0

rèn kỹ năng viêt chính tả cho học sinh lớp 2

7 928 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2016, 08:16

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỚ TRÀ VINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: Rèn kó viết ta cho học sinh lớp Người thực hiện:HUỲNH THỊ KIM LIÊN Chức vụ:Giáo viên dạy lớp 2/2 Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ khối Hai Trà Vinh, tháng năm 2012 Rèn kó viết ta cho học sinh lớp -1 Người thực hiện: - Họ tên: HUỲNH THỊ KIM LIÊN - Năm sinh : 30-07- 1970 - Đơn vị cơng tác: Trường tiểu học Lê Văn Tám - chức vụ: Giáo viên dạy lớp 2/2 - Trình độ chun mơn: Cao đẳng sư phạm tiểu học 2.Tên Sáng kiến “ Rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp * Nội dung sáng kiến Chính tả phân môn Tiếng Việt tiểu học.Phân môn tả dạy cho học sinh tri thức kó tả,phát triển lực sử dụng thức viết vào hoạt động giao tiếp - Chữ viết kí hiệu hình ảnh thò giác(các hình nét)ghi lại tiếng nói - Chữ viết phát ngôn quan trọng loài người.Trẻ em đến tuổi học thường bắt đầu trình học tập việc học chữ.Ở giai đoạn đầu (bậc tiểu học) trẻ tiếp tục hoàn thiện lực tiếng nói mẹ đẻ.Từ bắt đấu dạy em học chữ.Muốn đọc thông viết thạo trẻ phải học tả a Những cứ ngun nhân Trong trình giảng dạy lớp ,bản thân nhận thấy học sinh viết sai nhiều lỗi tả.Đặc biệt đầu năm học lớp chủ nhiệm học sinh viết sai nhiều lỗi tả.Nên đònh chọn đề tài: Rèn kó viết tả cho học sinh lớp chủ nhiệm b Những cách thức thực Mặc dù em đọc thông viết thạo em chưa nắm qui tắc việc viết tả em gặp khó khăn nhiều.Dưới nguyên tắc dạy tả: Nguyên tắc dạy tả gắn với việc phát triển tư duy: Phát triển tư cho học sinh gắn với hướng dẫn giáo viên trình dạy học nhằm đảm bảo kết việc tiếp thu vận dụng lí thuyết vào hoạt động thực tiễn.Khi phân tích luyện tập ,sửa chữa cung cấp kiến thức cần tiến hành theo số thao tác tư để kích thích hứng thú tìm hiểu ,giúp học sinh nắm tượng tìm cách giải đắn tượng đó.Tính áp đặt máy móc qui tắt mà học sinh chưa gợi mở suy nghó để thực cách tự giác.Trong trình dạy tả, giáo viên thường xuyên dẫn dắt học sinh chiếm lónh qui tắt tả ghi nhớ áp dụng vào việc viết văn thao tác hệ thống tư hợp lí: a)Phân chia nhiệm vụ thực quy tắc thành bước cụ thể b)Lần lượt giải các bước cụ thể theo trình tự logic c)Vận dụng kinh nghiệm thực tiễn vào việc giải bước cụ thể giải nhiệm vụ chung Ví dụ:Dạy cho học sinh phân biệt l/n nói viết, nói viết Nói tóm lại,nguyên tắc dạy tả gắn liền với phát triển tư học sinh đòi hỏi : - Vận dụng phương pháp thích hợp để rèn luyện thao tác tư giúp học sinh chủ động tích cực lónh hội tri thức luyện kó tả tự động hóa - Hướng dẫn học sinh hoạt động trí tuệ để “hiểu” tác dụng chữ viết trình giao tiếp tư ngôn ngữ viết tronng trình giao tiếp - Luyện tập,thực hành hình thức tả để củng cố kó viết kó thao tác tư khoa học cho học sinh Nguyên tắc dạy tả hướng dạng thức viết hoạt động lời nói Ngôn ngữ thực hóa trình giao tiếp dạng thức nói dạng thức viết.Nói viết hoạt động có hai mặt:một mặt,là hành động phát âm viết thành chữ;một mặt hoạt động giao tiếp có nội dung mục đích cụ thể,biểu chất liệu âm than h hay kí tự nói viết thành lời(ngôn ngữ văn ).Chữ viết tả hệ thống hoạt động chức ngôn ngữ Chữ viết tả có liên hệ hình thức ngữ âm với nội dung ngữ nghóa văn Dạy tả hướng dạng thức viết hoạt động lời nói yêu cầu phát triển phong phú đa dạng kiểu loại tập thực hành giao tiếp.Học chữ học viết tả để viết thạo tiếng nói ,để có công cụ học tập giao tiếp dể phát triển ngôn ngữ Hướng dạng thức viết hoạt động giao tiếp ngôn ngữ,sẽ kích thích hứng thú hình thành động học tập đắn học sinh đem lại hiệu thiết thực vững cho phân môn tả Nguyên tắc tả ý đến trình độ phát triển ngôn ngữ học sinh Trước tuổi học trẻ em sử dụng ngôn ngữ dạng thức nói.Hệ thống ngữ âm hệ thống từ vựng hệ thống ngữ pháp tiếng mẹ đẻ hình thành trẻ em Việt Nam cách tự nhiên, tự phát vô thức ,thông qua dạng thức nói.Bước vào lớp (bậc tiểu học)trẻ em bắt đầu học chữ tiếp xúc với dang viết ngôn ngữ Đề nắm dạng thức viết (biết viết ,biết đọc chữ viết)trẻ em phải học chữ,viết chữ học tả.Hệ thống chữ viết hệ thống qui tắt tả hính thành trẻ emqua đường học vấn cách tự giác có ý thức Khi viết chữ trình độ tư ngôn ngữ trẻ em có bước phát triển nhảy vọt;từ tư cụ thể trực quan cảm tính ,trẻ em tiến đến tư khái quát từu tượng vàlí tính hoạt động ngôn ngữ trẻ em phát triển.Khả lónh vực giao tiếp mở rộng Hệ thống chữ viết hệ thống tả học sinh cấp Tiểu học tri thức mẻ.Nắm bắt nội dung kí hiệu hệ thống chữ viết,học sinh có phương tiện tiếp thu ,lónh hội tri thức khoa học tự nhiên xã hội,hình thành phẩm chất có văn hóa.Dạy tả dựa vào trình độ phát triển ngôn ngữ trẻ em,tức sở trình độ trẻ em nắm sử dụng dạng thức nói (hệ thống ngữ âm hệ thống phận cấu thành ngôn ngữ ).Ở độ tuổi khác nguồn gốc dân tộc đòa bàn cư trú khác nhau,với ảnh hưởng tiếp xúc văn hóa cộng đồng có nét riêng ,trìn độ nắm sử dụng dạng thức nói học sinh lớp cấp tiểu học không đồng đều.Do nội dung hình thức yêu cầu dạy tả đề phải sát hợp với đối tượng Ví dụ:Khi dạy tả lớp coi trọng trước hết mối liên hệ âm chữ,phát âm ghi âm,viết đọc.Dần dần lên lớp cung cấp qui tắt biểu mối quan hệ chữ- âm – nghóa chữ nghóa dạng thức viết văn Nguyên tắc phát triển song song dạng thức nói dạng thức viết ngôn ngữ Dạng thức nói dạng thức viết hình thức nói ngôn ngữ Trước có chữ viết ngôn ngữ biểu âm ,bằng dạng thức nói.Chữ viết đời làm hình thành chất liệu biểu quan trọng khác ngôn ngữ,đó dạng thức viết.Nguồn góc chữ viết hình vẽ biểu vật (tượng hình )chưa có mối quan hệ trực tiếp với âm thanh.Chữ tượng hình chắn khó học,khó nhớ khó sử dụng chữ tượng hình hình vẽ biểu thò vật số lượng hình vẽ tăng lên nhiều,không thể đảm bảo viết ,vẽ thống hình vẽ phức tạp.Dần dần,chữ tượng hình đơn giản hóa thành đường nét khu biệt ổn đònh, trở thành chữ biểu ý.So với chữ tượng hình , chữ biểu ý tiến chỗ không biểu thò từ có nội dung biểu vật có hình dạng cụ thể mà khả biểu thò từ có nội dung khái niệm trừu tượng.Tuy vậy,chữ biểu ý đáp ứng đầy đủ phát triển ngôn ngữ.Các hình vẽ biểu vật hay biểu ý thường hạn chế khả biểu vốn từ ngày phong phú số lượng nội dung ý nghóa.Chữ viết biểu âm xuất tiến bộ:vừa biểu thò âm thanh, vừa biểu thò ý nghóa đáp ứng nhu cầu giao tiếp người.Dạy tả hướng tới đồng thời dạng tức nói dạng thức viết sở mối liên hệ hệ âm- chữ;âm chữ nghóa,nhằm hoàn thiện kó đọc- viết ;viết-đọc;viết – đọc hiểu.Học sinh đối chiếu so sánh phân biệt dạng thức nói với dạng thức viết trường hợp đồng âm(khác nghóa),đồng tự(khác âm hay khác nghóa);những trường hợp đồng âm không đồng tự (phát âm nhau,viết khác nhau) đồng tự không đồng âm(viết nhau,đọc khác nhau);những biến thể ngữ âm lời nói;biến thể ngữ âm phương ngữ chuẩn chữ viết,chuẩn tả thống c Kết quả Qua trình rèn cho học sinh viết tả mang lại kết sau: - Số học sinh rèn lớp Hai/2 năm học 2012 – 2013 điểm cao năm trước.Số học sinh viết sai tả giảm nhiều Cụ thể đợt kiểm tra đònh kì sau : Đầu năm khảo sát 20/51 em sai từ – lỗi GHKI: 15/51 em sai 1-2 lỗi HKI: 5/51 em sai 1-2 lỗi Với kết đạt ,bản thân vui góp phần nhỏ vào kết học tập em d Một sớ học kinh nghiệm: Thông qua việc nghiên cứu này, thân tìm hiểu đề biện pháp rèn học sinh viết tả trường tiểu học nói chung lớp nói riêng.Từ rút nhữnng học kinh nghiệm sau: - Phải hướng dẫn học sinh thật kó qui tắc - Giáo viên phải phát âm cách chuẩn xác - Đối với học sinh :các em cần phải tư vận dụng thực tiễn để áp dụng vào viết - Sự cố gắng rèn luyện phấn đấu học sinh PHỊNG GD - ĐT TP TRÀVINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: Rèn kó viết tả cho học sinh lớp Thời gian thực hiện: 09/2012-30/05/2013 Tác giả: Huỳnh thò Kim Liên Chức vụ: Giáo viên Bộ phận công tác: Trường TH Lê Văn Tám Tổ chuyên môn Hội đồng KHGD trường Nhận xét: Nhận xét: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xếp loại:( Đạt, không đạt)………………………… Ngày … tháng …….năm…… Xếp loại:( Đạt, không đạt)…………………………… Ngày … tháng …….năm……… Tổ trưởng Hiệu trưởng PHỊNG GD - ĐT TP TRÀVINH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xếp loại:( Đạt, không đạt)………………………… Phường 1, ngày tháng năm 2013 Trưởng phòng BÁO CÁO TĨM TẮT Sáng kiến “ Rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp 2” -1 Người thực hiện: - Họ tên: HUỲNH THỊ KIM LIÊN - Năm sinh : 30-07- 1970 - Đơn vị cơng tác: Trường tiểu học Lê Văn Tám - chức vụ: Giáo viên dạy lớp 2/2 - Trình độ chun mơn: Cao đẳng sư phạm tiểu học 2.Tên Sáng kiến “ Rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp 3.Nội dung Sáng kiến( nêu tóm tắt nội dung): Giáo viên rèn cho học sinh viết tả ngun tắc như: Nguyên tắc dạy tả gắn với việc phát triển tư Nguyên tắc dạy tả hướng dạng thức viết hoạt động lời nói Nguyên tắc tả ý đến trình độ phát triển ngôn ngữ học sinh Nguyên tắc phát triển song song dạng thức nói dạng thức viết ngôn ngữ Từ giúp em học tập tốt Thời gian thực : Từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 Phạm vi áp dụng:Trong lớp 2/2 dạy phổ biến khối Hiệu quả: Giúp em nói viết chuẩn xác Tiếng Việt tiền đề để học lên bậc học Xác nhận thủ trưởng đơn vị Người báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: rèn kỹ năng viêt chính tả cho học sinh lớp 2, rèn kỹ năng viêt chính tả cho học sinh lớp 2,

Từ khóa liên quan