595 bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm phạm trọng thư

208 939 0
595 bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm phạm trọng thư

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI NÓI ĐẦU

 • Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VỀ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 • A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

 • B. BÀI TẬP CĂN BẢN

 • § 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

 • § 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

 • § 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

 • § 4. TIỆM CẬN CỦA ĐƯỜNG CONG

 • § 5. ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ. PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TỌA ĐỘ

 • § 6. KHẢO SÁT MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC

 • § 7. KHẢO SÁT MỘT SỐ HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ

 • § 8. MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ

 • C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 • D. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP

 • Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA RIT

 • A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

 • B. BÀI TẬP CĂN BẢN

 • § 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ

 • § 2. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

 • § 3. LÔGARIT

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan