Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo

32 1,908 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 07:51

Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Lý thuyết & tập mệnh đề quan hệ (có kèm đáp án) Sưu tầm Biên soạn cô NGUYỄN QUỲNH TRANG Phần 1: Lý Thuyết Mệnh đề quan hệ I ĐỊNH NGHĨA - Mệnh đề quan hệ (relative clause) hay gọi mệnh đề tính ngữ (adjective clause) mệnh đề phụ, có chức tính từ dùng để giải thích rõ bổ nghĩa cho danh từ đứng trước Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ mà bổ nghĩa - Mệnh đề quan hệ bắt đầu đại từ quan hệ (relative pronouns: WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT) trạng từ quan hệ (relative adverb: WHEN, WHERE, WHY) Ví dụ: This is the house which he bought two years ago (Đây nhà anh mua hai năm trước) Ở ví dụ which he bought two years ago mệnh đề quan hệ Mệnh đề bắt đầu đại từ quan hệ which bổ nghĩa cho danh từ đứng trước house - Đại từ quan hệ sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ người (persons) (hoặc danh từ vật (things) Ví dụ (1): This is the girl who I admire (Đây cô gái người mà ngưỡng mộ) Ở ví dụ (1) đại từ quan hệ who bổ nghĩa cho danh từ người girl (cô gái) Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Ví dụ (2): This is the car which I have always dreamt of (Đây xe mơ ước sở hữu) Ở ví dụ (2) đại từ quan hệ which bổ nghĩa cho danh từ vật car (xe hơi) - Đại từ quan hệ có thể chủ ngữ (subject) tân ngữ (object) mệnh đề quan hệ Trong trường hợp chủ ngữ, sau đại từ quan hệ động từ Trong trường hợp tân ngữ, sau đại từ quan hệ danh từ danh từ chủ ngữ mệnh đề quan hệ Ví dụ (1): This is the girl who loves me (Đây cô gái người mà yêu) Ở ví dụ (1) who chủ ngữ mệnh đề quan hệ, loves vị ngữ me tân ngữ Có thể xác định nhanh who chủ ngữ mệnh đề quan hệ sau động từ Ví dụ (2): This is the girl who I love (Đây cô gái người yêu tôi) Ở ví dụ (2) who tân ngữ mệnh đề quan hệ, I chủ ngữ love vị ngữ Có thể xác định nhanh who tân ngữ mệnh đề quan hệ sau danh từ đóng vai trò chủ ngữ Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang II ĐẠI TỪ QUAN HỆ VÀ TRẠNG TỪ QUAN HỆ Đại từ quan hệ: a) WHO: dùng cho người, đứng sau danh từ người để làm chủ ngữ tân ngữ cho động từ đứng sau Ví dụ (1): Her boyfriend, who was afraid, asked her not to go out (Bạn trai cô hoảng sợ yêu cầu cô không ngoài) Who ví dụ (1) chủ ngữ mệnh đề quan hệ Ví dụ 2: That is the girl who I am looking for (Đây cô gái tìm kiếm) Ở ví dụ (2) who tân ngữ mệnh đề quan hệ b) WHOM: dùng cho người, đứng sau danh từ người để làm tân ngữ cho động từ đứng sau Ví dụ: She married a man whom she did not know much about (Cô lấy người rõ lắm) Ở ví dụ whom tân ngữ mệnh đề quan hệ c) WHOSE: Whose dùng danh từ đứng sau thuộc sở hửu danh từ đứng trước Chú ý danh từ sau whosekhông có The Ví dụ: We often not like people whose ideas are contrary to ours (Chúng ta thường không thích người có ý tưởng khác với chúng ta) Whose đại từ quan hệ sở hữu đứng sau danh từ người people, có chức chủ ngữ mệnh đề quan hệ Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang d) WHICH: đại từ quan hệ vật, đứng sau danh từ vật, đồ vật, vật, làm chức chủ ngữ tân ngữ cho động từ đứng sau Ví dụ: This is the sport which I often practice whenever I have free time (Đây môn thể thao mà thường tập luyện có thời gian rỗi) Which thay cho danh từ vật sport đóng vai trò tân ngữ mệnh đề quan hệ Ví dụ: The shorts which is dark – green is mine (Chiếc quần sooc màu xanh sẫm tôi) Which thay cho danh từ vật shorts đóng vai trò chủ ngữ mệnh đề quan hệ e) OF WHICH: đại từ quan hệ sở hữu dùng để sở hữu cho danh từ vật đứng trước, không dùng cho người Ví dụ: The house whose windows = the windows of which are broken is mine (Ngôi nhà có cửa sổ bị vỡ nhà tôi) f) THAT: đại từ quan hệ người vật, đứng trước danh từ người, vật, người vật để làm chủ ngữ tân ngữ * Chú ý: - “That” dùng để thay who, whom, which - “That” thường dùng trường hợp sau: + mang nghĩa so sánh nhất, số thứ tự: the most, the last/only/ first person, … + sau: all, same, any, only, none, little… sau It is/ It was Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang + đại từ bất định: no one, nobody, nothing, something, somebody, someone, anybody, anyone, anything, everything … + danh từ đứng trước bao gồm người lẫn vật Ví dụ (1): She is the most beautiful girl that I have ever met (Cô cô gái xinh mà gặp) Ví dụ (2): The firemen managed to rescue the old lady and her cat that were stuck in the house (Người lính cứu hỏa cố gắng cứu bà cụ mèo bà bị kẹt nhà) That thay cho người (the old lady) vật (her cat) Trạng từ quan hệ: a) WHEN = Preposition of time (giới từ thời gian) + which: trạng từ quan hệ thời gian dùng để bổ nghĩa cho danh từ thời gian đứng trước Ví dụ: I still remember the day when = on which we first met (Em nhớ ngày gặp nhau) b) WHERE = Preposition of place (giới từ nơi chốn) + which: trạng từ quan hệ nơi chốn dùng để bổ nghĩa cho danh từ nơi chốn đứng trước Ví dụ: This is the city where = in which I was born (Đây thành phố nơi sinh ra) c) WHY = for which: trạng từ quan hệ lý do, thường theo sau bổ nghĩa cho danh từ “the reason” Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Ví dụ: That isn’t the reason why they were late (Đó lý họ lại đến muộn) III CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Mệnh đề quan hệ xác định (Defining / Restrictive Relative Clauses) a) Cách dùng: - Mệnh đề quan hệ xác định có chức xác định danh từ đứng trước Nếu bỏ mệnh đề câu thường không đủ nghĩa, mệnh đề thành phần quan trọng câu Ví dụ: The man who is talking to Mary is my husband (Người đàn ông nói chuyện với Mary chồng tôi) Mệnh đề “who is talking to Mary” mệnh đề quan hệ xác định có chức xác định danh từ tiền ngữ the man Nếu bỏ mệnh đề này, người đọc danh từ đề cập đến b) Cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ xác định: Chỉ người (persons) Chỉ vật (things) Which / that Who / that Chủ ngữ He is the man who/that helps me a lot (subject) (Anh người giúp nhiều) Who / whom / that / Ø Tân ngữ (object) This is the club which/that opens overnight (Đây câu lạc mở cửa đêm) Which / that / Ø The man who/whom/that you talked to The club which/that I often go to is a doctor opens overnight (Người đàn ông mà bạn nói chuyện bác sỹ) (Câu lạc mà thường lui tới mở cửa đêm) * Chú ý: đại từ quan hệ làm tân ngữ * Chú ý: đại từ quan hệ làm tân Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Sở hữu (possession) Facebook: lopcoquynhtrang đại từ lược bỏ ngữ đại từ lược bỏ The man you talked to is a doctor The club I often go to opens overnight Whose Whose / of which The girl whose father is my boss is my The house whose windows / the girlfriend windows of which are broken is mine (Cô gái người mà bố cô sếp bạn gái tôi) (Ngôi nhà có cửa sổ bị vỡ nhà tôi) Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining / Non-restrictive Relative Clauses) a) Cách dùng: - Mệnh đề quan hệ không xác định có chức cung cấp thêm thông tin cho danh từ xác định đứng trước Nếu bỏ mệnh đề câu đầy đủ nghĩa - Mệnh đề quan hệ không xác định ngăn cách với mệnh đề dấu phẩy Ví dụ: Peter, who had an accident two days ago, is now very week (Peter, người bị tai nạn hai ngày trước, yếu) Mệnh đề “who had an accident two days ago” mệnh đề quan hệ không xác định có chức bổ xung thông tin cho tiền ngữ xác định Peter Nếu bỏ mệnh đề câu đầy đủ nghĩa - Mệnh đề quan hệ không xác định dùng trường hợp sau: (1) Dùng với danh từ riêng (proper nouns) Ví dụ: Last year, I went on holiday in Paris, which is the capital city of France (Năm ngoái nghỉ Paris – thủ đô nước Pháp) Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang (2) Dùng với danh từ đối tượng the sun, the earth, the moon, my father/my mother… Ví dụ: My mother, who is an accountant, is now retired (Mẹ – kế toán viên – nghỉ hưu) (3) Dùng với danh từ xác định, thường dùng với từ định this, that, these, those … Ví dụ: This house, which I bought two years ago, is now almost double in price (Căn nhà – mua hai năm trước – gần tăng giá gấp đôi) (4) Khi đại từ quan hệ kèm với từ số lượng như: all of (tất cả), some of (một vài), many of (nhiều), most of (phần lớn), none of (không), half of (một nửa), each of (mỗi)… Ví dụ: I bought a lot of books, all of which are about wildlife (Tôi mua nhiều sách – tất sách viết thiên nhiên hoang dã) b) Cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ không xác định: - Cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ không xác định giống cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ xác định trừ trường hợp THAT THAT không dùng mệnh đề quan hệ không xác định Chỉ người (persons) Chỉ vật (things) Who Chủ ngữ (subject) Which My father, who helps me a lot, plays a very important role in my life Star club, which opens overnight, is my favorite destination (Bố – người giúp đỡ nhiều – (Star Club, câu lạc mở cửa có vai trò quan trọng đời Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Tân ngữ (object) Facebook: lopcoquynhtrang tôi) đêm, điểm đến yêu thích tôi) Who / whom Which Peter, who/whom you talked to, is a doctor Star club, which I often go to, opens overnight (Peter – người mà bạn nói chuyện bác sỹ) (Star Club - câu lạc mà thường lui tới mở cửa đêm) Whose / of which Whose Sở hữu (possession) Mary, whose father is my boss, is my girlfriend My house, whose price / the price of which is very high,is located downtown (Peter, người mà bố cô sếp (Ngôi nhà – nhà có giá bạn gái tôi) cao nằm trung tâm thành phố ) c) Mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho câu (sentence relative clause) - Mệnh đề quan hệ loại không bổ nghĩa cho danh từ tiền ngữ mà bổ sung thông tin cho toàn mệnh đề nêu ý kiến, thái độ người nói - Mệnh đề đặt sau mệnh đề ngăn cách với mệnh đề dấu phảy - Đối với mệnh đề loại dùng đại từ quan hệ which không dùng đại từ quan hệ khác Ví dụ: He passed the exam, which surprised everyone (Anh ta đỗ kì thi điều làm người ngạc nhiên) IV GIỚI TỪ TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES WITH PREPOSITIONS) - Trong mệnh đề quan hệ, giới từ (nếu có) thường có hai vị trí sau đây: Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Ví dụ: He is the man who / whom / that you have spoken to (Giới từ đứng sau động từ) He is the man to whom you have spoken to (Giới từ đứng đầu mệnh đề quan hệ) (Cậu người mà anh nói chuyện) - Khi chuyển giới từ lên đứng đầu mệnh đề quan hệ (cách dùng mang tính trang trọng lịch sự) dùng đại từ quan hệ whom (cho người), which (cho vật) whose (sở hữu) Ví dụ (1): The man to whom I talked to at the party is a well-known singer (Người đàn ông nói chuyện bữa tiệc ca sỹ tiếng) Ví dụ (2): The house in which our family live is very small (Ngôi nhà nơi gia đình sinh sống nhỏ) Ví dụ (3): Peter is the boy whose house we live in (Peter cậu bé mà sống nhà cậu * Chú ý: Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thành phần cụm động từ (phrasal verb) ta không chuyển giới từ lên đứng đầu mệnh đề Ví dụ: This is the book which I am looking for (Đây sách tìm) V DẠNG RÚT GỌN CỦA MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Mệnh đề quan hệ thay cụm phân từ = V-ing (relative clauses replaced by present participle phrases) - V-ing (cụm phân từ tại) dùng để thay cho động từ dạng chủ động mệnh đề quan hệ (bỏ đại từ quan hệ trợ động từ, đưa động từ nguyên mẫu thêm -ing) Moon.vn - Học để khẳng định 10 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 18 Joyce Bows, _ was born and grew up in Portsmouth on the south coast of England, _ she still lives, was 100 last year A that/ in which B who/ where C that/ where D who/ that 19.The big clock _ used to strike the hours day and night was damaged during the war and has been silent ever since A whose B that is C what D which 20.The pollution _ they were talking is getting worse A that B about which C which D whom 21.The engineer _ our company relies is on holiday A who B on whom C whose D whom 22 The dam they plan to build will cover acres of forest A which B to which Moon.vn - Học để khẳng định 18 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang C whom D where 23 He is a talented cricket player abilities include fast bowling and powerful batting A where B whose C whom D of which 24 Eastern Rwanda is very different from the South-west, monkeys, birds and orchids thrive in the high altitude primary A when B where C which D why 25 Wednesday is the day a tour guide leads a tour around the town’s historical places A when B which C whose D where 26 Robert Riva, an Italia _ used to play for Cremonese, now coaches Reigate under 11’s football team A when B which C where Moon.vn - Học để khẳng định 19 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang D who 27 The town _ the folk festival is taking place is usually a quiet resort A when B whom C which 28 As a celebrity _ many children admire, it is important for her to act responsibly A when B where C whom D whose 29 We always hold a family barbecue in our garden on Independence Day, _ was on a Tuesday this year A what B that C when D which 30 When I was at school There was a girl in my class _ skin was so sensitive that she couldn’t expose her skin to the sun even with cream on A where B whose C whom D that 31 We’ll row until the spot _ the river bends and then we’ll turn back A where Moon.vn - Học để khẳng định 20 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang B when C whose D which 32 On the days _ I feel I need to reflect on the past and plan my future, I sit by the river and watch the swans swim past A when B where C whose D which 33 My mother’s Elvis Presley tape, she listened to every day, has broken in the music centre A which B what C whose D who 34 Unfortunately, the friend with _ intended to go on holiday to Side is ill, so I’ll have to cancel my trip A who B whom C where D that 35 According to the research, the time at _ most road accidents happen is early evening A when B which Moon.vn - Học để khẳng định 21 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang C whose D that 36 The new stadium, _ will be completed next year, will seat 30,000 spectators A what B where C when D which 37 Blenheim Palace, _ Churchill was born, is now open to the public A when B where C which D whose 38 Students register for courses not have any problems A whom B who C what D when 39 August 23rd is the last date you may transfer to another course A which B on which C why D what 40 Our course needs some requirements _ are listed here Moon.vn - Học để khẳng định 22 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang A what B when C which D where Moon.vn - Học để khẳng định 23 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 2: Chọn đáp án đúng: She gives her children everything they want A that B who C whom D what Tell me you want and I will try to help you A that B what C who D which The place we spent our holiday was really beautiful A what B who C where D which 4.What was the name of the girl….passport was stolen? A whose B who C which D when The bed I slept in was too soft A whose B which C what D who Nora is the only person understands me A which B who C what D whose Why you always disagree with everything…I say? A who B which C when D what this is an awful film It is the worst…I have never seen A who B that C what D whom 9.The hotel …we stayed was not clean A who B that C where D when 10 The last time …I saw her, she looked very beautiful A who B that C where D when 11 What was the name of the people …car had broken down A which B who C whom D whose 12 I recently went back to the town…I was born A what B where C who D which 13.The reason I phoned him was to invite him to a party A what B whose C why D which 14 I don’t agree with you have just said A what B who C when Moon.vn - Học để khẳng định D which 24 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 15 She told me her address I wrote on a piece of paper A what B which C when D where 16 The dress didn’t fit her, so she took it back to the shop she had bought it A where B which C what D when 17 Do you know the girl Tom is talking to? A whom B what C which D whose 18.I gave her all the money I had A that B what C when D whose 19.The party we went to wasn’t very enjoyable A who B when C that D where 20.The stories Tom tells are usually very funny A when B that C where D who 21 I met the woman can speak languages A who B that C which D whom 22 Have you seen the money was on the table? A who B which C where D whom 23 Where is the picture was on the wall? A when B where C which D who 24 I don’t like people never stop talking A who B which C whom D whose 25.Why does she always wear clothes are too small for her? A which B who C whose D where 26 The factory John works in is the biggest in town A when B where C which D how 27 Have you ever seen the photographs Ann took? A that B where C when D who 28 Everybody went to the party enjoyed it very much A that B whose C which D who 29 1945 was the year the second world war ended Moon.vn - Học để khẳng định 25 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang A which B why Facebook: lopcoquynhtrang C when D where 30 Is there a shop near hear I can buy a postcard? A when B which C where Moon.vn - Học để khẳng định D who 26 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 3: Kết hợp câu sau cách sử dụng mệnh đề quan hệ The first boy has just moved He knows the truth ………………………………………… ………………………………………… …… I don’t remember the man You said you met him at the canteen last week ………………………………………… ………………………………………… …… The only thing is how to go home It make me worried ………………………………………… ………………………………………… …… The most beautiful girl lives city I like her long hair very much ………………………………………… ………………………………………… …… He was Tom I met him at the bar yesterday ………………………………………… ………………………………………… …… The children often go swimming on Sundays They have much free time then ………………………………………… ………………………………………… …… They are looking for the man and his dog They have lost the way in the forest ………………………………………… ………………………………………… …… Moon.vn - Học để khẳng định 27 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang The tree has lovely flowers The tree stands near the gate of my house ………………………………………… ………………………………………… …… My wife wants you to come to dinner You were speaking to my wife ………………………………………… ………………………………………… …… 10 The last man has just returned from the farm I want to talk to him at once ………………………………………… ………………………………………… …… 11 The students will be awarded the present The students’ reports are very valuable ………………………………………… ………………………………………… …… 12 The book was a lovely story I was reading it yesterday ………………………………………… ………………………………………… …… 13 The botanist will never forget the day He found a strange plant on that day ………………………………………… ………………………………………… …… 14 Someone is phoning you He looked for you three hours ago ………………………………………… ………………………………………… …… 15 The man works for my father’s company The man’s daughter is fond of dancing ………………………………………… ………………………………………… …… Moon.vn - Học để khẳng định 28 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 4: Điền WHO, WHICH, WHOSE: He arrived with a friend waited outside in the car The man mobile was ringing did not know what to The car the robbers escaped in was a BMW The woman daughter was crying tried to calm her down The postman works in the village is very old The family car was stolen last week is the Smiths The cowboy is wearing a red shirt looks very funny A bus is a big car carries lots of people The volunteers, enthusiasm was obvious, finished the work quickly 10 Children like music are often good at mathematics 11 The engineers designed the building received an award 12 The girl recited the poem is my niece 13 The townspeople, pride in their community is well- known, raised enough money to build a new town hall 14 The Pacific Ocean, might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean 15 The newspaper to we subscribe is delivered regularly Moon.vn - Học để khẳng định 29 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 5: Rút gọn câu sau cách sử dụng mệnh đề quan hệ The man who is standing there is a clown The envelop which lies on the table has no stamp on it Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house The student don't know how to exercise which were given by the teacher yesterday The diagrams which were made by young Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the end of 1812 The gentleman who lives next door to me is a well-known orator All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless All students don't hand in their papers will fail in the exam 10.I saw many houses that were destroyed by the storm 11.The street which leads to the school is very wide 12.The system which is used here is very successful 13.John, who teaches my son, is my neighbor 14.Trains which leave from this station take an hour to get to London 15.The candidates who are sitting for the exam are all from Vietnam 16.We are driving on the road which was built in 1980 17.Customers who complain about the service should see the manager 18.The city which was destroyed during the war has now been rebuilt 19.My brother, who met you yesterday, works for a big firm 20.The vegetable which are sold in this shop are grown without chemicals Moon.vn - Học để khẳng định 30 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 6: Viết lại câu sau cách sử dụng mệnh đề quan hệ cho không làm thay đổi nghĩa câu A man phoned and asked for yọu He spoke with a foreign accent -> The man The Night Manager was written by John le Carre It's about a man who works in a hotẹl -> John le Carre Our party belives in that idea I say this from the bottom of my heart -> That is an idea Atlanta is a city The Olympic Games were held in Atlanta -> Atlanta Both her sons work abroad They ring her up every week -> Her sons, I told you about a persọn She is at the door -> the person Jack's car had broken down He had to take a bus -> Jack, i bought a new computer It cost me a lot of monẹy -> The new I got a traịn I wanted to go to a station The train dídnt stop there -> the train i 10 this is the bạnk We borrowed the money from ịt -> this is the bank from Moon.vn - Học để khẳng định 31 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Moon.vn - Học để khẳng định Facebook: lopcoquynhtrang 32 Hotline: 0432 99 98 98 [...]... GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang - Khi đại từ quan hệ được theo sau là động từ TO BE và cụm giới từ có thể bỏ đại từ quan hệ và động từ TO BE Ví dụ: The man who is in the room is very handsome → The man in the room is very handsome (Người đàn ông trong phòng rất đẹp trai) 3 Mệnh đề quan hệ được thay thế bằng động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) hoặc cụm động từ nguyên mẫu (infinitive... đoạt giải trong kỳ thi tiếng Anh là ai không) 2 Mệnh đề quan hệ được thay thế bằng cụm phân từ quá khứ = PP (relative clauses replaced by past participle phrases) - PP (cụm phân từ quá khứ) được dùng để thay thế cho động từ chính ở dạng bị động ở mệnh đề quan hệ (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, chỉ để lại PP) * Công thức: Relative pronoun (đại từ quan hệ) + main verb in passive voice (động từ chính ở... từ quan hệ) + main verb in active voice (động từ chính ở dạng chủ động) = V-ing Ví dụ (1): The woman who is sitting next to you is my mother → The woman sitting next to you is my mother (Người phụ nữ đang ngồi cạnh bạn là mẹ tôi) Ví dụ (2): Do you know the man who won the English contest? → Do you know the man winning the English contest? (Cậu có biết người đàn ông đã đoạt giải trong kỳ thi tiếng Anh. .. to-infinitive) Ví dụ (1): English is an important language which we have to master English is an important language to master (Tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng cần phải nắm vững) Ví dụ (2): This is the hotel where we can stay This is the hotel to stay (Đây là khách sạn chúng ta có thể ở) Ví dụ (3): Here is a form that you must fill in Here is a form for you to fill in (Đây là mẫu đơn ngài phải điền) Ví... to leave the building (Anh ấy là người đầu tiên rời khỏi tòa nhà) Moon.vn - Học để khẳng định mình 13 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Phần 2: Bài tập áp dụng Exercise 1: Chọn đáp án đúng 1 Genghis Khan, name means “very mighty ruler”, was a Mongol emperor in the Middle Ages A whom B whose C who D how 2 The children _ sang at the Mayor’s parade were... play in (Ước gì chúng ta có một khu vườn cho lũ trẻ chơi) * Chú ý: Moon.vn - Học để khẳng định mình 12 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang - Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) hoặc cụm động từ nguyên mẫu thường được dùng sau các cấu trúc the only (one), the first, the second, the last… Ví dụ: He is the first to leave the building (Anh ấy là người đầu tiên rời... postcard? A when B which C where Moon.vn - Học để khẳng định mình D who 26 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 3: Kết hợp các câu sau bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ 1 The first boy has just moved He knows the truth ………………………………………… ………………………………………… …… 2 I don’t remember the man You said you met him at the canteen last week ………………………………………… …………………………………………... subscribe is delivered regularly Moon.vn - Học để khẳng định mình 29 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 5: Rút gọn các câu sau bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ 1 The man who is standing there is a clown 2 The envelop which lies on the table has no stamp on it 3 Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many... shop are grown without chemicals Moon.vn - Học để khẳng định mình 30 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 6: Viết lại các câu sau bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ sao cho không làm thay đổi nghĩa của câu 1 A man phoned and asked for yọu He spoke with a foreign accent -> The man 2 The Night Manager was written by John le Carre It's about a man who works in... Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang A what B when C which D where Moon.vn - Học để khẳng định mình 23 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Exercise 2: Chọn đáp án đúng: 1 She gives her children everything they want A that B who C whom D what 2 Tell me you want and I will try to help you A that B what C who D which 3 The place we spent our holiday ... dã) b) Cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ không xác định: - Cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ không xác định giống cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ xác định trừ trường hợp... talking to Mary” mệnh đề quan hệ xác định có chức xác định danh từ tiền ngữ the man Nếu bỏ mệnh đề này, người đọc danh từ đề cập đến b) Cách dùng đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ xác định: Chỉ người... đại từ quan hệ which bổ nghĩa cho danh từ vật car (xe hơi) - Đại từ quan hệ có thể chủ ngữ (subject) tân ngữ (object) mệnh đề quan hệ Trong trường hợp chủ ngữ, sau đại từ quan hệ động từ Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo, Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo, Lý thuyết và bài tập mênh đề quan hệ trong tiếng anh có đáp án kèm theo

Từ khóa liên quan