giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện thường tín, thành phố hà nội

111 261 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2017, 23:32

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÝ THU DOAN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Bảo Dương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa ng dùng để báo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luậ văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lý Thu Doan i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luật văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Phạm Bảo Dương tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế nông nghiệp Chính sách, khoa Kinh tế phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức phòng Tài kế hoạch nói riêng phòng ban khác nói chung Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, số doanh nghiệp xây dựng địa bàn huyện giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt quà trình thực đề tài Xin chân thành càm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lý Thu Doan ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Khái quát vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 2.1.1 Khái niệm vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước 2.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước 2.1.3 Vai trò vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước 2.1.4 Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước 2.2 Khái quát quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 2.2.1 Khái niệm quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước 10 2.2.2 Đặc điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước 10 2.2.3 Mục tiêu tiêu chí đánh giá quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước 11 2.2.4 Những nguyên tắc quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước 12 iii 2.3 Nôi dung công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 14 2.3.1 Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm ngân sách 14 2.3.2 Thực công tác cấp phát, toán vốn cho thực cho dự án đầu tư 16 2.3.3 Quyết toán vốn đầu tư 19 2.3.4 Kiểm tra, kiểm soát vốn đầu tư xây dựng 22 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 23 2.4.1 Các yếu tố khách quan 23 2.4.2 Các yếu tố chủ quan 24 2.5 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước quận, huyện khác 25 2.5.1 Kinh nghiệm thành phố Đà Nằng 25 2.5.2 Kinh nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc 27 2.5.3 Bài học rút cho huyện Thường tín, thành phố Hà Nội quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 29 Phần Phương pháp nghiên cứu 31 3.1 Đặc điểm huyện thường tín, thành phố hà nội 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 35 3.2.1 Khung phân tích đề tài 35 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu/thông tin 35 3.2.3 Phương pháp phân tích 37 Phần Kết nghiên cứu 39 4.1 Tình hình đầu tư xây dựng nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện thường tín, thành phố hà nội 39 4.1.1 Tình hình đầu tư xây dựng huyện Thường Tín 39 4.1.2 Tình hình nguồn vốn đầu tư xây dựng Huyện Thường Tín 42 4.2 Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện thường tín 44 4.2.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng huyện Thường Tín 44 iv 4.2.2 Thực trạng công tác quản lý công tác cấp phát vốn cho dự án đầu tư huyện Thường Tín 51 4.2.3 Thực trạng công tác quản lý toán vốn cho dự án đầu tư 53 4.2.4 Thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 56 4.3 Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện thường tín .60 4.3.1 Đánh giá trình thực quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thường Tín 60 4.3.2 Đánh giá hiệu công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước huyện Thường Tín 70 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư xdcb từ nguồn ngân sách nhà nước huyện thường tín 74 4.4.1 Yếu tố khách quan 74 4.4.2 Yếu tố chủ quan 75 4.5 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện thường tín 77 4.5.1 Một số định hướng công tác đầu tư xây dựng Huyện Thường Tín 77 4.5.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng bả n từ nguồn ngân sách nhà nước 81 Phần Kết luận kiến nghị 94 5.1 Kết luận 94 5.2 Kiến nghị 95 5.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý đồng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 95 5.2.2 Tiếp tục cải cách thủ tục hành 97 5.2.3 Đổi công tác tổ chức, xếp cán 97 5.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật 97 Tài liệu tham khảo 98 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BCKTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật BQL Ban quản lý HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước QSĐ Quyền sử dụng đất TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng mẫu điều tra 36 Bảng 4.1 Thống kê số công trình tiêu biểu địa bàn huyện giai đoạn (2012 – 2014) 41 Bảng 4.2 Tổng hợp nguồn vốn đầu tư xây dựng thực huyện Thường Tín giai đoạn 2012-2014 43 Bảng 4.3 Bảng dự toán chi ngân sách huyện Thường Tín giai đoạn 2012-2014 46 Bảng 4.4 Bảng thực phân bổ vốn đầu tư XDCB theo lĩnh vực đầu tư huyện Thường Tín 49 Bảng 4.5 Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách huyện Thường Tín 51 Bảng 4.6 Bảng thống kê dự án lập báo cáo toán chậm so với quy định 54 Bảng 4.7 Kết toán dự án hoàn thành đầu tư nguồn ngân sách nhà nước huyện Thường Tín 56 Bảng 4.8 Danh sách công trình phát vi phạm tra, kiểm toán năm 2012 – 2014 58 Bảng 4.9 Tổng hợp ý kiến đại diện chủ đầu tư đơn vị thực dự án trả lời tính kịp thời công tác tạm ứng toán vốn đầu tư xây dựng giai đoạn (2012-2014) 66 Bảng 4.10 Tổng hợp ý kiến trả lời đại diện chủ đầu tư đơn vị thực công trình xây dựng khó khăn công tác tạm ứng toán vốn 67 Bảng 4.11 Tổng hợp ý kiến đại diện chủ đầu tư đơn vị xây dựng nguyên nhân gây khó khăn công tác toán 69 Bảng 4.12 Các công trình, dự án giai đoạn 2012-2014 chậm tiến độ 71 Bảng 4.13 Tổng hợp ý kiến trả lời đại diện người sử dụng công trình chất lượng công trình giai đoạn 2012-2014 72 Bảng 4.14 Số lượng tỷ lệ ý kiến trả lời yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB huyện Thường Tín 75 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Quản lý vốn đầu tư xây dựng nói chung, vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước nói riêng cho dự án có hiệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương Đảng Nhà nước đề Quản lý nguồn vốn đầu tư dự án không tốt gây tượng thất thoát, lãng phí, đầu tư không phát huy tác dụng Huyện Thường Tín huyện thuộc cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội năm gần quan tâm thành phố Hà Nội triển khai xây dựng nhiều công trình tạo điều kiện tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội toàn huyện yêu cầu thực tiễn đó, việc nghiên cứu đề giải pháp nhằm quản lý tốt vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước công việc quan trọng có tính thực tiễn cao Đề tài tiến hành nghiên cứu số liệu báo cáo năm 2012-2014 tiến hành điều tra 80 bảng hỏi vấn đề quản lý vốn cho đối tượng là: phòng ban chuyên môn liên quan đến công tác quản lý vốn, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng địa bàn huyện đại diện đơn vị sử dụng công trình để có nhìn tổng quan công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách địa bàn huyện Thường Tín Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước bao gồm: Môi trường kinh tế xã hội, môi trường sách, lực vốn huyện, tổ chức máy quản lý, sở vật chất yếu tố nội số lượng lương đội ngũ cán tham gia công tác quản lý Trên sở nghiên cứu cở sở lý luận thực tiễn cho thấy thực trang công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước điạ bàn huyện Thường Tín nhiều hạn chế tất khâu trình quản lý vốn lập kế hoạch vốn -> toán vốn-> toán vốn -> tra, kiểm tra, giám sát vốn Các hạn chế mang lại hiệu đầu tư chưa cao tất yếu đòi hỏi giải pháp cụ thể để quải vấn đề Luận văn đề số giải pháp vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thường Tín, hạn chế tình trạng tiêu cực, thất thoát, lẵng phí vốn đầu tư xây dựng bản, tình trạng nợ đọng XDCB dư tạm ứng dự án địa bàn huyện đề xuất: 1) Hoàn thiện công tác lập kế hoạch đầu tư XDCB vốn NSNN cấp huyền; 2) Hoàn thiện quản lý công tác cấp phát viii vốn đầu tư cho dự án 3) Hoàn thiện quản lý công tác toán vốn đầu tư; 4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tra, kiểm toán; 5) Nhóm giải pháp bổ trợ khác như: tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao vai trò bên thụ hưởng đầu tư, đào lại cán bộ, nâng cao thu nhập cho cán quản lý vốn, xử lý vi phạm quản lý vốn Việc thực đồng giải pháp khâu trình quản lý vốn đem lại hiệu cao công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ix Thực mở tài khoản cho dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nghiệp có tính chất đầu tư để phục vụ toán kiểm soát sử dụng nguồn vốn thuận lợi, tránh sai sót c Hoàn thiện quản lý công tác toán vốn đầu tư Quyết toán vốn đầu tư phải đảm bảo xác đầy đủ tổng mức vốn đầu tư thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư, vốn đầu tư chuyển thành tài sản cố định, tài sản lưu động chi phí không thành tài sản dự án Qua toán vốn đầu tư xác định số lượng, lực sản xuất, giá trị tài sản cố định tăng đầu tư mang lại để có kế hoạch huy động, sử dụng kịp thời phát huy hiệu dự án đầu tư hoàn thành Trên sở xác định trách nhiệm chủ đầu tư, cấp chủ đầu tư, quan quản lý nhà nước đầu tư trình quản lý, sử dụng vốn đầu tư Nên áp dụng tỷ lệ % tạm giữ chờ toán, để tiến hành thẩm tra, phê duyệt công trình hoàn thành có điều chỉnh tăng giảm chi phí quan hữu quan đỡ thời gian kiểm tra tình hình thực công nợ chủ đầu tư đơn vị thụ hưởng (chưa nói đến việc thất thoát vốn Nhà nước nhà thầu tuyên bố phá sản, bỏ trốn cố tình không nộp tiền vào tài khoản NSNN) Ngoài thúc đẩy chủ đầu tư lập nhanh báo cáo toán để toán phần tạm giữ Nên bố trí nguồn vốn dự phòng để toán cho dự án toán xong mà thiếu vốn, vừa tránh tổn thất cho nhà thầu phải chịu lãi suất tổ chức tín dụng, vừa khuyến khích chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo toán Trước thẩm tra, phê duyệt, khuyến khích chủ đầu tư mời tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo toán công trình hoàn thành Khi nghiệm thu phần khuất công trình, nên mời quan chủ trì toán chứng giám; lúc xác định thông số, kích thước hình học cấu kiện bị che khuất, mà công trình hoàn thành thấy Nhằm tránh tình trạng chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát thông đồng với nhau, gây thất thoát vốn cho công trình Công khai quy trình, thủ tục thanh, toán vốn đầu tư Quy định cụ thể mức thưởng, phạt cá nhân, tập thể đơn vị chủ đầu tư việc lập báo cáo toán vốn đầu tư theo niên độ báo cáo toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, quy định rõ việc xử phạt 85 cá nhân, tập thể lập báo cao sai nội dung, mẫu biểu quy định, đặc biệt việc toán sai khối lượng, đơn giá làm tăng giá trị công trình, dự án Khi thẩm tra toán dự án hoàn thành dự án mang tính chuyên ngành cao, để tăng tính xác trình thẩm định Phòng tài kế hoạch nên đề xuất phương án cho dự án kiểm toán độc lập trước thẩm định lại toàn dự án Đồng thời, Phòng tài nên hướng cho chủ đầu tư tới đơn vị kiểm toán có uy tín, có lực chuyên môn tốt có trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Việc toán công trình hoàn thành tiến hành thẩm định cụ thể, chi tiết thông qua việc xem xét toàn hồ sơ pháp lý, thủ tục toán kết kiểm toán độc lập thực Cơ quan thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành toán vốn đầu tư theo niên độ phải chịu trách nhiệm kết thẩm tra Trường hợp quan tra, kiểm toán phát thấy sai phạm công tác thẩm tra phê duyệt toán vốn đầu tư dự án hoàn thành toán niên độ quan thẩm tra phê duyệt toán phải chịu trách nhiệm sai phạm phải nộp phạt Quy định chủ đầu tư quyền đưa vào hồ sơ mời thầu, hợp đồng với nhà thầu điều khoản phạt nhà thầu lập gửi toán khối lượng chậm, sai dẫn đến việc chủ đầu tư chưa có sở để lập toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành gửi quan thẩm tra toán Yêu cầu chủ đầu tư dự án phải nghiêm túc thực quy định chế độ báo cáo lĩnh vực đầu tư xây dựng bản; quy định toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tất toán tài khoản Kho bạc d Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tra, kiểm toán Bên cạnh việc thực tốt công tác kiểm tra chất lượng Tổ công tác kiểm tra chất lượng Phòng Quản lý Đô thị chủ trì cần tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư tổ công tác giám sát, đánh giá đầu tư Phòng Tài - Kế hoạch chủ trì thực Hai tổ công tác cần có phối hợp chặt chẽ chương trình, kế hoạch làm việc để đảm bảo việc thực không bị chồng chéo Việc giám sát, đánh giá lấy chất lượng không chạy theo số lượng công trình thực giám sát, đánh giá Khi kiểm tra, giám sát đánh giá dự án đầu tư việc kiểm tra chất lượng thi công 86 công trình phải quan tâm đến tiến độ thi công công trình Tiến độ thi công phải tuân thủ theo hợp đồng thi công, kết hợp với biểu đồ tiến độ công trường dự án khối lượng vẽ dự toán duyệt Thực nghiêm Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 Chính phủ giám sát, đánh giá đầu tư Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định biểu mẫu giám sát, đánh giá đầu tư Công tác giám sát đầu tư phải thực theo quy hoạch, kế hoạch nhằm bảo đảm việc đầu tư tập trung, định hướng, mục tiêu, đạt hiệu Thực việc giám sát khâu chuẩn bị đầu tư định đầu tư (lập dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định, định đầu tư) nhằm bảo đảm thủ tục pháp lý tính khả thi định đầu tư Giám sát việc thực dự án đầu tư nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật (thủ tục xây dựng, chất lượng, tiến độ, giải phóng mặt bằng, thực phương án tái định canh, định cư, ổn định đời sống nhân dân; tổ chức đấu thầu, hoạt động xây lắp, mua sắm, giới hạn chi phí dự án…) Đi liền với giám sát phải tổ chức đánh giá ban đầu, đánh giá kỳ đánh giá kết thúc dự án Thời gian tổ chức đánh giá phải đảm bảo tương ứng với tiến độ triển khai thực dự án nhằm phát đưa kiến nghị kịp thời quan liên quan nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để dự án phát huy hiệu Sau kỳ kiểm tra chất lượng, giám sát, đánh giá đầu tư cần phải tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm với chủ đầu tư, đơn vị đầu mối quản lý dự án tham mưu cho UBND huyện văn đạo điều hành chủ đầu tư chấp hành nghiêm chỉnh quy định nhà nước lĩnh vực đầu tư xây dựng UBND huyện, chủ đầu tư phải phối hợp với đơn vị tra, kiểm toán chuyên ngành có định tiến hành tra, kiểm tra dự án Việc đánh giá chất lượng quản lý dự án, hay suất toán chi phí dự án có cần phải tiến hành nghiêm túc Và UBND huyện Thường Tín phải công khai toàn kết luận tra kiểm toán để đơn vị, cá nhân biết Thậm chí, UBND huyện phải tiến hành họp kiểm điểm chủ đầu tư, đơn vị hay phòng ban chuyên môn để gắn trách nhiệm cho phận Do tránh sai phạm tái diễn tiến hành dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN cấp huyện thời gian sau 87 e Nhóm giải pháp bổ trợ: Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư • Nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Để nâng cao chất lượng lập dự án cần phải kiểm soát đơn vị tư vấn, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn khâu khảo sát Nhiệm vụ khảo sát cần phải quy định rõ ràng, đảm bảo rõ trách nhiệm đơn vị, nhân tham gia khảo sát, thiết kế có chế tài xử lý đơn vị tư vấn không thực trách nhiệm theo quy định pháp luật Đồng thời chủ đầu tư phải cử cán theo dõi, giám sát hoạt động đơn vị tư vấn, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực nhiệm vụ đơn vị tư vấn Việc lập dự án đầu tư phải đảm bảo công khai, minh bạch Để tránh khiếu kiện tránh phát sinh, bổ sung trình thực dự án, cần quy định rõ nội dung trước trình hồ sơ phê duyệt dự án chủ đầu tư phải tổ chức họp lấy ý kiến đối tượng thụ hưởng giải pháp thiết kế nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu đơn vị, cá nhân thụ hưởng công trình sau đầu tư Khi thụ lý hồ sơ trình thẩm định dự án cần bố trí cán kiểm soát danh mục hồ sơ, đảm bảo đủ yêu cầu thẩm định Trường hợp hồ sơ không đủ danh mục cần yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh kịp thời Quá trình thẩm định có nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh cho phép quan thẩm định chủ động lựa chọn hai cách để hoàn chỉnh hồ sơ: thông báo thẩm định, hai cần mời Chủ đầu tư lên làm việc trực tiếp phải có biên làm việc ghi rõ nội dung cần bổ sung hoàn chỉnh • Chỉ đạo liệt công tác giải phóng mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đạo cấp ủy Đảng quyền xã, thị trấn đưa công tác giải phóng mặt dự án địa bàn xã, thị trấn nhiệm vụ trọng tâm năm để tổ chức lãnh đạo, đạo điều hành công tác hàng, hàng quý Huy động hệ thống trị vào đồng bộ, liên tục, tăng cường tính công khai, minh bạch trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường vận động, thuyết phục hộ dân diện giải phóng mặt chấp hành chủ trương, sách nhà nước: hợp tác trình điều tra, khảo sát, nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư 88 Tăng cường phối hợp với sở ngành Thành phố để kịp thời tham mưu UBND Thành phố giải khó khăn vướng mắc dự án: thủ tục thu hồi đất, quỹ nhà tái định cư Xử lý nghiêm trường hợp cố tình trây ì không giải phóng mặt bằng; trường hợp cần thiết phải tiến hành cưỡng chế theo quy định để giữ nghiêm trật tự kỷ cương công tác giải phóng mặt • Nâng cao chất lượng lập, thẩm định phê duyệt thiết kế - dự toán Hồ sơ thiết kế - dự toán cần phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo phương án thiết kế phù hợp với kết khảo sát phương án tối ưu Hồ sơ thiết kế cần phải ghi rõ yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã, quy cách loại vật tư, thiết bị công trình để đảm bảo công trình chất lượng Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô nhà sản xuất đó, hàng hóa nước để tham khảo, minh họa cho yêu cầu mặt kỹ thuật hàng hóa phải ghi kèm theo cụm “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô xuất xứ nêu quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính sử dụng tương đương với hàng hóa nêu Đặc biệt lập dự toán cho chi phí mua sắm trang thiết bị công trình cần yêu cầu chứng thư thẩm định giá, quy định giá cụ thể ng loại sản phẩm, tránh dùng đơn giá tạm tính để lập dự toán sau tiến hành định thầu hay đấu thầu ký hợp đồng trọn gói Ngoài việc thẩm định giá cần tiến hành cách nghiêm túc, cần tiến hành chọn đơn vị thẩm định giá có uy tín, có chuyên môn cao nghề để lập chứng thư thẩm định giá làm xác định dự toán phần thiết bị dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN Việc bóc tách khối lượng thiết kế phải thực đầy đủ, xác; áp dụng đơn giá dự toán loại vật tư vật liệu, máy móc trang thiết bị cần phải đảm bảo phù hợp với quy cách, chủng loại hồ sơ thiết kế phải phù hợp với mặt giá thị trường Cần đưa chế tài xử phạt hợp đồng đơn vị tư vấn thiết kế sai lập dự toán sai để nâng cao tinh thần trách nhiệm đơn vi tư vấn, đảm bảo sản phẩm thiết kế, dự toán đạt chất lượng • Tăng cường quản lý công tác lựa chọn nhà thầu Để nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu điều phải thực chuẩn bị tốt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu Yêu cầu lực kinh 89 nghiệm nhà thầu ghi rõ ràng, cụ thể hồ sơ yêu cầu hồ sơ mời thầu Việc đưa yêu cầu lực phải đảm bảo phù hợp với quy mô gói thầu đảm bảo tính khả thi Tránh việc hạ thấp tiêu chuẩn để lựa chọn nhà thầu có mối quan hệ với chủ đầu tư Ngược lại không đưa tiêu chuẩn cao nhằm hạn chế tham gia nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh Thứ hai, cần phải quy định rõ yêu cầu cá nhân chủ trì thực hợp đồng nhà thầu lựa chọn, yếu tố người yếu tố quan trọng trình triển khai thực dự án Thứ ba, cần tham chiếu rõ nhãn hiệu, catalo, xuất xứ vật tư, thiết bị, hàng hóa đưa vào hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu để yêu cầu nhà thầu đề xuất, bỏ thầu với chủng loại tương đương Đồng thời thương thảo hợp đồng phải làm rõ về nội dung để tránh trường hợp nhà thầu sử dụng chủng loại có chất lượng lựa chọn, giá đề xuất tương đương với chủng loại có chất lượng tốt Thứ tư, tăng cường quản lý đơn vị tư vấn lập hồ sơ thầu, lựa chọn nhà thầu Quy định rõ hợp đồng trách nhiệm bồi thường thiệt hại phạt hợp đồng trường hợp sản phẩm tư vấn không tốt gây thiệt hại cho chủ đầu tư Thứ năm, kiên yêu cầu nhà thầu thay đổi nhân chủ chốt tham gia thực gói thầu nhân không làm tròn trách nhiệm đồng thời quy định rõ điều kiện ràng buộc để cá nhân không tham gia thực dự án địa bàn huyện thời gian đến năm Thứ sáu, cần tổng hợp thống kê toàn nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp tham gia địa bàn huyện, tổ chức lấy phiếu chấm điểm đơn vị liên quan để xếp hạng chất lượng dịch vụ nhà thầu, công khai cho tất chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách thuộc huyện lựa chọn Kiên loại bỏ nhà thầu thiếu trách nhiệm, chất lượng sản phẩm không đảm bảo • Tăng cường quản lý chất lượng công trình Để tăng cường quản lý chất lượng, cần phải nâng cao trách nhiệm đơn vị giao làm chủ đầu tư; nhà thầu, cá nhân tham gia giám sát công trình Vật tư, vật liệu, máy móc, trang thiết bị trước đưa vào công trình cần phải kiểm tra, xác nhận nguồn gốc để đảm bảo chất lượng Việc kiểm tra, xác nhận phải chủng loại hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu, kiên không đưa vào công trình sản phẩm không cam kết chất lượng hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu Trường hợp nguyên nhân khách quan mà thị trường hết 90 hàng dự thầu phép sử dụng loại thay phải đảm bảo chất lượng tốt loại sản phẩm đề xuất, đồng thời tăng thời gian bảo hành loại sản phẩm thay Trường hợp nhà thầu thi công không quy trình kỹ thuật dẫn đến chất lượng sản phẩm xây dựng không đảm bảo cần kiên không nghiệm thu yêu cầu khắc phục để đảm bảo chất lượng thiết kế Tăng cường tham gia giám sát chất lượng đơn vị sử dụng công trình trình thi công xây lắp Chủ sử dụng công trình cần thay đổi quan điểm việc đầu tư xây dựng công trình cho đơn vị ban phát công trình cho đơn vị mà phải thấy rõ quyền trách nhiệm đơn vị tham gia vào trình kiểm soát sản phẩm xây lắp không khác đơn vị sử dụng đơn vị phải chịu hậu lâu dài chất lượng công trình không đảm bảo Cần xây dựng chế thông tin thông suốt đơn vị sử dụng công trình, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài - Kế hoạch UBND huyện để đánh giá chất lượng sản phẩm xây dựng thời gian thi công thời gian bảo hành công trình Trường hợp thời gian bảo hành mà phát sinh hư hỏng phải yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp thực bảo hành kịp thời Cần quy định rõ chế sau thời gian sử dụng mà phát có gian dối trình thi công dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục kể hết thời hạn bảo hành theo quy định Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng Tổ công tác kiểm tra chất lượng công trình huyện thành lập theo kế hoạch hàng năm Việc kiểm tra chất lượng công trình không lấy số lượng công trình kiểm tra mà phải lấy chất lượng kiểm tra làm sở đánh giá Việc đánh giá Tổ công tác cần thực khách quan, trung thực không nể nang né tránh Để làm điều cần phải có quán triệt sâu rộng hệ thống trị huyện để đơn vị kiểm tra thấy việc kiểm tra nghiêm túc thực chủ trương đạo lãnh đạo huyện việc riêng Tổ công tác Nâng cao vai trò bên thụ hưởng kết đầu tư Những người thụ hưởng kết dự án đầu tư người đánh giá xác hiệu mà dự án đem lại Nâng cao vai trò người sử dụng công trình xây dựng yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu đầu tư Vì vậy, cần phải mở rộng phạm vi tham gia người sử dụng thành đầu tư cộng đồng dân cư xung quanh khu vực thực dư án trình đầu tư Ngay 91 chuẩn bị đầu tư, người thụ hưởng kết đầu tư hay đơn vị sử dụng cần tham gia vào khâu thiết kế Cần tham khảo ý kiến họ để có thiết kế cách hiệu tiện dụng nhất, tránh tình trạng phải tiến hành cải tạo hay điều chỉnh phương án thiết kế sau gây ảnh hưởng tới tiến độ chất lượng dự án thi công Tăng cường phản biện, đánh giá phù hợp định đầu tư quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng… Thường xuyên trao đổi, đánh giá việc chủ đầu tư chấp hành chế độ quản lý, sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư; việc thực quy chế dân chủ đầu tư xây dựng Phát hành vi xâm hại đến lợi ích cộng đồng, tác động tiêu cực dự án đến môi trường sinh sống trình thực đầu tư vận hành dự án Theo dõi, giám sát, phòng ngừa hành vi tham ô, tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản thuộc dự án Trường hợp phát vi phạm phải báo cáo quan có thẩm quyền để giải kịp thời Tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán Trong nhân tố tác động đến công tác quản lý chi NSNN lĩnh vực đầu tư XDCB, nhân tố người quan trọng nhất, tác động sâu rộng nhất, công tác đào tạo đạo tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đầu tư, xây dựng quản lý chi NSNN lĩnh vực đầu tư xây dựng quan trọng cần thiết Tăng cường phối hợp trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Xây dựng xây dựng chương trình đào tạo quản lý đầu tư xây dựng quản lý tài lĩnh vực đầu tư xây dựng Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cập nhật quy định quản lý đầu tư xây dựng quản lý tài lĩnh vực đầu tư xây dựng Cử cán bộ, công chức theo học lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng quản lý tài lĩnh vực đầu tư xây dựng Xây dựng kế hoạch đào tạo cán trẻ, có lực để đưa vào quy hoạch cán lãnh đạo tương lai Đặc biệt coi trọng đào tạo lại người 92 lãnh đạo, huy, đảm bảo thực gương trình độ, kiến thức, khả làm việc, phẩm chất đạo đức cho tất cán quan noi theo Tổ chức thi tuyển, sát hạch trình độ công chức hàng năm, kể lãnh đạo thủ trưởng quan để luân chuyển cán cho phù hợp với lực, sở trường ng cán Nâng cao thu nhập cho cán công tác quản lý vốn đầu tư XDCB ngân sách nhà nước cấp huyện Hiện nay, Mức lương cán công chức nói chung hay mức lương cán thực công tác quản lý vốn đầu tư XDCB NSNN cấp huyện nói riêng thấp Để nâng cao vai trò trách nhiệm cán hạn chế tiêu cực không đáng có trình quản lý vốn đầu tư Bộ tài cần tăng mức phí thẩm định cho đơn vị cá nhân tham gia vào công tác quản lý vốn như: phí thẩm định dự án lập kế hoạch, mức lệ phí thẩm định vẽ thi công tổng dự toán cho phòng quản lý đô thị ,hay lệ phí thẩm định toán dự án hoàn thành cán thẩm định phòng Tài kế hoạch huỵen Một phần khích lệ động viên để cán quản lý tốt gắn với mức phí cao với khối lượng công việc làm được, tương tự cách khoán sản phẩm đối, tạo phấn đấu cho cán tham gia công tác quản lý vốn Thực chế tài xử lý vi phạm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Quy định trách nhiệm chế tài trách nhiệm tổ chức tư vấn ng dịch vụ cụ thể trình đầu tư: thẩm định, giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý dự án, đặc biệt khâu quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp hoá công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quản lý đầu tư xây dựng; luật hoá tiêu chuẩn lực, trách nhiệm nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ cán tư vấn đầu tư xây dựng Quy định cụ thể chống khép kín đầu tư hoạt động tư vấn nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, khách quan hoạt động tư vấn Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị, sở, ngành địa phương chế quản lý đầu tư xây dựng, cần quy định bổ sung đầy đủ chế tài đủ mạnh tất khâu trình đầu tư nhằm nâng cao trách nhiệm xử lý kịp thời sai phạm quản lý đầu tư, đồng thời khuyến khích, động viên tổ chức, cá nhân thực tốt pháp luật đầu tư xây dựng, bảo đảm hoạt động đầu tư pháp luật, có hiệu quả, ngăn chặn thất thoát, lãng phí Do đó, cần phải quy định rõ trách nhiệm cá nhân công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán 93 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Với vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư đảng Nhà nước quan tâm Cùng với phát triển nước, năm qua tình hình kinh tế - xã hội huyện Thường Tín có chuyển biến rõ rệt, bước đầu có tăng trưởng kinh tế đến ổn định Có kết phần quan trọng nhờ vào đầu tư xã hội tăng cao, đặc biệt đầu tư xây dưng sở hạ tầng Việc sử dụng nguồn vốn đầu tư từ nguồn NSNN để đầu tư XDCB tạo đòn bảy quan trọng để tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, tăng lực sản xuất tạo mặt huyện Thường Tín Kết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN Huyện Thường Tín nhìn chung cho thấy: - Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB thực quy định, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội huyện Tuy nhiên, nguồn vốn huy động hạn chế nên việc phân bổ vốn cho số công trình, dự án dàn trải, kéo dài nhiều năm - Công tác tạm ứng toán vốn đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình XDCB, đáp ứng tiến độ giải ngân chung huyện Tuy nhiên, công tác gặp nhiều khó khăn như: Các văn hướng dẫn thường xuyên thay đổi; Thủ tục tạm ứng toán rườm rà; Sự phối kết hợp phòng ban có liên quan chưa thực ăn khớp thống - Công tác toán vốn đầu tư XDCB thực ngày tốt Tuy nhiên, công tác chậm so với yêu cầu Nguyên nhân tình trạng kể đến là: Số lượng dự án, công trình ngày nhiều; Số lượng dự án, quy mô đầu tư dự án ngày tăng; Nguồn nhân lực, cán toán thường phải kiêm nghiệm nhiều nhiệm vụ - Công tác kiểm tra, tra, kiểm toán vốn đầu tư XDCB góp phần không nhỏ việc nâng cao chất lượng công trình XDCB địa bàn huyện chống lãng phí nguồn vốn NSNN thông qua việc phát sai 94 phạm đầu tư XDCB huyện Tuy nhiên, công tác thẩm tra, phê duyệt toán mang tính hình thức, chưa chuyên sâu thiếu đội ngũ cán chuyên môn điều kiện trang thiết bị phục vụ công tác hạn chế Những năm tới, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN Huyện Thường Tín cần thực tốt nhóm giải pháp sau: 1) Hoàn thiện công tác lập kế hoạch đầu tư XDCB từ nguồn NSNN; 2) Hoàn thiện quản lý công tác cấp phát vốn đầu tư cho dự án 3) Hoàn thiện quản lý công tác toán vốn đầu tư; 4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tra, kiểm toán; 5) Nhóm giải pháp bổ trợ khác như: tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao vai trò bên thụ hưởng đầu tư, đào lại cán bộ, nâng cao thu nhập cho cán quản lý vốn, xử lý vi phạm quản lý vốn… 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý đồng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi NSNN lĩnh vực đầu tư XDCB quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng điều kiện mới, hệ thống pháp lý phải thường xuyên nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, đồng hoá văn quy phạm pháp luật khác Luật NSNN, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, luật giải tranh chấp lĩnh vực đầu tư xây dựng Đặc biệt cần hoàn thiện thống văn liên quan đến chế độ đền bù giải phóng mặt Vấn đề không ảnh hưởng lớn thực dự án đầu tư XDCB từ nguồn NSNN địa bàn huyện Thường Tín mà quận, huyện khác địa bàn thành phố Hà Nội Các văn quy phạm pháp luật phải rõ ràng cụ thể, hạn chế nhiều bậc hướng dẫn, tránh quy định chung chung mang tính chất nguyên tắc tạo hội cho “vận dụng”, tham nhũng, lách luật Đồng thời cần phải quy định tách bạch phạm vi trách nhiệm quan quản lý nhà nước đơn vị tư vấn, đơn vị thi công trình đầu tư Tăng cường quy định xử phạt vi phạm hành Đặc biệt lưu ý chế định phạt tiền, quy định hạ bậc lương, chuyển công tác, cách chức vi phạm mức độ cụ thể Tăng cường tham khảo kinh nghiệm nước khác thấy phù hợp vận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam 95 Cùng với hệ thống luật pháp, cần có sách, chế độ hướng dẫn thực hiện, tránh việc ban hành văn luật mâu thuẫn với luật, tạo điều kiện thực luật nghiêm túc, kịp thời có hiệu Hệ thống văn sách, chế độ hướng dẫn cần đầy đủ, chặt chẽ phải tránh chồng chéo để hạn chế thất thoát không đáng có cho ngân sách nhà nước * Kiến nghị với Sở ban ngành Đối với Sở Xây dựng: Nhanh chóng xây dựng thông tư hướng dẫn thực Luật, Nghị định Chính phủ Quốc hội Khi ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay văn cần tiến hành đồng bộ, tránh tình trạng liên tục sửa đổi văn gây khó khăn cho công tác thực tra tìm văn (có hiệu lực cao văn cũ ) Việc xây dựng đồng văn giúp cho công tác quản lý đồng bộ, có hiệu lực cao có hệ thống văn quản lý đủ mạnh, phù hợp với với thực tiễn Đối với Công bố giá vật liệu liên sở: đề nghị Khi ban hành cần cụ thể cập nhật giá thị trường sớm để việc tránh thất thoát ngân sách nhà nước Tuy nhiên, giá phải phù hợp với thực tế tránh trường hợp số giá vật liệu chung chung giá vật liệu đất đồi công bố địa bàn thành phố Hà Nội khó cho đơn vị thẩm định dự toán thành phố Hà Nội sau mở rộng có địa bàn gần với mỏ đá có địa bàn huyện xa mỏ đá mà đơn giá áp dụng nơi giá gây khó khăn cho đơn vị thi công triển khai xây dựng * Kiến nghị với UBND Thành phố Hà Nội Là huyện ngoại thành, nguồn thu ngân sách thấp, huyện thuộc diện trợ cấp cân đối Thành phố Vì vậy, đề nghị Thành phố nâng mức giao phân cấp vốn XDCB hàng năm cho huyện để huyện chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư phân cấp theo Quyết định số: 51/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 UBND thành phố Hà Nội việc phân cấp quản lý nhà nước số lĩnh vực kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Hà Nội Tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất phục vụ đấu giá QSD đất để tăng nguồn thu cho đầu tư phát triển Đối với diện tích nhỏ lẻ xen kẽ khu dân cư đề nghị thành phố định thu hồi đất bỏ thủ tục bắt buộc phải có giới đường đỏ Đồng thời đề nghị thành phố xem xét cho huyện ngoại thành quy định diện tích nhỏ lẻ xen kẹt là: 8.000m2 thay cho quy định hành là: 5.000m2 96 5.2.2 Tiếp tục cải cách thủ tục hành Tổ chức lại máy quản lý nhà nước theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, có hiệu lực hiệu Quản lý nhà nước đảm nhiệm chức hoạch định sách, chế độ kiểm tra việc thực sách, chế độ đó, không bao biện, làm thay cho sở Các quan hành không can thiệp vào công việc cụ thể trình đầu tư chủ đầu tư mà thực bố trí kế hoạch vốn theo quy định Thực chức nhiệm vụ quản lý giao, thực kiểm tra, tra xử lý theo quy định Tiếp tục thực đơn giản hóa công khai thủ tục hành chính, mở rộng chế cửa liên thông quản lý lĩnh vực đầu tư xây dựng 5.2.3 Đổi công tác tổ chức, xếp cán Tăng cường đầu tư cho đào tạo đào tạo lại đội ngũ quản lý nhà nước quản lý vốn đầu tư xây dựng cho phù hợp với điều kiện tại, bảo đảm đội ngũ cán phải tinh thông nghiệp vụ am hiểu luật pháp Đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần cán bộ, công chức yên tâm công tác Tiền lương, thu nhập đáng cán bộ, công chức nhà nước phải đảm bảo sống cho thân gia đình 5.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật Hệ thống hoá toàn văn có liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB dự án, quy định lập dự án, quản lý thiết kế - dự toán, quy định pháp luật đất đai, đến quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thanh, toán công trình, dự án người đọc hình dung thực dự án đầu tư cần phải làm công việc gì, việc pháp luật nghiêm cấm Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật phương tiện truyền thông báo chí, đài phát thanh, truyền hình phương tiện đại khác internet Như vậy, để nâng cao hiệu quản lý vốn đầu tư XDCB cần có cải cách cách đồng hệ thống pháp lý đến chế sách để đảm bảo khoản chi đầu tư XDCB ngân sách nhà nước thực mục đích, có hiệu tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội đất nước 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011a) Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quản lý toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2011b) Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Chính phủ (2009a) Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội Chính phủ(2009b).Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 giám sát, đánh giá đầu tư Cồ Như Dũng (2012) Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách nhà nước cấp Quận quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Đỗ Duy Hòa (2013) Quản lý đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nôi tr.34-36 Đặng Văn Du, Bùi Tiến Hanh (2010) Giáo trình quản lý chi NSNN, Nhà xuất tài Tr 109-161 Nguyễn Thị Bình (năm 2012) Hoàn thiện quản lý nhà nước đầu tư xây dựng vốn ngân sách ngành giao thông vận tải Việt Nam [ Phòng Tài Kế hoạch Huyện Thường Tín (2012) Báo cáo cân đối ngân sách Huyện Thường Tín năm 2012 10 Phòng Tài Kế hoạch Huyện Thường Tín (2013) Báo cáo cân đối ngân sách Huyện Thường Tín năm 2013 11 Phòng Tài Kế hoạch Huyện Thường Tín (2014) Báo cáo cân đối ngân sách Huyện Thường Tín năm 2014 12 Quốc hội (2002) Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 13 Quốc hội (2003) Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Hà Nội 14 Quốc hội (2005) Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Hà Nội 98 15 Quốc hội (2009) Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản, Hà Nội 16 Quốc hội (2014) Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 17 Quốc hội (2015) Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 18 Thủ tướng phủ (2005) Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng 19 UBND huyện Thành phố Hà Nội (2013), Quyết định 49/2013/QĐ-UBND 11/11/2013 ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng 20 UBND huyện Thường Tín (2013) Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Thường Tín đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 21 UBND Huyện Thường Tín (2008) Quy trình quản lý đầu tư XDCB nguồn NSNN phân cấp cho huyện UBND huyện Thường Tín ngày 05/11/2008 22 UBND huyện Thường Tín (2012) Báo cáo đánh giá kết năm thực kết luận hội nghị TW6 (Khóa X Nghị số 15 Quốc hội (Khóa XII) điều chỉnh địa giới hành Thủ đô Hà Nội UBND huyện Thường Tín 23 UBND huyện Thường Tín (2012) Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thường Tín đến năm 2020 24 UBND Thành phố Hà Nội (2011) Quyết định số: 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 việc ban hành quy định số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dung địa bàn Thành phố Hà Nội 25 UBND Thành phố Hà Nội (2011) Quyết định số: 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 việc quy định phân cấp quản lý nhà nước số lĩnh vực kinh tế - xã hội địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 26 UBND Thành phố Hà Nội (2012) Quyết định số: 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 việc ban hành quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư địa bàn Thành phố Hà Nội 99 ... Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước 2.2 Khái quát quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 2.2.1 Khái niệm quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước. .. ngân sách nhà nước 2.1.1 Khái niệm vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước 2.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước 2.1.3 Vai trò vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước ... hình đầu tư xây dựng nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện thường tín, thành phố hà nội 39 4.1.1 Tình hình đầu tư xây dựng huyện Thường Tín 39 4.1.2 Tình hình nguồn vốn đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện thường tín, thành phố hà nội , giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện thường tín, thành phố hà nội , giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện thường tín, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm