0

Hướng dẫn trả lời câu hỏi sinh hoạt chính trị đầu năm

10 244 0
  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi sinh hoạt chính trị đầu năm

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2017, 09:48

TUN SINH HOT CễNG DN U NM HC 2013-2014 HNG DN TR LI CU HI MC CH-YấU CU CHNH TUN SINH HOT CễNG DN HSSV Nõng cao nhn thc ca sinh viờn v ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; giỳp cho HSSV nm c tỡnh hỡnh kinh t, chớnh tr, xó hi nc, khu vc v quc t Giỳp sinh viờn hiu rừ quyn li, ngha v, ý thc trỏch nhim ca cụng dõn HSSV thụng qua vic tuyờn truyn, ph bin phỏp lut, cỏc quy ch, quy nh v o to, v cụng tỏc HSSV ca B Giỏo dc v o to v ca Nh trng; phng hng nhim v nm hc 2013 2014; nhim v ca ngi hc nhm ỏp ng nhu cu ca xó hi PHN CHNH TR: Cõu 1) Anh (ch) hóy phõn tớch t tng H Chớ Minh v nhng chun mc o c ca ngi Vit Nam thi i mi v s dng ca hc sinh, sinh viờn giai on hin nay? TR LI: + Trung vi nc, hiu vi dõn - Trung, hiu quan nim o c phng ụng l Trung vi vua, hiu vi cha m - Trong quan nim o c mi ca H Chớ Minh thỡ Trung, hiu cú ngha rng hn l Trung vi nc v hiu vi dõn - Ni dung ca Trung vi nc + t li ớch ca ng, ca t quc, ca cỏch mng lờn trờn ht + Quyt tõm phn u thc hin mc tiờu ca cỏch mng + Thc hin tt ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc - Ni dung ca hiu vi dõn + Yờu dõn, kớnh trng nhõn dõn, tụn trng nhõn dõn, ly dõn lm gc + Khng nh vai trũ sc mnh tht s ca nhõn dõn + Tin dõn, lng nghe dõn, hc dõn, t chc ng viờn nhõn dõn cựng thc hin tt ch trng, ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc + Phi luụn quan tõm n i sng ca nhõn dõn, chm lo ci thin i sng cho dõn; dõn cũn thiu thỡ mỡnh khụng cú quyn ũi hi sung sng cho riờng mỡnh + Tụn trng v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, nõng co dõn trớ, dõn bit v s dng c quyn lm ch ca mỡnh + Cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t - o c phong kin cng cp n cn, kim, liờm, chớnh , nhng giai cp phong kin nờu ch cho qun chỳng nhõn dõn thc hin - H Chớ Minh nờu cn, kim, liờm, chớnh o c mi l trc ht cho cỏn b, ng viờn sau ú n nhõn dõn cựng thc hin - Ni dung ca cn, kim, liờm, chớnh: + Cn l lao ng cn cự, siờng nng, lao ng cú k hoch, sỏng to nng sut cao; lao ng vi tinh thn t lc cỏnh sinh, khụng li bing, khụng li + Kim l tit kim sc lao ng, tit kim thỡ gi, tit kim tin ca ca nhõn dõn ca t nc, ca bn thõn Tit kim t cỏi nh n cỏi to; Khụng xa s, khụng hoang phớ, khụng ba bói + Liờm l luụn tụn trng ca cụng v ca dõn Phi sch, khụng tham lam tin ca, a v, danh ting + Chớnh l thng thn, ng n - Chớ cụng vụ t + Chớ cụng l yờu cu phi rt mc cụng minh, chớnh trc, cụng bng, cụng tõm + Vụ t l khụng c thiờn t, thiờn v + Chun mc ny nhc nh ngi lónh o, cm cõn ny mc phi ht sc cụng bng, khụng c cú lũng riờng m thiờn t, thiờn v + Thng yờu ngi, sng cú tỡnh cú ngha - õy l mt nhng phm cht o c cao p nht H Chớ Minh núi, ngi cỏch mng l ngi giu tỡnh cm, cú tỡnh cm cỏch mng thỡ mi i lm cỏch mng Vỡ yờu thng nhõn dõn, yờu thng ngi m chp nhn mi gian kh hi sinh ờm li c lp t do, cm ỏo m no hnh phỳc cho mi ngi - ú l mt tỡnh cm rng ln ginh cho nhng ngi nghốo kh, b ỏp bc khụng phõn bit giai cp - Tỡnh yờu thng ú phi c xõy dng trờn lp trng giai cp cụng nhõn v c th hin cỏc mi quan h hng ngy vi bn bố, ng chớ, anh em - Yờu thng ngi i lin vi tụn trng, tỡm mi cỏch nõng ngi lờn, dự ú l nhng ngi tht thi lm lc Ngi dy: Hiu ch ngha Mỏc-Lờnin l phi sng vi cú tỡnh, cú ngha Nu thuc bao nhiờu sỏch m sng khụng cú tỡnh cú ngha thỡ gi l hiu ch ngha Mỏc- Lờnin c Trong Di chỳc, Ngi dn li: Phi cú tỡnh ng yờu thng ln - Yờu thng khụng phi l chớn b lm mi, bao che cho c li lm, tr thnh phe cỏnh, phng hi Nh vy, ch cú a n tn tht cho cỏch mng, cho t quc + Cú tinh thn quc t sỏng Yờu nc, nhõn ỏi l truyn thng dõn tc, nhng yờu nhõn dõn mỡnh, ng thi li bit yờu, gii phúng nhõn dõn cỏc dõn tc b ỏp bc thỡ phi n thi i H Chớ Minh mi c v giỏo dc y - õy l mt nhng phm cht quan trng nht ca o c CSCN - Ni dung c bn ca phm cht ny l tụn trng, hiu bit, on kt vi giai cp vụ sn th gii, on kt vi cỏc dõn tc, nhõn dõn cỏc nc, nhng ngi tin b nhm chng li s hn thự, bt bỡnh ng, ch ngha dõn tc hp hũi, ch ngha bnh trng bỏ quyn Tinh thn quc t sỏng lm cho ngi tr nờn cao thng p , nú l mt phm cht o c khụng thiu ca ngi thi i minh - Trong sut cuc i mỡnh, H Chớ Minh ó dy cụng vun p, xõy dng tỡnh on kt, hu ngh gia Vit Nam vi cỏc nc trờn th gii Liờn h vi bn thõn sinh viờn: + Xỏc nh ỳng v trớ, vai trũ ca o c i vi cỏ nhõn + Tu dng o c theo cỏc phm cht o c H Chớ Minh Cõu 2) Anh (ch) hóy trỡnh by ni dung Ngh quyt Hi ngh ln th Ban chp hnh Trung ng ng v : "Tng cng v i mi s lónh o ca ng i vi cụng tỏc dõn tỡnh hỡnh mi" TR LI: MC TIấU NGH QUYT HI NGH LN TH BCH TW NG Tng cng v i mi s lónh o ca ng i vi cụng tỏc dõn tỡnh hỡnh mi nhm cng c vng chc lũng tin ca nhõn dõn i vi ng; tng cng i on kt ton dõn tc v mi quan h mỏu tht gia ng vi nhõn dõn; hp, ng nhõn dõn thc hin tt cỏc ch trng ca ng v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; phỏt huy sc mnh to ln ca nhõn dõn, to phong tro cỏch mng rng ln xõy dng v bo v T quc, thc hin thnh cụng s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc QUAN IM NGH QUYT HI NGH LN TH BCH TW NG Tng cng v i mi s lónh o ca ng i vi cụng tỏc dõn tỡnh hỡnh mi, cn quỏn trit cỏc quan im sau: - Cỏch mng l s nghip ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn; nhõn dõn l ch, nhõn dõn lm ch - ng lc thỳc y phong tro nhõn dõn l phỏt huy quyn lm ch, ỏp ng li ớch thit thc ca nhõn dõn; kt hp hi hũa cỏc li ớch; quyn li phi i ụi vi ngha v cụng dõn; chỳ trng li ớch trc tip ca ngi dõn; huy ng sc dõn phi i ụi vi bi dng sc dõn; nhng gỡ cú li cho dõn thỡ ht sc lm, nhng gỡ cú hi cho dõn thỡ ht sc trỏnh - Phng thc lónh o cụng tỏc dõn ca ng phi gn lin vi cụng tỏc xõy dng ng, Nh nc sch, vng mnh Mi quan im, ch trng ca ng, phỏp lut ca Nh nc phi phự hp vi li ớch ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn Mi cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc phi gng mu nhõn dõn tin tng, noi theo - Cụng tỏc dõn l trỏch nhim ca c h thng chớnh tr, ca cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc, on viờn, hi viờn cỏc on th nhõn dõn, cỏn b, chin s lc lng v trang Trong ú, ng lónh o, chớnh quyn t chc thc hin, Mt trn, on th lm tham mu v nũng ct - Nh nc tip tc th ch húa c ch "ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch" thnh quy ch, quy nh cỏc t chc h thng chớnh tr; cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc v cỏn b, chin s lc lng v trang thc hin cụng tỏc dõn vn; cỏc hỡnh thc hp nhõn dõn phi phong phỳ, a dng, khoa hc, hiu qu NHIM V V GII PHP NGH QUYT HI NGH LN TH BCH TW NG 1- Tng cng xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc, cỏn b; trung gii quyt kp thi, cú hiu qu nhng bc xỳc chớnh ỏng ca nhõn dõn; lm cho nhõn dõn tin tng vo s lónh o ca ng, tng cng mi quan h mỏu tht ca nhõn dõn vi ng v Nh nc 2- Nõng cao nhn thc ca i ng cỏn b ng, Nh nc, Mt trn, on th chớnh tr xó hi v cỏc tng lp nhõn dõn v vai trũ, v trớ cụng tỏc dõn tỡnh hỡnh mi 3- Tng cng v i mi cụng tỏc dõn ca cỏc c quan nh nc 4- y mnh phong tro thi ua yờu nc, gúp phn thỳc y quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, hi nhp quc t, gi vng c lp ch quyn, an ninh chớnh tr 5- i mi ni dung, phng thc hot ng ca Mt trn T quc v cỏc on th chớnh tr - xó hi, cỏc hi qun chỳng hp nhõn dõn, ỏp ng yờu cu nhim v tỡnh hỡnh mi 6- Quan tõm xõy dng, cng c t chc, b mỏy, i ng cỏn b Ban Dõn vn, Mt trn, on th nhõn dõn cỏc cp vng mnh 7- Tng cng lónh o, ch o, kim tra v giỏm sỏt vic thc hin cụng tỏc dõn PHN CễNG TC SINH VIấN Cõu 1: Nờu mc úng hc phớ ca sinh viờn trng i hc S phm K thut Hng Yờn nm hc 2013-2014 TR LI: Mức thu học phí năm học 2013-2014 trờng ĐHSPKT Hng Yên Bc o to I o to cao hc Hc phớ niờn ch Hc phớ tớn ch 847,500 314,000 (54TC) 565,000 165,000 (137TC) II o to i hc Chớnh qui o to liờn thụng - T cao ng lờn H 735,000 - T trung cp lờn H 735,000 - T cao ng ngh lờn H 735,000 o to bng 735,000 Hc cựng mt lỳc chng trỡnh Va lm va hc Thu b sung phn hc theo chng trỡnh theo mc thu o to bng 720,000 III o to Cao ng Chớnh quy 452,000 Liờn thụng t TC lờn Cao ng 678,000 Va lm va hc 625,000 126,000 (H s 0,8) IV o to ngh Cao ng ngh 550,000 Trung cp ngh 500,000 Chỳ ý: - Mc hc phớ o to tớn ch theo cụng thc sau: Tng hc phớ ton khúa Hc phớ tớn ch = Tng s tớn ch ton khúa Cõu 2: Trỡnh by ni dung v thang im cỏc tiờu ỏnh giỏ kt qu rốn luyn dựng cho sinh viờn i hc, Cao ng chớnh quy v liờn thụng - p dng t hc k II nm hc 2012-2013 (Theo hng dn Thc hin quy ch ỏnh giỏ KQRL ca HSSV ngy 30 thỏng nm 2013) TR LI: Xem xột, ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca hc sinh, sinh viờn l ỏnh giỏ phm cht chớnh tr, o c, li sng ca tng hc sinh, sinh viờn theo cỏc mc im t c trờn cỏc mt: a) í thc hc tp; b) í thc v kt qu chp hnh ni quy, quy ch nh trng; c) í thc v kt qu tham gia cỏc hot ng chớnh tr xó hi, hoỏ, ngh, th thao, phũng chng cỏc t nn xó hi; d) Phm cht cụng dõn v quan h vi cng ng; e) í thc, kt qu tham gia ph trỏch lp, cỏc on th, t chc khỏc nh trng hoc cỏc thnh tớch c bit hc tp, rốn luyn ca hc sinh, sinh viờn im rốn luyn c ỏnh giỏ bng thang im 100 TT I Ni dung ỏnh giỏ NH GI V í THC HC TP i hc y , ỳng gi Tu theo s bui i hc mun; Ngh hc khụng lý v ngh hc khụng lm n xin phộp theo Ni quy hc ca Nh trng (theo bn s 463 ngy 30/7/2008) s tr t im cho n ht im Ngh hc khụng lý v ngh hc khụng lm n xin phộp bui tr im, bui tr im, ba bui tr ht; Vo mun gi hc ln tr im, ln tr im, ln tr ht im m bo an ton lao ng, v sinh cụng nghip thc tp, SX Thc hin ỳng cỏc quy tc an ton, thng xuyờn s dng cỏc trang b bo h lao ng quy nh quỏ trỡnh thc tp, sn xut ti xng trng,phũng thớ nghim v thc ti cụng ty, xớ nghip ngoi trng (Nu vi phm s b tr ht im) Khụng vi phm quy ch thi, kim tra Nu vi phm quy ch thi kim tra tr ht im m bo cỏc mụn thi v kim tra t trung bỡnh tr lờn - S tớn ch/VHT thi li nh hn 10% tr im - S tớn ch/VHT thi li t 10% n 20% tr im - S tớn ch/VHT thi li ln hn 20% n 30% tr im -S tớn ch/VHT thi li >30% tr ht im im thng theo kt qu hc - im TBCHT: n cn - im TBCHT: n cn - im TBCHT: n cn - im TBCHT: im tr lờn Khung im 30 10 4 5 II III Tham gia nghiờn cu khoa hc hoc d thi hc sinh, sinh viờn gii Tu theo mc v kt qu tham gia ỏnh giỏ im - c chn i d thi HSSV gii - t hc sinh gii v nghiờn cu khoa hc cp khoa - t hc sinh gii v nghiờn cu khoa hc cp trng tr lờn NH GI V í THC V KT QU CHP HNH NI QUY, QUY CH TRONG NH TRNG Thc hin tt ngha v HSSV nh trng - Np cỏc loi giy t cn thit theo quy nh - Thc hin tt vic khỏm sc kho mi vo hc ti trng - Np tin hc phớ y , ỳng quy nh ca Nh trng - Thc hin ỳng quy nh vic cp v s dng th HSSV, th th vin (Nu vi phm cỏc mc trờn thỡ b tr ht im) Thc hin tt quy ch ni trỳ, ngoi trỳ Nu vi phm tu theo mc b tr t im n ht im hoc x lý k lut Thc hin tt v v sinh mụi trng, ni v ni hc tp, cú ý thc gi gỡn bo v ca cụng Nu vi phm b nhc nh ln tr im ln tr im ln tr ht Thc hin quy tc ng x, np sng hoỏ, gúp phn to mụi trng s phm sch, lnh mnh Nu vi phm, tu theo mc s b tr t n ht im NH GI V í THC V KT QU THAM GIA CC HOT NG CHNH TR X HI, VN HO, VN NGH, TH THAO, PHềNG CHNG CC T NN X HI Tham gia y cỏc bui hc tp, sinh hot (chớnh tr u khoỏ, u nm, hc ni quy, quy ch, nghe thi s) Nh trng v n v t chc Nu b bui khụng cú lý tr ht im Thc hin y cỏc hot ng ca Lp, Khoa, on niờn, Hi sinh viờn t chc Tu theo thi gian tham gia, ý thc v kt qu t c m ỏnh giỏ Tớch cc tuyờn truyn, u tranh phũng chng cỏc t nn xó hi nh: Ma tuý, mi dõm, c bc, s , cỏ cc, ru chố, quan h nam n khụng lnh mnh Khụng vi phm cỏc t nn trờn 3 25 6 20 5 Kiờn quyt u tranh chng cỏc biu hin vi phm t c cỏc danh hiu thi ua - c bỡnh xột l on viờn u tỳ, HSSV gii, xut sc - c cụng nhn l i tng ng hoc c kt np ng IV NH GI PHM CHT CễNG DN, QUAN H CNG NG 15 Ch ng hc tp, tỡm hiu v chp hnh tt ch trng chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca Nh nuc Tham gia phong tro t qun ni c trỳ; on kt quan h ỳng mc vi bn bố, thy cụ giỏo v cng ng 4 V Cú tinh thn bo v l phi; Tớch cc hot ng cú hiu qu cụng tỏc an ninh trt t Tn tỡnh giỳp bn hc tp, sinh hot, lm tt cụng tỏc t thin NH GI V í THC V KT QU THAM GIA CễNG TC PH TRCH LP, CC ON TH, T CHC TRONG NH TRNG HOC T C THNH TCH C BIT TRONG HC TP V RẩN LUYN CA HC SINH, SINH VIấN L cỏn b lp, on, hi sinh viờn hoc sinh viờn c giao nhim v ph trỏch cỏc hot ng Chớnh tr - Xó hi, hoỏ th thao ca khoa, Nh trng í thc trỏch nhim v mc hon thnh nhim v c giao - Hon thnh xut sc nhim v: im - Hon thnh tt nhim v: - Hon thnh nhim v: 3 10 5 im im Sinh viờn cú thnh tớch c bit hc v rốn luyn - Hc t loi xut sc - Thi, nghiờn cu khoa hc t gii quc gia - Cu ngi b nn, nht c ca ri cú giỏ tr tr li ngi b mt 10 Tng cng: 100 Cõu 3: Quyn li ca HSSV tham gia BHYT TR LI: Bo him y t HSSV l bo him bt buc, tt c HSSV u phi tham gia úng BHYT Khi cú th BHYT HSSV c hng cỏc quyn li nh sau: - c khỏm cha bnh BHYT ti trm y t trng, khụng phi np tin nu chi phớ khỏm cha bnh < 100.000 Nu chi phớ khỏm cha bnh > 100.000, c hng 80% chi phớ khỏm cha bnh v phi np tr cho trm y t trng 20% chi phớ khỏm cha bnh - Khỏm cha bnh BHYT ti bnh vin a khoa TP Hi Dng c hng 80% chi phớ khỏm cha bnh, hng 70% chi phớ khỏm cha bnh nu khụng cú giy gii thiu ca trng y t trng - Khỏm cha bnh BHYT ti bnh vin a khoa tnh Hi Dng cú giy gii thiu ca bnh a khoa TP Hi Dng c hng 80% chi phớ khỏm cha bnh, hng 50% chi phớ khỏm cha bnh nu khụng cú giy gii thiu - Khỏm cha bnh BHYT ti cỏc bờnh vin Trung ng c hng 80% chi phớ khỏm cha bnh nu cú giy gii thiu ca bnh vin tnh, hng 30% chi phớ khỏm cha bnh nu khụng cú giy gii thiu Khỏm cha bnh BHYT trỏi tuyn phi t toỏn vi cỏc bờnh vin, ly húa n ri t v BHXH Hi Dng xin toỏn Cp giy chng nhn sc khe: Trm y t trng khụng c phộp cp giy chng nhn sc khe HSSV mun cú giy xin vic lm trng phi n cỏc bnh vin t tuyn Huyn tr lờn Cõu 4: Trỡnh by ni dung cụng tỏc m bo an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi trng hc, phũng chng ti phm, t nn xó hi HSSV (trong chng trỡnh cụng tỏc HSSV ca nh trng giai on 2012-2016), liờn h vi thc tin TR LI: m bo an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi trng hc, phũng chng ti phm, t nn xó hi HSSV: a) i mi hỡnh thc, phng phỏp tuyờn truyn, giỏo dc HSSV thụng qua: Tun sinh hot cụng dõn HSSV u nm, u khúa; Cỏc chng trỡnh phỏt Ký tỳc xỏ; Phi hp vi chớnh quyn a phng tuyờn truyn thụng qua h thng phỏt ca xó; Thụng qua i ng cỏn b lp, cỏn b on, ng thi i mi ni dung tuyờn truyn, giỏo dc theo hng phỏt huy tớnh ch ng, tớch cc ca HSSV; ch ng trang b kin thc, k nng HSSV t phũng trỏnh cỏc tiờu cc ngoi xó hi; b) Xõy dng c ch t qun khu Ký tỳc xỏ, trc tng, trc phũng, kt hp tng cng giỏm sỏt, phõn ca trc ca cỏn b phũng Thanh tra & Cụng tỏc sinh viờn, gi gỡn trt t v sinh Ký tỳc xỏ c) Hon thin c ch phi hp, phõn nh rừ trỏch nhim ca nh trng, chớnh quyn v cỏc t chc on th a phng v gia ỡnh HSSV cụng tỏc qun lý, giỏo dc HSSV v cụng tỏc HSSV ni trỳ, ngoi trỳ; d) Trin khai thc hin tt Phong tro ton dõn bo v an ninh t quc gn vi vic thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia phũng chng ti phm, Chng trỡnh mc tiờu quc gia phũng chng ma tỳy giai on 2012-2016; Chng trỡnh hnh ng ca ngnh Giỏo dc v phũng chng tỏc hi ca trũ chi trc tuyn cú ni dung khụng lnh mnh, bo lc giai on 2011-2015 Liờn h thc tin: Cõu 5: Trình bày nội dung công tác giỏo dc t tng chớnh tr, o c, li sng cho HSSV (trong chng trỡnh cụng tỏc HSSV ca nh trng giai on 20122016), liờn h vi thc tin TR LI: Tng cng giỏo dc t tng chớnh tr, o c, li sng cho HSSV Trin khai cú hiu qu, sỏng to vic hc v lm theo t tng, tm gng o c, tỏc phong H Chớ Minh theo Ch th s 03/CT-TW ngy 14/5/2011 ca B Chớnh tr gn vi c thự ca ngnh Giỏo dc a) i mi ni dung Tun sinh hot cụng dõn HSSV u nm, u khúa hc giỏo dc lũng yờu nc, trỏch nhim xó hi i vi dõn, i vi t quc, i vi Nh trng b) Giỏo dc chun mc o c ngh nghip cho HSSV theo t tng, tm gng o c, tỏc phong H Chớ Minh gn vi chun u ca mi ngnh, ngh o to; c) Tip tc t chc thi Olympic cỏc mụn lý lun Ch ngha Mỏc Lờnin, T tng H Chớ Minh cho sinh viờn, thi hựng bin, phõn tớch ỏnh giỏ v k nhng cõu chuyn ó bit minh ha; d) Phỏt huy mnh m vai trũ, trỏch nhim ca ng viờn l HSSV nhm to ng lc phn u ton th HSSV T chc s kt v tip tc trin khai vic thc hin Ch th 34-CT/TW ngy 30/5/1998 ca B Chớnh tr (khoỏ VIII) v Tng cng cụng tỏc chớnh tr t tng, cng c t chc ng, on th qun chỳng v cụng tỏc phỏt trin ng viờn trng hc e) Kt hp vi on niờn Cng sn H Chớ Minh Nh trng t chc giao lu, thi gii ỏp cỏc ny sinh thc t hc tp, sinh hot ca sinh viờn Liờn h thc tin: Cõu 6: HSSV iu khin phng tin giao thụng tham gia giao thụng cn phi thc hin nhng quy nh gỡ? TR LI: Hc sinh sinh viờn iu khin phng tin giao thụng tham gia giao thụng cn phi thc hin nhng quy nh sau: - Phi t 18 tui tr lờn mi c iu khin mụ tụ, xe mỏy tham gia giao thụng v t 21 tui tr lờn mi c lỏi xe ụ tụ ch tr lờn Phi cú giy phộp lỏi xe mi c iu khin cỏc phng tin giao thụng tham gia giao thụng - Cỏc phng tin giao thụng phi cú giy ng ký xe v giy chng nhn bo him trỏch nhim dõn s ca ch xe c gii - Luụn i m bo him i mụ tụ, xe gn mỏy, mc ỏo phao i ũ - Khụng vt ốn , ch quỏ s ngi quy nh, chy quỏ tc quy nh - Khụng s dng in thoi di ng, ụ dự, lng lỏch ỏnh vừng tham gia giao thụng - Khụng s dng ru, bia iu khin phng tin giao thụng tham gia giao thụng - Luụn chp hnh hiu lnh ca ngi iu khin giao thụng hoc ngi kim soỏt giao thụng, bit nhng ng khụng gõy cn tr xe u tiờn - ng x cú húa tham gia giao thụng Hc sinh sinh viờn iu khin phng tin giao thụng tham gia giao thụng phi hiu v thuc nhng quy nh lut giao thụng c bit l lut giao thụng ng b HSSV vi phm giao thụng, ngoi vic s lý hnh chớnh ca cụng an giao thụng, nh trng cn c vo mc vi phm s s lý k lut t khin trỏch n buc thụi hc v h mc ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca hc k, nm hc vi phm CAM KT CA SINH VIấN Sau nghiờn cu, hc Tun sinh hot cụng dõn-HSSV u nm hc 20132014 ca Trng em xin cam kt ni dung sau: + Chp hnh nghiờm chnh mi ch trng, ng li ca ng chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc Cỏc ni quy, quy ch ca B giỏo dc v o to cng nh ca trng i hc S phm K thut Hng Yờn + Thc hin nghiờm chnh cỏc ni quy, quy ch quỏ trỡnh hc tp, thi kim tra v rốn luyn Cỏc quy nh v ni, ngoi trỳ HSSV + T nguyn thc hin nghiờm tỳc cuc ng Núi khụng vi tiờu cc thi c v bnh thnh tớch giỏo dc v cuc ng Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh + Phn u xõy dng i sng húa lnh mnh nh trng cng nh ni c trỳ + Nghiờm chnh thc hin lut phũng chng ma tỳy, mi dõm, HIV/AIDS, phũng chng tỏc hi ca thuc lỏ, phũng chng ti phm v cỏc t nn xó hi; Cỏc quy nh v an ton giao thụng + Tớch cc tham gia vo cỏc hot ng th v lm cụng tỏc t thin Ht 10 ... gii ỏp cỏc ny sinh thc t hc tp, sinh hot ca sinh viờn Liờn h thc tin: Cõu 6: HSSV iu khin phng tin giao thụng tham gia giao thụng cn phi thc hin nhng quy nh gỡ? TR LI: Hc sinh sinh viờn iu... nghiờn cu khoa hc hoc d thi hc sinh, sinh viờn gii Tu theo mc v kt qu tham gia ỏnh giỏ im - c chn i d thi HSSV gii - t hc sinh gii v nghiờn cu khoa hc cp khoa - t hc sinh gii v nghiờn cu khoa hc... thỏng nm 2013) TR LI: Xem xột, ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca hc sinh, sinh viờn l ỏnh giỏ phm cht chớnh tr, o c, li sng ca tng hc sinh, sinh viờn theo cỏc mc im t c trờn cỏc mt: a) í thc hc tp; b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn trả lời câu hỏi sinh hoạt chính trị đầu năm, Hướng dẫn trả lời câu hỏi sinh hoạt chính trị đầu năm, Hướng dẫn trả lời câu hỏi sinh hoạt chính trị đầu năm