0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI

113 160 0
  • Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN  VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2016, 09:51

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU5CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP81.LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP81.1.Khái niệm tiền lương81.2. Chức năng của tiền lương101.2.1. Chức năng thước đo giá tri101.2.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động101.2.3. Chức năng kích thích sản xuất101.2.4. Chức năng điều tiết lao động121.2.5. Chức năng là công cụ quản lý của doanh nghiệp121.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương trong doanh nghiệp121.3.1. Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động121.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp131.3.3. Nhóm nhân tố thuộc bản thân người lao động141.3.4. Nhóm nhân tố thuộc bản thân công việc151.3.5. Các nhân tố khác161.4. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp161.4.1. Hình thức trả lương theo thời gian171.4.1.1. Tiền lương thời gian giản đơn:171.4.1.2. Tiền lương thời gian có thưởng191.4.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm191.4.2.1. Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp201.4.2.2. Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp211.4.2.3. Tiền lương theo sản phẩm có thưởng211.4.2.4. Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến221.4.3. Hình thức trả lương khoán231.4.3.1. Khoán công việc :231.4.3.2. Khoán quỹ lương:231.4.3.3. Khoán thu nhập:241.5. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp241.5.1. Quỹ tiền lương241.5.2. Các khoản trích theo lương251.5.2.1. Quỹ bảo hiểm y tế261.5.2.2. Quỹ bảo hiểm xã hội261.5.2.3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp271.5.2.4. Kinh phí công đoàn271.6. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương282.HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP292.1. Hạch toán số lượng lao động292.2. Hạch toán thời gian lao động292.3. Hạch toán kết quả lao động303.HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP303.1. Chứng từ sử dụng trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương303.2. Tài khoản sử dụng323.3. Phương pháp hạch toán353.4. Sổ sách kế toán sử dụng và quy trình ghi sổ trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương393.4.1. Hình thức Nhật ký Sổ cái393.4.2. Hình thức Nhật ký chung403.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ413.4.4. Hình thức Nhật ký Chứng từ423.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính433.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong điều kiện kế toán trên máy vi tính44CHƯƠNG 246THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI461.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI461.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty461.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty471.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty471.2.1.1. Nghành nghề kinh doanh471.2.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ481.2.2.1. Đặc điểm sản phẩm481.2.2.2. Quy trình công nghệ491.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý501.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý501.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận511.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty551.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty551.4.2. Đặc điểm về chế độ kế toán tại công ty562.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI592.1. Đặc điểm lao động tại CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI592.2. Khái quát về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty602.2.1. Các hình thức tiền lương sử dụng602.2.1.1. Hình thức tiền lương khoán602.2.1.2. Hình thức tiền lương sản phẩm622.2.2. Các khoản trích theo lương tại Công ty652.2.2.1. Trích quỹ BHXH652.2.2.2. Trích quỹ BHYT652.2.2.3. Trích quỹ BHTN662.2.2.4. Trích Kinh phí Công đoàn662.2.3. Các chế độ BHXH672.3. Nội dung tổ chức hạch toán tiền lương tại CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI682.3.2. Tài khoản sử dụng812.3.3. Quy trình kế toán812.3.3.1 Sổ kế toán chi tiết842.3.2.2 Sổ kế toán tổng hợp91Biểu số 2.19 Chứng từ ghi sổ91CHƯƠNG 396MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI961. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI961.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty :961.1.1. Thuận lợi961.1.2. Khó khăn971.2. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty971.2.1. Ưu điểm971.2.2. Nhược điểm1002. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI1012.1. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương1012.2. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty102KẾT LUẬN110 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .7 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP .7 1.LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP .7 1.1.Khái niệm tiền lương 1.2 Chức tiền lương 1.2.1 Chức thước đo giá tri 1.2.2 Chức tái sản xuất sức lao động 1.2.3 Chức kích thích sản xuất 1.2.4 Chức điều tiết lao động .10 1.2.5 Chức công cụ quản lý doanh nghiệp .10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương doanh nghiệp 10 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động 10 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp .12 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc thân người lao động 12 1.3.4 Nhóm nhân tố thuộc thân công việc 14 1.3.5 Các nhân tố khác 14 1.4 Các hình thức trả lương doanh nghiệp 15 1.4.1 Hình thức trả lương theo thời gian .15 1.4.1.1 Tiền lương thời gian giản đơn: .15 1.4.1.2 Tiền lương thời gian có thưởng .17 1.4.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 17 1.4.2.1 Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp 18 1.4.2.2 Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp .19 1.4.2.3 Tiền lương theo sản phẩm có thưởng .20 1.4.2.4 Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến 20 1.4.3 Hình thức trả lương khoán 21 1.4.3.1 Khoán công việc : .21 1.4.3.2 Khoán quỹ lương: 21 1.4.3.3 Khoán thu nhập: 22 1.5 Quỹ tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp 23 1.5.1 Quỹ tiền lương 23 1.5.2 Các khoản trích theo lương 24 1.5.2.1 Quỹ bảo hiểm y tế .24 1.5.2.2 Quỹ bảo hiểm xã hội 25 1.5.2.3 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .25 1.5.2.4 Kinh phí công đoàn 25 1.6 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 26 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán 2.HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 27 2.1 Hạch toán số lượng lao động 27 2.2 Hạch toán thời gian lao động 28 2.3 Hạch toán kết lao động 28 3.HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 29 3.1 Chứng từ sử dụng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 29 3.2 Tài khoản sử dụng 31 3.3 Phương pháp hạch toán 34 3.4 Sổ sách kế toán sử dụng quy trình ghi sổ kế toán tiền lương khoản trích theo lương .37 3.4.1 Hình thức Nhật ký Sổ 37 3.4.2 Hình thức Nhật ký chung 38 3.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ 39 3.4.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ 40 3.4.5 Hình thức kế toán máy vi tính 41 3.5 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương điều kiện kế toán máy vi tính .42 CHƯƠNG .44 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 44 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 44 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 44 1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty 45 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty .45 1.2.1.1 Nghành nghề kinh doanh 45 1.2.2 Đặc điểm sản phẩm quy trình công nghệ 46 1.2.2.1 Đặc điểm sản phẩm 46 1.2.2.2 Quy trình công nghệ 47 1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý .48 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 48 1.4 Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán Công ty 53 1.4.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán Công ty 53 1.4.2 Đặc điểm chế độ kế toán công ty 54 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 57 2.1 Đặc điểm lao động CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 57 2.2 Khái quát tiền lương khoản trích theo lương Công ty 58 2.2.1 Các hình thức tiền lương sử dụng .58 2.2.1.1 Hình thức tiền lương khoán 58 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán 2.2.1.2 Hình thức tiền lương sản phẩm 60 2.2.2 Các khoản trích theo lương Công ty .63 2.2.2.1 Trích quỹ BHXH 63 2.2.2.2 Trích quỹ BHYT 63 2.2.2.3 Trích quỹ BHTN 64 2.2.2.4 Trích Kinh phí Công đoàn .64 2.2.3 Các chế độ BHXH 65 2.3 Nội dung tổ chức hạch toán tiền lương CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 66 2.3.2 Tài khoản sử dụng .82 2.3.3 Quy trình kế toán 82 2.3.3.1 Sổ kế toán chi tiết 85 2.3.2.2 Sổ kế toán tổng hợp 92 CHƯƠNG .98 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI .98 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 98 1.1 Đánh giá chung công tác kế toán Công ty : 98 1.1.1 Thuận lợi 98 1.1.2 Khó khăn 99 1.2 Đánh giá công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty 100 1.2.1 Ưu điểm 100 1.2.2 Nhược điểm 102 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 103 2.1 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương 103 2.2 Nội dung hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty 104 KẾT LUẬN .112 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm tạo cải vật chất giá trị tinh thần đáp ứng cho nhu cầu người xã hội Trong kinh tế thị trường, lao động có suất, chất lượng, hiệu nhân tố góp phần định phát triển đất nước Do vậy, việc sử dụng lao động hợp lý trình sản xuất kinh doanh tiết kiệm lao động sống, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cải thiện đời sống người lao động Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động người sử dụng lao động trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng kết lao động mà họ thực Đối với người lao động tiền lương khoản thù lao trao cho sức lao động mà họ bỏ ra, doanh nghiệp sử dụng lao động yếu tố đầu vào , khoản chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh Tiền lương không tạo điều kiện vật chất , tạo động lực thúc đẩy cá nhân lao động hăng hái , nâng cao suất lao động, tăng hiệu kinh tế mà thông qua việc trả lương doanh nghiệp, nhà nước quản lý, kiểm tra, giám sát kết làm việc người lao động Bên cạnh tiền lương trả cho người lao động, doanh nghiệp cần tạo mối yên tâm cho người lao động sức khoẻ an toàn lao động… đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động doanh nghiệp, bù đắp tủi ro lao động , bảo vệ sức khoẻ cho người lao động CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI,là doanh nghiệp xây dựng bản, có số lượng lao động đông đảo, tiền lương yếu tố đầu vào quan trọng sản xuất, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuât kinh doanh Công ty Làm vừa đảm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán bảo lợi ích người lao động , vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho Công ty, để tiền lương phát huy tối đa chức hữu ích nó, mục tiêu đề Công ty tổ chức quản lý hạch toán tiền lương Nhận biết tầm quan trọng tiền lương doanh nghiệp, em lựa chọn đề tài " Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI" làm đề tài khoá luận tôt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu vấn đề lý luận chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp - Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, từ đưa đánh giá đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng kế toán tiền lương khoản trích theo lương , phạm vi nghiên cứu CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vấn trực tiếp - Phương pháp thu thập số liệu từ chứng từ, sổ sách, báo cáo - Phương pháp sử dụng công cụ thống kê toán học, công cụ nghiên cứu Bảng biểu, sơ đồ - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu, đánh giá Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận ,kết cấu luận văn gồm có phần - Chương : Cơ sở lý luận chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán - Chương : Thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lượng CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI - Chương : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Khái niệm tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử có ý nghĩa trị có ý nghĩa xã hội to lớn, ngược lại thân tiền lương chịu tác động mạnh mẽ xã hội, tư tưởng trị Quá trình sản xuất trình kết hợp đồng thời trình tiêu hao yếu tố (lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động) Trong đó, lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người, sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt Để bảo đảm tiến hành liên tục trình tái sản xuất, trước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động mà người bỏ phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Tiền lương phần thù lao lao động biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian, khối lượng chất lượng công việc họ Về chất, tiền lương biểu tiền giá sức lao động Mặt khác, tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động Đối với tiền lương qua công đổi đất nước Đảng Nhà nước ta ngày khẳng định vị trí người đại diện cho toàn dân lo cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán dân sẵn sàng dân Điều làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất tiền lương, tiền lương thay đổi để phù hợp vơi quy chế mới, tuân theo quy luật cung cầu thị trường sức lao động chịu điều tiết nhà nước Nó hình thành sở thoả thuận người sử dụng lao động người lao động Tiền lương phần giá trị sáng tạo cho doanh nghiệp dùng để trả lương người lao động Tuy nhiên thực tế mà người lao động cần không thiết phải số lượng tiền lương lớn mà họ cần sau họ tham gia vào hoàn thành trình lao động tạo khối lượng sản phẩm có giá trị họ bù đắp cách xứng đáng phần lao động sống mà họ bỏ vào trình lao động Và đền bù thông qua hình thức tiền lương Để vào nghiên cứu cụ thể hai khái niệm tiền lương tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Tiền lương danh nghĩa : Là số lượng tiền trả cho công nhân viên chức hình thức tiền tệ số tiền lương thực tế mà người lao động nhận Tiền lương thực tế : Là khoản tiền sử dụng để xác định số lượng hàng hoá tiêu dùng dịch vụ mà người lao động nhận thông qua tiền lương danh nghĩa Tiền lương thực tế phụ thuộc vào hai yếu tố sau - Tổng số tiền nhận (Tiền lương danh nghĩa) - Chỉ số giá hàng hoá tiêu dùng dịch vụ Qua khái niệm ta thấy tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế có mối quan hệ chặt chẽ với cụ thể Tiền lương danh nghĩa Tiền lương thực tế = Chỉ số giá hàng hoá tiêu dùng dịch vụ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán 1.2 Chức tiền lương 1.2.1 Chức thước đo giá tri Chức thể chỗ, tiền lương biểu giá sức lao động, khoản tiền người lao động nhận sau trình lao động, tiền lương biểu tiền sức lao động Nên tiền lương phải thước đo giá trị sức lao động, phản ánh giá trị sức lao động Đây chức quan trọng tiền lương Sức lao động khả làm việc người thể qua thể lực trí lực Do giá trị sức lao động có xu hướng tăng qua thời kỳ nên tiền lương có xu hướng tăng qua thời kỳ 1.2.2 Chức tái sản xuất sức lao động Tiền lương khoản thu nhập người lao động, khoản thu nhập sử dụng để trang trải sống, phục vụ nhu cầu cấp thiết nhất, nuôi sống người lao động, trì phát triển sức, lao động, sở người lao động lại tiếp tục sản xuất sức lao động Tiền lương thực chức tái sản xuất sức lao động khôi phục lại sức lao động trình sản xuất Nếu không thực chức sức lao động không phụ hồi hoàn toàn, khả làm việc người bị giảm sút, sức khỏe bị suy sụp gây giảm hiệu sản xuất, ảnh hưởng xấu đến trình sản xuất 1.2.3 Chức kích thích sản xuất Với mức lương thỏa đáng động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng suất lao động Khi trả công xứng đáng người lao động say mê, tích cực làm việc, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, họ gắn bó chặt chẽ trách nhiệm với lợi ích doanh nghiệp Do tiền lương công cụ khuyến khích vật chất, kích thích người lao động làm việc thực có hiệu Chức đòi hỏi người quản lý phải sử dụng tiền lương đòn bẩy kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển Mỗi đồng lương trả cho người lao Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán động phải tính toán, phải gắn với kết lao động họ, gắn với hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tiền lương có hai mặt đối lập nhau, mặt tích cực mặt tiêu cực Khi mặt tích cực tiền lương bị hạn chế mặt tiêu cực lên tiền lương trở thành yếu tố kìm hãm sản xuất phát triển 1.2.4 Chức điều tiết lao động Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp xác định cho ngành, vùng, người lao động tự nguyện nhận công việc giao với mức lương phù hợp thỏa đáng Tiền lương tạo động lực công cụ điều tiết lao động ngành , vùng lãnh thổ góp phần tạo cấu lao động hợp lý 1.2.5 Chức công cụ quản lý doanh nghiệp Mục đích cuối nhà quản trị lợi nhuận cao Để đạt mục tiêu phải biết kết hợp nhịp nhành quản lý cách có nghệ thuật yếu tố trình sản xuất kinh doanh Người sử dụng lao động tiến hành kiểm tra giám sát, theo dõi người lao động làm việc theo kế hoạch, tổ chức thông qua việc chi trả lương cho họ, phải đảm bảo chi phí mà bỏ phải đem lại kết hiệu cao Qua người sử dụng lao động quản lý chặt chẽ số lượng chất lượng lao động để trả công xứng đáng cho người lao động 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương doanh nghiệp 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động  Cung cầu lao động Tình hình cung cấu lao động, thất nghiệp thị trường lao động yếu tố bên quan trọng ảnh hưởng đến số lượng tiền công mà ngưởi chủ sử dụng sức lao động đua để thu hút gìn giữ người lao động 10 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán theo niên độ kế toán quý, năm hoàn thành theo thời gian quy định nhà nước - Hàng năm sau kết thúc niên độ kế toán, lập báo cáo tài xong Công ty tổ chức mời quan thuế vào kiểm tra việc thực nghĩa vụ thuế năm qua, đồng thời mời quan kiểm toán độc lập vào kiểm toán báo cáo tài Tất quan kiểm tra đánh giá cao chất lượng công tác kế toán công ty, lần kiểm tra năm gần đây, công tác kế toán công ty không xẩy sai sót, sai phạm đáng kể 1.1.2 Khó khăn − Mới chuyển từ chế độ hạch toán cũ sang hạch toán với thời gian không lâu, công tác kế toán công ty có nhiều hạn chế − Tổ chức máy kế toán Công ty gọn nhẹ, nhân viên, dễ tập trung quản lý Tuy nhiên số lượng nhân viên nên nhân viên kế toán phải đồng thời kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán khác Do khối lượng công việc lớn, trách nhiệm nặng nề hơn, xảy chồng chéo đan xen công việc, ảnh hưởng đến chất lượng công tác kế toán − Về việc hạch toán kế toán Công ty chưa áp dụng cách triệt để nguyên tắc hạch toán, hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh − Tuy áp dụng phần mềm kế toán việc hạch toán, phần mềm sử dụng có số lỗi bấp cập, chưa đáp ứng yêu cầu việc hạch toán − Còn có số nhân viên chưa có kinh nghiệm , lực chuyên môn chưa cao 99 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán 1.2 Đánh giá công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty 1.2.1 Ưu điểm − Công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương phần hành khác hoàn thành nhiệm vụ mình, chế độ lương, thưởng khoản phụ cấp Nhà nước thực đầy đủ xác Công tác tổ chức tính lương làm tốt Hệ thống chứng từ ban đầu luôn phản ánh đầy đủ số lượng chất lượng lao động công nhân viên Công ty − Về hình thức tính lương toán lương cho CBCNV Công ty lựa chọn hình tính lương phù hợp với đặc điểm sản xuất đặc điểm lao động lương khoán lương sản phẩm, hai hình thức áp dụng cho hai phận lao động Công ty, phù hợp với đặc điểm lao động phận Đối với phận phòng ban quan, kết lao động họ khó xác định thành khối lượng sản phẩm công việc cụ thể để tính lương, việc khoán lương theo tháng cho nhân viên văn phòng giúp Công ty quản lý tốt hiệu lao động nhân viên, đồng thời khuyến khích nhân viên làm đầy đủ, hoàn thành sớm tốt công việc giao Đối với phận sản xuất ( gồm đội, xưởng, phòng thí nghiệm ), kết lao động họ khối lượng công việc sản phẩm cụ thể, tính giá trị thông qua đơn giá sản phẩm, hình thức tiền lương sản phẩm giúp Công ty xác định trả lương với kết lao động công nhân, khuyến khích người lao động hăng say sản xuất, nâng cao hiệu lao động Công ty nhận thức chi phí nhân công ba khoản mục chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm nên kế toán tiền lương kế toán khác ý thức trách nhiệm tính đủ kịp thời tiền lương cho người lao động Ngoài Công ty khuyến khích công 100 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán nhân hoàn thành tốt công việc cách tăng tiền thưởng, tiền bồi dưỡng cán công tác xa công việc hao tốn đến sức lao động − Về chứng từ sử dụng quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng Chứng từ sử dụng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty hợp lệ, đầy đủ với biểu mãu quy định Chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới tiền lương khoản trích theo lương, có đầy đủ chữ ký xác nhận người có thẩm quyền Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương Công ty chặt chẽ, trật tự, đảm bảo chứng từ xác duyệt đầy đủ trước thực ghi vào số sách kế toán Do Công ty sử dụng phần mềm kế toán, nên hệ thống sổ sách tạo lập phần mềm, nói chung sổ sách phần mềm với biểu mẫu, phù hợp với hình thức Chứng từ ghi sổ Đầy đủ sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp, việc ghi sổ đảm bảo đối chiếu sổ tổng hợp với sổ chi tiết − Mức tiền lương Công ty trả cho người lao động tương đối cao so với mặt nay, đảm bảo cho đời sống cán CNV tương đối ổn định − Về việc trích lập sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Việc trích lập quỹ Công ty thực đầy đủ tuân thủ theo quy định Nhà nước Đảm bảo lao động đủ điều kiện nạp BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi người lao động Quỹ KPCĐ trích lập đảm bảo nguồn chi cho hoạt động công đoàn Công ty, người lao động tham gia, hội họp công đoàn, phục vụ cho nhu cầu tình thần người lao động Công ty thực đầy đủ trách nhiệm với nghĩa vụ trích lập chuyển giao quỹ cho quan có thẩm quyền quản lý 101 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán Công ty đảm bảo chi trả đầy đủ người lao động hưởng khoản trợ cấp BHXH ốm đau, thai sản 1.2.2 Nhược điểm Ngoài ưu điểm mà đạt được, công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI có số nhược điểm - Trong hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương, thủ tục chứng từ ban đầu có lúc chưa xác, phản ánh chưa thực tế, mang nặng tính hình thức, dẫn đến hạch toán chi phí không xác, gây lãng phí - Công ty chưa thực việc trích trước lương phép cho công nhân viên, làm cân đối việc phân bổ chi phí lương nghỉ phép - Tại CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, việc phân bổ tiền lương khoản trích theo lương cho đối tượng sử dụng có nhiều sai sót, chưa với quy định Chi phí nhân công ( tiền lương khoản trích theo lương) phân bổ cho hai đối tượng chi phí nhân công trực tiếp ( TK 622) chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp ( TK 6421) điều không với thực tế Công ty Trên thực tế chi phí nhân công phát sinh cho chi phí nhân công trực tiếp ( lương công nhân trực tiếp ), chi phí sử dụng máy thi công ( Lương công nhân điều khiển máy thi công ), chi phí sản xuất chung ( Lương nhân viên quản lý xưởng, đội), chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp ( lương phận quản lý doanh nghiệp), đó, phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, chi phí cho nhân công sử dụng máy thi công chi phí cho nhân công quản lý đội , xưởng lại phân bổ chung vào chi phí nhân công trực tiếp Điều không với quy định hạch toán tiền lương, chi phí nhân công phát sinh phận phải phân bổ vào chi phí phận Ngoài ra, doanh nghiệp xây dựng Công ty việc phân bổ khoản trích theo lương khác so với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khác : khoản trích theo lương nhân công trực tiếp, nhân viên 102 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán điều khiển máy thi công phải hạch toán vào chi phí sản xuất chung, Công ty hạch toán bình thường , tức khoản trích theo lương công nhân phận hạch toán vào chi phí nhân công phận đó, điều sai sót Công ty hạch toán tiền lương khoản trích theo lương - Hiện việc trả lương cho CB CNV Công ty thực vào kỳ toán, Công ty tạm ứng lương mà toán lần vào khoảng ngày 12 - 16 tháng sau Điều có phần gây ảnh hưởng tới đời sống CB CNV, tiền lương nhận vào lần, không tạm ứng để phục vụ cho đời sống hàng ngày tháng - Cách trả lương chưa thực đòn bẩy kích thích người lao động , để tăng suất lao động cách hợp lý, không kích thích nhân viên trẻ phận văn phòng đưa hết khả phục vụ Công ty áp dụng tiền thưởng cuối năm cho CB CNV có thành tích cao lao động số tiền thấp, chưa có chế độ khuyến khích thêm, thưởng thêm cho nhân xuất sắc công việc tháng quý để khuyến khích họp đóng góp tích cực công việc MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 2.1 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán tin học hóa, sử dụng máy vi tính để tổng hợp cung cấp thông tin cách nhanh Nhờ việc tính toán, hạch toán toán tiền lương, tiền thưởng đầy đủ xác, phản ánh mức hao phí sức lao động mà CNV bỏ ra, bên cạnh công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương 103 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán ngày hoàn thiện CÔng ty cần xem xét yêu cầu phương hướng hoàn thiện  Các yêu cầu bản: − Tuân thủ nghiêm ngặt quy định chế độ quản lý tài kế toán hành − Quản lý sử dụng lao động có hiệu quả, phù hợp với quy định nhà nước, tăng suất lao động nhằm giảm thấp chi phí tiền lương giá thành  Phương hướng hoàn thiện: − Hoàn thiện nội dung kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty chưa phù hợp với chế độ kế toán hành, thực đầy đủ nguyên tắc kế toán − Đề xuất giải pháp chế độ tiền lương, thưởng nhằm khuyến khích người lao động tăng suất 2.2 Nội dung hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Sau nhận xét có thời gian thực tập CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, với ý tưởng hoàn thiện công tác kế toán để công cụ đắc lực quản lý kinh tế, hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh, em xin đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần 482, góp phần tạo hiệu cao hạch toán kế toán  Về thủ tục chứng từ tính lương − Việc chấm công cần phải quan tâm chặt chẽ tới đội ngũ lao động gián tiếp hưởng lương theo ngày công, nêu rõ trường hợp muộn, sớm, chí làm việc nửa ngày để đảm bảo công cho người thực nghiêm chỉnh hành Công ty − Một số chứng từ tiền lương cần phải sửa đổi để vừa gọn nhẹ, đầy đủ dễ hiểu , " Bảng toán tiền lương phụ cấp", ưu điểm Bảng toán tiền lương phụ cấp Công ty chi tiết, nêu rõ khoản 104 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền lương, phụ cấp khoản giảm trừ CNV, nhiên có số khoản giảm trừ ghi "Bảng toán tiền lương phụ cấp" thừa, làm cho Bảng trở nên rối rắm, gây khó hiểu cho người đọc, dễ gây nhầm lẫn Ví dụ khoản Đảng phí, tiền ăn ca, tiền công đoàn Các khoản ghi vào phần giảm trừ " Bảng toán tiền lương phụ cấp ", lại không giảm trừ trực tiếp, kế toán tiền lương hạch toán tiền lương không hạch toán khoản giảm trừ này, mà chi trả lương gồm khoản giảm trừ trên, sau người đại diện nhận tiền lương đội phòng ban khấu trừ lại theo Bảng này, " Bảng toán tiền lương phụ cấp" dùng để hạch toán phòng kế toán nên loại bỏ khoản này, khoản đưa vào Bảng khác sử dụng người đại diện nhận lương toán lại cho người lao động  Về việc trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI,không thực trích trước lương nghỉ phép người lao động dài hạn doanh nghiệp, mà tiền nghỉ phép công nhân viên phát sinh vào tháng hạch toán vào tháng Do chi phí không lớn làm cân đối việc phân bổ chi phí lương phép, có tháng không phát sinh lương phép có tháng lại phát sinh nhiều Để khắc phục tình trạng này, Công ty nên trích trước lương phép công nhân viên Công ty, tùy theo số lượng CNV có tiêu chuẩn nghỉ phép phận mà thực việc tính toán, trích trước tiền lương phép cho phù hợp Mức trích trước tiền lương công nhân nghỉ = phép Tiền lương Công nhân sản xuất 105 x Tỷ lệ trích trước Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán Tổng tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch Tỷ lệ trích trước = Tổng tiền lương kế hoạch Công ty định khoản sau Khi trích trước tiền lương phép, ghi Nợ TK 622 ( số tiền trích trước) Có TK 335 ( số tiền trích trước) Khi tiền lương phép thực tế phát sinh , ghi Nợ TK 335 Có TK 334 Nếu số trích trước nhỏ số thực tế phát sinh, ghi Nợ TK 622 ( số chênh lệch) Có TK 335 Nếu số trích trước lớn số thực tế phát sinh Nợ TK 335 ( số chênh lệch) Có TK 622  Về việc phân bổ tiền lương cho đối tượng sử dụng Việc phân bổ tiền lương , khoản trích theo lương chưa hợp lý Công ty tập hợp chi phí nhân công ( tiền lương khoản trích theo lương) vào khoản mục chi phí nhân công trực tiếp (Tài khoản 622) chi phí nhân viên quản lý doanh nghiêp ( Tài khoản 642) Tiền lương nhân viên quản lý đội thi công, xưởng tiền lương phận sử dụng máy thi công tập hợp vào Tài khoản 627 Tài khoản 623 lại tập hợp chung vào chi phí nhân công trực tiếp Các khoản trích theo lương công nhân trực tiếp, nhân viên quản lý đội, xưởng lái máy thi công phải đưa vào Chi phí sản xuất chung ( Tài khoản 627) Công ty đưa vào Tài khoản 622, Tài khoản 623 Điều không với quy định hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Xây dựng bản, mặt khác không phản ánh tính chất 106 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán chi phí nhân công phát sinh CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, Để lý giải cho vấn đề , cho chi phí nhân công sử dụng máy thi công chi phí nhân viên quản lý đội, xưởng phát sinh chiếm tỷ trọng thấp tổng chi phí nhân công, nhân viên lái máy, quản lý bình thường làm công việc đảm nhận mà điều động thực công việc khác, để giảm nhẹ việc phân bổ chi phí nhân công, kế toán gộp hai vào chi phí nhân công trực tiếp Nhưng xét cho việc làm trái với quy định hạch toán, dù thi Công ty phải hạch toán với nguyên tắc công nhận Vì kế toán Công ty phải nhanh chóng khác phục hạn chế này, phải thay đổi phương pháp hạch toán mà cụ thể việc Phân bổ chi phí nhân công Phải hạch toán với quy định , cụ thể : - Hàng tháng tính tiền lương, khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động phân bổ cho đối tượng, kế toán ghi sổ theo định khoản Nợ TK 622 : Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất Nợ TK 623 : Tiền lương phải trả cho công nhân sử dụng máy thi công Nợ TK 627 ( 6271) : Tiền lương phải trả nhân viên quản lý phân xưởng Nợ TK 642 ( 6422) : Tiền lương phải trả cho phận quản lý doanh nghiệp Có TK 334 : Tổng số tiền lương phải trả cho người lao động tháng - Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh, kế toán định khoản: Nợ TK 627 : BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân sử dụng máy thi công, nhân viên quản lý phân xưởng Nợ TK 642 : BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trích theo lương phận quản lý doanh nghiệp 107 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán Có TK 338 : Tổng số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trích vào chi phí sản xuất kinh doanh  Về việc toán lương cho CBCNV Công ty không thực việc ứng lương hàng tháng cho CBCNV, điều gây trở ngại không nhỏ việc đảm bảo chi tiêu đời sống người lao động, người lao động khó phân phối thu nhập cho khoản chi tiêu cho ngày tháng Vì thế, để khắc phục nhược điểm này, Công ty nên tiến hành tạm ứng lương hàng tháng cho CBCNV, cụ thể Công ty tiến hành toán lương vào khoảng ngày 12 - 16 tháng sau, Công ty thay đổi tạm ứng phần lương cho CBCNV vào ngày 20 tháng này, toán vào ngày 10 - 12 tháng sau, vừa dảm bảo cho công tác tính lương, toán lương kế toán không gấp rút, vừa đảm bảo nguồn thu nhập trang trải đời sống CBCNV Công ty ổn định  Về việc kế toán đội thi công Tăng cường khâu quản lý tiền lương, hướng dẫn công tác thống kê kế toán cấp đội để hiểu rõ quy định nhà nước, quản lý nội Công ty Nhằm thúc đẩy công tác sản xuất đội phát triển có nề nếp quy củ, tránh thất thoát , lãng phí khâu tổ chức thi công Đội phải thực báo cáo thường xuyên khối lượng công việc mình, xác, kịp thời để công ty có phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế Kế toán đội thi công cần phải hoạt động hiệu hơn, cung cấp thông tin, thống kế số liệu chứng từ gửi cho phòng Kế toán tài phải nhanh chóng, kịp thời hơn, tránh gây trì trệ công việc kế toán tiền lương phòng Kế toán, việc thực trả lương cho người lao động đội cần phải giám sát chặt chẽ  Về việc vấn đề tăng lương Tăng thu nhập cho người lao động Công ty cần thiết, người lao động lương nguồn sống họ gia đình Nếu mức lương thấp người lao động đủ chi tiêu cho gia đình : ăn , ở, mặc… Do người lao động tập trung vào sản xuất, họ 108 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán tìm công việc phụ để làm thêm Từ họ dẫn đến việc trì trệ, trốn tránh công việc giao có làm theo hình thức lấy lệ Vì việc tăng thu nhập tạo cho người lao động môt tâm lý thoải mái, ổn định, thêm tin tưởng vào tương lai gắn bó với Công ty  Về vấn đề khen thưởng, kích thích người lao động Để khu CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI,yến khích CBCNV đơn vị có nhiều đóng góp tích cực công việc, cần có chế độ thưởng thêm cho cá nhân xuất sắc công việc quý, tháng Muốn cuối quý phận Công ty phải có bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đề nghị mức thưởng cho Giám đốc Công ty xét duyệt định khen thưởng kịp thời Đây đòn bẩy kích thích người lao động tăng suất lao động, tiết kiệm vật tư phát huy tính sáng tạo công việc, giúp đẩy nhanh tiến độ công việc, nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Tiền thưởng phải quy định tỷ lệ điều kiện cách cụ thể, rõ ràng, ổn định phù hợp tránh việc người lao động khó để đạt người lao động dễ dàng đạt Công ty áp dụng hình thức tiền thưởng phổ biến sau : − Thưởng thường xuyên dành cho cá nhân người lao động, phòng ban, tổ đội hoàn thành trước kế hoạch công việc giao đồng thời đảm bảo yêu cầu chất lượng công việc Tiền thưởng trích từ quỹ lương doanh nghiệp nhằm khuyến khích thúc đẩy người lao động kịp thời − Chế độ thưởng đột xuất, phần thưởng nằm kế hoạch khen thưởng doanh nghiệp, áp dụng cách linh hoat trường hợp cá nhân lao động xuất sắc Thưởng hình thức làm cho người lao động thấy quan tâm động lực lớn để người lao động cố gắng 109 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán Mặt khác, để giúp cho công việc kế toán thuận tiện hạch toán tiền thưởng, Công ty nên có Bảng toán tiền thưởng làm sở để toán tiền thưởng cho người lao động làm sở để ghi sổ kế toán Biểu số 3.1 - Bảng toán tiền thưởng Đơn vị:…… Mẫu số : 03 - LĐTL Bộ phận : … ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG Quý… năm Số : …… TT Họ tên Chức Bậc vụ lương Ghi Mức thưởng Xếp loại Số Ký thưởng tiền nhận Cộng  Phương hướng nâng cao hiệu sử dụng lao động Xuất phát từ tình hình thực tế Công ty Tình hình phát triển kinh tế xây dựng sở hạ tầng, đồng thời vào mục tiêu thời gian tới Công ty, để không ngừng nâng cao hiệu sử dụng lao động, em xin đề số giải pháp sau : − Đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động phương pháp giáo dục đào tạo Nói đến hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề, kỹ 110 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán năng, trí thức cá nhân công việc hoàn thành Công tác đào tạo giúp cho người lao động có văn hóa, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lẫn tinh thần trách nhiệm ý thức sáng tạo Làm cho người lao động hiểu biến động tình hình phát triển sản xuất kinh doanh Công ty Công tác đào tạo thực tốt có tác dụng kích thích lớn người lao động − Tiếp tục cải cách để củng cố hoàn thiện chế quản lý Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công việc cá nhân , phận Các phòng ban cần làm tốt nghiệp vụ chuyên môn mình, tham mưu cho ban giám đốc công tác quản lý, tránh việc quản lý chồng chéo phòng ban gây khó dễ cho người lao động − Xây dựng môi trường làm việc cởi mở, hòa đồng, tạo mối quan hệ làm việc mang tính dân chủ cao Công ty − Bố trí, xếp hợp lý người đảm nhận công việc cụ thể, hợp lý với khả chuyên môn họ Đồng thời có kế hoạch chủ động công tac đào tạo, tuyển thêm cán nhân viên có lực, có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc thời đại − Mỗi cán quản lý cấp đơn vị phải tự học hỏi để thay đổi cách nhìn nhận, tư cho phù hợp với thời đại, không ngừng nâng cao lực trình độ để nâng cao lực quản lý 111 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán KẾT LUẬN CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI,là doanh nghiệp cổ phần, hoạt động lĩnh vực xây dựng có bản, với số lượng lao động thường xuyên khoảng 395 người Chi phí nhân công khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh Công ty, giá thành sản phẩm Do việc hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty có vai trò quan trọng Thực tốt công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương giúp Công ty có điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu lao động, giảm chi phí, tăng hiệu kinh doanh Mặt khác, hạch toán tốt tiền lương góp phần nâng cao đời sống CBCNV Công ty, hoàn thành nghĩa vụ Công ty quan quản lý nhà nước Qua trình nghiên cứu lý thuyết thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương tại, CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, em thấy công tác kế toán tiền lương CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI,là tốt, có nhiều ưu điểm, nhiên ưu điểm công tác kế toán tiền lương Công ty tồn số nhược điểm, điều làm giảm tác dụng tích cực tiền lương doanh nghiệp Do đó, luận em đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty, góp phần làm cho công tác kế toán tiền lương Công ty ngày tốt hơn, có hiệu Do kiến thức có hạn, tình tìm hiểu có số hạn chế, đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong thầy cô góp ý bảo thêm Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Thu Hà- Giáo viên hướng dẫn, thầy cô giáo khoa kinh tế tập thể CBCNV phòng Kế toán Tài - CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI,đã giúp đỡ em trình hoàn thành đề tài 112 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán Hà Nội,ngày 31 tháng 12 năm 2012 Lê Thu Trang 113 [...]... hợp và phân bổ tiền lương, tiền công thực tế phải trả , BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ phải trích nộp trong tháng cho các đối tư ng sử dụng lao động 3.2 Tài khoản sử dụng Để tiến hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng một số tài khoản sau  Tài khoản 334 - Phải trả người lao động Tài khoản này phản ánh tiền lương, các khoản thanh toán trợ cấp BHXH, tiền thưởng… và các khoản. .. toán khác có liên quan tới thu nhập của người lao động Kết cấu tài khoản Bên nợ: - Các khoản tiền lương và các khoản khác đã trả người lao động - Các khoản khấu trừ vào tiền lương và thu nhập của người lao động - Các khoản tiền lương và thu nhập của người lao động chưa lĩnh, chuyển sang tài khoản khác Bên có: - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải... bổ các khoản chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng đối tư ng - Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ , mở sổ , thẻ kế toán và hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương đúng chế độ - Định kỳ tiến hành lập báo cáo về lao động, tiền. .. Số tiền trả thừa người lao động Dư có: - Tiền lương, tiền công , tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả người lao động Nội dung tài khoản Gồm 2 tài khoản cấp 2 31 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán - Tài khoản 3341- Phải trả công nhân viên : Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền. .. doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên - Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác : Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của các doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất về tiền công, và các khoản khác thuộc... chấp hành các chính sách về lao động tiền lương của Nhà nước Để phục vụ yêu cầu quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Theo dõi, ghi chép, phản ánh, tổng hợp chính xác , đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động Tính toán các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả... doanh nghiệp 1.5 Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.5.1 Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương tính theo người lao động của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý và chi trả Quỹ tiền lương bao gồm - Tiền lương trả theo thời gian, trả theo sản phẩm, lương khoán - Các loại phụ cấp làm đêm, thêm giờ và phụ cấp độc hại Tiền lương trả cho người lao... tính toán, trích lập và sử dụng các quỹ trên có ý nghĩa không chỉ với quá trình tính toán chi phí sản xuất kinh doanh mà còn với việc đảm bảo quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp 1.6 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hạch toán lao động, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ liên quan đến quyền lợi của người lao động mà còn liên quan đến các. .. 23 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa nhất định đối với công tác hạch toán và phân tích giá thành sản phẩm Việc quản lý và chi tiêu quỹ tiền lương cần phải hợp lý, tiết kiệm nhằm phục vụ tốt cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.5.2 Các khoản trích theo lương Theo quy định hiện hành, bên cạnh chế độ tiền. .. số trích trước Nợ TK 335 : Số đã trích trước Có TK 334 : Tổng tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả Có TK 622 : Số phải trả nhỏ hơn số trích trước Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ hạch toán tiền lương TK 622 TK 334 TK 141,138,338,333 Các khoản khấu trừ vào lương Tiền lương phải trả CNSX CNV TK 627 TK111,112 Tiền lương phải trả cho Thanh toán lương và các khoản khác bằng TM, TGNH quản lý PX TK 641,642 TK 512 Thanh toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP, 3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương trong doanh nghiệp, HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm