0

skkn một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản

38 508 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2016, 22:09

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSVC : Cơ sở vật chất GD – ĐT : Giáo dục – đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh PPGD : Phương pháp giảng dạy SGK : Sách giáo khoa Sts : students TBDH : Thiết bị dạy học THPT : Trung học phổ thông PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập nay, tiếng Anh phương tiện giao tiếp quan trọng Do đó, việc học sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp ngày trở thành yêu cầu bắt buộc với nguồn nhân lực xã hội Tuy nhiên, việc nhận thức vai trò tiếng Anh đầu tư cho việc học tiếng Anh nhiều nơi, đặc biệt HS vùng nông thôn, nhiều hạn chế Phụ huynh HS chưa nhận thức rõ tầm quan trọng việc học tiếng Anh xã hội Điều có ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy học tập môn nhà trường Ngoài ra, PPGD GV yếu tố định đến chất lượng môn học Lâu nay, GV thường Việt hóa việc giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt phần ngữ pháp Nhiều GV dạy Ngữ pháp dạy theo phương pháp truyền thống: GV đưa cấu trúc, cách sử dụng, ý nghĩa … Sau đó, HS làm tập bổ trợ Đây phương pháp sai Tuy nhiên, dạy ngữ pháp nào, GV dạy dẫn đến nhàm chán cho HS Hơn nữa, HS có hội để ứng dụng kiến thức vào giao tiếp Trong chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh chương trình tiếng Anh THPT nói chung chương trình tiếng Anh 10 nói riêng, câu điều kiện chủ điểm quan trọng Điểm ngữ pháp dạy cấp THCS (Lớp 9) Trong chương trình Tiếng Anh 10 câu điều kiện lại tiếp tục dạy cấp độ với lượng kiến thức dàn trải từ Unit đến Unit 11 Trong chương trình Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 12 điểm ngữ pháp dạy đầy đủ từ cấp độ đến nâng cao mở rộng với nhiều dạng tập khác Phần ngữ pháp câu điều kiện thường xuyên xuất đề thi học kỳ, HS giỏi thi THPT quốc gia Đối với HS trường THPT Nam Phù Cừ, việc học tiếng Anh gặp nhiều khó khăn trường nằm khu vực tuyển sinh có điều kiện kinh tế khó khăn Khu vực trung tâm ngoại ngữ nào, GV ngữ, người nước sinh sống, công ty, doanh nghiệp nước đóng địa bàn Chính vậy, phụ huynh HS chưa nhận thức rõ vai trò tiếng Anh xã hội Việc đầu tư học tiếng Anh không trọng Do đó, chất lượng môn tiếng Anh thấp Trong trình giảng dạy, nhận thấy, HS không yếu kỹ thực hành tiếng mà phần ngữ pháp hạn chế Và kiến thức câu điều kiện phần em gặp nhiều khó khăn Xuất phát từ lí trên, nghiên cứu áp dụng “Một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực học sinh dạy câu điều kiện bản” Bước đầu thu kết khả quan Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn, đề xuất số dạng hoạt động giảng dạy câu điều kiện nhằm phát huy tính tích cực học sinh Đối tượng nghiên cứu Một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực học sinh dạy câu điều kiện Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hoá sở lý luận câu điều kiện - Phương pháp quan sát hoạt động học HS - Phương pháp khảo sát, điều tra phiếu hỏi - Phương pháp thực nghiệm Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu trường THTP Nam Phù Cừ năm học 2015 – 2016 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN Chuyên đề ngữ pháp câu điều kiện gồm kiến thức loại câu điều kiện bản, dạng câu điều kiện hỗn hợp, dạng biến thể câu điều kiện, đảo ngữ câu điều kiện dạng diễn đạt khác mệnh đề điều kiện Tuy nhiên, nghiên cứu này, tập trung vào việc nâng cao hiệu giảng dạy câu điều kiện Đây phần trọng tâm ngữ pháp mà HS học Unit 8, 9, 11 – tiếng Anh 10 1.1.1 Cấu trúc ý nghĩa câu điều kiện 1.1.1.1 Câu điều kiện loại I (Conditional sentence type I) A, Cấu trúc: If + Clause (the simple present) , Clause (the simple future) B, Ý nghĩa: – Diễn tả điều kiện có thật xảy tương lai Ví dụ: - If you come into my garden, my dog will bite you - If I have time, I will visit Ho Chi Minh City - If it is sunny, I will go fishing 1.1.1.2 Câu điều kiện loại II (Conditional sentence type II) A, Cấu trúc: If + Clause (the simple past tense) + , + Clause (would + V_infinitive) B, Ý nghĩa: – Diễn tả việc, điều kiện thật xảy tương lai Ví dụ: - If I had a million USD, I would buy that car (But I don’t have a million USD and I can’t buy that car) - If he were a bird, he would fly (But he isn't a bird and he can’t fly at all.) Chú ý: “to be” mệnh đề If chia “were” với tất 1.1.1.3 Câu điều kiện loại III (Conditional sentence type III) A, Cấu trúc: If + Clause (the past perfect) + , + Clause (would have + Past part ) B, Ý nghĩa: – Diễn tả thật điều kiện thật khứ Ví dụ: - If Miss Phuong had attended the beauty contest, she would have won the first prize (But the fact was that she didn’t attend and she didn’t win the first prize.) - If we had prepared our last lessons carefully, we would have got good marks (But the fact was that we didn’t prepare our last lessons carefully and we didn’t get good marks at all.) 1.1.2 Một số dạng tập phổ biến câu điều kiện Dạng tập câu điều kiện phong phú, đa dạng, có nhiều cấp độ từ dễ tới khó, từ đến nâng cao Tuy nhiên, nghiên cứu này, xin tổng hợp lại dạng bản, thường gặp trình HS học câu điều kiện 1.1.2.1 Dạng tập điền dạng động từ Đây dạng tập từ luận Bài tập gồm câu điều kiện khuyết dạng động từ mệnh đề hai mệnh đề Ví dụ: Bring him another if he (not/like) this one She (be) angry if she had heard this yesterday If you were more careful, you (have) an accident If you like, I (get) you a job in this company If your mother (be) 15 years younger, she (play) some games 1.1.2.2 Dạng tập chọn đáp án để hoàn thành câu Đây dạng trắc nghiệm dạng động từ câu điểu kiện Câu trắc nghiệm khuyết mệnh đề hai mệnh đề yêu cầu HS chọn đáp án để hoàn thành câu Ví dụ 1: If I the bus this afternoon, I will get a taxi instead A miss B will miss C missed D had missed `We’ll have to go without John if he soon A won’t arrive B will arrive C arrives D doesn’t arrive If I make some coffee, _ the cake? A you cut B will you cut C are you cutting D don’t you cut If you your homework, I _ you watch TV A won’t do/ let B did/ won’t let C don’t do/ won’t let D won’t do/ don’t let If you _ this switch, the computer _ on A press/ comes C press/ can come B will press/ comes D have pressed/ will comes Ví dụ 2: 1- I can’t understand what he sees in her! If anyone treats / will treat / treated me like that, I am / will be / would be extremely angry 2- If you help / helped me with this exercise, I will / would the same for you one day 3- According to the timetable, if the train leaves / left on time, we will / would arrive at 5.30 4- If it is / will be fine tomorrow, we go / will go to the coast 5- If we find /found a taxi, we will get / would get there before the play starts 1.1.2.3 Dạng tập tìm lỗi sai Dạng tập bao gồm câu có chứa phần gạch chân HS cần đọc kỹ câu chọn đáp án sai GV yêu cầu HS sửa lỗi sai để giúp em khắc sâu kiến thức Ví dụ: If I were you, I will go to the dentist’s and have the tooth checked A B C D Unless we leave a bowl of water under the sun, it will evaporate A B C D If I am 10 centimeters taller, I would play basketball A B C D If she bought that house now, she ran out of money A B C D If the doctors could find in the remedy, a lot of people would be saved A B C D 1.1.2.4 Dạng tập viết lại câu sử dụng cấu trúc điều kiện Với phần tập này, HS phải vận dụng kiến thức câu điều kiện để viết lại câu có nghĩa gần với câu cho Ví dụ: 1- I didn’t have an umbrella with me so I got wet  I wouldn’t 2- I’ll call the police if you don’t leave me alone  Unless _ 3- In the snowy weather we don’t go to school  If 4- Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move this table  If 5- You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep  If you 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.2.1 Thiết kế nội dung tập sách giáo khoa tiếng Anh 10 Phần tập sách giáo khoa, có dạng là: điền dạng động từ ngoặc viết lại câu Do thiết kế riêng lẻ, Unit dạy loại câu điều kiện bản, nên phần tập điền dạng từ ngoặc tương đối dễ Trong Unit – English 10, tập câu điều kiện loại thiết kế dạng cho cụm từ gợi ý yêu cầu HS viết thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại Với Unit – English 10, có tập yêu cầu HS cho dạng động từ ngoặc, sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại Ở Unit 11 – English 10, tập câu điều kiện thiết kế dạng: điền dạng động từ ngoặc viết lại câu sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại Việc thiết kế tập Unit tương đối giống dẫn đến nhàm chán cho HS Ngoài ra, nhiều HS lười học không tự làm mà chép đáp án sách để học tốt sách tham khảo có đáp án Điều khiến cho GV gặp khó khăn việc kiểm tra mức độ hiểu HS tính xác HS báo cáo kết làm 1.2.2 Thực tế PPGD Trong trình giảng dạy phần ngữ pháp câu điều kiện loại 1,2,3 chương trình tiếng Anh lớp 10, nhận thấy, GV thường sử dụng phương pháp thuyết trình theo cách diễn dịch GV đưa công thức, giới thiệu cách sử dụng Sau đó, GV phân tích số ví dụ để làm rõ cấu trúc ý nghĩa Sau hoàn thành phần giảng lí thuyết, GV yêu cầu HS áp dụng vào làm tập sách giáo khoa Việc áp dụng phương pháp liên tiếp, dạy dạng câu điều kiện khiến cho giảng đơn điệu, không thu hút HS Đó nguyên nhân khiến cho hiệu dạy không cao Ngoài ra, phương pháp thuyết trình với dạng tập thiết kế sách giáo khoa khiến HS hội áp dụng kiến thức cấu trúc câu điều kiện vào thực tế Các em hội sử dụng câu điều kiện tình giao tiếp để từ khắc sâu kiến thức Do đó, cần thực ứng dụng tích hợp kỹ ngôn ngữ khác trình dạy ngữ pháp nói chung, dạy câu điều kiện nói riêng 1.2.3 Thái độ HS học Qua quan sát từ dạy thân đồng nghiệp khác, nhận thấy, dạy ngữ pháp nói chung dạy câu điều kiện nói riêng, HS thường ý vào việc ghi chép kiến thức lý thuyết GV thuyết trình Một số HS không ý Ngay GV phân nhóm thảo luận làm tập, nhiều HS không tham gia tham gia cách bị động Khi yêu cầu làm tập, nhiều HS không cố gắng tự làm mà chép từ sách tham khảo, sách để học tốt 1.2.4 Về việc tích hợp kỹ ngôn ngữ khác với giảng dạy ngữ pháp câu điều kiện Theo thiết kế dạy sách giáo khoa Tiếng Anh 10, phần giảng dạy ngữ pháp GV tích hợp kỹ khác Đối với phần ngữ pháp câu điều kiện bản, đa số GV thường sử dụng phương pháp thuyết trình ngữ pháp, cấu trúc ý nghĩa Sau đó, GV yêu cầu HS làm tập sách giáo khoa Ngay số GV thiết kế thành trò chơi việc kết hợp với kỹ khác rõ nét CHƯƠNG 2: MỘT SỐ DẠNG HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY CÂU ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN Trong trình giảng dạy phần ngữ pháp câu điều kiện bản, thực nghiệm số hoạt động lớp, đối tượng HS khác Việc thực nghiệm đem lại kết khả quan Sau lần tổ chức hoạt động, rút kinh nghiệm cách thức tổ chức hoạt động cho đạt hiệu cao Trong nghiên cứu này, xin nêu số hình thức hoạt động mà áp dụng trình giảng dạy chuyên đề câu điều kiện 2.1 Các hoạt động giúp HS nhận biết cấu trúc câu điều kiện Thay đưa sẵn cấu trúc ý nghĩa sử dụng phân tích số ví dụ để rút cấu trúc ý nghĩa sử dụng, GV thiết kế số hoạt động nhằm giúp HS nhận biết cấu trúc ý nghĩa loại câu điều kiện Với hoạt động này, GV cần ý thiết kế hoạt động mức độ đơn giản Đồng thời, dạng hoạt động giúp GV tích hợp kỹ ngôn ngữ khác trình giảng dạy 2.1.1 Tích hợp kỹ đọc hiểu nhận biết câu điều kiện Ở hoạt động này, GV cần chuẩn bị đoạn văn ngắn có chứa câu điều kiện GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, theo cặp nhóm, đọc thực yêu cầu GV Ví dụ: GV thiết kế dạng đọc trả lời câu hỏi, yêu cầu HS đọc ghi / đánh dấu câu điều kiện Sau đó, yêu cầu HS trao đổi phần kết GV tổ chức dạng thi nhỏ Trong khoảng thời gian định, đội ghi nhiều câu đúng, nhanh đội thắng Vì hoạt động thiết kế để nhận biết cấu trúc ý nghĩa sử dụng nên GV cần ý thiết kế đoạn văn đọc rõ ràng tường minh Các câu điều kiện đoạn văn cần gắn liền với văn cảnh để HS dễ dàng nhận ý nghĩa sử dụng 10 Trên phần nghiên cứu thực nghiệm sư phạm dạy câu điều kiện theo hình thức Tôi xin cam đoan, tất nội dung kết nghiên cứu cá nhân tôi, chép Phù Cừ, ngày 25 tháng năm 2016 Người viết Trần Thị Hằng 24 PHỤ LỤC 01 LET’S START not go out so much / have more time to study pass the exam / go to medical college be busy / not go to the party become a doctor / save a lot of lives go to medical college / become a doctor not go to the party / feel sad the factory close down / workers be out of work stop raining / go out with friends have your address / send you a postcard exercise more / feel better speak English well / get a good job have a car / give you a lift have money / buy a book FINISH 25 PHỤ LỤC 02 TEST 01 I Choose the best answer to fill in the blank If I finish the dress before Sunday, I _ it to my sister A give B will give C would give D had given If I had seen the movie, I _ you about it last night A could tell B will tell C had told D would have told He would give you the money if he _ it A have B has C had D would have She would call you immediately if she _ help A needed B need C needs D will need If you have enough time, please the chair before you leave A paint B will paint C painted D would paint We could go for a drive if today Saturday A is B was C were D had been I _ if they invite me A accept B could accept C accepted D will accept If your mother _ that car for you, will you be happy? A buy B buys C could have bought D will buy If he early, he could have left on the afternoon flight A decided B decides C had decided D would decide 10 If he had left early, he _ us A will call B would call C could have called D could call II Give the correct form of verbs in blanks If she (read) _in bad light, she’ll ruin her eyes It (be) _quicker if I had walked If I have enough time, I (paint) the chair before I leave If Jack (refuse) _, we will have to manage without him I could understand the French teacher if she (speak) more slowly 26 We could go for a drive if today (be) Sunday If your mother buys you that motorcycle for you, you (be) _happy? I wouldn’t that if I (be) you If he had missed the train, he (be) _late for his interview 10 If I (have) _your address, I would have sent you a postcard III Rewrite the following sentences, beginning with the given It’s too cold, they can’t go swimming  If We didn’t know you were in hospital, so we didn’t visit you > If _ The doctors can’t find out the remedy, they can’t save a lot of people >If _ We don’t use public bus service, we will not get rid of pollution in the city >If _ He pays me tonight Then I’ll have enough money for the tickets > If _ 27 PHỤ LỤC 03: PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY (DÀNH CHO GIÁO VIÊN) Nội dung Tiêu chí Nhận xét Mức độ phù hợp chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội Kế hoạch(giáo án) tài liệu dạy học dung phương pháp dạy học sử dụng Mức độ rõ ràng mục tiêu, nội dung, cách tổ chức sản phẩm cần đạt nhiệm vụ học tập Mức độ phù hợp thiết bị dạy học học liệu sử dụng để tổ chức hoạt động học học sinh Mức độ hợp lí phương án kiểm tra, đánh giá trình tổ chức hoạt động học học sinh Tổ chức hoạt động Phương pháp hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập Khả theo dõi, quan sát, phát kịp thời khó học tập khăn học sinh cho học Mức độ phù hợp, hiệu biện pháp hỗ trợ khuyến sinh khích học sinh hợp tác, giúp đỡ thực nhiệm vụ học tập 28 Khả tổng hợp, phân tích, đánh giá kết hoạt động trình thảo luận học sinh Khả tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ học tập tất học sinh lớp Hoạt động học sinh Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác học sinh việc thực nhiệm vụ học tập Khả tham gia tích cực học sinh trình bày, trao đổi, thảo luận kết thực nhiệm vụ học tập Tính đắn, xác, phù hợp kết thực nhiệm vụ học tập học sinh 29 PHỤ LỤC 04: PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY (DÀNH CHO HỌC SINH) Hãy đánh X vào dòng em cho với học mà em vừa tham gia - Nhàm chán, giống dạy ngữ pháp khác Nội dung học - Có nhiều hoạt động hấp dẫn - Theo nội dung SGK - Có nhiều hoạt động SGK Tinh thần hợp tác - Chủ yếu làm việc cá nhân, có trao đổi kết với bạn - Chủ yếu làm việc nhóm Tích cực - Không tích cực hoạt động - Tích cực ngữ pháp khác Hiệu - Không hiệu thảo luận - Thảo luận sôi nổi, hiệu Thái độ - Không hứng thú học tập - Rất hứng thú, thích Trân trọng cảm ơn em! 30 PHỤ LỤC 05 TEST I Choose the best answer to fill in the blank If I the bus this afternoon, I will get a taxi instead A miss B will miss C missed D had missed We’ll have to go without John if he soon A won’t arrive B will arrive C arrives D doesn’t arrive If I make some coffee, _ the cake? A you cut B will you cut C are you cutting D don’t you cut If you your homework, I _ you watch TV A won’t do/ let B did/ won’t let C don’t do/ won’t let D won’t do/ don’t let If you _ this switch, the computer _ on A press/ comes B will press/ comes C press/ can come D have pressed/ will comes you, I would think twice about that decision A If I am B should I be C If I were D if I had been “Would you like some cake?”- “no thanks If I cake, I fat.” A ate/ will get B ate/ would get C would eat/could get D am eating/ will get Pam broke her arm in the accident It _ much worse if she hadn’t been wearing her seat belt A will be B would have been C was D were If I you, I my job A were/ would have quit B am/ will quit C was/ must quit D were/ would quit 10 If he _ me, I with him.” A told/ would go B told/ might have gone C had told/ could go D had told/ would have gone 31 II Give the correct form of verbs in blanks If he (eat) _ all that, he will be ill She could give us some advice if she (be) _here now What (happen) _ if my parachute does not open? The baby (wake) _ up if you spoke louder If he had gotten one more mark, he (pass) _the exam If she (not get) _ married young, she wouldn’t have had many children If I (know) _the answer, I would tell you You (not have) so many accidents if you drove more carefully If Peter (ask) _ me, I’ll help him with all my ability 10 If she studied harder, she (get) _ better grades III Rewrite the following sentences, beginning with the given Because you speak English unnaturally, they not understand you  If _ We didn’t know your phone number, so we could not contact you  If _ She didn’t hurry, so she missed the train  If _ They don’t have enough time so they cannot me a favour  If _ I must leave now, or I’ll miss the flight  If _ 32 PHỤ LỤC 06 GIÁO ÁN MINH HỌA DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH Unit 8: THE STORY OF MY VILLAGE (LANGUAGE FOCUS – period ) Trích phần ngữ pháp I/ Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - distinguishing the sounds /au/ and /u/ then they can pronounce the sounds /au/ and /u / clearly and correctly - Review the directed speech and rewrite sentences using reported speech - master the structure and use of conditional sentence type and related exercises II/ Method : Mainly Presentative approach III/ Teaching Aids: text book IV/ Procedure Period 1: Teacher’s Activities Students’ Activities PRONUNCIATION …………… …………… PRESENTATION: Conditional sentence type * Review the form and the use of' conditional sentence type - Ask sts to give the form and the use of' conditional sentence - make contribution to the type lesson - give feedback - listen and take note If clause main clause If + S + V(present simple) S + will/can (not) + Vo * Usage: Express the action that can happen at present or in future Eg: - If It rains tomorrow, we won’t go to the cinema - He will come here if you invite him PRACTICE - Ask Ss to exercise individually: Look at what Ha Anh - individual work and hopes will happen in the· future make sentences basing on - Makes sentences , using If I…………, I will…… suggestion in the book Note: The sentences have a logical connection so ask Sts to put 33 the sentences in good order - Call on some sts to read their answers aloud in front of the class - give answers - give correct answers If I don't go out so much, I'll more homework - Check the answers If I more homework, I'll pass my exam If I pass my exam, I'll go to medical college If I go to medical college, I'll study medicine If I study medicine, I'll become a doctor If I become a doctor, I'll be able to cure diseases and help sick people Exercise 4: - Put when or if into each gap Ask Sts to work individually and - work individually this exercise orally - Call on some Ss to explain their answers in front - give answers of the class - give correction If When - check the answers If If when WRAPPING UP - summarise the main points of the lesson - homework: Review the points that have been covered in the - Listen and take note if necessary lesson and prepare for the next lesson 34 PHỤ LỤC 07: GIÁO ÁN MINH HỌC DẠY THỰC NGHIỆM Unit 8: THE STORY OF MY VILLAGE (LANGUAGE FOCUS – period ) I/ Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - distinguishing the sounds /au/ and /u/ then they can pronounce the sounds /au/ and /u / clearly and correctly - Review the directed speech and rewrite sentences using reported speech - master the structure and use of conditional sentence type and related exercises II/ Method : Mainly Presentative approach III/ Teaching Aids: textbooks, handouts, sub – boards, white board pens, IV/ Procedure Period 1: Teacher’s Activities Students’ Activities PRONUNCIATION …………… …………… GRAMMAR: Conditional sentence type 1.Activity 1: Matching Game - ask sts to work in groups of (2 tables set up group) - group work and play a Give handouts Each group has minutes to discuss and match game red pieces of paper with green ones to make full meaning sentences Which group has the most correct answers in the shortest time will become the winner (students have to write their answers on the sub – boards) RED PIECES GREEN PIECES If I pass my final exam, a she will be late for school If she doesn’t hurry up, b he will be frightened If she speaks English well, c I won’t go to school If it rains tomorrow, d I will apply to a university of education If you let him stay at home e she will apply for that job alone, - ask sts to raise their board when time is up (take note the time of - show the results each group) - compare the answers of all groups and give feedback - check the answers 35 D A E C B - ask sts to give comments of the form of verbs in each clause - individual work and give - give feedback comments If clause main clause If + S + V(present simple) S + will/can (not) + Vo * Use: express the action that can happen at present or in future Eg: - If It rains tomorrow, we won’t go to the cinema - He will come here if you invite him PRACTICE - Ask Ss to work in groups of students - group work - Give handouts to sts (Appendix 01) - receive handouts and - give instruction: The game “ Ca ngua” (10 minutes) play a game - modelling with one group (sts not only take part in - go around the class to control the participation of sts and provide the game but also pay help if necessary attention to other group - when time is up, teacher give feedback and comments on members’ participation) students’ working - listen to the teacher PRODUCTION - ask sts to sit in the same groups - group work - give instruction: the first group will speak out a conditional - listen to the instruction sentence type The next group will have to produce another conditional sentence type of which the If- clause is the same as the main clause of the first group Eg: Group 1: If you don’t go out to much, you will have more time to study Group 2: If you have more time to study, you will pass the exam Which group can not speak out a meaningful sentence will lose the game The final group will be the winner - Teacher is the oberserver and controller - Discuss to make sentences WRAPPING UP - summarise the main points of the lesson - homework: Review the points that have been covered in the - Listen and take note if necessary lesson and prepare for the next lesson 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.J Thomson and A.V Martinet, “A Practical English Grammar”, Nhà xuất Cambridge University Press Adrian Doff, “Teach English”, Nhà xuất Cambridge University Bộ GD – ĐT, “Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 (chương trình chuẩn)”, Nhà xuất Giáo dục Bộ GD – ĐT, “Integrated skill in teaching English”, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội Jeremy Harmer, “How to teach English”, Nhà xuất Longman Raymond Murphy, “English Grammar in Use”, Nhà xuất Cambridge University 37 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ Sáng kiến kinh nghiệm “Một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực học sinh dạy câu điều kiện bản” tác giả Trần Thị Hằng thẩm định cấp trường Tổng số điểm: ……….điểm Xếp loại: ……… Phù Cừ, ngày ……tháng ….năm 2016 TM HỘI ĐỒNG Chủ tịch 38 [...]... nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy câu điều kiện cơ bản Các dạng hoạt động đó là: * Các hoạt động giúp HS nhận biết cấu trúc câu điều kiện - Tích hợp kỹ năng đọc hiểu và nhận biết câu điều kiện - Tích hợp kỹ năng nghe và nhận biết câu điều kiện - Thiết kế dưới dạng trò chơi * Các hoạt động giúp HS luyện tập cấu trúc câu điều kiện - Tổ chức dưới dạng cuộc thi - Tổ chức hoạt động thực hành theo nhóm dưới... học Điều này giúp các em khắc sâu kiến thức và ghi nhớ tốt hơn Việc tạo được hứng thú học tập và sự chủ động, tích cực tham gia các bài học sẽ là một trong những yếu tố quyết định góp phần vào sự thành công của giờ dạy nói riêng và nâng cao chất lượng bộ môn tiếng Anh nói chung 21 PHẦN KẾT LUẬN 1 Kết luận Đề tài Một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ. .. phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp 3 Hoạt động của học sinh Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập Tính. .. cơ bản đã được nghiên cứu dựa trên hệ thống cơ sở lý luận về phương pháp dạy học và lý thuyết câu điều kiện Các kết quả của việc khảo sát, đánh giá về thực trạng giảng dạy câu điều kiện cơ bản cho thấy: khi dạy các chuyên đề ngữ pháp nói chung, ngữ pháp về câu điều kiện cơ bản nói riêng, GV thường sử dụng phương pháp thuyết trình và giao bài tập trong SGK cho HS làm HS không tích cực tham gia các hoạt. .. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh 2 Tổ chức hoạt động Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó học tập khăn của học sinh cho học Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến sinh khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập 28 Khả... Nhìn vào bảng nhận xét đánh giá giờ dạy của các đồng nghiệp, HS các lớp 10A2, 10D1 và bảng kết quả kiểm tra đánh giá sau khi học xong 3 tiết về câu điều kiện cơ bản, có thể thấy rằng: Các tiết dạy theo phương pháp tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ, trò chơi và các hoạt động tích cực khác sẽ có sự thúc đẩy, khuyến khích HS tham gia tích cực hơn vào các hoạt động học tập Đồng thời, HS có nhiều cơ hội thực... giải thích thêm nếu cần thiết 2.3 Các hoạt động vận dụng câu điều kiện Các hoạt động này được tổ chức nhằm giúp HS vận dụng các kiến thức về câu điều kiện cơ bản Có nhiều cách thiết kế và tổ chức khác nhau Tuy nhiên, qua những lần tổ chức hoạt động vận dụng, tôi nhận thấy 2 dạng hoạt động sau rất phù hợp để tổ chức trong lớp học 2.3.1 Hoạt động: Hoàn thành tiếp câu GV có thể tổ chức cho HS chơi theo... GIÁ GIỜ DẠY (DÀNH CHO GIÁO VIÊN) Nội dung Tiêu chí Nhận xét Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội 1 Kế hoạch(giáo án) và tài liệu dạy học dung và phương pháp dạy học được sử dụng Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh Mức... Tổ chức dưới dạng làm bài tập nhóm * Các hoạt động vận dụng câu điều kiện - Hoạt động: Hoàn thành tiếp câu - Dạng viết câu dựa theo tình huống Việc sử dụng các dạng hoạt động này sao cho phù hợp và hiệu quả phụ thuộc vào nội dung bài dạy, cơ sở vật chất, năng lực của GV và HS 22 2 Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên - Tăng cường trang bị CSVC và trang thiết bị dạy học cho nhà trường... sách tham khảo của HS bằng các biện pháp khác nhau Bên cạnh đó, GV có thể thiết kế các dạng bài tập, các hoạt động thực hành khác nhằm tạo điều kiện cho HS thực hành và áp dụng các kiến thức HS đã được học ở phần lý thuyết Các dạng bài tập, hoạt động thực hành về ngữ pháp câu điều kiện rất phong phú và đa dạng Tuy nhiên, GV cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn để có thể thiết kế các hoạt động phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản , skkn một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản ,

Từ khóa liên quan