0

Tiết 97: Tóm tắt văn bản thuyết minh

13 1,793 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

1 Tr­êng thpt mai s¬n 2 TiÕt 97: Lµm v¨n Tãm t¾t v¨n b¶n ThuyÕt minh KTBC 3 A Tìm hiểu chung I. Khái niệm 1. Ví dụ 2. Khái niệm II. Vai trò tóm tắt văn bản thuyết minh III.Yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh IV. Cách thức tóm tắt văn bản thuyết minh B Luyện tập Bài tập 1: Bài tập 2: 4 Ngô Sĩ Liên người làng Chúc Li, huyện Chương Mĩ, nay thuộc tỉnh Hà Tây, hiện chưa rõ năm sinh, năm mất; chỉ biết, ông đỗ tiến sĩ năm 1442 và giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ Đại Việt sử kí toàn thư cả về phương pháp biên soạn lẫn nội dung tác phẩm. Đại Việt sử kí toàn thư gồm hai phần: Ngoại kỉ và Bản kỉ phần ngoại kỉ viết về lịch sử nước ta từ thời Hồng Bàng đến thế kỉ thứ X ; phần Bản kỉ viết tiếp từ thời Đinh Tiên Hoàng đến thời Hậu Lê; Khi mới hoàn thành bộ Đại Việt sử kí toàn thư gồm 15 quyển; sau đó nhóm tác giả Phạm Công Trứ viết tiếp 5 quyển tổng cộng là 20 quyển. Ví dụ: 5 Ngô Sĩ Liên người làng Chúc Li, huyện Chương Mĩ, nay thuộc tỉnh Hà Tây, hiện chưa rõ năm sinh, năm mất; chỉ biết, ông đỗ tiến sĩ năm 1442 và giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ Đại Việt sử kí toàn thư cả về phương pháp biên soạn lẫn nội dung tác phẩm. - Giới thiệu tác giả Ngô Sĩ Liên và vai trò trong việc hình thành bộ Đại Việt sử kí toàn thư Ví dụ: 6 Đại Việt sử kí toàn thư gồm hai phần: Ngoại kỉ và Bản kỉ phần ngoại kỉ viết về lịch sử nước ta từ thời Hồng Bàng đến thế kỉ thứ X ; phần Bản kỉ viết tiếp từ thời Đinh Tiên Hoàng đến thời Hậu Lê; Khi mới hoàn thành bộ Đại Việt sử kí toàn thư gồm 15 quyển; sau đó nhóm tác giả Phạm Công Trứ viết tiếp 5 quyển tổng cộng là 20 quyển. - Giới thiệu bộ Đại Việt sử kí toàn thư Ví dụ: 7 - Giíi thiÖu t¸c gi¶ Ng« SÜ Liªm vµ vai trß trong viÖc h×nh thµnh bé §¹i ViÖt sö kÝ toµn th­. - Giíi thiÖu bé §¹i ViÖt sö kÝ toµn th­ VÝ dô: 8 Tóm tắt văn bản thuyết minhvăn bản rút gọn giúp người đọc, người nghe có thể nhanh chóng nắm đư ợc thông tin chính xác khách quan về đối tượng được thuyết minh. Khái niệm: 9 - Vai trò đặc biệt quan trọng, nó được coi là kênh thông tin chủ yếu để chúng ta tích luỹ tri thức. - Tiện sử dụng và rèn luyện kĩ năng sống Vai trò: 10 - Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác . - Phải đúng ý của nguyên bản Yêu cầu: [...]...Cách thức tiến hành + Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt + Năm ý chính và lược bỏ ý phụ + Diễn đạt các ý chính thành văn bản tóm tắt + Đọc và kiểm tra văn bản tóm tắt 11 Bài 1: Những câu mang ý chính của bài Văn bản tóm tắt Tri thức về văn hoá + Đoạn 1 ý chính là: Các vua Trần đều kính trong Trương Hán Siêu, thường gọi ông là "thầy" Trương... cổ điển (không gian tuyệt 13 đối) bằng thuyết tương đối bất hủ của mình" Văn bản tóm tắt Tri thức về văn hoá - Điều duy nhất của nhân loại là "đâu là điểm tựa của đức tin duy trì sự trường tồn của nhân loại" Những câu hỏi huyết mạch ấy đòi hỏi mọi người tìm hiểu nguồn gốc của vũ trụ, của không gian và thời gian - Kết luân khoa học của Cô - béc ních, nhà thiên văn học Ba Lan bác bỏ quan điểm trái đất... kỳ phục hưng Anh - Xtanh đã phủ nhận sự tồn tại của các chất ête và phủ nhận luôn cả hai cái tuyệt đối của khoa học cổ điển (không gian tuyệt đối và thời gian tuyệt đối) bằng thuyết tương đối bất hủ của mình, mở đầu một thời đại văn hoá mới . trò tóm tắt văn bản thuyết minh III.Yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh IV. Cách thức tóm tắt văn bản thuyết minh B Luyện tập Bài tập 1: Bài tập 2: 4 Ngô. nguyên bản Yêu cầu: 11 + Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt. + Năm ý chính và lược bỏ ý phụ + Diễn đạt các ý chính thành văn bản tóm tắt + Đọc và kiểm tra văn bản tóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 97: Tóm tắt văn bản thuyết minh, Tiết 97: Tóm tắt văn bản thuyết minh,