0

SKKN một cách đọc – hiểu văn bản trong bài học ngữ văn 8

21 437 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2016, 17:02

Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn Phßng gi¸o dơc VÀ ®µo t¹o hun CHÂU THÀNH Trêng thcs BIÊN GIỚI *****@***** ĐỀ TÀI: MỘT CÁCH“ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN”TRONG BÀI NGỮ VĂN  Người thực hiện:Đặng Thò Hồng Phiên Đơn vò:Trường THCS Biên Giới Tháng năm 2010 BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài:” Một cách đọc – hiểu văn học ngữ văn 8” Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn Họ tên: Đặng Thò Hồng Phiên Đơn vò công tác: Trường THCS Biên Giới- Châu Thành- Tây Ninh Phần A: Đặc vấn đề I Lí chọn đề tài: - Việc thay sách đổi phương pháp giảng dạy môn ngữ văn giúp em học sinh tiếp xúc nhiều tác phẩm hay… giúp em biết tư sáng tạo… - Học sinh chưa biết cách đocï- hiểu tác phẩm văn học cách II Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 8B Trường THCS Biên Giới III Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động đọc – hiểu văn văn văn học lớp IV.Phương pháp ngiên cứu: -Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát - Phương pháp Thực nghiệm sư phạm - Phương pháp Phân tích kết nghiên cứu thống kê toán học P hần B: Nội dung I Cơ sở lí luận: Còn số học sinh rụt rè, e ngại tiếp cận với văn khó II Cơ sở thực tiễn: Học sinh lười đọc văn dẫn đến không nắm kó nội dung, ý nghóa văn III Nội dung vấn đề: Nội dung chung: - Khái niệm chất đọc- hiểu văn - Một số văn cần đọc – hiểu sách giáo khoa ngữ văn - Một số cách đọc – hiểu văn - Hoạt động đọc – hiểu tiến hành theo ba hướng 2.Giáo án minh họa IV.Kết luận - Hướng phổ biến đề tài:Trong đơn vò trường THCS Biên Giới áp dụng rộng rãi đơn vò khác - Hướng nghiên cứu đề tài:Tiếp tục nghiên cứu đề tài sâu Phần A: §Ỉt vÊn ®Ị I Lí chọn đề tài: Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn HiƯn viƯc thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®· vµ ®ang ®ỵc c¸c thÇy c« thùc hiƯn ®ång bé MỈc dï cßn cã rÊt nhiỊu ý kiÕn vỊ viƯc thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, song tõ nh÷ng tr¶i nghiƯm thùc tÕ, chóng ta cã thĨ kh¼ng ®Þnh r»ng viƯc thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®· gióp c¸c em tiÕp xóc ®ỵc nhiỊu t¸c phÈm hay, míi l¹, cËp nhËt v¬Ý cc sèng Kh«ng nh÷ng thÕ, ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n ng÷ v¨n nãi riªng gióp c¸c em biÕt t s¸ng t¹o, biÕt ph¸t hiƯn vÊn ®Ị, biÕt nãi lªn nh÷ng suy nghÜ, c¶m nhËn cđa riªng m×nh Mçi giê häc v¨n lµ mét niỊm vui bÊt ngê ®èi víi c¸c em, c¸c em chđ ®éng häc tËp h¬n tríc nhiỊu Gi¸o viªn ®· quen dÇn víi lèi d¹y theo nguyªn t¾c tÝch cùc, ®· cã nhiỊu s¸ng kiÕn viƯc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc mäi kh©u cđa ho¹t ®éng d¹y häc Qua nh÷ng n¨m thùc hiƯn ch¬ng tr×nh thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p dạy häc nãi chung vµ m«n Ng÷ V¨n nãi riªng, t«i ®· ®ỵc dù nhiỊu giê, song ®iỊu t«i cßn b¨n kho¨n lµ mét sè thÇy c« vÉn thut tr×nh nhiỊu, viƯc cung cÊp kiÕn thøc ®«i cßn mang tÝnh chÊt ¸p ®Ỉt, ®Ỉc biƯt ë kh©u “®äc – hiĨu v¨n b¶n” T«i thiÕt nghÜ cã nhiỊu c¸ch ®Ĩ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh nh thùc hiƯn thËt tèt, thËt s¸ng t¹o nguyªn t¾c tÝch hỵp v× theo gi¸o s Ngun Kh¾c Phi kh¼ng ®Þnh :“ xÐt vỊ b¶n chÊt cđa viƯc vËn dơng triƯt ®Ĩ nguyªn t¾c Êy kh«ng cho phÐp d¹y häc theo kiĨu m¸y mãc rËp khu«n, nhåi sä mµ lu«n lu«n ®ßi hái sù n¨ng ®éng, sù vËn dơng linh ho¹t s¸ng t¹o cđa ngêi thÇy”.ChÝnh v× vËy, t«i m¹nh d¹n ®a ý kiÕn cđa ph¬ng ch©m tÝch hỵp qu¸ tr×nh øng dơng ®ã lµ: “Mét c¸ch “®äc – hiĨu v¨n b¶n” bµi häc ng÷ v¨n 8” II Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 8B trường THCS Biên Giới, xã Biên Giới, huyện Châu Thành , tỉnh Tây Ninh năm học 2009-2010 III Phạm vi nghiên cứu: Trong đề tài nghiên cứu việc dạy học văn phân môn Ngữ văn IV.Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp nghiên cứu tài liệu :Nghiên cứu thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhờ đònh hướng nội dung phạm vi mức độ nghiên cứu đề tài.Cũng qua hiểu rõ vấn đề nghiên cứu,được giải dựa vào tài liệu thu thập được,nhờ mà có tư liệu đưa có sở,có độ tin cậy,có sức thuyết phục Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn -Phương pháp điều tra: Qua dự bạn đồng nghiệp thực nghiệm thân qua dạy lớp để thu thập số liệu cụ thể tình hình chất lượng học tập học sinh, hiệu dạy học giáo viên việc áp dụng phương pháp đọc – hiểu văn -Phương pháp quan sát : Là trình tri giác tượng, trình sư phạm khóa Nhờ quan sát sư phạm mà nghiên cứu thu thập nhiều kiện trình giảng dạy, tích luỹ nhiều kinh nghiệm giảng dạy ngữ văn, tránh sai lầm nâng cao hiệu giảng dạy -Thực nghiệm sư phạm : Dùng phương pháp đọc – hiểu văn giảng dạy môn ngữ văn lớp mà đảm nhận Qua rút chất lượng hiệu giảng dạy lớp -Phân tích kết nghiên cứu thống kê toán học : Là thu nhập, phân tích số liệu rút kết luận từ số liệu thống kê toán học Là thu thập, phân tích số liệu rút kết luận số liệu thống kê điểm số học sinh Phần B: NỘI DUNG I C¬ së lý ln Ph¶i nãi r»ng, løa ti häc sinh THCS ®Ỉc ®iĨm t©m sinh lý hÕt søc ®iĨn h×nh §©y lµ thêi kú qu¸ ®é chun tõ giai ®o¹n trỴ em sang ngêi lín Trong giai ®o¹n nµy høng thó cđa c¸c em ®· ph¸t triĨn ë møc ®é cao, høng thó vỊ häc tËp ®· ph¸t triĨn vµ ngµy cµng ®Ëm nÐt §©y lµ mét ®Ỉc ®iĨm hÕt søc thn lỵi ®èi víi viƯc gi¶ng d¹y bé m«n V¨n ViƯc tß mß thÝch thó m«n v¨n kh«ng ph¶i lµ kho¶ng c¸ch xa ®èi víi c¸c em Bªn c¹nh ®ã ý thøc t lËp vµ kh¶ n¨ng ®µo s©u kh¸m ph¸ nh÷ng nÐt ®Đp cc sèng lµ mét u ®iĨm ®iĨn h×nh cđa häc sinh bËc THCS Song song víi nh÷ng u ®iĨm trªn, mét sè em cßn rơt rÌ e ng¹i, ®«i lóc cßn n¶n chÝ, n¶n lßng tiÕp cËn víi mét v¨n b¶n khã VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ kh¾c phơc khã kh¨n ®ã? Lµm thÕ nµo ®Ĩ tiÕt d¹y häc m«n Ng÷ V¨n thËt sù cã hiƯu qu¶ ®Ĩ thu hót häc sinh say mª häc tËp? Nh chóng ta ®· biÕt, v¨n häc xt ph¸t tõ ®êi sèng, chÝnh v× thÕ v¨n häc rÊt gÇn gòi víi mäi ngêi Nh÷ng bµi th¬ hay, nh÷ng v¨n b¶n hÊp dÉn ®· gióp cho giê v¨n kh«ng chØ lµ giê häc mµ cßn lµ nh÷ng giê gi¶i trÝ, kh¸m ph¸ biÕt bao ®iỊu kú diƯu cđa cc sèng ngêi §Ĩ cã giê v¨n nh thÕ th× kh©u “®äc – hiĨu v¨n b¶n” lµ rÊt quan träng ®ßi hái ngêi thÇy chđ ®éng, s¸ng t¹o vµ linh ho¹t thiÕt kÕ bµI gi¶ng II.C¬ së thùc tiƠn Nh chóng ta ®· biÕt “v¨n häc lµ nh©n häc”, “v¨n häc lµ nghƯ tht cđa ng«n tõ” ChÝnh v× vËy viƯc häc v¨n kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n, h¬n n÷a thêi ®¹i hiƯn nay, m«n ng÷ v¨n kh«ng cßn lµ “®iĨm ®Õn” hÊp dÉn víi c¸c em häc sinh nh c¸c m«n To¸n, Lý, Ho¸, Anh … mỈc dï ®ã lµ mét m«n chÝnh chiÕm sè lỵng tiÕt kh«ng nhá Cã nhiỊu häc sinh rÊt ng¹i häc Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn m«n V¨n bëi lý lµ V¨n viÕt dµi, khã häc, khã thc Cã nh÷ng t¸c phÈm tù sù dµi häc sinh lêi kh«ng ®äc hÕt dÉn tới t×nh tr¹ng m¬ mµng vỊ néi dung, cèt trun, nh©n vËt Cã nh÷ng bµi th¬ häc xong häc sinh kh«ng n¾m ®ỵc nh÷ng nghƯ tht tiªu biĨu, néi dung cđa bµi th¬ Nh÷ng lý trªn khiÕn t©m lý häc sinh ng¹i vµ ch¸n häc m«n V¨n VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ kh¾c phơc khã kh¨n ®ã? Lµm thÕ nµo ®Ĩ tiÕt d¹y häc m«n Ng÷ V¨n thËt sù cã hiƯu qu¶ ®Ĩ thu hót häc sinh say mª häc tËp? III NỘI DUNG VẤN ĐỀ: Nội dung chung: Nh chóng ta ®· biÕt, ba ph©n m«n cđa ng÷ v¨n th× t¸c phÈm v¨n häc chiÕm vÞ trÝ quan träng Trong s¸ch gi¸o khoa phÇn V¨n häc ®ỵc biĨu hiƯn b»ng c¸c v¨n b¶n Khi häc tËp häc sinh ph¶i “®äc – hiĨu v¨n b¶n” VËy “®äc - hiĨu v¨n b¶n” lµ g×? Kh¸i niƯm “®äc - hiĨu v¨n b¶n” kh«ng diễn t¶ hµnh ®éng t¸ch rêi ®äc vµ hiĨu “§äc - hiĨu v¨n b¶n” lµ ho¹t ®éng ®äc v¨n mét c¸ch nghiªm tóc cã nghiỊn ngÉm, c¶m xóc, tëng tëng vµ liªn tëng B¶n chÊt ®äc – hiĨu lµ t×m hiĨu ph©n tÝch ®Ĩ chiÕm lÜnh v¨n b¶n b»ng nhiỊu ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc d¹y häc v¨n, ®ã ph¬ng ph¸p d¹y häc v¨n b»ng hƯ thèng c©u hái c¶m thơ v¨n b¶n ®ỵc thùc hiƯn díi h×nh thøc ®èi tho¹i sÏ lµ h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p chđ ®¹o C¸c t¸c gi¶ Ng÷ V¨n tËp mét s¸ch gi¸o viªn ®· lý gi¶I nh sau “ kh¶ n¨ng ®äc – hiĨu (bao gåm c¶ c¶m thơ) mét t¸c phÈm v¨n ch¬ng lƯ thc kh«ng Ýt vµo viƯc cã thĨ tr¶ lêi ®ỵc hay kh«ng nh÷ng c©u hái ®Ỉt ë nh÷ng cÊp ®é kh¸c Møc thÊp nhÊt lµ chØ cÇn sư dơng nh÷ng th«ng tin cã v¨n b¶n §ã lµ trêng hỵp c©u tr¶ lêi s½n cã bµi chØ míi biÕt ®äc trªn dßng Møc cao h¬n lµ bc ph¶i suy nghÜ vµ sư dơng nh÷ng th«ng tin bµi §ã lµ tr êng hỵp ph¶i suy nghÜ c©u tr¶ lêi, lµ tr×nh ®é ®· biÕt ®äc gi÷a dßng Cao h¬n lµ yªu cÇu kh¸i qu¸t, liªn hƯ gi÷a nh÷ng c¸i mµ häc sinh ®· ®äc víi thÕ giíi bªn ngoµi ®ã lµ tr×nh ®é v ỵt khái dßng ®Ĩ ®äc v¨n b¶n Kh¸m ph¸ v¨n b¶n theo híng Êy th× häc sinh kh«ng chØ høng thó hiĨu s©u v¨n b¶n mµ cßn liªn hƯ ®ỵc mét c¸ch sinh ®éng tù nhiªn víi nh÷ng vÊn ®Ị cc sèng Nh vËy “®äc - hiĨu v¨n b¶n” ®ßi hái ngêi đọc ph¶i cã th¸i ®é chđ ®éng tÝch cùc vµ s¸ng t¹o ®äc v¨n C¸c v¨n b¶n ®ỵc häc ch¬ng tr×nh Ng÷ V¨n bao gåm: 1.Mét sè trun ViƯt Nam 1930 – 1945 - T«i ®i häc (Thanh TÞnh) - Trong lßng mĐ (trÝch “Nh÷ng ngµy th¬ Êu” – Nguyªn Hång) 2.Mét sè trun níc ngoµi - C« bÐ b¸n diªm (An - ®Ðc – xen) - §¸nh víi cèi xay giã (trÝch “§«n-ki-h« tª” – XÐc-van-tÐc) - ChiÕc l¸ ci cïng (OHen-ri) Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn Hai c©y phong (Ai-ma-tèp) 3.Mét sè v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh giµu u tè biĨu c¶m - C¶m t¸c vµo nhµ ngơc Qu¶ng §«ng (Phan Béi Ch©u) - §Ëp ®¸ ë C«n L«n (Phan Ch©u trinh) - Mn lµm th»ng ci (T¶n §µ) - ¤ng §å (Vò §×nh Liªn) - Hai ch÷ níc nhµ (¸ Nam TrÇn Tn Kh¶i) - Nhí rõng (ThÕ L÷) - Quª h¬ng (TÕ Hanh) - Khi tó hó (Tè H÷u) - Tøc c¶nh P¸c Bã, ng¾m tr¨ng (Hå ChÝ Minh) Mét sè t¸c phÈm nghÞ ln - ChiÕu dêi ®« (Lý C«ng n) - HÞch tíng sÜ (TrÇn Qc Tn) - Níc §¹i ViƯt (Ngun Tr·i) - Bµn ln vỊ phÐp häc (Ngun ThiÕp) - Th m¸u (Hå ChÝ Minh) - §i bé ngao du ( Ru - Xô) 5.Mét sè ®o¹n trÝch kÞch: ¤ng Gc-danh mỈc lƠ phơc ( Mô- li -e) 6.Mét sè v¨n b¶n nhËt dơng: Th«ng tin vỊ tr¸i ®Êt n¨m 2000 ¤n dÞch thc l¸, Bài toán dân số Víi c¸c lo¹i v¨n b¶n trªn có ba mức độ thuộc đọc – hiểu văn Đó đọc kó, đọc sâu, đọc sáng tạo a Đọc kó: đọc nhiều lần để bám sát từ, câu , đoạn tác phẩm Thao tác phân tích giữ vai trò quan trọng đọc kó b Đọc sâu: Đàu tiên đọc lướt để nắm bắt ấn tượng toàn cảnh nội dung bao quát Sau đọc chậm để tái tạo yếu tố hình thức nội dung mẻ, xác lập đường dây chi tiết điểm sáng thẩm mó hướng vào tư tưởng tác phẩm c Đọc sáng tạo: Học sinh đọc tự theo hứng thú cảm hứng cá nhân Dọc ngừng để suy ngẫm , lại đọc để kiểm tra lại ý tưởng, phát độc đáo , lạ… Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn Bên cạnh kó năng” đọc- hiểu văn bản” cần đạt tới mức độ sau: a.BiÕt ®äc thÇm, ®äc thµnh tiÕng cã diƠn c¶m b BiÕt chän ®äc nh÷ng ®o¹n v¨n b¶n cã minh häa cho c¸c nhiƯm vơ häc tËp mét c¸ch chÝnh x¸c, tèc ®é võa ph¶i, ®óng víi néi dung v¨n b¶n c BiÕt ®äc nhanh c¸c ®o¹n v¨n b¶n, ng÷ liƯu cã nh÷ng c¸ch dïng tõ ng÷ vµ cÊu tróc c©u phøc t¹p víi n¨ng lùc ph¸n ®o¸n ng«n ng÷ nhanh nh¹y d BiÕt ®Ỉt c©u hái cho m×nh hc cho ngêi kh¸c ®Ĩ hiĨu mơc ®Ých v¨n b¶n vµ c¸c yªu cÇu cđa néi dung häc tËp e BiÕt tãm t¾t, chia ®o¹n, x¸c ®Þnh chđ ®Ị, mèi liªn hƯ gi÷a c¸c phÇn v¨n b¶n vµ biÕt ®Ỉt tªn cho ®o¹n v¨n g BiÕt nhËn c¸c c©u v¨n, ®o¹n v¨n hay, cã néi dung s©u s¾c vµ hiĨu ®ỵc nghÜa, vai trß vµ t¸c dơng cđa tõ ng÷, c©u then chèt, c¸c biƯn ph¸p nghƯ thuật ®o¹n v¨n ®ã h Nhí chÝnh x¸c mét sè c©u, ®o¹n vµ v¨n b¶n hay, th¬ hay biÕt b×nh gi¸ chi tiÕt nghƯ tht c¸c v¨n b¶n i §äc vµ hiĨu ®ỵc c¸c ph¬ng thøc biĨu ®¹t kh¸c vµ ®Ỉc ®iĨm thĨ lo¹i, th¸i ®é, t×nh c¶m vµ t tëng cđa t¸c gi¶ Nh vËy "§äc - HiĨu v¨n b¶n" ®· thùc hiƯn ph¬ng ch©m tÝch hỵp HS vËn dơng ®ỵc kü n¨ng, hiĨu bݪt ph©n m«n nµy vµo viƯc häc tËp ph©n m«n kh¸c Trong thùc tÕ, rÊt hiÕm nh÷ng v¨n b¶n chØ dïng mét ph¬ng thøc biĨu ®¹t mµ mét nh÷ng träng t©m cđa phÇn tËp lµm v¨n lµ d¹y cho häc sinh biÕt ph©n tÝch, biÕt thùc hiƯn sù kÕt hỵp c¸c ph¬ng thøc Êy ChÝnh ®iỊu ®ã ®· t¹o mét trêng tÝch hỵp v« cïng réng lín C¸c c©u híng dÉn "§äc - HiĨu v¨n b¶n" SGK ®· t¹o c¬ chÕ cho sù tÝch hỵp Êy §iỊu quan träng lµ gi¸o viªn cÇn thùc sù n¨ng ®éng, biÕt vËn dơng linh ho¹t vµ cÇn vÉn cã thĨ t¹o nh÷ng t×nh hng tÝch hỵp míi ViƯc ®äc hiĨu, ph©n tÝch, b×nh gi¸ c¸c lo¹i v¨n b¶n sÏ gióp HS cã ®iỊu kiƯn tèt h¬n học néi dung lµm v¨n tù sù, thut minh vµ nghÞ ln Ho¹t ®éng "§äc - HiĨu v¨n b¶n" gióp HS qua viƯc ®äc ®óng sÏ c¶m nhËn vµ hiĨu ®óng nh÷ng th«ng tin, hiĨn ng«n vµ hµm ng«n v¨n b¶n NÕu quan niƯm v¨n b¶n lµ sù tỉng hỵp cđa cÊu tróc: CÊu tróc ng«n ng÷, cÊu tróc h×nh tỵng vµ cÊu tróc ý nghÜa th× ®èi víi HS líp thùc hiƯn tèt ho¹t ®éng "§äc - HiĨu v¨n b¶n" cã nghÜa lµ HS ph¶i n¾m vµ lý gi¶i ®ỵc mèi liªn hƯ cđa líp cÊu tróc nµy kh«ng chØ trªn ph¬ng diƯn cđa tõ ng÷, c©u ch÷, nhÞp ®iƯu mµ cßn hiĨu ®ỵc gi¸ trÞ biĨu ®¹t vµ biĨu c¶m cđa ng«n tõ nh lµ ph¬ng tiệnä ®Ĩ thĨ hiƯn h×nh tỵng nghƯ tht, hiĨu ®ỵc nh÷ng quan ®iĨm, t tëng vỊ ngêi, vỊ thêi ®¹i, vỊ ý tëng gi¸o dơc cđa t¸c gi¶ gưi g¾m v¨n b¶n §èi víi mét sè trun níc ngoµi SGK ng÷ v¨n th× ®ã lµ nh÷ng v¨n b¶n tù sù tiªu biĨu cã lèi kĨ chun hÊp dÉn, néi dung giµu tÝnh nh©n ®¹o c¸c v¨n b¶n nµy ®ỵc häc song song víi c¸c néi dung lµm v¨n, ®o¹n v¨n tù sù kÕt hỵp víi miªu t¶ vµ biĨu c¶m còng lµ Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn dơng ý d¹y tÝch hợp cđa c¸c t¸c gi¶ nh»m gióp HS cã c¸i nh×n toµn diƯn h¬n vỊ sù biÕn ho¸ cđa tù sù còng nh sù ®an xen c¸c u tè miªu t¶, biĨu c¶m v¨n tù sù ë ®ã cã sù ®éc ®¸o vỊ c¸ch t¹o dùng t×nh hng trun, c¸ch s¾p xÕp t×nh tiÕt, tr×nh tù kĨ, c¸ch kh¾c ho¹ nh©n vËt, c¸ch chän ng«i kĨ, lêi kĨ gi¸o ¸n míi, ho¹t ®éng "§äc - HiĨu v¨n b¶n" cã thĨ ®ỵc tiÕn hµnh tn tù theo híng nh»m vµo c¸c néi dung cđa v¨n b¶n, ®ã lµ - §äc hiĨu cÊu tróc v¨n b¶n - §äc - HiĨu néi dung v¨n b¶n - §äc-hiĨu ý nghóa v¨n b¶n 1-Ho¹t ®éng ®äc-hiĨu cÊu tróc v¨n b¶n §©y lµ ho¹t ®éng tiÕp nhËn c¸c dÊu hiƯu c¬ b¶n vỊ thĨ lo¹i cđa v¨n b¶n mçi v¨n b¶n ®ỵc t¹o chđ u tõ mét ph¬ng thøc biĨu ®¹t nµo ®ã t¬ng øng víi c¸c ph¬ng thøc ph¶n ¸nh b»ng nghƯ tht nh tù sù hc tr÷ t×nh §ång thêi mçi v¨n b¶n tån t¹i mét kiểu thể loại nµo ®ã nh trun, ký , th¬ Lo¹i h×nh cđa v¨n b¶n quy ®Þnh tÝnh chÊt néi dung cđa v¨n b¶n, thĨ loại cđa nã quy ®Þnh tÝnh chÊt h×nh thøc cđa v¨n b¶n Tõ ®ã tÝnh chÊt cđa ho¹t ®éng "§äc - HiĨu v¨n b¶n" sÏ ®ỵc quy ®inh theo nguyªn t¾c: §äc - HiĨu v¨n b¶n phï hỵp víi ®Ỉc ®iĨm cđa thĨ lo¹i v¨n b¶n ®iỊu ®ã còng ®ång nghÜa víi viƯc "§äc - HiĨu v¨n b¶n" ë mçi thĨ lo¹i kh¸c Ở v¨n b¶n tù sù, ®äc ®Ĩ n¾m ch¾c chi c¸c sù viƯc sung quanh nh©n vËt ®Ĩ tõ ®ã ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt x· héi cđa sù viƯc vµ nh©n vËt ë v¨n b¶n tr÷ t×nh- biĨu c¶m th× ®äc ®Ĩ ®ång c¶m víi nçi niỊm cđa ngêi Cßn v¨n b¶n nghÞ ln th× ®äc ®Ĩ n¾m b¾t c¸c t tëng cđa t¸c gi¶ qua hƯ thèng ln ®iĨm, ln cø ChÝnh v× vËy "§äc - HiĨu cÊu tróc v¨n b¶n" ®ỵc coi lµ khëi ®iĨm cđa qu¸ tr×nh "§äc HiĨu v¨n b¶n", nã sÏ t¹o c¬ héi tÝch hỵp râ rƯt gi÷a v¨n, tËp lµm v¨n, më lng m¹ch cho ho¹t ®éng, t×m hiĨu s©u v¨n b¶n ®ång thêi rÌn lun kiÕn thøc vµ kü n¨ng nhËn biÕt c¸c kiĨu lo¹i v¨n b¶n Ho¹t ®éng đọc- hiĨu néi dung v¨n b¶n §©y lµ ho¹t ®éng ®i sâu vµo v¨n b¶n nh»m ph¸t hiƯn, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ v¨n b¶n tõ c¸c chi tiÕt nỉi bËt Néi dung v¨n b¶n bao gåm néi dung ®êi sèng vµ h×nh thøc thĨ hiƯn Néi dung cđa c¸c t¸c phÈm v¨n häc kh«ng chØ ®¬n thn lµ néi dung ®êi sèng mµ lµ ®êi sèng ® ỵc tỉ chøc c¸c t¸c phÈm theo nh÷ng c¸ch thøc cđa nghƯ tht ng«n tõ C¸i chÕt khđng khiÕp vµ ®au th¬ng cđa mét l·o n«ng nghÌo hiƯn lªn thËt sinh ®éng vµ c¶m ®éng lêi v¨n miªu t¶ tØ mØ víi v« sè tõ l¸y, tõ tỵng h×nh vµ tõ tỵng ë phÇn kÕt trun "L·o H¹c" cđa Nam Cao Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn Kh«ng cã néi dung nµo n»m ngoµi h×nh thøc cđa t¸c phÈm Nh vËy thùc chÊt cđa viƯc ®äc hiĨu néi dung v¨n b¶n lµ sù ph¸t hiƯn ph©n tÝch chiÕm lÜnh c¸c thµnh phÇn néi dung v¨n b¶n c¸c dÊu hiƯu h×nh thøc cđa nã Ho¹t ®éng ®äc - hiĨu ý nghÜa v¨n b¶n: lµ ho¹t ®éng ci cïng cđa mét qu¸ tr×nh ®äc hiĨu v¨n b¶n, lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c phẩm chÊt nỉi tréi cđa kÕt cÊu néi dung h×nh thøc cđa v¨n b¶n HiĨu v¨n lµ hiĨu ®ỵc c¸ch lµm, c¸ch kh¸m ph¸ ®êi sèng cđa t¸c gi¶ HiĨu v¨n cßn cã nghÜa lµ c¶m nhËn vỴ ®Đp cđa ng«n tõ, h×nh ¶nh, nhÞp ®iƯu thĨ lo¹i cđa v¨n b¶n "§äc - HiĨu ý nghÜa v¨n b¶n" cßn më réng tíi mét ph¬ng diƯn ngoµi v¨n b¶n, ®iỊu mµ lý ln gäi lµ cấp ®é ®äc vỵt khái dßng Ch¼ng h¹n cã thĨ ®äc v¨n b¶n "Trong lßng mĐ" ng÷ v¨n líp tËp 1, mét t×nh yªu ®au ®ín, s¸ng bỊn bØ cđa bÐ Hång dµnh cho mĐ lµ bµi ca thiªng liªng cđa t×nh mÉu tư, nhng còng lµ h×nh ¶nh cđa ti th¬ cay ®¾ng, tđi cùc cđa mét nhµ v¨n yªu th¬ng v« h¹n nh÷ng cc ®êi khèn khỉ- nhµ v¨n Nguyªn Hång Ở ho¹t ®éng nµy cã c¬ héi tÝch hỵp c¶ ph©n m«n V¨n - TËp lµm v¨n - TiÕng viƯt Gi¸o ¸n minh ho¹ Tiết : Ngày dạy: VĂN HỌC KHI CON TU HÚ ( Tố Hữu ) I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Sau học giúp học sinh: Kiến thức :Cảm nhận lòng yêu sống, niềm khao khát tự cháy bổng người chiến só cách mạng trẻ tuổi bò giam cầm tù ngục thể hình ảnh gợi cảm, bay bổng với thể thơ lục bát giản dò mà tha thiết Kó : Rèn kó đọc sáng tạo thơ lục bát, phân tích hình ảnh lãng mạn thơ Thái độ : Giáo dục học sinh lòng biết ơn người chiến só cách mạng chòu tù đày, hy sinh cho độc lập tự dân tộc II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, chân dung Tố Hữu, tranh đồng lúa chín, tranh nhà giam - Học sinh: Đọc kó thơ, trả lời câu hỏi mục đọc - hiểu văn III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : - Phương pháp nghiên cứu sách giáo khoa Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn - Phương pháp gợi mở – phát vấn, diễn giảng, nêu vấn đề - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp phân tích,tổng hợp IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn đònh lớp: Kiểm diện hs Kiểm tra cũ: ? Em đọc thuộc lòng khổ thơ em yêu thích thơ Quê hương Tế Hanh Nêu cảm nhận em giá trò nội dung thơ?(9 điểm) O Bàùi thơ vẽ tranh tươi sáng sinh động làng quê miền biển, bật lên hình ảnh khỏe khoắn đầy sức sống người dân chài sinh hoạt lao động làng chài ? Nhận đònh nói tình cảm Tế Hanh cảnh vật ,cuộc sống người quê hương ng?(1 điểm) A.Nhớ quê hương với kó niệm buồn bã đau xót,thương cảm B.Yêu thương, trân trọng tự hào gắn bó sâu sắc với cảnh vật,cuộc sống người quê hương C.Gắn bó bảo vệ cảnh vật,cuộc sống người quê hương ông D Cả A,B,C sai O.B 3.Bài mới: GV:Giới thiệu bài:Tự vốn khao khát người,từ xưa đến thế.Nó tha thiết thiêng liêng.Tuy nhiên,quan niệm tự thời khác.Cái khác thơ “khi tu hú” khao khát hệ mới-thế hệ chàng trai vừa bước chân vào đường đấu tranh để giải phóng giai cấp,giải phóng dân tộc.Đang say mê lý tưởng,say mê yêu đời hoạt động cách mạng với niềm vui phơi phới,bổng bò nhốt phòng giam bưng bít,cách biệt hoàn toàn với sống bên ngoài,người chiến só trẻ cảm thấy ngột ngạt không chòu nổi, bò tự do, khao khát sống tự do.Tố Hữu ghi lại tâm trạng qua thơ “Khi tu hú” mình.Bài thơ đại diện cho thơ ca cách mạng năm 30 kỹ trước Hoạt động1:Đọc- hiểu thích I.Đọc-hiểu thích: -GV hướng dẫn học sinh đọc: 1.Đọc +Sáu câu đầu đọc giọng vui,náo nức trước cảnh vật mùa hè +Bốn câu sau đọc giọng rắn rỏi tỏ uất hận,bực bội -GV:Đọc mẫu → gọi HS đọc lại → GV nhận xét giọng đọc HS -GV:Yêu cầu HS lưu ý mục thích 2.Chú thích: ∆ Dựa vào thích giới thiệu đôi nét tác giả a.Tác giả-tác phẩm:sgk/19 Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 10 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn thơ? -HS nhìn sgk trả lời -GV:Gọi hs khác nhận xét -GV:Chiếu ảnh Tố Hữu lên bảng → GV:Chốt lại vài ý chính(liên hệ tác giả) ∆ Nêu tác phẩm Tố Hữu? ∆ Bài thơ: “Khi Tu Hú” đượcõ sáng tác hoàn cảnh nào?(Bài thơ sáng tác vào tháng 7/1939 nhà lao Thừa Phủ tác giả bò bắt giam vào chưa lâu….) -GV liên hệ thơ “ Tâm tư tù” sáng tác vào ngày đầu bò bắt giam -GV:Hướng dẫn HS giải thích từ khó -GV:Chiếu hình ảnh chim Tu Hú lên bảng ∆ Bài thơ thuộc thể thơ gì?(đây thể thơ tiêu biểu cho thơ mới(đã học nhớ rừng)) ∆ Bài thơ chia làm phần?Nội dung phần?(GV gợi ý dựa vào phần đọc hiểu văn trang 20 sgk) -GV nhận xét -GV:Chiếu phần bố cục lên bảng -GV chuyển ý Hoạt động2: Đọc-hiểu văn ∆ Em hiểu nhan đề thơ nào?đã câu chưa? Vì sao? O.Đó chưa phải câu,mới mệnh đề phụ “khi” Tên thơ tự đặt câu hỏi: Khi tu hú cất tiếng hót điều xảy làm sao? Nội dung thơ câu trả lời cho câu hỏi đó.Cách đặt tên thơ gợi ý cho người đọc Đây thơ trữ tình nói tâm trạng người tù cách mạng nghe tiếng hót chim tu hú từ vọng vào nhà ngục ∆ Hãy viết câu văn có bốn câu đầu “khi tu hú”để tóm tắt nội dung thơ ?(Khi tu hú gọi bầy mùa hè đến người tù cách mạng cảm thấy ngột ngạt phòng giam chật chội,càng thèm khát cháy b.Từ khó:sgk c.Thể loại:Lục bát 3.Bố cục:Hai phần II.Đọc-hiểu văn 1.Tìm hiểu chung thơ - Nhan đề thơ mệïnh đề phu, chưa phải câu-> gây ý, gợi mở mạch cảm xúc cho thơ ï Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 11 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn bỏng sống tự bên ngoài) ∆ Vì tiếng tu hú kêu lại tác động mạnh mẽ đến tâm hồn nhà thơ vậy? O Sử dụng biện pháp hoán dụ.Tiếng chim tu hú tín hiệu mùa hè rực rỡ,sự sống tưng bừng trời cao lồng lộng,tự do.Tiếng chim tác động mạnh mẽ đến tâm hồn người tù -GV chốt ý → Ghi bảng -GV:Chuyển ý -GV:Gọi học sinh đọc lại câu thơ đầu ∆ Tu hú kêu báo hiệu điều gì? O.Mùa hè đến ∆ Đặc trưng mùa hè gì?(ve kêu,phượng nở,nắng vàng,lúa chín,cây trái chín……) ∆ Mở đầu thơ tác giả đưa ta đến với cảnh gì?(cảnh mùa hè) ∆ Bức tranh mùa hè đượcå tác giả miêu tả thông qua dấu hiệu nào?(cây,trái,chim chóc,nắng,bầu trời) ∆ Những chi tiết miêu tả sao? (ngoài đồng,trong vườn……)(học sinh thảo luận nhóm) O +Ngoài đồng:lúa chiêm chín +Trong vườn:Trái dần dậy tiếng ve ngân +Trong sân nhà:Bắp vàng phơi đầy sân nắng đào +Trên trời cao xanh,những diều sáo lộn nhào không ∆ Em có nhận xét phạm vi miêu tả ấy? O.Vừa rộng lớn,vừa tỉ mó ->Bầu trời,cánh đồng,khu vườn *GV:Chiếu tranh đồng lúa lên bảng ∆ Em có nhânä xét tranh thiên nhiên ngày hè? ->GV liên hệ thơ “Tu hú kêu giòn rặng vải Lúa chiêm chín tróu gió no lành Mùi hương nhè nhẹ,êm êm tỏa Trên cánh đồng quê nhạt sắc xanh” ∆ Em có nhận xét tranh mùa hè(màu sắc,âm thanh,hương vò)?(HS thảo luận nhóm ba phút) O.+Màu sắc:Màu lúa chín,bắp vàng,màu nắng hồng->rực 2.Bức tranh mùa hè -Lúa chim chín,trái dần,vườn râm,tiếng ve ngân,bắp vàng,trời xanh,đôi diều sáo…… Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 12 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn rỡ,lộng lẫy +m thanh:Tiếng tu hú,tiếng ve ngân,tiếng sáo diều>rộn rã +Hương vò:Trái dần->ngọt ngào +Bầu trời cao,trong xanh->khoáng đạt,tự ∆ Tiếng chim tu hú gợi lên tâm hồn người tù khung cảnh mùa hè nào? -GV:Tác giả sử dụng: +Các động từ :Dậy,lộn nhào +Tính từ:Chín,ngọt,đầy,rộng,cao ->Khung cảnh giới rộn ràng,tươi sáng,náo nức,tràn trề nhựa sống ∆ Trong thơ cảnh mùa hè tác giả có trực tiếp nhìn mắt hay không? O.Cảnh không trực tiếp nhìn mắt mà tâm cảnh.Toàn tranh miêu tả sản phẩm trí tưởng tượng cảm nhận mãnh liệt,tinh tế tâm hồn trẻ trung,yêu đời,khao khát tự do(nhà thơ bò giam tù,khi nghe tiếng tu hú gọi bầy,ng biết mùa hè đến,vì đời ng tận hưởng mùa hè ∆ Và m tiếng chim tu hú gọi bầy có ý nghóa gì(còn gợi lên điều gì)? O.Thức dậy tất cả,mở sống bầu trời tự ∆ Hình ảnh “đôi diều sáo lộn nhào không” gợi lên điều gì? Câu thơ giữ vò trí toàn bài? O.Lòng khao khát tự đôi diều bầu trời cao rộng.Câu thơ vò trí “bản lề” chuyển ý từ cảnh hè đến tâm trạng tác giả bốn câu cuối -GV:Chốt ý->Chuyển ý -GV:Gọi hs đọc bốn câu lại ∆ Bốn câu cuối tả cảnh hay tả tình(tâm trạng)? Đó tâm trạng ai? ∆ Tâm trạng người tù thể dòng thơ nào?(mà…thôi) ∆ Nhận xét cách ngắt nhòp,cách dùng từ hai câu thơ 8,9? -Mùa hè rộn rã âm thanh,rực rỡ sắc màu,ngọt ngào hương vò,bầu trời khoáng đạt tự do,tràn trề nhựa sống 3.Tâm trạng người tù: Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 13 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn O.Câu8:Nhòp 6/2 Câu9:Nhòp3/3 +Cách dùng từ ngữ mạnh:Đạp tan phòng,chết uất +Những từ ngữ cảm thán:i,thôi,làm ->Gợi lên tâm trạng -Tâm trạng ngột ngạt,uất hận ∆ Đó tâm trạng gì? ∆ Tại tác giả lại ngột ngạt uất hận? O.Ngột ngạt tù túng,chật cội,nóng nực phòng giam.uất hận không tự sát cánh đồng đội,đồng chí -GV:Chiếu ảnh phòng giam -GV:Liên hệ đoạn thơ” Tâm tư tù” “Cô đơn thay cảnh thân tù! Tai mở rộng mà lòng sôi rạo rực Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức Ở vui sướng nhiêu!” ∆ Tất tâm trạng ngột ngạt,uất hận thể ước muốn người tù? O.Đạp tan phòng->Niềm khao khát tự do.Tiếng chim tu hú kêu tiếng gọi tự do->Khao khát tự -Khao khát sống tự ∆ Mở đầu kết thúc thơ có tiếng chim tu hú kêu tâm trạng người tù hai câu đầu hai câu cuối khác nhau.vì sao? O.Hai câu đầu->gợi nên trang mùa hè tưởng tượng với tâm trạng náo nức,bồn chồ câu kết->Là tiếng gọi khát vọng tự da diết cháy bỏng ->Tình yêu thiên nhiên,tâm trạng ngột ngạt phải sống cảnh tù đày khát vọng trở với sống tự - Gv hai hình ảnh tương phản -GV:Chốt ý III Tổng kết ∆ Em nêu giá trò nội dung nghệ thuật thơ? O.-Nghệ thuật:Thể thơ lục bát mềm mại,uyển chuyển,linh hoạt +Bài thơ liền mạch +Giọng điệu tự nhiên +Cảm xúc quán Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 14 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn -Nội dung:Lòng yêu sống niềm khao khát tự cháy bỏng người chiến só cách mạng cảnh tù *Ghi nhớ:trang 20 đày -GV chốt ý,gọi hs đọc ghi nhớ -GV:Giáo dục tư tưởng học sinh lòng yêu sống, yêu tự kính trọng người chiến só… 4.Củng cố luyện tập: ∆ Theo em hay thơ thể bật điểm nào? O.-Bài thơ có kết cấu độïc đáo -Đối lập,tương phản -Mở đầu kết thúc có tiếng chim tu hú kêu ∆ Qua thơ em cảm nhận tác giả Tố Hữu? O.Tố Hữu người niên cách mạng nhạy cảm,tinh tế,giàu trí tưởng tượng,yêu thiên nhiên,yêu sống,khao khát tự ∆ Nhận đònh hay sai? Bài thơ “ Khi tu hú” thể sâu sắc tình yêu sống tha thiết niềm khao khát tự đến cháy bỏng người chiến só cách mạng cảnh tù đày A Đúng B Sai O A 5.Hướng dẫn học sinh tự học nhà: -Học thuộc thơ,ghi nhớ/trang 20,nội dung ghi -Chuẩn bò: câu nghi vấn(tiếp theo) +Những chức khác câu nghi vấn +Xem trước tập V.Rút kinh nghiệm: KẾT QUẢ: ViƯc ®äc-hiĨu v¨n b¶n’’ víi biƯn ph¸p d¹y häc b»ng hƯ thèng c©u hái c¶m thơ v¨n b¶n ®ỵc thùc hiƯn díi h×nh thøc ®èi tho¹i ®Ĩ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ t¬ng ®èi kh¶ quan Häc sinh ®· biÕt chän ®äc nh÷ng ®o¹n v¨n b¶n minh ho¹ cho c¸c nhiƯm vơ häc tËp c¸ch chÝnh x¸c Häc sinh cã n¨ng lùc ph¸n ®o¸n nhanh nh¹y ng÷ liƯu ng«n ng÷ ,hiĨu ®ỵc mơc ®Ých cđa c¸c v¨n b¶n ,đặc biƯt c¸c em ®· biÕt liªn hƯ gi÷a nh÷ng ®iỊu cã v¨n b¶n víi Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 15 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn thÕ giíi bªn ngoµi Trong nh÷ng lêi ph¸t biĨu nh÷ng bµi kiĨm tra c¸c em ®· thùc sù hiĨu vµ vËn dơng t¸c phÈm mét c¸ch linh ho¹t Khi vận dụng phương pháp cách đọc- hiểu văn môn ngữ văn lớp 8B thấy kết học tập học sinh có tiến Nhận thức sâu sắc nội dung ,ý nghóa văn Kết sau đợt thi khảo sát chất lượng vòng II năm học 2009-2010 học sinh có tiến rõ rệt Sau bảng thống kê số liệu tiến học sinh đạt từ trung bình trở lên Lớp TS HS Đầu năm Giữa HKI Học kì I 8B 35 TS % TS % TS % 18 51,4% 22 62,9% 28 80% PHẦN C KẾT LUẬN: Bài học kinh nghiệm: Với cách đọc- hiểu văn Ngữ văn mang lại hiệu tương đối cao cho việc giảng dạy học tâp, góp phần thực nghò trung ương II khóa VIII việc đổi phương pháp giảng dạy học đáp ứng mục tiêu, nội dung giáo dục Học sinh tự chiếm lónh tác phẩm văn chương qua hoạt động đọc – hiểu văn Bởi học sinh có trực tiếp đọc nắm vững nội dung, ý nghóa văn Hướng phổ biến áp dụng đề tài: Sau nghiên cứu đề tài đạt kết tốt, xin thông qua tổ chuyên môn trường, trình hội đồng khoa học trường THCS Biên Giới, hội đồng khoa học phòng giáo dục, chấp thuận xin triển khai đề tài nghiên cứu thân đến bạn đồng nghiệp để thực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học tập tổ môn 3- Hướng nghiên cứu tiếp đề tài: Trong năm tới tiếp tục nghiên cứu đề tài mức độ sâu sắc ,toàn diện hơn.Vì phương pháp đọc – hiểu văn đặc trưng phânä môn văn bản.Muốn học sinh đọc –hiểu văn văn học người giáo viên phải xây dựng hệ Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 16 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn thống câu hỏi phù hợp nhằm giúp học sinh chiếm lónh tác phẩm văn học đầy đủ trọn vẹn Trên số ý kiến vận dụng phương pháp “ cách đọc- hiểu văn bản” dạy học ngữ văn Rất mong góp ý chân thành Ban Giám Hiệu , tổ chuyên môn, ban giám khảo, quý thầy cô anh chò đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Biên Giới,Ngày 15 Tháng Năm 2010 Người thực Đặng Thò Hồng Phiên PHIẾU ĐIỂM TIÊU CHUẨN NHẬN XÉT ĐIỂM 1.Đề tài đưa giải pháp (25 điểm) Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 17 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn 2.Hiệu áp dụng (50 điểm) 3.Phạm vi áp dụng (25 điểm) Tổng cộng:…………………… điểm Xếp loại:………………………… Biên Giới ngày…… tháng năm 2010 Họ tên chữ ký giám khảo Giám khảo 1:………………………………………………………………………… Giám khảo 2:……………………………………………………………………… Giám khảo 3:………………………………………………………………………… Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Cấp trường: (Đơn vò) -Nhận xét : Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 18 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn Xếp loại : Chủ tòch HĐ khoa học Cấp phòng (huyện, thò) -Nhận xét : Xếp loại: Chủ tòch HĐ khoa học Cấp ngành (Tỉnh ) -Nhận xét : Xếp loại Chủ tòch HĐ khoa học TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn ngữ văn, 1,2 2.Sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 1,2 3.Sách giáo viên Ngữ văn 8, tập 1,2 Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 19 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn 4.Giáo trình “ phương pháp dạy học Ngữ văn THCS”, nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 5.“ Mấy vấn đề phương pháp dạy học Ngữ văn” , nhà xuất giáo dục Hà Nộinăm 2002 MỤC LỤC Nội dung BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trang Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 20 Một cách “đọc – hiểu văn bản” ngữ văn PHẦN A:Đặt vấn đề I.Lí chọn đề tài II.Đối tượng nghiên cứu III.Phạm vi nghiên cứu IV.Phương pháp nghiên cứu Phần B :Nội dung 3 4 PhầnC: I.Cơ sở lý luận II Cơ sở thực tiễn: III.Nội dung vấn đề Nội dung chung: Giáo án minh họa Kết Kết luận 4 5 10 17 17 * Phiếu điểm 19 * ý kiến nhận xét hội đồng khoa học 20 * Tài liệu tham khảo 21 Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 21 [...]... thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 16 Một cách đọc – hiểu văn bản trong bài ngữ văn 8 thống câu hỏi phù hợp nhằm giúp học sinh chiếm lónh một tác phẩm văn học đầy đủ và trọn vẹn Trên đây là một số ý kiến của tôi khi vận dụng phương pháp “ một cách đọc- hiểu văn bản trong dạy học ngữ văn 8 Rất mong được sự góp ý chân thành... TS % 18 51,4% 22 62,9% 28 80% PHẦN C KẾT LUẬN: 1 Bài học kinh nghiệm: Với một cách đọc- hiểu văn bản Ngữ văn 8 mang lại hiệu quả tương đối cao cho việc giảng dạy và học tâp, góp phần thực hiện nghò quyết trung ương II khóa VIII về việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học đáp ứng mục tiêu, nội dung giáo dục hiện nay Học sinh có thể tự chiếm lónh tác phẩm văn chương qua hoạt động đọc – hiểu văn bản Bởi... 2.Sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 1,2 3.Sách giáo viên Ngữ văn 8, tập 1,2 Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 19 Một cách đọc – hiểu văn bản trong bài ngữ văn 8 4.Giáo trình “ phương pháp dạy học Ngữ văn ở THCS”, nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội 5.“ Mấy... phương pháp một cách đọc- hiểu văn bản trong môn ngữ văn ở lớp 8B tôi thấy kết quả học tập của học sinh có tiến bộ hơn Nhận thức được sâu sắc hơn nội dung ,ý nghóa của văn bản Kết quả là sau đợt thi khảo sát chất lượng vòng II năm học 2009-2010 học sinh có những tiến bộ rõ rệt Sau đây là bảng thống kê số liệu sự tiến bộ của học sinh đạt từ trung bình trở lên Lớp TS HS Đầu năm Giữa HKI Học kì I 8B 35 TS... thực hiện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong tổ bộ môn 3- Hướng nghiên cứu tiếp đề tài: Trong những năm tới tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu đề tài này ở mức độ sâu sắc ,toàn diện hơn.Vì phương pháp đọc – hiểu văn bản là đặc trưng của phânä môn văn bản. Muốn học sinh đọc hiểu được một văn bản văn học thì người giáo viên phải xây dựng một hệ .. .Một cách đọc – hiểu văn bản trong bài ngữ văn 8 của bài thơ? -HS nhìn sgk trả lời -GV:Gọi hs khác nhận xét -GV:Chiếu ảnh Tố Hữu lên bảng → GV:Chốt lại một vài ý chính(liên hệ tác giả) ∆ Nêu những tác phẩm chính của Tố Hữu? ∆ Bài thơ: “Khi con Tu Hú” đượcõ sáng tác trong hoàn cảnh nào? (Bài thơ sáng tác vào tháng... xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội 5.“ Mấy vấn đề về phương pháp dạy học Ngữ văn , nhà xuất bản giáo dục Hà Nộinăm 2002 MỤC LỤC Nội dung BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trang 2 Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 20 Một cách đọc – hiểu văn bản trong bài ngữ văn 8 PHẦN... Hoạt động2: Đọc -hiểu văn bản ∆ Em hiểu nhan đề bài thơ như thế nào?đã là một câu chưa? Vì sao? O.Đó chưa phải là một câu,mới chỉ là một mệnh đề phụ bắt đầu bằng từ “khi” Tên bài thơ tự nó đã đặt ra một câu hỏi: Khi con tu hú cất tiếng hót thì điều gì sẽ xảy ra và ai đó làm sao? Nội dung bài thơ là câu trả lời cho câu hỏi đó .Cách đặt tên bài thơ như vậy là sự gợi ý cho người đọc Đây là một bài thơ trữ... phần II .Đọc -hiểu văn bản 1.Tìm hiểu chung về bài thơ - Nhan đề bài thơ chỉ là một mệïnh đề phu, chưa phải là một câu-> gây sự chú ý, gợi mở mạch cảm xúc cho bài thơ ï Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 11 Một cách đọc – hiểu văn bản trong bài ngữ văn 8 ... tương phản trong bài -GV:Chốt ý III Tổng kết ∆ Em hãy nêu giá trò nội dung và nghệ thuật của bài thơ? O.-Nghệ thuật:Thể thơ lục bát mềm mại,uyển chuyển,linh hoạt +Bài thơ liền mạch +Giọng điệu tự nhiên +Cảm xúc nhất quán Giáo viên thực hiện: Đặng Thò Hồng Phiên – THCS Biên Giới Trang 14 Một cách đọc – hiểu văn bản trong bài ngữ văn 8
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một cách đọc – hiểu văn bản trong bài học ngữ văn 8 , SKKN một cách đọc – hiểu văn bản trong bài học ngữ văn 8 ,

Từ khóa liên quan