0

Thực tiễn về tổ hợp tác

5 341 0
  • Thực tiễn về tổ hợp tác

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2016, 11:54

Bộ luật dân sự 2005 không đưa ra định nghĩa, khái niệm thế nào là Tổ hợp tác mà chỉ đưa ra các tiêu chí, điều kiện để một chủ thể trở thành tổ hợp tác. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 110 Bộ luật Dân sự 2005“Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự”.Theo đó, khi 3 cá nhân trở lên cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm và việc hợp tác được xây dựng trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND cấp, xã phường thị trấn.Tuy nhiên, thực tiễn xác định một chủ thể là tổ hợp tác cũng có nhiều cách xác định khác nhau. Do không thống nhất cách xác định nên việc thống kê các tổ hợp tác cũng có sự khác nhau. Có nơi, chỉ thống kê những tổ hợp tác nào có chứng thực tại UBND cấp xã, có nơi thống kê tất cả các “tổ”, “hội”, “nhóm người” “tổ nhóm tập thể” có chứng thực và không có chứng thực tại UBND cấp xãphường như tổ thủy nông, tổ làm đất, tổ bảo vệ thực vật, tổ thu hoạch, tổ cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, tổ chuyên ngành theo sở thích (tổ nuôi hưu, tổ nuôi cá lồng, tổ liên kết sản xuất hạt điều sạch,…), tổ tín dụng cho vay vốn,…. Do đó, các con số từ địa phương báo cáo về tình hình tổ hợp tác rất lớn, không phản ánh đúng tình hình thành lập và hoạt động, phát triển của Tổ hợp tác theo các quy định của Bộ luật dân sự 2005. 1 Thực tiễn tổ chức hoạt động Tổ hợp tác Bộ luật dân 2005 không đưa định nghĩa, khái niệm Tổ hợp tác mà đưa tiêu chí, điều kiện để chủ thể trở thành tổ hợp tác Theo quy định Khoản 1, Điều 110 Bộ luật Dân 2005“Tổ hợp tác hình thành sở hợp đồng hợp tác có chứng thực Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn từ ba cá nhân trở lên, đóng góp tài sản, công sức để thực công việc định, hưởng lợi chịu trách nhiệm chủ thể quan hệ dân sự” Theo đó, cá nhân trở lên đóng góp tài sản, công sức để thực công việc định, hưởng lợi, chịu trách nhiệm việc hợp tác xây dựng sở hợp đồng hợp tác có chứng thực UBND cấp, xã phường thị trấn Tuy nhiên, thực tiễn xác định chủ thể tổ hợp tác có nhiều cách xác định khác Do không thống cách xác định nên việc thống kê tổ hợp tác có khác Có nơi, thống kê tổ hợp tác có chứng thực UBND cấp xã, có nơi thống kê tất “tổ”, “hội”, “nhóm người” “tổ nhóm tập thể” có chứng thực chứng thực UBND cấp xã/phường tổ thủy nông, tổ làm đất, tổ bảo vệ thực vật, tổ thu hoạch, tổ cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, tổ chuyên ngành theo sở thích (tổ nuôi hưu, tổ nuôi cá lồng, tổ liên kết sản xuất hạt điều sạch,…), tổ tín dụng cho vay vốn,… Do đó, số từ địa phương báo cáo tình hình tổ hợp tác lớn, không phản ánh tình hình thành lập hoạt động, phát triển Tổ hợp tác theo quy định Bộ luật dân 2005 Do cách xác định tư cách chủ thể tổ hợp tác phải chủ thể có đăng ký chứng thực hợp đồng hợp tác UBND cấp xã/phường nên thực tiễn tìm hiểu chủ thể gọi tổ hợp tác có đăng ký chứng thực đa dạng 1.1 Về vấn đề tài sản Theo quy định Điều 114 Bộ luật dân tài sản Tổ hợp tác “1 Tài sản tổ viên đóng góp, tạo lập tặng cho chung tài sản tổ hợp tác Các tổ viên quản lý sử dụng tài sản tổ hợp tác theo phương thức thoả thuận Việc định đoạt tài sản tư liệu sản xuất tổ hợp tác phải toàn thể tổ viên đồng ý; loại tài sản khác phải đa số tổ viên đồng ý “ Tuy nhiên, pháp luật không “pháp định” vốn góp tổ hợp tác mà số vốn tự kê khai, thông báo hợp đồng hợp tác chứng thực ủy ban nhân dân cấp xã/phường nên việc xác định tài sản tổ hợp tác có nhiều cách xác định khác Theo đó, “việc khai” tài sản đóng góp vào Tổ hợp tác khai cho có mà tài sản chung đóng góp thực Thực tiễn khảo sát cho thấy tổ hợp tác gần riêng, tài sản, tư liệu sản xuất thuộc sở hữu, quản lý tổ viên theo nguyên tắc người sở hữu, quản lý, sử dụng Tài sản Tổ hợp tác ít, “quỹ” để Tổ hợp tác sinh hoạt cho số tổ viên vay số vốn riêng tổ viên đưa để kinh doanh Chính lý thực tế làm cho tổ hợp tác gặp khó khăn việc xác lập giao dịch dân sự, thừa nhận tư cách chủ thể Tổ hợp tác Điều thể thông qua khó khăn Tổ hợp tác tiếp cận việc vay vốn tài sản để cho khoản vay nhân danh tổ hợp tác vay vốn 1.2 Về thành viên tham gia tổ hợp tác Theo quy định Điều 110 Bộ luật dân 2005 tổ viên tổ hợp tác người góp công sức việc tham gia sản xuất, kinh doanh, hưởng lợi chịu trách nhiệm Thực tiễn tìm hiểu cho thấy, tổ viên tham gia tổ hợp tác không đảm bảo tiêu chí Các tổ viên tham gia tổ hợp tác đa dạng Đối với người quan hệ huyết thống, họ hàng thành viên tham gia tổ hợp tác với danh nghĩa nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp để nâng cao sản xuất, đầu cho sản phẩm tổ viên “lao động” làm thuê cho tổ trưởng mà hoạt động sản xuất, kinh doanh chung Trường hợp tổ viên tham gia sản xuất chung, góp sức để sản xuất chung thành viên tham gia tổ hợp tác có quan hệ huyết thống theo mô hình “gia đình – cha mẹ con” (các lập gia đình) Bên cạnh đó, pháp luật hành dừng lại quy định việc bầu, thay đổi tổ trưởng phải thông báo với UBND cấp xã/phường nơi chứng thực hợp đồng hợp tác Đối với việc kết nạp mới, thay đổi, chấm dứt tổ viên vấn đề thông báo không đặt Điều cho thấy chưa công khai tư cách thành viên gây khó khăn việc xác định cá nhân có phải tổ viên tổ hợp tác thực tế 1.3 Mục đích tham gia tổ hợp tác tổ viên mục đích xây dựng tổ hợp tác thành chủ thể quan hệ dân Tổ hợp tác tổ hợp người tham gia hỗ trợ, liên kết sản xuất, kinh doanh chung Do đó, tổ viên tham gia tổ hợp tác dừng lại việc tìm “tổ chức” có tư cách pháp lý để hội, họp trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ trình sản xuất, kinh doanh tổ viên Trong sách phát triển kinh tế tập thể Đảng, Nhà nước nhà lập pháp thể chế hóa Tổ hợp tác thành chủ thể giao dịch dân – liên kết đơn giản nhằm tạo tiền tề, điều kiện cho việc phát triển, mở rộng “nâng” tổ hợp tác thành chủ thể có tổ chức cao Hợp tác xã, Doanh nghiệp Tuy nhiên, từ thực tiễn tổ chức hoạt động tổ hợp tác cho thấy tổ hợp tác hoạt động với chất, tiêu chí luật định Bên cạnh đó, thực tiễn khảo sát cho thấy gần trường hợp tổ hợp tác tiến hành chuyển đổi thành loại hình khác mà nhà xây dựng sách mong đợi 1.4 Vấn đề xác lập giao dịch đại diện giao dịch Bộ luật dân 2005 tiếp tục thừa nhận Tổ hợp tác chủ thể quan hệ dân tư cách pháp nhân Điều thể chế chịu trách nhiệm tài sản quy định khoản 2, Điều 117 khoản 3, Điều 120 Bộ luật dân 2005 “Tổ hợp tác chịu trách nhiệm dân tài sản tổ; tài sản không đủ để thực nghĩa vụ chung tổ tổ viên phải chịu trách nhiệm liên đới theo phần tương ứng với phần đóng góp tài sản riêng mình” Tuy nhiên, Bộ luật dân 2005 quy định điều kiện định tổ hợp tác chuyển đổi thành hình thức thích hợp có tư cách pháp nhân (hợp tác xã, doanh nghiệp) Điều 12, Nghị định 151/2007/NĐ-CP quy định quyền tổ hợp tác có phạm vi rộng tạo điều kiện thuận lợi để tổ hợp tác tham gia vào quan hệ dân Tuy nhiên, phân tích tổ hợp tác tài sản, có tài sản tài sản cá nhân tổ trưởng nên thực tế tổ hợp tác không xác lập giao dịch dân (mua bán, vay vốn,… ) nhân danh tư cách tổ hợp tác mà nhân danh tư cách cá nhân (tổ trưởng), cá nhân xác lập giao dịch tự chịu trách nhiệm với tư cách cá nhân Bên cạnh đó, thực tiễn khảo sát cho thấy, tranh chấp dân phát sinh mà bên tổ hợp tác Theo quy định Điều 113 Bộ luật dân tổ trưởng thành viên bầu người đại diện cho tổ hợp tác xác lập giao dịch Giao dịch tổ trưởng xác lập phát sinh quyền nghĩa vụ tổ hợp tác nói chung, tổ viên nói riêng Tuy nhiên, thực tế góp vốn, góp sức để tham gia sản xuất chung nên thành viên tham gia tự hiểu tổ trưởng xác lập tự chịu trách nhiệm Điều cho thấy chưa có tách bạch tài sản, giao dịch tổ hợp tác với tài sản, giao dịch cá nhân tham gia giao dịch, đặc biệt cá nhân chủ hộ hộ gia đình phức tạp việc xác định nghĩa vụ giao dịch Do chế độ chịu trách nhiệm tổ viên trách nhiệm liên đới vô hạn Tuy nhiên, pháp luật hành không quy định “những hạn chế” việc tham gia tổ viên nhiều chủ thể khác (tổ hợp tác khác, doanh nghiệp tư nhân,….) Điều gây khó khăn, rủi ro xác lập giao dịch bên thứ 3, đặc biệt chế công khai tư cách tổ viên chưa thực Trong thời gian qua, nhiều diễn đàn, hội thảo đánh giá mô hình tổ hợp tác có đưa thực tế vướng mắc tổ hợp tác việc tham gia quan hệ dân sự, đặc biệt khó khăn việc tiếp cận vốn Để tìm hiểu vấn đề này, thực tiễn khảo sát cho thấy cố gắng tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn nhiên tổ hợp tác mà xây dựng tổ hợp tác có tài sản Do tổ hợp tác tài sản riêng Chính điều ảnh hưởng đến vấn đề “tài sản bảo đảm” cho quan hệ vay ngân hàng cho tổ hợp tác vay Tài sản thuộc quyền sở hữu tổ viên, không chuyển dịch cho tổ hợp tác Thực tiễn khảo sát cho thấy, việc xác lập giao dịch vay vốn tổ viên tự xác lập với tư cách cá nhân không thông qua tư cách tổ hợp tác 1.5 Việc chứng thực thành lập Tổ hợp tác Theo quy định khoản 1, Điều 110 Bộ luật Dân 2005; Điều Nghị định 151/2007/NĐ-CP tổ hợp tác chủ thể quan hệ pháp luật dân thực việc chứng thực hợp đồng hợp tác UBND cấp xã/phường Việc chứng thực, báo cáo tình hình hoạt động Tổ hợp tác quy định cụ thể Thông tư số 04/2008/TT-BKH hướng dẫn số quy định Nghị định 151/2007/NĐ-CP tổ chức hoạt động Tổ hợp tác Nguyên nhân tổ hợp tác không đăng ký hoạt động với UBND xã tính chất hoạt động đơn giản, sản xuất kinh doanh nhỏ, không ổn định, mang tính mùa vụ, số hoạt động vùng có hợp tác xã trở thành phận nhận thầu, nhận khoán dịch vụ thuộc chức hợp tác xã Nhiều tổ hợp tác mang tâm lý ngại làm thủ tục đăng ký với UBND xã, sợ bị đánh thuế, sợ quan chức khác gây trở ngại cho việc làm ăn Thực tiễn khảo sát cho thấy trường hợp Tổ hợp tác thành lập “kép” vừa chứng thực hợp đồng hợp tác UBND cấp xã vừa đăng ký phòng kế hoạch đầu tư UBND cấp Huyện cấp dấu pháp nhân (dấu tròn) Vấn đề lực quan chứng thực: Việc Bộ luật dân 2005 trao thẩm quyền chứng thực tư cách chủ thể cho quyền UBND cấp xã/phường vấn đề cần giải chế đăng ký, quản lý, theo dõi trình thành lập, tổ chức hoạt động tổ hợp tác Đặc biệt chế độ trách nhiệm tổ viên “vô hạn” có quan hệ với nhiều giao dịch mà tổ viên xác lập với tư cách khác hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân,….thì việc quản lý nhà nước chủ thể chặt chẽ Thực tiễn khảo sát cho thấy quản lý nhà nước quyền sở tổ hợp tác yếu, Điều thể quyền sở không phân biệt rõ đâu tổ hợp tác (có địa phương báo cáo tổ hợp tác không chứng thực hợp đồng hợp tác UBND xã phường: tổ vay vốn hội phụ nữ, hội nông dân vay vốn – xem tổ hợp tác, ) 1.6 Việc chuyển đổi Tổ hợp tác thành tổ chức có tư cách pháp nhân Theo quy định khoản Điều 111 Bộ luật dân 2005 “Tổ hợp tác có đủ điều kiện để trở thành pháp nhân theo quy định pháp luật đăng ký hoạt động với tư cách pháp nhân quan nhà nước có thẩm quyền” Về mặt lý luận thực tiễn cho thấy Tổ hợp tác chuyển đổi thành tổ chức pháp nhân Tổ hợp tác chấm dứt thay vào Hợp tác xã Doanh nghiệp (theo số loại hình Luật Doanh nghiệp 2005) Như vậy, việc luật quy định điều không cần thiết Trong khoản 1, Điều 120 liệt kê trường hợp chấm dứt tổ hợp tác không đề cập đến vấn đề tổ hợp tác chuyển đổi thành pháp nhân Thực tiễn cho thấy dừng lại mức độ liên kết nhỏ, tạm thời hợp đồng hợp tác bên đáp ứng yêu cầu bên quan hệ mà không cần thành lập chủ thể Quan điểm việc thừa nhận tổ hợp tác – chủ thể quan hệ pháp luật dân Tổ hợp tác Bộ luật dân 1995 thức thừa nhận chủ thể quan hệ pháp luật tiếp tục khẳng định Bộ luật dân 2005 Tuy nhiên, lần sửa đổi trước, có hai luồng quan điểm khác việc có tiếp tục thừa nhận, trì tư cách chủ thể tổ hợp tác lần sửa đổi bổ sung Bộ luật dân 2005 Quan điểm thứ nhất, tiếp tục thừa nhận tư cách chủ thể Tổ hợp tác hành Quan điểm cho rằng, từ số số lượng tổ hợp tác, số lượng tổ viên, số vốn… khẳng định tổ hợp tác mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội, tạo "lưới an sinh xã hội phi thức" thông qua giúp đỡ lẫn phạm vi tổ; hình thành tổ chức mang tính dân chủ, phát huy khả sáng tạo người dân; tạo phát triển bền vững nông thôn; gia tăng lợi ích kinh tế nhờ tăng quy mô sử dụng nguồn lực chỗ Và với ít, nhiều tồn chưa có vuớng mắc, ảnh hưởng xấu đến quan hệ dân việc bỏ không cần thiết Bên cạnh đó, văn kiện đường lối phát triển kinh tế nước ta khẳng định mô hình kinh tế tập thể có đối tượng tổ hợp tác Mặt khác, nhóm quan điểm có xu hướng mong muốn thừa nhận tư cách “pháp nhân” cho tổ hợp tác Quan điểm thứ hai, không thừa nhận tổ hợp tác chủ thể độc lập quan hệ pháp luật dân Quan điểm cho rằng, thực tiễn không tồn tổ hợp tác nhà làm luật xây dựng Quan hệ tổ viên tổ hợp tác kết hợp cá nhân ( tổ viên) với thông qua hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh Sự hình thành, hoạt động hay chấm dứt tổ hợp tác dựa hợp đồng Như vậy, thực tiễn hợp tác, liên kết hỗ trợ sản xuất kinh doanh môt tượng xã hội nhu cầu tất yếu hoạt động sản xuất kinh doanh Chúng ta phủ nhận hoàn toàn số số lượng tổ hợp tác thành lập, tổ viên tham gia, số vốn,… quan quản lý nhà nước cung cấp, số có chứng thực hợp đồng hợp tác chiếm tỷ lệ lớn Thực tiễn tồn phát triển tổ hợp tác đứng từ công tác quản lý nhà nước cho thấy tổ hợp tác không đặt nhiều vấn đề cần giải tổ hợp tác giao dịch, tranh chấp (tranh chấp đến quan UBND cấp sở, tòa án nhân dân giải quyết) Ngoài tổ hợp tác có chứng thực hay không chứng thực cho thấy khác nhau, không ảnh hưởng mục đích tham gia tổ hợp tác tổ viên Từ thực tiễn tổ chức hoạt động tổ hợp tác thời gian qua cho rằng, tổ hợp tác không phát sinh giao dịch (nếu có, giá trị giao dịch nhỏ), giá trị tài sản tham gia nên không phát sinh vấn đề, quan hệ pháp luật giải Để trả lời câu hỏi cho viêc có nên quy định tổ hợp tác Bộ luật dân 2005 sửa đổi thời gian tới hay không Từ phân tích trên, cho rằng, Bộ luật dân 2005 không thiết đề cập tổ hợp tác với tư cách chế định, chủ thể quan hệ pháp luật dân Đánh giá tác động kinh tế – xã hội bỏ chế định tổ hợp tác Bộ luật dân Từ thực tiễn hoạt động tổ hợp tác (tổ hợp tác có chứng thực hợp đồng hợp tác tổ hợp tác chứng thực hợp đồng hợp tác) cho thấy khác tổ hợp tác Mục đích mà tổ viên tham gia tổ hợp tác đảm bảo Đối với quan hệ phát sinh trình liên kết, hỗ trợ sản xuất kinh doanh thành viên với điều chỉnh thông qua hợp đồng hợp tác quy chế bên tự thỏa thuận xây dựng lên Do đó, pháp luật không quy định chế định tổ hợp tác thực tiễn nhu cầu liên kết, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tồn mà không cần đặt vấn đề chứng thực UBND cấp xã/phường Trường hợp phát sinh quan hệ tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh điều chỉnh hợp đồng hợp tác Nếu cá nhân cần thấy thành lập “pháp nhân” để thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh lựa chọn hình thức hợp tác xã doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp (công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH từ thành viên trở lên….) để sản xuất kinh doanh Do đó, từ bỏ chế định tổ hợp tác Bộ luật dân cần hoàn thiện thêm chế định hợp đồng hợp tác để điều chỉnh quan hệ pháp sinh trình hợp tác, liên kết ban đầu thành viên Cũng công tác phổ biến giáo dục pháp luật để “người dân” tham gia “tổ hợp tác” không cảm thấy lo lắng thay đổi pháp luật Đối với phương án trì chế định tổ hợp tác, cho phải có dự đoán tổ hợp tác nghĩa, cần hoàn thiện mặt pháp luật quy định Thứ nhất, chế công khai tư cách thành viên: Bộ luật dân 2005 sửa đổi cần quy định vấn đề trường hợp có thay đổi (bổ sung, chấm dứt,…) tư cách tổ viên phải báo cáo, đăng ký với quan quản lý nhà nước Thứ hai, chế quản lý, hạn chế tham gia quan hệ pháp luật khác trách nhiệm dân tổ viên trách nhiệm vô hạn Pháp luật hành trao thẩm quyền quản lý nhà nước cho quyền cấp sở (UBND cấp xã/phường) pháp luật hành việc, đăng ký thành lập chủ thể (Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể…) cấp có thẩm quyền từ cấp Quận/huyện trở lên Đặc biệt chế độ trách nhiệm tổ viên tổ hợp tác trách nhiệm vô hạn vấn đề công khai, kiểm soát thành viên tổ hợp tác đặt để tránh rủi ro cho bên thứ ba Pháp luật cần hạn chế tham gia tổ viên tổ hợp tác theo hướng tổ viên tham gia tổ hợp tác không phép thành lập doanh nghiệp tư nhân Để thống quan quản lý nhà nước, pháp luật cần điều chỉnh theo hướng thẩm quyền chứng thực, đăng ký tổ hợp tác trao cho quyền UBND cấp Quận/huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn về tổ hợp tác, Thực tiễn về tổ hợp tác, Thực tiễn về tổ hợp tác

Từ khóa liên quan