BỘ 25 đề THI học SINH GIỎI môn LỊCH sử lớp 9 có đáp án

99 1.7K 4
BỘ 25 đề THI học SINH GIỎI môn LỊCH sử lớp 9 có đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP ĐỀ SỐ Câu 1: (6 điểm) Hoàn cảnh đời tổ chức ASEAN? Tổ chức ASEAN hoạt động dựa mục tiêu, nguyên tắc nào? Trình bày mối quan hệ ASEAN Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay? Câu 2: (4 điểm) Hãy nêu ý nghĩa tác động cách mạng khoa học – kĩ thuật đời sống xã hội Con người có giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực cách mạng khoa học – kĩ thuật đại? Câu 3: (5 điểm) Trình bày biến đổi nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai? Trong biến đổi biến đổi quan trọng nhất? Vì sao? Câu 4: (5 điểm) Hãy nêu xu phát triển giới ngày nay? Đáp án Câu 1: (6 điểm) * Hoàn cảnh đời  Sau giành độc lập đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập tổ chức liên minh khu vực nhằm hợp tác phát triển (0,25 điểm)  Để hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực, chiến tranh xâm lược Mĩ Đông Dương ngày không thuận lợi (0,2 5điểm)  Ngày 8/8/1967, Hiệp hội nước Đông Nam Á (viết tắt ASEAN) thành lập Băng Cốc (Thái Lan) với tham gia năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Xin-ga-po Thái Lan (0,5 điểm) * Mục tiêu ASENAN Phát triển kinh tế văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung nước thành viên, tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực (1,0 điểm) * Nguyên tắc hoạt động Cùng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau, giải tranh chấp biện pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu (1,0 điểm) * Mối quan hệ ASENAN Việt Nam  Khi kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân Việt Nam , Lào, Camphu-chia kết thúc năm 1975, quan hệ ngoại giao ba nước Đông Dương ASEAN thiết lập (0,5 điểm)  7/1992, Việt Nam gia nhập vào Hiệp ước Ba-li (1976) Đây bước đầu tạo sở để Việt Nam hòa nhập vào hoạt động khu vực Đông Nam Á (0,5 điểm)  26/7/1995 Việt Nam thức gia nhập ASEAN trở thành thành viên thứ bảy (0,5 điểm )  Từ gia nhập vào tổ chức ASEAN, Việt Nam có đóng góp quan tất lĩnh vực hợp tác hiệp hội đồng thời tổ chức nhiều kiện quan như: (0,5 điểm)  12/1998 tổ chức thành công Hôi nghị cáp cao ASEAN Hà Nội (0,25 điểm)  Từ tháng 7/2000 đến tháng 7/2001 Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ủy ban thường trực ASEAN (0,25 điểm)  2010 Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN ( 0,25 điểm)  4/2010 tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN XVI Hà Nội (0,25 điểm) Câu (4 điểm) Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có ý nghĩa to lớn, cột mốc chói lọi lịch sử tiến hóa văn minh loài người, mang lại tiến phi thường, thành tựu kì diệu thay đổi to lớn sống người (1,0 điểm) Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có tác động sau:  Tích cực: Thực bước nhảy vọt chưa thấy sản xuất xuất lao động, đưa loài người bước vào nến văn minh mới, nâng cao mức sống chất lượng sống người; đưa đến thay đổi lớn cấu dân cư lao động, chất lượng nguồn nhân lực, lao động công-nông nghiệp; hình thành thị trường giới với xu toàn cầu hóa.(1,0 điểm)  Tiêu cực: Cuộc cách mạng khoa học–kĩ thuật đem lại hậu tiêu cực (chủ yếu người tạo nên) Đó việc chế tạo loại vũ khí phương tiện quân có sức tàn phá hủy diệt sống, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tai nạn lao động sống người bị đe dọa.(1,0 điểm) Con người có giải pháp hạn chế tác động tiêu cực đó: Cùng xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp nơi lúc, kính cấm sản xuất vũ khí hạt nhân, cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, hạn chế chất thải độc hại bảo vệ động vật quý đẻ bảo tồn phát triển cho phù hợp quy luật sinh tồn tự nhiên (1,0 điểm) Câu (5 điểm): Trình bày biến đổi nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai? Trong biến đổi biến đổi quan trọng nhất? Vì sao?  Trước chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á (Trừ Thái Lan) thuộc địa nước thực dân Phương Tây Sau chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á dậy giành quyền tiến hành đấu tranh chống xâm lược trở lại nước đế quốc Đến năm 50 kỉ XX nước Đông Nam Á giành độc lập (1 điểm)  Sau giành độc lập nước Đông Nam Á vào đường phát triền kinh tế văn hóa đến cuối năm 70 kỉ XX nề kinh tế nhiều nước Đông Nam Á có chuyển biến mạnh mẽ đạt tăng trưởng cao Singapo trở thành rồng Châu Á, Ma laixia, Thái Lan (1 điểm)  Từ 1967 số nước Đông Nam Á Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan lập tổ chức ASEAN để hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên (1 điểm)  Tuy nhiên phải đến đầu năm 90 giới bước vào thời kỳ sau "Chiến tranh lạnh" vấn đề Campuchia giải chương mở lịch sử khu vực Đông Nam Á Tình hình trị kinh tế khu vực cải thiện, tham gia nước tôt chức thống chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình ổn định để phát triển (1 điểm)  Trong biến đổi việc giành độc lập nước Đông Nam Á quan trọng Bởi tảng để phát triển kinh tế văn hóa, trị xã hội tiến hành hợp tác phát triển (1 điểm) Câu 4: (5 điểm): Cuối năm 1989 "Chiến tranh lạnh" chấm dứt, giới có nhiều biến chuyển diễn theo xu sau: Xu hòa hoãn hòa dịu quan hệ quốc tế Từ đầu năm 90 xung đột quân nhiều khu vực dần vào thương lượng, hòa bình giải tranh chấp (1 điểm)  Sự tan rã trật tự hai cực giới tiến tới xác lập trật tự giới đa cực, nhiều trung tâm  Từ sau "Chiến tranh lạnh tác động to lớn cách mạng khoa học kỹ thuật, hầu sức điều chỉnh, chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm Các nước đẩy mạnh sản xuất tích cực tham gia vào liên minh khu vực hợp tác phát triển (1 điểm)  Tuy hòa bình giới củng cố, từ đầu năm 90 kỷ XX nhiều khu vực lại xảy xung đột quân nội chiến giữ phe phái (1 điểm)  Nguyên nhân mâu thuẫn tôn giáo tranh chấp biên giới, lãnh thổ, gây nhiều đau khổ cho người dân  Xu chung giới ngày là: Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển kinh tế Đây vừa thời vừa thách thức dân tộc bước vào kỷ XXI (1 điểm) ĐỀ SỐ Câu 1: (3,0 điểm): Điền kiện lịch sử giới tương ứng với mốc thời gian cho: Thời gian Sự kiện 17/8/1945 12/10/1945 01/10/1945 8/01/1949 18/6/1953 5/1955 01/01/1959 1960 1961 8/8/1967 21/12/1991 4/1999 Câu 2: (6,0 điểm) Từ sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước tư giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư chủ nghĩa theo đuổi mưu đồ bá chủ giới " (Bài - SGK Lịch sử 9): Giải thích nguyên nhân dẫn đến phát triển nước Mĩ sau chiến tranh Bằng dẫn chứng (số liệu) chứng minh cho giàu mạnh nước Mĩ Từ thập niên 70 kỉ XX, "tuy đứng đầu giới nhiều mặt kinh tế Mĩ không giữ ưu tuyệt đối trước nữa" Em nêu nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm? Câu 3: (6,0 điểm) Trình bày nhiệm vụ, vai trò Liên Hợp Quốc? Những việc làm Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết ? Hãy kể tên tổ chức Liên Hợp Quốc có mặt Việt Nam? Câu 4: (5,0 điểm) Hãy nêu phân tích xu phát triển giới ngày nay? Nhiệm vụ to lớn nhân dân ta gì? Đáp án Câu 1: (Mỗi ý 0,25đ) Thời gian Tên kiện 17/8/1945 In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 12/10/1945 Lào tuyên bố độc lập 01/10/1945 Thành lập nước CHND Trung Hoa 8/01/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế SEV thành lập 18/6/1953 Thành lập nước cộng hòa Ai Cập 5/1955 Thành lập khối hiệp ước Vác-sa-va 01/01/1959 Cách mạng Cu Ba thành công 1960 17 nước châu Phi giành độc lập (năm Châu Phi) 1961 Lần Liên Xô đưa người vào vũ trụ 8/8/1967 Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) đời 21/12/1991 Thành lập Cộng đồng quốc gia độc lập SNG 4/1999 Cam-pu-chia gia nhập ASEAN Câu 2: Giải thích nguyên nhân dẫn đến phát triển nước Mĩ sau chiến tranh  Nước Mĩ xa chiến trường, hai đại dương Đại Tây Dương Thái Bình Dương che chở không bị chiến tranh tàn phá (0,5đ)  Trong chiến tranh yên ổn phát triển sản xuất bán vũ khí, hàng hóa cho nước tham chiến, thu 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư giàu mạnh giới (0,5đ)  Do đất nước chiến tranh nên thu hút nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học giới sinh sống làm việc (0,5đ)  Thừa hưởng thành tựu khoa học - kĩ thuật giới Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (0,5đ) Chứng minh cho giàu mạnh nước Mĩ  Sản lượng công nghiệp: Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (56,47% - 1948) (0,5đ)  Sản lượng nông nghiệp: Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia Nhật Bản cộng lại (0,5đ)  Nắm tay 3/4 trữ lượng vàng giới (24.6 tỉ USD) (0,5đ)  Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân mạnh giới tư độc quyền vũ khí nguyên tử (0,5đ) Nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm:  Sau khôi phục kinh tế, nước Tây Âu Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành trung tâm kinh tế ngày cạnh tranh gay gắt với Mĩ (0,5đ)  Kinh tế Mĩ không ổn định vấp phải nhiều suy thoái, khủng hoảng (0,5đ)  Do theo đuổi tham vọng bá chủ giới, Mĩ phí khoản tiền khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, sản xuất loại vũ khí đại tốn kém, thiết lập hàng nghìn quân tiến hành chiến tranh xâm lược (0,5đ)  Sự giàu nghèo chênh lệch tầng lớp xã hội nguồn gốc gây nên không ổn định kinh tế xã hội Mĩ.(0,5đ) Câu 3: Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, theo sáng kiến Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hội nghị đại biểu 50 nước họp XanPhran-xi-xcô (Mĩ) thông qua hiến chương Liên hợp quốc tuyên bố thành lập Liên hợp quốc (0,5đ) Ngày 24/10/1945 Liên Hợp Quốc thức thành lập, đặt trụ sở Niu Oóc Nhiệm vụ:  Duy trì hòa bình an ninh giới (0,5đ)  Phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc sở tôn trọng độc lập chủ quyền dân tộc (0,5đ)  Hợp tác quốc tế kinh tế, văn hóa, xã hội nhân đạo (0,5đ) Vai trò:     Giữ gìn hòa bình an ninh quốc tế (0,5đ) Giải vụ tranh chấp xung đột nhiều khu vực (0,5đ) Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (0,5đ) Giúp đỡ nước phát triển kinh tế,văn hóa, khoa học kĩ thuật (0,5đ) Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam:  Chăm sóc trẻ em, bà mẹ có thai nuôi nhỏ, tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, dự án trồng rừng, giúp vùng bị thiên tai, ngăn chặn dịch AIDS, (0,5đ)  Chương trình phát triển LHQ (UNDP) viện trợ khoảng 270 triệu USD, quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) giúp khoảng 300 triệu USD, quỹ dân số giới - UNFPA gíúp 86 triệu USD, tổ chức nông lương giới FAO giúp 76,7 triệu USD (0,5đ) Những tổ chức LHQ hoạt động VN: (1,0đ)      UNICEF (Quỹ nhi đồng) FAO (Tổ chức lương thực nông nghiệp) UNESCO (Tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học) PAM (Chương trình lương thực) WHO: Tổ chức y tế giới Câu 4: * Các xu phát triển giới ngày nay:  Một là: Xu hòa hoãn hoà dịu quan hệ quốc tế (0,5đ)  Hai là: Sự tan rã trật tự hai cực Ianta Thế giới tiến tới xác lập Trật tự giới đa cực, nhiều trung tâm (0,75đ)  Ba là: Dưới tác động cách mạng khoa học kĩ thuật, hầu sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm (0,75đ)  Bốn là: Tuy hoà bình giới củng cố, từ đầu năm 90 kỉ XX, nhiều khu vực lại xảy vụ xung đột quân nội chiến phe phái Liên bang Nam Tư cũ,châu Phi, số nước Trung Á (0,75đ)  Tuy nhiên xu chung giới ngày hoà bình hợp tác hữu nghị phát triển Đây vừa thời vừa thách thức dân tộc (0,75đ) * Nhiệm vụ to lớn nhân dân Việt Nam:  Tiếp tục giữ vững ổn định tri, kiên định đường xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam (0,5đ)  Dồn sức phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ khoa học - kĩ thuật để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân (0,5đ)  Tập trung phát triển kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá - đại hóa đất nước, tích cực mở hội nhập (những giữ sắc dân tộc), phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp (0,5đ) ĐỀ SỐ Câu1: (3,5 điểm) Hãy nêu thành tựu chủ yếu Liên Xô công xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX Câu 2: (5,5 điểm) Trình bày phát triển "thần kì" kinh tế Nhật Bản năm 60 - 70 kỉ XX Những nhân tố dẫn đến phát triển kinh tế Nhật Bản? Câu 3: (5,5 điểm) Trình bày biến đổi nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay? Trong biến đổi đó, biến đổi quan trọng nhất? Tại sao? Câu 4: (5,5 điểm) Trình bày mục tiêu nguyên tắc hoạt động nước ASEAN? Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN năm nào? Theo em Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN có thuận lợi khó khăn gì? Đáp án Câu 1: Hãy nêu thành tựu chủ yếu Liên Xô công xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX? Sau hoàn thành việc khôi phục kinh tế, Liên Xô tiếp tục xây dựng sở vật chất – kĩ thuật chủ nghĩa xã hội với việc thực kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm lần thứ năm (1951-1955), kế hoạch năm lần thứ sáu (1956 -1960) kế hoạch năm (1959 - 1965) đạt thành tựu chủ yếu: (0,5đ) Về kinh tế: Trong hai thập niên 50 60 kỉ XX, kinh tế Xô Viết tăng trưởng mạnh mẽ Sản xuất công nghiệp bình quân năm tăng 9,6% Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp toàn giới (1,0đ) Về khoa học – kĩ thuật: đà phát triển mạnh mẽ với thành công: (1,0đ)  Năm 1957, Liên Xô nước phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ  Năm 1961, Liên Xô phóng tàu Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Ga-garin lần bay vòng quanh trái đất nước dẫn đầu giới chuyến bay dài ngày vũ trụ Về đối ngoại: (1,0đ)  Nhà nước Xô viết chủ trương trì hoà bình, quan hệ hữu nghị với tất nước  Tích cực ủng hộ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự dân tộc bị áp Liên Xô trở thành chỗ dựa vững hoà bình cách mạng giới Câu 2: Trình bày phát triển "thần kì" kinh tế Nhật Bản năm 60-70 kỉ XX Những nhân tố dẫn đến phát triển kinh tế Nhật Bản? * Sự phát triển thần kì: (3 đ)  Bước sang năm 60 kỉ XX, Mĩ gây chiến tranh xâm lược Việt Nam, kinh tế Nhật Bản có hội để đạt tăng trưởng "thần kì", vượt qua Tây Âu, vươn lên đứng hàng thứ hai giới tư (0,5đ)  Về tổng sản phẩm quốc dân, năm 1950 Nhật Bản đạt 20 tỉ USD, đến năm 1968 đạt tới 183 tỉ USD (0,5đ)  Năm 1990, thu nhập bình quân theo đầu người đạt 23796 USD, vượt qua Mĩ đứng thứ hai giới (0,5đ)  Về công nghiệp, năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng bình quân năm 15%, năm 1961-1970 13,5% (0,5đ)  Về nông nghiệp, năm 1967-1969, nhờ áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật đại, cung cấp 80% nhu cầu lương thực nước (0,5đ)  Kết từ năm 70 kỉ XX, với Mĩ Tây Âu, Nhật Bản trở thành ba trung tâm kinh tế - tài giới (0,5đ) * Những nhân tố dẫn đến phát triển: (3 đ)  Khách quan: phát triển chung kinh tế giới (0,5đ)  Những thành tựu tiến cách mạng khoa học - kĩ thuật đại (0,5đ)  Chủ quan: Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời người Nhật- Sẵn sàng tiếp thu giá trị tiến giới giữ sắc dân tộc (0,5đ) Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu xí nghiệp, công ti Nhật Bản (0,5đ) Vai trò quan trọng nhà nước việc đề chiến lược phát triển, nắm bắt thời điều tiết cần thiết để đưa kinh tế liên tục tăng trưởng (0,5đ) Con người Nhật Bản đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật coi trọng tiết kiệm (0,5đ) Câu 3: Trình bày biến đổi nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay? Trong biến đổi đó, biến đổi quan trọng nhất? Tại sao? Trước chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) thuộc địa nước thực dân phương Tây (0,5đ) Sau chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á dậy giành quyền tiến hành đấu tranh chống chiến tranh xâm lược trở lại nước đế quốc Đến năm 50 kỉ XX, nước Đông Nam Á giành độc lập (1,0đ) Sau giành độc lập, nước Đông Nam Á vào đường phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến cuối năm 70 kỉ XX, kinh tế nhiều nước Đông Nam Á có chuyển mạnh mẽ đạt tăng trưởng cao Sin-ga-po trở thành rồng Châu Á, Ma-lai-xi-a, Thái Lan (1,0đ) Từ năm 1967, số nước Đông Nam Á In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Singa-po, Thái Lan lập tổ chức ASEAN để hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên (1,0đ) Tuy nhiên phải đến đầu năm 90, giới bước vào thời kì "sau chiến tranh lạnh" vấn đề Campuchia giải quyết, chương mở khu vực Đông Nam Á Đó tình hình trị khu vực cải thiện với xu hướng bật tham gia tất nước tổ chức thống chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để phát triển (1,0đ) Trong biến đổi trên, việc giành độc lập nước Đông Nam Á quan trọng  Sự đời Hội VNCMTN mốc quan trọng đánh dấu phát triển cách mạng nước ta Hội VNCMTN tổ chức trung gian để tiến tới thành lập ĐCS Việt Nam Chính vậy, khẳng định, Nguyễn Ái Quốc không trực tiếp chuẩn bị tư tưởng trị mà tổ chức cho việc thành lập đảng vô sản Việt Nam (0,5đ) Câu (3,0 điểm) * Tại thời gian ngắn (năm 1929) ba tổ chức Cộng sản nối tiếp đời: (2,0đ)  Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chủ nước ta, đặc biệt phong trào công nông theo đường cách mạng vô sản phát triển mạnh, đặt yêu cầu phải có đảng giai cấp vô sản để kịp thời đưa cách mạng Việt Nam tiến lên bước (0,5đ)  Lúc Hội VNCM niên không đủ sức lãnh đạo nên nội Hội diễn đấu tranh gay gắt xung quanh vấn đề thành lập Đảng Hoàn cảnh dẫn đến đời tổ chức cộng sản năm 1929 (0,5đ)  Cuối thành 3/1929: Chi Cộng Sản thành lập Bắc kì số nhà 5D phố Hàm Long- Hà Nội (0,25đ)  Sau đó, nội Hội VNCMTN hình thành tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng - Bắc kì (6/1929) An Nam Cộng sản đảng - Nam Kì (8/1929) (0,5đ)  Bộ phận tiên tiến Tân Việt Cách mạng đảng - Trung kì thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn (9/1929) Như môt thời gian ngắn tổ chức CS Việt Nam nối tiếp đời (0,25đ) * Ý nghĩa: (1,0đ)     Đánh dấu trưởng thành giai cấp công nhân Việt Nam (0,25đ) Chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ nước ta (0,25đ) Đủ điều kiện để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (0,25đ) Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (0,25đ) Ghi chú:  Chỉ cho điểm tối đa với làm có kiến thức xác, trình bày rõ ràng, đảm bảo nội dung hướng dẫn chấm  Đây hướng dẫn chấm, giám khảo không nên áp dụng máy móc chấm ĐỀ SỐ 23 Câu (4 điểm): Công cải tổ Liên Xô từ 1985 đến 1991 diễn hậu nó? Câu (3 điểm): Nêu nguyên nhân dẫn đến sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu? Câu (3 điểm): Những hạn chế hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) biểu chỗ nào? Câu (3 điểm): Công cải tổ Liên Xô cuối năm 80 kỉ XX có đem lại kết mong muốn không? Vì sao? Câu (4 điểm) Kể tên nước Đông nam Á mà em biết? Nêu biến đổi nước Đông nam Á? Biến đổi lớn nhất? Vì sao? Câu (3 điểm): Tại nói từ đầu năm 90 kỉ XX chương mở lịch sử nước Đông Nam Á? Đáp án Câu (4 điểm) Diễn biến trình cải tổ (2 điểm) Đầu năm 1985 Goóc Ba Chốp lên cầm quyền lãnh đạo đảng nhà nước Liên Xô tiến hành công cải tổ  Cải tổ tiến hành mặt trị, xã hội bầu tổng thống, thực chế độ đa nguyên đa đảng trị, đề cao dân chủ công khai mặt  Đất nước lún sâu vào khủng hoảng rối loạn nhiều bãi công diễn ra, nhiều nước cộng hoà đòi li khai, tệ nạn xã hội tăng, lực chống đối riết kích động quần chúng Tất đặt đất nước Liên Xô trước khó khăn thử thách nghiêm trọng, đặc biệt vào đầu thập niên 90  Ngày 19/8/1991 số người lãnh đạo Đảng nhà nước Xô Viết tiến hành đảo nhằm lật đổ Goóc Ba Chốp bị thất bại Hậu (2 điểm):  Đảng cộng sản Liên Xô bị đình hoạt động, quyền Xô Viết bị giải thể, 11 nước cộng hoà tuyên bố độc lập  Một sóng chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội dấy lên nước  21/12/1991 người lãnh đạo 11 nước cộng hoà kí hiệp định giải tán liên bang Xô Viết thành lập cộng đồng quốc gia độc lập  25/12/1991 tổng thống Goóc Ba Chốp phải tuyên bố từ chức, cờ đỏ búa liềm bị hạ xuống đánh dấu sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tan vỡ liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết sau 74 năm tồn Câu 2: (3 điểm)  Mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng thiếu khoa học, có nhiều khuyết tật sai sót thực chế độ bầu tổng thống, nặng bao cấp, đa nguyên trị  Chậm sửa đổi trước tình hình biến động lớn giới  Những sai lầm tha hoá biến chất số nhà lãnh đạo cửa quyền, hách dịch, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa, nóng vội, gia đình trị  Hoạt động chống phá lực chống chủ nghĩa xã hội nước  Đây sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn bước lùi chủ nghĩa xã hội Câu 3: (3 điểm)  Hoạt động khép kín, không hoà nhập với giới ngày quốc tế hoá cao độ  Năng trao đổi hàng hoá mang tính bao cấp  Thực chế quan liêu bao cấp  Phân công sản xuất chuyên ngành nhiều chỗ chưa hợp lý Câu (3 điểm) Theo em công cải tổ Liên Xô vào cuối năm 80 kỉ XX không đem lại kết ý muốn vì:  Công cải tổ chuẩn bị đầy đủ, thiếu đường lối chiến lược quán, công cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động lúng túng đầy khó khăn Nền kinh tế trượt dài khủng hoảng cải tổ trị đưa đến việc xoá bỏ chế độ đảng, đất nước lún sâu vào khủng hoảng rối loạn  Công cải tổ thất bại, Liên Xô tan rã thay vào đời cộng đồng quốc gia độc lập Câu 5: (4 điểm) Tên đầy đủ 11 nước Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Lào, CampuChia, Mianma, Malaysia, Thái Lan, Philippin, Inđônêsia, Đông Ti Mo, Brunây, Singgapo Những biến đổi:  Biến đổi thứ nước Đông Nam Á giành độc lập dân tộc, biến đổi to lớn vì: Là biến đổi thân phận từ nước thuộc địa, nử thuộc địa, phụ thuộc trở thành nước độc lập Nhờ có biến đổi nước Đông Nam Á có điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển kinh tế xã hội ngày phồn vinh  Biến đổi thứ là: từ giành độc lập dân tộc nước Đông Nam Á sức xây dựng kinh tế xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt Singgapo  Biến đổi thứ là: đến tháng 7/1997 nước Đông Nam Á nhập ASEAN Câu (3 điểm) Từ đầu năm 90 kỉ XX ASEAN có xu hướng mở rộng thành viên đến tháng năm 1999 10 nước Đông Nam Á thành viên tổ chức ASEAN Trên sở ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế định biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự (AFTA) lập diễn đàn khu vực (ARF) nhằm tạo môi trường hoà bình, ổn định cho công hợp tác phát triển Đông Nam Á ĐỀ SỐ 24 Câu (2.0 điểm) Những nét phong trào giải phóng dân tộc giới giai đoạn thứ (1945 đến nửa đầu năm 60 kỉ XX)? Lấy hai dẫn chứng cụ thể rõ mối quan hệ cách mạng giới cách mạng Việt Nam giai đoạn này? Câu (1.0 điểm) Khái quát đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? Câu (2.5 điểm) Nêu ý nghĩa tác động cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến Câu (1.5 điểm) Hãy cho biết tình hình, đặc điểm, thái độ trị khả cách mạng giai cấp công nhân xã hội Việt Nam sau Chiến tranh giới thứ nhất? Câu (3.0 điểm) Tình hình giới sau Chiến tranh giới thứ ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam nào? Hãy trình bày nhận xét phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925) Việt Nam Đáp án Câu (2,0 điểm) Những nét phong trào giải phóng dân tộc giới giai đoạn thứ (1945 đến nửa đầu năm 60 kỉ XX)? Lấy hai dẫn chứng cụ thể rõ mối quan hệ cách mạng giới cách mạng Việt Nam giai đoạn này? Nội dung  Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng nhiều nước Đông Nam Á dậy giành quyền, tiêu biểu: In-đô-nê-xi-a (17/8/1945), Việt Nam (2/9/1945), Lào (12/10/1945)  Phong trào lan sang Nam Á, Bắc Phi tiêu biểu Ấn Độ (1946-1950), Ai Cập (1952), An-giê-ri (1954-1962)  Năm 1960 "Năm châu Phi" với 17 nước lục địa tuyên bố độc lập  Ngày 1/1/1959, Cách mạng nhân dân thắng lợi Cu Ba Chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ  Kết tới năm 60 kỉ XX, hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc thực dân bị sụp đổ Năm 1967 hệ thống thuộc địa 5,2 triệu km2, với 35 triệu dân, tập trung chủ yếu miền Nam châu Phi Đưa dân tộc trở thành quốc gia độc lập, góp phần làm thay đổi mặt giới Hai kiện cụ thể:  Chiến thắng Hồng quân Liên Xô tiêu diệt phát xít Nhật Chiến tranh giới thứ hai: Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, tạo thời khách quan thuận lợi cho cách mạng Việt Nam: làm cho quân Nhật Việt Nam tay sai chúng hoang mang, rệu rã, suy yếu đến cực độ, kết hợp với chuẩn bị 15 năm Đảng ta chớp thời tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi khai sinh nước Việt Nam DCCH ngày 2-9-1945  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 Việt Nam có ảnh hưởng to lớn đến đấu tranh nước châu Phi chống thực dân đế quốc, noi gương Việt Nam năm 1960 có 17 nước châu Phi đấu tranh lật đổ ách thống trị đế quốc, tuyên bố độc lập Lịch sử gọi "năm châu Phi" Câu (1,0 điểm) Khái quát đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?  Sau thắng lợi kháng chiến chống Nhật, nội chiến kéo dài (1946-1949) Quốc dân đảng thua  Chiều 1-10-1949 Mao Trạch Đông tuyên bố đời nước CHND Trung Hoa Ý nghĩa:  Với Trung Quốc: kết thúc ách nô dịch ĐQ, PK bước vào kỉ nguyên độc lập tự  Với giới: tăng lực lượng cho phe XHCN hệ thống XHCN nối liền từ châu Âu sang châu Á Có ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt ĐNA Câu (2,5 điểm) Nêu ý nghĩa tác động cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có ý nghĩa vô to lớn cột mốc chói lọi lịch sử tiến hóa văn minh loài người, mang lại tiến phi thường, thành tựu kì diệu thay đổi to lớn sống người  Cách mạng khoa học kĩ thuật cho phép người thực bước nhảy vọt chưa thấy sản xuất xuất lao động, nâng cao mức sống chất lượng sống người với hàng hoá tiện nghi sinh hoạt  Cách mạng khoa học kĩ thuật đưa tới thay đổi lớn cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động nông nghiệp công nghiệp giảm dần giảm dần, tỉ lệ dân cư lao động ngành dịch vụ ngày tăng lên, nước phát triển cao  Cách mạng khoa học kĩ thuật dẫn đến hình thành thị trường giới với xu toàn cầu hoá  Nhưng mặt khác, cách mạng khoa học kĩ thuật mang lại hậu tiêu cực Đó việc chế tạo loại vũ khí phương tiện quân có sức tàn phá huỷ diệt sống Đó nạn ô nhiễm môi trường, việc nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động tai nạn giao thông, dịch bệnh đe doạ đạo đức xã hội an ninh người Câu (1,5 điểm) Hãy cho biết tình hình, đặc điểm, thái độ trị khả cách mạng giai cấp công nhân xã hội Việt Nam sau Chiến tranh giới thứ nhất? Tình hình: Giai cấp công nhân: đời trước chiến tranh (trong khai thác thuộc địa lần thứ nhất) ngày phát triển nhanh số lượng chất lượng Phần lớn công nhân tập trung vùng mỏ, đồn điền cao su thành phố công nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn-Chợ Lớn Đặc điểm:  Giai cấp công nhân VN có đặc điểm chung giai cấp công nhân quốc tế : có hệ tư tưởng riêng, có tinh thần cách mạng triệt để nhất, đại diện cho PTSX tiến bộ, điều kiện sinh sống lao động tập trung  Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng : đẻ du nhập QHSX TBCN; chịu tầng áp bóc lột thực dân, phong kiến, tư sản người Việt; có quan hệ tự nhiên, gắn bó với giai cấp nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng bất khuất dân tộc; có tinh thần cách mạng cao nhất, dễ tổ chức đấu tranh, có ý thức tổ chức kỉ luật cao Thái độ trị khả cách mạng:  Giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp yêu nước, cách mạng , lực lượng cách mạng họ giai cấp lãnh đạo cách mạng nước ta  Giai cấp công nhân nắm giữ cờ lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân phải thành lập đảng độc lập Đó Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930 Câu (3,0 điểm) Tình hình giới sau Chiến tranh giới thứ ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam nào? Hãy trình bày nhận xét phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925) Việt Nam Tình hình giới sau Chiến tranh giới thứ ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam nào? Những kiện cách mạng giới  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công, làm cho phong trào giải phóng dân tộc nước phương Đông phong trào công nhân nước tư đế quốc phương Tây có gắn bó mật thiết  Làn sóng cách mạng dâng cao giới, giai cấp vô sản trẻ tuổi nước bắt đầu bước lên vũ đài trị  Để lãnh đạo phong trào chung, tháng 3/1919 Quốc tế thứ ba (QTCS) thành lập Mát-xcơ-va (Nga), đánh dấu giai đoạn trình phát triển phong trào cách mạng giới  Từ phong trào cách mạng giới có bước phát triển mới, dẫn tới đời ĐCs Pháp (1920), ĐCs Trung Quốc (1921) Những kiện có ảnh hưởng cách mạng VN?  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công, Quốc tế cộng sản đời năm 1919 tác động mạnh mẽ tới lựa chọn đường GPDT Nguyễn Ái Quốc  Hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào VN Trình bày nhận xét phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925): Phong trào tư sản dân tộc:  Họ bị tư sản Pháp chèn ép, nên phát động đấu tranh  Phong trào chấn hưng nội hóa, trừ ngoại hóa (1919), đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì tư Pháp (1923)  Một số tư sản địa chủ Nam Kì thành lập Đảng Lập hiến Pháp nhượng số quyền lợi họ sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp  Nhận xét: mục tiêu chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, tư sản dân tộc đấu tranh chống chèn ép tư nước Điểm hạn chế hoạt động bộc lộ tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi tầng lớp trên, giới hạn khuôn khổ chế độ thực dân Phong trào tiểu tư sản trí thức:  TTS trí thức bao gồm sinh viên, học sinh, giáo viên, nhà văn, nhà báo , bị áp bức, bóc lột nên họ đứng lên đấu tranh  Họ tập hợp tổ chức trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt  Phong trào đấu tranh với hình thức: xuất tờ báo tiến ; lập nhà xuất tiến Tháng 6-1924, tiếng bom Phạm Hồng Thái Sa Điện (Quảng Châu – Trung Quốc) Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925), đám tang Phan Châu Trinh (1926)  Nhận xét: phong trào nhằm đạt mục tiêu chống cường quyền áp bức, đòi quyền tự dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét Điểm tích cực: có tác dụng thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự dân chủ nhân dân Điểm hạn chế: đấu tranh bồng bột, xốc nổi, chưa có đảng lãnh đạo ĐỀ SỐ 25 Câu 1: (3.5 điểm) Vì Nguyễn Tất Thành lại tìm đường cứu nước? Hướng Người có so với nhà yêu nước chống Pháp trước đó? Câu 2: (6 điểm) Châu Á có biến đổi từ sau 1975? Câu 3: (5.5 điểm) Hãy trình bày hiểu biết em Cu Ba? Câu 4: (5 điểm) Hãy nêu xu phát triển giới ngày nay? Đáp án Câu (3.5 điểm)  Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19-5-1890 Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An  Tuy khâm phục nhà yêu nước : Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh Người không tán thành đường lối hoạt động họ nên Người định tìm cong đường cứu nước cho dân tộc  Giữa năm 1911 bến cảng Nhà Rồng – Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành xuống làm phụ bếp cho tàu buôn Pháp để có hội nước xem học làm ăn giúp đồng bào cứu nước  Người qua nhiều nước Châu Âu, Mĩ, Phi với hành trình dài năm  Năm 1917 Người trở Pháp Ở Người làm nhiều nghề, học tập, rèn luyện, tham hoạt động Hội người Việt Nam yêu nước  Người viết báo, tuyền đơn tố cao thực dân, tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam  Sống hoạt động phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng Cách Mạng tháng Mười Nga, tư tưởng Người có biến chuyển  Những hoạt động Người bước đầu điều kiện quan trọng để người xác định đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam Câu 2: (6 điểm)  Từ sau chiến tranh giới thứ hai, cao trào giải phóng dân tộc dấy lên lan nhanh Châu Á  Tới cuối năm 50, phần lớn dân tộc Châu Á giành độc lập Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia  Gần suốt nửa sau kỷ XX tình hình Châu Á lại không ổn định diễn nhiều chiến tranh xâm lược đế quốc sung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, phong trào li khai, khủng bố dã man Ấn Độ Pakixtan, Philippin, Indonexia  Từ nhiều thập niên qua, số nước Châu Á đạt tăng trưởng nhanh chóng kinh tế tiêu biểu Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo từ phát triển nhanh chóng đó, nhiều người dự đoán "Thế kỷ XXI kỷ Châu Á" Câu 3: (5,5 điểm)  Đất nước Cu Ba có hình dạng giống cá sấu vươn dài vùng biển caribe, rộng 111.000km2, dân số 11.3 triệu người (2002)  Sau chiến tranh giới thứ hai với giúp đỡ Mỹ, tháng 3/1952 tướng Batixta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân CuBa  Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo, nhân dân Cu Ba bền bỉ đấu tranh  Mở đầu công pháo đài Moncada ngày 26/7/1953 135 niên lãnh đạo Phidencaxtoro  Cuộc đấu tranh không giành thắng lợi, thổi bùng lửa đấu tranh vũ trang bán đảo  Được ủng hộ giúp đỡ nhân dân, lực lượng cách mạng ngày lớn mạnh  Ngày 1/1959 chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cách mạng nhân dân CuBa giành thắng lợi  Từ năm 1961 trở lại đây, CuBa lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Mặc dù bị Mỹ bao vây cấm vận, nhân dân CuBa giành nhiều thành tựu to lớn Xây dựng công nghiệp với hệ thống cấu ngành hợp lý, nông nghiệp đa dạng, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao phát triển mạnh, đạt trình độ cao giới Câu 4: (5 điểm) Cuối năm 1989 " Chiến tranh lạnh chấm dứt, giới có nhiều biến chuyển diễn theo xu sau:  Xu hòa hoãn hòa dịu quan hệ quốc tế Từ đầu năm 90 xung đột quân nhiều khu vực dần vào thương lượng, hòa bình giải tranh chấp  Sự tan rã trật tự hai cực giới tiến tới xác lập trật tự giới đa cực, nhiều trung tâm  Từ sau "Chiến tranh lạnh tác động to lớn cách mạng khoa học kỹ thuật, hầu sức điều chỉnh, chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm Các nước đẩy mạnh sản xuất tích cực tham gia vào liên minh khu vực hợp tác phát triển  Tuy hòa bình giới củng cố, từ đầu năm 90 kỷ XX nhiều khu vực lại xảy xung đột quân nội chiến giữ phe phái  Nguyên nhân mâu thuẫn tôn giáo tranh chấp biên giới, lãnh thổ, gây nhiều đau khổ cho người dân  Xu chung giới ngày là: Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển kinh tế Đây vừa thời vừa thách thức dân tộc bước vào kỷ XXI ĐỀ SỐ 26 I Phần lịch sử giới: (7 điểm) Câu 1: (3,5 điểm) Bằng kiến thức học, chứng minh sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh giới tư Giải thích sao? Quan hệ ngoại giao Mĩ - Việt Nam sau năm 1975 đến có thay đổi nào? Câu (3,5 điểm) a Trình bày nét bật tình hình Mĩ La-tinh từ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay? b Vì Cu - ba coi cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh? II Phần lịch sử Việt Nam: (13 điểm) Câu (5,0 điểm) Hãy nêu sách bóc lột kinh tế Pháp giai đoạn 1919 -1929? Hậu sách kinh tế xã hội Việt Nam đầu kỉ XX? Câu 4: (5,0 điểm) Em phân tích chuyển biến xã hội Việt Nam thái độ, khả cách mạng phận giai cấp, tầng lớp sau Chiến tranh giới thứ nhất? Câu (3,0 điểm) Trong phong trào công nhân Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất, bãi công công nhân Ba Son (tháng 8/1925) có điểm mới? Đáp án Câu (3,5 điểm) Bằng kiến thức học, chứng minh sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh giới tư Giải thích sao? Quan hệ ngoại giao Việt – Mĩ sau năm 1975 đến có thay đổi nào?  Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh giới tư bản, trung tâm kinh tế tài lớn giới Trong năm 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm một nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (56,47 % - 1948) Sản lượng nông nghiệp gấp lần sản lượng nông nghiệp năm nước tư lớn Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a Nhật Bản cộng lại Nắm tay ¾ trữ lượng vàng giới, chủ nợ giới Về quân sự: Mĩ có lực lượng mạnh giới tư độc quyền vũ khí hạt nhân  Nguyên nhân: Mĩ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, động sáng tạo Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu 114 tỉ USD nhờ buôn bán vũ khí Mĩ xa chiến trường, hai đại dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá Mĩ tiến hành cách mạng KHKT sớm thu nhiều thành tựu Quan hệ ngoại giao Mĩ - Việt nam sau năm 1975 đến có thay đổi: Giai đoạn sau 1975 Mĩ thực cấm vận Việt Nam, ngăn cản hoạt động giúp đỡ quốc tế Việt Nam Năm 1994 Mĩ tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận Việt Nam Tháng 7/1995 Mĩ tuyên bố thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam Tháng 7/2000 Việt Nam Mĩ kí hiệp định thương mại song phương Giá trị thương mại hai chiều ngày tăng Mĩ thường xuyên viện trợ nhân đạo, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu chiến tranh, ủng hộ Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam tích cực giúp Mĩ tìm kiếm thân nhân, hài cốt binh sĩ Mĩ Câu (3,5 điểm) a Trình bày nét bật tình hình Mĩ La-tinh từ sau chiến tranh giới thứ đến (2.5đ)  Sau CTTG thứ 2, tình hình khu vực Mĩ La-tinh có nhiều biến chuyển Mở đầu thắng lợi cách mạng nhân dân Cu Ba năm 1959  Từ năm 60 đến năm 80 (TKXX), cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ biến Mĩ La – tinh trở thành "đại lục bùng cháy" phong trào cách mạng  Tiêu biểu Chilê Nicaragoa Tại Chile từ 1970-1973 Chính phủ liên minh đoàn kết nhân dân tổng thổng Agienđê nắm quyền tiến hành cải cách tiến Ở Nicaragoa, mặt trận Xanđino lật đổ quyền tay sai Mỹ, đưa đất nước theo đường dân chủ Song phong trào cách mạng nước thất bại năm 1973 1991  Trong công xây dựng phát triển đất nước, nước Mĩ La-tinh đạt nhiều thành tựu quan trọng: Củng cố độc lập, chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt trị, cải cách kinh tế, phát triển hợp tác khu vực  Từ đầu năm 90 (TK XX), nhiều nguyên nhân, nước Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, tốc độ phát triển kinh tế giảm sút, nợ nước tăng lên, tình hình trị số nước không ổn định b Vì Cu - ba coi cờ đầu phong trào GPDT Mĩ La-tinh (1đ)  Từ đầu năm 50 (TKXX) Cu - ba bùng nổ phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ tay sai Mĩ  Ngày 1/1/1959 đấu tranh vũ trang nhân dân CuBa giành thắng lợi Chính quyền phản động tay sai Mĩ bị lật đổ  Cu- ba nước Mĩ La-tinh giành thắng lợi cách mạng đấu tranh vũ trang nước Mĩ La-tinh tiến hành cải cách dân chủ triệt để  Sau đánh bại công 1.300 tên lính đánh thuê Mĩ vào vùng biển Hirôn (4/1961), bảo vệ vững thành cách mạng, Cu-ba tuyên bố theo đường XHCN, trở thành nước XHCN khu vực Mĩ La-tinh, đảo anh hùng, cờ đầu phong trào GPDT khu vực Câu (5 điểm) Hãy nêu sách bóc lột kinh tế Pháp giai đoạn 19191929 ? Hậu sách kinh tế xã hội Việt Nam đầu kỉ XX?  Trong lĩnh vực nông nghiệp : lĩnh vực Pháp tăng cường bỏ vốn đầu tư nhiều nhất, năm 1927 số vốn đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phrăng, tăng gấp nhiều lần so với thời kì trước chiến tranh  Thực dân Pháp sức cướp đoạt ruộng đất nông dân Việt Nam để thành lập đồn điền trồng công nghiệp chè, cà phê cao su, bông, đay, thầu dầu diện tích đồn điền Pháp ngày rộng lớn, nhiều công ty cao su lớn đời công ty Đất Đỏ, công ty Mi-sơ-lanh, công ty Cây nhiệt đới  Trong lĩnh vực công nghiệp, Pháp đặc biệt trọng vào nghề khai mỏ mặt hàng thị trường Pháp giới có nhu cầu lớn, tất công ty than có từ trước tăng thêm vốn hoạt động mạnh hơn, nhiều công ty than nối tiếp đời  Tuy nhiên Pháp đầu tư vào ngành công nghiệp nhẹ, bỏ vốn đầu tư mà lại thu hồi vốn nhanh, ngành không cạnh tranh với công nghiệp Pháp quốc, công nghiệp nặng hạn chế đầu tư  Thương nghiệp phát triển thời kì trước chiến tranh Để nắm chặt thị trường VN Đông Dương tư Pháp đánh thuế nặng hàng hoá nhập vào nước ta, đặc biệt hàng hoá Trung Quốc Nhật Bản, Pháp tìm cách chèn ép tư thương VN  Về giao thông vận tải Pháp đầu tư để phát triển thêm phục vụ cho việc vận chuyển tài nguyên khai thác VN đem bán đưa Pháp, tuyến đường sắt xuyên Đông Dương nối liền nhiều đoạn: Đồng Đăng - Na Sầm, Vinh - Đông Hà  Về tài chính, ngân hàng Đông Dương quan đại diện cho lực tư tài Pháp, có cổ phần hầu hết công ty xí nghiệp lớn, nắm quyền huy ngành kinh tế Đông Dương Chương trình khai thác bóc lột thuộc địa Pháp lần thứ hai có tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội VN  Đối với kinh tế, làm cho kinh tế Vệt Nam phát triển què quặt cân đối; nông nghiệp suy giảm, công nghiệp nhẹ phát triển, công nghiệp nặng lại bị kìm hãm  Nguồn tài nguyên khoáng sản cạn kiệt Đời sống nhân dân vô khổ cực  Về mặt xã hội chương trình khai thác bóc lột thuộc địa Pháp làm cho xã hội VN có phân hoá sâu sắc, nhiều giai cấp đời phát triển nhanh số lượng chất lượng Câu (5 điểm) Phân tích chuyển biến xã hội Việt Nam thái độ, khả cách mạng phận giai cấp, tầng lớp sau Chiến tranh giới thứ nhất?  Dưới tác động khai thác thuộc địa lần thứ hai, xã hội Việt Nam có phân hóa ngày sâu sắc Mỗi tầng lớp, giai cấp có quyền lợi địa vị khác nhau, nên có thái độ trị khả cách mạng khác  Giai cấp địa chủ phong kiến: bị phân hoá thành đại địa chủ, địa chủ vừa nhỏ, phận trở thành tầng lớp tư sản Bộ phận đại địa chủ chiếm nhiều ruộng đất, câu kết với thực dân Pháp bóc lột nông dân nên tinh thần cách mạng Bộ phận địa chủ vừa nhỏ có tinh thần yêu nước, tham gia phong trào có điều kiện  Tầng lớp tư sản: ngày đông, năm sau CTTG thứ trở thành giai cấp tư sản Họ bị phân hoá thành hai phận: tư sản mại tư sản dân tộc Tư sản mại có quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên câu kết chặt chẽ với đế quốc áp bóc lột nhân dõn nên tinh thần cách mạng Bộ phận tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên có tinh thần dân tộc, dân chủ, thái độ đấu tranh không kiên định, dễ thỏa hiệp  Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: tăng nhanh số lượng, họ bị Pháp chèn ép, bạc đãi nên có đời sống bấp bênh Bộ phận trí thức có điều kiện tiếp thu trào lưu tư tưởng tiến nên có tinh thần hăng hái cách mạng Đó lực lượng quan trọng cách mạng dân tộc, dân chủ  Giai cấp nông dân: chiếm 90% số dân, bị đế quốc, phong kiến áp bóc lột nặng nề, bị bần hoá phá sản quy mô lớn Đây lực lượng hăng hái đông đảo cách mạng  Giai cấp công nhân: đời từ khai thác lần thứ pháp phát triển nhanh khai thác lần thứ hai Có đặc điểm riêng: bị ba tầng áp bóc lột (đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt); có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng bất khuất dân tộc; Đặc biệt, thời kì này, giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu ảnh hưởng phong trào Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác-Lênin  Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta Câu (3 điểm) Trong phong trào công nhân Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất, bãi công công nhân Ba Son (tháng 8/1925) có điểm mới? Cuộc bãi công công nhân Ba Son (8/1925) có điểm mới:  Trước có phong trào đấu tranh công nhân Ba Son (8/1925), phong trào đấu tranh công nhân Việt Nam lẻ tẻ, mang tính tự phát, đấu tranh nặng kinh tế, giai cấp công nhân chưa thể vị trí tiên phong  Phong trào công nhân Ba Son đấu tranh có tổ chức lãnh đạo, có đoàn kết quốc tế, đòan kết với tầng lớp giai cấp khác  Có mục tiêu đấu tranh rõ ràng, không đấu tranh mục đích kinh tế mà đấu tranh mục tiêu trị  Đánh dấu trưởng thành phong trào công nhân Việt Nam, chuyển từ tự phát sang đấu tranh tự giác  Cuộc đấu tranh đạt mục tiêu đề ra, ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân thủy thủ Trung Quốc

Ngày đăng: 26/07/2016, 17:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan