0

TRAC NGHIEM TAM LY DAO DUC y HOC

35 2,853 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2016, 15:27

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM LÝ HỌC VÀ TÂM LÝ Y HỌC Câu Tâm lý học là: A Khoa học nghiên cứu tâm hồn thông qua hành vi người B Hình ảnh giới khách quan óc người C Môn khoa học nghiên cứu trạng thái tâm lý người bệnh D Tất Câu Đối tượng nghiên cứu tâm lý học, TRỪ MỘT: A Các tượng tâm lý người B Các qui luật phát sinh, biểu phát triển tượng tâm lý C Cơ chế hình thành tượng tâm lý D Hình ảnh giới khách quan óc người Câu Nhiệm vụ quan trọng tâm lý học: A Nghiên cứu qui luật hoạt động hệ tuần hoàn thể B Nghiên cứu qui luật hoạt động sinh hoạt ngày đêm thể C Nghiên cứu qui luật hoạt động hệ thần kinh cấp cao D Nghiên cứu qui luật để đưa tư vấn cho người Câu Khi xem xét tượng miệng cười tượng sau đây: A Vật lý B Tâm lý C Sinh lý D Hóa lý Câu Trong tâm lý học tờ giấy màu trắng thể tượng: A Vật lý B Hóa lý C Tâm lý D Sinh lý Câu Cảm giác vui tượng: A Tâm lý B Sinh lý C Vật lý D Hóa lý Câu Theo tâm lý học vật biện chứng, tượng tâm lý là: A Sự phản ánh thực khách quan lên vỏ não B Sự phản ánh thực chủ quan lên vỏ não C Sự tiếp thu thực khách quan lên vỏ não D Sự tiếp thu thực chủ quan lên vỏ não Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang Câu Hiện thực khách quan gồm: A Hiện tượng vật lý B Hiện tượng sinh lý C Hiện tượng tâm lý D Tất Câu Tổ chức cao cấp trình tiến hóa người: A Tim B Não C Dạ dày D Mạch máu Câu 10 Khi nghiên cứu tâm lý phải đạt nguyên tắc sau, TRỪ MỘT: A Khách quan B Toàn diện C Chính xác D Nhanh chóng Câu 11 Khi dùng phương pháp quan sát tự nhiên nghiên cứu tâm lý thì: A Tuyệt đối không đụng chạm đến đối tượng nghiên cứu B Phải thông báo trước cho người tham gia nghiên cứu C Phải soạn sẳn câu hỏi D Sắp xếp chỗ rộng rãi cho đối tượng nghiên cứu Câu 12 Trong phương pháp nghiên cứu tâm lý phương pháp trò chuyện gọi phương pháp: A Đàm thoại B Đối thoại C Độc thoại D Đàm thoại vấn Câu 13 Phương pháp vấn trực tiếp diễn giai đoạn: A B C D Câu 14 Khi dùng phương pháp vấn gián tiếp nghiên cứu tâm lý thì: A Tuyệt đối không đụng chạm đến đối tượng nghiên cứu B Phải thông báo trước cho người tham gia nghiên cứu C Phải soạn sẳn câu hỏi D Sắp xếp chỗ rộng rãi cho đối tượng nghiên cứu Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang Câu 15 Điều kiện cần thiết để thực phương pháp vấn gián tiếp: A Chú ý đến khí sắc phản ứng cảm xúc bệnh nhân B Đối tượng có trình độ định với C Dụng cụ chuyên môn D Thông báo trước cho bệnh nhân Câu 16 Khi dùng phương pháp thực nghiệm điều kiện tự nhiên thì: A Môi trường thực nghiệm gần giống với môi trường sinh hoạt B Đối tượng có trình độ định với C Phải thông báo trước cho người tham gia nghiên cứu D Thực trời Câu 17 Khi dùng phương pháp thực nghiệm phòng thí nghiệm thì: A Môi trường thực nghiệm gần giống với môi trường sinh hoạt B Đối tượng có trình độ định với C Phải thông báo trước cho người tham gia nghiên cứu D Chuẩn bị sẵn câu hỏi minh họa Câu 18 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động thường áp dụng nghiên cứu: A Tâm sinh lý người trưởng thành B Giá trị sản phẩm công nghiệp từ suy tâm sinh lý người C Tâm lý trẻ em bệnh nhân tâm thần D Khoa học đời sống, xã hội Câu 19 Hạt nhân tâm lý học y học là: A Nhiệm vụ y học B Đạo đức y học C Vai trò y học D Tay nghề thầy thuốc Câu 20 Tâm lý học y học bao gồm: A Tâm lý học đại cương B Tâm lý học chuyên khoa C Tâm lý học đại cương chuyên khoa D Tất sai Câu 21 Phạm vi nghiên cứu tâm lý y học đại cương gồm, TRỪ MỘT: A Đạo đức y học B Vệ sinh tâm thần C Nghệ thuật tiếp xúc với bệnh nhân nhân viên y tế D Tâm lý bệnh nhân nội khoa Câu 22 Phạm vi nghiên cứu tâm lý học y học chuyên biệt gồm, TRỪ MỘT: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang A B C D Tâm lý bệnh nhân ung thư Tâm lý bệnh nhân nhi khoa Tâm lý thầy thuốc nhân viên y tế Tâm lý bệnh nhân da liễu Câu 23 Đối tượng nghiên cứu tâm lý học y học, TRỪ MỘT: A Nhân cách bệnh nhân B Nhân cách người cán y tế C Mối quan hệ giao tiếp người bệnh nhân người cán y tế D Vai trò bệnh nhân thầy thuốc Câu 24 Chọn câu sai nói mối quan hệ tương tác thể chất tâm lý: A Là khối thống B Tác động qua lại lẫn C Có tượng kéo theo D Thường chiều tác dụng Câu 25 Khi bệnh nhân tin tưởng tuyệt đối vào thầy thuốc nhanh hết bệnh là: A Hiệu ứng Placebo B Thật dược C Tâm lý cá nhân D Sự thật Câu 26 Test trọn tâm lý gồm: A phần B phần C phần D phần Câu 27 Tóm lại, tâm lý học y học nghiên cứu tâm lý người bệnh, thầy thuốc … bằng: A Lý thuyết cổ đại B Tình thương thầy thuốc C Học thuyết thần kinh D Nghị lực vượt khó bệnh nhân ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-A 6-A 11-A 16-A 21-D 26-C 2-D 7-A 12-D 17-C 22-C 27-C 3-C 8-D 13-B 18-C 23-D - 4-C 9-B 14-C 19-B 24-D - Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 5-A 10-D 15-B 20-C 25-A - CƠ SỞ SINH LÝ CỦA TÂM LÝ Câu Chọn câu sai nói não tâm lý: A Tâm lý không tồn nơi đâu B Tế bào thần kinh vỏ não biệt hóa cao C Vỏ não nơi nhận tác động từ bên D Vỏ não không bình thường không làm ảnh hưởng đến tâm lý Câu Tế bào thần kinh gọi là: A Đơn vị nơron B Nơron C Sợi thần kinh D Chất xám Câu Dựa vào chức người ta chia nơron thành nhóm: A B C D Câu Nơron chia thành nhóm sau, TRỪ MỘT: A Nơron hướng tâm B Nơron liên kết C Nơron ly tâm D Nơron chuyển tiếp Câu Nơron hướng tâm: A Nhận truyền hưng phấn từ vào não B Nhận truyền hưng phấn từ trung ương vào quan vận động C Nối nơron liên kết nơron ly tâm D Chính nơron thực Câu Nơron ly tâm: A Nhận luồng xung thần kinh từ vào não B Liên hệ đặc điểm khác hệ thần kinh C Đưa luồng thần kinh từ não đến quan khác D Chính nơron cảm giác Câu Nơron liên kết: A Nhận luồng xung thần kinh từ vào não B Liên hệ đặc điểm khác hệ thần kinh C Đưa luồng thần kinh từ não đến quan khác D Chính nơron vận động Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang Câu Tế bào thần kinh nhận truyền hưng phấn từ đầu chót thần kinh ngoại vi vào phần trung ương hệ thần kinh là: A Nơron liên kết B Nơron trung ương C Nơron hướng tâm D Nơron ly tâm Câu Hệ thần kinh trung ương gồm thành phần: A B C D Câu 10 Chức hệ thần kinh thực vật, TRỪ MỘT: A Điều khiển trình trao đổi B Điều khiển chuyển hóa chất C Điều khiển hoạt động quan nội tạng D Điều khiển hành vi chuyển động không gian Câu 11 Tủy sống có đôi dây thần kinh: A 12 B 30 C 31 D 32 Câu 12 Sừng sau tủy sống là: A Dây thần kinh hướng tâm B Dây thần kinh ly tâm C Dây thần kinh liên kết D Dây thần kinh chuyển tiếp Câu 13 Dây thần kinh hướng tâm gọi là: A Nơron cảm giác B Nơron vận động C Nơron liên hiệp D Tất Câu 14 Tủy sống có hình thể gì? A Hình chữ O B Hình chữ K C Hình chữ A D Hình chữ H Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang Câu 15 Tủy sống có cặp sừng? A B C D Câu 16 Sừng trước tủy sống là: A Dây thần kinh hướng tâm B Dây thần kinh ly tâm C Dây thần kinh liên kết D Dây thần kinh chuyển tiếp Câu 17 Dây thần kinh ly tâm gọi là: A Nơron cảm giác B Nơron vận động C Nơron liên hiệp D Tất Câu 18 Sừng bên nối với bằng: A Sườn xám B Mép xám C Ống chữ H D Nơron liên hiệp Câu 19 Não nặng khoảng: A 1000g B 1400g C 1800g D 2000g Câu 20 Tiểu não : A Là trung khu phối hợp cử động trì trương lực bình thường B Là trung khu đảm bảo phân phối đồng trương lực tham gia thực phản xạ cân bằng, phản xạ định hướng C Là nơi có trung khu tuyến tiết quan trọng D Là phần cao hệ thần kinh trung ương Câu 21 Não giữa: A Là trung khu phối hợp cử động trì trương lực bình thường B Là trung khu đảm bảo phân phối đồng trương lực tham gia thực phản xạ cân bằng, phản xạ định hướng C Là nơi có trung khu tuyến tiết quan trọng D Là phần cao hệ thần kinh trung ương Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang Câu 22 Não trung gian: A Là trung khu phối hợp cử động trì trương lực bình thường B Là trung khu đảm bảo phân phối đồng trương lực tham gia thực phản xạ cân bằng, phản xạ định hướng C Là nơi có trung khu tuyến tiết quan trọng D Là phần cao hệ thần kinh trung ương Câu 23 Chọn câu sai nói đặc điểm cấu tạo vỏ não: A Là quan hoạt động thần kinh cấp cao B Là nơi tiếp nhận kích thích từ bên ngoài, phân tích đáp lại C Vỏ não vùng đồi thực phản xạ D Mặt ngoài, vỏ não chia bán cầu thành thùy Câu 24 Mặt ngoài, vỏ não có nhiều khe rãnh chia bán cầu thành thùy: A B C D Câu 25 Xét phản xạ cấp độ não bộ, cấu tạo phản xạ gồm khâu? A B C D Câu 26 Thời gian não phân tích tổng hợp tin tức truyền tới sau phản ứng đáp lại trung bình khoảng: A 0,02 – 0,04s B 0,1 – 0,2s C 0,5 – 0,7s D – 1,2s Câu 27 Có loại phản xạ? A B C D Câu 28 Hiện tượng rụt tay lại bị kim châm vào tay là: A Phản xạ có điều kiện B Phản xạ không điều kiện C Vừa phản xạ có điều kiện vừa phản xạ điều kiện D Bình thường Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang Câu 29 Hiện tượng giật nghe tiếng động mạnh là: A Phản xạ có điều kiện B Phản xạ không điều kiện C Vừa phản xạ có điều kiện vừa phản xạ điều kiện D Bình thường Câu 30 Ai coi việc tiết nước bọt phản xạ có điều kiện mà vừa tượng sinh lý vừa tượng tâm lý: A Rihana B Páp-Lốp C Wilson D Uray Câu 31 ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-D 6-C 11-C 16-B 21-B 26-B 2-B 7-B 12-A 17-B 22-C 27-A 3-B 8-C 13-A 18-B 23-D 28-A 4-D 9-B 14-D 19-B 24-C 29-A Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 5-A 10-D 15-B 20-A 25-B 30-B TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI Câu Các giai đoạn đời chia thành thời kỳ: A B C D Câu thời kỳ đời sống chia nhóm sau, TRỪ MỘT: A – năm B – năm C – năm D – năm Câu thời kỳ đời sống chia nhóm sau, TRỪ MỘT: A – 12 năm B 12 – 16 năm C 16 – 30 năm D 30 – 60 năm Câu thời kỳ đời sống chia nhóm sau, TRỪ MỘT: A – năm B – năm C – năm D > 60 năm Câu Nhóm trẻ – năm gọi là: A Tuổi hiếu động B Tuổi bế bồng C Tuổi chóng chuyện D Tuổi ăn ngủ Câu Giai đoạn miệng giai đoạn thời kỳ: A Trẻ < tháng tuổi B Trẻ > tháng tuổi C Trẻ – tuổi D Trẻ – tuổi Câu Giai đoạn – năm gọi là: A Tuổi bế bồng B Tuổi nhà trẻ C Tuổi mẫu giáo Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 10 Câu 21 Nhân cách nghệ sĩ gọi là: A Nhân cách dễ bị ám thị B Nhân cách ám ảnh C Nhân cách lo âu D Nhân cách lệ thuộc Câu 22 Nhân cách dễ bị ám thị biểu hiện: A Tính kỳ, cảm xúc không ổn định, dễ khóc, dễ cười B Tính cầu toàn, cẩn thận, phức tạp hóa vấn đề C Luôn tự ti, e ngại đám đông D Bị động, dựa dẫm vào người khác, dễ nhiễm thói hư tật xấu Câu 23 Nhân cách ám ảnh biểu hiện: A Tính kỳ, cảm xúc không ổn định, dễ khóc, dễ cười B Tính cầu toàn, cẩn thận, phức tạp hóa vấn đề C Luôn tự ti, e ngại đám đông D Bị động, dựa dẫm vào người khác, dễ nhiễm thói hư tật xấu Câu 24 Nhân cách lo âu biểu hiện: A Tính kỳ, cảm xúc không ổn định, dễ khóc, dễ cười B Tính cầu toàn, cẩn thận, phức tạp hóa vấn đề C Luôn tự ti, e ngại đám đông D Bị động, dựa dẫm vào người khác, dễ nhiễm thói hư tật xấu Câu 25 Nhân cách lệ thuộc biểu hiện: A Tính kỳ, cảm xúc không ổn định, dễ khóc, dễ cười B Tính cầu toàn, cẩn thận, phức tạp hóa vấn đề C Luôn tự ti, e ngại đám đông D Bị động, dựa dẫm vào người khác, dễ nhiễm thói hư tật xấu Câu 26 Theo tâm lý người bệnh, mùi chất nôn, chất thải, mùi thuốc, hóa chất… gây cho bệnh nhân: A Cảm thấy khó chịu, sợ hãi B Cảm thấy phấn chấn C Cảm thấy êm dịu, tĩnh lặng D Cảm thấy sảng khoái, đỡ mệt mỏi Câu 27 Mùi thơm hoa quả, thảo mộc, nước có mùi thơm… tạo cho bệnh nhân: A Cảm thấy khó chịu, sợ hãi B Cảm thấy phấn chấn C Cảm thấy êm dịu, tĩnh lặng D Cảm thấy sảng khoái, đỡ mệt mỏi Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 21 Câu 28 Mùi thơm hoa hồng tạo nên cảm giác: A Cảm thấy khó chịu, sợ hãi B Cảm thấy phấn chấn C Cảm thấy êm dịu, tĩnh lặng D Cảm thấy sảng khoái, đỡ mệt mỏi Câu 29 Mùi chanh giúp người bệnh: A Cảm thấy khó chịu, sợ hãi B Cảm thấy phấn chấn C Cảm thấy êm dịu, tĩnh lặng D Cảm thấy sảng khoái, đỡ mệt mỏi Câu 30 Mùi tinh dầu hồi, long não sẽ: A Kích thích hệ tuần hoàn hô hấp B Gây khó chịu, buồn nôn C Cảm thấy yêu đời D Tất Câu 31 Tâm lý người bệnh âm thành, TRỪ MỘT: A Tiếng ồn mạnh, kéo dài gây khó chịu mệt mỏi B Nếu tĩnh lặng gây ức chế, sợ sệt C Âm nhạc làm cho người bệnh vui vẻ bồn chồn D Âm có tác động nhỏ với xúc cảm Câu 32 Theo tâm lý người bệnh màu sắc màu vàng tạo cảm giác: A Mát lạnh B Nóng, ấm C Lạnh D Nực nội, hoang mang Câu 33 Theo tâm lý người bệnh màu sắc màu xẫm tạo cảm giác: A Mát lạnh B Nóng, ấm C Lạnh D Nực nội, hoang mang Câu 34 Theo tâm lý người bệnh màu sắc màu trắng tạo cảm giác: A Mát lạnh B Nóng, ấm C Lạnh D Nực nội, hoang mang Câu 35 Quan hệ người bệnh với nhân viên y tế, TRỪ MỘT: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 22 A B C D Phải làm vừa lòng bệnh nhân Không gây phiền hà, kích động Phải nâng đỡ tâm lý bệnh nhân, giúp họ vượt qua khó khăn bệnh tật Phong bì cho cán y tế Câu 36 Đặc điểm tâm lý sức khỏe lứa tuổi nhi đồng: A Lo sợ B Xem nhẹ bệnh tật, quan tâm nhiều thẩm mỹ C Ổn định, hiểu biết nhiều xã hội D Hoang mang, lo âu sinh khó tính Câu 37 Đặc điểm tâm lý sức khỏe lứa tuổi niên: A Lo sợ B Xem nhẹ bệnh tật, quan tâm nhiều thẩm mỹ C Ổn định, hiểu biết nhiều xã hội D Hoang mang, lo âu sinh khó tính Câu 38 Đặc điểm tâm lý sức khỏe lứa tuổi trung niên: A Lo sợ B Xem nhẹ bệnh tật, quan tâm nhiều thẩm mỹ C Ổn định, hiểu biết nhiều xã hội D Hoang mang, lo âu sinh khó tính Câu 39 Đặc điểm tâm lý sức khỏe tuổi già: A Lo sợ B Xem nhẹ bệnh tật, quan tâm nhiều thẩm mỹ C Ổn định, hiểu biết nhiều xã hội D Hoang mang, lo âu sinh khó tính Câu 40 Tóm lại, cán y tế không quên: A Không có bệnh, có người bệnh B Không chữa bệnh mà chữa người bệnh C Người bệnh = Người + Bệnh tật D Tất Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 23 ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-B 6-D 11-C 16-C 21-A 26-A 31-D 36-A 2-B 7-B 12-D 17-A 22-A 27-B 32-A 37-B 3-A 8-C 13-B 18-C 23-B 28-C 33-B 38-C 4-D 9-A 14-D 19-B 24-C 29-D 34-C 39-D Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 24 5-A 10-B 15-D 20-C 25-D 30-A 35-D 40-D TÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂN VÀ CÁC CHUYÊN KHOA Câu Những rối loạn tâm lý chung bệnh nhân nội khoa, TRỪ MỘT: A Lo lắng, trầm lặng, tự cách ly, thổ lộ B Thất vọng, hoài nghi C Mất tính độc lập, cảm giác bất lực lệ thuộc D Cảm thấy vui vẻ, hưng phấn Câu Đặc điểm tâm lý người bệnh tiết niệu: A Thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm thiếu nhẫn nại B E thẹn, ngại tiếp xúc thầy thuốc, sau sợ xấu hổ C Nóng nảy, bực tức hay cáu gắt không lí D Sợ chết, tỏ thất vọng, chí tự sát Câu Đặc điểm tâm lý người bệnh ung thư: A Thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm thiếu nhẫn nại B E thẹn, ngại tiếp xúc thầy thuốc, sau sợ xấu hổ C Nóng nảy, bực tức hay cáu gắt không lí D Sợ chết, tỏ thất vọng, sợ trở thành gánh nặng chí tự sát để giải thoát thân Câu Đặc điểm tâm lý người bệnh tim mạch: A Khí sắc không ổn định, mặt nhợt, bị khó thở, dễ kích động B Nóng nảy, bực tức hay cáu gắt không lí C E thẹn, ngại tiếp xúc thầy thuốc, sau sợ xấu hổ D Thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm thiếu nhẫn nại Câu Đặc điểm tâm lý người bệnh thiểu tuyến sinh dục: A Hiền lành, cảm thấy yếu đuối, ngây thơ hoạt động tình dục B Cảm thấy trẻ lại, mộng mơ suy tư C Khí sắc không ổn định, mặt nhợt, bị khó thở, dễ kích động D Nóng nảy, bực tức hay cáu gắt không lí Câu Thái độ thầy thuốc bệnh nhân nội khoa, TRỪ MỘT: A Kiên nhẫn B Nhiệt tình C Chu đáo D Thờ Câu Thái độ thầy thuốc bệnh nhân nội khoa, TRỪ MỘT: A Tỉ mỉ B Khéo léo C Cáu gắt D Vui vẻ Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 25 Câu Thái độ thầy thuốc bệnh nhân nội khoa, TRỪ MỘT: A Gần gũi B Bạo lực C Đồng cảm D Nhẹ nhàng Câu Đặc điểm tâm lý người bệnh trước phẫu thuật: A Lo lắng chỗ nằm, cách mổ B Nếu gây tê họ lo lắng tiếng va chạm dụng cụ lời nói xung quanh C Đau đớn, sợ tai biến, suy nghĩ có hồi phục hay không D Nhút nhát, phấn khích Câu 10 Đặc điểm tâm lý người bệnh phẫu thuật: A Lo lắng chỗ nằm, cách mổ B Nếu gây tê họ lo lắng tiếng va chạm dụng cụ lời nói xung quanh C Đau đớn, sợ tai biến, suy nghĩ có hồi phục hay không D Nhút nhát, phấn khích Câu 11 Đặc điểm tâm lý người bệnh sau phẫu thuật: A Lo lắng chỗ nằm, cách mổ B Nếu gây tê họ lo lắng tiếng va chạm dụng cụ lời nói xung quanh C Đau đớn, sợ tai biến, suy nghĩ có hồi phục hay không D Nhút nhát, phấn khích Câu 12 Đặc điểm tâm lý người cho thận, TRỪ MỘT: A Tự nguyện nên cảm thấy thoái mái B Nhưng lại căng thẳng nội tâm C Phải chịu nhiều lần kiểm tra cận lâm sàng lâm sàng D Thường không tự chuẩn bị tốt tâm lý Câu 13 Tâm lý người bị bỏng biến đổi theo giai đoạn: A B C D Câu 14 Tâm lý sản phụ lúc mang thai, TRỪ MỘT: A Ốm nghén B Mệt mỏi C Lo nghĩ D Suy nhược Câu 15 Tâm lý sản phụ lúc sinh con, TRỪ MỘT: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 26 A B C D Lo lắng Mất tự chủ Ốm nghén Căng thẳng Câu 16 Tâm lý sản phụ sau sinh, TRỪ MỘT: A Vui mừng B Ốm nghén C Sợ xấu D Trầm cảm Câu 17 Tâm lý sản phụ với con, TRỪ MỘT: A Bỡ ngỡ B Xạ lạ C Gắn bó D Mất tự chủ Câu 18 Cảm xúc trẻ trước mổ, TRỪ MỘT: A Sợ đau đớn B Sợ xa gia đình C Sợ bị bỏ rơi D Hài lòng Câu 19 Thái độ thầy thuốc bệnh nhi, TRỪ MỘT: A Đón trẻ người đáng tôn trọng B Tôn trọng nhân phẩm trẻ C Làm dịu nỗi đâu D Bốc đồng, la hét Câu 20 Thái độ thầy thuốc bệnh nhi, TRỪ MỘT: A Tiếp xúc có ý thức B Đón tiếp trẻ người trưởng thành C Căng thẳng bất cần D Tôn trọng văn hóa, sắc tộc ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-D 6-D 11-C 16-B 2-B 7-C 12-D 17-D 3-D 8-B 13-B 18-D 4-A 9-A 14-D 19-D Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 27 5-A 10-B 15-C 20-C TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP Câu Đặc điểm giao tiếp, TRỪ MỘT: A Hoạt động đặc thù B Tạo ảnh hưởng lẫn C Dựa tảng hiểu biết nhận thức D Không suy nghĩ khách quan Câu A B C D Động vật có mầm móng giao tiếp không thực giao tiếp: Cá heo Hà mã Cá mập Cá chuối Câu Động vật có mầm móng giao tiếp không thực giao tiếp: A Nhện B Kiến C Rắn D Muỗi Câu Động vật có mầm móng giao tiếp không thực giao tiếp: A Lạc đà B Tê tê C Khỉ D Gián Câu Hình thức độc thoại thuộc kiểu: A Ngôn ngữ viết B Ngôn ngữ nói C Ngôn ngữ bên D Ngôn ngữ cầu kì Câu Đôi mắt, miệng hình thức giao tiếp: A Giao tiếp qua cử B Giao tiếp qua nét mặt C Giao tiếp qua tư D Giao tiếp qua phương tiện vật chất Câu Đầu gật gù, bắt chặt tay hình thức giao tiếp: A Giao tiếp qua cử B Giao tiếp qua nét mặt C Giao tiếp qua tư Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 28 D Giao tiếp qua phương tiện vật chất Câu Có loại giao phương thức: A B C D Câu Có loại giao qui cách nội dung: A B C D Câu 10 Có loại giao phương tiện: A B C D Câu 11 Những điều cần thiết cho thầy thuốc giao tiếp với bệnh nhân, TRỪ MỘT: A Thường xuyên trao dồi kiến thức B Có lòng nhân đạo cao C Trình độ chuyên môn giỏi D Cách nói chuyện phớt lờ Câu 12 Những điều cần thiết cho thầy thuốc giao tiếp với bệnh nhân, TRỪ MỘT: A Lắng nghe bệnh nhân kỹ B Giữ thái độ điềm tĩnh đoán C Tác phong ăn mặc gọn gàng, D Nói nhiều làm Câu 13 Những điều thầy thuốc nên tránh giao tiếp với bệnh nhân, TRỪ MỘT: A Nói xấu với người khác B Lời lẽ xúc phạm, chế giễu C Hứa suông D Khéo léo giúp bệnh nhân ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-D 6-B 11-D 2-A 7-A 12-D 3-B 8-B 13-D 4-C 9-A - Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 29 5-B 10-A - LỊCH SỬ Y HỌC VÀ Y ĐỨC Câu Ai vị Bộ trưởng Y tế nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: A Hoàng Tích Trý B Phạm Ngọc Thạch C Nguyễn Thị Kim Tiến D Phạm Song Câu Bộ Y tế Việt Nam thành lập vào năm nào: A 1945 B 1946 C 1958 D 1969 Câu Hiện tại, vị Bộ trưởng Y tế nước Việt Nam: A Trần Thị Trung Chiến B Nguyễn Quốc Triệu C Nguyễn Trọng Nhân D Nguyễn Thị Kim Tiến Câu Hiện tại, Việt Nam có vị Thứ trưởng Bộ Y tế: A B C D Câu B.D Petrov quan niệm rằng: “Đạo đức y học … tổng hợp qui tắc, qui định cách cư xử nghề nghiệp người thầy thuốc, mà học thuyết nghĩa vụ người thầy thuốc, trách nhiệm công nhân người ấy, bệnh nhân toàn xã hội.” A phải B C D – Câu Y đức bao gồm, TRỪ MỘT: A Lương tâm B Lòng nhân đạo C Nghĩa vụ D Cách hành nghề Câu Y học bao gồm, TRỪ MỘT: Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 30 A B C D Kiến thức Học thuyết Lý luận Cách làm Câu Y thuật bao gồm: A Cách làm B Cách hành nghề C Cách làm cách hành nghề D Tất sai Câu Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trắc tự đặt cho người thầy thuốc chân tám chữ: A Nhân – Minh – Đức – Trí – Lượng – Cần – Khiêm – Tốn B Nhân – Nghĩa – Hàm – Bao – Rộng – Phi – Độ – Bại C Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí – Công – Vô – Tư D Cần – Liêm – Chính – Minh – Lượng – Tốn – Trí – Nghĩa Câu 10 Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác khuyên người cần tránh tội trình hành nghề: A B C D 10 Câu 11 Ở Việt Nam, người thầy thuốc nhắc nhở điều Y HUẤN CÁCH NGÔN Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: A B C D 10 Câu 12 Theo định số 20881BYT – QĐ ngày tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế, có tiêu chuẩn y đức người làm công tác y tế: A B C 11 D 12 Câu 13 Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán Y tế vào năm nào: A 1945 B 1955 C 1958 D 1969 Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 31 Câu 14 Người sáng lập viện trưởng Viện sốt rét – Côn trùng – Ký sinh trùng ai: A Tôn Thất Tùng B Phạm Ngọc Thạch C Hồ Đắc Di D Đặng Văn Ngữ Câu 15 Ai phát minh phương pháp tiêm chủng vaccin phòng bệnh cho người: A Edward Jenner B M.F.X Bichat C Louis Pasteur D Robert Koch Câu 16 Người sáng lập ngành Vi sinh học: A Yersin B Miler C Pasteur D Jenner Câu 17 Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Hà Nội ai: A Pasteur B Jener C Yersin D Fleming Câu 18 Ai người tìm trực khuẩn gây bệnh than, trực khuẩn lao, phẩy khuẩn tả tụ cầu: A Edward Jenner B M.F.X Bichat C Louis Pasteur D Robert Koch Câu 19 Ai tìm loại kháng sinh Penicillin giới: A Albert Calmette B S.A Fleming C A.B Sabin D Nighttingale Câu 20 Ai tôn vinh người sáng lập ngành điều dưỡng giới: A Albert Calmette B S.A Fleming C A.B Sabin D Nighttingale Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 32 Câu 21 Trường Đại học Y dược Hà Nội thành lập vào năm: A 1898 B 1902 C 1945 D 1969 Câu 22 Ai tác giả quyển: “Y học yếu giải tập di biên” A Tuệ Tĩnh B Lê Hữu Trắc C Chu Văn An D Edward Jenner Câu 23 Ai tôn xưng Y tổ y học cổ truyền dân tộc Việt Nam: A Tuệ Tĩnh B Lê Hữu Trắc C Chu Văn An D Yersin Câu 24 Ai người lịch sử Y học Việt Nam đặt móng xây dựng y thuật: A Tuệ Tĩnh B Lê Hữu Trắc C Chu Văn An D Yersin ĐÁP ÁN MINH HỌA 1-B 6-D 11-C 16-C 21-B 2-A 7-D 12-D 17-C 22-C 3-D 8-C 13-B 18-D 23-B 4-C 9-A 14-D 19-B 24-B Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 33 5-B 10-C 15-A 20-D ĐÁP ÁN THAM KHẢO 100 CÂU HỎI MINH HỌA TÂM LÝ HỌC – ĐẠO ĐỨC Y HỌC 1-C 6-B 11-A 16-A 21-B 26-C 31-D 36-A 41-B 46-C 51-B 56-D 61-C 66-B 71-C 76-D 81-C 86-B 91-B 96-B 2-A 7-D 12-C 17-C 22-B 27-D 32-C 37-C 42-D 47-A 52-B 57-C 62-B 67-B 72-C 77-A 82-B 87-A 92-B 97-D 3-D 8-B 13-D 18-B 23-D 28-C 33-D 38-B 43-A 48-C 53-D 58-B 63-D 68-D 73-C 78-C 83-C 88-A 93-D 98-B 4-A 9-B 14-D 19-C 24-B 29-D 34-C 39-B 44-D 49-A 54-D 59-D 64-A 69-C 74-D 79-B 84-A 89-C 94-B 99-D Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 34 5-D 10-B 15-A 20-C 25-C 30-A 35-B 40-A 45-A 50-A 55-C 60-B 65-B 70-D 75-C 80-C 85-D 90-B 95-D 100-C TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN SÁCH Tâm lý học Y học - Y đức Tâm lý học Y học - Y đức Tâm lý Đạo đức Y học Giáo trình môn Tâm lý Y học Tâm lý học – Đạo đức Y học TÁC GIẢ Bộ Y tế Nguyễn Huỳnh Ngọc Phạm Thị Minh Đức ĐH Y Dược Cần Thơ ĐH Võ Trường Toản NĂM 2010 2010 2012 2010 2016 LƯU Ý Tài liệu tham khảo từ nhiều nguồn khác Vì vậy, trình bạn đọc có thấy sai sót vui lòng gửi mail hộp thư: tailieuykhoa2000@gmail.com để kịp thời chỉnh sửa Mong bạn thông cảm đồng hành (Thay mặt AD) Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Fb: tailieuykhoa2000 Trang 35
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAC NGHIEM TAM LY DAO DUC y HOC, TRAC NGHIEM TAM LY DAO DUC y HOC,

Từ khóa liên quan