động Việt Nam làm việc có thời hạn nước doanh nghiệp Những hoạt động dịch vụ bao gồm: nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng; tổ chức tuyển chọn lao động, đào tạo giáo dục định hướng; tổ chức đưa lao động làm việc nước ngoài; quản lý bảo vệ quyền lợi lao động nước đưa lao động nước hết hạn hợp đồng Dịch vụ xuất lao động có đặc điểm cần ý như: Thể rõ tính chất xã hội nhân văn; Là hoạt động kinh tế đối ngoại; kết hợp hài hòa quản lý vĩ mô Nhà nước tự chịu trách nhiệm tổ chức kinh tế thực dịch vụ đưa người lao động làm việc nước ngoài; diễn môi trường cạnh tranh ngày gay gắt; Hoạt động doanh nghiệp làm dịch vụ xuất lao động phải đảm bảo lợi ích quan hệ ba bên Nhà nước, doanh nghiệp người lao động; Hoạt động doanh nghiệp làm dịch vụ xuất lao động chịu tác động mạnh mẽ biến động thị trường sử dụng lao động 1.2 Tình hình xuất lao động Việt Nam Việt Nam bắt đầu đưa chuyên gia lao động nước làm việc có thời hạn (sau gọi tắt xuất lao động) từ năm 1980 Hoạt động xuất lao động Việt Nam chia thành thời kỳ: - Thời kỳ 1980 đến 1990: lao động Việt Nam chủ yếu đưa sang nước thông qua việc Nhà nước ký kết Hiệp định lao động trực tiếp thực hiện, chủ yếu nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, gồm Liên Xô (cũ), Cộng hòa dân chủ Đức (cũ), Tiệp Khắc (cũ) Bungari Một phận lao động với số lượng không nhỏ đưa làm việc Iraq, Libya đưa chuyên gia lĩnh vực y tế, giáo dục nông nghiệp sang làm việc số nước châu Phi Trong 10 năm (1980-1990), Việt Nam đưa 244.186 lao động, 7.200 lượt chuyên gia làm việc 23.713 thực tập sinh vừa học vừa làm nước Ngân sách Nhà nước thu khoảng 800 tỷ đồng (theo tỷ giá rúp/đồng Việt Nam năm 1990), 300 triệu USD; Đồng thời, người lao động chuyên gia đưa nước lượng hàng hóa thiết yếu với trị giá hàng nghìn tỷ đồng - Thời kỳ từ 1991 đến nay: Vào cuối năm 1980 đầu năm 1990, nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Châu Phi, Iraq có tiếp nhận lao động Việt Nam xảy biến động trị kinh tế Vì vậy, phần lớn nước không nhu cầu nhận tiếp lao động chuyên gia Việt Nam Trước tình hình đặt yêu cầu xúc phải đổi chế xuất lao động chuyên gia cho phù hợp với tình hình nước quốc tế Ngày tháng 11 năm 1991, Chính phủ ban hành Nghị định 370/HĐBT đưa người lao động Việt Nam làm việc có thời hạn nước Theo Nghị định này, Các tổ chức kinh tế thành lập Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp giấy phép hoạt động cung ứng lao động chuyên gia cho nước Việc xuất lao động chuyên gia thực thông qua hợp đồng tổ chức kinh tế ký với bên nước Cho đến tháng năm 1998, nước ta có 55 tổ chức kinh tế doanh nghiệp nhà nước có giấy phép hoạt động xuất lao động chuyên gia Trong giai đoạn từ 1996 đến 1999, số lượng doanh nghiệp cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ xuất lao động theo nghị định 07/CP 77 doanh nghiệp có 53 doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành 24 doanh nghiệp địa phương Tính đến tháng 9/2004, số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất lao động 144 doanh nghiệp, có 118 doanh nghiệp Nhà nước, 11 doanh nghiệp thuộc tổ chức đoàn thể, 12 công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn Nhờ đổi chế hoạt động xuất lao động gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ xuất lao động làm cho số lượng lao động chuyên gia Việt Nam làm việc có thời hạn nước gia tăng nhanh chóng Năm 1991 1.022 người, đến năm 2000 tăng lên 31.500 người, năm 2003 75.000 người Trong giai đoạn này, nước ta đưa 320.699 lao động làm việc nước Với mức lương bình quân (kể làm thêm giờ) người lao động nước khoảng 400 USD/tháng, ước tính từ năm 1996 đến nay, số lao động chuyên gia làm việc nước theo chế chuyển nước khoảng 500 triệu USD/năm Ngoài ra, có khoảng 20 vạn lao động làm việc nước gồm người lao động theo Hiệp định cũ (1980- 1990), người sang Liên Xô cũ Đông Âu làm việc theo nhiều hình thức khác chuyển nước khoảng tỷ USD/năm Từ thực tế hoạt động xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua đánh giá khái quát sau: Về ưu điểm - Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất lao động bước đổi phương thức hoạt động, phát triển nhiều hình thức dịch vụ tiến bộ, đầu tư có trọng điểm nâng cao lực cạnh tranh Lao động chuyên gia làm việc nước với nhiều ngành nghề đa dạng xây dựng, khí, điện tử, dệt may, chế biến thủy sản, dịch vụ, vận tải biển, đánh bắt chế biến hải sản; chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp, tin học - Dịch vụ xuất lao động doanh nghiệp góp phần làm cho hàng vạn người có việc làm với thu nhập cao; giảm khoản đầu tư lớn cho đào tạo nghề giải việc làm nước, người lao động nâng cao tay nghề, tiếp thu công nghệ sản xuất phương pháp quản lý tiên tiến, rèn luyện tác phong kỷ luật lao động công nghiệp - Thị trường xuất lao động nước ta bước ổn định mở rộng, số thị trường nhận lao động Việt Nam ngày tăng lên Việc đạo khai thác, củng cố mở rộng thị trường định hướng: tập trung khai thác, củng cố thị trường trọng điểm, bước tiếp cận, thí điểm để mở rộng sang khu vực - Các hợp đồng ký kết doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước phù hợp với luật pháp nước ta luật pháp nước sử dụng lao động, phù hợp với mặt thị trường bảo đảm bảo quyền lợi Nhà nước, doanh nghiệp người lao động Về hạn chế - Số lượng lao động đưa doanh nghiệp nhìn chung thấp so với yêu cầu Một số doanh nghiệp không tích cực đầu tư, thiếu chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường để ký kết hợp đồng cung ứng lao động - Chất lượng đội ngũ lao động xuất doanh nghiệp thấp so với đòi hỏi thị trường, ngoại ngữ, tay nghề chưa đáp ứng nhu cầu công nghệ sản xuất đại chủ yếu xuất lao động phổ thông; số loại lao động kỹ thuật nước có nhu cầu ta chưa có đủ để đáp ứng - Nhiều trường hợp người lao động tự bỏ hợp đồng trốn sống bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín lao động ta thị trường lao động Việt Nam Tình trạng lao động phải nước trước hạn xảy phố biến, dẫn đến việc doanh nghiệp nguồn thu phí dịch vụ, phát sinh tăng chi phí để giải vấn đề phát sinh làm giảm đáng kể hiệu dịch vụ xuất lao động doanh nghiệp Giải pháp đẩy mạnh xuất lao động Đảng Nhà nước ta đề mục tiêu cụ thể cho hoạt động xuất lao động từ đến năm 2010 phấn đấu đạt quy mô xuất 70.000 lao động/năm, đến năm 2005 giai đoạn 2006- 2010 nâng lên mức bình quân 100.000 lao động/năm Phấn đấu có khoảng 400.000 - 500.000 lao động chuyên gia làm việc thường xuyên nước Để góp phần vào việc thực mục tiêu trên, giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất lao động doanh nghiệp cần tập trung là: 2.1 Các doanh nghiệp cần có biện pháp tích cực để gia tăng số lượng nâng cao chất lượng lao động xuất Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường lao động nước ngoài, trước mắt doanh nghiệp mặt phải tập trung vào việc xuất lao động phổ thông cho thị trường Đài Loan, Malaysia nhằm giải vấn đề việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp nước Mặt khác, phải tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tiến tới phấn đấu để có đủ khả điều kiện xuất lao động có kỹ thuật Biện pháp cụ thể cho vấn đề là: - Hoàn thiện quy trình tuyển chọn, đào tạo lao động trước làm việc nước ngoài: Đổi công tác tuyển chọn lao động phương thức gắn kết trách nhiệm quyền địa phương cấp xã phường sở sản xuất, đào tạo Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quyền địa phương cấp, nhân dân người lao động trực tiếp cung cấp thông tin chủ trương, sách Đảng, quy định pháp luật Nhà nước công tác xuất lao động; thị trường, nhà máy, công xưởng nơi người lao động đến làm việc Chính quyền địa phương giám sát việc tuyển lao động, giới thiệu cho doanh nghiệp xuất lao động người lao động có nhân thân rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, xuất thân từ gia đình chấp hành tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước Chính quyền địa phương cần có sách, chế hỗ trợ người lao động vay vốn tạo điều kiện thuận lợi việc làm thủ tục cho người lao động làm việc nước - Các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động, bổ sung thêm nội dung giáo dục định hướng thiết thực, dẫn chứng thực tế giáo dục làm cho người lao động hiểu rõ tác hại việc bỏ trốn, kiên dừng không tuyển chọn lao động địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao Cần ưu tiên tuyển nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao tham gia xuất lao động, trước hết từ trường đào tạo nghề có chất lượng cao phục vụ cho xuất lao động 2.2 Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán doanh nghiệp làm dịch vụ xuất lao động Đội ngũ cần phải chuyên môn hoá, đào tạo cách nghiệp vụ xuất lao động, phải có kiến thức, kỹ hiểu biết tốt Luật lao động, Luật hình sự, Luật dân chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta xuất lao động chuyên gia thị 41/CT-TW ngày 22/9/1998 Bộ Chính trị xuất lao động chuyên gia; Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999, nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 Chính phủ; Thông tư, văn đạo hướng dẫn thực 2.3 Doanh nghiệp cần đầu tư vốn, sở vật chất phục vụ cho xuất lao động Từng bước nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp làm dịch vụ xuất lao động Cần đầu tư sở vật chất, nguồn vốn xây dựng sở đào tạo, bổ sung đội ngũ giáo viên có trình độ cao, giáo dục định hướng cho người lao động để mặt chủ động nguồn lao động, mặt khác nâng cao chất lượng đào tạo sơ hoàn thiện chương trình, nội dung phương pháp đào tạo nguồn lao động xuất 2.4 Triển khai có hiệu mô hình liên kết xuất lao động Nhằm giảm phiền hà tốn cho người lao động, thông qua mô hình liên kết, doanh nghiệp đến với người lao động có giám sát hỗ trợ quyền địa phương Các doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ với quyền địa phương để tuyển lao động; doanh nghiệp công khai minh bạch với quyền địa phương người lao động điều kiện hợp đồng, đặc biệt khoản đóng góp người lao động, qua giúp cho người lao động giảm chi phí không cần thiết, tạo điều kiện làm thủ tục hành vay vốn trang trải cho chi phí ban đầu Ngân hàng địa phương 2.5 Nâng cao hiệu dịch vụ xuất lao động Trước hết phải rút ngắn thời gian từ người lao động có nhu cầu làm việc nước đến họ xuất cảnh, đặc biệt giảm thiểu thời gian làm thủ tục thời gian chờ đợi người lao động Đây giải pháp góp phần giảm chi phí phát sinh ban đầu lao động nhằm thu hút đông đảo người lao động xuất lao động 2.6.Tăng cường nâng cao hiệu công tác quản lý lao động Trong thời gian lao động làm việc nước ngoài, với thị trường, cần có giải pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro có xảy việc quản lý lao động gây nên Cần xử lý kiên trường hợp lao động vi phạm hợp đồng, yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp theo điều khoản hợp đồngĐồng thời, Nhà nước phải mạnh tay xử lý nghiêm doanh nghiệp để xảy tiêu cực xuất lao động 2.7 Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật xuất lao động chuyên gia Bổ sung sửa đổi chế, sách thiếu không phù hợp, Chính sách đầu tư mở thị trường; Chính sách hỗ trợ đào tạo tín dụng cho người lao động xuất khẩu: Chính sách tín dụng cho người làm việc nước ngoài, sách bảo hiểm xã hội, sách khuyến khích chuyển tiền hàng hóa nước, sách tiếp nhận trở lại sau hoàn thành nhiệm vụ;… Triển khai có hiệu việc thành lập, quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ Xuất lao động theo Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng năm 2004 Thủ tướng Chính phủ 2.8 Nâng cao trách nhiệm Bộ, ngành địa phương quản lý hoạt động doanh nghiệp xuất lao động chuyên gia Trong trường hợp cần thiết hỗ trợ vốn, sở vật chất cho doanh nghiệp xuất lao động; Tăng cường công tác thông tin, kiểm tra, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp xuất lao động chuyên gia; Ngăn chặn xử lý kịp thời tượng tiêu cực nảy sinh xuất lao động; Xử lý nghiêm khắc người xuất lao động tùy tiện phá bỏ hợp đồng, làm ăn phi pháp Kết Luận Hàng hóa sức lao động xuất đánh dấu bước ngoặt cách mạng phương thức kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất, hình thành quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, sản xuất hàng hoá lớn TBCN trở thành phổ biến dẫn đến thời đại kinh tế xuất lực sản xuất ngày cao Phạm trù hàng hóa sức lao động điều kiện chuyển hóa tiền dẫn đến tư làm dáng tỏ mâu thuẫn công thức chung tư bản; đồng thời sở kết hợp để C.MÁC Ă.Ghen xây dựng thành công học thuyết giá trị thặng dư học thuyết tiểu công CNTB VN nước có dân số đông, tỉ lệ người độ tuổi lao động cao, nguồn nhân lực dồi Việc sử dụng sức lao động cách hợp lí, tận dụng cách tối đa, hướng yêu cầu đặt thiết thị trường sức lao động VN Vi Đảng nhà nước cần phải xây dựng định hướng tốt, hợp li để tăng cường đẩy mạnh thị trường sức lao động Thực tế nêu cho thấy, lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác không chủ nghĩa tư mà có ý nghĩa lý luận thực tiễn kinh tế thị trường nước ta Vì thế, nghiên cứu vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động C Mác vào việc thúc đẩy xuất lao động nước ta có ý nghĩa quan trọng việc tạo đồng đổi sách kinh tế - xã hội, để phát triển đất nước ta thực người người Danh mục tài liệu tham khảo Bộ giáo dục đào tạo Giáo trình nguyên lí chủ nghĩa Mac-Lenin, NXB CTQG Hà Nội, 2009 Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình kinh tế trị Mác- Lênin, NXB.CTQG, Hà Nội 2002-2007 https://vi.wikipedia.org ... Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá Thứ nhất, người có sức lao động phải tự vệ thân thể, làm chủ sức lao động có quyền bán sức lao động hàng hóa Thứ hai, người có sức lao động phải bị... cao vai trò tổ chức đại diện cho người lao động tổ chức đại diện cho chủ sử dụng lao động, tiếp tục hoàn thiện sách thị trường lao động, sách tiền lương Tóm lại, tồn phát triển hàng hoá sức lao. .. sức lao động với việc thúc đẩy xuất lao động Việt Nam 1.Xuất lao động Việt Nam Hiện Việt Nam có khoảng 400.000 lao động chuyên gia làm việc 40 nước vùng lãnh thổ với 30 nhóm ngành nghề loại Số lao
- Xem thêm -

Xem thêm: hang hoa suc lao dong va xuat khau lao dong, hang hoa suc lao dong va xuat khau lao dong, hang hoa suc lao dong va xuat khau lao dong

Từ khóa liên quan