0

LÝ LUẬN HÀNG hóa sức LAO ĐỘNG và VIỆC vận DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

17 291 0
  • LÝ LUẬN HÀNG hóa sức LAO ĐỘNG và VIỆC vận DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 15:54

LỜI MỞ ĐẦU Nguồn lao động tài sản quý giá to lớn quốc gia; điều kiện tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ngày nay, thịnh vượng quốc gia khơng dựa vào giàu có nguồn tài nguyên thiên nhiên mà xây dựng chủ yếu tảng văn minh trí tuệ người Tuy nhiên, việc đào tạo, phát triển sách đãi ngộ người lao động giới nhiều bất cập Do đó, việc đề sách giải pháp nhằm bình ổn thị trường đặc biệt ln ln có ý nghĩa thời lý thuyết lẫn thực tiễn Lý luận loại hàng hoá đặc biệt – sức lao động, Chủ nghĩa Mác -Lênin có luận điểm khoa học, tồn diện biện chứng Trên sở đó, tạo tiền đề vững cho việc lý giải áp dụng vào thực tiễn xã hội giải pháp nhằm ổn định phát triển thị trường loại hàng hoá đặc biệt vấn đề liên quan đến Ở Việt Nam, bối cảnh đổi kinh tế lãnh đạo Đảng, vấn đề thị trường hàng hố sức lao động khơng tiêu thức kinh tế mà mang ý nghĩa trị Đặc biệt, đất nước thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề lại trở nên thiết hết Đó lý em chọn đề tài “Lý luận hàng hóa sức lao động việc vận dụng phát triển thị trường sức lao động Việt Nam” cho tiểu luận môn triết học Mác-Lênin Do kiến thức kinh nghiệm hạn chế, tiểu luận em tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô để tiểu luận thêm phần hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG I LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG I.1 Khái niệm a Hàng hoá : Hàng hoá sản phẩm lao động, thoả mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Hàng hố có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị Sở dĩ hàng hóa có hai thuộc tính lao động sản xuất hàng hóa có hai mặt: Lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng hàng hóa, lao động trừu tượng tạo giá trị hàng hóa Những nhà tư sản coi giá trị hàng hóa sức cầu cơng dụng hồn tồn sai Mác nói: Nếu người ta có cách biến than chì thành kim cương kim cương rẻ gạch Đó lao động (trừu tượng) kết tinh giảm xuống, sức cầu cơng dụng khơng đổi b Sức lao động Theo C.Mác: " Sức lao động, tồn thể lực trí lực thân thể người, nhân cách sinh lộng người, thể lực trí lực mà người phải làm cho hoạt động để sản xuất vật có ích" I.2 Sự chuyển hố sức lao động thành hàng hoá Trong xã hội nào, sức lao động điều kiện sản xuất Nhưng điều kiện nào, sức lao động hàng hóa Thực tiễn lịch sử cho thấy, sức lao động người nơ lệ khơng phải hàng hóa, thân người nô lệ thuộc sở hữu chủ nô, khơng có quyền bán sức lao động Người thợ thủ công tự tùy ý sử dụng sức lao động mình, sức lao động khơng phải hàng hóa, có tư liệu sản xuất để làm sản phẩm ni sống chưa buộc phải bán sức lao động để sống Sức lao động trở thành hàng hóa điều kiện lịch sử định sau đây: Thứ nhất, người lao động phải tự thân thể, có khả chi phối sức lao động Sức lao động xuất thị trường với tư cách hàng hố, người có sức lao động đưa bán Muốn vậy, người có sức lao động phải có quyền sở hữu lực Việc biến sức lao động thành hàng hố đòi hỏi phải thủ tiêu chế độ chiếm hữu nô chế độ phong kiến Thứ hai, người có sức lao động phải bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, để tồn buộc phải bán sức lao động để sống Sự tồn đồng thời hai điều kiện nói tất yếu biến sức lao động thành hàng hóa Dưới chủ nghĩa tư bản, xuất đầy đủ hai điều kiện Một mặt, cách mạng tư sản giải phóng người lao động khỏi lệ thuộc thân thể vào chủ nô chúa phong kiến Mặt khác, tác động quy luật giá trị biện pháp tích luỹ nguyên thuỷ tư làm phá sản người sản xuất nhỏ, biến họ trở thành vô sản tập trung tư liệu sản xuất vào tay số người Việc mua bán sức lao động thực hình thức thuê mướn Quan hệ làm thuê tồn lâu trước chủ nghĩa tư bản, không phố biến chủ yếu sử dụng việc phục vụ nhà nước quốc phòng Chỉ đến chủ nghĩa tư trở nên phổ biến, thành hệ thống tổ chức toàn sản xuất xã hội Sự cưỡng phi kinh tế thay hợp đồng người chủ sở hữu hàng hố, bình đẳng với sở “thuận mua, vừa bán” Điều tạo khả khách quan cho phát triển tự cá nhân cơng dân đánh dâu trình độ phát triển tự cá nhân cơng dân đánh dấu trình độ phát triển văn minh nhân loại Sức lao động biến thành hàng hóa điều kiện định để tiền biến thành tư Tuy nhiên, để tiền biến thành tư lưu thơng hàng hóa lưu thông tiền tệ phải phát triển tới mức độ định I.3 Hàng hoá sức lao động hàng hoá đặc biệt Cũng hàng hoá khác, hàng hố - sức lao động có hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng - Giá trị hàng hoá sức lao động: Giá trị hàng hoá sức lao động giống hàng hoá khác quy định thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động định Nhưng sức lao động tồn lực sống người Muốn tái sản xuất lực đó, người cơng nhân phải tiêu dùng lượng tư liệu sinh hoạt định ăn, mặc, ở, học nghề, V.V Ngoài ra, người lao động phải thỏa mãn nhu cầu gia đình Chỉ có sức lao động sản xuất tái sản xuất cách liên tục Vậy thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất sức lao động quy thành thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tư liệu sinh hoạt ấy; hay nói cách khác, giá trị hàng hóa sức lao động đo gián tiếp giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống người công nhân gia đình Khác với hàng hố thơng thường, giá trị hàng hố sức lao động bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử Điều thể chỗ: ngồi nhu cầu vật chất, người cơng nhân có nhu cầu văn hóa, tinh thần (giải trí, học hành, ) Nhu cầu đó, khối lượng lẫn cấu tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân lúc đâu giống Nó tùy thuộc hoàn cảnh lịch sử nước, thời kỳ, phụ thuộc vào trình độ văn minh đạt nước, ngồi phụ thuộc vào tập quán, vào điều kiện địa lý khí hậu, vào điều kiện hình thành giai cấp cơng nhân Nhưng, nước định thời kỳ định quy mơ tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động đại lượng định Do đó, xác định lượng giá trị hàng hóa sức lao động phận sau hợp thành: Một là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh rhần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, trì đời sống thân người cơng nhân Hai là, phí tổn đào tạo người cơng nhân Ba là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho người công nhân Để biết biến đổi giá trị sức lao động thời kỳ định, cần nghiên cứu hai loại nhân tố tác động đối lập đến biến đổi giá trị sức lao động Một mặt, tăng nhu cầu trung bình xã hội hàng hóa dịch vụ, học tập nâng cao trình độ lành nghề làm tăng giá trị sức lao động; mặt khác tăng suất lao động xã hội làm giảm giá trị sức lao động.Trong điều kiện tư đại, tác động cách mạng khoa học — kỹ thuật điều kiện khác, khác biệt cơng nhân trình độ lành nghề, phức tạp lao động mức độ sử dụng lực trí óc, tinh thần họ tăng lên Tất điều kiện khơng thể khơng ảnh hưởng đến giá trị sức lao động, không dẫn đến khác biệt theo ngành theo lĩnh vực kinh tế bị che lấp đẳng sau đại lượng trung bình giá trị sức lao động - Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động : Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động giống hàng hoá khác thể trình tiêu dùng sức lao động, tức trình lao động người cơng nhân Nhưng tính chất đặc biệt hàng hố sức lao động thể chỗ: Thứ nhất, hàng hóa thơng thường sau qui trình tiêu dùng hay sử dụng giá trị lẫn giá trị sử dụng tiêu biến theo thời gian Trái lại, q trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động lại trình sản xuất loạt hàng hóa đó, đồng thời q trình sáng tạo giá trị lớn giá trị thân giá trị sức lao động Phần lớn giá trị thặng dư Như vậy, hàng hố sức lao động có thuộc tính nguồn gốc sinh giá trị Đó đặc điểm giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động so với hàng hố khác Nó chìa khố để giải mâu thuẫn cơng thức chung tư Chính đặc tính làm cho xuất hàng hóa sức lao động trở thành điều kiện để tiền tệ chuyến hóa thành tư Thứ hai, người chủ thể hàng hố sức lao động; vậy, việc cung ứng sức lao động phụ thuộc vào đặc điểm tâm lý, kinh tế, xã hội người lao động Đối với hầu hết thị trường khác cầu phụ thuộc vào người với đặc điểm họ, thị trường lao động người lại có ảnh hưởng định tới cung II VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÀNG HÓA VÀO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM II.1 Phân tích thị trường sức lao động Việt Nam I.1.1 Thị trường lao động Thị trường lao động phận hệ thống thị trường, diễn trình trao đổi bên người lao động tự bên người có nhu cầu sử dụng lao động Sự trao đổi thoả thuận sở mối quan hệ lao động tiền lương, tiền công, điều kiện làm việc…thông qua hợp đồng làm việc văn hay miệng I.1.2 Thực trạng thị trường lao động Việt Nam a Lực lượng lao động trình độ nguồn lao động: Ở nước ta, lực lượng lao động dồi Theo số liệu thống kê Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, quý 2/2018, quy mô LLLĐ từ 15 tuổi trở lên 55,12 triệu người, tăng 1,1% so với quý 2/2017; nữ tăng 0,37%; khu vực thành thị tăng 1,25% Quý 2/2018, tỷ lệ tham gia LLLĐ dân số từ 15 tuổi trở lên 76,55%, tăng so với kỳ năm trước, song giảm nhẹ so với quý 1/2018 Về trình độ chun mơn kỹ thuật LLLĐ từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo có bằng/chứng từ tháng trở lên quý 2/2018 12,04 triệu, tăng gần 267 nghìn người so với quý 2/2017 Trong đó, tăng mạnh nhóm cao đẳng (11,37%), tiếp đến nhóm đại học đại học (2,2%) nhóm sơ cấp nghề tăng nhẹ (0,02%); giảm nhóm trung cấp (-1,47%) Quý 2/2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo có cấp/chứng 21,85%, tăng nhẹ (0,2 điểm phần trăm) so với kỳ năm trước Theo cấp trình độ, tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên tổng LLLĐ 9,58%; cao đẳng 3,49%; trung cấp 5,29%; sơ cấp nghề 3,49% b Sự chênh lệch cung cầu: + Cung lao động : • Lực lượng lao động nước ta đơng đảo có phân bố khơng đồng thành thị nông thôn; đồng bằng, ven biển miền núi; không đồng cấu lao động ngành kinh tế Hiện Việt Nam cung sức lao động vượt cầu tiếp tục vượt tương lai, điều tạo áp lực lớn việc làm cho dân cư • Lao động nước ta cần cù, chịu khó, ln sáng tạo, có tinh thần ham học hỏi, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều hệ (đặc biệt ngành truyền thống nông – lâm – ngư nghiệp) Chất lượng lao động ngày nâng cao nhờ thành tựu phát triển văn hóa, giáo dục y tế, … Đặc biệt lao động nước ta chủ yếu lao động trẻ, động, nhạy bén tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật • Tuy nhiên, lao động nước ta nhiều hạn chế Về mặt sức khỏe, thể lực người xa so với nước khu vực Về tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp Viện Khoa học Lao động Xã hội tổ chức phân tích số liệu từ điều tra cho thấy theo kết điều tra năm 2017, tỷ lệ lao động qua đào tạo 38,09%, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ tháng trở lên có bằng/chứng 21,73%; tỷ lệ lao động cơng nhân kỹ thuật khơng có bằng/chứng hay có kỹ năng/chứng nghề tháng 16,36% Mặc dù nước có 1000 trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề chất lượng đào tạo chưa đạt chuẩn quốc tế, chương trình giảng dạy không phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu cho khu công nghiệp, khu chế xuất cho xuất lao động Về ý thức kỷ luật lao động người lao động thấp nước ta nước nông nghiệp nên phần lớn người lao động mang nặng tác phong sản xuất nhà nước tiểu nông Người lao động chưa trang bị kiến thức kỹ làm việc theo nhóm, khơng có khả nặng hợp tác gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm làm việc + Cầu lao động : Doanh nghiệp, sở sản xuất phân bố không vùng, chủ yếu tập trung Đông Nam Bộ; Đồng sông Hồng; Đồng sông Cửu Long Các doanh nghiệp chủ yếu có quy mơ nhỏ, phân tán trình độ kỹ thuật cơng nghệ thấp Về lực vốn, 42% doanh nghiệp có vốn tỷ đồng, có 8,18% doanh nghiệp có vốn từ tỷ đến 10 tỷ đồng.Nhiều ngành có khả tạo giá trị sản xuất cao tỉ lệ lao động làm việc lại thấp: ngành công nghiệp chế biến (chiếm khoảng 12%); ngành thương nghiệp, bao gồm sửa chữa xe có động (chiếm gần 11%); ngành xây dựng (chiếm khoảng 6%) Ngành nơng, lâm nghiệp có suất lao động thấp, giá trị sản xuất hàng năm chiếm khoảng 22,1% GDP tỉ lệ lao động làm việc chiếm tới 47,7% Hiệu sử dụng vốn thấp, lực cạnh tranh doanh nghiệp có tiến bộ, chưa vững chưa cao Nhìn tổng thể, thị trường lao động Việt Nam thị trường dư thừa lao động phát triển không đồng đều, quan hệ cung – cầu lao động vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế cân đối nghiêm trọng Bên cạnh tình trạng phổ biến dư thừa lao động khơng có kỹ thiếu nhiều lao động kỹ thuật nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khơng việc tuyển dụng lao động qua đào tạo mà tuyển dụng lao động phổ thơng, chủ yếu xảy doanh nghiệp khu cơng nghiệp, khu chế xuất phía Nam Theo kết tổng hợp từ trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch nước, năm 2009 có tới 100 ngàn chỗ việc làm trống cần tuyển lao động, đó, 80% nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, chủ yếu doanh nghiệp ngành may mặc, giày da, chế biến nông, lâm sản Tuy nhiên, số người đến đăng ký tuyển dụng 17% so với nhu cầu nhà tuyển dụng; số lao động đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vào làm việc chiếm khoảng 6% nhu cầu nhà tuyển dụng Nhìn chung, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh năm cung ứng 20% nhu cầu doanh nghiệp, sở sản xuất-kinh doanh địa bàn Đó vòng luẩn quẩn tranh chung thị trường lao động Việt Nam, chất lượng lao động thấp dẫn đến lương thấp, suất lao động thấp cuối cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế c Chính sách tiền cơng, tiền lương tối thiểu người lao động Việt Nam Trên thị trường lao động giá hàng hóa sức lao động thể dạng tiền lương/tiền công Theo nguyên tắc C.Mác, tiền lương tối thiểu phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, đảm bảo trì nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động gia đình họ Tiền lương định quy luật giá tất hàng hoá khác; quan hệ cung – cầu Sự phân phối tiền lương công bằng, hợp lý hay không định đến tận tâm, tận lực người lao động phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, tiền lương thu nhập phải thể công phân phối theo kết lao động hiệu suất công tác người Ở nước ta, cải cách sách tiền lương năm 1993 đem lại thay đổi bước đầu hệ thống trả công lao động, tạo nên hài hòa người lao động với người sử dụng lao động Chính sách cải cách tiền lương quy định mức lương tối thiểu; quan hệ tiền lương khu vực; chế độ phụ cấp tiền lương, thu nhập, xác định mức tiền công, tiền lương tối thiểu tảng để xác định giá sức lao động Hệ thống thang bảng lương điều chỉnh Đối với doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước ban hành hệ thống thang bảng lương, bảng lương (Nghị định 26/CP ngày 13/5/1993) để doanh nghiệp nhà nước áp dụng thống nhất, trở thành thang giá trị chung cho việc tính lương yếu tố đầu vào Mức lương tối thiểu điều chỉnh theo biến động giá thị trường, cụ thể: Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức Lương tối thiểu chung áp dụng từ ngày 01/07/2018.Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP mức lương tối thiểu chung tăng từ 1.300.000VNĐ/tháng lên1.390.000VNĐ/tháng từ ngày 01/07/2018 Do đó, từ tháng 7/2018 mức lương trần làm sở đóng Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đóng kinh phí cơng đồn (bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung) tăng từ 26.000.000VNĐ/tháng lên 27.800.000VNĐ/tháng Mặc dù chế sách tiền lương đổi nhiều lần điều chỉnh theo định hướng thị trường, mức lương tối thiểu chưa đáp ứng nhu cầu người lao động Nhìn chung, hệ thống thang bảng lương hành rườm rà, phức tạp chưa theo kịp phát triển thị trường lao động Ở nhiều cơng ty, doanh nghiệp với mức lương thấp đối nghịch với giá thị trường nên đồng lương người công nhân không đảm bảo Dẫn tới cân đối, bất ổn định công việc cho người công nhân II.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động Việt Nam II.2.1 Giải pháp phát triển nguồn cung lao động Nâng cao chất lượng trình độ người lao động giải pháp quan trọng nhằm phát triển nguồn cung cho thị trường hàng hóa sức lao động Trước hết, cần tập trung phát triển mạnh hệ thống trung học chuyên nghiệp, dạy nghề theo hướng đồng cấu, ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao lượng, vi điện tử, tự động hóa, cơng nghệ sinh học Đồng thời, có sách thu hút nhân tài, đãi ngộ giáo viên, chế ưu đãi để khuyến khích thành phần kinh tế, tổ chức cá nhân tham gia vào công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động II.2.2 Giải pháp phát triển nguồn cầu lao động Thứ nhất, giải vấn đề việc làm cho người lao động Đây xem vấn đề cấp thiết, nóng bỏng đặt cho Đảng, Nhà nước ta Thứ hai, nhanh chóng xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng cổ phần hóa, tập trung đầu tư theo chiều sâu, đại hóa thiết bị công nghệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để phát triển thu hút lao động Thứ ba, thực sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế Chuyển dịch mạnh cấu kinh tế nông nghiệp, nơng thơn theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, đẩy mạnh dịch vụ Đặc biệt,chú trọng phát triển mạnh quan hệ kinh tế với nước ngồi nhiều hình thức để tạo nguồn xuất lao động chỗ, tăng đầu tư khai thác, mở rộng xuất lao động sang khu vực, thị trường truyền thống số thị trường mới; khai thác, sử dụng có hiệu nguồn vốn tạo việc làm, ưu tiên vốn vay cho doanh nghiệp thu hút, sử dụng nhiều lao động II.2.3 Giải pháp hồn thiện sách tiền cơng, tiền lương Để đảm bảo sống cho người lao động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả mình, thị trường lao động Việt Nam nên áp dụng giải pháp sau: Tăng lương tối thiểu cho người lao động; cần thêm động thái tích cực nhằm kích cầu tiêu dùng; tăng khoảng cách bậc liền kề bảng lương; hồn thiện sách tiền lương, tiền cơng theo hướng thị trường; cần có chế độ, sách tiền lương phụ cấp cán bộ, công chức sở cho phù hợp phát triển kinh tế thị trường; cần quy định nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương để người lao động người sử dụng lao động có sở xác định tiền lương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tra để đảm bảo quyền lợi người lao động; tăng cường quản lý giám sát Nhà nước thị trường sức lao động; tạo cung lao động đáp ứng thị trường số lượng, chất lượng cấu ngành nghề, đặc biệt tỷ lệ lao động qua đào tạo II.2.4 Giải pháp xây dựng môi trường pháp lý, nâng cao lực cạnh tranh, vai trò quản lý Nhà nước Thứ nhất, hồn thiện mơi trường pháp lý, gắn cải cách tiền lương với cải cách kinh tế, tạo gắn kết đồng loại thị trường để thúc đẩy phát triển lành mạnh Thứ hai, đầu tư xây dựng trung tâm giao dịch lao động đạt tiêu chuẩn khu vực với trang thiết bị đại Đây đầu mối cung cấp thông tin đầy đủ cung - cầu lao động thị trường Ngoài ra, hệ thống thông tin bao gồm hướng nghiệp dạy nghề; dịch vụ việc làm; thống kê thị trường lao động thiết lập từ thành phố đến quận, huyện xã, phường nhằm cung cấp thơng tin việc làm nhanh chóng chuẩn xác cho người lao động Thứ ba, thực phân bố lại dân cư lao động vùng việc mở thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất…tăng cường vùng kinh tế phát triển nhằm cân đối lại thị trường lao động để khai thác hết tiềm đất nước Thứ tư, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước thị trường sức lao động Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước việc làm, đào tạo nghề vấn đề liên quan đến thị trường lao động phổ biến sâu rộng tới người lao động Công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chế độ, sách người lao động đẩy mạnh Tăng cường công tác quản lý Nhà nước tiền lương, tiền công thị trường lao động nhằm thúc đẩy giao dịch sở hình thành giá thị trường sức lao động, đồng thời điều tiết giám sát tiền lương, tiền cơng để hạn chế tính tự phát Cơng đồn tổ chức đồn thể cần có vai trò quan trọng việc điều tiết thị trường lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động Tóm lại, tồn phát triển hàng hoá sức lao động thị trường sức lao động tất yếu khách quan, việc thừa nhận sức lao động hàng hoá khơng cản trở việc xây dựng CNXH mà giúp kích thích người sở hữu sức lao động lẫn người sử dụng lao động đóng góp tích cực vào nghiệp phát triển chung đất nước KẾT LUẬN Qua tiểu luận trên, ta thấy tầm quan trọng hàng hố sức lao động Có thể nói lao động yếu tố đầu vào quan trọng trình sản xuất sản phẩm: lao động, đất đai, vốn … Đối với nước ta việc hình thành thị trường lao động cần thiết, giúp tháo gỡ vướng mắc người lao động người sử dụng lao động, giúp rút ngắn đường tìm việc làm tuyển dụng lao động, giúp cho trình “người tìm việc, việc tìm người” diễn cách khoa học, dễ dàng, đảm bảo quyền lợi người mua người bán thơng qua hợp đồng lao động Vì vậy, kết hợp hài hòa lý luận hàng hóa sức lao động Mác với thực tiễn thị trường sức lao động Việt Nam vừa nhiệm vụ hàng đầu kinh tế lại vừa mục tiêu quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, phát triển đội ngũ trí thức, đặc biệt trí thức tinh hoa, có đủ lực để thực chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đóng góp tích cực nhằm hình thành phát triển“nền kinh tế tri thức” Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình “Những ngun lí Chủ nghĩa Mác – Lênin”, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội – 2016 2, Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình “ Kinh tế trị Mác – Lênin”, NXB Chính trị Quốc gia, 2004 3, An Như Hải, “ Hỏi – đáp mơn kinh tế trị Mác- Lênin”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 4, Web http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=5695 http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=28289 http://www.farorecruitment.com.vn/nghi-dinh-so-72-2018-nd-cp-quy-dinh-vemuc-luong-toi-thieu-chung-ap-dung-tu-ngay-01-07-2018-t_1/395?lang=vi - Phần mở đầu (1 trang): phải giới thiệu Vấn đề nghiên cứu gì? mục đích việc nghiên cứu? Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu? - Phần nội dung (10-12 trang; khơng chia thành chương trang mà chia thành mục I; II; III … 1; 2; 3…) - Phần kết luận: Việc nghiên cứu đạt kết gì? - Tài liệu tham khảo: Giáo trình mơn học, cơng trình nghiên cứu khoa học, sách tham khảo, tạp chí, báo điện tử… - Cách thức trình bày: Trên khổ giấy A4, phơng chữ Times New Roman 14 cách dòng 1,5 line; lề (phải 2.5cm, trái 3,5cm, 2,5cm, 2,5 ); không dùng Header and Footer, đánh số trang, đóng + Bìa: Bìa in đen trắng giấy trắng A4 (khơng cần bìa bóng kính, khơng cần bìa màu – TIẾT KIỆM ) + Mục lục: nội dung mục lục phải trùng với trang nội dung viết + Lời mở đầu + Nội dung: + Kết luận + Tài liệu tham khảo: • Tài liệu tiếng Việt (liệt kê trước), • Tài liệu tiếng Anh viết sau (liệt kê sau) • Web (sau cùng); Lưu ý: Mỗi tài liệu tham khảo (trừ Web) thể theo thứ tự: Tên tác giả, Tên sách (bài viêt…), Nhà xuất bản, năm XB, Trang ... thị trường lao động người lại có ảnh hưởng định tới cung II VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÀNG HÓA VÀO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM II.1 Phân tích thị trường sức lao động Việt Nam I.1.1 Thị. .. chi phối sức lao động Sức lao động xuất thị trường với tư cách hàng hố, người có sức lao động đưa bán Muốn vậy, người có sức lao động phải có quyền sở hữu lực Việc biến sức lao động thành hàng hố... trung bình giá trị sức lao động - Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động : Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động giống hàng hoá khác thể trình tiêu dùng sức lao động, tức q trình lao động người cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN HÀNG hóa sức LAO ĐỘNG và VIỆC vận DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM, LÝ LUẬN HÀNG hóa sức LAO ĐỘNG và VIỆC vận DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan