0

Báo cáo Thực tập công nhân xây dựng

42 247 0
  • Báo cáo Thực tập công nhân xây dựng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 16:29

Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Lời nói đầu ! L mt k s xõy dng tng lai cn phi nm vng nhng yờu tụ v k thut thi cụng va kinh tờ cú c iu ny thỡ chỳng ta phi biờt nhng cụng on lm nờn mt cụng trỡnh hon chinh la nh thờ no? ú la nhim v ca Thc cụng nhõn Hc i ụi vi hanh, ly thuyờt phi kờt hp vi thc tin la mt phng chõm giỏo dc bt buc nhm cho mi sinh viờn chỳng ta i t ly thuyờt ỏp dng vao thc tờ cụng vic Chi qua thc tin chỳng ta mi hiờu c mt cỏch sõu sc v ly thuyờt Nờu khụng qua thc tờ thỡ vi nhng kiờn thc a hc ly thuyờt nha trng chỳng ta khụng thờ x ly mt cỏch linh hot thi cụng sau ny Qua t thc cụng nhõn ln ny a giỳp em hiờu c phn no cụng vic ca ngi cụng nhõn, giỳp em cú c c hi u tiờn tiờp xỳc vi thc tờ cụng vic nganh nh: cụng tỏc úng cụppa, bờ tụng, cụt thộp va an toan lao ng nganh T ú tớch lu cho bn thõn nhng kiờn thc nht nh cho cụng vic thc tờ sau ca mỡnh Mc dự thi gian thc chi cú tun khụng phi l nhiu nhng cng cho em hiờu c ớt nhiu cụng vic xõy dng, cm thy yờu ngh m mỡnh a la chn, thy c nhng khú khn ma mỡnh cú thờ gp phi sau Nhõn õy em xin chõn cm n nha trng a to iu kin tụt cho chỳng em thc Cm n cỏc Thy Cụ a tn tỡnh hng dõn chỳng em rt nhiu kờ t mi bt u cho ờn kờt thỳc t thc Em cng xin gi li cm n ờn cỏc chỳ v cỏc anh ti cụng trng a tn tõm hng dõn, truyn t kinh nghim quớ bỏu ca mỡnh giỳp em hon thnh tụt t thc ny Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** PHN : THC TP NGOI CễNG TRèNH I NHIM V THC TP : Mc tiờu : Giỳp cho sinh viờn cú c cỏi nhỡn tng quỏt v cụng trỡnh quỏ trỡnh xõy dng , b sung cỏc kiờn thc a hc c nha trng Nm vng cụng tỏc giỏm sỏt , t chc thi cụng , quỏ trỡnh ,phng phỏp t chc tiờn hnh cỏc cụng on thi cụng cụng trỡnh v an tũan lao ng ti cụng trỡnh Phng phỏp : Sinh viờn c quan sỏt , hng dõn tng phõn on ca cụng trỡnh , tựy theo c iờm ca cụng trỡnh m sinh viờn cú thờ biờt v cỏc cụng tỏc nh lp rỏp dn giỏo , vỏn khuụn , cụng tỏc nụi cụt thộp , bờtụng , cỏc bin phỏp h tr thi cụng va cỏc phng tin k thut s dng xõy dng cụng trỡnh II S LC V CễNG TRèNH THC TP : Tờn, Ch u t , n v thi cụng v giỏm sỏt : - Cụng trỡnh : Nha ao to sau i hc , Nghiờn Cu Khoa Hc v chuyờn cụng ngh giao - Ch u t : i Hc a Nng - a Chi : Sụ 41 Lờ Dun TP a Nng - n v thi cụng : Cụng ty c phn xõy dng LIGHTHOUSE a iờm xõy dng : - Cụng trỡnh nm trờn trc ng giao thụng chớnh thun li cho vic cung cp vt t va giao thụng ngoi cụng trỡnh - H thụng cp in , cp nc khu vc a hoan thin ỏp ng tụt cỏc yờu cu cho cụng tỏc xõy dng Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** - Khu t xõy dng cụng trỡnh bng phng, hin trng cụng trỡnh khụng cú cụng trỡnh c, khụng cú cụng trỡnh ngm bờn di t , nhiờn xung quanh cụng trỡnh xõy dng cú cỏc tũa nh cao tng nm kờ bờn , nờn trc thi cụng phn múng, n v thi cụng phi úng cc xung quanh chn khụng cho xy hin tng st l gõy nh hng ti cỏc cụng trỡnh kờ bờn c iờm : - õy la cụng trỡnh c xõy dng ỏp ng nhu cu nghiờn cu khoa hc ngy cng nhiu ca i hc a Nng Mt bng cụng trỡnh cú hỡnh dỏng hỡnh ch nht, c bụ trớ phự hp, to mt khụng gian cú tớnh t chc cao va m bo c yờu cu v thc dng - Cụng trỡnh bao gm ton nh cú tng hm xe v tng ni Cụt t t nhiờn ti cụt +0.00m Hin trng cụng trỡnh : - Cụng trỡnh ang giai on thi cụng phn thụ :úng cụppa va sn tng , úng vỏn khuụn va sn cu thang tng Mt bng bụ trớ cụng trỡnh : - Cỏc phũng , ban Chi huy bụ trớ cnh cụng trỡnh tin cho vic qun lớ v chi huy xõy dng, cỏc thiờt b k thut cn thiờt u c bụ trớ cnh cụng trng thun tin cho cụng vic - Do cụng trỡnh c thi cụng ti khu vc Trung tõm ca thnh phụ nờn mt bng bụ trớ , kờt vt liu tng ụi nh , gõy nh hng ớt nhiu ti quỏ trỡnh thi cụng xõy dng cụng trỡnh III NHT K THC TP : Ngy 10/3/2012 : Bui sỏng : cú mt ti cụng trng lỳc 7h30, nhúm Thc quan sỏt quỏ trỡnh thỏo ct chụng dm va san tng ti tng hm v tham gia dn dp ti tng hm cho gn gang Bui chiu cú mt ti cụng trng lỳc 13h30: nhúm tiờp tc cỏc cụng vic nh bui sỏng va lờn tng quan sỏt quỏ trỡnh thỏo vỏn khuụn ct Ngy 13/3/2012 : Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Bui sỏng : cú mt lỳc 7h30 , nhúm quan sỏt v hc quỏ trỡnh úng vỏn khuụn Cu thang tng lờn tng v trung cỏc chụng block ly mt bng cụng trỡnh Bui chiu cú mt lỳc 13h30 : tiờp tc cụng vic ca bui sỏng Ngy 15/3/2012 : Bui sỏng : cú mt lỳc 7h30 ,quan sỏt quỏ trỡnh lp t + nụi cụt thộp lm bn sn cu thang t tng lờn tng v tham gia vao quỏ trỡnh chuyờn cỏc dan lờn mt san tng Bui chiu : cú mt lỳc 13h30 , quan sỏt quỏ trỡnh thỏo d cỏc cõy chụng dm sn tng ti tng v giỳp thu dn cõy chụng Ngy 17/3/2012 : Bui sỏng : cú mt 7h30, quan sỏt quỏ trỡnh lp t dan giỏo úng cụppa tng va tham gia chuyờn cỏc tm vỏn khuụn lờn mt san tng Bui chiu : cú mt 13h30 , tiờp tc cụng vic bui sỏng Ngy 20/3/2012 : Bui sỏng : cú mt lỳc 7h30 , quan sỏt cỏc cụng nhõn o ,ct vỏn lm vỏn khuụn dm v sn Bui chiu : cú mt lỳc 13h30, tiờp tc quan sỏt quỏ trỡnh lm vỏn khuụn v trung cỏc nhụm 40*40 , 40*100 ti mt t cỏc block Ngy 22/3/2012 : Bui sỏng : cú mt lỳc 7h30 , quan sỏt cỏc cụng nhõn bụ trớ cụt thộp dm chớnh v dm ph ti mt sn tng va tham gia lam hanh lang an toan Bui chiu : cú mt lỳc 13h30 , tiờp tc cụng vic nh bui sỏng v giỳp thu dn cụng trỡnh Ngy 24/3/2012 Bui sỏng : cú mt lỳc 7h30 , quan sỏt cỏc cụng nhõn bụ trớ thộp bn sn tng v tiờn hnh thỏo d ct chụng sn, dm tng ti tng Bui chiu : cú mt lỳc 13h30 , tiờp tc cỏc cụng vic nh bui sỏng IV NI QUY, K LUT, LCH TIN CễNG TC Ni quy: o Nhõn viờn phi i nún bo hiờm vao cụng trng o n mc chinh t, xe vao ỳng ni quy nh o Xờp gn gng cỏc thiờt b, dng c, vt t Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** o Dn dp v sinh cụng trng sau thi cụng o Nghiờm cm phúng uờ ba bai cụng trng o Nghiờm cm nhõn viờn vi phm quy trỡnh thao tỏc s dng thiờt b c gii o Khụng c u nụi dõy din v s dng thiờt b in nờu khụng cú s cho phộp ca cỏn b k thut o Nghiờm cm s dng ru bia, cỏc cht cm trc v quỏ trỡnh lm vic o Khụng leo trốo nguy hiờm, lm vic trờn cao phi eo dõy bo hiờm cn thn o Nghiờm cm nộm, vt dng, dng c ba bói o Thi cụng theo ỳng bn v v k thut theo s chi huy ca cỏn b k thut iu lờ phũng chỏy: o Cm hỳt thuục cụng trng o Cm mang la vo kho hoc khu vc d chỏy o Cm nu nng kho va cụng trng (nu nng cho cụng nhõn phi cú khu vc dnh riờng) o Cụng tỏc han in, hi phi cú s cho phộp ca ban chi huy cụng trng T chc tng mt bng cụng trỡnh: Vic t chc tng mt bng xõy dng tng ụi tụt mc dự cụng trỡnh nm thnh phụ nờn din tớch bụ trớ vt liu tng ụi nh.Vt t, vt liu c sp xờp gn gang ngn np ỳng theo thiờt kờ tng mt bng c phờ duyt Khụng cỏc vt t, vt liu va cỏc chng ngi vt cn tr ng giao thụng, ng thoỏt hiờm, lụi vo cha chỏy Kho cha vt liu d chỏy, n khụng c bụ trớ gn ni thi cụng v lỏn tri Vt liu thi c dn sch, ỳng ni quy nh H thụng thoỏt nc thng xuyờn c thụng thoỏt bo m mt bng cụng trng luụn khụ rỏo Thỏo d cp pha: Thi gian thỏo d tựy thuc vo mỏc bờ tụng, loi bờtụng c s dng v v trớ, loi cu kin, iu kin thi tiờt, tớnh cht ca cụp pha Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Cụp pha thnh cú thờ thỏo sau t 80% cng thiờt kờ Sau thỏo cụppa, cho an toan ta dựng cỏc cõy chụng chụng cỏc dm va bn san V CễNG TAC CễPPA: Cụng tỏc cụp pha(Coffa) la mt nhng khõu quan trng quyờt nh ờn cht lng bờ tụng, hỡnh dng va kớch thc ca kờt cu cụp pha s dng cho cỏc cụng tỏc phn thõn la cụp pha thộp,cụp pha g hoc coppha tre, cụp pha c phõn loi va kờt riờng ti cỏc bai trờn cụng trng Trc a vao s dng cụp pha c v sinh sch s va ph lờn mt lp chụng dớnh(ụi vi coppha thộp hoc g, cụp pha tre a cú lp phim chụng dớnh) ụi vi cụp pha g cn hờt sc cn thn ca x trỏnh lang phớ vụ ớch Cụng dng ca cụp-pha: - Cụp- pha l vỏn khuụn to hỡnh kờt cu cụng trỡnh, gi cho va bờ tụng khụng b chy v bo v bờtụng thi gian ngn cho ti bờtụng cng - cho cụng trỡnh bờtụng cụt thộp tn ti lõu nm thỡ chỳng ta phi to dng mt cụng trỡnh bng vt liu khỏc giụng hờt cụng trỡnh cn xõy dng ú la cụng trỡnh cụp pha L tm thi nhng nú phi m bo tớnh chc chn, n nh chu lc nhng phi dờ dng thỏo lp ng thi phi bn s dng nhiu ln - Cụp- pha gm phn ch yờu: + Phn lỏt mt v to hỡnh kờt cu, thng c lam bng g ộp + Phn chụng bo m v trớ n nh vng chc, thng la h thụng dan st Lp dng cụp-pha: Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** a Thanh ging: L mt thộp trũn dai, u cú ren bulong c lp xuyờn suụt qua cu kin giỳp coffa khụng b phỡnh ti ục c xiờt t bờn ngoai coffa b Thanh chụng: - Ch yờu s dng cỏc chụng bng thộp, chỳng cú cu to nh sau: + Gm on ụng thộp lun vao co sỳt va thay i chiu cao Di chõn cú bo v, trờn inh cú mõn +Sau chụng ti gn cao yờu cu thỡ phi chụt trờn l khoan sn trờn chụng ri t ú on ục ren cũn li cụ nh chụng +Bn di chõn ct c liờn kờt vi t sn bng inh hay vớt +Nờu cú ti trng ngang thỡ dựng chụng xiờn v cỏc ging +Trc t chụng phi chn v trớ chc chn n nh Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** c Thanh ch U: L thộp trũn, mt u la hỡnh ren ca dai, u cũn li ngn cú hỡnh ch U , gia cú mt ục ln Thanh ch U dựng cỏc beam hỡnh ch A Nú cũn cú tỏc dng iờu chinh cho san t ti cao yờu cu bng cỏch ục d Gin giỏo: - Cu to t nhng ụng thộp c hn sn thnh khung phng v s dng chi cn liờn kờt ging chộo la c mt khung st chc chn - Nờu cn ng hay vt liu ta t thờm mt sn cụng tỏc - Trc lp t cng cn lu y ờn v trớ t v cỏc chụt liờn kờt m bo an ton Cụppha dm : Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Gm vỏn khuụn va vỏn khuụn ỏy Cỏch lp dng nh sau : - Xỏc nh tim dm - Ri vỏn lút t chõn ct - t cõy chụng ch T , t cõy chụng sỏt ct, cụ nh ct chụng, t thờm mt sụ ct dc theo tim dm - Ri vỏn ỏy dm trờn xa ct chụng T , cụ nh u bng cỏc ging - t cỏc tm vỏn khuụn dm, úng inh liờn kờt vi ỏy dm, cụ nh mộp trờn bng cỏc gụng , cõy chụng xiờn - Kiờm tra tim dm , chinh cao ỏy dm cho ỳng thiờt kờ Cụppha sn : Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 10 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Kờ t lp th nm lp li lp Xõy tng 220 theo cỏch thc hnh Sau xem Thy thao tỏc mõu, s dng cỏc dng c a gii thiu thc hnh theo nhúm sinh viờn xõy tng cao 10 lp 2/Th ngy 29-3-2012: *Bui sỏng: Xõy tng 220 mm, chiu cao 1,2 m -Tay thun cm bay ly va, tay cm gch Xờp gch theo hng vuụng gúc khụi xõy Nờu gch khụ thỡ phi ti nc lm m gch khụng hỳt nc ca va to mt phõn cỏch, lm gim dớnh kờt gia gch vi va xõy -u tiờn, ly trc ca tng, sau ú, rai lp va cú chiu dy khong t 0,8-1,2 cm Sp gch lờn lp va, dựng thc tm kp vo lp gch ly phng mt Xỳc mt ớt va chốn vo cỏc mch va (xm mch ) -o u va trc xỳc va -Tm thao tỏc thun tin l 1,2-1,6 m, nờu ngi thỡ khụng quỏ 1,5 m -C tiờp tc xõy nh vy cho ờn tng t cao t 1,2-1,5 m la c, khụng nờn xõy quỏ cao vỡ sc nng ca gch ố cỏc lp va phớa di gõy s chờnh khụng u v lm nghiờng tng -Kờt hp thc tm vi nivo thng, kiờm tra thng ng, phng mt ca bc tng xõy Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 28 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Bc tng xõy t yờu cu cỏc mch va t trờn xuụng di u nhau, tng phng, khụng nghiờng -Khi xõy chỳ ý ộp cht cỏc mch va, chốn va vo cỏc khong trụng, l h, trỏnh lm gim kh nng chu lc ca tng *Bui chiu:Xõy tng gúc 220x220 mm (hỡnh minh ha) 3/Th ngy - -2012: *Bui sỏng: Xõy tng 220x110 mm cha m nanh v m git +Cú loi m ca tng: -M git: dựng cho tng chu lc M git ỏp dng cho tng chu lc, m cha git theo tng bc Khi xõy bc tng di thỡ cha m git u cng dõy xõy phớa Ngi xõy cha m git la ngi th co tay ngh cao, xõy chun.Tựy theo iu kin lm viờc, khụng gian i li ma ngi th cha m git ngiu hay ớt -M nanh: dựng cho tng lng, tng khụng chu lc M nanh ỏp dng cho tng lng, tng khụng chu lc Khi xõy, ngi th a viờn gch lm g xõy tiờp b khỏc, nhm to s liờn kờt gia nhng tng.Nhc iờm ca m nanh l lp va khụng lp y vo khe h c Chớnh nhc iờm ny lm gim kh nng chu lc ca tng Cõu to mo giõt Cõu to mo nanh -M hục: dựng cho tng lng liờn tc ( nh tm, nh v sinh nhiu ngn ) khụng chu lc nhiu.M hục cha gia nhỏnh ca bc tng, tựy theo iu kin thi cụng m ngi th cha m hục.M hục cú nhc iờm nh m nanh nhng cú c iờm l nờu xõy, ngi th quờn cha m hục thỡ sau xõy xong, cú thờ dựng bỳa p viờn gch, ú s to c m hục *Bui chiu: Xõy tng 110mm (hỡnh minh ha) Xõy tng di khong hn 4m, chiu cao 1,2 m Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 29 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** -Xõy lp gch u tiờn phi t ỳng trc ca tng -Dựng thc tm kp vo lp gch ly phng mt Xỳc lng va chốn vo cỏc mch va ( xm mch ) -Xỳc lng va lờn lp gch, dựng bay dan u mt lp va, chiu di lp va dai hn chiu di viờn gch mt ớt Xỳc mt ớt va p lờn u viờn gch, h viờn gch xuụng ri iu chinh cho thng vi lp gch di Kiờm tra cnh di ca viờn gch trờn thng vi cnh trờn ca viờn gch di.Xờp gch sole nh hỡnh v, trỏnh trựng mch v thm m.C tiờp tc xõy nh vy cho ờn tm 1,2-1,5 m la c -Khi xõy hờt mt lp nờn dựng dõy cng u xõy lp tiờp theo c chun hn -Dựng thc tm kờp hp nivo thng kiờm tra thng ng, phng mt ca bc tng xõy 4/Th ngy - -2012: *Bui sỏng: Xõy tr tiờt din 330x330 mm, chiu cao 1,2 m -Xỏc nh trc ca tr, ỏnh du lờn trờn múng hoc trờn mt t.Khi a cú múng thỡ rói lp va, sau ú, tựy theo kớch thc ca tng loi tr ma t viờn gch u tiờn cho ỳng va cõn ụi -Cng dõy thng ng t trờn xuụng, cụ nh u dõy phớa trờn, u dõy di gn vi chõn tr -Dựng dõy di ngm va iu chinh cho õy thng ng c mt ( mt ng v mt bờn ) Cng cú thờ cng dõy bờn cnh tr mt ng phớa di -Cng nh tng, tr chi c trc tiờp xõy ờn chiu cao khụng chờ t 1,5 m tr xuụng Khi tr cn xõy cú chiu cao ln thỡ cn lp vỏn ng bao quanh cụng tỏc bao xõy t chun cao v d thi cụng -Khi a t gch v vói lp va thỡ khụng nờn dựng bay hoc bỳa gừ vo gch d lm cnh tr khụng chớnh xỏc, khụng thng -Dựng thc tm kờt hp nivo thng (cú thờ dựng dõy di ) kiờm tra thng ng ca tr -Nờu tr xõy rng rut thỡ ú cú thờ cho thờm cụt thộp vao va bờ tụng -Sau xõy xong, phi miờt gn cỏc mch va v lm sch cỏc mch ca tr Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 30 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** -Cu to tr xõy 330x330 mm: Lp Lp *Bui chiu: Xõy bc cp cu thang, xõy tam cp + Cỏc b phn ca cu thang gm: Dm chõn thang Bn thang Chiờu nghi Dm chiờu nghi Dm chiờu ti Tay + Cỏch chia bc cu thang thi cụng -o chiu cao ca vờ thang t mt chun lờn ờn mt trờn chiờu nghi Ly chiu cao ú 5cm ri chia cho sụ bc cn lm ta cú chiu cao ca mi bc -o chiu di t au dm chõn thang cho ờn u dm chiờu nghi theo phng ngang Ly chiu di chia cho sụ bc cn lm, ta cú chiu rng ca mi bc thang -T iờm u ca thõn thang xõy lờn chiu cao (Hb) v chiu rng (Bb) ca bc thang u tiờn Cng dõy bờn thõn thang t inh bc u tiờn ờn bc trờn cựng ca vờ thang Dựng dõy nh buc khong cỏch cụ nh ỏnh du v tr tng bc thang, t ú ngi th s tiờn hnh xõy +Tiờn hnh xõy bc: -Bc cu thang phi c xõy gch c, khụng c xõy ngang viờn gch vỡ bc lờn, gch s b lt -Tựy theo chiu cao bc thang va ngi th t gch nm, gch ng hay iu chinh mch va dy, mng khỏc Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 31 Tr-ờng đH bách khoa Báo cáo thực tập công Khoa XDDD&cn nhân ****** -Khi xõy, t gch bờn thõn thang trc, sau ú cng dõy ngang bc t gch cho thng, mt u viờn gch phi tht thng vi phng dõy -Tiờn hanh cho mt bc, chốn va vo cỏc khe h, rói va to mt bng cho bc thang, -Tng t xõy nh vy cho tt c cỏc bc cũn li Chỳ ý l xõy t di lờn trờn, xõy, bc trờn phi dựng vỏn lút bc di cú ch ngi xõy m khụng lm hng bc di -Bn thang l khụi bờ tụng, ú trc xõy bc thang, ta phi ti nc m v rói lp h xi mng tng dớnh bn thang v bc thang mui bac day cang 5/Th ngy - -2012: (Bui sỏng) *Cụng tỏc cụt thộp dm bờ tụng : - chun b: cỏt, ỏ, xi mng, nc v cỏc dng c dựng bờ tụng, chun b thộp ng kớnh 10 mm, chiu dai 2650 mm, ng kớnh mm, chiu di 2650 mm, 21 thộp ai, chiu di 0,5 m - Cp phụi bờ tụng M200 (B15) +Cỏt : 36,7 kg +ỏ : 54,1 kg +Xi mng: 15,4 kg +Nc :9,6 l * ỳc mõu bờtụng kớch thc 15*15*15 Mt s hỡnh nh thc ti xng: Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 32 Tr-ờng đH bách khoa Báo cáo thực tập công Khoa XDDD&cn nhân ****** Tng 220 Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 33 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Tng goc 220*220 Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 34 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Mo giõt Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 35 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Mo nanh Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 36 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Tng 110 Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 37 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Tr 330x330 Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 38 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Ct thộp Khuụn ỳc Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 39 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Dm bờ tụng KINH NGHIM RT RA SAU T THC TP : t thc ngn nhng a nõng cao kiờn thc v kinh nghim ca em cụng tỏc xõy dng Thc tờ cho thy cụng tỏc thi cụng l cụng tỏc rt phc v nhiu th thỏch, mi cụng tỏc, hanh ng u phi cú s tớnh toỏn hp ly ũi hi ngi cỏn b phi nhanh nhn x lý tỡnh huụng logic thụng minh, bờn cnh kiờn thc chuyờn mụn thỡ kh nng lanh o t chc l yờu tụ quyờt nh hiu qu ca cụng tỏc thi cụng c v cht lng, chi phớ v tiờn Mt s hiờu biờt vờ tụ chc va phõn cụng lao ng ti cụng trng : 1/ S phõn cp qun lý v mụ: ng u cụng trng cú ban chi huy cụng trng (ngi ng u l Chi huy trng cụng trỡnh), kờ ú la cỏc i xõy dng (ng u la i trng) m bo yờu cu cht lng cụng trỡnh cú hai h thụng giỏm sỏt: h thụng giỏm sỏt ca cụng ty t v h thụng giỏm sỏt ca ch u t Ban chi huy cụng trng cú nhim v iu khiờn cụng trng cp v mụ m bo tiờn v cht lng cụng trỡnh Cỏc i xõy dng nhn nhng hng mc cụng trỡnh nht nh v chu trỏch nhim v tiờn , cht lng thi cụng ca nhng hng mc ú Cỏc giỏm sỏt cụng trng chu trỏch nhim m bo cho nhng hng mc thi cụng ỳng theo bn v, m bo cht lng Mi cụng vic xong u phi c nghim thu, cú ch ký ca giỏm sỏt mi c chuyờn sang cụng vic khỏc Mi ngy ban chi huy viờt nht ky cụng trng cho c cụng trng va i xõy 2/ S iu hnh, qun lý ca cỏc i xõy dng: a/V nhõn s : - Vi k s Phõn vic theo cụng trỡnh Vi cỏch phõn vic nh vy thỡ mi k s chi cn nm vng cụng trỡnh mỡnh ph trỏch, theo dừi c hờt tt c cỏc chi tiờt cụng vic Phõn vic theo cỏch th s trỏnh c cụng tỏc khụng khp vi yờu cu vi Nờu ta tiờn hnh theo cụng tỏc chuyờn mụn húa, mi k s chuyờn mt phn cụng tỏc thỡ ũi hi kh nng t chc cao, cú s phụi hp nhp nhang, nhiờn cụng trng ln nhiu cụng tỏc nờn nờu lm nh vy thỡ ũi hi mt trỡnh qun lý m ớt cú cụng ty cú thờ ỏp ng - Vi cụng nhõn Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 40 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** Tiờn hnh cụng vic theo t i chuyờn nghip gm cú cỏc t sau: t coffa, t cụt thộp, t bờ tụng, t lao ng Mi t chi lm mt cụng vic chuyờn nghip Tuy nhiờn ụi cú thờ ghộp t coffa vi t bờ tụng lm mt: dng coffa xong thỡ chu luụn trỏch nhim v bờ tụng hoc ghộp t cụt thộp vi t coffa Tuy nhiờn hay nht l tỏch riờng tng t i chuyờn bit mi t i cú mt t i trng, chu trỏch nhim chung cho toan i Tớnh lng cho cỏc t i chuyờn nghip theo khụi lng Tớnh toỏn theo khụi lng ngha la t i lam ờn õu hng lng ờn õy, lam nhanh thỡ c giao nhiu, hng lng nhiu hn Tớnh theo cỏch thỡ kớch thớch cụng nhõn tng nng sut lao ng nhng ụi cng chớnh vỡ vy nờn cụng nhõn lm dụi, lm u, ú cn phi giỏm sỏt cht ch Tớnh theo cụng ngha la mi ngy lm vic thỡ lanh lng ca mt ngy Tớnh theo cỏch th hai khụng kớch thớch c cụng nhõn tng nng sut lao ng nhng cụng vic s c tiờn hanh tng ụi k lng hn - Vi nhng cỏ nhõn khỏc: Trong mi t i u cú th kho coi kho, qun lý vic xut, nhp cỏc thiờt b, vt liu kho va ngi i iờm danh sụ cụng nhõn v cỏn b k thut cỏc t i tham gia lao ng ngy lm vic ú T chc ngun nhõn lc phi hp lý, cht ch trỏnh xy tỡnh trng cụng trng thỡ quỏ nhiu ngi, thỡ quỏ ớt ngi thun tin cho vic qun ly, ỏp ng nhu cu nhõn cụng cn phi lp bng tiờn kờ hoach, bn tiờn thc tờ, bn yờu cu nhõn lc so sỏnh cụng vic bo m luụn ngi thi cụng, ụng thi iu hũa ngun nhõn lc khụng quỏ ụng vao mt lỳc b/V ti nguyờn võt liờu v dng c thi cụng Cụng ty s cung cp cho cỏc t i nguyờn vt liu v dng c thi cụng, cú biờn bn ký nhn gia ngi giao va ngi nhn Sau ú i s phõn cụng dng c thi cụng cho cỏc t i chuyờn nghip Trong quỏ trỡnh lm vic, cú thờ iu chinh lng dng c thi cụng gia cỏc t i cho 3/ Phõn cp ch huy: Trong cụng trng phi cú phõn cp chi huy bo m s thụng nht Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 41 Tr-ờng đH bách khoa Khoa XDDD&cn Báo cáo thực tập công nhân ****** + Cp di cú thờ xut ý kiờn nhng phi theo li cp trờn Cụng nhõn phi theo li cỏn b k thut Chi huy trng cụng trng la ngi cú quyn quyờt nh tm thi ln nht cụng trng + Cỏc cỏn b k thut ca n v thi cụng, cỏn b ca n v giỏm sỏt phi i nún bo hiờm mu trng, cụng nhõn i nún bo h mu vang, an toan viờn i nún bo h mu xanh nht, cú dỏn nhón hiu cụng ty, cụng nhõn in nc i nún bo h mau xanh m Kinh ngim rỳt sau t thc tp: Thc cụng nhõn nm chng trỡnh ao to ca nha trng Trong thi gian ngn thc tp, di s hng dõn ca thy cụ va cỏc anh ch ti cụng trng, cỏc sinh viờn cú c hi tỡm hiờu,tiờp cn vi ngnh ngh mỡnh ang hc,cựng lm vic vi cỏc anh i trc, hc hi v thc nhiu k nng mi, tr nờn c lp, t tin hn Qua t thc nay, chỳng em rỳt mt sụ kinh nghim nh sau: + m bo lm vic ỳng tỏc phong, ỳng gi qui nh + Hon thnh tụt nhim v c giao + Tng cng kh nng lam vic theo nhúm, m bo hiu qu cụng vic + Cn thớch ng nhanh vi mụi trng lm vic dự bt c ni õu + Cn tiờp thu, hc hi kinh nghim t cỏc anh ch i trc + Lao ng cn cự, sỏng to cụng vic, phỏt huy ỳng nng lc ca mỡnh + Vn an toan lao ng luụn c t lờn hang u suụt quỏ trỡnh thi cụng Trờn õy la bỏo cỏo thc cụng nhõn nm tun ti xng v ti cụng trng t thc a giỳp chỳng em biờt thờm c nhiu kiờn thc, nhng bi hc m trờn lý thuyờt khụng thờ biờt c Thc cụng nhõn giỳp mi chỳng em nhn thc v hiờu rừ hn v thc tờ ca cụng trỡnh Thi gian ngn nhng cng a giỳp mi sinh viờn hỡnh dung c cụng vic ca mỡnh sau ny v phn no giỳp chỳng em cú em nhng hiờu biờt thc tờ v cỏc mụn hc sp ti Qua õy, chỳng em xin chõn cm n quy Thy cụ va cỏc anh k s a giỳp chỳng em hoan tụt t Thc ln Kớnh chỳc quy Thy cụ, cỏc Anh mnh khe, hnh phỳc va cú nhiu nim vui mi cuc sụng Nhom sinh viờn lp 09X1A _ nhom Thc tõp nhom thc hiờn 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Thực tập công nhân xây dựng, Báo cáo Thực tập công nhân xây dựng, Báo cáo Thực tập công nhân xây dựng