0

Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2

53 831 1
  • Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao  phần 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2016, 17:04

Nhdn xet : - So v(Ji n a m 1913 t h i san luang cdc sdn phSm d Nga gidm siit nghiem t r p n g , d i l u chijfng to r&ng k i n h te nKdc N g a X6 v i e t dang gap r a t nhieu kho k h a n - NhOrng k h k h a n , thur t h a c h dat r a cho rnldc N g a X6 vi§'t cAn p h a i c6 c h i n h sach ve k i n h te cho phu hop de d\ia dat nUdc t h o a t k h o i k h i i n g hoang l a i b^t d a u tit C a u : V i s a o v i ^ c t h i i c h i ^ n C h i n h s a c h k i n h te m6i nong nghiep ? - Mac du C O sir chenh ISch v l t r i n h phat t r i e n k i n h te, v l dien t i c h va dan so giOfa cac nifdc cong hoa, nhung tir tircmg c h i dao co ban cua L e - n i n l a s a binh d i n g ve moi mat va quyen t u quyet ciia cac d a n tpc, sir giiip dor iSn cung phat t r i e n v i muc tieu chung la xay difng t h a n h cong chu nghia x a hpi D§'n cuoi n a m 1925,, n h d siT n6 lUc ciia cac nifdc cpng hoa L i e n Xo da jioan t h a n h ve cP ban cong cupc k h o i phuc k i n h te sau chien t r a n h C S u : V a i t r o c u a V I L e - n i n t r o n g c o n g c u p c k h o i p h u c k i n h te v a ; p h a t t r i e n d a t ni^dfc s a u chie'n t r a n h * HU&ng ddn trd lai : * Huong d&n trd lai : C h i n h sdch k i n h tS" mcJi d Nga b i t dau tuf nong nghiep, ma quan t r o n g n h a t l a t h a y the che dp triftig t h u liTcfng thifc thiTa b k n g ch§' thue ItfOng thifc Sd d i n h a vay v i : - Do'i v d i niTdc N g a liic de thoat k h o i k h u n g hoang, n o n g nghiep la k h a u can ban, tiT c6 t h e keo theo toan bo day chuygn ciia cugc phat t r i e n luc lirong san xua't - Viec n o n g dan diTcfc t i f ban liTOng thUc r a t h i triTdng sau k h i nop du thue se l a m cho ho p h a n k h d i san xua't, nang cao n a n g sua't lao dpng, san xuS't n o n g nghiep phuc h o i n h a n h chong - T r e n ca sor dugc cung cap lucfng thirc va nguyen l i e u tU nong nghiep, san xua't cong nghiep difcrc phuc hoi va phat t r i e n - Sau chie'n t r a n h , nUdc N g a X6 v i e t gSp r a t n h i e u k h o k h a n , de k h i c phuc khung hoang, n h a n h chong han g i n vet thupng chien t r a n h va p h a t t r i e n k i n h te, L e - n i n da de r a C h i n h sach k i n h te m d i N h d c h i n h sach da diTa rxxidc Nga virpt qua cupc k h u n g hoang k i n h t e , c h i n h t r i - T r o n g cong cupc xay ditog va bao ve dat niTdc doi h o i cac dan tpc p h a i li§n m i n h chat che v d i n h i m tang ci/cfng suTc m a n h ve m p i m a t C h i n h L§-nin la ngifori chi dao true tiep D a i h p i Ian thi? nha't c i c x6 v i e t toan L i e n bang va t u y e n bo t h a n h lap L i e n bang Cpng hoa xa h p i chii n g h i a Xo v i e t (gpi t i t l a L i e n Xo) - Sau l i h i t h a n h lap L i e n bang Xo viet, L e - n i n c6n chi dao cic niro'c cpng hoa phai thiTc hien quyen b i n h d i n g , quyen dan tpc tiT quyet va giup dd Ifin cung phat t r i e n v i muc tieu chung la xay diftig t h a n h cdng chii nghia xa hpi C a u : Dijfa v a o so l i ^ u n S m 1921 v a n a m 1923 t r o n g b a n g k e dtfofi d&y, h a y n e u t a c d ^ n g c u a C h i n h s a c h k i n h te m d i d o i v d i n e n k i n h te' cpng hoa ma L i e n Xo da hoan t h a n h ve cP ban cong cupc k h o i phuc k i n h te * Huang ddn trd lai : San pham - N h nhutng cong lao to Idn cua L e - n i n cung vdi sir n8 liTc ciia cac niTdc sau chien t r a n h Nam 1921 Nam Ngu coc ( t r i e u ta'n) 37,6 56,6 Gang ( t r i e u ta'n) 0,1 0,3 Thep ( t r i e u ta'n) 0,2 0,7 V a i spi ( t r i e u met) 105,0 691,0 Dien (trieu kw/h) 0,55 1,1 * Tdc dung: • • Phuc h o i , p h a t t r i e n k i n h te, cai t h i e n dofi song n h a n dan C a u : H a y c h o b i e t v i de x a y 1923 - Sau k h i hoan cong cupc k h o i phuc k i n h te L i e n Xo chiTa thoat s i n p h a m quo'c dan ([ 3' - Tao ccf sd k i n h t e , c h i n h t r i cho L i e n X6 bifdc vao coftg cupc xay dutog chu nghia xa h o i *a| C a u : L i e n b a n g X v i e t dtidc t h a n h l^ip n h i ^ the n a o ? * Huang ddn trd lai : - Durdi s U c h i dao trirc t i e p cua V L L e - n i n , D a i h p i I a n thiJ nha't cac X6 - L i e n Xo p h a i thiTc h i e n n h i e m vu cong nghiep hoa de bien L i e n Xo tir ni6t mrdc n o n g nghiep mot nirdc cong nghiep C a u : N e u n h S n g t h a n h t i i u c u a c o n g c u p c x a y drfng c h i i n g h i a x a h p i d L i e n X o q u a h a i k e h o a c h n&m * Huang ddn trd lai : - Qua h a i ke hoach n a m , cong cupc xay diTng chu n g h i a xa h p i da dat dirpc n h i e u t h a n h tiAi to I d n , diTa L i e n Xo tiT mot nirdc nong nghiep lac hau t r d mot cUfifng quoc cong nghiep xa h p i chii nghia N a m 1937, la L i e n x6), gom bon nifdc Cpng hoa X6 viet dau t i e n la Nga, U-crai-na, Be-16-rut-xi-a va Ngoai Cap-ca-do san lupng cong n g h i e p c h i e m 77,4% t o n g san lirpng quoc dan - T r o n g n o n g nghiep, cong cupc tap the h6a nong nghiep da dira 93% so viet toan L i e n bang d i i n r a cuoi t h a n g 12 - 1922 da tuyen b6' t h a n h lap L i e n 126 chu nghia xa hpi, n h a n dSn k h i t i n h t r a n g san xua't lac hau, vdi nen nong nghiep chiem t r e n 2/3 tong - NiMc N g a da day m a n h diigc san xuat va luu t h o n g h a n g hod bang Cong hoa xa h p i chu nghia X6 v i e t (gpi tit d i J t a g L i e n X o p h a i thrfc h i ^ n n h i ^ m v u c o n g n g h i e p h o a ? * Huang ddn trd lai : jRdng hp v d i t r e n % d i ^ n t i c h canh tac v a o n e n n o n g nghiep t a p t h e h o a , c6 Bn' HI? mo san xua't I d n va cd sd vat cha't - k i thuat dirpc co g i d i hoa 127 - Ve v a n h6a - giao due, Li§n xo da t h a n h todn n a n m u chOr, xAy di m g hi t h o n g gido due t h o n g n h a t , hoan t h a n h cap gi&o due t i e u hoc t r o n g c? nude va thue hi§n ph6 cap gido due t r u n g hoe co sd d cdc t h a n h - Cung v d i nhumg bien doi ve k i n h t e , co cdu giai cap xa h o i cung t h a y doi CAc giai cap b6c l o t b i xoa bo, c h i c6n l a i h a i ' giai cap lao dong l a cong nhan nong dan t a p t h e va t a n g Idp t r i thiJc m d i xa h o i chu nghla - Tir n a m 1937, n h a n d a n L i g n xo tiep tuc thuc h i e n ke hoaeh n a m lai thiJ ba, n h u t i g cong cupc xay dung chii nghia xa h o i t a m thori b i gian doan bo cuoc chie'n t r a n h x a m lucfc cua p h a t x i t Dijfc t h d n g - 1941 C a u : Tiif n a m 1922 d e n n a m 1933, L i e n X o d a d ^ t diT^c nhuing k e l q u a g i t r o n g q u a n h § n g o a i giao ? * Hudng ddn trd lai : - Sau each m a n g t h d n g MiTcfi, C h i n h quyen Xo v i e t da t i t o g budc xdc laj: quan h § ngoai giao v d i m o t s6' nUdc Idng gieng d chau A v ^ chau A u - Tuy n h i S n , t n t a i tron'g vong vay t h u dich cua chu ngbTp t>' ^-^^ +hp pirti L i e n Xo da k i e n t r i va b e n b i daii t r a n h t r o n g quan he q: v5 c h i n h sach bao vay, co l a p ve k i n h te vk ngoai giao cua ckc nUdc de quoc C a u 10 : L a p b a n g s o s a n h " C h i n h s a c h c p n g s a n t h d i c h i S n " v a " C h i n h s a c h k i n h te m d i " theo m S u dufdti d a y : Ti§u chi so s^nh Chi'nh sach c6ng sdn \W\n Chinh sach kinh te mtfl Hoan dnh - Noi dung Chinh sach kinh te mdi : + T h a y che t r i m g t h u Itfcfng thiTc thifa bling thue lifcmg thuc + Cho phep t u n h a n xay dung nhCifng x i nghiep nho, k h u y e n k h i c h t i f ban niTdc ngo^i dau tii k i n h doanh d Nga + N h ^ nufdc nim ckc mach mau k i n h t e + Tir n h a n dUOc tir bu6n b ^ n , trao doi + T h e h i e n sif chuyen doi k i p t h d i , d l y sang tao tiT n e n k i n h te m a N h a *Hudng ddn trd Idi: nude nAm doc quyen v4 m o i m a t sang n e n k i n h te nhieu t h d n h p h a n v a tU Ti6u chi so sanh Chinh sach c6ng sin thofl chl6'n Chinh sach kinh te' m6i Hoan canh 1918 -1920, tienhanh chi§'n tranh each mgng thu giac ngoai 1921 - 1925, I[...]... Lign X6 Thing 2- 1917 7 - 1 1 -1917 1918-1 920 119 21 -1941 Cie na6c khie 1918-1 923 1 924 -1 929 1 929 - 1933 1933 - 1939 1939 -1945 * Hudng ddn trd led : 1 a C M dan chu tif sdn Nga th^ng Idi b L a t d6 che dp Nga ho^ng, 2 chinh quyen song song ton tai 2 a Cdch mang xa hoi chij nghia thang MiM Nga th^ng lai b + L 4 t d6 C h i n h phu l&m thdi tvY san * Hu&ng ddn trd l.di : Ni§n d^i ThSp nifin 20 S\f kjf n... i ? p vide G i a p T u a t 1874 ? E m c 6 n h ^ n x e t g i v e H i ^ p xi6c 1874 so vdfi H i ^ p vtdc N h a m T u a t 18 62 ? * Hudng ddn trd Idi : Huang ddn trd lai : Thofi gian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 188 1 - 9 - 1858 17 -2- 1859 10- 12- 1861 24 - 2 - 1861 5-6-18 62 2-1863 20 - 8 - 1864 24 - 6 - 1867 1867 - 1875 N6i dung chinh A Phap tan c6ng Oa Nlng B Phap ta'n cong Gia Ojnh C Ptiap ta'n c6ng Dgi d6n Chi Hoa... ngoai 1 921 -1941 tan Lien X6 xSy di^ng C6ng nghi§p hoa TCf nifflc nOng nghigp lac chu nghTa xa hpi XHCN, tap hoa hau trS thanh cudng quO'c the n6ng nghi^p, thi^c hien cong hai V& hogch 5 nSm nhSna thanh t^u to I6n nghiip Dgt duoc 173 C S u 2: C a c su! k i ^ n c h i n h c i i a c a c nuftSe tU b a n c h u n g h a tiif n&in 1918 den 193» * HUang ddn trd Idi: 1918 -1 923 i 1 924 - 1 929 1 929 - 1933 Cao trao... Phirang buoc phdi rut l u i Sau do, quan Phdp thCfa thdng ddnh chiem Dinh Tudng ( 1 2 - 4 -1861), Bien H6a (18 - 1 2 - 1 8 6 1 ) vd Vlnh Long (23 - 3 - 18 62) Den thdng 4 - 1861, ba t i n h mien Dong vd mpt sd t i n h m i l n Tay Nam K i bi gidc chiem + Thdng 2 - 1859, Phap quyet dinh dem phan Idn lufc lifong vao Gia Dinh Cfiu 2 : l^hfing kho k h S n cua quan P h a p k h i to chtfc danh chiem Gia Dinh la... kien c6', ia> don Chi H6a lam trung t&m - Ngay 23 - 2 -1861, quan Phdp tio siing tgn cong Dai don Chi Hba, t?i day cupc chig'n dfiu d i l n ra het sure ac liet trong hai ngay lien tiep, Nguyen Tri Phifcmg bu6c phai riit lui Sau do, quSn Phap thifa t h i n g danh chiem Dinh TiTdng ( 1 2 - 4 -1861), Bien Hba (18 - 1 2 - 1 8 6 1 ) vh Vinh Long (23 - 3 -18 62) D6'n thang 4 -1861, ba tinh m i i n D6ng va... c h i n h c i i a C h i e n t r a n h t h ^ 1 -19 42 2 -2- 1943 6-6-1944 9-5-1945 15-8-1945 * Hadng ddn trd Idi : Thofi gian Tif 1 - 9 - 1 9 3 9 den diu nam 1943 Chifin - B^ng chig'n thu$t chfip nho^ng, phat xit OiJc d^nh chie'm hau het chSu Au IMgay 22 - 6 -1941, phdt xft Oac t^n c6ng U§n X6 tig'n vao lanh th6 X6vi§'t *Hiidng ddn trd Idi: - Thang 1 -19 42 Mat tr^n D8ng minh chSng phat xit th^nh l§p Tif... Gan-di va Dang Qu6c d^i lanh dgo, dagc c^c tang I6p nhan d§n An Dp hi/6ng ifng 1 929 - 1939 G I 0 A H A I C U O C C H I E N T R A N H T H E G I O H (1918 - 1 9 3 9 ) Quan phi^t Nhat phat dong cuoc chien tranh xam lucJc Trung Quoc Trung Quoc bi/6c vao thcJi kl chonq Nhat 1918-1 929 1918 - 1 929 DONG NAM A i cAu 1918 - 1 929 v a 1 929 - 1939 theo b a n g t h o n g k e diidi d a y : Thdii gian C A C NlS6c Hong... ddn trd lai ddn trd Wi : Thcri gian Sir kif n Thdi gian N6i dung sir ki@n Thap nien 20 cua the kl XX - Phong trao c6ng nhan va vi^c truyln ba chu nghTa Mac-Le nin vao In-d6-n§-xi-a da din Mi vigc thanh ISp Dang Cong s^n In-do-ne-xi-a vao thang 5 - 1 920 Thang 5-1 920 Dang Cong san In-do-ne-xi-a thanh ISp Nam 1 926 - 1 927 Dang Cong sdn In-do-ne-xi-a phat dpng khfii nghTa 5 Gla-va va Xu-ma-to-ra - Ddng... gpi Lien minh chinh tri In-d6-n§-xi-a C a u 5 : H a y d i e n sxi k i ^ n l i c h sxi v a o c a c m o c t h d i g i a n d b a n g k e difdri d a y : Thofi gian Si( kifn Thang 5 - 1 9 2 0 Nam 1 926 - 1 927 Nam 1 927 Thang 12- 1939 Nam 1933 Trong 30 nam dSu thS' klXX Thang 9 -1940 Thang 4 - 1 9 4 0 Nam 1937 158 Mien Dign dupe tach ra khoi An Dp Chucfng X C H I E N TRANH T H E GICll THUf HAI (1939 - 1945)... m a n g T r u n g Qud'c t i ^ each m a n g dan chu cu sang cdeh m a n g dan ehu m d i c a u 2 : H a y d i i n si^ k i ^ n cho phu h^p vdri cac moc thofi gian trong bang sau ve lich s\i T r u n g Qu6c nhffng nam 1919 - 1939 Str ki§n Thofi gian l\lgav 4 - 5 - 1919 Thang 7 - 1 9 2 1 T L n 9 2 6 den 1 927 Tif 1 927 den 1937 Thang 1 0 - 1 9 3 4 Thang 1 - 1 9 3 5 Thang 7 - 1937 * Hudng ddn trd Idi : Trung ... ki6n CuOc dS'u tranh cua nhSn dSn ta - 9-1858 2- 1859 2- 18 62 * Hudfng ddn trd led : 6-18 62 V 6-1867 20 - 11 - 1873 18-8-1883 - 9-1855 2- 1859 2- 18 62 Qua trinh x9m lifgic cua th^c ddn Ph^p PhSp... i ^ p vtdc N h a m T u a t 18 62 ? * Hudng ddn trd Idi : Huang ddn trd lai : Thofi gian 188 - - 1858 17 -2- 1859 10- 12- 1861 24 - - 1861 5-6-18 62 2-1863 20 - - 1864 24 - - 1867 1867 - 1875 N6i dung... e g i d i (1917 - 1945) Thdi gian mOc Nqa - Lign X6 Thing 2- 1917 - 1 -1917 1918-1 920 119 21 -1941 Cie na6c khie 1918-1 923 1 924 -1 929 1 929 - 1933 1933 - 1939 1939 -1945 * Hudng ddn trd led : a C
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2, Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2, Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2

Từ khóa liên quan