Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học hóa học phần phi kim lớp 10 nâng cao

105 517 1
Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học hóa học phần phi kim lớp 10 nâng cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Hóa học CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN PHI KIM LỚP 10 NÂNG CAO 2.1 Phân tích phần Phi kim - Hóa học 10 Phần hóa Phi. .. triển cho học sinh 14 1.5 Thực trạng việc GDMT thông qua dạy học Hóa học trường THPT 14 CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN PHI KIM LỚP 10 NÂNG CAO ... kiến thức học nhiều môn học vào thực tiễn đáp ứng nhu càu đổi giáo dục Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài: “TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN PHI KIM LỚP 10 NÂNG CAO Mục

Ngày đăng: 02/02/2017, 21:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan