0

skkn một số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác QUẢN lý dạy học THEO mô h

38 464 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2016, 22:02

MỤC LỤC I Tên sở yêu cầu công nhận sáng kiến: II Các tác giả sáng kiến: III Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng: IV Nội dung sáng kiến Giải pháp cũ thường làm: 2 Giải pháp cải tiến V Hiệu kinh tế xã hội dự kiến đạt 11 Hiệu kinh tế: 11 Hiệu xã hội: 11 VI Điều kiện khả áp dụng 12 PHỤ LỤC 1: Nội dung sáng kiến 13 I PHẦN THỨ NHẤT 13 II PHẦN NỘI DUNG 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC 2: Một số hình ảnh mô hình THM THCS Trường Yên 33 PHỤ LỤC 3: Mẫu kiểm tra Test với GV HS 36 I Tên sở yêu cầu công nhận sáng kiến: Hội đồng sáng kiến Sở GD-ĐT Ninh Bình II Các tác giả sáng kiến: Các tác giả sáng kiến H tên: Nguy n Th ch Phượng Ch v Hi u trưởng H vị Cử nhân Ngữ văn Đ n vị Trường THCS Trường Yên – H Hoa Lư Số n thoại: 0982 722 059 Email: hl.thcstruongyen@ninhbinh.edu.vn H tên: T ần T ung Kiên Ch v h Hi u trưởng H vị Cử nhân Toán h Đ n vị Trường THCS Trường Yên – H Hoa Lư Số n thoại: 0982 782 630 Email: kientruongyen@gmail.com H tên: T ần uyết Th ng Ch v h Hi u trưởng H vị Cử nhân Toán h Đ n vị Trường THCS Trường Yên – H Hoa Lư Số n thoại: 0912 896 345 Email: thang.hoalu@gmail.com H tên: Phạ H ng Thiện Ch v : Chuyên viên H vị Thạ sỹ H a h Đ n vị h ng GD-ĐT Hoa Lư Số n thoại: 0918 138 083 Email: phthien030@gmail.com III Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng: Tỉ lệ đóng góp 25% 25% 25% 25% - Tên sáng kiến: "Một s kinh nghiệ t ng công tác quản l dạy h c th i T ng THC T ng ên" - Lĩnh vự áp d ng Sáng kiến triển khai dạy h ô h nh t ng h c thể áp d ng ho tất ả trường THCS theo mô hình trường h IV Nội dung sáng kiến Giải pháp cũ thường làm: Để nâng ao hất lượng giáo d nhà trường ph thuộ vào nhiều tố Sự hỉ đạo ấp trên; Đội ngũ giáo viên; C sở vật hất; Chất lượng đầu vào; Công tá quản lý; Trong đ ông tá quản lý vai tr quan tr ng điều ki n đội ngũ, CSVC, đầu vào nhau, n i đâu quản lý tốt n i đ hất lượng tốt h n Chính từ nhận th đ , năm qua húng oi tr ng đổi ông tá quản lý nhà trường nhiều bi n pháp thể năm h , Trong đ tập trung hủ yếu vào số bi n pháp - Xây dựng kế hoạ h năm h từ đầu năm đ hú tr ng đến bi n pháp thể ho tháng, giai đoạn phân ông nhi m v đồng hí BGH, Tổ huyên môn, thể cho - Tham mưu với hính quyền địa phư ng, đẩy mạnh ông tá xã hội h a giáo d để tăng ường CSVC- TBDH từ đầu năm h - hân ông GVCN lớp, giáo viên môn năm h lự , trình độ nhi m v ăn vào thể năm - Tí h ự sinh hoạt tổ - nh m huyên môn, đổi kiểm tra đánh giá giáo viên h sinh, Cá giải pháp n i qua nhiều năm húng thấy điểm thự tế năm gần hất lượng giáo d nhiều huyển biến tí h ự nhiều ưu nhà trường Nă h c 2012-2013 Nă h c 2013-2014 Nă h c 2014-2015 Xếp hạng thi vào lớp TH T tỉnh 54 24 33 Số lượng HSG ấp tỉnh 24 Số lượng HSG ấp huy n 40 54 78 Xếp hạng huy n 2 H sinh Giỏi Tuy nhiên từ thự tế quản lý húng thấy bi n pháp nhượ điểm tồn ần đượ khắ ph - Vi xây dựng kế hoạ h năm h n C thể dựa ăn hỉ thị nhi m v tr ng tâm bậ h ấp trên, nhiên vi tìm hiểu, nghiên u kĩ văn đôi lú n hình th qua loa Vi xây dựng kế hoạ h năm h vi làm thường xuyên, năm đ vài n i không tránh khỏi tình trạng sử d ng kế hoạ h năm trướ hỉnh sửa ngày tháng, nội dung số ông vi , để đượ kế hoạ h năm h - Hằng năm từ hè, đầu năm h nhà trường làm tờ trình tham mưu với lãnh đạo địa phư ng để đầu tư, nâng ấp CSVC Tuy nhiên kinh phí địa phư ng n hạn hẹp nên vi đầu tư bổ xung xã hội h a giáo d hỉ dừng lại vi bi n pháp li t - Vi n hạn hế Mặt “kêu g i” n “trông hờ” hưa phân ông giáo viên hủ nhi m, phân ông huyên môn ăn lự , trình độ giáo viên; ăn ông tá vào đặ điểm, nhi m v vào thể năm h , nhiên để đồng hí giáo viên tiếp t theo lên lớp Vi nhiều thuận lợi ho giáo viên vi nắm hắ đặ điểm, tình hình h sinh, theo sát huyên môn ả ấp h , bên ạnh đ ũng nhiều bất ập, kh khăn, hẳng hạn đồng hí huyên môn hạn hế gặp kh khăn lớp uối ấp, vi bồi dưỡng h rút kinh nghi m uối năm h năm sau - Vi sinh giỏi không huyên sâu, vi thân không áp d ng đượ nhiều ho sinh hoạt tổ - nh m huyên môn; Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; Công tá kiểm tra nội trường h năm nhà trường hỉ đạo thể, sát m tiêu, kế hoạ h năm h Tuy nhiên vi sinh hoạt tổ nh m huyên môn nhiều n trùng lặp nội dung, đôi lú n mang tính hình th ,… vi kiểm tra nhà trường n hưa kịp thời, số giáo viên n tư tưởng hủ quan ho vi dạy h làm nhiều năm thành quen đ vi bồi dưỡng thường xuyên bị xem nhẹ,… Từ tồn hạn hế trên, đ ng trướ yêu ầu đổi ăn bản, toàn di n giáo d , trướ xu phát triển giáo d , đào tạo Đặ bi t, năm h 2015 - 2016 Trường THCS Trường Yên mạnh dạn đăng ký dạy thự nghi m mô hình trường h lớp ấp THCS Trong đ húng xá định từ lãnh đạo nhà trường ần phải đổi ải tiến số giải pháp ông tá quản lý để khắ ph tồn tại, hạn hế nêu Giải pháp cải tiến Giải pháp 1: Chúng chủ động nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu đạ nă ô h nh t ng h c h c Chúng vi nghiên i từ chủ động xây dựng kế h ạch u kĩ văn hỉ đạo ấp GD- ĐT; Nhi m v tr ng tâm GDTrH Bộ GD-ĐT, Sở ph ng GD; mà húng n hủ động tìm hiểu, nghiên u văn bản, tài li u ấp mô hình trường h mới; hủ động liên h làm vi với số Trường Tiểu h áp d ng mô hình trường h để hiểu rõ đượ quan điểm hỉ đạo ấp ũng nắm bắt đượ tâm tư, nguy n v ng em h sinh lớp từ đ xây dựng phư ng án tối ưu ho đ n vị áp d ng mô hình ấp THCS Giải pháp 2: Nhà t ng tổ chức ch 100% C GV nhà t ng dự đầy đủ l p tập huấn, hội thả , chuyên đề cấp bộ, sở cấp phòng ô h nh t ng h c i Tăng cư ng sinh h ạt tổ nhó chuyên ôn Vi tổ h tập huấn ho CBGV năm h đượ thự hi n thường xuyên theo kế hoạ h ấp ũng đ n vị Tuy nhiên mô hình trường h truyền thống vi tập huấn, hội thảo, huyên đề, sinh hoạt huyên môn đôi lú nội dung n trùng lặp, thời gian hưa hợp lý, tổ h buổi huyên đề ho đủ số lượng mà hưa thự quan tâm tới hất lượng, hi u quả, Khi áp d ng mô hình trường h h từ hè, trướ bướ vào năm 5- nhà trường h n lựa đồng hí CBGV lự huyên môn, nghi p v vững vàng tham gia tập huấn ấp (tại Đà Nẵng; Hải h ng Ngh An) theo yêu ầu từ đ đồng hí tham gia làm giảng viên ốt án ấp tỉnh đồng hí n nhân tố quan tr ng nhà trường để thự hi n thành ông mô hình trường h Ngoài vi tham dự lớp tập huấn ấp Bộ nhà trường n tổ h cho 00% GV toàn trường tập huấn ấp Sở mô hình trường h mới, tham dự đầy đủ buổi huyên đề ấp sở 07 đ n vị trường tỉnh ũng áp d ng mô hình Tí h ự , hủ động tổ h trường h huyên đề, hội thảo áp d ng mô hình ấp tỉnh Trường THCS Trường Yên tổ h huyên đề ấp Sở: môn Sinh KHTN Địa KHXH ngày 0/ / đượ Sở GD-ĐT Ninh Bình, h ng GD-ĐT Hoa Lư ũng đ n vị bạn đánh giá ao Bên ạnh vi tham gia đầy đủ buổi tập huấn, hội thảo, huyên đề ấp húng n hú tr ng đến vi sinh hoạt tổ, nh m huyên môn nhà trường m trường Khi tổ h sinh hoạt huyên môn mô hình húng tập trung hướng vào nội dung với hủ đề thể Đổi phư ng pháp dạy h ; Đổi đánh giá h sinh; Tổ h quản lý lớp h ; hối hợp nhà trường gia đình, ộng đồng; Điều hỉnh nội dung dạy h phát triển tài li u bồi dưỡng huyên môn; Chia sẻ kinh nghi m, sáng kiến sư phạm trường m trường Trong trình sinh hoạt huyên môn tổ, nh m huyên môn yêu ầu giáo viên so sánh số bi t thể dạy h mô hình dạy h mô hình truyền thống Bởi lẽ mô hình THM mô hình nhà trường truyền thống bi t lớn hất dạy h , m tiêu, phư ng pháp hình th tổ h dạy h , tài li u dạy h , vai tr giáo viên h sinh, Chẳng hạn Mô h nh nhà t ng t uyền th ng Mô h nh t ng h c i - HS hủ yếu làm vi nhân; hủ - HS làm vi nhân kết hợp làm vi yếu nghe giảng, ghi nhớ, luy n tập theo theo ặp, theo nh m; h qua hoạt mẫu động, trải nghi m, giao tiếp tự phản hồi - GV hủ yếu dạy h theo sá h giáo - GV dựa theo tài li u Hướng dẫn h khoa sá h hướng dẫn giáo viên; dạy để gợi mở, hỗ trợ, hướng dẫn h sinh theo số đông, đồng loạt, hủ yếu tìm kiến th ; dạy theo thể, hấp truyền th hiều nhận bi t tiến độ, tư ng tá đa hiều - Quan tâm tới kết h uối kỳ, - Quan tâm tới suốt trình h đánh giá định kỳ thông qua kiểm h h ; đánh giá linh hoạt thường tra định lượng xuyên theo h - Mối quan h GV/HS theo kiểu hỉ - Mối quan h GV/HS HS/HS huy, áp đặt hiều từ xuống mang tính hỗ trợ, hợp tá hướng tới tinh thần xã hội Hay trình dạy minh h a Mô h nh nhà t ng t uyền th ng Mô h nh t ng h c i Người dạy: Thự hi n tiến trình Người dạy: Thự hi n hướng dẫn dạy theo nội dung kiến th sá h h linh hoạt theo nội dung điều giáo khoa hỉnh thự tế trình h sinh h tập Người dự: Ngồi uối lớp quan sát giáo Người dự: Tới nh m h sinh viên dạy, xem thự hi n tiêu quan sát, vấn trự tiếp hí đánh giá không h sinh để thêm nhận xét, đánh giá T m lại Vi sinh hoạt huyên môn mô hình trường h mới, húng hỉ đạo - Sinh hoạt huyên môn không hàng hính, không hình th , không lí luận ao siêu, hàn lâm xa vời thự tiễn; - Sinh hoạt huyên môn mô hình nhằm vào vấn đề ấp thiết, ần giải thường xuyên tổ huyên môn nhà trường - Sinh hoạt huyên môn mô hình tập trung nhiều vào hoạt động dự minh h a, hia sẻ kinh nghi m đổi sư phạm Giải pháp 3: Nhà t ng tha ưu v i Đảng ủy, HĐND, U ND xã đầu tư C VC, tổ chức h p Phụ huynh H kh i 6, đẩy ạnh công tác xã hội hóa giá dục để tăng cư ng T DH ch b n l p áp dụng ô h nh t ủng hộ Như húng ta biết CSVC - TBDH nhà trường điều ki n quan tr ng để đạt m tiêu giáo d , Bởi thiết bị dạy h tốt húng ta thể tổ h đượ trình dạy h khoa h , huy động đượ đa số người h tham gia thự vào trình này, h tự khai thá tiếp nhận tri th hướng dẫn người dạy h tí h ự Như CSVC, thiết bị dạy h phải đủ phù hợp triển khai đượ phư ng pháp dạy h sở vật hất thiết bị dạy h h hi u Do phận quan tr ng nội dung phư ng pháp, húng thể vừa phư ng ti n để nhận th , vừa đối tượng h a nội dung ần nhận th Hi n CSVC - TBDH đượ xem điều ki n quan tr ng để thự hi n nhi m v Giáo d - Đào tạo Sự phát triển nhanh h ng sở vật hất thiết bị dạy h tạo tiềm sư phạm to lớn ho vi dạy h hi u Cá phư ng ti n dạy h hi n đại đem lại hất lượng ho phư ng pháp dạy h Đặ bi t áp d ng mô hình trường h mới, vi tham mưu ho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trường Yên văn bản, đặ bi t yêu ầu ần thiết CSVC-TBDH áp d ng mô hình trường h lớp bậ THCS, nhà trường n quan tâm đến vi tuyên truyền ho mẹ h sinh ộng đồng biết, hiểu tin vào mô hình nhà trường Tuyên truyền ho ộng đồng trường h trình bày lý thuyết hàn lâm mà vi làm thề, đ - Thứ nhất, Lãnh đạo nhà trường CBGV đặ bi t GVCN phải hiểu rõ đặ điểm h h bản, tính ưu vi t trường h Chỉ húng ta hiểu rõ sinh ộng đồng tin vào mô hình niềm tin vào mô hình trường niềm tin thuyết ph ha, mẹ h - Thứ hai, yêu ầu GVCN tổ h số hoạt động lớp mời mẹ sinh, đại di n ộng đồng đến dự hoạt động (dự buổi bầu Chủ tị h, h hủ tị h HĐTQ; dự buổi sinh hoạt lớp; làm đồ dùng dạy h ; )m đí h để mẹ h sinh ộng đồng h ng kiến không khí dân hủ, lự tự quản, tự điều hành h sinh; - Thứ ba, mời mẹ h sinh ộng đồng tham gia xây dựng g ộng đồng, g h tập, ùng với h sinh Cha mẹ ùng h sinh giáo viên làm đồ dùng h tập, xây dựng ông hỗ trợ h tập lớp h , - Thứ tư, mời mẹ h sinh dự lớp h mô hình THM; ùng với nhà trường tổ h âu lạ bộ, tham quan, dã ngoại, giáo d truyền thống, văn h a lị h sử địa phư ng; - Thứ năm, mời ngh nhân, doanh nhân, lãnh đạo đoàn thể giáo d truyền thống quê hư ng, ngành – nghề truyền thống, kinh nghi m sản xuất ho h sinh nhà văn h a, trang trại, Thông qua vi sở sản xuất địa phư ng làm ấp lãnh đạo địa phư ng, mẹ h sinh ộng đồng h ng kiến niềm vui on trẻ, h ng kiến khả trưởng thành on trẻ, thấy rõ trá h nhi m h n Chúng nhận thấy đ hính h tuyên truyền hi u mô hình trường h ộng đồng để từ đ h đầu tư, tài trợ CSVC-TBDH thiết thự ho nhà trường Năm h - 6, húng ũng mạnh dạn ải tiến vi xã hội hóa công tác giáo d , xin nguồn tài trợ, đ không hỉ “kêu g i” “trông hờ” m i năm mà húng mạnh dạn làm tờ trình xin ý kiến lãnh đạo địa phư ng đồng thời mời đồng hí lãnh đạo địa phư ng ùng húng đến tận doanh nghi p để vận động thự tế húng thành ông ùng đồng hí lãnh đạo địa phư ng đến doanh nghi p xây dựng Xuân Trường (Doanh nghi p Xuân Trường tài trợ toàn bàn ghế lớp trị giá khoảng 00 tri u đồng) Kết năm h 5- áp d ng thự nghi m mô hình trường h nhà trường nhận đượ nhiều đầu tư lãnh đạo địa phư ng, ủng hộ tài trợ ph huynh h sinh, doanh nghi p ộng đồng C thể Stt Tên công việc Lăn s n ph ng h Quét vôi ve tường bao San lấp nền, đổ bê tông đường hạy thể d tiền Ghi 25.000.000 Ngân sách xã 5.000.000 Ngân sách xã 10.000.000 Ngân sách xã Hàn thêm sắt vào để hống trộm ửa lớp h máy hiếu lắp lớp h thống Camera lớp 6 Bàn ghế lớp theo thông tư 6/BGD&ĐT Lắp rèm lớp h 12.000.000 Trang trí bảng biểu, g p sá h xây dựng thư vi n lớp theo mô hình H sinh lớp 10.464.000 HS toàn trường g p công, góp sách 15.000.000 Ngân sách xã Quà tài trợ 58.659.000 nhà hảo tâm xã Trường Yên ;h Mua bảng hống l a Hàn Quố Mua sá h giáo khoa, sá h tham khảo nhập thư vi n, trang thiết bị đ m nhảy 10 TDTT, vật tư thí nghi m, hi ông tá phí ho CBGV tập huấn ấp Bộ, ấp Sở Tổng cộng 200.000.000 Tài trợ doanh nghi p Xuân Trường h huynh lớp 10.000.000 Nhà trường 35.000.000 Nhà trường 381.123.000đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mốt triệu trăm hai mươi ba ngàn đồng chẵn ) Giải pháp 4: Phân công GV chủ nhiệ , phân công chuyên ôn hợp l t ng GV t ẻ, đồng ch tha gia tập huấn cấp bộ, cấp sở, đồng ch động, nhiệt t nh, có lực chuyên ôn t t tiếp cận v i ô h nh t ng h c i để dạy l p Thự tế đội ngũ giáo viên nhà trường điểm mạnh đượ đào tạo bản, kiến th huyên môn vững vàng, nhi t tình ông tá , Bên ạnh đ số đồng hí hi n n lộ số hạn hế phư ng pháp giảng dạy sử d ng hủ yếu phư ng pháp ổ điển, số đồng hí lớn tuổi s ì ao, số tính bảo thủ ngại tiếp thu tiếp ận mới, số đồng hí giáo viên trẻ kiến th phư ng pháp hưa sâu, kĩ thiết kế tổ h sử d ng tình giảng dạy n hưa linh hoạt Từ nhận định ăn vào nhi m v năm h , húng ùng với đồng hí tổ trưởng huyên môn bàn bạ thống ao phân ông đồng hí giáo viên hủ nhi m, giáo viên môn khối (đối tượng áp d ng mô hình trường h mới) đồng chí GV trẻ, giáo viên ốt án tham gia tập huấn ấp bộ, ấp sở, động, nhi t tình, lự huyên môn tốt tiếp ận với mô hình trường h Thự tế qua gần năm húng nhận thấy đồng hí giáo viên thể hi n tốt vai tr người giáo viên đ tổ h , điều khiển, thú đẩy, gợi mở, xú tá , trợ giúp, hướng dẫn, tìm t i, động viên, ố vấn, tr ng tài, hoạt động h tập độ lập h sinh Đánh th lự , tiềm em, huẩn bị tốt ho em tham gia h a nhập ộng đồng tạo phong h h tập suốt đời sau Giải pháp 5: Nhà t ng thư ng xuyên tổ chức kiể t a, đánh giá h c sinh, khả sát tâ l , vấn H kiể t a T st v i H GV dạy h c th ô h nh để điều chỉnh phương pháp ph hợp Trong nhà trường hi n nay, vi n dạy h dạy h không hỉ hủ yếu dạy mà Đổi phư ng pháp dạy h yêu ầu ấp bá h tính hất đột phá để nâng ao hất lượng dạy h Đổi phư ng pháp dạy h đ i hỏi phải tiến hành h đồng đổi từ nội dung hư ng trình sá h giáo khoa, phư ng pháp dạy h ho đến kiểm tra đánh giá kết dạy h Kiểm tra đánh giá vai tr to lớn đến vi nâng ao hất lượng đào tạo Kết kiểm tra đánh giá sở để điều hỉnh hoạt động dạy, hoạt động h quản lý giáo d Nếu kiểm tra đánh giá sai dẫn đến nhận định sai hất lượng đào tạo gây tá hại to lớn vi sử d ng nguồn nhân lự Vậy đổi kiểm tra đánh giá trở thành nhu ầu b thiết ngành giáo d toàn xã hội ngày Kiểm tra đánh giá thự tế, hính xá h quan giúp người h Vi tự tin, hăng say, nâng ao lự sáng tạo h đánh giá kết h sinh theo mô hình trường h ăn tập vào Công văn 669/BGDĐT- GDTrH ngày tháng năm Bộ GD-ĐT vi Hướng dẫn đánh giá h sinh THCS theo mô hình trường h Qua gần năm thự hi n vi đánh giá húng nhận thấy - Vi đánh giá hướng tới phát triển phẩm hất lự h c sinh thông qua m độ đạt huẩn kiến th , kĩ năng, thái độ biểu hi n lự , phẩm hất h sinh dựa m tiêu giáo d để giúp đỡ h sinh phư ng pháp h tập 10 THCS; oi tr ng đánh giá II.3 Giải pháp 3: GH tha ưu v i Đảng ủy, HĐND, U ND xã đầu tư C VC, tổ chức h p Phụ huynh H kh i 6, đẩy ạnh công tác xã hội hóa giá dục để tăng cư ng T DH ch b n l p áp dụng ô h nh t ủng hộ Như húng ta biết CSVC – TBDH nhà trường điều ki n quan tr ng để đạt m tiêu giáo d , Bởi thiết bị dạy h tốt húng ta thể tổ h đượ trình dạy h khoa h , huy động đượ đa số người h tham gia thự vào trình này, h tự khai thá tiếp nhận tri th hướng dẫn người dạy h tí h ự Như CSVC, thiết bị dạy h phải đủ phù hợp triển khai đượ phư ng pháp dạy h h hi u Do sở vật hất thiết bị dạy h phận quan tr ng nội dung phư ng pháp, húng thể vừa phư ng ti n để nhận th , vừa đối tượng h a nội dung ần nhận th Hi n CSVC - TBDH đượ xem điều ki n quan tr ng để thự hi n nhi m v Giáo d Sự phát triển nhanh h ng - Đào tạo sở vật hất thiết bị dạy h tạo tiềm sư phạm to lớn ho vi dạy h hi u Cá phư ng ti n dạy h hi n đại đem lại hất lượng ho phư ng pháp dạy h Đặ bi t áp d ng mô hình trường h Giải pháp cũ thường làm (Đối với mô hình trường học truyền thống): Hằng năm kết thú năm h soát lại toàn CSVC–TBDH hi n từ hè nhà trường phải thống kê, rà từ đ hoạ h tham mưu với địa phư ng, vận động nguồn xã hội h a để tăng ường CSVC–TBDH ho năm h Tuy nhiên, nguồn kinh phí mô n hạn hẹp địa phư ng ùng với vi hình trường h truyền thống vi thay đổi, đầu tư hưa phải ấp bá h, năm vi đầu tư CSVC-TBDH ho nhà trường ũng hưa đượ nhiều đ Giải pháp mới: (Đối với mô hình trường học mới) Ngoài vi tham mưu ho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trường Yên văn bản, đặ bi t yêu ầu ần thiết CSVC-TBDH áp d ng mô hình trường h lớp bậ THCS, nhà trường n quan tâm đến vi tuyên truyền ho mẹ h sinh ộng đồng biết, hiểu tin vào mô hình nhà trường Tuyên truyền ho ộng đồng trường h trình bày lý thuyết hàn lâm mà vi 24 làm thề, đ - Th nhất, BGH CBGV đặ bi t GVCN phải hiểu rõ đặ điểm bản, tính ưu vi t trường h niềm tin vào mô hình trường h Chỉ húng ta hiểu rõ niềm tin thuyết ph ha, mẹ h sinh ộng đồng tin vào mô hình - Th hai, yêu ầu GVCN tổ h số hoạt động lớp mời mẹ h sinh, đại di n ộng đồng đến dự hoạt động (dự buổi bầu Chủ tị h, h hủ tị h HĐTQ; dự buổi sinh hoạt lớp; làm đồ dùng dạy h ; ) m đí h để mẹ h sinh ộng đồng h ng kiến không khí dân hủ, lự tự quản, tự điều hành h sinh; - Th ba, mời mẹ h sinh ộng đồng tham gia xây dựng g ộng đồng, g h tập, ùng với h sinh Cha mẹ ùng h sinh giáo viên làm đồ dùng h tập, xây dựng ông hỗ trợ h - Th tư, mời mẹ h trường tổ h tập lớp h , sinh dự lớp h mô hình THM; ùng với nhà âu lạ bộ, tham quan, dă ngoại, giáo d truyền thống, văn h a lị h sử địa phư ng; - Th năm, mời ngh nhân, doanh nhân, lãnh đạo đoàn thể giáo d truyền thống quê hư ng, ngành – nghề truyền thống, kinh nghi m sản xuất ho h sinh nhà văn h a, trang trại, sở sản xuất địa phư ng Thông qua vi làm ấp lãnh đạo địa phư ng, mẹ h sinh ộng đồng h ng kiến niềm vui on trẻ, h ng kiến khả trưởng thành on trẻ, thấy rõ trá h nhi m h n Chúng nhận thấy đ hình trường h hính h tuyên truyền hi u mô ộng đồng để từ đ h CSVC-TBDH thiết thự Kết năm h đầu tư, tài trợ ho nhà trường 5- áp d ng thí điểm mô hình trường h nhà trường nhận đượ nhiều đầu tư lãnh đạo địa phư ng, ủng hộ tài trợ ph huynh h sinh, doanh nghi p ộng đồng C thể Stt Tên công việc tiền Lăn s n ph ng h Quét vôi ve tường bao San lấp nền, đổ bê tông đường hạy thể d Hàn thêm sắt vào Ghi 25.000.000 Ngân sách xã 5.000.000 Ngân sách xã ửa lớp h để hống trộm 25 Ngân sách xã 10.000.000 Ngân sách xã 15.000.000 máy hiếu lắp lớp h thống Camera Quà tài trợ ;h 58.659.000 nhà hảo tâm xã lớp Trường Yên Bàn ghế lớp theo thông tư Tài trợ doanh 200.000.000 nghi p Xuân Trường 6/BGD&ĐT Lắp rèm lớp h 12.000.000 Trang trí bảng biểu, g p sá h xây dựng thư vi n lớp theo mô hình H sinh lớp HS toàn trường 10.464.000 góp công, góp sách Mua 10.000.000 Nhà trường 10 bảng hống l a Hàn Quố Mua sá h giáo khoa, sá h tham khảo nhập thư vi n, trang thiết bị đ m nhảy TDTT, vật tư thí nghi m, hi ông tá phí ho CBGV tập huấn ấp h huynh lớp Nhà trường 35.000.000 Bộ, ấp Sở Tổng cộng 381.123.000đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mốt triệu trăm hai mươi ba ngàn đồng chẵn) II.4 Giải pháp 4: Phân công GV chủ nhiệ , phân công chuyên ôn hợp l t ng GV t ẻ, đồng ch tha gia tập huấn cấp bộ, cấp sở, đồng ch động, nhiệt t nh, có lực chuyên ôn t t tiếp cận v i ô h nh t ng h c i để dạy l p Giải pháp cũ thường làm (Đối với mô hình trường học truyền thống): Vi phân ông giáo viên hủ nhi m, phân ông huyên môn ăn vào lự , trình độ giáo viên; ăn vào đặ điểm, nhi m v thể năm h , nhiên để đồng hí giáo viên tiếp t theo lên lớp Vi nhiều thuận lợi ho giáo viên vi nắm hắ đặ điểm, tình hình h sinh, theo sát huyên môn ả ấp h , bên ạnh đ ũng nhiều bất ập, kh khăn, hẳng hạn đồng hí huyên môn hạn hế gặp kh khăn lớp uối ấp, vi bồi dưỡng h sinh giỏi se không huyên sâu, vi rút kinh nghi m ối năm h thân không áp d ng đượ nhiều ho năm sau, Chính lẽ đ BGH húng thấy ần phải thay đổi đặ bi t áp d ng mô hình trường h 26 Giải pháp mới:(Đối với mô hình trường học mới) Thự tế đội ngũ giáo viên nhà trường điểm mạnh đượ đào tạo bản, kiến th huyên môn vững vàng, nhi t tình ông tá , Bên ạnh đ số đồng hí hi n n lộ số hạn hế phư ng pháp giảng dạy sử d ng hủ yếu phư ng pháp ổ điển, số đồng hí lớn tuổi s ì ao, số tính bảo thủ ngại tiếp thu tiếp ận mới, số đồng hí giáo viên trẻ kiến th phư ng pháp hưa sâu, kĩ thiết kế tổ h sử d ng tình giảng dạy n hưa linh hoạt Từ nhận định ăn vào nhi m v năm h , húng ùng với đồng hí tổ trưởng huyên môn bàn bạ thống ao phân ông đồng hí giáo viên hủ nhi m, giáo viên môn khối (đối tượng áp d ng mô hình trường h mới) đồng hí GV trẻ, giáo viên ốt án tham gia tập huấn ấp bộ, ấp sở, động, nhi t tình, lự huyên môn tốt tiếp ận với mô hình trường h Thự tế qua gần năm húng nhận thấy đồng hí giáo viên thể hi n tốt vai tr người giáo viên đ tổ h , điều khiển, thú đẩy,gợi mở, xú tá , trợ giúp, hướng dẫn, tìm t i, động viên, ố vấn, tr ng tài, hoạt động h tậpđộ lập h sinh Đánh th lự , tiềm em, huẩn bị tốt ho em tham gia h a nhập ộng đồng tạo phong h h suốt đời sau tập II.5 Giải pháp 5: Nhà trường thường xuyên tổ h kiểm tra, đánh giá h sinh, khảo sát tâm lý, vấn HS kiểm tra Test với HS GV dạy h theo mô hình để điều hỉnh phư ng pháp phù hợp Trong nhà trường hi n nay, vi dạy h không hỉ hủ yếu dạy mà n dạy h Đổi phư ng pháp dạy h yêu ầu ấp bá h tính hất đột phá để nâng ao hất lượng dạy h Đổi phư ng pháp dạy h đ i hỏi phải tiến hành h đồng đổi từ nội dung hư ng trình sá h giáo khoa, phư ng pháp dạy h ho đến kiểm tra đánh kết dạy h Kiểm tra đánh giá vai tr to lớn đến vi nâng ao hất lượng đào tạo Kết kiểm tra đánh giá sở để điều hỉnh hoạt động dạy, hoạt động h quản lý giáo d Nếu kiểm tra đánh giá sai dẫn đến nhận định sai hất lượng đào tạo gây tá hại to lớn vi sử d ng nguồn nhân lự Vậy đổi kiểm tra đánh giá trở thành nhu ầu b thiết ngành giáo d toàn xã hội ngày Kiểm tra đánh giá thự tế, hính xá h quan giúp người h tự tin, hăng say, nâng ao lự sáng tạo h tập 27 Giải pháp cũ thường làm (Đối với mô hình trường học truyền thống) Vi đánh giá kết h sinh ăn vào Thông tư 58/ /TT-BGDĐT ngày tháng năm vi ban hành Quy hế đánh giá xếp loại h sinh THCS h sinh TH T Giải pháp mới: (Đối với mô hình trường học mới) Vi đánh giá kết h sinh theo mô hình trường h ăn vào Công văn 669/BGDĐTGDTrH ngày tháng năm Bộ GD-ĐT vi Hướng dẫn đánh giá h sinh THCS theo mô hình trường h Qua gần năm thự hi n vi đánh giá húng nhận thấy - Vi đánh giá hướng tới phát triển phẩm hất lự h sinh thông qua m độ đạt huẩn kiến th , kĩ năng, thái độ biểu hi n lự , phẩm hất h để giúp đỡ h sinh dựa m sinh phư ng pháp h tiêu giáo d THCS; oi tr ng đánh giá tập - Chú tr ng đánh giá thường xuyên, đa dạng h a hình th đánh đánh giá hoạt động lớp; đánh giá qua hồ s h ông tập, h tập; đánh giá qua vi h sinh báo áo kết thự hi n dự án h tập, nghiên u khoa h , kĩ thuật, kết hợp đánh giá trình dạy h , giáo d đánh giá tổng kết uối kì, uối năm h Kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá đánh giá lẫn h sinh, đánh giá mẹ h sinh ộng đồng - Vi đánh giá định kỳ đượ áp d ng với tất ả môn h kiểm tra Cá kiểm tra uối h nhằm giúp ho giáo viên, h kì I, h sinh mẹ h thông qua kì II uối năm h sinh đánh giá đượ kết h tập h sinh “nhìn lại” trình đánh giá thường xuyên trướ đ Ngoài vi đánh giá kết h sinh theo mô hình trường h ăn vào Công văn 669/BGDĐT- GDTrH ngày tháng năm Bộ GDĐT, BGH nhà trường định kỳ n khảo sát tâm lý, vấn HS, kiểm tra Test với HS GV dạy h theo mô hình để điều hỉnh phư ng pháp quản lý ho phù hợp đồng thời phát hi n ố gắng, tiến h sinh để động viên khí h l ; phát hi n kh khăn hưa thể tự vượt qua h sinh để hướng dẫn, giúp đỡ 28 T m lại Đánh giá h sinh THCS mô hình trường h đượ hiểu hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét trình h tập, rèn luy n h sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên h sinh; nhận xét định tính hoặ định lượng kết h tập, rèn luy n, hình thành phát triển số lự , phẩm hất h sinh THCS III KẾT UẢ THỰC HIỆN CÁC IỆN PHÁP NÊU TRÊN Về công tác quản l , đạ : Đây đượ oi nhi m v hàng đầu trình triển khai xây dựng mô hình Một số kết thể - Tăng ường hoạt động truyền thông nhiều hình th phong phú sinh động nhau, nhằm thay đổi nhận th ũng hiểu biết mô hình THM Từ đ án bộ, giáo viên, mẹ h sinh ộng đồng ũng hính quyền địa phư ng ấp tâm, khắ ph kh khăn, sáng tạo áp d ng mô hình - Tí h ự tham mưu, tranh thủ đồng tình, ủng hộ ấp trên, hính quyền ấp hối hợp hi u với mẹ h sinh ộng đồng Chỉ đạo thường xuyên, kịp thời thể với tổ - nh m huyên môn vi xây dựng thự hi n kế hoạ h - Tăng ường ông tá kiểm tra, giám sát theo xu hướng đổi phù hợp với thay đổi ăn hoạt động dạy h động viên, h tập kịp thời tí h ự tới mô hình giáo d nhân mô hình hát hi n hoạt động tốt ảnh hưởng, tá động - Ban giám hi u, đặ bi t đồng hí Hi u trưởng vai tr lớn vi triển khai làm thay đổi tí h ự hoạt động nâng ao hất lượng nhà trường Về ôi t ng giá dục: - Không gian lớp h Chuyển từ lớp h truyền thống sang lớp h theo nh m C ông hỗ trợ h tập (g h tập, thư vi n lớp h , g ộng đồng, ) - Không khí lớp h Tính dân hủ hợp tá đượ thể hi n rõ mô hình H sinh đượ tạo hội bày tỏ ý kiến, thể hi n lự thân; hia sẻ đồng thuận, tôn tr ng bi t Kết chung: - Về giáo viên án quản lý C kĩ tổ h , điều hành hoạt động h h phạm; Biết ộng tá theo xu hướng tí h ự giáo d ; 29 sinh, đổi nghi p v sư Biết quan tâm hỗ trợ đồng nghi p; Chủ động, linh hoạt điều hỉnh hoạt động giáo d nhà trường - Về mẹ h sinh ộng đồng Chủ động, trá h nhi m ùng tham gia hỗ trợ hoạt động giáo d ; Giúp h sinh thự hi n hoạt động ng d ng/ liên h kiến th uộ sống - Về h sinh tự tin, mạnh dạn giao tiếp, kĩ làm vi nh m; hợp tá với m i người; Tự h , tự đánh giá, làm hủ trình h tập Biết quan tâm tôn tr ng người , trá h nhi m nhi m v h tập hoạt động lớp Kết Test khảo sát ý‎kiến h sinh sau thự nghi m đề tài sau L p ĩs Rất th ch Cu i nă h c 2015 - 2016 Thích Không thích Không bày tỏ kiến SL % SL % SL % SL % 6A 28 28.6 20 71.4 0.0 0.0 6B 26 26.9 19 73.1 0.0 0.0 6C 26 30.8 16 61.5 0.0 0.0 6D 25 36.0 11 44.0 0.0 0.0 Tổng 105 32 30.5 66 62.9 0.0 0.0 - Kết dánh giá cuối năm học 2015 - 2016: Kết h c tập ĩs 105 Hoàn thành Phẩ Có nội dung chưa hoàn thành Đạt chất Năng lực Cần èn luyện thêm Còn hạn chế Đạt SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL T L 100 95.2 4.8 105 100 0 105 100 0 Ghi - Học sinh Giỏi cấp tỉnh: giải (Trong đ giải Ba; giải Khuyến khí h) - Học sinh Giỏi cấp huyện: giải (Trong đ giải Nhất; giải Ba; giải Khuyến khí h) - Học sinh giỏi cấp trường: Giỏi Khá Tổng số Toàn di n Từng mặt Toàn di n Từng mặt 105 18 05 25 13 30 Chương III NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Kiến nghị * Đối với ấp lãnh đạo - Đề nghị ấp uỷ Đảng, hính quyền xã hội quan tâm h n tới nghi p giáo d - Đề nghị ấp thẩm quyền quan tâm h n tới hế độ hính sá h đãi ngộ nhà giáo án quản lí giáo d - Đề nghị h ng Giáo d Đào tạo, Sở Giáo d Đào tạo tiếp t huyên đề để húng điều ki n trao đổi h hỏi thêm * Đối với hội ha, mẹ h sinh - Đề nghị hội ph huynh h sinh ần quan tâm h n đến vi h mở tập on em * Đối với nhà trường - Tăng ường bi n pháp quản lý h n vi h tập h sinh - Tổ h nhiều h n buổi huyên đề, sinh hoạt tổ, nh m ho giáo viên * Đối với Giáo viên - Thường xuyên h tập nâng ao trình độ huyên môn Đề xuất: - Tăng ường quản h sinh tự h , tăng thời gian ph đạo h sinh yếu kém, tìm hỗ h sinh bị hổng để ph đạo - Tiếp t tăng ường CSVC – TBDH ho nhà trường - hân nh m h theo địa bàn hia h khác vào nhóm sinh Chúng xin chân thành cảm ơn ! Nhóm tác giả đề tài 31 h lự TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài li u tập huấn nâng ao lự quản lí hoạt động dạy h , giáo d trường THCS theo mô hình trường h (Tài li u dự án Đ/ hượng dự lớp tập huấn ấp Đà Nẵng, từ ngày 08/ đến hết ngày 09/ 0/ 5) Công văn số 668/BGDĐT-GDTrH ngày tháng năm Bộ GD-ĐT vi hướng dẫn triển khai mô hình trường h Vi t Nam ấp THCS Công văn số 669/BGDĐT-GDTrH ngày tháng năm Bộ GD-ĐT vi hướng dẫn đánh giá h sinh THCS theo mô hình trường h Công văn số 59/BGDĐT-GDTrH ngày / / Bộ Giáo d V/v đánh giá kết bướ đầu triển khai mô hình trường h ấp THCS lưu ý trình triển khai Trang Website http://truonghocketnoi.edu.vn Bộ sá h hướng dẫn lớp ấp THCS theo mô hình trường h 32 PHỤ LỤC 2: Một s h nh ảnh H nh ảnh T ang t l p h c VNEN 33 H nh ảnh H ạt động, H c tập H c sinh 34 Hình ảnh huyên đề VNEN ấp tỉnh THCS Trường Yên 35 PHỤ LỤC 3: ÀI KIỂM TRA TE T KHẢO ÁT HỌC INH HỌC TẬP THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (Nhà trường tiến hành khảo sát em học tháng) Câu 1: E th ch h c ôn h c nà ? Văn KHTN Toán KHXH Anh Tin h Công ngh HĐGD Giáo d ông dân Câu 2: H c ôn nà thấy vui ? Văn Công ngh Toán Giáo d Anh Tin h 36 ông dân HĐGD KHTN KHXH Câu 3: H c Văn Toán Anh KHTN KHXH Câu 4: E ôn nà hiểu ? Công ngh Giáo d ông dân Tin h HĐGD h c thê Văn ôn nà nhà thày(cô giá ) ? Anh Toán Môn khác Câu 5: Em hài l ng với bạn hủ tị h Hội đồng tự quản lớp em không ? Có Không Câu 6: Cá ban lớp em hoạt động tí h ự không ? Có Không Câu 7: Em hài l ng với bạn nh m trưởng nh m em không ? Có Không Câu 8: Em thí h h tập theo mô hình trường h không ? Có Không Câu : Em yêu thí h h thày, ô giáo ? …………………………… Vì sao…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 10 : Em không thí h h thày, ô giáo ? …………………… Vì sao………………………………………………………………… ài kiể t a T st đ i v i h c sinh nhà t ng ( GD-ĐT Ninh nh kiể t a đột xuất ô h nh t ng h c i đ i v i nhà t ng tháng 4/2016) 37 38
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác QUẢN lý dạy học THEO mô h , skkn một số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác QUẢN lý dạy học THEO mô h ,

Từ khóa liên quan