0

Chương I :Căn bậc ba

23 5,115 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Kiểm tra bài cũ Điền vào chỗ trống để được các khẳng định đúng 1. Định nghĩa căn bậc hai: Căn bậc hai của số a không âm là số x sao cho . 2. Điều kiện tồn tại căn thức bậc hai: Chỉ có số .mới có căn bậc hai. 3. Những lưu ý về căn bậc hai: - Số dương a có căn bậc hai là hai số ., kí hiệu là ,và - Số âm . căn bậc hai - Số 0 chỉ có .căn bậc hai là ,viết là 4.Định nghĩa căn bậc hai số học: = )0(aax X 2 = a Dung hai Khoong am Doi nhau a Khong co can bac hai Mot Đáp án 2. Điều kiện tồn tại căn thức bậc hai: Chỉ có số .mới có căn bậc haikhông âm 3. Những lưu ý về căn bậc hai: - Số dương a có . căn bậc hai là hai số ., kí hiệu là .,và - Số âm căn bậc hai - Số 0 chỉ có căn bậc hai là ,viết là đúng hai đối nhau a a không có một chính số 0 00 = 4. Định nghĩa căn bậc hai số học: = )0(aax = ax x 2 0 Bài toán: Một người thợ gò hàn cần làm một thùng hình lập phương chứa được đúng 64 lít nước. Hỏi người thợ đó phải chọn độ dài của cạnh thùng là bao nhiêu đề xi mét? hình lập phương chứa được đúng 64 lít độ dài của cạnh thùng Định nghĩa:(SGK/34) Căn bậc ba của một số a là số x sao cho ax = 3 *Qua các ví dụ trên em hãy cho biết những loại số nào có căn bậc ba? Ví dụ1 : * Căn bậc ba của 1000 là .Vì . 10 100010 3 = * - 0,1 là căn bậc ba của Vì 001,0)1,0( 3 = - 0,001 * Căn bậc ba của 0 là Vì . 0 00 3 = Ta công nhận kết quả sau *Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba *Kí hiệu căn bậc ba của số a là : 3 a *Trong đó : 3 gọi là chỉ số của căn,a gọi là biểu thức lấy căn (hay biểu thức dưới dấu căn). Phép tìm căn bậc ba của một số gọi là phép khai căn bậc ba. Từ định nghĩa căn bậc ba, em hãy so sánh: và a. 3 3 3 3 ( ) ;a a Chú ý: 3 3 3 3 ( )a a = = a Vậy có nghĩa khi nào? 3 a 3 a Có nghĩa với mọi a Bài tập :Điền vào chỗ trống ( .) cho thích hợp Qua đó em có nhận xét gì về căn bậc ba của số dương,số âm, số 0 ? 3 3 3 1 8 .; .; 0 27 = = = 2 3 1 0 • NhËn xÐt: • C¨n bËc ba cña sè d­¬ng lµ sè d­¬ng • C¨n bËc ba cña sè ©m lµ sè ©m • C¨n bËc ba cña sè 0 lµ chÝnh sè 0 - Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau. - Số âm không có căn bậc hai. - Số 0 chỉ có một căn bậc hai là chính số 0. *Căn bậc ba của số dư ơng là số dương. *Căn bậc ba của số âm là số âm. *Căn bậc ba của số 0 là chính số 0. *Căn bậc hai có gì khác căn bậc ba? • Mét sè tÝnh chÊt cña c¨n bËc hai: • Víi a vµ b kh«ng ©m, ta cã: baba <⇔< aa = 2 *Víi mäi a R , ta cã : ∈ *Víi a kh«ng ©m vµ b d­¬ng, ta cã: b a b a = *Víi a vµ b kh«ng ©m, ta cã: ab a b = [...]... = I 3 1 3 = O 125 4 1 1/5 -0.2 3 1 2 1/5 1 2 chăm ngoan học gi i Căn bậc hai ;Căn bậc ba Căn bậc hai 1 Định nghĩa Căn bậc ba Căn bậc hai của Căn bậc ba của một số a không âm một số a là số x là số x sao cho sao cho 3 2 x =a x =a Căn bậc hai ;Căn bậc ba Căn bậc hai 2. i u kiện tồn t i căn *Chỉ có số không âm thức bậc hai , căn thức m i có căn bậc hai ; bậc ba -Số dương a có đúng hai căn bậc hai là... là hai số đ i nhau Số 0 có một căn bậc hai là chính số 0 Số âm không có căn bậc hai Căn bậc ba *M i số a đều có duy nhất một căn bậc ba -Căn bậc ba của số dư ơng là số dương -Căn bậc ba của số 0 là chính số 0 Căn bậc ba của số âm là số âm Tính chất Căn bậc hai Căn bậc ba 1.V i a và b không âm, ta có: 1.V i m i a , b thuộc R , ta có: a . kiện tồn t i căn thức bậc hai: Chỉ có số .m i có căn bậc hai. 3. Những lưu ý về căn bậc hai: - Số dương a có căn bậc hai là hai số ., kí hiệu là ,và. Khong co can bac hai Mot Đáp án 2. i u kiện tồn t i căn thức bậc hai: Chỉ có số .m i có căn bậc haikhông âm 3. Những lưu ý về căn bậc hai: - Số dương a
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I :Căn bậc ba, Chương I :Căn bậc ba,

Từ khóa liên quan